ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

          8 Mahanaradakassapajatakam
   [834] |834.1| Ahu raja videhanam  angati nama khattiyo
          pahutayoggo dhanima      anantabalaporiso.
   |834.2| So ca pannarase 2- rattim  purime yame anagate
          catumasa komudiya     amacce sannipatayi.
   |834.3| Pandite sutasampanne    mitapubbe vicakkhane
          vijayanca sunamanca      senapatim alatakam.
   |834.4| Tamanupucchi vedeho       paccekam brutha sam rucim
          catumasa komudajja     junham byapahatam tamam
          kayajja ratiya rattim      viharemu imam utum.
   [835] |835.1| Tato senapati ranno alato etadabravi
           hattham yoggam balam sabbam    senam sannahayamase.
    |835.2| Niyyama deva yuddhaya    anantabalaporisa
           ye te vasam na ayanti     vasam upaniyamase 3-.
           Esa mayham saka ditthi    ajitam ojiyamase 4-
           ramassu deva yuddhaya      etam cittamatam mama
@Footnote: 1 Ma. nandim pavesi nagaram .  2 Ma. pannarasim .   3 Ma. upanayamase.
@4 Ma. ojinamase.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

[836] |836.1| Alatassa vaco sutva sunamo etadabravi sabbe tuyham maharaja amitta vasamagata. |836.2| Nikkhittasattha paccatta 1- nivatamanuvattare uttamo ussavo ajja na yuddham mama ruccati. |836.3| Annapananca khajjanca khippam abhiharantu te ramassu deva kamehi naccagitesu vadite 2-. [837] |837.1| Sunamassa vaco sutva vijayo etadabravi sabbe kama maharaja niccam tava upatthita. |837.2| Na hete dullabha deva tava kamehi moditum sadapi kama labbhanti 3- netam cittamatam mama. |837.3| Samanam brahmanam vapi upasemu bahussutam yo najja vinaye kankham atthadhammavidu ise. [838] |838.1| Vijayassa vaco sutva raja angatimabravi yatha vijayo bhanati mayham petamva ruccati. |838.2| Samanam brahmanam vapi upasemu bahussutam yo najja vinaye kankham atthadhammavidu ise. |838.3| Sabbeva santa karotha matim kam upasemu panditam yo 4- najja vinaye kankham atthadhammavidu ise. [839] |839.1| Vedehassa vaco sutva alato etadabravi @Footnote: 1 Ma. paccattha . 2 Ma. naccagite suvadite . 3 Ma. sulabha . 4 si Yu. ko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Atthayam migadayasmim acelo dhirasammato. |839.2| Guno kassapagottayam suto citrakathi gani tam deva payirupasemu so no kankham vinessati. [840] Alatassa vaco sutva raja codesi sarathim migadayam gamissama yuttam yanam idhanaya. [841] |841.1| Tassa yanam ayojesum dantam rupiyapakkharam. Sukkamatthaparivaram pandaram dosina mukham. |841.2| Tatrasum kumudayutta cattaro sindhava haya anilupamasamuppata sudanta suvannamalino. |841.3| Setacchattam setaratho setassa setavijani vedeho sahamaccehi niyam candova sobhati. |841.4| Tamanuyayimsu bahavo indikhaggadhara 1- bali assapitthigata vira nara naravaradhipam. |841.5| So muhuttamva yayitva yana oruyha khattiyo vedeho sahamaccehi patti gunamupagami. |841.6| Yepi tattha tada asum brahmanibbha samagata na te apanayi raja akatam bhumimagate. [842] |842.1| Tato so muduka bhisiya muducittakasanthate mudupaccatthate raja ekamantam upavisi. |842.2| Nisajja raja sammodi katham saraniyam tato @Footnote: 1 Si. indakhaggadhara. Yu. itthikhaggadhara.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

Kacci yapaniyam bhante vatanamaviyattata. |842.3| Kacci akasira vutti labhasi pindiyapanam 1- appabadho 2- casi kacci cakkhu na parihayati. [843] |843.1| Tam guno patisammodi vedeham vinaye ratam yapaniyam maharaja sabbametam tadubhayam. |843.2| Kacci tuyhampi vedeha paccanta na baliyare kacci arogam yoggante kacci vahati vahanam kacci te byadhiyo natthi sarirassupatapiya 3-. [844] |844.1| Patisammodito raja tato pucchi anantara attham dhammanca nayanca dhammakamo rathesabho. |844.2| Katham dhammancare macco matapitusu kassapa kathancare acariye puttadare kathancare. |844.3| Kathancareyya vuddhesu katham samanabrahmane kathanca balakayasmim katham janapade care. |844.4| Katham dhammancaritvana pecca 4- gacchanti suggatim kathanceke adhammattha patanti nirayam adho. [845] |845.1| Vedehassa vaco sutva kassapo etadabravi sunohi me maharaja saccam avitatham padam. |845.2| Natthi dhammacaritassa phalam kalyanapapakam @Footnote: 1 Ma. pindayapanam . 2 Ma. apabadho . 3 Si. Yu. sarirassupatapika. @4 Ma. macca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page296.

Natthi deva paraloko 1- ko tato hi idhagato. |845.3| Natthi deva pitaro va kuto mata kuto pita natthi acariyo nama adantam ko damessati. |845.4| Samatulyani bhutani natthi jetthapacayika natthi balam viriyam va kuto utthanaporiso 2-. |845.5| Niyatani hi bhutani yatha gotaviso tatha laddheyyam labhate macco tattha danaphalam kuto. |845.6| Natthi danaphalam deva avaso devaviriyo balehi danam pannattam panditehi paticchitam avasa denti dhiranam bala panditamanino. [846] |846.1| Sattime sassata kaya acchejja avikopino tejo pathavi apo ca vayo sukhadukkhancime. |846.2| Jive ca sattime kaya yesam chetta na vijjati natthi hanta va chetta va hannare vapi kocinam 3-. |846.3| Antareyeva 4- kayanam satthani vitivattare yo cayam 5- siramadaya paresam nisitasina na so chindati te kaye tattha papaphalam kuto. |846.4| Cullasitimahakappe sabbe sujjhanti samsaram anagate tamhi kale sannatopi na sujjhati. |846.5| Caritvapi bahum bhadram neva sujjhanti nagate @Footnote: 1 Ma. paro loko . 2 Ma. -porisam . 3 Ma. hanne yevapi koci nam. @4 Ma. antareneva . 5 Ma. capi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page297.

Papancepi bahum katva tam khanam nativattare. |846.6| Anupubbena no suddhi kappanam cullasitiya niyatim nativattama velantamiva sagaro. [847] |847.1| Kassapassa vaco sutva alato etadabravi yatha bhadanto bhanati mayhametamva ruccati. |847.2| Ahampi purimam jatim sare samsaritattano pingalo namaham asim luddo goghatako pure. |847.3| Baranasiyam phitayam bahum papam katam maya bahu maya hata pana mahimsa sukara aja. |847.4| Tato cutaham idha jato iddhe senapatikule natthi nuna phalam pape 1- yoham 2- na nirayam gato. [848] |848.1| Athettha vijako nama daso asi patajjari 3-. Uposatham upavasanto gunasantikupagami. |848.2| Kassapassa vaco sutva alatassa ca bhasitam passasanto muhum unham rudam assuni vattayi. [849] Tamanupucchi vedeho kimattham samma rodasi kinte sutam va dittham va kim mam vedesi vedanam. [850] |850.1| Vedehassa vaco sutva vijako etadabravi natthi me vedana dukkha maharaja sunohi me. |850.2| Ahampi purimam jatim sarami sukhamattano @Footnote: 1 Ma. papam . 2 Si. Yu. soham . 3 Ma. pataccari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Saketaham pure asim bhavasetthi gune rato. |850.3| Sammato brahmanibbhanam samvibhagarato suci na capi papakam kammam sarami katamattano. |850.4| Tato cutaham vedeha idha jato duritthiya gabbhamhi kumbhadasiya yato jato suduggato. |850.5| Evampi duggato santo samacariyamadhitthito upaddhabhagam bhattassa dadami yo me icchati. |850.6| Catuddasim pancadasim sada upavasamaham na capi pane himsami theyyancapi vivajjayim. |850.7| Sabbameva hi nunetam sucinnam bhavati nipphalam nirattham mannidam silam alato bhasati yatha. |850.8| Kalimeva nuna ganhami asippo dhuttako yatha katam alato ganhati kitavo sikkhito yatha. |850.9| Dvaram nappatipassami yena gacchami suggatim tasma raja parodami sutva kassapabhasitam. [851] |851.1| Vijakassa vaco sutva raja angatimabravi natthi dvaram sugatiya niyatam 1- kankha vijaka. |851.2| Sukham va yadi va dukkham niyatam 2- kira labbhati samsarasuddhi sabbesam ma turito 3- anagate. |851.3| Ahampi pubbe kalyano brahmanibbhesu pavato 4- @Footnote: 1 Ma. niyatim . 2 Ma. niyatiya . 3 Ma. turittho . 4 Ma. byavato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Voharamanusasanto ratihino tadantara. [852] Punapi bhante dakkhemu sangati ce bhavissati. Idam vatvana vedeho paccaga sannivesanam. [853] |853.1| Tato ratya vivasane upatthanampi angati amacce sannipatetva idam vacanamabravi. |853.2| Candake me vimanasmim sada kame vidhentu me ma mupagacchum 1- atthesu guyhappakasiyesu ca. |853.3| Vijayo ca sunamo ca senapati alatako ete atthe nisidantu voharakusala tayo. |853.4| Idam vatvana vedeho kameva bahu mannatha na capi brahmanibbhesu atthe kisminci pavato 2-. [854] |854.1| Tato dvesattarattassa vedehassatraja piya rajakanna ruca 3- nama dhatimataramabravi. |854.2| Alankarotha mam amma sakhiyo ca alankarontu me suve pannaraso dibyo gaccham pitussa santike 4-. |854.3| Tassa malyam abhiharimsu candananca maharaham manisankhamuttaratanam nanaratte ca ambare. |854.4| Tanca sovannamaye pithe nisinnam bahukitthiyo parikiriya asobhimsu 5- rucam ruciravanninim. [855] |855.1| Sa ca sakhimajjhagata sabbabharanabhusita @Footnote: 1 Ma. ma upagaccha . 2 Ma. byavato . 3 Si. Yu. ruja. ito param idisameva. @4 Ma. issarasantike . 5 pasobhimsu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

Saterita 1- abbhamiva candakam pavisi ruca. |855.2| Upasankamitva vedeham vanditva vinaye ratam suvannakhacite 2- pithe ekamantam upavisi. [856] |856.1| Tanca disvana vedeho accharanamva sangamam rucam sakhimajjhagatam idam vacanamabravi. |856.2| Kacci ramasi pasade anto pokkharanim pati kacci bahuvidham khajjam sada abhiharanti te. |856.3| Kacci bahuvidham malyam ocinitva kumariyo gharake karotha paccekam khidda ratirata ahu 3-. |856.4| Kena va vikalam tuyham kim khippam aharantu te mano karassu kuttamukhi 4- api candasamam 5- hi te. [857] |857.1| Vedehassa vaco sutva ruca pitaramabravi sabbametam maharaja labbhatissarasantike. |857.2| Suve pannaraso dibyo sahassam aharantu me yatha dinnanca dassami danam sabbavanisvaham. [858] |858.1| Rucaya vacanam sutva raja angatimabravi bahum vinasitam vittam nirattham aphalam taya. |858.2| Uposathe vasam niccam annapanam na bhunjasi niyatetam abhuttabbam natthi punnam abhunjato |858.3| vijakopi hi sutvana tada kassapabhasitam @Footnote: 1 Ma. saterata . 2 Si. Yu. suvannavikate . 3 Ma. muhum . 4 Ma. kuddamukhi. @5 Ma. candasamamhipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Passasanto muhum unham rudam assuni vattayi. |858.4| Yava ruce jivamana 1- ma bhattamapanamayi natthi bhadde paro loko kim nirattham vihannasi. [859] |859.1| Vedehassa vaco sutva ruca ruciravannini janam pubbaparam dhammam pitaram etadabravi. |859.2| Sutameva pure asi paccakkham 2- ditthamidam maya balupasevi yo hoti balova samapajjatha. |859.3| Mulho hi mulhamagamma bhiyyo moham nigacchati patirupam alatena vijakena ca muyhitum. [860] |860.1| Tvanca devasi sappanno dhiro atthassa kovido katham balehi sadiso hinaditthimupagami. |860.2| Sace hi samsarapathena sujjhati niratthiya pabbajja gunassa kitova aggim jalitam apapatam apajjati mohamulho 3- naggabhavam. |860.3| Samsarasuddhiti pure nivittha kammam vidusenti bahu ajanam pubbe kali duggahitova attho 4- dummocayo balisa ambujova. [861] |861.1| Upamante karissami maharaja tavatthiya @Footnote: 1 Si. Yu. jivasino . 2 Ma. sakkhi . 3 Si. Yu. momuho . 4 kali duggahita @vanatthatipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Upamayapidhekacce attham jananti pandita. |861.2| Vanijanam yatha nava appamanabhara garu atibharam samadaya annave avasidati. |861.3| Evameva naro papam thokam thokampi acinam atibharam samadaya niraye avasidati. |861.4| Na tava bharo paripuro alatassa mahipati acinati ca tam papam yena gacchati duggatim. |861.5| Pubbevassa katam punnam alatassa mahipati tasseva deva nissando yanceso labhate sukham. |861.6| Khiyatevassa tam punnam tathahi agune rato ujumaggam avahaya kummaggam anudhavati. |861.7| Tula yatha paggahita ohite tulamandale unnameti tulasisam bhare oropite sati. |861.8| Evameva naro punnam thokam thokampi acinam saggatimano dasova vijako satave rato. |861.9| Yamajja vijako daso dukkham passati attani pubbevassa katam papam tameso patisevati. |861.10| Khiyatevassa tam papam tathahi vinaye rato kassapanca samapajja mahevuppathamagama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

[862] |862.1| Yam yam hi raja bhajati santam va yadiva asam silavantam visilam va vasam tasseva gacchati. |862.2| Yadisam kurute mittam yadisancupasevati sopi tadisako hoti sahavaso hi tadiso. |862.3| Sevamano sevamanam samphuttho samphusam param saro duttho kalapamva alittamupalimpati upalepabhaya dhiro neva papasakha siya. |862.4| Putimaccham kusaggena yo naro upanayhati kusapi puti vayanti evam balupasevana. |862.5| Tagaranca palasena yo naro upanayhati pattapi surabhi vayanti evam dhirupasevana. |862.6| Tasma pattaputasseva natva sampakamattano asante nupaseveyya sante seveyya pandito asanto nirayam nenti santo papenti sugatim. [863] |863.1| Ahampi jatiyo satta sare samsaritattano anagatepi satteva ya gamissam ito cuta. |863.2| Ya me sa sattami jati ahu pubbe janadhipa kammaraputto magadhesu ahu rajagahe pure. |863.3| Papam sahayamagamma bahu papam katam maya paradarassa hethenta carimha amara viya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

|863.4| Tam kammam nihitam attha bhasmacchannova pavako atha annehi kammehi ajayim vamsabhumiyam. |863.5| Kosambiyam setthikule iddhe phite mahaddhane ekaputto maharaja niccam sakkatapujito. |863.6| Tattha mittam asevissam sahayam satave ratam panditam sutasampannam so mam atthe nivesayi. |863.7| Catuddasim pancadasim bahum rattimupavisim tam kammam nihitam attha nidhiva udakantike. |863.8| Atha papanam kammanam yametam magadhe katam phalam pariyagatam 1- paccha bhutva dutthavisam yatha. |863.9| Tato cutaham vedeha roruve niraye ciram sakammuna apacissam tam saram na sukham labhe. |863.10| Bahuvassagane tattha khepayitva bahum dukkham bhinnagate 2- ahu raja chakalo 3- uddhatapphalo. [864] |864.1| Sataputta maya vulha pitthiya ca rathena ca tassa kammassa nissando paradaragamanassa me. |864.2| Tato cutaham vedeha kapi asim brahavane niluncitaphaloyeva yuthapena pagabbhina tassa kammassa nissando paradaragamanassa me. |864.3| Tato cutaham vedeha dasannesu pasu ahum @Footnote: 1 Ma. pariyaga mam . 2 Si. Yu. bhennakate . 3 Ma. chagalo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Niluncito javo bhadro yoggam vulham ciram maya tassa kammassa nissando paradaragamanassa me. |864.4| Tato cutaham vedeha vajjisu kulamagama nevitthi na puma asim manussatte sudullabhe tassa kammassa nissando paradaragamanassa me. |864.5| Tato cutaham vedeha ajayim nandane vane bhavane tavatimsaham acchara kamavannini. |864.6| Vicitravatthabharana amuttamanikundala kusala naccagitassa sakkassa paricarika. |864.7| Tattha thitaham vedeha sarami jatiyo ima anagatepi satteva ya gamissam ito cuta. |864.8| Pariyagatantam kusalam yam me kosambiyam katam deve ceva manusse ca sandhavissam ito cuta. |864.9| Satta jacca 1- maharaja niccam sakkatapujita itthibhava 2- na muccissam chatthava gatiyo 3- ima. |864.10| Sattami ca gati deva devaputto mahiddhiko puma devo bhavissami devakayasmimuttamo. |864.11| Ajjapi santanamayam malam ganthenti nandane devaputto javo nama yo me malam paticchati. |864.12| Muhutto viya so dibyo idha vassani solasa @Footnote: 1 Ma. jacco . 2 Ma. thibhava . 3 Ma. chattha nigatiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Rattindivo ca so dibyo manusim saradosatam. |864.13| Iti kammani anventi asankheyyapi jatiyo kalyanam yadi va papam na hi kammam vinassati 1-. [865] |865.1| Yo icche puriso hotum jatim jatim punappunam paradaram vivajjeyya dhotapadova kaddamam. |865.2| Ya icche puriso hotum jatim jatim punappunam samikam apacayeyya indamva paricarika. |865.3| Yo icche dibbabhoganca dibbamayum yasam sukham papani parivajjetva tividham dhammamacare. |865.4| Kayena vaca manasa appamatto vicakkhano attano hoti atthaya itthi va yadiva puma. |865.5| Yekecime manuja jivaloke yasassino sabbasamantabhoga asamsayam tehi pure sucinnam kammassakase puthu sabbasatta. |865.6| Inghanucintesi sayampi deva kutonidana te ima janinda ya te ima accharasannikasa alankata kancanajalachanna. Iccevam pitaram kanna ruca tosesi angatim @Footnote: 1 Si. Yu. panasasati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page307.

Mulhassa maggamacikkhi dhammamakkhasi subbata. [866] |866.1| Athagama brahmaloka narado manusim patham jambudipam avekkhanto addasa 1- rajanamangatim. |866.2| Tato patittha pasade vedehassa purakkhato 2- tanca disva anuppattam ruca isimavandatha. [867] |867.1| Athasanamha oruyha raja byamhitamanaso 3- naradam paripucchanto idam vacanamabravi. |867.2| Kuto nu agacchasi devavanni obhasayam sabbadisa 4- candima va akkhahi me pucchito namagottam kathannu jananti manussaloke. [868] Ahanhi devato idani emi obhasayam sabbadisa 4- candima va akkhami te pucchito namagottam jananti mam narado kassapo cati. [869] Acchariyarupam 5- tava yadisanca vehayasam gacchasi titthasi ca pucchami tam narada etamattham atha kena vannena tavayamiddhi. @Footnote: 1 Ma. adda . 2 Ma. puratthato . 3 Ma. byathitamanaso . 4 Si. Yu. samvarim. @5 Ma. accherarupam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page308.

[870] Saccanca dhammo ca damo ca cago guna mamete pakata purana teheva dhammehi susevitehi manojavo yenakamam gatosmi. [871] Acchariyamacikkhasi 1- punnasiddhim sace hi 2- evam yatha tvam vadesi pucchami tam narada etamattham puttho ca me sadhu viyakarohi. [872] Pucchassu mam raja tavesa attho yam samsayam kurute bhumipala ahantam nissamsayatam gamemi nayehi nayehi ca hetubhi ca. [873] Pucchami tam narada etamattham puttho ca me narada ma musa bhani atthi nu deva pitaro nu atthi loko paro atthi jano yamaha. [874] Attheva deva pitaro ca atthi loko paro atthi jano yamaha kamesu giddha ca nara pamulha lokam param na vidu mohayutta. @Footnote: 1 Ma. acchera- . 2 Ma. sace hi etehi yatha vadesi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page309.

[875] Atthiti ce narada saddahasi nivesanam paraloke matanam idheva me pancasatani dehi dassami te paraloke sahassam. [876] |876.1| Dajjemu kho pancasatani bhoto jannamu ce silavantam vadannum luddantam bhontam niraye vasantam ko codaye paraloke sahassam. |876.2| Idheva yo hoti adhammasilo 1- papacaro alaso luddakammo na pandita tasmim inam dadanti na hi agamo hoti tathavidhamha. |876.3| Dakkhanca posam manuja viditva utthanakam silavantam vadannum sayameva bhogehi nimantayanti kammam karitva punamaharesi. [877] Ito cuto 2- dakkhasi tattha raja kakolasanghehi vikassamanam 3- tam khajjamanam niraye vasantam kakehi gijjhehi ca sonakehi 4- @Footnote: 1 Yu. akammasilo . 2 Si. Yu. gato . 3 Si. Yu. kakolasanghehipi kaddhamanam. @4 Ma. senakehi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page310.

Sanchinnagattam ruhiram savantam ko codaye paraloke sahassam. [878] Andhatamam tattha na candasuriya nirayo sada tumulo ghorarupo sa neva ratti na diva pannayati tathavidhe ko vicare dhanatthiko. [879] |879.1| Savalo ca samo ca duve suvana pavaddhakaya balino mahanta khadanti dantehi ayomayehi ito panunnam paraloke patantam 1-. |879.2| Tam khajjamanam niraye vasantam luddehi valehi aghammigehi sanchinnagattam ruhiram savantam ko codaye paraloke sahassam. [880] |880.1| Usuhi sattihi [2]- sunissitahi hananti vijjhanti ca paccamitta kalupakala nirayamhi ghore pubbe naram dukkatakammakarim. |880.2| Tam hannamanam niraye vajantam kucchismim passasmim vipphalitudaram @Footnote: 1 Ma. paralokapattam . 2 Ma. ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page311.

Sanchinnagattam ruhiram savantam ko codaye paraloke sahassam. [881] |881.1| Satti usu tomarabhindivala vividhavudham vassati tattha devo patanti angaramivaccimanto silasani vassati luddakamme. |881.2| Unho ca vato nirayamhi dussaho na tamhi sukham labhati 1- ittarampi tantam vidhavantamalenamaturam ko codaye paraloke sahassam. [882] Sandhavamanampi 2- rathesu yuttam sanjotibhutam pathavim kamantam patodalatthihi sucodayantam 3- ko codaye paraloke sahassam. [883] Tamaruhantam khurasancitam girim vibhimsanam pajjalitam bhayanakam sanchinnagattam ruhiram savantam ko codaye paraloke sahassam. [884] Tamaruhantam pabbatasannikasam angararasim jalitam bhayanakam @Footnote: 1 Ma. labbhati . 2 Si. Yu. sandhavamanam tam . 3 Si. Yu. sucodiyantam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page312.

Sandaddhagattam 1- kapanam rudantam ko codaye paraloke sahassam. [885] |885.1| Abbhakutasama ucca kantakahi cita 2- duma ayomayehi tikkhehi naralohitapayibhi. |885.2| Tamaruhanti nariyo nara ca paradaragu codita sattihatthehi yamaniddesakaribhi. |885.3| Tamaruhantam niraye simbalim ruhiramakkhitam vidaddhakayam 3- vitacam aturam galhavedanam. |885.4| Passasantam muhum unham pubbakammaparadhikam dummagge vitacam gattam ko tam yaceyya tam dhanam. [886] |886.1| Abbhakutasama ucca asipattacita duma ayomayehi tikkhehi naralohitapayibhi. |886.2| Tamaruhantam asipattapadapam asihi tikkhehi ca chijjamanam sanchinnagattam ruhiram savantam ko codaye paraloke sahassam. [887] Tato nikkhantamattantam asipattaniraya 4- duma 5- sampatitam vetaranim ko tam yaceyya tam dhanam. [888] |888.1| Khara kharodaka tatta dugga vetarani nadi ayopokkharasanchanna tikkhapattehi sandati. @Footnote: 1 Ma. sudaddhagattam . 2 Ma. kantakanicita . 3 Ma. vidaddhakayam . 4 Ma. asipattacita. @5 Si. Yu. dukha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page313.

|888.2| Tattha sanchinnagattantam vuyhantam ruhiramakkhitam vetaranne analambe ko tam yaceyya tam dhanam. [889] |889.1| Vedhami rukkho viya chijjamano disam na janami pamulhasanno bhayanutappami mahava 1- me bhaya sutvana gatha 2- tava bhasita ise. |889.2| Aditte varimajjham va dipamvogherivannave 3- andhakareva pajjoto tvannosi saranam ise. |889.3| Atthanca dhammanca anusasa mam ise atitamaddha aparadhitam maya acikkha me narada suddhimaggam yatha aham no nirayam pateyyam. [890] |890.1| Yatha ahu dhatarattho vessamitto ca atthako yamadatti 4- usinnaro(siviraja 5-) paricarika 6- samanabrahmananam |890.2| ete canne ca rajano ye saggavisayam 7- gata. Adhammam parivajjetva dhammancara mahipati |890.3| annahattha ca te byamhe ghosayantu pure tava. Ko chato ko ca tasito ko malam ko vilepanam nanarattanam vatthanam ko naggo paridahissati. @Footnote: 1 Ma. maha ca . 2 Ma. katha . 3 Ma. dipamvoghe mahannave . 4 Si. yamataggi. @Ma. yamataggi . 5 Ma. usindaro capi sivi ca raja . 6 Ma. paricaraka. @7 Si. Yu. sakkavisayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page314.

|890.4| Ko panthe chattamadeti 1- paduka ca mudu subha iti sayanca pato ca ghosayantu pure tava. |890.5| Jinnam posam gavassanca massu yunja yatha pure pariharanca dajjasi adhikarakato bali. [891] |891.1| Kayo te rathasannato manosarathiko lahu avihimsasaritakkho samvibhagapaticchado. |891.2| Padasannamanemiyo hatthasannamapakkharo kucchisannamanabbhanto vacasannamakujano. |891.3| Saccavakyasamattango apesunnasusannato girasakhilanelango mitabhanisilesito. |891.4| Saddhalobhasusankharo nivatanjalikubbaro athaddhatanatisako silasamvaranaddhano. |891.5| Akkodhanamanugghati dhammapandarachattako bahusaccamupalambo 2- thiticittamupadhiyo. |891.6| Kalannutacittasaro vesarajjatidandako nivatavuttiyottango 3- anatimanayugo lahu. |891.7| Alinacittasantharo vuddhisevirajohato 4- sati patodo dhirassa dhiti yogo ca rasmiyo. |891.8| Mano dantam patham neti samadantehi vajibhi 5- @Footnote: 1 Ma. chattamaneti . 2 Ma. ...mapalambo . 3 Ma. ...yottako . 4 vuddhisevi @rajohatotipi . 5 vahibhitipi patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page315.

Iccha lobho ca kummaggo ujumaggo ca sannamo. |891.9| Rupe sadde rase gandhe vahanassa padhavato panna akotani raja tattha attava sarathi. |891.10| Sace etena yanena samacariya dalha dhiti sabbakamaduho raja na jatu nirayam vajeti. [892] |892.1| Alato devadattosi sunamo asi bhaddaji vijayo sariputtosi moggallanosi vijako. |892.2| Sunakkhatto licchaviputto guno asi acelako anando sa ruca asi ya rajanam pasadayi. |892.3| Uruvelakassapo raja papaditthi tada ahu mahabrahma bodhisatto evam dharetha jatakanti. Mahanaradakassapajatakam atthamam. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 292-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=6105&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=6105&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=834&items=59              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=834              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=2853              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=2853              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]