ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

page47.

Sattatinipatam 1 kusajatakam [94] Idante rattham sadhanam sayoggam sakayuram sabbakamupapannam idante rajjam anusasa amma gacchamaham yattha piya pabhavati. [95] Anujubhutena haram mahantam diva ca ratto ca nisithakale patigaccha tvam khippam kusavatim [1]- nicchami dubbannamaham vasantam. [96] |96.1| Naham gamissami ito kusavatim pabhavati vannapalobhito tava ramami maddassa niketaramme hitvana rattham tava dassane rato. |96.2| Pabhavati vannapalobhito tava sammulharupo vicarami medanim 2- disam na janami kutomhi agato tayimhi matto migamandalocane |96.3| sovannaciravasane jatarupasumekhale @Footnote: 1 Ma. kusa . 2 Ma. medinim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

Sussoni tava kama hi naham rajjena matthiko. [97] Abhuti tassa bho hoti yo anicchantamicchati akamam raja kamehi 1- akanto kantamicchasi 2-. [98] Akamam va sakamam va yo naro labhate piyam labhamettha pasamsama alabho tattha papako. [99] Pasanasaram khanasi kanikarassa daruna vatam jalena badhesi yo anicchantamicchasi. [100] |100.1| Pasano nuna te hadaye ohito mudulakkhane yo te satam na vindami tirojanapadagato. |100.2| Yada mam bhakutim 3- katva rajaputti udikkhati 4- alariko tada homi ranno maddassantepure 5-. |100.3| Yada umhayamana mam rajaputti udikkhati 4- nalariko tada homi raja homi tada kuso. [101] Sace hi vacanam saccam nemittanam bhavissati neva me tvam pati assa kamam chindantu sattadha. [102] Sace hi vacanam saccam annesam yadi va mamam neva tuyham pati atthi anno sihassara kusa. [103] |103.1| Nekkham givam te karessam patva khujje kusavatim sace mam naganasurum olokeyya pabhavati. @Footnote: 1 Ma. kamesi . 2 Ma. akantam kantumicchasi . 3 Si. Yu. bhukutim . 4 Si. Yu. @rajaputti adikkhasi . 5 Si. Yu. maddassa thipure.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page49.

|103.2| Nekkham givam te karessam patva khujje kusavatim sace mam naganasurum alapeyya pabhavati. |103.3| Nekkham givam te karessam patva khujje kusavatim sace mam naganasurum umhayeyya pabhavati. |103.4| Nekkham givam te karessam patva khujje kusavatim sace mam naganasurum pamhayeyya pabhavati. |103.5| Nekkham givam te karessam patva khujje kusavatim sace mam naganasurum panibhi upasamphuse. [104] Na hi nunayam rajaputti kuse satampi vindati alarike bhate pose vettanena anatthike. [105] Na hi nuna ayam khujja labhati jivhaya chedanam sunisitena satthena evam dubbhasitam bhanam. [106] |106.1| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati mahayasoti katvana karassu rucire piyam. |106.2| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati 1- mahaddhanoti katvana karassu rucire piyam. |106.3| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati mahabbaloti katvana karassu rucire piyam. |106.4| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati maharatthoti katvana karassu rucire piyam. @Footnote: 1 Yu. pabhavati. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

|106.5| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati maharajati katvana karassu rucire piyam. |106.6| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati sihassaroti katvana karassu rucire piyam. |106.7| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati vaggussaroti katvana karassu rucire piyam. |106.8| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati bindussaroti katvana karassu rucire piyam. |106.9| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati manjussaroti katvana karassu rucire piyam. |106.10| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati madhurassaroti 1- katvana karassu rucire piyam. |106.11| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati satasippoti katvana karassu rucire piyam. |106.12| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati khattiyotipi katvana karassu rucire piyam. |106.13| Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati kusarajati katvana karassu rucire piyam. [107] Ete naga upatthaddha sabbe titthanti vammika 2- pura maddanti pakaram anetetam pabhavatim. @Footnote: 1 Ma. madhussaroti . 2 Ma. vammita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

[108] Satta bile 1- karitvana ahametam pabhavatim khattiyanam padassami ye mam hantum idhagata. [109] Avutthahi rajaputti sama koseyyavasini assupunnehi nettehi dasiganapurakkhata. [110] |110.1| Tam nuna kakkupanisevitam mukham adasadantatharupaccavekkhitam subham sunettam virajam ananganam chuddam vane thassati khattiyehi. |110.2| Te nuna me asite vellitagge kese mudu candanasaralitte samakule sivathikaya majjhe padehi gijjha parikaddhayanti 2-. |110.3| Ta nuna me tambanakha suloma baha mudu candanasaralitta chinna vane ujjhita khattiyehi gayha dhanko 3- gacchati yena kamam. |110.4| Te nuna talupanibhe alambe nisevite kasikacandanena thanesu me lambissati sigalo matuva putto taruno tanujo. @Footnote: 1 Si. Yu. khande . 2 ma parikaddhissanti . 3 Yu. vako.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

|110.5| Tam nuna sonim puthulam sukottitam nisevitam kancanamekhalahi chinnam vane khattiyehi avattham sigalasangha parikaddhayanti 1-. |110.6| Sona dhanka 2- sigala ca ye canne santi dathino ajara nuna hessanti bhakkhayitva pabhavatim. |110.7| Sace mamsani harimsu khattiya duragamino atthini amma yacitva anupanthe dahatha nam. |110.8| Khettani amma karetva kanikarettha ropaye 3- yada te pupphita assu hemantanam himaccaye sareyyatha mamam amma evamvanna pabhavati. [111] Tassa mata udatthasi khattiya devavannini disva asinca sunanca ranno maddassantepure. [112] Imina nuna asina susannam tanumajjhimam dhitaram madda 4- hantvana khattiyanam padassasi 5-. [113] |113.1| Na me akasi vacanam atthakamaya puttike sajja lohitasanchanna gacchasi yamasadhanam. |113.2| Evamapajjati poso papiyanca nigacchati yo ce 6- hitanam vacanam na karoti atthadassinam. |113.3| Saceva ajja dharesi kumaram carudassanam @Footnote: 1 Ma. parikaddhissanti . 2 Yu. vaka . 3 Ma. ropaya . 4 Yu. maddo. @5 Yu. padassati . 6 Ma. ve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

Kusena jatam khattiyam suvannamanimekhalam. |113.4| Pujitam 1- natisanghehi na gacchasi yamakkhayam yatthassu bheri nadati kunjaro ca nikujati khattiyanam kule bhadde kim nu sukhataram tato. |113.5| Asso hasiyati 2- dvare kumaro uparodati khattiyanam kule bhadde kim nu sukhataram tato. |113.6| Mayurakoncabhirude kokilabhinikujite khattiyanam kule bhadde kim nu sukhataram tato. [114] Kaham nu so sattumaddano pararatthappamaddano kuso solarapannano yo no dukkha pamocaye. [115] Idheva so sattumaddano pararatthappamaddano kuso solarapannano yo ne sabbe vadhissati 3-. [116] Ummattika nu bhanasi andhabala pabhasasi kuso ce agato assa kim nu 4- janemu tam mayam. [117] Eso alariko poso kumaripuramantare dalham katvana samvellam 5- kumbhim dhovati onato. [118] Veni tvamasi candali adusi kulagandhini katham maddakule jata dasam kayirasi kamukam. [119] Namhi veni na candali na camhi kulagandhini okkakaputto bhaddante tvam nu dasoti mannasi. @Footnote: 1 Yu. pujita . 2 Ma. asso ca sisati . 3 Si. yo no dukkha pamocaye. @4 Ma. na . 5 Ma. vellim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

[120] |120.1| Yo brahmanasahassani sada bhojeti vimsati 1- okkakaputto bhaddante tvam nu dasoti mannasi. |120.2| Yassa nagasahassani sada yojenti visati okkakaputto bhaddante tvam nu dasoti mannasi. |120.3| Yassa assasahassani sada yojenti visati okkakaputto bhaddante tvam nu dasoti mannasi. |120.4| Yassa rathasahassani sada yojenti visati okkakaputto bhaddante tvam nu dasoti mannasi. [2]- |120.5| Yassa dhenusahassani sada duhanti visati okkakaputto bhaddante tvam nu dasoti mannasi. [121] Taggha te dukkatam bale yam khattiyam mahabbalam nagam mandukavannena na nam akkhasi magatam 3-. [122] Aparadham maharaja tvam no khama rathesabha yam tvam 4- annatavesena nannasimha idhagatam. [123] Madisassa na tam channam yoham alariko bhave tvanneva me pasidassu natthi te deva dukkatam. [124] Gaccha bale khamapehi kusarajam mahabbalam khamapito kusaraja so te dassati jivitam. [125] Pitussa vacanam sutva devavanni pabhavati sirasa aggahi pade kusarajam mahabbalam. @Footnote: 1 Ma. visatim. ito param idisameva. @2 Si. Yu. yassa usabhasahassani sada yojenti visatim. @ okkaka ... ... ... ... ... ... ... dasoti mannasi. @3 Ma. na nam akkhasidhagatam . 4 Ma. tam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

[126] |126.1| Yava 1- ratyo atikkanta tama deva taya vina vande te sirasa pade ma me kujjha rathesabha. |126.2| Saccante 2- patijanami maharaja sunohi me na capi appiyam tuyham kareyyami aham puna. |126.3| Evanca yacamanaya vacanam me na kahasi idani mam tato hantva khattiyanam padassati. [127] |127.1| Evante yacamanaya kim na kahami te vaco vikuddho tyasmi kalyani ma tvam bhayi pabhavati. |127.2| Saccante 2- patijanami rajaputti sunohi me na capi appiyam tuyham kareyyami aham puna. |127.3| Tava kama hi sussoni bahudukkham titikkhisam bahumaddakulam hantva nayitum tam pabhavati. [128] |128.1| Yojayantu rathe asse nanacitte samahite atha dakkhatha me vegam vidhamentassa 3- sattavo. |128.2| Tanca tattha udikkhimsu ranno maddassantepure 4- vijambhamanam sihamva pothentam digunam bhujam. [129] |129.1| Hatthikkhandhanca aruyha aropetva pabhavatim sangamam otaritvana sihanadam nadi kuso. |129.2| Tassa tam nadato sutva sihassevitare miga @Footnote: 1 Ma. yama . 2 Ma. sabbam te . 3 Ma. vidhamantassa . 4 Si. maddassa thipure.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Khattiya vipalayimsu kusasaddabhayattita 1-. |129.3| Hattharoha anikattha rathika pattikaraka annamannassa chindanti kusasaddabhayattita. |129.4| Tasmim sangamasisasmim passitva hatthamanaso 2- kusassa ranno devindo ada verocanam manim. |129.5| So tam vijitva sangamam laddha verocanam manim hatthikkhandhagato raja pavekkhi nagaram puram. |129.6| Jivaggaham gahetvana bandhitva satta khattiye sassurassupanamesi ime te deva sattavo. |129.7| Sabbeva te vasam gata amitta vihata tava kamam karohi te taya munca va te hanassu va. [130] Tuyheva sattavo ete nahi te mayha sattavo tvanneva no maharaja munca va te hanassu va. [131] Ima te dhitaro satta devakannupama subha dadahi nesam ekekam hontu jamataro tava. [132] Amhakanceva tasanca tvam no sabbesamissaro tvanneva no maharaja dehi nesam yadicchasi. [133] |133.1| Ekamekassa ekekam ada sihassaro kuso khattiyanam tada tesam ranno maddassa dhitaro. |133.2| Pinita tena labhena tuttha sihassare kuse @Footnote: 1 Yu. kusasaddabhayatthita . 2 Si. tutthamanaso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Sakaratthani payimsu khattiya satta tavade. |133.3| Pabhavatinca adaya manim verocanam subham 1- kusavatim kuso raja agamasi mahabbalo. |133.4| Tyassu ekarathe yanta pavisanta kusavatim samana vannarupena nannamannatirocisum 2-. |133.5| Mata puttena sanganchi ubhayo ca jayampati samagga te tada asum phitam dharanimavasunti. Kusajatakam pathamam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 47-57. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=936&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=936&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=94&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=2635              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=2635              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]