ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

       Suttantapitake khuddakanikayassa mahaniddeso
            --------------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Atthakavaggiko
          pathamo kamasuttaniddeso
   [1] Kamam kamayamanassa    tassa ce tam samijjhati
      addha pitimano hoti    laddha macco yadicchati.
   [2]  Kamam  kamayamanassati kamati uddanato dve kama
vatthukama ca kilesakama ca.
   {2.1} Katame vatthukama . manapika rupa manapika sadda
manapika  gandha  manapika  rasa  manapika  photthabba attharana
papurana  1-  dasidasa  ajelaka  kukkutasukara hatthigavassavalava
khettam   vatthu  hirannam  suvannam  gamanigamarajadhaniyo  ratthanca
janapado  ca  koso  2-  ca  kotthagaranca  yankinci rajaniyavatthu
vatthukama  .  apica  atita  kama anagata kama paccuppanna
kama  ajjhatta  kama  bahiddha  kama  ajjhattabahiddha  kama
hina  kama  majjhima  kama  panita  kama  apayika kama
manusika  kama  dibba  kama  paccupatthita  kama  nimmita
kama  paranimmita  kama  pariggahita  kama  apariggahita kama
@Footnote: 1 Ma. pavurana . 2 Ma. kottho.
Mamayita  kama  amamayita  kama  sabbepi  kamavacara dhamma
sabbepi  rupavacara dhamma sabbepi arupavacara dhamma tanhavatthuka
tanharammana  kamaniyatthena  rajaniyatthena  madaniyatthena  kama ime
vuccanti vatthukama.
   {2.2} Katame kilesakama. Chando kamo rago kamo chandarago
kamo  sankappo  kamo  rago  kamo sankapparago kamo yo
kamesu  kamacchando  kamarago  kamanandi  kamatanha kamasneho
kamaparilaho   kamamuccha  kamajjhosanam  kamogho  kamayogo
kamupadanam kamacchandanivaranam
     addasam kama te mulam     sankappa kama jayasi
     na tam sankappayissami    evam kama na hehisi 1-.
Ime  vuccanti  kilesakama  .  kamam  kamayamanassati kamam 2-
kamayamanassa    icchamanassa    sadiyamanassa   patthayamanassa
pihayamanassa abhijappamanassati kamam kamayamanassa.
   [3]  Tassa ce tam samijjhatiti tassa ceti tassa khattiyassa va
brahmanassa  va  vessassa  va  suddassa  va  gahatthassa  va
pabbajitassa  va  devassa  va  manussassa va . tanti vatthukama
vuccanti  manapika  rupa  manapika  sadda  manapika  gandha
manapika  rasa  manapika  photthabba  .  samijjhatiti  ijjhati
samijjhati labhati patilabhati adhigacchati vindatiti tassa ce tam samijjhati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na hohisiti . 2 Ma. ayam patho natthi.
   [4]  Addha  pitimano  hotiti addhati ekamsavacanam nissamsayavacanam
nikkankhavacanam  advejjhavacanam  advelhakavacanam  niyogavacanam  apannakavacanam
avatthapanavacanametam  addhati  .  pititi  ya  pancakamagunapatisannutta
piti pamujjam amodana pamodana haso pahaso vitti tutthi odagyam 1-
attamanata [2]- abhipuranata 3- cittassa . manoti yam cittam mano
manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam
vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  ayam  vuccati  mano .
Ayam mano imaya pitiya sahagato hoti sahajato samsattho sampayutto
ekuppado  ekanirodho  ekavatthuko  ekarammano  .  pitimano
hotiti  4-  tutthamano  hatthamano  pahatthamano  attamano udaggamano
samuditamano 5- hotiti addha pitimano hoti.
   [5]  Laddha  macco  yadicchatiti  laddhati laddha 6- labhitva
patilabhitva  adhigantva  vinditva  . maccoti satto naro manavo
poso puggalo jivo jatu 7- jantu indagu 8- manujo. Yadicchatiti yam
icchati yam sadiyati yam pattheti yam piheti yam abhijappati rupam va saddam
va  gandham va rasam va photthabbam vati laddha macco yadicchati .
Tenaha bhagava
     kamam kamayamanassa    tassa ce tam samijjhati
     addha pitimano hoti    laddha macco yadicchatiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. odagayam. 2 Yu. cittassa. 3 Ma. abhipharanata. 4 Ma. Yu.
@itisaddo na dissati. 5 Ma. Yu. muditamano pamoditamano. 6 Ma. ayam patho
@natthi. 7 Ma. jagu. Yu. jagu. 8 hindagutipi patho.
   [6] Tassa ce kamayamanassa 1-  chandajatassa jantuno
     te kama parihayanti       sallaviddhova ruppati.
   [7] Tassa ce kamayamanassati tassa ceti tassa khattiyassa va
brahmanassa va vessassa va suddassa va gahatthassa va pabbajitassa
va  devassa  va  manussassa va . kamayamanassati kamayamanassa
icchamanassa    sadiyamanassa    patthayamanassa    pihayamanassa
abhijappamanassa  .  athava  kamatanhaya  yayati  niyyati  vuyhati
samhariyati  . yatha hatthiyanena va assayanena va goyanena va
ajayanena va mendakayanena va otthayanena va kharayanena va
yayati  niyyati  vuyhati  samhariyati  evameva  kamatanhaya  yayati
niyyati vuyhati samhariyatiti tassa ce kamayamanassa.
   [8]  Chandajatassa  jantunoti chandoti yo kamesu kamacchando
kamarago  kamanandi kamatanha kamasneho kamaparilaho kamamuccha
kamajjhosanam  kamogho  kamayogo  kamupadanam  kamacchandanivaranam
tassa  so kamacchando jato hoti sanjato nibbatto abhinibbatto
patubhuto  .  jantunoti sattassa narassa manavassa posassa puggalassa
jivassa jatussa jantussa indagussa manujassati chandajatassa jantuno.
   [9]  Te  kama  parihayanatiti  te  va kama parihayanti
@Footnote: 1 Yu. kamayanassa.
So va kamehi parihayati.
  Katham te kama parihayanti. Tassa titthantasseva te bhoge rajano
va haranti cora va haranti aggi va dahati udakam va vahati appiya va
dayada haranti nihitam va nadhigacchati 1- duppayutta va kammanta
bhijjanti 2- kule va kulajjhapako 3- uppajjati yo te bhoge vikirati
vidhameti  viddhamseti  aniccatayeva  atthami evam te kama hayanti
parihayanti pariddhamsenti pariccajanti 4- antaradhayanti vippalujjanti.
   {9.1} Katham so kamehi parihayati. Titthanteva te bhoga so
cavati  marati  antaradhayati  vippalujjati  evam  so  kamehi hayati
parihayati pariddhamseti pariccajati antaradhayati vippalujjati.
     Cora haranti rajano    aggi dahati nassati
     atho antena jahati      sariram sapariggaham
     etadannaya medhavi    bhunjetha ca dadetha ca
         datva ca bhutva ca yathanubhavam
         anindito saggamupeti thananti.
  Te kama parihayanti.
   [10] Sallaviddhova ruppatiti yatha ayomayena va sallena viddho
atthimayena  va  sallena  dantamayena  va  sallena  visanamayena
@Footnote: 1 Yu. nihitatthana va vigacchati. 2 Yu. bhanjanti. 3 kulangarotipi patho.
@4 Ma. Yu. paripatanti.
Va  sallena katthamayena va sallena viddho ruppati kuppati ghattiyati
piliyati  byadhito  domanassito  hoti  evameva  vatthukamanam
viparinamannathabhava   uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
so kamasallena 1- viddho ruppati kuppati ghattiyati piliyati byadhito
domanassito hotiti sallaviddhova ruppati. Tenaha bhagava
     tassa ce kamayamanassa   chandajatassa jantuno
     te kama parihayanti    sallaviddhova ruppatiti.
   [11] Yo kame parivajjeti    sappasseva pada siro
     somam visattikam loke      sato samativattati.
   [12] Yo kame parivajjetiti yoti yo yadiso yathayutto yathavihito
yathapakaro  yanthanappatto yamdhammasamannagato khattiyo va brahmano
va vesso va suddo va gahattho va pabbajito va devo va manusso
va . kame parivajjetiti kamati uddanato dve kama vatthukama
ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe. Ime vuccanti
kilesakama . kame parivajjetiti dvihi karanehi kame parivajjeti
vikkhambhanato va samucchedato va.
   {12.1} Katham vikkhambhanato kame parivajjeti . Atthikankalupama
kama  appassadatthenati  passanto  vikkhambhanato kame parivajjeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. kamasallena ca sokasallena ca.
Mamsapesupama  kama  bahusadharanatthenati  passanto  vikkhambhanato
kame  parivajjeti  tinukkupama  kama  anudahanatthenati  passanto
vikkhambhanato kame parivajjeti angarakasupama kama mahaparilahatthenati
passanto  vikkhambhanato  kame  parivajjeti  supinakupama  kama
ittarapaccupatthanatthenati  passanto  vikkhambhanato  kame  parivajjeti
yacitakupama  kama  tavakalikatthenati passanto vikkhambhanato kame
parivajjeti  rukkhaphalupama  kama  sambhanjanaparibhanjanatthenati  passanto
vikkhambhanato kame parivajjeti asisunupama kama adhikantanatthenati 1-
passanto  vikkhambhanato  kame  parivajjeti  sattisulupama  kama
vinivijjhanatthenati   passanto   vikkhambhanato  kame  parivajjeti
sappasirupama   kama  sappatibhayatthenati  passanto  vikkhambhanato
kame  parivajjeti  aggikkhandhupama  kama  mahaggitapanatthenati 2-
passanto vikkhambhanato kame parivajjeti.
   {12.2} Buddhanussatim bhaventopi vikkhambhanato kame parivajjeti
dhammanussatim  bhaventopi  sanghanussatim  bhaventopi  silanussatim
bhaventopi  caganussatim  bhaventopi  devatanussatim  bhaventopi
anapanassatim  bhaventopi  marananussatim  bhaventopi  kayagatasatim
bhaventopi    upasamanussatim    bhaventopi    vikkhambhanato
kame  parivajjeti  .  pathamam  jhanam  bhaventopi  vikkhambhanato
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. adhikuttanatthenati . 2 Ma. Yu. mahabhitapanatthenati.
Kame  parivajjeti  dutiyam jhanam bhaventopi tatiyam jhanam bhaventopi
catuttham  jhanam  bhaventopi  akasanancayatanasamapattim  bhaventopi
vinnanancayatanasamapattim    bhaventopi   akincannayatanasamapattim
bhaventopi     nevasannanasannayatanasamapattim    bhaventopi
vikkhambhanato kame parivajjeti. Evam vikkhambhanato kame parivajjeti.
   {12.3} Katham samucchedato kame parivajjeti . Sotapattimaggam
bhaventopi apayagamaniye kame samucchedato parivajjeti sakadagamimaggam
bhaventopi  olarike  kame samucchedato parivajjeti anagamimaggam
bhaventopi  anusahagate  kame  samucchedato parivajjeti arahattamaggam
bhaventopi sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam samucchedato
kame parivajjeti. Evam samucchedato kame parivajjetiti yo kame parivajjeti.
   [13] Sappasseva pada siroti sappo vuccati ahi . Kenatthena
sappo . samsappanto gacchatiti sappo . bhujanto gacchatiti bhujago .
Urena  gacchatiti  urago  .  pannasiro gacchatiti pannago . sirena
supatiti  sirisapo  .  vile sayatiti vilasayo 1- . guhayam setiti
guhasayo  .  dadha  tassa  avudhoti  dadhavudho  . visam tassa
ghoranti  ghoraviso  .  jivha  tassa  duvidhati  dujivha . dvihi
@Footnote: 1 vilasayotipi patho.
Jivhahi  rasam  sayatiti  dirasannu  1-  . yatha puriso jivitukamo
amaritukamo  sukhakamo  dukkhapatikulo  padena  sappasiram  vajjeyya
vivajjeyya  parivajjeyya abhinivajjeyya evameva sukhakamo dukkhapatikulo
kame   vajjeyya   vivajjeyya   parivajjeyya  abhinivajjeyyati
sappasseva pada siro.
   [14] Somam visattikam loke sato samativattatiti soti yo kame
parivajjeti . visattika vuccati tanha yo rago sarago anunayo
anurodho nandi nandirago cittassa sarago iccha muccha ajjhosanam
gedho paligedho sango 2- panko eja maya janika sanjanani sibbini
jalini  sarita  visattika  suttam  visata ayuhani 3- dutiya panidhi
bhavanetti vanam vanatho santhavo sneho apekkha patibandha asa asimsana
asimsitattam  rupasa  saddasa  gandhasa  rasasa  photthabbasa
labhasa  dhanasa  puttasa  jivitasa  jappa  pajappa abhijappa
jappa  4- jappana jappitattam loluppa loluppayana loluppayitattam
pucchancikata  5-  sadhukamyata  adhammarago  visamalobho  nikanti
nikamana  patthana  pihana  sampatthana  kamatanha  bhavatanha
vibhavatanha   rupatanha   arupatanha   nirodhatanha   rupatanha
saddatanha   gandhatanha   rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. dvirasannu. 2 sattotipi patho. 3 Ma. ayuhini. 4 Ma. Yu.
@ayam patho natthi. 5 Ma. Yu. mucchancikata.
Ogho  yogo  gantho  upadanam  avaranam  nivaranam  chadanam  bandhanam
upakkileso anusayo pariyutthanam lata veviccham dukkhamulam dukkhanidanam 1-
dukkhappabhavo  marapaso  marabalisam  maravisayo  tanhanadi tanhajalam
tanhagaddalam 2- tanhasamuddo abhijjha lobho akusalamulam.
   {14.1} Visattikati kenatthena visattika. Visatati visattika.
Visalati  visattika . visatati visattika . visakkatiti visattika .
Visamharatiti visattika . visamvadikati visattika . visamulati visattika.
Visaphalati  visattika . visaparibhogati visattika . visala va pana
sa rupe tanha sadde gandhe rase photthabbe kule gane avase
labhe yase pasamsaya sukhe civare pindapate senasane gilanapaccaya-
bhesajjaparikkhare  kamadhatuya  rupadhatuya  arupadhatuya  kamabhave
rupabhave  arupabhave  sannabhave  asannabhave  nevasannanasannabhave
ekavokarabhave catuvokarabhave pancavokarabhave atite anagate paccuppanne
ditthasutamutavinnatabbesu dhammesu visata vitthatati visattika.
   {14.2} Loketi apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke
dhatuloke ayatanaloke.
   {14.3} Satoti catuhi karanehi sato kaye kayanupassanasatipatthanam
@Footnote: 1 dukkhanidhanantipi patho . 2 Ma. Yu. tanhagaddulam.
Bhavento  sato  vedanasu  citte dhammesu dhammanupassanasatipatthanam
bhavento sato.
   {14.4} Aparehipi catuhi karanehi sato asatiparivajjanaya sato
satikaraniyanam  1-  dhammanam katatta sato satipatipakkhanam 2- dhammanam
hatatta sato satinimittanam dhammanam appamutthatta 3- sato.
   {14.5} Aparehipi catuhi karanehi sato satiya samannagatatta sato
satiya vasitatta sato satiya pagunnataya sato satiya apaccorohanataya
sato.
   {14.6} Aparehipi catuhi karanehi sato satatta sato santatta
sato  samitatta sato santadhammasamannagatatta sato . buddhanussatiya
sato  dhammanussatiya  sato sanghanussatiya sato silanussatiya sato
caganussatiya  sato  devatanussatiya  sato  anapanassatiya
sato  marananussatiya  sato  kayagatasatiya  sato  upasamanussatiya
sato . ya sati anussati patissati sati saranata dharanata apilapanata
assammussanata  sati  satindriyam  satibalam  sammasati  satisambojjhango
ekayanamaggo ayam vuccati sati . imaya satiya upeto hoti samupeto
upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato so vuccati sato.
   {14.7} Somam visattikam loke sato samativattatiti ya 4- loke
visattika imam loke visattikam sato tarati uttarati patarati samatikkamati
vitivattatiti somam visattikam loke sato samativattati. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Po. Yu. satikaraniyananca. 2 Ma. satiparipandhanam. 3 Ma. asammutthatta.
@4 Ma. loke va sa visattika loke va tam visattikam ....
     Yo kame parivajjeti       sappasseva pada siro
     somam visattikam loke       sato samativattatiti.
   [15] Khettam vatthum hirannam va   gavassam dasaporisam
     thiyo bandhu puthu kame      yo naro anugijjhati.
   [16] Khettam vatthum hirannam vati khettanti salikkhettam vihikkhettam
muggakkhettam  masakkhettam  yavakkhettam  godhumakkhettam  tilakkhettam .
Vatthunti  gharavatthu  kotthavatthu  purevatthu  pacchavatthu  aramavatthu
viharavatthu  .  hirannanti  hirannam  vuccati  kahapanoti khettam vatthum
hirannam va.
   [17] Gavassam dasaporisanti gavanti gavo 1- vuccanti. Assati
pasukadayo vuccanti . dasati cattaro dasa antojatako daso
dhanakkitako daso samam va dasaviyam 2- upeti akamako 3- va dasaviyam 4-
upeti.
         Amaya dasapi bhavanti heke
         dhanena kitapi bhavanti dasa
         samanca eke upayanti dasam 5-
         bhayapanunnapi bhavanti dasa 6-.
Porisanti tayo purisa bhajaka kammakara upajivinoti gavassam dasaporisam.
   [18] Thiyo bandhu puthu kameti thiyoti itthipariggaho vuccati .
@Footnote: 1 Ma. gava. 2 Ma. dasabyam. 3 Po. karamako. 4 Ma. Yu. dasavisayam.
@5 Ma. dasayam. 6 Ma. dasati.
Bandhuti  cattaro  bandhu  natibandhavapi  bandhu  gottabandhavapi
bandhu  mantabandhavapi  bandhu  sippabandhavapi  bandhu  .  puthu kameti
bahu  kame . ete puthu kama manapika rupa .pe. manapika
photthabbati thiyo bandhu puthu kame.
   [19]  Yo  naro  anugijjhatiti yoti yo yadiso yathayutto
yathavihito   yathapakaro   yanthanappatto   yamdhammasamannagato
khattiyo  va brahmano va vesso va suddo va gahattho va
pabbajito va devo va manusso va . naroti satto naro manavo
poso  puggalo  jivo  jatu  jantu  indagu manujo . anugijjhatiti
kilesakamena   vatthukamesu   gijjhati   anugijjhati   paligijjhati
palibajjhatiti yo naro anugijjhati. Tenaha bhagava
     khettam vatthum hirannam va    gavassam dasaporisam
     thiyo bandhu puthu kame     yo naro anugijjhatiti.
   [20] Abala nam baliyanti     maddante nam parissaya
     tato nam dukkhamanveti      navam bhinnamivodakam.
   [21]  Abala  nam baliyantiti abalati abala kilesa dubbala
appabala appathamaka hina nihina parihina omaka lamaka jatukka
paritta  .  te  kilesa  tam  puggalam sahanti parisahanti abhibhavanti
ajjhottharanti   pariyadiyanti   maddantiti  evampi  abala  nam
baliyanti  .  athava  abalam  puggalam  dubbalam  appabalam  appathamakam
Hinam nihinam parihinam omakam lamakam jatukkam parittam yassa natthi saddhabalam
viriyabalam   satibalam   samadhibalam  pannabalam  hiribalam  ottappabalam
te  kilesa  tam  puggalam  sahanti parisahanti abhibhavanti ajjhottharanti
pariyadiyanti maddantiti evampi abala nam baliyanti.
   [22] Maddante nam parissayati parissayati 1- dve parissaya
pakataparissaya ca paticchannaparissaya ca.
   {22.1} Katame pakataparissaya . Siha byaggha dipi acchataraccha
koka gomahisa hatthi ahi vicchika satapadi cora va assu manava
katakamma  va  akatakamma  va  cakkhurogo  sotarogo ghanarogo
jivharogo  kayarogo  sisarogo  kannarogo  mukharogo dantarogo
kaso saso pinaso daho 2- jaro kucchirogo muccha pakkhandika
sula  visucika  kuttham  gando kilaso soso apamaro daddu kandu
kacchu rakhasa vitacchika lohitam pittam madhumeho amsa pilaka bhagandala
pittasamutthana  abadha  semhasamutthana  abadha  vatasamutthana
abadha sannipatika abadha utuparinamaja abadha visamapariharaja
abadha  opakkamika  abadha  kammavipakaja abadha sitam unham
jighaccha  pipasa  uccaro  passavo  damsamakasavatatapasirimsapasamphassa
iti va ime vuccanti pakataparissaya.
   {22.2} Katame paticchannaparissaya. Kayaduccaritam vaciduccaritam manoduccaritam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ime patha natthi. 2 Ma. sabbatka dahoti dissati.
Kamacchandanivaranam  byapadanivaranam  thinamiddhanivaranam  uddhaccakukkuccanivaranam
vicikicchanivaranam rago doso moho kodho upanaho makkho palaso
issa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado
pamado sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha sabbe parilaha
sabbe santapa sabbakusalabhisankhara ime vuccanti paticchannaparissaya.
   {22.3} Parissayati kenatthena parissaya. Parisahantiti parissaya.
Parihanaya samvattantiti parissaya. Tatrasayati parissaya.
   {22.4} Katham parisahantiti parissaya. Te parissaya tam puggalam sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyadiyanti  maddanti  . evam
parisahantiti parissaya.
   {22.5} Katham parihanaya samvattantiti parissaya . Te parissaya
kusalanam  dhammanam  parihanaya  antarayaya  samvattanti  .  katamesam
kusalanam  dhammanam . sammapatipadaya anulomapatipadaya apaccanikapatipadaya
anvatthapatipadaya   dhammanudhammapatipadaya   silesu   paripurikaritaya
indriyesu  guttadvarataya  bhojane  mattannutaya  jagariyanuyogassa
satisampajannassa    catunnam    satipatthananam    bhavananuyogassa
catunnam   sammappadhananam  bhavananuyogassa  catunnam  iddhippadanam
bhavananuyogassa    pancannam    indriyanam    bhavananuyogassa
pancannam   balanam   bhavananuyogassa   sattannam   bojjhanganam
Bhavananuyogassa  ariyassa  atthangikassa  maggassa  bhavananuyogassa
imesam  kusalanam  dhammanam parihanaya antarayaya samvattanti . evam
parihanaya samvattantiti parissaya.
   {22.6} Katham tatrasayati parissaya. Tatthete papaka akusala
dhamma uppajjanti attabhavasannissaya . yatha bile bilasaya pana
sayanti dake dakasaya pana sayanti vane vanasaya pana sayanti rukkhe
rukkhasaya pana sayanti evameva tatthete papaka akusala dhamma
uppajjanti attabhavasannissayati evampi tatrasayati parissaya.
   {22.7} Vuttam hetam bhagavata santevasiko bhikkhave bhikkhu sacariyako
dukkham na phasu viharati kathanca bhikkhave bhikkhu santevasiko sacariyako
dukkham na phasu viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhuna rupam disva uppajjanti [1]-
papaka  akusala  dhamma  sarasankappa  sannojaniya  tyassa anto
vasanti anvassavanti papaka akusala dhammati tasma santevasikoti
vuccati  te  nam  samudacaranti 2- papaka akusala dhammati tasma
sacariyakoti vuccati puna caparam bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutva
ghanena  gandham  ghayitva  jivhaya rasam sayitva kayena photthabbam
phusitva  manasa  dhammam  vinnaya uppajjanti [3]- papaka akusala
dhamma  sarasankappa  sannojaniya tyassa anto vasanti anvassavanti
@Footnote: 1-3 Ma. ye . 2 Ma. samudacaranti nam.
Papaka  akusala  dhammati  tasma  santevasikoti vuccati te nam
samudacaranti  papaka  akusala  dhammati  tasma sacariyakoti vuccati
evam kho bhikkhave bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phasu viharatiti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {22.8}  Vuttam  hetam bhagavata tayome bhikkhave antaramala
antaraamitta   antarasapatta   antaravadhaka  antarapaccatthika
katame tayo lobho bhikkhave antaramalo 1- antaraamitto antarasapatto
antaravadhako  antarapaccatthiko  doso  bhikkhave  antaramalo  2-
antaraamitto   antarasapatto   antaravadhako  antarapaccatthiko
moho  bhikkhave  antaramalo  3-  antaraamitto  antarasapatto
antaravadhako  antarapaccatthiko ime kho bhikkhave tayo antaramala
antaraamitta antarasapatta antaravadhaka antarapaccatthikati.
     Anatthajanano lobho     lobho cittappakopano
     bhayamantarato jatam      tam jano navabujjhati
     luddho attham na janati   luddho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti     yam lobho sahate naram
     anatthajanano doso     doso cittappakopano
     bhayamantarato jatam      tam jano navabujjhati
     kuddho attham na janati   kuddho dhammam na passati
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. antaramalam. sabbattha idisameva.
     Andhatamam tada hoti     yam kodho 1- sahate naram
     anatthajanano moho     moho cittappakopano
     bhayamantarato jatam      tam jano navabujjhati
     mulho attham na janati   mulho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti     yam moho sahate naranti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {22.9} Vuttam hetam bhagavata tayo kho maharaja purisassa dhamma
ajjhattam  uppajjamana  uppajjanti  ahitaya  dukkhaya aphasuviharaya
katame tayo lobho kho maharaja purisassa dhammo ajjhattam uppajjamano
uppajjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya doso kho maharaja purisassa
dhammo ajjhattam uppajjamano uppajjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya
moho kho maharaja purisassa dhammo ajjhattam uppajjamano uppajjati
ahitaya dukkhaya aphasuviharaya ime kho maharaja tayo purisassa dhamma
ajjhattam uppajjamana uppajjanti ahitaya dukkhaya aphasuviharayati.
     Lobho doso ca moho ca   purisam papacetasam
     himsanti attasambhuta    tacasaramva samphalanti.
Evampi tatrasayati parissaya.
@Footnote: 1 Ma. doso.
   {22.10} Vuttam hetam bhagavata
           rago ca doso ca itonidana
           arati rati lomahamso ito jato
           ito samutthaya manovitakka
           kumaraka dhankamivossajjantiti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {22.11} Maddante nam parissayati te parissaya tam puggalam sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyadiyanti  maddantiti maddante
nam parissaya.
   [23] Tato nam dukkhamanvetiti [1]- tato tato parissayato tam puggalam
dukkham  anveti anugacchati anvayikam hoti jatidukkham anveti anugacchati
anvayikam hoti jaradukkham anveti anugacchati anvayikam hoti byadhidukkham
anveti  anugacchati  anvayikam  hoti  maranadukkham  anveti  anugacchati
anvayikam   hoti   sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham   anveti
anugacchati   anvayikam   hoti  nerayikadukkham  tiracchanayonikadukkham
pittivisayikadukkham  anveti  anugacchati  anvayikam  hoti  manusakadukkham
gabbhokkantimulakadukkham    gabbhe   thitimulakadukkham    gabbhavutthana-
mulakadukkham   jatassupanibandhikadukkham   2-   jatassaparadheyyakadukkham
attupakkamadukkham   parupakkamadukkham   anveti   anugacchati  anvayikam
hoti  dukkhadukkham  anveti  anugacchati  anvayikam  hoti  sankharadukkham
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatoti . 2 Ma. jatassupanibandhakam dukkham.
Viparinamadukkham cakkhurogo sotarogo ghanarogo jivharogo kayarogo
sisarogo kannarogo mukharogo dantarogo kaso saso pinaso daho
jaro  kucchirogo muccha pakkhandika sula 1- visucika kuttham gando
kilaso  soso apamaro daddu kandu kacchu rakhasa vitacchika lohitam
pittam  madhumeho  amsa  pilaka  bhagandala  pittasamutthana abadha
semhasamutthana  abadha  vatasamutthana  abadha  sannipatika
abadha utuparinamaja abadha visamapariharaja abadha opakkamika
abadha kammavipakaja abadha sitam unham jighaccha pipasa uccaro
passavo     damsamakasavatatapasirimsapasamphassadukkham    matumaranadukkham
pitumaranadukkham    bhatumaranadukkham    bhaginimaranadukkham   puttamaranadukkham
dhitumaranadukkham   natibyasanadukkham   bhogabyasanadukkham   rogabyasanadukkham
silabyasanadukkham  ditthibyasanadukkham  anveti  anugacchati  anvayikam  hotiti
tato nam dukkhamanveti.
   [24] Navam bhinnamivodakanti yatha bhinnam navam udakam 2- anvayikam 3-
tato tato udakam anveti anugacchati anvayikam hoti puratopi udakam anveti
anugacchati anvayikam hoti pacchatopi hetthatopi passatopi udakam anveti
anugacchati anvayikam hoti evameva tato tato parissayato tam puggalam dukkham
anveti anugacchati anvayikam hoti jatidukkham anveti anugacchati anvayikam
hoti  .pe.  ditthibyasanadukkham  anveti  anugacchati  anvayikam hotiti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sula.. 2 Ma. dakamesi tato tato .... 3 Yu. anvayikanti pathapadam
@natthi.
Navam bhinnamivodakam. Tenaha bhagava
     abala nam baliyanti        maddante nam parissaya
     tato nam dukkhamanveti       navam bhinnamivodakanti.
   [25] Tasma jantu sada sato   kamani parivajjaye
     te pahaya tare ogham       navam sitvava paragu.
   [26] Tasma jantu sada satoti tasmati tasma tamkarana tamhetu
tappaccaya  tamnidana  1-  etam  adinavam  sampassamano kamesuti
tasma  . jantuti satto naro manavo poso puggalo jivo jatu
jantu  indagu  manujo  . sadati sada sabbada sabbakalam niccakalam
dhuvakalam  satatam  samitam  abbokinnam  pokhanupokham  2-  udakummikajatam
avici santati sahitam phusitam 3- purebhattam pacchabhattam purimayamam majjhimayamam
pacchimayamam  kale junhe vasse hemante gimhe purime vayokhandhe
majjhime  vayokhandhe  pacchime  vayokhandhe . satoti catuhi karanehi
sato  kaye  kayanupassanasatipatthanam  bhavento  sato  vedanasu
citte  dhammesu  dhammanupassanasatipatthanam  bhavento  sato .
Aparehipi 4- catuhi karanehi sato .pe. so vuccati satoti tasma
jantu sada sato.
   [27]  Kamani parivajjayeti kamaniti uddanato dve kama
vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe.
@Footnote: 1 tamnidanantipi patho. 2 Ma. Yu. ponkhanuponkham. 3 Ma. phassitam. Po. Yu.
@phussitam. ito param evam natabbam. 4 ma pisaddo natthi.
Ime  vuccanti  kilesakama . kamani parivajjayeti dvihi karanehi
kame parivajjeyya vikkhambhanato va samucchedato va. Katham vikkhambhanato
kame  parivajjeyya  .  atthikankalupama  kama  appassadatthenati
passanto  vikkhambhanato  kame  parivajjeyya  mamsapesupama  kama
bahusadharanatthenati  passanto  vikkhambhanato  kame  parivajjeyya
tinukkupama  kama  anudahanatthenati  passanto  vikkhambhanato  kame
parivajjeyya  .pe.  nevasannanasannayatanasamapattim  bhaventopi 1-
vikkhambhanato kame parivajjeyya . evam vikkhambhanato kame parivajjeyya
.pe. Evam samucchedato kame parivajjeyyati kamani parivajjaye.
   [28] Te pahaya tare oghanti teti vatthukame parijanitva kilesakame
pahaya   pajahitva   vinoditva  byantikaritva  anabhavangamitva
kamacchandanivaranam   pahaya   pajahitva  vinoditva  byantikaritva
anabhavangamitva   byapadanivaranam   thinamiddhanivaranam  uddhaccakukkucca-
nivaranam  vicikicchanivaranam  pahaya  pajahitva  vinoditva byantikaritva
anabhavangamitva kamogham bhavogham ditthogham avijjogham tareyya uttareyya
patareyya samatikkameyya vitivatteyyati te pahaya tare ogham.
   [29]  Navam sitvava paraguti yatha garukam navam bharikam udakam
sincitva  2-  osincitva  chaddetva lahukaya navaya khippam lahum
@Footnote: 1 Ma. pisaddo natthi . 2 Ma. Yu. sitva.
Appakasireneva  param  gaccheyya  evameva  vatthukame  parijanitva
kilesakame pahaya pajahitva vinoditva byantikaritva anabhavangamitva
kamacchandanivaranam    byapadanivaranam   thinamiddhanivaranam   uddhacca-
kukkuccanivaranam   vicikicchanivaranam   pahaya  pajahitva  vinoditva
byantikaritva  anabhavangamitva  khippam  lahum  appakasireneva  param
gaccheyya  . param vuccati amatam nibbanam yo so sabbasankharasamatho
sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  param
gaccheyya  param  adhigaccheyya  param  phuseyya param sacchikareyya .
Paraguti yopi param gantukamo sopi paragu yopi param gacchati sopi
paragu yopi param gato sopi paragu.
   {29.1}  Vuttam hetam bhagavata tinno paragato thale titthati
brahmanoti . brahmanoti kho bhikkhave arahato etam adhivacanam so
abhinnaparagu    parinnaparagu    pahanaparagu   bhavanaparagu
sacchikiriyaparagu   samapattiparagu   abhinnaparagu   sabbadhammanam
parinnaparagu  sabbadukkhanam  pahanaparagu  sabbakilesanam  bhavanaparagu
catunnam  ariyamagganam  sacchikiriyaparagu  nirodhassa  samapattiparagu
sabbasamapattinam  so  vasippatto  paramippatto  ariyasmim  silasmim
vasippatto   paramippatto   ariyasmim   samadhismim   vasippatto
paramippatto  ariyaya  pannaya  vasippatto  paramippatto  ariyaya
vimuttiya  so  paragato  parappatto  antagato  antappatto
Kotigato  kotippatto  pariyantagato  pariyantappatto  vosanagato
vosanappatto   tanagato  tanappatto  lenagato  lenappatto
saranagato   saranappatto   abhayagato   abhayappatto   accutagato
accutappatto  amatagato  amatappatto  nibbanagato  nibbanappatto
so   vutthavaso   cinnacarano  gataddho  gatadiso  gatakotiko
palitabrahmacariyo   uttamaditthippatto   bhavitamaggo   pahinakileso
patividdhakuppo  sacchikatanirodho  dukkham  tassa  parinnatam  samudayo
pahino  maggo  bhavito  nirodho  sacchikato  abhinneyyam  abhinnatam
parinneyyam   parinnatam   pahatabbam  pahinam  bhavetabbam  bhavitam
sacchikatabbam sacchikatam
   {29.2}  so  ukkhittapaligho  sankinnaparikkho  abbulhesiko
niraggalo  ariyo  pannaddhajo  pannabharo visannutto pancangavippahino
chalangasamannagato  ekarakkho  caturapasseno  panunnapaccekasacco
samavayasatthesano  anavilasankappo  passaddhakayasankharo  suvimuttacitto
suvimuttapanno kevali vusitava uttamapuriso paramapuriso paramappattippatto
   {29.3} so neva acinati 1- na apacinati apacinitva thito neva
pajahati na upadiyati pajahitva thito neva visineti 2- na ussineti visinetva
thito neva vidhupeti na sandhupeti vidhupetva thito asekkhena silakkhandhena
samannagatatta thito asekkhena samadhikkhandhena asekkhena pannakkhandhena
asekkhena   vimuttikkhandhena   asekkhena  vimuttinanadassanakkhandhena
@Footnote: 1 Po. neva acinnati na apacinati apaviditva. Ma. nevacinati. 2 Ma. neva
@samsibbati.
Samannagatatta thito saccam patipadayitva thito evam 1- samatikkamitva
thito kilesaggim pariyadayitva thito aparigamanataya thito kutam 2- samadaya
thito  muttipatisevanataya  thito  mettaya parisuddhiya thito karunaya
muditaya  upekkhaya  parisuddhiya  thito  accantaparisuddhiya  thito
akammannataya  3-  parisuddhiya  thito vimuttatta thito santusitatta
thito  khandhapariyante  thito dhatupariyante thito ayatanapariyante thito
gatipariyante  thito  upapattipariyante  thito  patisandhipariyante  thito
bhavapariyante thito samsarapariyante thito vattapariyante thito antimabhave
thito antimasamussaye thito antimadehadharo araha.
     Tassayam pacchimako bhavo   carimoyam samussayo
     jatimaranasamsaro        natthi tassa punabbhavoti.
Navam sitvava paragu. Tenaha bhagava
     tasma jantu sada sato   kamani parivajjaye
     te pahaya tare ogham      navam sitvava paraguti.
        Pathamo kamasuttaniddeso nitthito.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ejam. 2 Ma. Yu. katam. 3 Ma. akamyataya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 1-25. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=1&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com