ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

               2 Sankiccajatakam
   [90] |90.1| Disva nisinnam rajanam  brahmadattam rathesabham
          athassa pativedesi        yassasi anukampako.
    |90.2| Sankiccayam anuppatto    isinam sadhusammato
          taramanarupo niyyahi     khippam passa mahesinam.
    |90.3| Tato ca raja taramano     yuttamaruyha sandanam
          mittamaccaparibyulho 1-  agamasi rathesabho.
    |90.4| Nikkhippa panca kakudhani    kasinam ratthavaddhano
          valavijanimunhisam        khaggam chattancupahanam.
    |90.5| Oruyha raja yanamha    thapayitva paticchadam
@Footnote: 1 Si. Yu. -paribbulho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Asinam dayapassasmim sankiccamupasankami. |90.6| Upasankamitva so raja sammodi isina saha tam katham vitisaretva ekamantam upavisi. |90.7| Ekamantam nisinnova atha kalam amannatha tato papani kammani pucchitum patipajjatha. |90.8| Isim pucchama 1- sankiccam isinam sadhusammatam asinam dayapassasmim isisanghapurakkhatam. |90.9| Kam gatim pecca gacchanti nara dhammaticarino aticinno maya dhammo tam me akkhahi pucchito. [91] |91.1| Isi avaca sankicco kasinam ratthavaddhanam asinam dayapassasmim maharaja sunohi me. |91.2| Uppathena vajantassa yo maggamanusasati tassa ce vacanam kayira nassa maggeyya kantako. |91.3| Adhammam patipannassa yo dhammamanusasati tassa ce vacanam kayira na so gaccheyya duggatim. [92] |92.1| Dhammo patho maharaja adhammo pana uppatho adhammo nirayam neti dhammo papeti suggatim. |92.2| Adhammacarino raja nara visamajivino yam gatim pecca gacchanti niraye te sunohi me. |92.3| Sanjivo kalasutto ca sanghato 2- dve ca roruva @Footnote: 1 Si. Yu. pucchami . 2 Ma. sanghato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Athaparo mahavici tapano ca patapano. |92.4| Iccete attha niraya akkhata duratikkama akinna luddakammehi pacceka solasussada. |92.5| Kadariya tapana 1- ghora accimanto 2- mahabbhaya lomahamsanarupa ca bhesma patibhaya dukha. |92.6| Catukkanna 3- catudvara vibhatta bhagaso mita ayopakarapariyanta ayasa patikujjita. |92.7| Tesam ayomaya bhumi jalita tejasa yuta samanta yojanasatam phuta titthanti sabbada. |92.8| Ete patanti niraye uddhampada avamsira isinam ativattaro sannatanam tapassinam. |92.9| Te bhunahuno paccanti maccha bilakata yatha samvacchare asankheyye nara kibbisakarino. |92.10| Dayhamanena gattena niccam santarabahiram niraya nadhigacchanti dvaram nikkhamanesino. |92.11| Puratthimena dhavanti tato dhavanti pacchato uttarenapi dhavanti tato dhavanti dakkhinam yam yanhi dvaram gacchanti tantadeva pithiyyare 4-. |92.12| Bahuni satasahassani jana nirayagamino baha paggayha kandanti patva dukkham anappakam. @Footnote: 1 Si. Yu. kadariyatapana. Ma. kadariyatapana . 2 Yu. accimanta . 3 catukkonatipi. @4 Ma. pidhiyare. Si. pithiyyati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page41.

|92.13| Asivisamva kuppitam tejasim duratikkamam na sadhurupe aside sannatanam tapassinam. |92.14| Atikayo mahissaso ajjuno kekakadhipo sahassabahu ucchinno isimasajja gotamam. |92.15| Arajam rajasa vaccham kisam avakriya 1- dandaki talova mulato chinno sa raja vibhavangato. |92.16| Upahacca manam mejjho 2- matangasmim yasassine saparisajjo ucchinno mejjharannam 3- tada ahu. |92.17| Kanhadipayanasajja isim andhakavendayo 4- annamannam musale 5- hantva sampatta yamasadhanam. |92.18| Athayam isina satto antalikkhacaro pure pavekkhi pathavim cecco hinatto kalapariyayam. |92.19| Tasma hi chandagamanam nappasamsanti pandita adutthacitto bhaseyya giram saccupasanhitam. |92.20| Manasa ce padutthena yo naro pekkhate munim vijjacaranasampannam gantva so nirayam adho. |92.21| Ye vuddhe paribhasanti pharusupakkama jana anapacca adayada talavatthu 6- bhavanti te. |92.22| Yo ca pabbajitam hanti katakiccam mahesinam sa kalasutte niraye ciram rattaya paccati. @Footnote: 1 Ma. avakiriya . 2 Ma. majjho . 3 Ma. majjharannam . 4 Si. Yu. andhakavenhuyo. @Ma. -vendayo . 5 Ma. annonnam musala . 6 Ma. talavatthu. Yu. talavatthu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page42.

|92.23| Yo ca raja adhammattho ratthaviddhamsano mato 1- tapayitva janapadam tapane pecca paccati. |92.24| So ca vassasahassanam 2- satam dibyani paccati accisanghapareto so dukkham vedeti vedanam. |92.25| Tassa aggisikha kaya niccharanti pabhassara tejobhakkhassa gattani lomaggehi 3- nakhehi ca. |92.26| Dayhamanena gattena niccam santarabahiram dukkhabhitunno nadati nago tundattito 4- yatha. |92.27| Yo lobha pitaram hanti dosa va purisadhamo sa kalasutte niraye ciram rattaya paccati. |92.28| Sa tadiso paccati lohakumbhiyam pakkanca sattihi hananti nittacam andham karitva muttakarisabhakkham khare nimujjanti tathavidham naram. |92.29| Tattam pakkutthitamayogulanca dighe ca phale cirarattatapite vikkhambhamadaya vibhajja 5- rajjubhi vivate mukhe samsavayanti 6- rakkhasa. |92.30| Sama ca sona sabala ca gijjha kakolasangha ca dija ayomukha @Footnote: 1 Si. cto. Ma. mago . 2 Ma. -sahassani . 3 Ma. lomehi ca. @4 Si. tuttaddito. Ma. tuttattito . 5 Si. vibaddha. Ma. vibandha . 6 Si. Yu. @samcavayanti. Ma. sampavisanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page43.

Sangamma khadanti viphandamanam jivham vibhajja vighasam salohitam. |92.31| Tam daddhatalam paribhinnagattam nippothayanta anuvicaranti rakkhasa rati hi tesam dukhino panitare etadisasmim niraye vasanti yekeci loke idha pettighatino. |92.32| Putto ca mataram hantva ito gantva yamakkhayam bhusamapajjate dukkham attakammaphalupago. |92.33| Amanussa atibala hantaram janayantiya ayomayehi valehi pilayanti punappunam. |92.34| Tam passavam 1- saka gatta rudhiram 2- attasambhavam tambalohavilinamva tattam payenti mattigham. |92.35| Jiguccham kunapam putim duggandham guthakaddamam pubbalohitasankasam rahadoggayha 3- titthati. |92.36| Tamenam kimiyo 4- tattha atikaya ayomukha chavim bhetvana 5- khadanti pagiddha 6- mamsalohite. |92.37| So ca tam nirayam patto nimuggo sataporisam putikam kunapam vati samanta satayojanam. |92.38| Cakkhumapi hi cakkhuni 7- tena gandhena jiyyati @Footnote: 1 Ma. tamassavam. Yu. tam passutam . 2 Ma. ruhiram . 3 Ma. rahadamogayha. @4 Ma. kimayo . 5 Si. Yu. chetvana . 6 Ma. samgiddha . 7 Ma. cakkhuhi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page44.

Etadisam brahmadatta matugho labhate dukham. |92.39| Khuradharamanukkamma tikkham durabhisambhavam patanti gabbhapatiniyo 1- duggam vettaranim nadim. |92.40| Ayomaya simbaliyo solasangulikantaka ubhato mabhilambanti duggam vettaranim nadim. |92.41| Te accimanto titthanti aggikkhandhava araka aditta jatavedena uddham yojanamuggata. |92.42| Ete pajjanti 2- niraye tatte tikhinakantake nariyo ca aticariniyo 3- nara ca paradaragu. |92.43| Te patanti adhokkhandha vivatta vihata puthu sayanti vinividdhanga digham jagganti sabbada 4-. |92.44| Tato ratya vivasane 5- mahatim pabbatupamam lohakumbhim pavajjanti tattam aggisamudakam. |92.45| Evam diva ca ratto ca dussila mohaparuta anubhonti sakam kammam pubbe dukkatamattano. |92.46| Ya ca bhariya dhanakkita samikam atimannati sassum va sassuram vapi jettham vapi nanandanam 6- |92.47| tassa vankena jivhaggam nibbahanti sabandhanam. Sa byamamattam kiminam jivham passati attano 7- @Footnote: 1 Ma. gabbhapatiyo . 2 Ma. vajanti. Si. Yu. sajanti . 3 Ma. aticara. @4 Si. Yu. samvarim . 5 Ma. vivasane . 6 Ma. nanandaram . 7 Ma. attani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

Vinnapetum na sakkoti tapane pecca paccati. |92.48| Orabbhika sukarika macchika migabandhaka cora goghataka ludda avanne vannakaraka. |92.49| Sattihi lohakutehi nettimsehi usuhi ca hannamana kharanadim papatanti avamsira. |92.50| Sayam pato kutakari ayokutehi hannati tato vantam durattanam paresam bhunjate 1- sada. |92.51| Dhanka bherandaka gijjha kakola ca ayomukha vipphandamanam khadanti naram kibbisakarakam. |92.52| Ye migena migam hanti pakkhim va pana pakkhina asanto rajasa channa gantva 2- te nirayussadam 3-. [93] Santova 4- uddham gacchanti sucinnenidha kammuna sucinnassa phalam passa sinda 5- deva sabrahmaka tantam brumi maharaja dhammam ratthapati cara tatha tatha 6- raja carahi dhammam yatha tam sucinnam nanutappeyya pacchati. Sankiccajatakam dutiyam. ------------ Tassuddanam. Atha satthinipatamhi sunatha mama bhasitam @Footnote: 1 Ma. bhunjare . 2 Ma. ganta . 3 Yu. nirayam adho . 4 Ma. -ca. @5 Ma. sainda . 6 Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Jatakasavhayano pavaro sonakaarindamasavhayano tathavuttarathesabhasankiccavaro. Satthinipatam nitthitam. -------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 38-46. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=767&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=767&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=90&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=90              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=2118              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=2118              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]