ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

       Suttantapiṭake khuddakanikāyassa mahāniddeso
            --------------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Aṭṭhakavaggiko
          paṭhamo kāmasuttaniddeso
   [1] Kāmaṃ kāmayamānassa    tassa ce taṃ samijjhati
      addhā pītimano hoti    laddhā macco yadicchati.
   [2]  Kāmaṃ  kāmayamānassāti kāmāti uddānato dve kāmā
vatthukāmā ca kilesakāmā ca.
   {2.1} Katame vatthukāmā . manāpikā rūpā manāpikā saddā
manāpikā  gandhā  manāpikā  rasā  manāpikā  phoṭṭhabbā attharaṇā
pāpuraṇā  1-  dāsīdāsā  ajeḷakā  kukkuṭasūkarā hatthigavāssavaḷavā
khettaṃ   vatthu  hiraññaṃ  suvaṇṇaṃ  gāmanigamarājadhāniyo  raṭṭhañca
janapado  ca  koso  2-  ca  koṭṭhāgārañca  yaṅkiñci rajanīyavatthu
vatthukāmā  .  apica  atītā  kāmā anāgatā kāmā paccuppannā
kāmā  ajjhattā  kāmā  bahiddhā  kāmā  ajjhattabahiddhā  kāmā
hīnā  kāmā  majjhimā  kāmā  paṇītā  kāmā  āpāyikā kāmā
mānusikā  kāmā  dibbā  kāmā  paccupaṭṭhitā  kāmā  nimmitā
kāmā  paranimmitā  kāmā  pariggahitā  kāmā  apariggahitā kāmā
@Footnote: 1 Ma. pāvuraṇā . 2 Ma. koṭṭho.
Mamāyitā  kāmā  amamāyitā  kāmā  sabbepi  kāmāvacarā dhammā
sabbepi  rūpāvacarā dhammā sabbepi arūpāvacarā dhammā taṇhāvatthukā
taṇhārammaṇā  kāmanīyaṭṭhena  rajanīyaṭṭhena  madanīyaṭṭhena  kāmā ime
vuccanti vatthukāmā.
   {2.2} Katame kilesakāmā. Chando kāmo rāgo kāmo chandarāgo
kāmo  saṅkappo  kāmo  rāgo  kāmo saṅkapparāgo kāmo yo
kāmesu  kāmacchando  kāmarāgo  kāmanandi  kāmataṇhā kāmasneho
kāmapariḷāho   kāmamucchā  kāmajjhosānaṃ  kāmogho  kāmayogo
kāmupādānaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ
     addasaṃ kāma te mūlaṃ     saṅkappā kāma jāyasi
     na taṃ saṅkappayissāmi    evaṃ kāma na hehisi 1-.
Ime  vuccanti  kilesakāmā  .  kāmaṃ  kāmayamānassāti kāmaṃ 2-
kāmayamānassa    icchamānassa    sādiyamānassa   patthayamānassa
pihayamānassa abhijappamānassāti kāmaṃ kāmayamānassa.
   [3]  Tassa ce taṃ samijjhatīti tassa ceti tassa khattiyassa vā
brāhmaṇassa  vā  vessassa  vā  suddassa  vā  gahaṭṭhassa  vā
pabbajitassa  vā  devassa  vā  manussassa vā . tanti vatthukāmā
vuccanti  manāpikā  rūpā  manāpikā  saddā  manāpikā  gandhā
manāpikā  rasā  manāpikā  phoṭṭhabbā  .  samijjhatīti  ijjhati
samijjhati labhati paṭilabhati adhigacchati vindatīti tassa ce taṃ samijjhati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na hohisīti . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
   [4]  Addhā  pītimano  hotīti addhāti ekaṃsavacanaṃ nissaṃsayavacanaṃ
nikkaṅkhavacanaṃ  advejjhavacanaṃ  adveḷhakavacanaṃ  niyogavacanaṃ  apaṇṇakavacanaṃ
avatthāpanavacanametaṃ  addhāti  .  pītīti  yā  pañcakāmaguṇapaṭisaññuttā
pīti pāmujjaṃ āmodanā pamodanā hāso pahāso vitti tuṭṭhi odagyaṃ 1-
attamanatā [2]- abhipūraṇatā 3- cittassa . manoti yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  ayaṃ  vuccati  mano .
Ayaṃ mano imāya pītiyā sahagato hoti sahajāto saṃsaṭṭho sampayutto
ekuppādo  ekanirodho  ekavatthuko  ekārammaṇo  .  pītimano
hotīti  4-  tuṭṭhamano  haṭṭhamano  pahaṭṭhamano  attamano udaggamano
samuditamano 5- hotīti addhā pītimano hoti.
   [5]  Laddhā  macco  yadicchatīti  laddhāti laddhā 6- labhitvā
paṭilabhitvā  adhigantvā  vinditvā  . maccoti satto naro mānavo
poso puggalo jīvo jātu 7- jantu indagu 8- manujo. Yadicchatīti yaṃ
icchati yaṃ sādiyati yaṃ pattheti yaṃ piheti yaṃ abhijappati rūpaṃ vā saddaṃ
vā  gandhaṃ vā rasaṃ vā phoṭṭhabbaṃ vāti laddhā macco yadicchati .
Tenāha bhagavā
     kāmaṃ kāmayamānassa    tassa ce taṃ samijjhati
     addhā pītimano hoti    laddhā macco yadicchatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. odagayaṃ. 2 Yu. cittassa. 3 Ma. abhipharaṇatā. 4 Ma. Yu.
@itisaddo na dissati. 5 Ma. Yu. muditamano pamoditamano. 6 Ma. ayaṃ pāṭho
@natthi. 7 Ma. jāgū. Yu. jagū. 8 hindagūtipi pāṭho.
   [6] Tassa ce kāmayamānassa 1-  chandajātassa jantuno
     te kāmā parihāyanti       sallaviddhova ruppati.
   [7] Tassa ce kāmayamānassāti tassa ceti tassa khattiyassa vā
brāhmaṇassa vā vessassa vā suddassa vā gahaṭṭhassa vā pabbajitassa
vā  devassa  vā  manussassa vā . kāmayamānassāti kāmayamānassa
icchamānassa    sādiyamānassa    patthayamānassa    pihayamānassa
abhijappamānassa  .  athavā  kāmataṇhāya  yāyati  niyyati  vuyhati
saṃhariyati  . yathā hatthiyānena vā assayānena vā goyānena vā
ajayānena vā meṇḍakayānena vā oṭṭhayānena vā kharayānena vā
yāyati  niyyati  vuyhati  saṃhariyati  evameva  kāmataṇhāya  yāyati
niyyati vuyhati saṃhariyatīti tassa ce kāmayamānassa.
   [8]  Chandajātassa  jantunoti chandoti yo kāmesu kāmacchando
kāmarāgo  kāmanandi kāmataṇhā kāmasneho kāmapariḷāho kāmamucchā
kāmajjhosānaṃ  kāmogho  kāmayogo  kāmupādānaṃ  kāmacchandanīvaraṇaṃ
tassa  so kāmacchando jāto hoti sañjāto nibbatto abhinibbatto
pātubhūto  .  jantunoti sattassa narassa mānavassa posassa puggalassa
jīvassa jātussa jantussa indagussa manujassāti chandajātassa jantuno.
   [9]  Te  kāmā  parihāyanatīti  te  vā kāmā parihāyanti
@Footnote: 1 Yu. kāmayānassa.
So vā kāmehi parihāyati.
  Kathaṃ te kāmā parihāyanti. Tassa tiṭṭhantasseva te bhoge rājāno
vā haranti corā vā haranti aggi vā ḍahati udakaṃ vā vahati appiyā vā
dāyādā haranti nihitaṃ vā nādhigacchati 1- duppayuttā vā kammantā
bhijjanti 2- kule vā kulajjhāpako 3- uppajjati yo te bhoge vikirati
vidhameti  viddhaṃseti  aniccatāyeva  aṭṭhamī evaṃ te kāmā hāyanti
parihāyanti pariddhaṃsenti pariccajanti 4- antaradhāyanti vippalujjanti.
   {9.1} Kathaṃ so kāmehi parihāyati. Tiṭṭhanteva te bhogā so
cavati  marati  antaradhāyati  vippalujjati  evaṃ  so  kāmehi hāyati
parihāyati pariddhaṃseti pariccajati antaradhāyati vippalujjati.
     Corā haranti rājāno    aggi ḍahati nassati
     atho antena jahati      sarīraṃ sapariggahaṃ
     etadaññāya medhāvī    bhuñjetha ca dadetha ca
         datvā ca bhutvā ca yathānubhāvaṃ
         anindito saggamupeti ṭhānanti.
  Te kāmā parihāyanti.
   [10] Sallaviddhova ruppatīti yathā ayomayena vā sallena viddho
aṭṭhimayena  vā  sallena  dantamayena  vā  sallena  visāṇamayena
@Footnote: 1 Yu. nihitaṭṭhānā vā vigacchati. 2 Yu. bhañjanti. 3 kulaṅgārotipi pāṭho.
@4 Ma. Yu. paripatanti.
Vā  sallena kaṭṭhamayena vā sallena viddho ruppati kuppati ghaṭṭiyati
pīḷiyati  byādhito  domanassito  hoti  evameva  vatthukāmānaṃ
vipariṇāmaññathābhāvā   uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
so kāmasallena 1- viddho ruppati kuppati ghaṭṭiyati pīḷiyati byādhito
domanassito hotīti sallaviddhova ruppati. Tenāha bhagavā
     tassa ce kāmayamānassa   chandajātassa jantuno
     te kāmā parihāyanti    sallaviddhova ruppatīti.
   [11] Yo kāme parivajjeti    sappasseva padā siro
     somaṃ visattikaṃ loke      sato samativattati.
   [12] Yo kāme parivajjetīti yoti yo yādiso yathāyutto yathāvihito
yathāpakāro  yaṇṭhānappatto yaṃdhammasamannāgato khattiyo vā brāhmaṇo
vā vesso vā suddo vā gahaṭṭho vā pabbajito vā devo vā manusso
vā . kāme parivajjetīti kāmāti uddānato dve kāmā vatthukāmā
ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe. Ime vuccanti
kilesakāmā . kāme parivajjetīti dvīhi kāraṇehi kāme parivajjeti
vikkhambhanato vā samucchedato vā.
   {12.1} Kathaṃ vikkhambhanato kāme parivajjeti . Aṭṭhikaṅkalūpamā
kāmā  appassādaṭṭhenāti  passanto  vikkhambhanato kāme parivajjeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāmasallena ca sokasallena ca.
Maṃsapesūpamā  kāmā  bahusādhāraṇaṭṭhenāti  passanto  vikkhambhanato
kāme  parivajjeti  tiṇukkūpamā  kāmā  anudahanaṭṭhenāti  passanto
vikkhambhanato kāme parivajjeti aṅgārakāsūpamā kāmā mahāpariḷāhaṭṭhenāti
passanto  vikkhambhanato  kāme  parivajjeti  supinakūpamā  kāmā
ittarapaccupaṭṭhānaṭṭhenāti  passanto  vikkhambhanato  kāme  parivajjeti
yācitakūpamā  kāmā  tāvakālikaṭṭhenāti passanto vikkhambhanato kāme
parivajjeti  rukkhaphalūpamā  kāmā  sambhañjanaparibhañjanaṭṭhenāti  passanto
vikkhambhanato kāme parivajjeti asisūnūpamā kāmā adhikantanaṭṭhenāti 1-
passanto  vikkhambhanato  kāme  parivajjeti  sattisūlūpamā  kāmā
vinivijjhanaṭṭhenāti   passanto   vikkhambhanato  kāme  parivajjeti
sappasirūpamā   kāmā  sappaṭibhayaṭṭhenāti  passanto  vikkhambhanato
kāme  parivajjeti  aggikkhandhūpamā  kāmā  mahaggitāpanaṭṭhenāti 2-
passanto vikkhambhanato kāme parivajjeti.
   {12.2} Buddhānussatiṃ bhāventopi vikkhambhanato kāme parivajjeti
dhammānussatiṃ  bhāventopi  saṅghānussatiṃ  bhāventopi  sīlānussatiṃ
bhāventopi  cāgānussatiṃ  bhāventopi  devatānussatiṃ  bhāventopi
ānāpānassatiṃ  bhāventopi  maraṇānussatiṃ  bhāventopi  kāyagatāsatiṃ
bhāventopi    upasamānussatiṃ    bhāventopi    vikkhambhanato
kāme  parivajjeti  .  paṭhamaṃ  jhānaṃ  bhāventopi  vikkhambhanato
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. adhikuṭṭanaṭṭhenāti . 2 Ma. Yu. mahābhitāpanaṭṭhenāti.
Kāme  parivajjeti  dutiyaṃ jhānaṃ bhāventopi tatiyaṃ jhānaṃ bhāventopi
catutthaṃ  jhānaṃ  bhāventopi  ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ  bhāventopi
viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ    bhāventopi   ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ
bhāventopi     nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ    bhāventopi
vikkhambhanato kāme parivajjeti. Evaṃ vikkhambhanato kāme parivajjeti.
   {12.3} Kathaṃ samucchedato kāme parivajjeti . Sotāpattimaggaṃ
bhāventopi apāyagamanīye kāme samucchedato parivajjeti sakadāgāmimaggaṃ
bhāventopi  oḷārike  kāme samucchedato parivajjeti anāgāmimaggaṃ
bhāventopi  aṇusahagate  kāme  samucchedato parivajjeti arahattamaggaṃ
bhāventopi sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ samucchedato
kāme parivajjeti. Evaṃ samucchedato kāme parivajjetīti yo kāme parivajjeti.
   [13] Sappasseva padā siroti sappo vuccati ahi . Kenatthena
sappo . saṃsappanto gacchatīti sappo . bhujanto gacchatīti bhujago .
Urena  gacchatīti  urago  .  pannasiro gacchatīti pannago . sirena
supatīti  sirisapo  .  vile sayatīti vilāsayo 1- . guhāyaṃ setīti
guhāsayo  .  dāḍhā  tassa  āvudhoti  dāḍhāvudho  . visaṃ tassa
ghoranti  ghoraviso  .  jivhā  tassa  duvidhāti  dujivhā . dvīhi
@Footnote: 1 vilasayotipi pāṭho.
Jivhāhi  rasaṃ  sāyatīti  dirasaññū  1-  . yathā puriso jīvitukāmo
amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikūlo  pādena  sappasiraṃ  vajjeyya
vivajjeyya  parivajjeyya abhinivajjeyya evameva sukhakāmo dukkhapaṭikūlo
kāme   vajjeyya   vivajjeyya   parivajjeyya  abhinivajjeyyāti
sappasseva padā siro.
   [14] Somaṃ visattikaṃ loke sato samativattatīti soti yo kāme
parivajjeti . visattikā vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo anunayo
anurodho nandi nandirāgo cittassa sārāgo icchā mucchā ajjhosānaṃ
gedho paligedho saṅgo 2- paṅko ejā māyā janikā sañjananī sibbinī
jālinī  saritā  visattikā  suttaṃ  visaṭā āyūhanī 3- dutiyā paṇidhi
bhavanetti vanaṃ vanatho santhavo sneho apekkhā paṭibandhā āsā āsiṃsanā
āsiṃsitattaṃ  rūpāsā  saddāsā  gandhāsā  rasāsā  phoṭṭhabbāsā
lābhāsā  dhanāsā  puttāsā  jīvitāsā  jappā  pajappā abhijappā
jappā  4- jappanā jappitattaṃ loluppā loluppāyanā loluppāyitattaṃ
pucchañcikatā  5-  sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho  nikanti
nikāmanā  patthanā  pihanā  sampatthanā  kāmataṇhā  bhavataṇhā
vibhavataṇhā   rūpataṇhā   arūpataṇhā   nirodhataṇhā   rūpataṇhā
saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. dvirasaññū. 2 sattotipi pāṭho. 3 Ma. āyūhinī. 4 Ma. Yu.
@ayaṃ pāṭho natthi. 5 Ma. Yu. mucchañcikatā.
Ogho  yogo  gantho  upādānaṃ  āvaraṇaṃ  nīvaraṇaṃ  chadanaṃ  bandhanaṃ
upakkileso anusayo pariyuṭṭhānaṃ latā vevicchaṃ dukkhamūlaṃ dukkhanidānaṃ 1-
dukkhappabhavo  mārapāso  mārabaḷisaṃ  māravisayo  taṇhānadī taṇhājālaṃ
taṇhāgaddalaṃ 2- taṇhāsamuddo abhijjhā lobho akusalamūlaṃ.
   {14.1} Visattikāti kenatthena visattikā. Visatāti visattikā.
Visālāti  visattikā . visaṭāti visattikā . visakkatīti visattikā .
Visaṃharatīti visattikā . visaṃvādikāti visattikā . visamūlāti visattikā.
Visaphalāti  visattikā . visaparibhogāti visattikā . visālā vā pana
sā rūpe taṇhā sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kule gaṇe āvāse
lābhe yase pasaṃsāya sukhe cīvare piṇḍapāte senāsane gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāre  kāmadhātuyā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  kāmabhave
rūpabhave  arūpabhave  saññābhave  asaññābhave  nevasaññānāsaññābhave
ekavokārabhave catuvokārabhave pañcavokārabhave atīte anāgate paccuppanne
diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu visaṭā vitthatāti visattikā.
   {14.2} Loketi apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke
dhātuloke āyatanaloke.
   {14.3} Satoti catūhi kāraṇehi sato kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
@Footnote: 1 dukkhanidhānantipi pāṭho . 2 Ma. Yu. taṇhāgaddūlaṃ.
Bhāvento  sato  vedanāsu  citte dhammesu dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāvento sato.
   {14.4} Aparehipi catūhi kāraṇehi sato asatiparivajjanāya sato
satikaraṇīyānaṃ  1-  dhammānaṃ katattā sato satipaṭipakkhānaṃ 2- dhammānaṃ
hatattā sato satinimittānaṃ dhammānaṃ appamuṭṭhattā 3- sato.
   {14.5} Aparehipi catūhi kāraṇehi sato satiyā samannāgatattā sato
satiyā vasitattā sato satiyā pāguññatāya sato satiyā apaccorohaṇatāya
sato.
   {14.6} Aparehipi catūhi kāraṇehi sato satattā sato santattā
sato  samitattā sato santadhammasamannāgatattā sato . buddhānussatiyā
sato  dhammānussatiyā  sato saṅghānussatiyā sato sīlānussatiyā sato
cāgānussatiyā  sato  devatānussatiyā  sato  ānāpānassatiyā
sato  maraṇānussatiyā  sato  kāyagatāsatiyā  sato  upasamānussatiyā
sato . yā sati anussati paṭissati sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā
assammussanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
ekāyanamaggo ayaṃ vuccati sati . imāya satiyā upeto hoti samupeto
upagato samupagato upapanno samupapanno samannāgato so vuccati sato.
   {14.7} Somaṃ visattikaṃ loke sato samativattatīti yā 4- loke
visattikā imaṃ loke visattikaṃ sato tarati uttarati patarati samatikkamati
vītivattatīti somaṃ visattikaṃ loke sato samativattati. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Po. Yu. satikaraṇīyānañca. 2 Ma. satiparipandhānaṃ. 3 Ma. asammuṭṭhattā.
@4 Ma. loke vā sā visattikā loke vā taṃ visattikaṃ ....
     Yo kāme parivajjeti       sappasseva padā siro
     somaṃ visattikaṃ loke       sato samativattatīti.
   [15] Khettaṃ vatthuṃ hiraññaṃ vā   gavāssaṃ dāsaporisaṃ
     thiyo bandhū puthū kāme      yo naro anugijjhati.
   [16] Khettaṃ vatthuṃ hiraññaṃ vāti khettanti sālikkhettaṃ vīhikkhettaṃ
muggakkhettaṃ  māsakkhettaṃ  yavakkhettaṃ  godhūmakkhettaṃ  tilakkhettaṃ .
Vatthunti  gharavatthu  koṭṭhavatthu  purevatthu  pacchāvatthu  ārāmavatthu
vihāravatthu  .  hiraññanti  hiraññaṃ  vuccati  kahāpaṇoti khettaṃ vatthuṃ
hiraññaṃ vā.
   [17] Gavāssaṃ dāsaporisanti gavanti gāvo 1- vuccanti. Assāti
pasukādayo vuccanti . dāsāti cattāro dāsā antojātako dāso
dhanakkītako dāso sāmaṃ vā dāsaviyaṃ 2- upeti akāmako 3- vā dāsaviyaṃ 4-
upeti.
         Āmāya dāsāpi bhavanti heke
         dhanena kītāpi bhavanti dāsā
         sāmañca eke upayanti dāsaṃ 5-
         bhayāpanuṇṇāpi bhavanti dāsā 6-.
Porisanti tayo purisā bhajakā kammakarā upajīvinoti gavāssaṃ dāsaporisaṃ.
   [18] Thiyo bandhū puthū kāmeti thiyoti itthīpariggaho vuccati .
@Footnote: 1 Ma. gavā. 2 Ma. dāsabyaṃ. 3 Po. karamako. 4 Ma. Yu. dāsavisayaṃ.
@5 Ma. dāsayaṃ. 6 Ma. dāsāti.
Bandhūti  cattāro  bandhū  ñātibandhavāpi  bandhu  gottabandhavāpi
bandhu  mantabandhavāpi  bandhu  sippabandhavāpi  bandhu  .  puthū kāmeti
bahū  kāme . ete puthū kāmā manāpikā rūpā .pe. manāpikā
phoṭṭhabbāti thiyo bandhū puthū kāme.
   [19]  Yo  naro  anugijjhatīti yoti yo yādiso yathāyutto
yathāvihito   yathāpakāro   yaṇṭhānappatto   yaṃdhammasamannāgato
khattiyo  vā brāhmaṇo vā vesso vā suddo vā gahaṭṭho vā
pabbajito vā devo vā manusso vā . naroti satto naro mānavo
poso  puggalo  jīvo  jātu  jantu  indagū manujo . anugijjhatīti
kilesakāmena   vatthukāmesu   gijjhati   anugijjhati   paligijjhati
palibajjhatīti yo naro anugijjhati. Tenāha bhagavā
     khettaṃ vatthuṃ hiraññaṃ vā    gavāssaṃ dāsaporisaṃ
     thiyo bandhū puthū kāme     yo naro anugijjhatīti.
   [20] Abalā naṃ balīyanti     maddante naṃ parissayā
     tato naṃ dukkhamanveti      nāvaṃ bhinnamivodakaṃ.
   [21]  Abalā  naṃ balīyantīti abalāti abalā kilesā dubbalā
appabalā appathāmakā hīnā nihīnā parihīnā omakā lāmakā jatukkā
parittā  .  te  kilesā  taṃ  puggalaṃ sahanti parisahanti abhibhavanti
ajjhottharanti   pariyādiyanti   maddantīti  evampi  abalā  naṃ
balīyanti  .  athavā  abalaṃ  puggalaṃ  dubbalaṃ  appabalaṃ  appathāmakaṃ
Hīnaṃ nihīnaṃ parihīnaṃ omakaṃ lāmakaṃ jatukkaṃ parittaṃ yassa natthi saddhābalaṃ
viriyabalaṃ   satibalaṃ   samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ
te  kilesā  taṃ  puggalaṃ  sahanti parisahanti abhibhavanti ajjhottharanti
pariyādiyanti maddantīti evampi abalā naṃ balīyanti.
   [22] Maddante naṃ parissayāti parissayāti 1- dve parissayā
pākaṭaparissayā ca paṭicchannaparissayā ca.
   {22.1} Katame pākaṭaparissayā . Sīhā byagghā dīpi acchataracchā
kokā gomahisā hatthī ahi vicchikā satapadī corā vā assu māṇavā
katakammā  vā  akatakammā  vā  cakkhurogo  sotarogo ghānarogo
jivhārogo  kāyarogo  sīsarogo  kaṇṇarogo  mukharogo dantarogo
kāso sāso pināso ḍaho 2- jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā
sulā  visūcikā  kuṭṭhaṃ  gaṇḍo kilāso soso apamāro daddu kaṇḍu
kacchu rakhasā vitacchikā lohitaṃ pittaṃ madhumeho aṃsā piḷakā bhagandalā
pittasamuṭṭhānā  ābādhā  semhasamuṭṭhānā  ābādhā  vātasamuṭṭhānā
ābādhā sannipātikā ābādhā utupariṇāmajā ābādhā visamaparihārajā
ābādhā  opakkamikā  ābādhā  kammavipākajā ābādhā sītaṃ uṇhaṃ
jighacchā  pipāsā  uccāro  passāvo  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassā
iti vā ime vuccanti pākaṭaparissayā.
   {22.2} Katame paṭicchannaparissayā. Kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. sabbatka ḍāhoti dissati.
Kāmacchandanīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇaṃ rāgo doso moho kodho upanāho makkho paḷāso
issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ thambho sārambho māno atimāno mado
pamādo sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā sabbe pariḷāhā
sabbe santāpā sabbākusalābhisaṅkhārā ime vuccanti paṭicchannaparissayā.
   {22.3} Parissayāti kenatthena parissayā. Parisahantīti parissayā.
Parihānāya saṃvattantīti parissayā. Tatrāsayāti parissayā.
   {22.4} Kathaṃ parisahantīti parissayā. Te parissayā taṃ puggalaṃ sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyādiyanti  maddanti  . evaṃ
parisahantīti parissayā.
   {22.5} Kathaṃ parihānāya saṃvattantīti parissayā . Te parissayā
kusalānaṃ  dhammānaṃ  parihānāya  antarāyāya  saṃvattanti  .  katamesaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ . sammāpaṭipadāya anulomapaṭipadāya apaccanīkapaṭipadāya
anvatthapaṭipadāya   dhammānudhammapaṭipadāya   sīlesu   paripūrikāritāya
indriyesu  guttadvāratāya  bhojane  mattaññutāya  jāgariyānuyogassa
satisampajaññassa    catunnaṃ    satipaṭṭhānānaṃ    bhāvanānuyogassa
catunnaṃ   sammappadhānānaṃ  bhāvanānuyogassa  catunnaṃ  iddhippādānaṃ
bhāvanānuyogassa    pañcannaṃ    indriyānaṃ    bhāvanānuyogassa
pañcannaṃ   balānaṃ   bhāvanānuyogassa   sattannaṃ   bojjhaṅgānaṃ
Bhāvanānuyogassa  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  bhāvanānuyogassa
imesaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ parihānāya antarāyāya saṃvattanti . evaṃ
parihānāya saṃvattantīti parissayā.
   {22.6} Kathaṃ tatrāsayāti parissayā. Tatthete pāpakā akusalā
dhammā uppajjanti attabhāvasannissayā . yathā bile bilāsayā pāṇā
sayanti dake dakāsayā pāṇā sayanti vane vanāsayā pāṇā sayanti rukkhe
rukkhāsayā pāṇā sayanti evameva tatthete pāpakā akusalā dhammā
uppajjanti attabhāvasannissayāti evampi tatrāsayāti parissayā.
   {22.7} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā sāntevāsiko bhikkhave bhikkhu sācariyako
dukkhaṃ na phāsu viharati kathañca bhikkhave bhikkhu sāntevāsiko sācariyako
dukkhaṃ na phāsu viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjanti [1]-
pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojanīyā  tyassa anto
vasanti anvāssavanti pāpakā akusalā dhammāti tasmā sāntevāsikoti
vuccati  te  naṃ  samudācaranti 2- pāpakā akusalā dhammāti tasmā
sācariyakoti vuccati puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno sotena saddaṃ sutvā
ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  jivhāya rasaṃ sāyitvā kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  manasā  dhammaṃ  viññāya uppajjanti [3]- pāpakā akusalā
dhammā  sarasaṅkappā  saññojanīyā tyassa anto vasanti anvāssavanti
@Footnote: 1-3 Ma. ye . 2 Ma. samudācaranti naṃ.
Pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  sāntevāsikoti vuccati te naṃ
samudācaranti  pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā sācariyakoti vuccati
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharatīti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {22.8}  Vuttaṃ  hetaṃ bhagavatā tayome bhikkhave antarāmalā
antarāamittā   antarāsapattā   antarāvadhakā  antarāpaccatthikā
katame tayo lobho bhikkhave antarāmalo 1- antarāamitto antarāsapatto
antarāvadhako  antarāpaccatthiko  doso  bhikkhave  antarāmalo  2-
antarāamitto   antarāsapatto   antarāvadhako  antarāpaccatthiko
moho  bhikkhave  antarāmalo  3-  antarāamitto  antarāsapatto
antarāvadhako  antarāpaccatthiko ime kho bhikkhave tayo antarāmalā
antarāamittā antarāsapattā antarāvadhakā antarāpaccatthikāti.
     Anatthajanano lobho     lobho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ      taṃ jano nāvabujjhati
     luddho atthaṃ na jānāti   luddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti     yaṃ lobho sahate naraṃ
     anatthajanano doso     doso cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ      taṃ jano nāvabujjhati
     kuddho atthaṃ na jānāti   kuddho dhammaṃ na passati
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. antarāmalaṃ. sabbattha īdisameva.
     Andhatamaṃ tadā hoti     yaṃ kodho 1- sahate naraṃ
     anatthajanano moho     moho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ      taṃ jano nāvabujjhati
     mūḷho atthaṃ na jānāti   mūḷho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti     yaṃ moho sahate naranti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {22.9} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tayo kho mahārāja purisassa dhammā
ajjhattaṃ  uppajjamānā  uppajjanti  ahitāya  dukkhāya aphāsuvihārāya
katame tayo lobho kho mahārāja purisassa dhammo ajjhattaṃ uppajjamāno
uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya doso kho mahārāja purisassa
dhammo ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya
moho kho mahārāja purisassa dhammo ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati
ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya ime kho mahārāja tayo purisassa dhammā
ajjhattaṃ uppajjamānā uppajjanti ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāyāti.
     Lobho doso ca moho ca   purisaṃ pāpacetasaṃ
     hiṃsanti attasambhūtā    tacasāraṃva samphalanti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
@Footnote: 1 Ma. doso.
   {22.10} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
           rāgo ca doso ca itonidānā
           aratī rati lomahaṃso ito jāto
           ito samuṭṭhāya manovitakkā
           kumārakā dhaṅkamivossajjantīti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {22.11} Maddante naṃ parissayāti te parissayā taṃ puggalaṃ sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyādiyanti  maddantīti maddante
naṃ parissayā.
   [23] Tato naṃ dukkhamanvetīti [1]- tato tato parissayato taṃ puggalaṃ
dukkhaṃ  anveti anugacchati anvāyikaṃ hoti jātidukkhaṃ anveti anugacchati
anvāyikaṃ hoti jarādukkhaṃ anveti anugacchati anvāyikaṃ hoti byādhidukkhaṃ
anveti  anugacchati  anvāyikaṃ  hoti  maraṇadukkhaṃ  anveti  anugacchati
anvāyikaṃ   hoti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ   anveti
anugacchati   anvāyikaṃ   hoti  nerayikadukkhaṃ  tiracchānayonikadukkhaṃ
pittivisayikadukkhaṃ  anveti  anugacchati  anvāyikaṃ  hoti  mānusakadukkhaṃ
gabbhokkantimūlakadukkhaṃ    gabbhe   ṭhitimūlakadukkhaṃ    gabbhavuṭṭhāna-
mūlakadukkhaṃ   jātassūpanibandhikadukkhaṃ   2-   jātassaparādheyyakadukkhaṃ
attūpakkamadukkhaṃ   parūpakkamadukkhaṃ   anveti   anugacchati  anvāyikaṃ
hoti  dukkhadukkhaṃ  anveti  anugacchati  anvāyikaṃ  hoti  saṅkhāradukkhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatoti . 2 Ma. jātassūpanibandhakaṃ dukkhaṃ.
Vipariṇāmadukkhaṃ cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo
sīsarogo kaṇṇarogo mukharogo dantarogo kāso sāso pināso ḍaho
jaro  kucchirogo mucchā pakkhandikā sulā 1- visūcikā kuṭṭhaṃ gaṇḍo
kilāso  soso apamāro daddu kaṇḍu kacchu rakhasā vitacchikā lohitaṃ
pittaṃ  madhumeho  aṃsā  piḷakā  bhagandalā  pittasamuṭṭhānā ābādhā
semhasamuṭṭhānā  ābādhā  vātasamuṭṭhānā  ābādhā  sannipātikā
ābādhā utupariṇāmajā ābādhā visamaparihārajā ābādhā opakkamikā
ābādhā kammavipākajā ābādhā sītaṃ uṇhaṃ jighacchā pipāsā uccāro
passāvo     ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassadukkhaṃ    mātumaraṇadukkhaṃ
pitumaraṇadukkhaṃ    bhātumaraṇadukkhaṃ    bhaginīmaraṇadukkhaṃ   puttamaraṇadukkhaṃ
dhītumaraṇadukkhaṃ   ñātibyasanadukkhaṃ   bhogabyasanadukkhaṃ   rogabyasanadukkhaṃ
sīlabyasanadukkhaṃ  diṭṭhibyasanadukkhaṃ  anveti  anugacchati  anvāyikaṃ  hotīti
tato naṃ dukkhamanveti.
   [24] Nāvaṃ bhinnamivodakanti yathā bhinnaṃ nāvaṃ udakaṃ 2- anvāyikaṃ 3-
tato tato udakaṃ anveti anugacchati anvāyikaṃ hoti puratopi udakaṃ anveti
anugacchati anvāyikaṃ hoti pacchatopi heṭṭhatopi passatopi udakaṃ anveti
anugacchati anvāyikaṃ hoti evameva tato tato parissayato taṃ puggalaṃ dukkhaṃ
anveti anugacchati anvāyikaṃ hoti jātidukkhaṃ anveti anugacchati anvāyikaṃ
hoti  .pe.  diṭṭhibyasanadukkhaṃ  anveti  anugacchati  anvāyikaṃ hotīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sūlā.. 2 Ma. dakamesī tato tato .... 3 Yu. anvāyikanti pāṭhapadaṃ
@natthi.
Nāvaṃ bhinnamivodakaṃ. Tenāha bhagavā
     abalā naṃ balīyanti        maddante naṃ parissayā
     tato naṃ dukkhamanveti       nāvaṃ bhinnamivodakanti.
   [25] Tasmā jantu sadā sato   kāmāni parivajjaye
     te pahāya tare oghaṃ       nāvaṃ sitvāva pāragū.
   [26] Tasmā jantu sadā satoti tasmāti tasmā taṃkāraṇā taṃhetu
tappaccayā  taṃnidānā  1-  etaṃ  ādīnavaṃ  sampassamāno kāmesūti
tasmā  . jantūti satto naro mānavo poso puggalo jīvo jātu
jantu  indagū  manujo  . sadāti sadā sabbadā sabbakālaṃ niccakālaṃ
dhuvakālaṃ  satataṃ  samitaṃ  abbokiṇṇaṃ  pokhānupokhaṃ  2-  udakummikajātaṃ
avīci santati sahitaṃ phusitaṃ 3- purebhattaṃ pacchābhattaṃ purimayāmaṃ majjhimayāmaṃ
pacchimayāmaṃ  kāḷe juṇhe vasse hemante gimhe purime vayokhandhe
majjhime  vayokhandhe  pacchime  vayokhandhe . satoti catūhi kāraṇehi
sato  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  vedanāsu
citte  dhammesu  dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato .
Aparehipi 4- catūhi kāraṇehi sato .pe. so vuccati satoti tasmā
jantu sadā sato.
   [27]  Kāmāni parivajjayeti kāmānīti uddānato dve kāmā
vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe.
@Footnote: 1 taṃnidānantipi pāṭho. 2 Ma. Yu. poṅkhānupoṅkhaṃ. 3 Ma. phassitaṃ. Po. Yu.
@phussitaṃ. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ. 4 ma pisaddo natthi.
Ime  vuccanti  kilesakāmā . kāmāni parivajjayeti dvīhi kāraṇehi
kāme parivajjeyya vikkhambhanato vā samucchedato vā. Kathaṃ vikkhambhanato
kāme  parivajjeyya  .  aṭṭhikaṅkalūpamā  kāmā  appassādaṭṭhenāti
passanto  vikkhambhanato  kāme  parivajjeyya  maṃsapesūpamā  kāmā
bahusādhāraṇaṭṭhenāti  passanto  vikkhambhanato  kāme  parivajjeyya
tiṇukkūpamā  kāmā  anudahanaṭṭhenāti  passanto  vikkhambhanato  kāme
parivajjeyya  .pe.  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ  bhāventopi 1-
vikkhambhanato kāme parivajjeyya . evaṃ vikkhambhanato kāme parivajjeyya
.pe. Evaṃ samucchedato kāme parivajjeyyāti kāmāni parivajjaye.
   [28] Te pahāya tare oghanti teti vatthukāme parijānitvā kilesakāme
pahāya   pajahitvā   vinoditvā  byantīkaritvā  anabhāvaṅgamitvā
kāmacchandanīvaraṇaṃ   pahāya   pajahitvā  vinoditvā  byantīkaritvā
anabhāvaṅgamitvā   byāpādanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccakukkucca-
nīvaraṇaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ  pahāya  pajahitvā  vinoditvā byantīkaritvā
anabhāvaṅgamitvā kāmoghaṃ bhavoghaṃ diṭṭhoghaṃ avijjoghaṃ tareyya uttareyya
patareyya samatikkameyya vītivatteyyāti te pahāya tare oghaṃ.
   [29]  Nāvaṃ sitvāva pāragūti yathā garukaṃ nāvaṃ bhārikaṃ udakaṃ
siñcitvā  2-  osiñcitvā  chaḍḍetvā lahukāya nāvāya khippaṃ lahuṃ
@Footnote: 1 Ma. pisaddo natthi . 2 Ma. Yu. sitvā.
Appakasireneva  pāraṃ  gaccheyya  evameva  vatthukāme  parijānitvā
kilesakāme pahāya pajahitvā vinoditvā byantīkaritvā anabhāvaṅgamitvā
kāmacchandanīvaraṇaṃ    byāpādanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇaṃ   uddhacca-
kukkuccanīvaraṇaṃ   vicikicchānīvaraṇaṃ   pahāya  pajahitvā  vinoditvā
byantīkaritvā  anabhāvaṅgamitvā  khippaṃ  lahuṃ  appakasireneva  pāraṃ
gaccheyya  . pāraṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  pāraṃ
gaccheyya  pāraṃ  adhigaccheyya  pāraṃ  phuseyya pāraṃ sacchikareyya .
Pāragūti yopi pāraṃ gantukāmo sopi pāragū yopi pāraṃ gacchati sopi
pāragū yopi pāraṃ gato sopi pāragū.
   {29.1}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tiṇṇo pāragato thale tiṭṭhati
brāhmaṇoti . brāhmaṇoti kho bhikkhave arahato etaṃ adhivacanaṃ so
abhiññāpāragū    pariññāpāragū    pahānapāragū   bhāvanāpāragū
sacchikiriyāpāragū   samāpattipāragū   abhiññāpāragū   sabbadhammānaṃ
pariññāpāragū  sabbadukkhānaṃ  pahānapāragū  sabbakilesānaṃ  bhāvanāpāragū
catunnaṃ  ariyamaggānaṃ  sacchikiriyāpāragū  nirodhassa  samāpattipāragū
sabbasamāpattīnaṃ  so  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ
vasippatto   pāramippatto   ariyasmiṃ   samādhismiṃ   vasippatto
pāramippatto  ariyāya  paññāya  vasippatto  pāramippatto  ariyāya
vimuttiyā  so  pāragato  pārappatto  antagato  antappatto
Koṭigato  koṭippatto  pariyantagato  pariyantappatto  vosānagato
vosānappatto   tāṇagato  tāṇappatto  leṇagato  leṇappatto
saraṇagato   saraṇappatto   abhayagato   abhayappatto   accutagato
accutappatto  amatagato  amatappatto  nibbānagato  nibbānappatto
so   vuṭṭhavāso   ciṇṇacaraṇo  gataddho  gatadiso  gatakoṭiko
pālitabrahmacariyo   uttamadiṭṭhippatto   bhāvitamaggo   pahīnakileso
paṭividdhākuppo  sacchikatanirodho  dukkhaṃ  tassa  pariññātaṃ  samudayo
pahīno  maggo  bhāvito  nirodho  sacchikato  abhiññeyyaṃ  abhiññātaṃ
pariññeyyaṃ   pariññātaṃ   pahātabbaṃ  pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ
sacchikātabbaṃ sacchikataṃ
   {29.2}  so  ukkhittapaligho  saṅkiṇṇaparikkho  abbūḷhesiko
niraggaḷo  ariyo  pannaddhajo  pannabhāro visaññutto pañcaṅgavippahīno
chaḷaṅgasamannāgato  ekārakkho  caturāpasseno  panuṇṇapaccekasacco
samavayasaṭṭhesano  anāvilasaṅkappo  passaddhakāyasaṅkhāro  suvimuttacitto
suvimuttapañño kevalī vusitavā uttamapuriso paramapuriso paramappattippatto
   {29.3} so neva ācināti 1- na apacināti apacinitvā ṭhito neva
pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhito neva visineti 2- na ussineti visinetvā
ṭhito neva vidhupeti na sandhupeti vidhupetvā ṭhito asekkhena sīlakkhandhena
samannāgatattā ṭhito asekkhena samādhikkhandhena asekkhena paññākkhandhena
asekkhena   vimuttikkhandhena   asekkhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena
@Footnote: 1 Po. neva āciṇṇāti na apacinati apavīditvā. Ma. nevācinati. 2 Ma. neva
@saṃsibbati.
Samannāgatattā ṭhito saccaṃ paṭipādayitvā ṭhito evaṃ 1- samatikkamitvā
ṭhito kilesaggiṃ pariyādayitvā ṭhito aparigamanatāya ṭhito kuṭaṃ 2- samādāya
ṭhito  muttipaṭisevanatāya  ṭhito  mettāya pārisuddhiyā ṭhito karuṇāya
muditāya  upekkhāya  pārisuddhiyā  ṭhito  accantapārisuddhiyā  ṭhito
akammaññatāya  3-  pārisuddhiyā  ṭhito vimuttattā ṭhito santusitattā
ṭhito  khandhapariyante  ṭhito dhātupariyante ṭhito āyatanapariyante ṭhito
gatipariyante  ṭhito  upapattipariyante  ṭhito  paṭisandhipariyante  ṭhito
bhavapariyante ṭhito saṃsārapariyante ṭhito vaṭṭapariyante ṭhito antimabhave
ṭhito antimasamussaye ṭhito antimadehadharo arahā.
     Tassāyaṃ pacchimako bhavo   carimoyaṃ samussayo
     jātimaraṇasaṃsāro        natthi tassa punabbhavoti.
Nāvaṃ sitvāva pāragū. Tenāha bhagavā
     tasmā jantu sadā sato   kāmāni parivajjaye
     te pahāya tare oghaṃ      nāvaṃ sitvāva pāragūti.
        Paṭhamo kāmasuttaniddeso niṭṭhito.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ejaṃ. 2 Ma. Yu. kaṭaṃ. 3 Ma. akamyatāya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 1-25. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=1&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]