ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

               2 Sankiccajatakam
   [90] |90.1| Disva nisinnam rajanam  brahmadattam rathesabham
          athassa pativedesi        yassasi anukampako.
    |90.2| Sankiccayam anuppatto    isinam sadhusammato
          taramanarupo niyyahi     khippam passa mahesinam.
    |90.3| Tato ca raja taramano     yuttamaruyha sandanam
          mittamaccaparibyulho 1-  agamasi rathesabho.
    |90.4| Nikkhippa panca kakudhani    kasinam ratthavaddhano
          valavijanimunhisam        khaggam chattancupahanam.
    |90.5| Oruyha raja yanamha    thapayitva paticchadam
@Footnote: 1 Si. Yu. -paribbulho.
          Asinam dayapassasmim     sankiccamupasankami.
    |90.6| Upasankamitva so raja    sammodi isina saha
          tam katham vitisaretva       ekamantam upavisi.
    |90.7| Ekamantam nisinnova      atha kalam amannatha
          tato papani kammani    pucchitum patipajjatha.
    |90.8| Isim pucchama 1- sankiccam    isinam sadhusammatam
          asinam dayapassasmim      isisanghapurakkhatam.
    |90.9| Kam gatim pecca gacchanti      nara dhammaticarino
          aticinno maya dhammo    tam me akkhahi pucchito.
   [91] |91.1| Isi avaca sankicco     kasinam ratthavaddhanam
          asinam dayapassasmim      maharaja sunohi me.
    |91.2| Uppathena vajantassa       yo maggamanusasati
          tassa ce vacanam kayira      nassa maggeyya kantako.
    |91.3| Adhammam patipannassa       yo dhammamanusasati
          tassa ce vacanam kayira      na so gaccheyya duggatim.
   [92] |92.1| Dhammo patho maharaja   adhammo pana uppatho
            adhammo nirayam neti     dhammo papeti suggatim.
    |92.2| Adhammacarino raja       nara visamajivino
          yam gatim pecca gacchanti     niraye te sunohi me.
    |92.3| Sanjivo kalasutto ca     sanghato 2- dve ca roruva
@Footnote: 1 Si. Yu. pucchami .  2 Ma. sanghato.
          Athaparo mahavici        tapano ca patapano.
    |92.4| Iccete attha niraya      akkhata duratikkama
          akinna luddakammehi   pacceka solasussada.
    |92.5| Kadariya tapana 1- ghora  accimanto 2- mahabbhaya
          lomahamsanarupa ca         bhesma patibhaya dukha.
    |92.6| Catukkanna 3- catudvara  vibhatta bhagaso mita
          ayopakarapariyanta     ayasa patikujjita.
    |92.7| Tesam ayomaya bhumi        jalita tejasa yuta
          samanta yojanasatam       phuta titthanti sabbada.
    |92.8| Ete patanti niraye       uddhampada avamsira
          isinam ativattaro        sannatanam tapassinam.
    |92.9| Te bhunahuno paccanti      maccha bilakata yatha
          samvacchare asankheyye      nara kibbisakarino.
    |92.10| Dayhamanena gattena    niccam santarabahiram
          niraya nadhigacchanti      dvaram nikkhamanesino.
    |92.11| Puratthimena dhavanti      tato dhavanti pacchato
          uttarenapi dhavanti       tato dhavanti dakkhinam
          yam yanhi dvaram gacchanti    tantadeva pithiyyare 4-.
    |92.12| Bahuni satasahassani      jana nirayagamino
          baha paggayha kandanti   patva dukkham anappakam.
@Footnote: 1 Si. Yu. kadariyatapana. Ma. kadariyatapana . 2 Yu. accimanta . 3 catukkonatipi.
@4 Ma. pidhiyare. Si. pithiyyati.
    |92.13| Asivisamva kuppitam       tejasim duratikkamam
           na sadhurupe aside     sannatanam tapassinam.
    |92.14| Atikayo mahissaso    ajjuno kekakadhipo
           sahassabahu ucchinno   isimasajja gotamam.
    |92.15| Arajam rajasa vaccham       kisam avakriya 1- dandaki
           talova mulato chinno    sa raja vibhavangato.
    |92.16| Upahacca manam mejjho 2-  matangasmim yasassine
           saparisajjo ucchinno   mejjharannam 3- tada ahu.
    |92.17| Kanhadipayanasajja    isim andhakavendayo 4-
           annamannam musale 5- hantva   sampatta yamasadhanam.
    |92.18| Athayam isina satto    antalikkhacaro pure
           pavekkhi pathavim cecco    hinatto kalapariyayam.
    |92.19| Tasma hi chandagamanam   nappasamsanti pandita
           adutthacitto bhaseyya   giram saccupasanhitam.
    |92.20| Manasa ce padutthena     yo naro pekkhate munim
           vijjacaranasampannam     gantva so nirayam adho.
    |92.21| Ye vuddhe paribhasanti   pharusupakkama jana
           anapacca adayada    talavatthu 6- bhavanti te.
    |92.22| Yo ca pabbajitam hanti     katakiccam mahesinam
           sa kalasutte niraye     ciram rattaya paccati.
@Footnote: 1 Ma. avakiriya .  2 Ma. majjho . 3 Ma. majjharannam . 4 Si. Yu. andhakavenhuyo.
@Ma. -vendayo . 5 Ma. annonnam musala .  6 Ma. talavatthu. Yu. talavatthu.
    |92.23| Yo ca raja adhammattho   ratthaviddhamsano mato 1-
           tapayitva janapadam      tapane pecca paccati.
    |92.24| So ca vassasahassanam 2-  satam dibyani paccati
           accisanghapareto so     dukkham vedeti vedanam.
     |92.25| Tassa aggisikha kaya   niccharanti pabhassara
           tejobhakkhassa gattani   lomaggehi 3- nakhehi ca.
     |92.26| Dayhamanena gattena   niccam santarabahiram
           dukkhabhitunno nadati    nago tundattito 4- yatha.
    |92.27| Yo lobha pitaram hanti    dosa va purisadhamo
           sa kalasutte niraye     ciram rattaya paccati.
  |92.28| Sa tadiso paccati lohakumbhiyam
         pakkanca sattihi hananti nittacam
         andham karitva muttakarisabhakkham
         khare nimujjanti tathavidham naram.
  |92.29| Tattam pakkutthitamayogulanca
         dighe ca phale cirarattatapite
         vikkhambhamadaya vibhajja 5- rajjubhi
         vivate mukhe samsavayanti 6- rakkhasa.
  |92.30| Sama ca sona sabala ca gijjha
         kakolasangha ca dija ayomukha
@Footnote: 1 Si. cto. Ma. mago . 2 Ma. -sahassani . 3 Ma. lomehi ca.
@4 Si. tuttaddito. Ma. tuttattito . 5 Si. vibaddha. Ma. vibandha . 6 Si. Yu.
@samcavayanti. Ma. sampavisanti.
         Sangamma khadanti viphandamanam
         jivham vibhajja vighasam salohitam.
  |92.31| Tam daddhatalam paribhinnagattam
         nippothayanta anuvicaranti rakkhasa
         rati hi tesam dukhino panitare
         etadisasmim niraye vasanti
         yekeci loke idha pettighatino.
  |92.32| Putto ca mataram hantva    ito gantva yamakkhayam
         bhusamapajjate dukkham       attakammaphalupago.
  |92.33| Amanussa atibala      hantaram janayantiya
         ayomayehi valehi        pilayanti punappunam.
  |92.34| Tam passavam 1- saka gatta   rudhiram 2- attasambhavam
         tambalohavilinamva          tattam payenti mattigham.
  |92.35| Jiguccham kunapam putim        duggandham guthakaddamam
        pubbalohitasankasam        rahadoggayha 3- titthati.
  |92.36| Tamenam kimiyo 4- tattha     atikaya ayomukha
        chavim bhetvana 5- khadanti    pagiddha 6- mamsalohite.
 |92.37| So ca tam nirayam patto        nimuggo sataporisam
        putikam kunapam vati          samanta satayojanam.
 |92.38| Cakkhumapi hi cakkhuni 7-      tena gandhena jiyyati
@Footnote: 1 Ma. tamassavam. Yu. tam passutam . 2 Ma. ruhiram .  3 Ma. rahadamogayha.
@4 Ma. kimayo . 5 Si. Yu. chetvana .  6 Ma. samgiddha . 7 Ma. cakkhuhi.
        Etadisam brahmadatta       matugho labhate dukham.
  |92.39| Khuradharamanukkamma         tikkham durabhisambhavam
        patanti gabbhapatiniyo 1-    duggam vettaranim nadim.
  |92.40| Ayomaya simbaliyo       solasangulikantaka
        ubhato mabhilambanti        duggam vettaranim nadim.
  |92.41| Te accimanto titthanti     aggikkhandhava araka
        aditta jatavedena       uddham yojanamuggata.
  |92.42| Ete pajjanti 2- niraye     tatte tikhinakantake
         nariyo ca aticariniyo 3-    nara ca paradaragu.
  |92.43| Te patanti adhokkhandha     vivatta vihata puthu
         sayanti vinividdhanga       digham jagganti sabbada 4-.
  |92.44| Tato ratya vivasane 5-      mahatim pabbatupamam
         lohakumbhim pavajjanti       tattam aggisamudakam.
  |92.45| Evam diva ca ratto ca       dussila mohaparuta
         anubhonti sakam kammam       pubbe dukkatamattano.
  |92.46| Ya ca bhariya dhanakkita     samikam atimannati
         sassum va sassuram vapi       jettham vapi nanandanam 6-
  |92.47| tassa vankena jivhaggam     nibbahanti sabandhanam.
         Sa byamamattam kiminam       jivham passati attano 7-
@Footnote: 1 Ma. gabbhapatiyo . 2 Ma. vajanti. Si. Yu. sajanti . 3 Ma. aticara.
@4 Si. Yu. samvarim . 5 Ma. vivasane . 6 Ma. nanandaram . 7 Ma. attani.
         Vinnapetum na sakkoti     tapane pecca paccati.
  |92.48| Orabbhika sukarika       macchika migabandhaka
         cora goghataka ludda    avanne vannakaraka.
  |92.49| Sattihi lohakutehi        nettimsehi usuhi ca
         hannamana kharanadim      papatanti avamsira.
  |92.50| Sayam pato kutakari       ayokutehi hannati
         tato vantam durattanam       paresam bhunjate 1- sada.
  |92.51| Dhanka bherandaka gijjha   kakola ca ayomukha
         vipphandamanam khadanti      naram kibbisakarakam.
  |92.52| Ye migena migam hanti       pakkhim va pana pakkhina
         asanto rajasa channa      gantva 2- te nirayussadam 3-.
   [93] Santova 4- uddham gacchanti     sucinnenidha kammuna
       sucinnassa phalam passa        sinda 5- deva sabrahmaka
       tantam brumi maharaja         dhammam ratthapati cara
         tatha tatha 6- raja carahi dhammam
         yatha tam sucinnam nanutappeyya pacchati.
          Sankiccajatakam dutiyam.
              ------------
            Tassuddanam.
     Atha satthinipatamhi      sunatha mama bhasitam
@Footnote: 1 Ma. bhunjare . 2 Ma. ganta . 3 Yu. nirayam adho . 4 Ma. -ca.
@5 Ma. sainda .  6 Ma. ayam patho natthi.
         Jatakasavhayano pavaro
         sonakaarindamasavhayano
         tathavuttarathesabhasankiccavaro.
           Satthinipatam nitthitam.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 38-46. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=767&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=767&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=90&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=90              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=2118              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=2118              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]