ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Solasamo sariputtasuttaniddeso 1-
   [881] Na me dittho ito pubbe (iccayasma sariputto)
           na suto uda kassaci
           evam vagguvado 2- sattha
           tusita ganimagato.
   [882] Na me dittho ito pubbeti ito pubbe 3- na maya
ditthapubbo  so  bhagava  imina  cakkhuna  imina  attabhavena .
Yada  bhagava  tavatimsabhavane  paricchattakamule  pandukambalasilayam vassam
vuttho  devaganaparivuto  majjhe  manimayena  sopanena  sankassanagaram
otinno  imam  dassanam  pubbe  na  ditthoti na me dittho ito
pubbe.
   [883]   Iccayasma   sariputtoti   iccati  padasandhi
padasamsaggo    padaparipuri    akkharasamavayo   byanjanasilitthata
padanupubbatametam  iccati  .  ayasmati  piyavacanam  garuvacanam
sagaravasappatissavacanametam  ayasmati  .  sariputtoti  tassa therassa
namam  sankha  samanna  pannatti  voharo  namam  namakammam
namadheyyam nirutti byanjanam abhilapoti iccayasma sariputto.
   [884]  Na  suto  uda kassaciti nati patikkhepo . udati
@Footnote: 1 Ma. atha sariputtasuttaniddesam vakkhati. 2 Si. vaggugado.
@3 Ma. ... me maya na ditthapubbo.
Padasandhi  padasamsaggo  padaparipuri  akkharasamavayo  byanjanasilitthata
padanupubbatametam  udati  .  kassaciti  kassaci  khattiyassa  va
brahmanassa  va  vessassa  va  suddassa  va  gahatthassa  va
pabbajitassa va devassa va manussassa vati na suto uda kassaci.
   [885] Evam vagguvado satthati evam vagguvado madhuravado pemaniyavado
hadayangamavado   karavikarudamanjussaro  1-  .  atthangasamannagato
kho  pana  tassa  bhagavato  mukhato  ghoso  niccharati  vissattho ca
suvinneyyo  2-  ca  manju  ca savaniyo ca bindu ca avisari ca
gambhiro  ca  ninnadi ca . yada 3- parisam kho pana so bhagava
sarena  vinnapeti  na  tassa  bahiddha parisaya ghoso niccharati .
Brahmassaro kho pana so bhagava karavikabhaniti evam vagguvado.
   {885.1} Satthati bhagava satthavaho . Yatha satthavaho satthe
kantaram tareti corakantaram tareti valakantaram tareti dubbhikkhakantaram
tareti  nirudakakantaram  tareti  uttareti  nittareti  pattareti
khemantabhumim  sampapeti  evameva  bhagava satthavaho satte kantaram
tareti  jatikantaram  tareti  jarakantaram  tareti  byadhikantaram
tareti    maranasokaparidevadukkhadomanassupayasakantaram    tareti
ragakantaram  tareti  dosamohamanaditthikilesaduccaritakantaram  tareti
ragagahanam   tareti  dosamohamanaditthigahanam  tareti  kilesagahanam
tareti  uttareti  nittareti  pattareti  khemantam amatam nibbanam
@Footnote: 1 Ma. karavikarutamanjughoso. 2 Ma. vinneyyo. 3 Po. Ma. yatha.
Sampapetiti  evampi  bhagava  satthavaho  . athava bhagava neta
vineta  anuneta  sannapeta  nijjhapeta  pekkhata pasadetati
evampi  bhagava  satthavaho  . athava bhagava anuppannassa maggassa
uppadeta  asanjatassa  maggassa  sanjaneta  anakkhatassa maggassa
akkhata  maggannu  maggavidu  maggakovido  .  magganuga  ca pana
etarahi  savaka  viharanti  pacchasamannagatati  evampi  bhagava
satthavahoti evam vagguvado sattha.
   [886]  Tusita  ganimagatoti  bhagava  tusita kaya cavitva
sato   sampajano   matukucchim  okkantoti  evampi  tusita
ganimagato  .  athava  tusita  vuccanti  deva  .  te tuttha
santuttha  attamana  pamudita  pitisomanassajata tusitadevalokato 1-
ganimagatoti  evampi  tusita  ganimagato . athava tusita vuccanti
arahanto  .  te  tuttha  santuttha  attamana  paripunnasankappa
arahantanam  ganimagatoti  evampi  tusita  ganimagato  .  ganiti
gani  .  bhagava  ganacariyoti  gani  .  ganassa  satthati gani .
Ganam  pariharatiti  gani  .  ganam  ovadatiti  gani  .  ganamanusasatiti
gani  .  visarado  ganam  upasankamatiti  gani  .  ganassa  sussusati
sotam  odahati  annacittam  upatthapetiti  gani  .  ganam  akusala
vutthapetva  kusale  patitthapetiti  gani  .  bhikkhuganassa  gani .
Bhikkhuniganassa  gani  .  upasakaganassa  gani  .  upasikaganassa
@Footnote: 1 Po. Ma. devalokato.
Gani  .  rajaganassa  gani  .  khattiyaganassa  brahmanaganassa
vessaganassa   suddaganassa   devaganassa  brahmaganassa  gani  .
Sanghi  gani  ganacariyo  agato  upagato  samupagato sampatto 1-
sankassanagaranti tusita ganimagato. Tenaha sariputtatthero
        na me dittho ito pubbe (iccayasma sariputto)
        na suto uda kassaci
        evam vagguvado sattha
        tusita ganimagatoti.
   [887] Sadevakassa lokassa
        yatha dissati cakkhuma
        sabbam tamam vinodetva
        ekova ratimajjhaga.
   [888]  Sadevakassa  lokassati sadevakassa lokassa samarakassa
sabrahmakassa   sassamanabrahmaniya   pajaya   sadevamanussayati
sadevakassa lokassa.
   [889]  Yatha  dissati  cakkhumati yatha bhagavantam tavatimsabhavane
paricchattakamule  pandukambalasilayam  nisinnam  dhammam  desentam  devata
passanti  tatha  manussa  passanti  .  yatha  manussa  passanti
tatha  devata  passanti  .  yatha devanam dissati tatha manussanam
dissati  .  yatha  manussanam  dissati  tatha  devanam  dissatiti
@Footnote: 1 Ma. samupapanno.
Evampi  yatha  dissati  cakkhuma  .  yatha  va panete bhonto
samanabrahmana   adanta   dantavannena   dissanti   asanta
santavannena   dissanti   anupasanta   upasantavannena   dissanti
anibbuta nibbutavannena dissanti.
        Patirupako mattikakundalova
        lohamasova 1- suvannacchanno
        caranti loke parivaracchanna
        anto asuddha bahi sobhamanati.
   {889.1} Na bhagava evampi dissati. Bhagava bhutena tacchena tathena
yathavena  aviparitena  sabhavena  danto  dantavannena  dissati
santo  santavannena  dissati  upasanto  upasantavannena  dissati
nibbuto  nibbutavannena  dissati  . akampitairiyapatha 2- ca buddha
bhagavanto  panidhisampannati  evampi  yatha  dissati  cakkhuma .
Athava  bhagava  visuddhasaddo  bhatakittisaddasiloko  3- nagabhavane ca
supannabhavane  ca  yakkhabhavane  ca  asurabhavane  ca  gandhabbabhavane ca
maharajabhavane ca indabhavane ca brahmabhavane ca [4]- etadiso 5- ca
tadiso ca tato ca bhiyyoti evampi yatha dissati cakkhuma.
   {889.2} Athava bhagava dasabalehi samannagato catuhi vesarajjehi
catuhi patisambhidahi chahi abhinnahi chahi buddhadhammehi tejena ca balena
ca gunena ca viriyena ca pannaya ca dissati nayati pannayati.
@Footnote: 1 Ma. lohaddhamasova. 2 Po. Ma. akappita ... 3 Ma. gata ...
@4 Ma. devabhavane ca. 5 Ma. ediso.
     Dure santo pakasenti   himavantova pabbato
     asantettha na dissanti   rattim khitta yatha sarati.
Evampi yatha dissati cakkhuma.
   Cakkhumati  bhagava  pancahi  cakkhuhi  cakkhuma  mamsacakkhunapi
cakkhuma   dibbacakkhunapi   cakkhuma   pannacakkhunapi   cakkhuma
buddhacakkhunapi cakkhuma samantacakkhunapi cakkhuma.
   {889.3}  Katham  bhagava  mamsacakkhunapi cakkhuma . mamsacakkhumhi
bhagavato  panca  vanna samvijjanti nilo ca vanno pitako ca vanno
lohitako  ca  vanno  kanho  ca  vanno odato ca vanno .
Yattha  ca  bhagavato  akkhilomani  patitthitani  tam  nilam hoti sunilam
pasadikam  dassaneyyam  ummarapupphasamanam  1-  .  tassa  parato
pitakam   hoti   supitakam   suvannavannam   pasadikam   dassaneyyam
kannikarapupphasamanam  .  ubhato  ca  akkhikupani  bhagavato lohitakani
honti  sulohitakani  pasadikani dassaneyyani indagopakasamanani .
Majjhe  kanham  hoti  sukanham alukham siniddham 2- pasadikam dassaneyyam
alaritthakasamanam  3- . tassa parato odatam hoti suodatam setam
pandaram pasadikam dassaneyyam osadhitarakasamanam.
   {889.4} Tena bhagava pakatikena mamsacakkhuna attabhavapariyapannena
purimasucaritakammabhinibbattena samanta yojanam passati divaceva rattinca.
Yadapi  caturangasamannagato  andhakaro  hoti suriyo ca atthangamito
@Footnote: 1 Ma. umapupaphasamanam. 2 Po. Ma. suddham. 3 Ma. addaritthakasamanam.
Hoti kalapakkho 1- ca uposatho hoti tibbo ca vanasando hoti maha
ca  akalamegho  abbhutthito  hoti . evarupepi caturangasamannagate
andhakare samanta yojanam passati . natthi so kuto va kavatam va
pakaro  va  pabbato va gaccho va lata va avaranam rupanam
dassanaya  .  ekance  tilaphalam nimittam katva tilavahe pakkhipeyya
tanneva  tilaphalam  uddhareyya  .  evam  parisuddham  bhagavato pakatikam
mamsacakkhu. Evam bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma.
   {889.5}  Katham bhagava dibbena cakkhunapi cakkhuma . bhagava
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati
cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate
duggate  yathakammupage  satte  pajanati ime vata bhonto satta
kayaduccaritena    samannagata    vaciduccaritena   samannagata
manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka  micchaditthika
micchaditthikammasamadana  te  kayassa  bheda  parammarana  apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapanna  ime  va pana bhonto satta
kayasucaritena  samannagata  vacisucaritena  samannagata  manosucaritena
samannagata  ariyanam  anupavadaka  sammaditthika  sammaditthikamma-
samadana  te  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam
upapannati  iti  dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena
satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne
@Footnote: 1 Po. kalapakkhe.
Dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.
   {889.7} Akankhamano ca bhagava ekampi lokadhatum passeyya
dvepi  lokadhatuyo  passeyya  tissopi  lokadhatuyo  passeyya
catassopi  lokadhatuyo  passeyya  pancapi  lokadhatuyo  passeyya
dasapi  lokadhatuyo  passeyya  visampi  lokadhatuyo passeyya timsampi
lokadhatuyo  passeyya  cattalisampi lokadhatuyo passeyya pannasampi
lokadhatuyo  passeyya  sahassimpi  culanikam  lokadhatum  passeyya
dvisahassimpi  majjhimikam  lokadhatum  passeyya  tisahassimpi  lokadhatum
passeyya  mahasahassimpi  lokadhatum  passeyya  . so 1- yavatakam
akankheyya tavatakam passeyya . evam parisuddham bhagavato dibbacakkhu.
Evam bhagava dibbena cakkhunapi cakkhuma.
   {889.7}  Katham  bhagava  pannacakkhunapi  cakkhuma . bhagava
mahapanno   puthupanno   hasapanno   javanapanno   tikkhapanno
nibbedhikapanno   pannappabhedakusalo   pabhinnanano  adhigatapatisambhido
catuvesarajjappatto  dasabaladhari  purisasabho  purisasiho  purisanago
purisajanno  purisadhoreyho  anantanano  anantatejo  anantayaso
addho  mahaddhano dhanava neta  vineta anuneta sannapeta 2-
nijjhapeta pekkhata 3- pasadeta.
   {889.8}  So  hi bhagava anuppannassa maggassa uppadeta
asanjatassa   maggassa   sanjaneta   anakkhatassa   maggassa
akkhata  maggannu  maggavidu  maggakovido  .  magganuga  ca pana
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Po. Ma. pannapeta. 3 Po. Ma. pekkheta.
Etarahi savaka viharanti paccha samannagata . so hi bhagava janam
janati  passam  passati  cakkhubhuto  nanabhuto  dhammabhuto  brahmabhuto
vatta  pavatta  atthassa  ninneta  amatassa  data  dhammasami
tathagato  .  natthi  tassa bhagavato anatam adittham aviditam asacchikatam
aphusitam  pannaya  .  atitanagatapaccuppannam  upadaya sabbe dhamma
sabbakarena buddhassa bhagavato nanamukhe apatham agacchanti.
   {889.8}  Yankinci  neyyam  nama atthi janitabbam attattho
va parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparayiko
va attho uttano va attho gambhiro va attho gulho va attho
paticchanno va attho neyyo va attho nito va attho anavajjo
va attho nikkileso va attho vodano va attho parattho va
sabbantam antobuddhanane parivattati.
   {889.9}  Atite buddhassa bhagavato appatihatam nanam anagate
appatihatam   nanam  paccuppanne  appatihatam  nanam  .  sabbam
kayakammam   buddhassa  bhagavato  nananuparivatti  sabbam  vacikammam
sabbam  manokammam  buddhassa  bhagavato  nananuparivatti  .  yavatakam
neyyam  tavatakam  nanam yavatakam nanam tavatakam neyyam neyyapariyantikam
nanam   nanapariyantikam   neyyam   neyyam   atikkamitva  nanam
nappavattati  nanam  atikkamitva  neyyapatho  natthi  annamanna-
pariyantatthayino  te  dhamma  .  yatha  dvinnam  samuggapatalanam
Sammaphusitanam  hetthimam  samuggapatalam  uparimam  nativattati  uparimam
samuggapatalam    hetthimam   nativattati   annamannapariyantatthayino
honti  1-  evameva  buddhassa  bhagavato  neyyanca  nananca
annamannapariyantatthayino   yavatakam   neyyam   tavatakam   nanam
yavatakam  nanam  tavatakam  neyyam  neyyapariyantikam nanam nanapariyantikam
neyyam  neyyam  atikkamitva  nanam  nappavattati  nanam  atikkamitva
neyyapatho natthi annamannapariyantatthayino te dhamma.
   {889.9}  Sabbadhammesu  buddhassa bhagavato nanam parivattati .
Sabbe  dhamma  buddhassa  bhagavato  avajjanapatibaddha akankhapatibaddha
manasikarapatibaddha  cittuppadapatibaddha  .  sabbasattesu  buddhassa
bhagavato  nanam parivattati . sabbesam sattanam bhagava asayam janati
anusayam janati caritam janati adhimuttim janati apparajakkhe maharajakkhe
tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye
bhabbabhabbe satte pajanati.
   {889.10} Sadevako loko samarako sabrahmako sassamanabrahmani
paja  sadevamanussa  antobuddhanane  parivattati  .  yatha yekeci
macchakacchapa  antamaso  timitimingalam  upadaya  antomahasamudde
parivattanti  evameva  sadevako  loko  samarako  sabrahmako
sassamanabrahmani    paja    sadevamanussa   antobuddhanane
parivattati  .  yatha  yekeci  pakkhi  antamaso  garulam venateyyam
upadaya  akasassa  padese  parivattanti  evameva  yepi  te
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. evamevam.
Sariputtasama pannaya tepi buddhananassa padese parivattanti.
   {889.11}  Buddhananam devamanussanam pannam pharitva abhibhavitva
titthati  .  yepi  te  khattiyapandita brahmanapandita gahapatipandita
samanapandita  nipuna  kataparappavada  valavedhirupa  vobhindanta
manne  caranti  pannagatena ditthigatani te panham 1- abhisankharitva
abhisankharitva  tathagatam  upasankamitva  pucchanti . [2]- kathita ca
visajjita  ca te panha bhagavata honti nidditthakarana upakkhittaka
ca . te bhagavato sampajjanti . athakho bhagava tattha atirocati yadidam
pannayati evam bhagava pannacakkhunapi cakkhuma.
   {889.10}  Katham  bhagava  buddhacakkhunapi  cakkhuma . bhagava
buddhacakkhuna lokam volokento addasa satte apparajakkhe maharajakkhe
tikkhindriye   mudindriye   svakare  dvakare  suvinnapaye
duvinnapaye  appekacce  paralobhavajjabhayadassavino  viharante .
[3]-  Seyyathapi  nama  uppaliniyam  va  paduminiyam va pundarikiniyam
va  appekaccani  uppalani  va  padumani  va  pundarikani va
udake  jatani  udake  samvaddhani  udakanugatani  antonimugga-
positani  appekaccani  uppalani  va  padumani  va pundarikani
va   udake   jatani   udake   samvaddhani  samodakanthitani
appekaccani  uppalani  va  padumani  va  pundarikani  va
udake  jatani  udake  samvaddhani  udaka  accuggamma  titthanti
upalittani  udakena  evameva  4-  bhagava  buddhacakkhuna  lokam
@Footnote: 1 Po. Ma. panhe. 2 Po. Ma. glhani ca paticchanunanica. 3 Ma. appekacce
@na para ... viharante. 4 Ma. evamevam.
Volokento  addasa  satte  apparajakkhe  maharajakkhe tikkhindriye
mudindriye   svakare   dvakare  suvinnapaye  duvinnapaye
appekacce   paralokavajjabhayadassavino   viharante  .  janati
bhagava  ayam  puggalo  ragacarito  ayam  dosacarito ayam mohacarito
ayam vitakkacarito ayam saddhacarito ayam nanacaritoti.
   {889.11}  Ragacaritassa bhagava puggalassa asubhakatham katheti .
Dosacaritassa   bhagava  puggalassa  mettabhavanam  acikkhati  .
Mohacaritam  1-  bhagava  puggalam  uddese  paripucchaya  kalena
dhammassavane  kalena  dhammasakacchaya  garusamvase  niveseti .
Vitakkacaritassa  bhagava  puggalassa  anapanassatim  acikkhati .
Saddhacaritassa  bhagava  puggalassa  pasadaniyam  nimittam  acikkhati
buddhasubodhim  dhammasudhammatam  sanghasupatipattim  silani  ca  attano .
Nanacaritassa   bhagava   puggalassa   vipassananimittam   acikkhati
aniccakaram dukkhakaram anattakaram.
   {889.12} Sele yatha pabbatamuddhanitthito
        yathapi passe janatam samantato
        tathupamam dhammamayam sumedha 2-
        pasadamaruyha samantacakkhu
        sokavakinnam 3- janatamapetasoko
        avekkhassu jatijarabhibhutanti.
Evam bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma.
@Footnote: 1 Po. Ma. mohacaritassa bhagava puggalassa ... 2 Po. sumedhaso.
@3 Ma. Yu. sokavatinnam.
   {889.12} Katham bhagava samantacakkhunapi cakkhuma . samantacakkhu
vuccati   sabbannutananam  .  bhagava  sabbannutananena  upeto
samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato.
        Na tassa aditthamidhatthi kinci
        atho avinnatamajanitabbam
        sabbam abhinnasi yadatthi neyyam
        tathagato tena samantacakkhuti.
Evam bhagava samantacakkhunapi cakkhumati yatha dissati cakkhuma.
   [890] Sabbam tamam vinodetvati sabbam ragatamam dosatamam mohatamam
manatamam  ditthitamam  kilesatamam  duccaritatamam  andhakaranam  acakkhukaranam
ananakaranam    pannanirodhikam   vighatapakkhikam   anibbanasamvattanikam
panuditva  1-  pajahitva  2-  vinoditva  3-  byantikaritva
anabhavangametvati sabbam tamam vinodetva.
   [891]  Ekova ratimajjhagati bhagava pabbajjasankhatena eko
adutiyatthena  eko  tanhaya  pahanatthena  eko ekantavitaragoti
eko ekantavitadosoti eko ekantavitamohoti eko ekantanikkilesoti
eko  ekayanamaggam  gatoti  eko  eko anuttaram sammasambodhim
abhisambuddhoti eko.
   {891.1} Katham bhagava pabbajjasankhatena eko. Bhagava daharova
samano  susukalakeso  bhaddena  yobbannena  samannagato  pathamena
@Footnote: 1 Ma. Yu. naditva panuditva. 2 Ma. jahitva. 3 vinodetva.
Vayasa  akamakanam  matapitunam  assumukhanam  rudantanam  vilapantanam
natisangham  pahaya  sabbam  yasapalibodham  1- chinditva puttadarapalibodham
chinditva   natipalibodham  chinditva  mittamaccapalibodham  chinditva
sannidhipalibodham  chinditva  kesamassum  oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajitva  akincanabhavam  2-
upagantva eko carati viharati iriyati vattati paleti yapeti yapeti
evam bhagava pabbajjasankhatena eko.
   {891.2} Katham bhagava adutiyatthena eko. So evam pabbajito
samano  eko  arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevati
appasaddani   appanigghosani   vijanavatani   manussarahaseyyakani
patisallanasaruppani so eko 3- gacchati eko titthati eko nisidati
eko seyyam kappeti eko gamam pindaya pavisati eko patikkamati
eko raho nisidati eko cankamam adhitthati eko carati [4]- viharati
iriyati vattati paleti yapeti yapeti evam bhagava adutiyatthena eko.
   {891.3} Katham bhagava tanhaya pahanatthena eko. So evam
eko  adutiyo  appamatto  atapi  pahitatto  viharanto  najja
neranjaraya  tire  bodhirukkhamule  mahapadhanam  padahanto  maram
sasenam [5]- namucim pamattabandhum vidhamitva tanham jalinim  saritam [6]-
visattikam pajahati 7- vinodeti byantikaroti anabhavangameti.
@Footnote: 1 Ma. gharavasapalibodham. 2 Ma. akincanabhavam. 3 Ma. Yu. eko carati.
@4 Yu. eko. 5 Ma. kanham. 6 Ma. visaritam. 7 Ma. pajahasi vinodesi
@byantim akasi anabhavangamesi.
     Tanhadutiyo puriso     dighamaddhana samsaram
     itthabhavannathabhavam    samsaram nativattati
     etamadinavam natva     tanham dukkhassa sambhavam
     vitatanho anadano    sato bhikkhu paribbajeti.
Evam bhagava tanhaya pahanatthena eko.
   {891.4} Katham bhagava ekantavitaragoti eko. Ragassa pahinatta
ekantavitaragoti  eko  .  dosassa  pahinatta  ekantavitadosoti
eko  .  mohassa pahinatta ekantavitamohoti eko . kilesanam
pahinatta ekantanikkilesoti eko.
   {891.5} Katham bhagava ekayanamaggam gatoti eko. Ekayanamaggo
vuccati  cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana  cattaro
iddhippada   pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhanga
ariyo atthangiko maggo.
        Ekayanam jatikhayantadassi
        maggam pajanati hitanukampi
        etena maggena atarimsu 1- pubbe
        tarissantiyeva 2- taranti oghanti.
Evam bhagava ekayanamaggam gatoti eko.
   {891.6}  Katham  bhagava  eko  anuttaram  sammasambodhim
abhisambuddhoti  eko  .  bodhi vuccati catusu maggesu nanam panna
@Footnote: 1 Ma. tarimsu. 2 Ma. tarissanti ye ca.
Pannindriyam   pannabalam  dhammavicayasambojjhango  vimamsa  vipassana
sammaditthi  .  bhagava tena bodhinanena sabbe sankhara aniccati
bujjhi  sabbe  sankhara  dukkhati  bujjhi  sabbe  dhamma anattati
bujjhi  avijjapaccaya  sankharati  bujjhi  .pe.  jatipaccaya
jaramarananti  bujjhi  avijjanirodha  sankharanirodhoti  bujjhi  .pe.
Jatinirodha  jaramarananirodhoti  bujjhi  idam  dukkhanti  bujjhi  ayam
dukkhasamudayoti  bujjhi  ayam  dukkhanirodhoti  bujjhi ayam dukkhanirodhagamini
patipadati  bujjhi  ime  asavati  bujjhi  ayam  asavasamudayoti
bujjhi  ayam  asavanirodhoti  bujjhi  ayam  asavanirodhagamini patipadati
bujjhi  ime  dhamma  abhinneyyati bujjhi ime dhamma parinneyyati
bujjhi  ime  dhamma  pahatabbati  bujjhi ime dhamma bhavetabbati
bujjhi  ime  dhamma  sacchikatabbati  bujjhi  channam  phassayatananam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
bujjhi   pancannam   upadanakkhandhanam   samudayanca   atthangamanca
assadanca  adinavanca  nissarananca  bujjhi  catunnam mahabhutananca 1-
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
bujjhi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti bujjhi.
   {891.7}  Athava  yankinci  bujjhitabbam  [2]-  patibujjhitabbam
sambujjhitabbam  adhigantabbam  phusitabbam  3-  sacchikatabbam  sabbantam tena
bodhinanena  bujjhi  anubujjhi  patibujjhi  sambujjhi  sammabujjhi adhigacchi
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi. 2 Ma. anubujjhitabbam. 3 Ma. phassitabbam.
Patilabhi 1- phusesi 2- sacchikasi evam bhagava eko anuttaram sammasambodhim
abhisambuddhoti eko.
   {891.8}  Ratimajjhagati  ratinti  nekkhammaratim pavivekaratim 3-
upasamaratim  sambodhiratim ajjhaga [4]- adhigacchi phusesi 2- sacchikasiti
ekova ratimajjhaga. Tenaha sariputtatthero
        sadevakassa lokassa    yatha dissati cakkhuma
        sabbam tamam vinodetva   ekova 5- ratimajjhagati.
   [892] Tam buddham asitam tadim    akuham ganimagatam
        bahunnamidha baddhanam    atthi panhena agamam.
   [893]  Tam  buddham  asitam  tadinti buddhoti yo so bhagava
sayambhu  anacariyako  pubbe  ananussutesu  dhammesu  samam  saccani
abhisambujjhi  tattha  ca  sabbannutam  patto  6-  balesu ca vasibhavam
patto  7-  .  buddhoti  kenatthena buddho . bujjhita saccaniti
buddho  .  bodheta  pajayati  buddho . sabbannutaya buddho .
Sabbadassavitaya  buddho  .  abhinneyyataya  8-  buddho .
Vikasitaya  9-  buddho . khinasavasankhatena buddho . nirupakkilesa-
sankhatena  buddho . ekantavitaragoti buddho . ekantavitadosoti
buddho  . ekantavitamohoti buddho . ekantanikkilesoti buddho .
Ekayanamaggam gatoti buddho . Eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti
buddho  .  abuddhivihatatta  buddhipatilabhatta  buddho  .  buddhoti
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. phassesi. 3 Ma. vivekaratim.
@4 Ma. Yu. samajjhaga. 5 Yu. eko ca. 6-7 Ma. papuni. 8 Yu. ananneyyataya.
@Ma. anannaneyyataya. 9 visavitaya.
Netam namam 1- matara katam na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya
katam na mittamaccehi katam na natisalohitehi katam na samanabrahmanehi
katam  na  devatahi katam vimokkhantikametam buddhanam bhagavantanam bodhiya
mule  saha  sabbannutananassa  patilabha  sacchika  pannatti  yadidam
buddhoti tam buddham.
   [894] Asitanti dve nissaya tanhanissayo ca ditthinissayo ca.
Katamo  tanhanissayo  .  yavata  2-  tanhasankhatena  simakatam
mariyadikatam  odhikatam pariyantikatam 3- pariggahitam mamayitam idam mamam 4-
etam mamam ettakam mamam ettavata mamam mama rupa sadda gandha rasa
photthabba   attharana  papurana  5-  dasidasa  ajelaka
kukkutasukara  hatthigavassavalava  khettam  vatthu  hirannam  suvannam
gamanigamarajadhaniyo  ratthanca  janapado  ca koso ca kotthagaranca
kevalampi  mahapathavim  tanhavasena mamayati yavata atthasatatanhaviparitam
ayam tanhanissayo.
   {894.1}  Katamo  ditthinissayo  . visativatthuka sakkayaditthi
dasavatthuka  micchaditthi  dasavatthuka antaggahika ditthi ya evarupa
ditthi ditthigatam ditthigahanam ditthikantaro ditthivisukayikam 6- ditthivipphanditam
ditthisamyojanam  gaho  patiggaho  abhiniveso  paramaso  kummaggo
micchapatho  micchattam  titthayatanam  vipariyesaggaho  viparitaggaho
@Footnote: 1 Ma. ime patha natthi. 2 Ma. yava. 3 Ma. pariyantakatam. 4 Ma. mama.
@ito param idisameva. 5 Ma. pavurana. 6 Ma. ditthivisukayikam.
Vippallasaggaho  micchagaho  ayathavakasmim  yathavakanti  gaho
yavata dvasatthi ditthigatani ayam ditthinissayo.
   {894.2}  Buddhassa bhagavato tanhanissayo pahino ditthinissayo
patinissattho   .   tanhanissayassa   pahinatta   ditthinissayassa
patinissatthatta  bhagava  cakkhum anissito 1- sotam ghanam jivham kayam
manam anissito rupe sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam avasam
labham  yasam  pasamsam sukham civaram pindapatam senasanam gilanapaccayabhesajja-
parikkharam  kamadhatum  rupadhatum  arupadhatum  kamabhavam  rupabhavam arupabhavam
sannabhavam   asannabhavam   nevasannanasannabhavam   ekavokarabhavam
catuvokarabhavam   pancavokarabhavam   atitam   anagatam   paccuppannam
ditthasuta  muta  vinnatabbe  dhamme  [2]-  anissito  anallino
anupagato  anajjhosito  anadhimutto  nikkhanto  nissattho  vippamutto
visannutto vimariyadikatena cetasa viharatiti tam buddham asitam.
   [895] Tadinti bhagava pancahakarehi tadi 3-  itthanitthe
tadi  cattaviti  tadi  tinnaviti  tadi muttaviti tadi tamniddesa
tadi.
   {895.1}  Katham bhagava itthanitthe tadi . bhagava labhepi
tadi  alabhepi  tadi  yasepi tadi ayasepi tadi pasamsayapi tadi
nindayapi tadi sukhepi tadi dukkhepi tadi. Ekance 4- baham gandhena
limpeyyum  ekance  4- baham vasiya taccheyyum . amukasmim natthi
@Footnote: 1 Ma. sabbattha asito. 2 Ma. Yu. asito. 3 Ma. tadi. ito param idisameva.
@4 Ma. ekacce.
Rago   amukasmim   natthi   patigham   .   anunayapatighavippahino
ugghatinigghativitivatto      anurodhavirodhasamatikkanto     .
Evam bhagava itthanitthe tadi.
   {895.2} Katham bhagava cattaviti tadi . bhagavato 1- rago
catto  vanto  mutto pahino patinissattho . doso moho kodho
upanaho  makkho  palaso  issa macchariyam maya satheyyam thambho
sarambho  mano  atimano  mado  pamado sabbe kilesa sabbe
duccarita  sabbe  daratha  sabbe  parilaha  sabbe  santapa
sabbakusalabhisankhara   catta   vanta   mutta   pahina
patinissattha. Evam bhagava cattaviti tadi.
   {895.3} Katham bhagava tinnaviti tadi . Bhagava kamogham tinno
bhavogham  tinno  ditthogham  tinno  avijjogham  tinno  sabbasamsarapatham
tinno  uttinno 2- nittinno atikkanto samatikkanto vitivatto .
So  vutthavaso  cinnacarano  gataddho  gatadiso  gatakotiko  3-
palitabrahmacariyo   uttamaditthippatto   bhavitamaggo   pahinakileso
patividdhakuppo  sacchikatanirodho  .  dukkham  tassa  parinnatam samudayo
pahino  maggo  bhavito  nirodho  sacchikato  abhinneyyam  abhinnatam
parinneyyam  parinnatam  pahatabbam pahinam bhavetabbam bhavitam sacchikatabbam
sacchikatam  .  so  ukkhittapaligho  4-  sankinnaparikkho abbulhesiko
niraggalo  ariyo  pannaddhajo  pannabharo visannutto pancangavippahino
@Footnote: 1 Ma. bhagavata. 2 Yu. ayam patho natthi. 3 Ma. gatakotiyo. 4 Ma. patigho.
Chalangasamannagato  ekarakkho  caturapasseno  panunnapaccekasacco
samavayasatthesano     anavilasankappo     passaddhakayasankharo
suvimuttacitto   suvimuttapanno   kevali   vusitava   uttamapuriso
paramapuriso paramappattippatto.
   {895.4} So neva acinati 1- na apacinati 2- apacinitva
thito neva pajahati na upadiyati pajahitva thito neva visineti 3- na
ussineti visinetva thito neva vidhupeti 4- na sandhupeti vidhupetva
thito  asekkhena  silakkhandhena  samannagatatta  thito  asekkhena
samadhikkhandhena  samannagatatta  thito  asekkhena  pannakkhandhena
samannagatatta  thito  asekkhena  vimuttikkhandhena  samannagatatta
thito  asekkhena  vimuttinanadassanakkhandhena  samannagatatta  thito
saccam  patipadayitva  5-  thito evam samatikkamitva thito kilesaggim
pariyadayitva 6- thito aparigamanataya thito kutam 7- samadaya thito
muttipatisevanataya  8-  thito  mettaya  parisuddhiya thito karunaya
parisuddhiya  thito muditaya parisuddhiya thito upekkhaya parisuddhiya
thito  accantaparisuddhiya  thito  akammannataya  parisuddhiya  thito
vimuttatta  thito santusitatta thito khandhapariyante thito dhatupariyante
thito  ayatanapariyante thito gatipariyante thito uppattipariyante thito
patisandhipariyante thito bhavapariyante thito samsarapariyante thito vattapariyante
thito antimabhave thito antimasamussaye thito antimadehadharo bhagava.
@Footnote: 1 Ma. acinati. 2 apacinati. 3 Ma. samsibbati. 4 Ma. vidhu. 5 Ma.
@sampatipadiyitva. 6 Ma. pariyadiyitva. 7 Ma. katam. 8 Ma. mutta.
       Tassayam pacchimako bhavo   carimoyam samussayo
       jatimaranasamsaro       natthi tassa punabbhavoti.
Evam bhagava tinnaviti tadi
   {895.5} katham bhagava muttaviti tadi . bhagavato raga cittam
muttam vimuttam suvimuttam . dosa cittam muttam vimuttam suvimuttam. Moha
cittam  muttam  vimuttam  suvimuttam  . kodha upanaha makkha palasa
issaya  macchariya  mayaya  satheyya  thambha  sarambha  mana
atimana  mada  pamada  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi sabbadarathehi
sabbaparilahehi   sabbasantapehi   sabbakusalabhisankharehi   cittam
muttam vimuttam suvimuttam. Evam bhagava muttaviti tadi.
   {895.6} Katham bhagava tamniddesa tadi. Bhagava sile sati silavati
tamniddesa  tadi  .  saddhaya  sati  saddhoti tamniddesa tadi .
Viriye  sati  viriyavati  tamniddesa  tadi  . satiya sati satimati
tamniddesa  tadi  . samadhismim sati samahitoti tamniddesa tadi .
Pannaya  sati pannavati tamniddesa tadi . vijjaya sati tevijjoti
tamniddesa  tadi  . abhinnaya sati chalabhinnoti tamniddesa tadi .
Bale 1- sati dasabaloti tamniddesa tadi . evam bhagava tamniddesa
taditi tam buddham asitam tadim.
   [896] Akuham ganimagatanti akuhoti tini kuhanavatthuni paccayapatisevanasankhatam
@Footnote: 1 Ma. dasabale.
Patisevanasankhatam kuhanavatthu iriyapathasankhatam kuhanavatthu samantajappanasankhatam
kuhanavatthu.
   {896.1} Katamam paccayapatisevanasankhatam kuhanavatthu. Idha gahapatika bhikkhum
nimantenti   civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi  .
So  papiccho  icchapakato  atthiko  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharanam  bhiyyokamyatam  upadaya  civaram  paccakkhati
pindapatam  paccakkhati  senasanam paccakkhati gilanapaccayabhesajjaparikkharam
paccakkhati.
   {896.2} So evamaha kim samanassa mahagghena civarena etam saruppam
yam  samano  susana  va sankarakuta va papanika va nantakani
uccinitva sanghatim karitva dhareyya kim samanassa mahagghena pindapatena
etam saruppam yam samano unchacariyaya pindiyalopena jivikam kappeyya
kim samanassa mahagghena senasanena etam saruppam yam samano rukkhamuliko
va  assa  sosaniko va abbhokasiko va kim samanassa mahagghena
gilanapaccayabhesajjaparikkharena  etam  saruppam  yam  samano putimuttena
haritakikhandena  osatham  kareyyati tadupadaya lukham civaram dhareti lukham
pindapatam  bhunjati  lukham  senasanam  patisevati  lukham  gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharam patisevati.
   {896.3} Tamenam gahapatika evam jananti ayam samano appiccho santuttho
pavivitto asamsattho araddhaviriyo dhutavadoti bhiyyo bhiyyo nimantenti
Civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi  .  so  evamaha
tinnam  sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum  punnam  pasavati saddhaya
sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum  punnam  pasavati  deyyadhammassa
sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum  punnam  pasavati  dakkhineyyanam
sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum  punnam  pasavati tumhakancevayam
saddha  atthi deyyadhammo ca samvijjati ahanca patiggahako sacaham na
patiggahessami  evam  tumhe  punnena paribahira bhavissatha na mayham
imina  attho  apica  tumhakamyeva  anukampaya  patigganhamiti
tadupadaya   bahumpi   civaram   patigganhati  bahumpi  pindapatam
patigganhati  bahumpi  senasanam  patigganhati  bahumpi  gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharam  patigganhati  .  ya evarupa bhakutika bhakutiyam
kuhana kuhayana kuhitattam idam vuccati paccayapatisevanasankhatam kuhanavatthu.
   {896.4} Katamam iriyapathasankhatam kuhanavatthu. Idhekacco papiccho
icchapakato  sambhavanadhippayo  evam  mam  jano  sambhavessatiti
gamanam  santhapeti  thanam  santhapeti  nisajjam  santhapeti  seyyam  1-
santhapeti  panidhaya  gacchati  panidhaya  titthati  panidhaya  nisidati
panidhaya  seyyam  kappeti  samahito  viya  gacchati  samahito  viya
titthati  samahito  viya  nisidati  samahito  viya  seyyam  kappeti
apathakajjhayiva  hoti  .  ya  evarupa  iriyapathassa  athapana
@Footnote: 1 Ma. sayanam.
Thapana  santhapana  bhakutika  bhakutiyam  kuhana  kuhayana  kuhitattam
idam vuccati iriyapathasankhatam kuhanavatthu.
   {896.5}  Katamam samantajappanasankhatam kuhanavatthu . idhekacco
papiccho icchapakato sambhavanadhippayo evam mam jano sambhavessatiti
ariyadhammasannissitam vacam bhasati yo evarupam civaram dhareti so samano
mahesakkhoti  bhanati  yo  evarupam pattam dhareti lohathalakam dhareti
dhammakarakam dhareti parisavanam dhareti kuncikam dhareti upahanam dhareti
kayabandhanam dhareti ayogam dhareti so samano mahesakkhoti bhanati.
Yassa  evarupo  upajjhayo so samano mahasekkhoti bhanati . yassa
evarupo  acariyo  [1]-  samanupajjhayaka  samanacariyaka mitta
sandittha sambhatta sahaya so samano mahesakkhoti bhanati.
   {896.6} Yo evarupe vihare vasati so samano mahesakkhoti
bhanati  .  yo  evarupe addhayoge vasati pasade vasati hammiye
vasati  guhayam  vasati  lene  vasati  kutiya vasati kutagare vasati
atte  vasati  male  vasati  uddande  2- vasati upatthanasalayam
vasati mandape vasati rukkhamule vasati so samano mahesakkhoti bhanati.
Athava korajikakorajiko bhakutikabhakutiko kuhakuho lapalapo mukhasambhavito
ayam  samano  imasam  evarupanam  santanam  viharasamapattinam  labhiti
tadisam  gambhiram  gulham  nipunam  paticchannam  lokuttarasunnatapatisamyuttam
@Footnote: 1 Po. Ma. evarupa . 2 Po. Yu. uttande.
Katham  katheti  .  ya evarupa bhakutika bhakutiyam kuhana kuhayana
kuhitattam idam vuccati samantajappanasankhatam kuhanavatthu.
   {896.7}  Buddhassa  bhagavato imani tini kuhanavatthuni pahinani
samucchinnani    vupasantani   patippassaddhani   abhabbuppattikani
nanaggina daddhani tasma buddho akuhoti akuham.
   [897] Ganimagatanti ganiti gani . bhagava ganacariyoti gani .
Ganassa satthati gani . ganam pariharatiti gani . ganam ovadatiti gani.
Ganam  anusasatiti  gani . visarado ganam upasankamatiti gani . ganassa
sussusati  sotam  odahati  annacittam  upatthapetiti  gani  .  ganam
akusala  vutthapetva  kusale  patitthapetiti  gani  .  bhikkhuganassa
gani  .  bhikkhuniganassa  gani . upasakaganassa gani . upasikaganassa
gani  .  rajaganassa  gani  .  khattiyaganassa gani . brahmanaganassa
gani . vessaganassa gani . suddaganassa gani . brahmaganassa gani .
Devaganassa  gani  .  sanghi  1- gani ganacariyo agato upagato
samupagato sampatto sankassanagaranti akuham ganimagatam.
   [898]  Bahunnamidha  baddhananti  bahunnanti  bahunnam  khattiyanam
brahmananam  vessanam  suddanam  gahatthanam  pabbajitanam  devanam
manussanam  .  baddhananti  baddhanam  baddhacaranam  paricarikanam  2-
sissannti bahunnamidha baddhanam.
@Footnote: 1 Po. Ma. sanghim ganim ganacariyam agantiupagatam samupagatam samuppannam.
@2 Ma. paricarakanam.
   [899]  Atthi  panhena agamanti panhena atthiko agatomhi
panham  pucchitukamo  agatomhi  panham  sotukamo  agatomhiti
evampi  atthi  panhena agamam . athava panhatthikanam panhapucchakanam
panham  sotukamanam  agamanam  abhikkamanam  upasankamanam  payirupasana
siyati  evampi  atthi  panhena agamam . athava panhagamo tuyham
atthi  [1]-  tvamasi  alamatto  maya  pucchitam  kathetum vissajjetum
vattussetam  2-  bharanti  evampi  atthi  panhena  agamam .
Tenaha sariputtatthero
        tam buddham asitam tadim     akuham ganimagatam
        bahunnamidha baddhanam     atthi panhena agamanti.
   [900] Bhikkhuno vijigucchato     bhajato rittamasanam
        rukkhamulam susanam va     pabbatanam guhasu va.
   [901]  Bhikkhuno  vijigucchatoti  bhikkhunoti  kalyanaputhujjanassa
va  bhikkhuno  sekkhassa  vati  bhikkhuno  .  vijigucchatoti jatiya
vijigucchato  jaraya  byadhina  maranena  sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi upayasehi vijigucchato nerayikena dukkhena tiracchanayonikena
dukkhena  pittivisayikena dukkhena manusakena dukkhena gabbhokkantimulakena
dukkhena  gabbhe  thitimulakena  dukkhena  gabbhavutthanamulakena  dukkhena
jatassupanibandhakena   dukkhena  jatassa  paradheyyakena  dukkhena
attupakkamena dukkhena parupakkamena dukkhena dukkhadukkhena sankharadukkhena
@Footnote: 1 Ma. tvampi panha . 2 Po. Ma. vahassetam.
Viparinamadukkhena   cakkhurogena   dukkhena  sotarogena  dukkhena
ghanarogena  dukkhena  jivharogena  dukkhena  kayarogena  dukkhena
sisarogena  dukkhena  kannarogena  dukkhena  mukharogena  dukkhena
dantarogena  dukkhena  kasena  sasena  pinasena  dahena  jarena
kucchirogena  mucchaya  pakkhandikaya  sulaya  visucikaya  kutthena
gandena   kilasena   sosena  apamarena  dadduya  kanduya
kacchuya  rakhasaya  vitacchikaya  lohitena  pittena madhumehena amsaya
pilakaya  bhagandalaya  pittasamutthanehi  abadhehi  semhasamutthanehi
abadhehi  vatasamutthanehi  abadhehi  sannipatikehi  abadhehi
utuparinamajehi  abadhehi  visamapariharajehi  abadhehi opakkamikehi
abadhehi  kammavipakajehi  abadhehi  sitena  unhena  jighacchaya
pipasaya   uccarena  passavena  damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi
dukkhehi  matumaranena  dukkhena  pitumaranena  dukkhena  bhatumaranena
dukkhena  bhaginimaranena  dukkhena  puttamaranena  dukkhena  dhitumaranena
dukkhena  natibyasanena  bhogabyasanena  rogabyasanena  silabyasanena
ditthibyasanena  dukkhena  vijigucchato  attiyato  harayato  jigucchatoti
bhikkhuno vijigucchato.
   [902]  Bhajato  rittamasananti  asanam  vuccati  yattha nisidati
manco  pitham  bhisi tattika cammakhando tinasantharo 1- pannasantharo
palalasantharo  .  tam  asanam  asappayarupadassanena  rittam  vivittam
@Footnote: 1 .. santharotipi patho.
Pavivittam  asappayasaddassavanena  rittam  vivittam  pavivittam  .pe.
Asappayehi  pancahi  kamagunehi  rittam  vivittam  pavivittam  .  tam
asanam  bhajato  sambhajato  sevato  nisevato samsevato patisevatoti
bhajato rittamasanam.
   [903]  Rukkhamulam susanam vati rukkhamulamyeva rukkhamulam susanamyeva
susananti rukkhamulam susanam va.
   [904] Pabbatanam guhasu vati pabbatayeva pabbata kandarayeva
kandara   giriguhayeva   giriguha   pabbatantarikayo   vuccanti
pabbatagabbhara  1-  pabbatananti  pabbatanam  guhasu va . tenaha
sariputtatthero
        bhikkhuno vijigucchato     bhajato rittamasanam
        rukkhamulam susanam va     pabbatanam guhasu vati.
   [905] Uccavacesu sayanesu    givanto tattha bherava
        yehi bhikkhu na vedheyya   nigghose sayanasane.
   [906]  Uccavacesu  sayanesuti  uccavacesuti  uccavacesu
hinappanitesu  chekapapakesu  .  sayanesuti  2-  sayanam  vuccati
senasanam   viharo   addhayogo   pasado  hammiyam  guhati
uccavacesu sayanesu.
   [907] Givanto 3- tattha bheravati givantoti givanto kujjanto
nadanto  saddam  karonto  . athava kivanto kati kittaka kivataka
kivabahuka 4- . te bheravati siha byaggha dipi acchataraccha koka
@Footnote: 1 Ma. pabbatapabbharati pabbatanam guhasu va. 2 Ma. ayam patho na dissati.
@3 Ma. kivanto. sabbattha idisameva. 4 Ma. kivabahuka te.
Gomahisa  hatthi  ahi  vicchika  satapadi  cora va assu manava
katakamma va akatakamma vati givanto tattha bherava.
   [908] Yehi bhikkhu na vedheyyati yehiti yehi bheravehi bherave
passitva va sunitva va na vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya
na  taseyya na uttaseyya na parittaseyya na bhayeyya na santasam
apajjeyya  abhiru  assa  acchambhi anutrasi apalayi pahinabhayabheravo
vigatalomahamso vihareyyati yehi bhikkhu na vedheyya.
   [909] Nigghose sayanasaneti appasadde appanigghose vijanavate
manussarahaseyyake   patisallanasaruppe   senasaneti   nigghose
sayanasane. Tenaha sariputtatthero
        uccavacesu sayanesu     givanto tattha bherava
        yehi bhikkhu na vedheyya    nigghose sayanasaneti.
   [910] Kati parissaya loke     gacchato agatam disam 1-
        ye bhikkhu abhisambhave    pantamhi sayanasane.
   [911]  Kati  parissaya  loketi katiti kati kittaka kivataka
kivabahuka . parissayati dve parissaya pakataparissaya ca paticchannaparissaya
ca.
   {911.1}  Katame  pakataparissaya  .  siha  byaggha dipi
acchataraccha koka gomahisa hatthi ahi vicchika satapadi cora va assu
@Footnote: 1 amatam disantipi patho.
Manava  katakamma  va  akatakamma  va  cakkhurogo  sotarogo
ghanarogo  jivharogo  kayarogo  sisarogo  kannarogo mukharogo
dantarogo  kaso  saso  pinaso  daho jaro kucchirogo muccha
pakkhandika  sula  visucika  kuttham  gando kilaso soso apamaro
daddu  kandu  kacchu  rakhasa  vitacchika lohitam pittam madhumeho amsa
pilaka   bhagandala   pittasamutthana  abadha  semhasamutthana
abadha vatasamutthana abadha sannipatika abadha utuparinamaja
abadha   visamapariharaja   abadha   opakkamika  abadha
kammavipakaja  abadha  sitam  unham  jighaccha  pipasa  uccaro
passavo  damsamakasavatatapasirimsapasamphasso  iti va 1- ime vuccanti
pakataparissaya.
   {911.2} Katame paticchannaparissaya . kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam   kamacchandanivaranam   byapadanivaranam   thinamiddhanivaranam
uddhaccakukkuccanivaranam  vicikicchanivaranam  rago  doso  moho  kodho
upanaho  makkho  palaso  issa macchariyam maya satheyyam thambho
sarambho mano atimano mado pamado sabbe kilesa sabbe duccarita
sabbe  daratha  sabbe  parilaha  sabbe  santapa  sabbakusalabhi
sankhara ime vuccanti paticchannaparissaya.
   {911.3} Parissayati kenatthena parissaya. Parisahantiti parissaya.
Parihanaya samvattantiti parissaya. Tatrasayati parissaya.
@Footnote: 1 ma iti vati na dissati.
   Katham  parisahantiti parissaya . te parissaya tam puggalam sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyadiyanti  maddanti  . evam
parisahantiti parissaya.
   {911.4} Katham parihanaya samvattantiti parissaya. Te parissaya
kusalanam  dhammanam  parihanaya  antarayaya  samvattanti  .  katamesam
kusalanam  dhammanam  .  sammapatipadaya  anulomapatipadaya  apaccanika
patipadaya  [1]-  anvatthapatipadaya  dhammanudhammapatipadaya  silesu
paripurikaritaya 2- indriyesu guttadvarataya bhojane mattannutaya *-
jagariyanuyogassa    satisampajannassa    catunnam   satipatthananam
bhavananuyogassa   catunnam  sammappadhananam  catunnam  iddhippadanam
pancannam   indriyanam  pancannam  balanam  sattannam  bojjhanganam
ariyassa  atthangikassa  maggassa  bhavananuyogassa  imesam  kusalanam
dhammanam  parihanaya  antarayaya  samvattanti  .  evam  parihanaya
samvattantiti parissaya.
   {911.5} Katham tatrasayati parissaya. Tatthete papaka akusala
dhamma  uppajjanti  attabhavasannissaya  .  yatha  bile  bilasaya
pana  sayanti  dake  dakasaya  pana  sayanti  vane  vanasaya
pana  sayanti  rukkhe rukkhasaya pana sayanti evameva tatthete
papaka  akusala  dhamma  uppajjanti  attabhavasannissayati  evampi
tatrasayati parissaya.
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapatipadaya. 2 Ma. Yu. paripurakaritaya.
@* mikar—kr khagoe ttannutaya peDna mattannutaya
   {911.6}  Vuttam hetam bhagavata santevasiko bhikkhave bhikkhu
sacariyako dukkham na phasu viharati kathanca bhikkhave bhikkhu santevasiko
sacariyako  dukkham  na  phasu  viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhuna
rupam  disva  uppajjanti  papaka  akusala  dhamma  sarasankappa
sannojaniya   tyassa  anto  vasanti  anvassavanti  papaka
akusala  dhammati tasma santevasikoti vuccati te nam samudacaranti
papaka akusala dhammati tasma sacariyakoti vuccati
   {911.7} puna ca param bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutva
ghanena  gandham  ghayitva  jivhaya rasam sayitva kayena photthabbam
phusitva  manasa  dhammam  vinnaya uppajjanti papaka akusala dhamma
sarasankappa  sannojaniya  tyassa  anto  vasanti  anvassavanti
papaka  akusala  dhammati  tasma  santevasikoti  vuccati  te
nam  samudacaranti  papaka  akusala  dhammati  tasma  sacariyakoti
vuccati  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham
na phasu viharatiti. Evampi tatrasayati parissaya.
   {911.8}  Vuttam hetam bhagavata tayome bhikkhave antaramala
antaraamitta   antarasapatta  antaravadhaka  antarapaccatthika
katame tayo lobho bhikkhave antaramalo antaraamitto antarasapatto
antaravadhako   antarapaccatthiko  doso  bhikkhave  antaramalo
antaraamitto   antarasapatto   antaravadhako  antarapaccatthiko
Moho   bhikkhave   antaramalo  antaraamitto  antarasapatto
antaravadhako  antarapaccatthiko ime kho bhikkhave tayo antaramala
antaraamitta antarasapatta antaravadhaka antarapaccatthika.
     Anatthajanano lobho      lobho cittappakopano
     bhayamantarato jatam       tam jano navabujjhati
     luddho attham na janati    luddho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam lobho sahate naram
     anatthajanano doso      doso cittappakopano
     bhayamantarato jatam       tam jano navabujjhati
     kuddho attham na janati   kuddho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam kodho 1- sahate naram
     anatthajanano moho      moho cittappakopano
     bhayamantarato jatam       tam jano navabujjhati
     mulho attham na janati   mulho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam moho saha te naranti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {911.9} Vuttam hetam bhagavata tayo kho maharaja purisassa dhamma
ajjhattam  uppajjamana  uppajjanti  ahitaya  dukkhaya aphasuviharaya
katame  tayo  lobho  kho  maharaja  purisassa  dhammo  ajjhattam
uppajjamano  uppajjati  ahitaya  dukkhaya  aphasuviharaya  doso
@Footnote: 1 Ma. yam doso.
Kho  maharaja  purisassa  dhammo  ajjhattam  uppajjamano  uppajjati
ahitaya  dukkhaya  aphasuviharaya  moho  kho  maharaja  purisassa
dhammo   ajjhattam  uppajjamano  uppajjati  ahitaya  dukkhaya
aphasuviharaya  ime  kho  maharaja tayo purisassa dhamma ajjhattam
uppajjamana uppajjanti ahitaya dukkhaya aphasuviharayati.
   {911.10} Lobho doso ca moho ca  purisam papacetasam
            himsanti attasambhuta   tacasaramva samphalanti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   Vuttam hetam bhagavata
        rago ca doso ca itonidana
        arati rati 1- lomahamso itojato
        ito samutthaya manovitakka
        kumaraka dhankamivossajjantiti.
Evampi  tatrasayati  parissaya  .  loketi  manussaloketi  kati
parissaya loke.
   [912]  Gacchato  agatam  disanti agatadisa vuccati amatanibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho  nibbanam  .  agatapubba na disa gatapubba imina dighena
addhuna  .  samatittikam  anavasesam  telapattam yatha parihareyya evam
sacittamanurakkheyya  2-  patthayamano disam agatapubbam . agatapubbam disam
@Footnote: 1 Ma. Yu. arati rati. 2 Ma. sacittamanurakkhe patthayano.
Vajato gacchato abhikkamatoti gacchato agatam disam.
   [913] Ye bhikkhu abhisambhaveti yeti ye parissaye abhisambhaveyya
abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyadiyeyya  maddeyyati  ye  bhikkhu
abhisambhave.
   [914] Pantamhi sayanasaneti ante pante pariyante selante
va  vanante  va udakante va nadante va yattha na kasiyati na
vapiyati  janantam  atikkamitva  manussanam  anupacare  senasaneti
pantamhi sayanasane. Tenaha sariputtatthero
       kati parissaya loke       gacchato agatam disam
       ye bhikkhu abhisambhave       pantamhi sayanasaneti.
   [915] Kyassa byappathayo assu  kyassassu idha gocara
        kani silabbatanassu 1-   pahitattassa bhikkhuno.
   [916]  Kyassa  byappathayo  assuti  kidisena  byappathena
samannagato   assa   kimsanthitena   kimpakarena   kimpatibhagenati
vaciparisuddhim pucchati.
   {916.1} Katama vaciparisuddhi. Idha bhikkhu musavadam pahaya musavada
pativirato  hoti  saccavadi  saccasandho theto paccayiko avisamvadako
lokassa  pisunam  vacam  pahaya  pisunaya  vacaya  pativirato  hoti
ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya amutra va sutva
na  imesam  akkhata  amusam  bhedaya  iti bhinnanam va sandhata
@Footnote: 1 Ma. silabbatanassu.
Sahitanam  va  anuppadata  samaggaramo  samaggarato  samagganandi
samaggakaranim  vacam bhasita hoti pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya
pativirato  hoti  ya  sa  vaca  nela  kannasukha  pemaniya
hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa  tatharupim  vacam
bhasita  hoti  samphappalapam  pahaya  samphappalapa  pativirato
hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi  vinayavadi nidhanavatim
vacam  bhasita  hoti  kalena  sapadesam  pariyantavatim  atthasanhitam
catuhi  vacisucaritehi  samannagato  catuddosapagatam  vacam  bhasati
battimsaya  tiracchanakathaya  arato  assa virato pativirato nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto vimariyadikatena cetasa viharati 1-
dasa  kathavatthuni  katheti  seyyathidam appicchakatham santutthikatham pavivekakatham
asamsaggakatham  viriyarambhakatham  silakatham  samadhikatham  pannakatham  vimuttikatham
vimuttinanadassanakatham      satipatthanakatham      sammappadhanakatham
iddhippadakatham  indriyakatham  balakatham  bojjhangakatham  maggakatham  phalakatham
nibbanakatham  katheti  vacaya  yato yatto patiyatto gutto gopito
rakkhito  samvuto  ayam  vaciparisuddhi  .  edisaya  vaciparisuddhiya
samannagato assati kyassa byappathayo assu.
   [917] Kyassassu idha gocarati kidisena gocarena samannagato
assa  kimsanthitena  kimpakarena kimpatibhagenati gocaram pucchati . atthi
agocaro atthi gocaro.
@Footnote: 1 Yu. vihareyya.
   {917.1} Katamo agocaro . Idhekacco vesiyagocaro va hoti
vidhavagocaro 1- va hoti thulakumarigocaro va hoti pandakagocaro va
hoti  bhikkhunigocaro  va hoti panagaragocaro va hoti samsattho
viharati  rajuhi rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi ananulomikena
gihisamsaggena  yani  va  pana  tani kulani assaddhani appasannani
anopanabhutani   akkosakaparibhasakani   anatthakamani  ahitakamani
aphasukamani   ayogakkhemakamani  bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam
upasikanam  tatharupani  kulani  sevati  bhajati  payirupasati  ayam
vuccati  agocaro  .  athava  antaragharam  pavittho  vithim  patipanno
asamvuto  gacchati  hatthim  olokento  assam  olokento  ratham
olokento  pattim  olokento  itthiyo  olokento  purise
olokento  kumarake  olokento  kumarikayo  olokento
antarapanam  olokento  gharamukhani olokento uddham olokento
adho  olokento  disavidisam  pekkhamano  2-  gacchati  ayampi
vuccati agocaro.
   {917.2}  Athava  cakkhuna  rupam  disva nimittaggahi hoti
anubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam   .pe.   manindriyam  asamvutam
viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma anvassaveyyum
tassa  na  samvaraya  patipajjati  na  rakkhati  manindriyam  manindriye
na  samvaram  apajjati ayampi vuccati agocaro . yatha va paneke
bhonto  samanabrahmana  saddhadeyyani  bhojanani  bhunjitva  te
@Footnote: 1 Ma. vidhavagocaro. 2 Ma. vipekkhamano.
Evarupam  visukadassanam  anuyutta  viharanti  seyyathidam  naccam  gitam
vaditam  pekkham  akkhanam  panissaram vetalam kumbhathunam sobhanagarakam 1-
candalam  vamsam  dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham [2]- usabhayuddham
ajayuddham  mendayuddham  kukkutayuddham  vattakayuddham  dandayuddham mutthiyuddham
nibbuddham  uyyodhikam  balaggam  senabyuham  anikadassanam  iti  va iti
evarupam  visukadassanam  anuyutta  honti  ayampi vuccati agocaro .
Pancapi kamaguna agocaro.
   {917.3}  Vuttam hetam bhagavata ma bhikkhave agocare caratha
paravisaye  agocare  bhikkhave caratam paravisaye lacchati maro otaram
lacchati maro arammanam ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo
yadidam  panca  kamaguna  katame  panca  cakkhuvinneyya rupa ittha
kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  sotavinneyya
sadda   ghanavinneyya   gandha   jivhavinneyya   rasa
kayavinneyya  photthabba  ittha  kanta  manapa  piyarupa
kamupasanhita  rajaniya  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhuno  agocaro
paravisayoti. Ayampi vuccati agocaro.
   {917.4} Katamo gocaro . idha bhikkhu na vesiyagocaro hoti na
vidhavagocaro  hoti  na  thulakumarigocaro  hoti  na  pandakagocaro
hoti  na  bhikkhunigocaro  hoti na panagaragocaro hoti asamsattho
viharati   rajuhi   rajamahamattehi   titthiyehi   titthiyasavakehi
@Footnote: 1 Ma. sobhanakam. 2 Yu. samyuddham.
Ananulomikena  gihisamsaggena  yani  va  pana  tani kulani saddhani
pasannani   opanabhutani   kasavapajjotani   isivatapativatani
atthakamani  hitakamani  phasukamani  yogakkhemakamani  bhikkhunam
bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  tatharupani  kulani  sevati  bhajati
payirupasati ayam vuccati gocaro . athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim
patipanno samvuto gacchati na hatthim olokento na assam olokento
na  ratham  olokento  na pattim olokento .pe. na disavidisam
pekkhamano gacchati ayampi vuccati gocaro.
   {917.5} Athava [1]- cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti
.pe. manindriye samvaram apajjati ayampi vuccati gocaro . Yatha va
paneke   bhonto   samanabrahmana   saddhadeyyani  bhojanani
bhunjitva  te  evarupam  visukadassanam  ananuyutta  viharanti seyyathidam
naccam  gitam  vaditam  .pe.  anikadassanam  iti  va  iti evarupa
visukadassananuyoga  pativirato  hoti  ayampi  vuccati  gocaro .
Cattaropi  satipatthana  gocaro  .  vuttam hetam bhagavata gocare
bhikkhave caratha sake pittike visaye gocare bhikkhave caratam sake pittike
visaye  na  lacchati  maro  otaram  na  lacchati maro arammanam
ko  ca  bhikkhave  bhikkhuno  gocaro  sako  pittiko visayo yadidam
cattaro  satipatthana  katame  cattaro  idha  bhikkhave  bhikkhu
kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu.
Loke  abhijjhadomanassam  vedanasu  citte  dhammesu  dhammanupassi
viharati  atapi  sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam
ayam vuccati bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pittiko visayoti. Ayampi
vuccati gocaro . idisena gocarena samannagato assati kyassassu
idha gocara.
   [918]  Kani silabbatanassuti kidisena silabbattena samannagato
assa  kimsanthitena  kimpakarena  kimpatibhagenati  silabbattaparisuddhim
pucchati.
   {918.1}  Katama  silabbattaparisuddhi 1- . atthi silanceva
vattanca atthi vattam na silam.
   {918.2} Katamam silanceva vattanca . idha bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya sikkhati sikkhapadesu yo tattha samyamo
samvaro avitikkamo idam silam . yam samadanam tam vattam. Samvaratthena silam
samadanatthena vattam. Idam vuccati silanceva vattanca.
   {918.3} Katamam vattam na silam . attha dhutangani arannikangam
pindapatikangam    pamsukulikangam    tecivarikangam   sapadanacarikangam
khalupacchabhattikangam  nesajjikangam  yathasanthatikangam  idam  vuccati  vattam
na silam . viriyasamadanampi vuccati vattam na silam. Kamam taco ca nharu
@Footnote: 1 Po. Yu. parisuddhi.
Ca  atthi  ca  avasussatu  1-  sarire  upasussatu  mamsalohitam yantam
purisathamena  purisabalena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbam  na
tam  apapunitva  viriyassa  santhanam  bhavissatiti  cittam  pagganhati
padahati evarupampi viriyasamadanam vuccati vattam na silam.
        Nasissam na pivissami    viharato na nikkhamim 2-
        napi passam nipatessam    tanhasalle anuhateti
   {918.4}  cittam  pagganhati padahati evarupampi viriyasamadanam
vuccati vattam na silam . na tavaham imam pallankam bhindissami yava me
na  anupadaya  asavehi  cittam  vimuccissatiti  cittam  pagganhati
padahati  evarupampi  viriyasamadanam  vuccati  vattam  na  silam  . na
tavaham  imamha  asana vutthahissami [3]- cankama orohissami
vihara   nikkhamissami   addhayoga   nikkhamissami   pasada
nikkhamissami  hammiya  nikkhamissami  guhaya  nikkhamissami  lena
nikkhamissami   kutiya   nikkhamissami   kutagara   nikkhamissami
atta  nikkhamissami  mala  nikkhamissami  uddanda  nikkhamissami
upatthanasalaya   nikkhamissami  mandapa  nikkhamissami  rukkhamula
nikkhamissami  yava  me  na anupadaya asavehi cittam vimuccissatiti
cittam  pagganhati  padahati  evarupampi  viriyasamadanam  vuccati  vattam
na  silam  .  imasminneva  pubbanhasamayam  ariyadhammam  aharissami
samaharissami   adhigacchissami  phusayissami  sacchikarissamiti  cittam
@Footnote: 1 Ma. avasissatu. 2 Po. Ma. nikkhame. 3 Po. Ma. na tavaham imamha.
Pagganhati padahati evarupampi viriyasamadanam vuccati vattam na silam.
   {918.5}  Imasminneva  majjhantikasamayam  sayanhasamayam purebhattam
pacchabhattam  purimam  yamam  majjhimam  yamam pacchimam yamam kale junhe
vasse hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime
vayokhandhe  ariyadhammam  aharissami  samaharissami  adhigacchissami
phusayissami  sacchikarissamiti  cittam  pagganhati  padahati  evarupampi
viriyasamadanam  vuccati  vattam  na  silam . ayam silabbattaparisuddhi .
Idisaya   1-   silabbattaparisuddhiya   samannagato   assati
kani silabbatanassu.
   [919]  Pahitattassa  bhikkhunoti  pahitattassati  araddhaviriyassa
thamavato  dalhaparakkamassa  anikkhittacchandassa  anikkhittadhurassa  kusalesu
dhammesu  . athava pesitattassa yassatta 2- pesito attatthe ca
naye ca lakkhane ca karane ca thanathane ca . Sabbe sankhara
aniccati  pesitattassa  . sabbe sankhara dukkhati pesitattassa .
Sabbe  dhamma  anattati  pesitattassa . avijjapaccaya sankharati
pesitattassa  .pe.  jatipaccaya  jaramarananti  pesitattassa .
Avijjanirodha  sankharanirodhoti  pesitattassa  .pe.  jatinirodha
jaramarananirodhoti  pesitattassa  .  idam dukkhanti pesitattassa .pe.
Ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  pesitattassa  .  ime  asavati
pesitattassa  .pe.  ayam asavanirodhagamini patipadati pesitattassa .
@Footnote: 1 Po. Ma. edisaya. 2 Po. Ma. yassatthaya.
Ime  dhamma  abhinneyyati  pesitattassa  .pe.  ime  dhamma
sacchikatabbati  pesitattassa  .  channam  phassayatananam  samudayanca
atthangamanca  assadanca  adinavanca  nissarananca  pesitattassa .
Pancannam   upadanakkhandhanam   catunnam   mahabhutanam   samudayanca
atthangamanca  assadanca  adinavanca  nissarananca  pesitattassa .
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  pesitattassa  .
Bhikkhunoti  kalyanaputhujjanassa  va  bhikkhuno  sekkhassa va bhikkhunoti
pahitattassa bhikkhuno. Tenaha sariputtatthero
        kyassa byappathayo assu  kyassassu idha gocara
        kani silabbatanassu     pahitattassa bhikkhunoti.
   [920] Kam so sikkham samadaya     ekodi nipako sato
        kammaro rajatasseva      niddhame malamattano.
   [921]  Kam  so  sikkham  samadayati kam so sikkham adaya
samadaya   adiyitva   ganhitva   paramasitva  abhinivisitvati
kam  so  sikkham  samadaya  .  ekodi  nipako  satoti ekoditi
ekaggacitto  avikkhittacitto  avisahatamanasoti  1-  ekodi .
Nipakoti  nipako  pandito  pannava   buddhima  nani  vibhavi
medhavi  .  satoti  catuhi karanehi sato kaye kayanupassana-
satipatthanam  bhavento  sato  vedanasu  citte dhammesu dhammanu-
passanasatipatthanam  bhavento  sato  .  so vuccati sato . kam
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
So  sikkham  samadayati adhisilasikkham pucchati . ekoditi adhicittasikkham
pucchati   .   nipakoti   adhipannasikkham  pucchati  .  satoti
satiparisuddhim  pucchatiti  kam  so  sikkham  samadaya  ekodi  nipako
sato.
   [922]  Kammaro  rajatasseva  niddhame malamattanoti kammaro
vuccati  suvannakaro  . rajatam vuccati jatarupam . yatha suvannakaro
jatarupassa  olarikampi  malam  dhamati  sandhamati  niddhamati  majjhimakampi
malam  dhamati  sandhamati  niddhamati sukhumakampi malam dhamati sandhamati niddhamati
evameva  bhikkhu attano olarikepi kilese dhamati sandhamati niddhamati
pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti  majjhimakepi  kilese
dhamati  sandhamati  niddhamati pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti
sukhumakepi kilese dhamati sandhamati niddhamati pajahati vinodeti byantikaroti
anabhavangameti.
   {922.1} Athava bhikkhu attano ragamalam dosamalam mohamalam manamalam
ditthimalam  kilesamalam  duccaritamalam  andhakaranam  acakkhukaranam  ananakaranam
pannanirodhikam   vighatapakkhikam   anibbanasamvattanikam  dhamati  sandhamati
niddhamati  pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti  . athava
sammaditthiya  micchaditthim  dhamati  sandhamati  niddhamati pajahati vinodeti
byantikaroti   anabhavangameti   sammasankappena   micchasankappam
sammavacaya    micchavacam   sammakammantena   micchakammantam
Sammaajivena   micchaajivam   sammavayamena   micchavayamam
sammasatiya  micchasatim  sammasamadhina  micchasamadhim  sammananena
micchananam  sammavimuttiya  micchavimuttim  dhamati  sandhamati  niddhamati
pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti  .  athava ariyena
atthangikena  maggena sabbe kilese sabbe duccarite sabbe darathe
sabbe  parilahe  sabbe  santape  sabbakusalabhisankhare  dhamati
sandhamati  niddhamati  pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavangametiti
kammaro rajatasseva niddhame malamattano. Tenaha sariputtatthero
     kam so sikkham samadaya   ekodi nipako sato
     kammaro rajatasseva    niddhame malamattanoti.
   [923] Vijigucchamanassa yadidam phasu (sariputtati bhagava)
        rittasanam sayanam sevato ce 1-
        sambodhikamassa yathanudhammam
        tante pavakkhami yathapajanam.
   [924]  Vijigucchamanassa  yadidam  phasuti  vijigucchamanassati
jatiya  vijigucchamanassa  jaraya  byadhina  maranena  sokehi
paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upayasehi  .pe. ditthibyasanena
dukkhena    vijigucchamanassa    attiyamanassa   harayamanassati
vijigucchamanassa . yadidam phasuti yam phasu phasuviharam tam kathessami.
Katamo  phasuviharo  . sammapatipada anulomapatipada apaccanikapatipada
@Footnote: 1 po Ma. ve.
[1]-  Anvatthapatipada  dhammanudhammapatipada  silesu  paripurikarita
indriyesu  guttadvarata  bhojane  2-  mattannuta jagariyanuyogo
satisampajannam   cattaro   satipatthana  cattaro  sammappadhana
cattaro  iddhippada  pancindriyani  panca balani satta bojjhanga
ariyo  atthangiko  maggo  nibbananca  nibbanagamini  ca  patipada
ayam phasuviharoti vijigucchamanassa yadidam phasu.
   [925] Sariputtati bhagavati tam theram namenalapati . Bhagavati
garavadhivacanam . apica bhaggaragoti bhagava . bhaggadosoti bhagava .
Bhaggamohoti  bhagava . bhaggamanoti bhagava . bhaggaditthiti bhagava .
Bhaggakantakoti  bhagava  .  bhaggakilesoti  bhagava  .  bhaji  vibhaji
pativibhaji  3-  dhammaratananti  bhagava . bhavanam antakaroti bhagava .
Bhavitakayoti  bhagava  .  bhavitasiloti  bhavitacittoti  bhavitapannoti
bhagava  .  bhaji  va  bhagava arannavanapatthani pantani senasanani
appasaddani   appanigghosani   vijanavatani   manussarahaseyyakani
patisallanasarupaniti bhagava.
   {925.1}  Bhagi  va  bhagava  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharananti   bhagava  .  bhagi  va  bhagava
attharasassa   dhammarasassa   vimuttirasassa   adhisilassa   adhicittassa
adhipannayati  bhagava  .  bhagi va bhagava catunnam jhananam catunnam
appamannanam   catunnam   arupasamapattinanti   bhagava  .  bhagi
va  bhagava  atthannam  vimokkhanam  atthannam  abhibhayatananam  navannam
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapatipada. 2 Po. Yu. bhojanesu. 3 Po. Ma. pavibhaji.
Anupubbaviharasamapattinanti  bhagava  .  [1]-  dasannam sannabhavananam
dasannam   kasinasamapattinam  anapanassatisamadhissa  asubhasamapattiyati
bhagava . bhagi va bhagava catunnam satipatthananam catunnam sammappadhananam
catunnam  iddhippadanam  pancannam  indriyanam  pancannam balanam sattannam
bojjhanganam  ariyassa  atthangikassa  maggassati  bhagava  .  bhagi
va  bhagava  dasannam  tathagatabalanam  catunnam  vesarajjanam  catunnam
patisambhidanam  channam  abhinnanam  channam  buddhadhammananti  bhagava .
Bhagavati  netam  namam matara katam na pitara katam na bhatara katam
na  bhaginiya  katam  na  mittamaccehi  katam na natisalohitehi katam
na  samanabrahmanehi  katam  na  devatahi  katam  vimokkhantikametam
buddhanam   bhagavantanam   bodhiya  mule  saha  sabbannutananassa
patilabha sacchika pannatti yadidam bhagavati sariputtati bhagava.
   [926]  Rittasanam  sayanam  sevato ceti asanam vuccati yattha
nisidati  manco  pitham  bhisi  tattika  cammakhando  tinasantharo
pannasantharo  palasasantharo  .  sayanam  vuccati  senasanam viharo
addhayogo  pasado  hammiyam  guha  .  [2]-  sayanasanam
asappayarupadassanena  rittam  vivittam  pavivittam  asappayasaddassavanena
.pe.  asappayehi  pancahi  kamagunehi  rittam  vivittam pavivittam .
[3]-  Rittam  sayanasanam  sevato  nisevato  samsevato patisevatoti
rittasanam sayanam sevato ce.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagi va bhagava. 2-3 Ma. tam.
   [927]   Sambodhikamassa  yathanudhammanti  sambodhi  vuccati
catusu   maggesu   nanam   panna   pannindriyam   pannabalam
dhammavicayasambojjhango   vimamsa   vipassana   sammaditthi  .pe.
Tam   sambodhim   bujjhitukamassa  anubujjhitukamassa  patibujjhitukamassa
sambujjhitukamassa adhigantukamassa phassetukamassa
sacchikatukamassati    sambodhikamassa    .    yathanudhammanti
katame  bodhiya  anudhamma  .  sammapatipada  anulomapatipada
apaccanikapatipada      anvatthapatipada     dhammanudhammapatipada
silesu   paripurikarita   indriyesu   guttadvarata   bhojane
mattannuta   jagariyanuyogo   satisampajannam   ime   vuccanti
bodhiya  anudhamma  .  athava  catunnam  magganam  pubbabhage
vipassana  ime  vuccanti  bodhiya  anudhammati  sambodhikamassa
yathanudhammam.
   [928]  Tante  pavakkhami  yathapajananti  tanti  bodhiya
anudhammam   .   pavakkhamiti  vakkhami  pavakkhami  acikkhissami
desissami    pannapessami    patthapessami    vivarissami
vibhajissami   uttanikarissami   pakasissami   .  yathapajananti
yatha  [1]-  pajananto  ajananto  vijananto  pativijananto
pativijjhanto  na  itihitiham  na  itikiraya  na  paramparaya  na
pitakasampadaya  na  takkahetu  na  nayahetu  na  akaraparivitakkena
na   ditthinijjhanakkhantiya   samam   sayamabhinnatam   attapaccakkham
dhammam  tam  kathayissamiti  tante  pavakkhami  yathapajanam  . tenaha
bhagava
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajanam.
        Vijigucchamanassa yadidam phasu (sariputtati bhagava)
        rittasanam sayanam sevato ce
        sambodhikamassa yathanudhammam
        tante pavakkhami yathapajananti.
   [929] Pancanna 1- dhiro bhayanam na bhaye
        bhikkhu sato sappariyantacari
        damsadhipatana sirimsapanam 2-
        manussaphassana catuppadanam.
   [930]  Pancanna  dhiro  bhayanam  na  bhayeti  dhiroti dhiro
pandito  pannava  buddhima  nani  vibhavi  medhavi  .  dhiro
pancannam  bhayanam  na bhayeyya na taseyya [3]- na uttaseyya na
parittaseyya  na  santasam  apajjeyya  abhiru  4-  assa acchambhi
anutrasi   apalayi  pahinabhayabheravo  vigatalomahamso  vihareyyati
pancanna dhiro bhayanam na bhaye.
   [931]  Bhikkhu  sato  sappariyantacariti bhikkhuti kalyanaputhujjano
va bhikkhu sekkho va bhikkhu . satoti catuhi karanehi sato kaye
kayanupassanasatipatthanam   bhavento   sato  vedanasu  citte
dhammesu  dhammanupassanasatipatthanam  bhavento  sato  so  vuccati
sato  .  sappariyantacariti  cattaro  pariyanta  silasamvarapariyanto
indriyasamvarapariyanto      bhojane      mattannutapariyanto
jagariyanuyogapariyanto.
@Footnote: 1 Po. Ma. pancannam. 2 Ma. sirisapanam. 3 Ma. na santaseyya. 4 Ma. Yu. abhiru.
   {931.1} Katamo silasamvarapariyanto . idha bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu anto putibhavam
paccavekkhamano  anto  silasamvarapariyante  carati  mariyadam na bhindati
ayam silasamvarapariyanto.
   {931.2}  Katamo indriyasamvarapariyanto . idha bhikkhu cakkhuna
rupam  disva  na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam
cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati rakkhati cakkhundriyam
cakkhundriye  samvaram  apajjati  sotena  saddam sutva ghanena gandham
ghayitva  jivhaya  rasam  sayitva  kayena  photthabbam  phusitva
manasa  dhammam  vinnaya  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam   manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram  apajjati  adittapariyayam
paccavekkhamano  anto  indriyasamvarapariyante  carati  mariyadam  na
bhindati ayam indriyasamvarapariyanto.
   {931.3}  Katamo  bhojane mattannutapariyanto . idha bhikkhu
patisankha yoniso aharam ahareti neva davaya na madaya na mandanaya
Na  vibhusanaya yavadeva imassa kayassa thitiya yapanaya vihimsuparatiya
brahmacariyanuggahaya  iti  purananca  vedanam  patihankhami  navanca
vedanam  na  uppadessami  yatra  ca  me  bhavissati anavajjata
ca    phasuviharo   cati   akkhabbhanjanavanapaticchadanaputtamamsupamam
paccavekkhamano  anto  bhojane  mattannutapariyante  carati mariyadam
na bhindati ayam bhojane mattannutapariyanto.
   {931.4} Katamo jagariyanuyogapariyanto . idha bhikkhu divasam 1-
cankamena nisajjaya avaraniyehi dhammehi cittam parisodheti rattiya pathamam
yamam  cankamena  nisajjaya  avaraniyehi  dhammehi  cittam parisodheti
rattiya  majjhimam  yamam  dakkhinena passena sihaseyyam kappeti pade
padam  accadhaya  sato  sampajano  utthanasannam  manasikaritva
rattiya  pacchimam  yamam  paccutthaya  cankamena nisajjaya avaraniyehi
dhammehi  cittam  parisodheti  bhaddekarattaviharam paccavekkhamano anto
jagariyanuyogapariyante  carati mariyadam na bhindati ayam jagariyanuyoga-
pariyantoti bhikkhu sato sappariyantacari.
   [932] Damsadhipatana sirimsapananti damsa vuccanti pingalamakkhika.
Adhipatika  2- vuccanti sabbapi makkhikayo . kimkarana adhipatika
vuccanti  sabbapi  makkhikayo . ta uppatitva uppatitva khadanti
tamkarana adhipatika vuccanti sabbapi makkhikayo . sirimsapa vuccanti
ahiti damsadhipatana sirimsapanam.
@Footnote: 1 Po. Yu. diva. 2 Ma. adhipataka.
   [933]  Manussaphassana  catuppadananti  manussaphassa  vuccanti
cora va assu manava katakamma va akatakamma va . Te bhikkhum
panham  va puccheyyum vadam va aropeyyum akkoseyyum paribhaseyyum
roseyyum viroseyyum himseyyum vihimseyyum hetheyyum vihetheyyum ghateyyum
upaghateyyum  upaghatam  va  kareyyum . yokoci manussato upaghato
manussaphasso  .  catuppadananti  siha  byaggha  dipi  acchataraccha
koka  gomahisa  hatthi  . te bhikkhum maddeyyum khadeyyum himseyyum
vihimseyyum  hetheyyum  vihetheyyum  ghateyyum  upaghateyyum  upaghatam
va  kareyyum  .  catuppadato  upaghato  yankinci  catuppadabhayanti
manussaphassana catuppadanam. Tenaha bhagava
        pancanna dhiro bhayanam na bhaye
        bhikkhu sato sappariyantacari
        damsadhipatana sirimsapanam
        manussaphassana catuppadananti.
   [934] Paradhammikanampi na santaseyya
        disvapi tesam bahubheravani
        athaparani abhisambhaveyyum
        parissayani kusalanuesi.
   [935] Paradhammikanampi na santaseyya disvapi tesam bahubheravaniti
paradhammika  vuccanti  satta  sahadhammike  thapetva  yekeci  buddhe
Appasanna  dhamme  appasanna  sanghe  appasanna  .  te bhikkhum
panham  va  puccheyyum  vadam  va  aropeyyum [1]- akkoseyyum
paribhaseyyum  roseyyum  viroseyyum  himseyyum  vihimseyyum  hetheyyum
vihetheyyum  ghateyyum  upaghateyyum  upaghatam va kareyyum tesam bahu
bherave  passitva  va sunitva va na vedheyya nappavedheyya na
sampavedheyya na taseyya na santaseyya na uttaseyya na parittaseyya
na  bhayeyya na santasam apajjeyya abhiru assa acchambhi anutrasi
apalayi  pahinabhayabheravo  vigatalomahamso  vihareyyati  paradhammikanampi
na santaseyya disvapi tesam bahubheravani.
   [936]  Athaparani  abhisambhaveyyum  parissayani  kusalanuesiti
athaparanipi  atthi  abhisambhotabbani  abhibhavitabbani  ajjhottharitabbani
pariyadiyitabbani  madditabbani  .  parissayati  dve  parissaya
pakataparissaya  ca  paticchannaparissaya ca .pe. evampi tatrasayati
parissaya   .   kusalanuesiti   sammapatipadam   anulomapatipadam
apaccanikapatipadam  anvatthapatipadam  .pe.  ariyam  atthangikam  maggam
nibbananca   nibbanagamininca   patipadam  esantena  gavesantena
pariyesantena    parissaya    abhisambhotabba    abhibhavitabba
ajjhottharitabba    pariyadiyitabba   madditabbati   athaparani
abhisambhaveyyum parissayani kusalanuesi. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Yu. tam.
        Paradhammikanampi na santaseyya
        disvapi tesam bahubheravani
        athaparani abhisambhaveyyum
        parissayani kusalanuesiti.
   [937] Atankaphassena khudaya phuttho
        sitam athunham adhivasayeyya
        so tehi phuttho bahudha anoko
        viriyaparakkamam dalham kareyya.
   [938]  Atankaphassena  khudaya  phutthoti atankaphasso vuccati
rogaphasso  .  rogaphassena  phuttho  pareto samohito samannagato
assa  cakkhurogena  phuttho  pareto  samohito  samannagato  assa
sotarogena   ghanarogena   jivharogena  kayarogena  .pe.
Damsamakasavatatapasirimsapasamphassena   phuttho   pareto   samohito
samannagato assa . khuda vuccati chatako . Chatakena phuttho pareto
samohito samannagato assati atankaphassena khudaya phuttho.
   [939]  Sitam  athunham  adhivasayeyyati sitanti dvihi karanehi
sitam  hoti  abbhantaradhatusankopavasena  1-  va sitam hoti bahiddha
utuvasena  va  sitam  hoti  .  unhanti  dvihi  karanehi  unham
hoti  abbhantaradhatusankopavasena  2-  va  unham  hoti  bahiddha
utuvasena  va  unham  hoti  .  sitam unham adhivasayeyyati khamo
@Footnote: 1-2 Ma. abbhantaradhatuppakopavasena.
Assa  sitassa  unhassa  jighacchaya  pipasaya  damsamakasavatatapa-
sirimsapasamphassanam  duruttanam  duragatanam  vacanapathanam  uppannanam
saririkanam  vedananam dukkhanam tippanam 1- kharanam katukanam asatanam
amanapanam  panaharanam  adhivasikajatiko  2-  assati  sitam athunham
adhivasayeyya.
   [940]  So  tehi  phuttho  bahudha  anokoti  so tehiti
atankaphassena  ca khudaya ca sitena ca unhena ca phuttho pareto
samohito  samannagato  assati  so  tehi  phuttho  .  bahudhati
anekavidhehi akarehi phuttho pareto samohito samannagato assati
so  tehi  phuttho  bahudha  .  anokoti abhisankharasahagatavinnanassa
okasam  na  karotitipi  anoko  .  athava  kayaduccaritassa
vaciduccaritassa  manoduccaritassa  okasam  na  karotitipi  anokoti
so tehi phuttho bahudha anoko.
   [941]  Viriyaparakkamam  dalham  kareyyati  viriyaparakkamo vuccati
yo  cetasiko  viriyarambho  nikkamo  parakkamo uyyamo vayamo
ussaho  ussolhi  appativani  thamo  dhiti  asithilaparakkamata
anikkhittacchandata  anikkhittadhurata  dhurasampaggaho  viriyam  viriyindriyam
viriyabalam  sammavayamo  .  viriyaparakkamam  dalham  kareyya  [3]-
dalhasamadano   assa   avatthitasamadanoti  viriyaparakkamam  dalham
kareyya. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. tibubanam. 2 Po. Ma. adhivasakajatiko. 3 Ma. kareyyati viriyam parakkamam
@dalham kareyya thiram kareyya.
        Atankaphassena khudaya phuttho
        sitam athunham adhivasayeyya
        so tehi phuttho bahudha anoko
        viriyaparakkamam dalham kareyyati.
   [942] Theyyam na 1- kareyya na musa bhaneyya
        mettaya phasse tasathavarani
        yadavilattam manaso vijanna
        kanhassa pakkhoti vinodayeyya.
   [943] Theyyam na kareyya 2- na musa bhaneyyati theyyam na
kareyyati idha bhikkhu adinnam 3- pahaya adinnadana pativirato assa
dinnadayi  dinnapatikankhi  athenena  sucibhutena  attana vihareyyati
theyyam  na  kareyya  .  na musa bhaneyyati idha bhikkhu musavadam
pahaya  musavada  pativirato  assa  saccavadi  saccasandho  theto
paccayiko  avisamvadako  lokassati  theyyam  na  kareyya  na musa
bhaneyya.
   [944]  Mettaya phasse tasathavaraniti mettati ya sattesu
metti  mettayana mettayitattam anuda 4- anudayana anudayitattam
hitesita anukampa abyapado abyapajjho 5- adoso kusalamulam .
Tasati  yesam  tasina  6-  tanha  appahina  yesanca bhayabherava
appahina  .  kimkarana  vuccanti  tasa  . te tasanti uttasanti
@Footnote: 1-2 Ma. na kare. 3 Po. Ma. adinnadanam. 4 Ma. anudaya anudayana anudayitattam.
@5 Ma. abyapajjo. 6 Ma. tasita.
Parittasanti  bhayanti  santasam  apajjanti  tamkarana  vuccanti
tasa  .  thavarati yesam tasina tanha pahina yesanca bhayabherava
pahina . kimkarana vuccanti thavara . te na tasanti na uttasanti
na  parittasanti  na  bhayanti  na  santasam  apajjanti  tamkarana
vuccanti thavara . mettaya phasse tasathavaraniti tase ca thavare
ca mettaya phasseyya phareyya mettasahagatena cetasa vipulena 1-
mahaggatena  appamanena  averena abyapajjhena pharitva vihareyyati
mettaya phasse tasathavarani.
   [945]  Yadavilattam manaso vijannati yadati yada . manasoti
yam  cittam  mano  manasam  hadayam  pandaram  mano manayatanam manindriyam
vinnanam  vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  . kayaduccaritena
cittam  avilam  hoti  lulitam  eritam  ghattitam  calitam bhantam avupasantam
vaciduccaritena  manoduccaritena  ragena  dosena  mohena  kodhena
upanahena  makkhena  palasena  issaya  macchariyena  mayaya
satheyyena  thambhena  sarambhena  manena  atimanena  madena
pamadena  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbadarathehi  sabbaparilahehi
sabbasantapehi  sabbakusalabhisankharehi  cittam  avilam  hoti  lulitam
eritam  ghattitam  calitam  bhantam  avupasantam  .  yadavilattam  manaso
vijannati  cittassa  avilabhavam  janeyya  ajaneyya  vijaneyya
pativijaneyya pativijjheyyati yadavilattam manaso vijanna.
@Footnote: 1 Yu. vipullena.
   [946]  Kanhassa  pakkhoti  vinodayeyyati  kanhoti yo so
maro  kanho  adhipati  antagu  1-  namuci pamattabandhu . kanhassa
pakkhoti   vinodayeyyati   kanhapakkho   marapakkho  marapaso
marabalisam  maramisam  maravisayo  marantatapo  2-  maragocaro
marabandhananti  pajaheyya  vinodeyya  bayantikareyya anabhavangameyyati
evampi  kanhassa  pakkhoti  vinodayeyya  .  athava  kanhapakkho
marapakkho  akusalapakkho  dukkhudayo  dukkhavipako  nirayasamvattaniko
tiracchanayonisamvattaniko  pittivisayasamvattanikoti  pajaheyya  vinodeyya
byantikareyya   anabhavangameyyati   evampi  kanhassa  pakkhoti
vinodayeyya. Tenaha bhagava
        theyyam na kareyya na musa bhaneyya
        mettaya phasse tasathavarani
        yadavilattam manaso vijanna
        kanhassa pakkhoti vinodayeyyati.
   [947] Kodhatimanassa vasam na gacche
        mulampi tesam palikhanna titthe
        athappiyam va pana appiyam va
        addha bhavanto abhisambhaveyya.
   [948] Kodhatimanassa vasam na gaccheti kodhati 3- yo cittassa
@Footnote: 1 Ma. antagu. 2 Ma. maranivaso. 3 Ma. kodhoti.
Aghato  patighato  .pe.  candikkam  assuropo  anattamanata
cittassa  .  atimanoti  idhekacco  param  atimannati  jatiya va
gottena va .pe. annatarannatarena va vatthuna . kodhatimanassa
vasam  na  gaccheti  kodhassa  ca  atimanassa  ca vasam na gaccheyya
kodhanca   atimananca   pajaheyya   vinodeyya   byantikareyya
anabhavangameyyati kodhatimanassa vasam na gacche.
   [949]  Mulampi tesam palikhanna tittheti katamam kodhassa mulam .
Avijja  mulam  ayonisomanasikaro  mulam  asmimano  mulam  ahirikam
mulam  anottappam  mulam  uddhaccam  mulam  idam  kodhassa mulam . katamam
atimanassa  mulam  .  avijja  mulam  ayonisomanasikaro  mulam
asmimano  mulam  ahirikam  mulam  anottappam  mulam  uddhaccam  mulam
idam  atimanassa  mulam  .  mulampi  tesam palikhanna tittheti kodhassa
ca  atimanassa  ca  mulam  palikhanitva  uddharitva  samuddharitva
uppadayitva    samuppadayitva    pajahitva    vinoditva
byantikaritva   anabhavangametva   tittheyyati   1-   mulampi
tesam palikhanna titthe.
   [950]  Athappiyam  va  pana  appiyam  va  addha  bhavanto
abhisambhaveyyati   athati   padasandhi   padasamsaggo   padaparipuri
akkharasamavayo   byanjanasilitthata  padanupubbatametam  athati  .
Piyati dve piya satta va sankhara va. Katame satta piya. Idha
yassa 2- te honti atthakama hitakama phasukama yogakkhemakama
@Footnote: 1 Ma. Yu. tittheyya santittheyyati. 2 Ma. yassa.
Mata va pita va bhata va bhagini va putto 1- va dhita va
mitta  va  amacca  va nati va salohita va ime satta
piya . katame sankhara piya . manapika rupa manapika sadda
manapika  gandha  manapika  rasa  manapika  photthabba  ime
sankhara  piya  .  appiyati dve appiya satta va sankhara
va . katame satta appiya . idha yassa te honti anatthakama
ahitakama  aphasukama  ayogakkhemakama  jivita  voropetukama
ime satta appiya.
   {950.1}  Katame  sankhara  appiya  . amanapika rupa
amanapika  sadda  gandha  rasa  photthabba  ime  sankhara
appiya   .  addhati  ekamsavacanam  nissamsayavacanam  nikkankhavacanam
advejjhavacanam   advelhakavacanam   niyogavacanam   2-  apannakavacanam
avatthapanavacanametam  addhati  .  athappiyam  va  pana  appiyam  va
addha  bhavanto  abhisambhaveyyati  piyapiyam  satasatam  sukhadukkham
somanassadomanassam   itthanittham   abhisambhavanto  va  abhibhaveyya
abhibhavanto  va  abhisambhaveyyati  athappiyam  va  pana  appiyam va
addha bhavanto abhisambhaveyya. Tenaha bhagava
        kodhatimanassa vasam na gacche
        mulampi tesam palikhanna titthe
        athappiyam va pana appiyam va
        addha bhavanto abhisambhaveyyati.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. putta. 2 Ma. niyyanikavacanam.
   [951] Pannam purakkhatva kalyanapiti
        vikkhambhaye tani parissayani
        aratim sahetha sayanamhi pante
        caturo sahetha paridevadhamme.
   [952]  Pannam  purakkhatva  kalyanapititi  pannati ya panna
pajanana  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  .pe.  amoho dhammavicayo
sammaditthi  .  pannam  purakkhatvati  idhekacco pannam purato katva
carati   pannadhajo   pannaketu   pannadhipateyyo   vicayabahulo
pavicayabahulo  okkhayanabahulo  1-  samokkhayanabahulo 2- vibhutavihari
taccariko  tabbahulo  taggaruko  tanninno  tappono  tappabbharo
tadadhimutto  tadadhipateyyoti  evampi  pannam  purakkhatva  . athava
gacchanto  va  gacchamiti  pajanati  thito va thitomhiti pajanati
nisinno  va  nisinnomhiti  pajanati  sayano  va  sayanomhiti
pajanati  yatha  yatha  va  panassa  kayo  panihito hoti tatha
tatha nam pajanatiti evampi pannam purakkhatva.
   {952.1}  Athava  abhikkante patikkante sampajanakari hoti
alokite  vilokite  sampajanakari  hoti  samminjite  pasarite
sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane  sampajanakari  hoti
asite pite khayite sayite sampajanakari hoti uccarapassavakamme
sampajanakari hoti gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave
@Footnote: 1 Ma. pekkhayanabahulo. 2 Ma. samapekkhayanabahulo.
Sampajanakari  hotiti  evampi  pannam  purakkhatva  .  kalyanapititi
buddhanussativasena   uppajjati  piti  pamujjam  1-  kalyanapiti
dhammanussativasena     sanghanussativasena     silanussativasena
caganussativasena    devatanussativasena    anapanassativasena
marananussativasena     kayagatasativasena     upasamanussativasena
uppajjati   piti   pamujjam   kalyanapititi   pannam  purakkhatva
kalyanapiti.
   [953]  Vikkhambhaye  tani  parissayaniti  parissayati  dve
parissaya  pakataparissaya  ca  paticchannaparissaya  ca  .pe.  ime
vuccanti pakataparissaya .pe. ime vuccanti paticchannaparissaya .pe.
Evampi  tatrasayati  parissaya  .  vikkhambhaye  tani parissayaniti
tani   parissayani   vikkhambheyya   abhibhaveyya   ajjhotthareyya
pariyadiyeyya maddeyyati vikkhambhaye tani parissayani.
   [954]  Aratim  sahetha  sayanamhi  panteti  aratiti ya arati
aratika 2- anabhirati anabhiramana ukkanthika 3- parittasika. Sayanamhi
panteti  pantesu  va  senasanesu annatarannataresu va adhikusalesu
dhammesu  aratim  saheyya  abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyadiyeyya
maddeyyati aratim sahetha sayanamhi pante.
   [955]  Caturo  sahetha  paridevadhammeti cattaro paridevaniye
dhamme  saheyya  [4]-  abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyadiyeyya
maddeyyati caturo sahetha paridevadhamme. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha pamojjam. 2 Ma. aratita. 3 Ma. ukkanthita parittasita
@4 Ma. parisaheyya.
         Pannam purakkhatva kalyanapiti
         vikkhambhaye tani parissayani
         aratim sahetha sayanamhi pante
         caturo sahetha paridevadhammeti.
   [956] Kimsu asissami 1- kuvam va asissam
         dukkham vata settha kuvajja sessam
         ete vitakke paridevaneyye
         vinayetha sekkho aniketasari 2-.
   [957]  Kimsu  asissami  kuvam  va asissanti kimsu asissamiti
kim  bhunjissami  odanam va kummasam va sattum va maccham va mamsam
vati  kimsu  asissami  .  kuvam  va  asissanti  kattha bhunjissami
khattiyakule  va  brahmanakule  va vessakule va suddakule vati
kimsu asissami kuvam va asissam.
   [958]  Dukkham  vata settha kuvajja sessanti imam rattim dukkham
sayim 3- phalake 4- va tattikaya va cammakhande va tinasanthare va
pannasanthare  va  palasasanthare  va agamanarattim 5- kattha sukham
sayissami mance va pithe va bhisiya va bibbohane va vihare
va  addhayoge  va  pasade  va  hammiyam  va  guhaya vati
dukkham vata settha kuvajja sessam.
   [959] Ete vitakke paridevaneyyeti ete vitakketi dve
@Footnote: 1 Ma. sabbattha asissam kuva va. 2 Ma. aniketacari. 3 Ma. sayittha
@4 Yu. saphalake. 5 Ma. agamirattim.
Pindapatapatisannutte    vitakke   dve   senasanapatisannutte
vitakke  paridevaneyye  1-  adevaneyya  paridevaneyyati ete
vitakke paridevaneyye.
   [960]  Vinayetha  sekkho  aniketasariti  sekkhoti kimkarana
vuccati  sekkho  . sikkhatiti sekkho . kinca sikkhati . adhisilampi
sikkhati  adhicittampi  sikkhati  adhipannampi  sikkhati  .  katama
adhisilasikkha  .pe.  ayam  adhipannasikkha  .  ima tisso sikkha
avajjento   sikkhati   jananto  sikkhati  passanto  sikkhati
paccavekkhanto   sikkhati  cittam  adhitthahanto  sikkhati  saddhaya
adhimuccanto  sikkhati  viriyam  pagganhanto  sikkhati  satim  upatthahanto
sikkhati  cittam  samadahanto  sikkhati  pannaya  pajananto  sikkhati
abhinneyyam  abhijananto  sikkhati  parinneyyam  parijananto  sikkhati
pahatabbam  pajahanto  sikkhati  sacchikatabbam  sacchikaronto  sikkhati
bhavetabbam  bhavento sikkhati acarati samacarati samadaya sikkhati .
Tamkarana  vuccati  sekkho . sekkho vinayaya pativinayaya pahanaya
vupasamaya   patinissaggaya   patippassaddhiya  adhisilampi  sikkheyya
adhicittampi  sikkheyya  adhipannampi  sikkheyya  ima  tisso  sikkha
avajjanto  sikkheyya  jananto  .pe.  sacchikatabbam sacchikaronto
sikkheyya  acareyya  samacareyya  samadaya  vatteyyati  vinayetha
sekkho.
@Footnote: 1 Ma. paridevaneyyeti.
   [961]  Aniketasariti  katham  niketasari  hoti . idhekacco
kulapalibodhena  samannagato  hoti  ganapalibodhena  avasapalibodhena
civarapalibodhena  pindapatapalibodhena  senasanapalibodhena  gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharapalibodhena  samannagato  hoti  evam  niketasari
hoti.
   {961.1} Katham aniketasari hoti . idha bhikkhu na kulapalibodhena
samannagato  hoti  na  gana  avasa  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharapalibodhena  samannagato  hoti evam aniketasari
hoti.
        Magadham gata kosalam gata
        ekacciya [1]- vajjibhumiya
        magadha 2- visanghacarino
        aniketa viharanti bhikkhavo
        sadhu caritam 3- sadhu sucaritam
        sadhu sada aniketaviharo
        atthapucchanam dakkhakammam 4-
        etam samannam akincanassati.
Vinayetha sekkho aniketasari. Tenaha bhagava
        kimsu asissami kuvam va asissam
        dukkham vata settha kuvajja sessam
@Footnote: 1 Po. Ma. panasaddo dissati. 2 Ma. miga viya asanghacarino. 3 Ma. caritakam.
@4 Ma. padakkhinam kammam.
        Ete vitakke paridevaneyye
        vinayetha sekkho aniketasariti.
   [962] Annanca laddha vasananca kale
        mattam so janna 1- idha tosanattham
        so tesu gutto yatacari game
        rusitopi vacam pharusam na vajja.
   [963]  Annanca  laddha  vasananca  kaleti annanti odano
kummaso  sattu  maccho  mamsam  .  vasananti  cha  civarani  khomam
kappasikam  koseyyam  kambalam  sanam  bhangam  .  annanca  laddha
vasananca  kaleti  civaram  labhitva  pindapatam  labhitva  na kuhanaya
na  lapanaya  na  nemittikataya  na nippesikataya na labhena labham
nijigimsanataya  na  darudanena  na  veludanena  na pattadanena na
pupphadanena  na  phaladanena  na  sinanadanena  na cunnadanena na
mattikadanena na dantakatthadanena na mukhodakadanena na patukamyataya 2-
na  muggasupataya  na  paribhatyataya na pithamaddikataya na vatthuvijjaya
na  tiracchanavijjaya na angavijjaya na nakkhattavijjaya na dutagamanena
na pahinagamanena na janghapesanena 3- na vejjakammena na pindakena 4-
na dananuppadanena dhammena samena laddha labhitva abhivinditva 5-
patilabhitvati annanca laddha vasananca kale.
   [964]  Mattam  so  janna  idha  tosanatthanti  mattam  so
@Footnote: 1 Ma. mattam sa janna. 2 Ma. catu ... 3 Ma. janghapesanikena.
@4 Ma. pindapatipindakena. 5 Ma. adhigantva vinditva.
Jannati  dvihi  karanehi  mattam  janati  1-  patiggahanato  va
paribhogato va.
   {964.1} Katham patiggahanato mattam janati . Thokepi diyamane
kulanudayaya  kulanurakkhaya  kulanukampaya  patigganhati  bahukepi
diyamane   kayapariharikam   civaram   patigganhati   kucchipariharikam
pindapatam patigganhati evam patiggahanato mattam janati.
   {964.2} Katham paribhogato mattam janati. Patisankha yoniso civaram
patisevati  yavadeva  sitassa  patighataya  unhassa  patighataya
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam     patighataya     yavadeva
hirikopinapaticchadanattham  .  patisankha  yoniso  pindapatam  patisevati
neva  davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa
kayassa   thitiya   yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya
iti  purananca  vedanam  patihankhami navanca vedanam na uppadessami
yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati. Patisankha
yoniso  senasanam  patisevati  yavadeva  sitassa patighataya unhassa
patighataya   damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam  patighataya  yavadeva
utuparissayavinodanam  patisallanaramattham  .  patisankha yoniso gilana-
paccayabhesajjaparikkharam patisevati yavadeva uppannanam veyyabadhikanam 2-
vedananam  patighataya  abyapajjhaparamataya  . evam paribhogato mattam
janati.
@Footnote: 1 Ma. janeyya. 2 Ma. byabadhikanam.
   {964.3}  Mattam  so jannati imehi dvihi karanehi mattam
janeyya  ajaneyya  vijaneyya  pativijaneyya  pativijjheyyati
mattam so janna.
   [965]  Idha  tosanatthanti  idha  bhikkhu  santuttho  hoti
itaritarena  civarena  itaritaracivarasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
civarahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca  civaram  na
paritassati  laddha  ca  civaram  agadhito  amucchito  anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritaracivarasantutthiya  nevattanukkamseti  na  param  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano  patissato  ayam  vuccati
bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {965.1} Punacaparam bhikkhu santuttho hoti itaritarena pindapatena
itaritarapindapatasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca  pindapatahetu
anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca  pindapatam na paritassati
laddha   ca   pindapatam   agadhito   amucchito  anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritarapindapatasantutthiya    nevattanukkamseti    na    param
vambheti  yo  hi  tattha  dakkho analaso sampajano patissato ayam
vuccati  bhikkhu  porane agganne ariyavamse thito . punacaparam bhikkhu
santuttho  hoti  itaritarena  senasanena  itaritarasenasanasantutthiya
ca   vannavadi   na  ca  senasanahetu  anesanam  appatirupam
Apajjati  aladdha  ca  senasanam na paritassati laddha ca senasanam
agadhito  amucchito  anajjhapanno  adinavadassavi  nissaranapanno
paribhunjati  taya  ca  pana itaritarasenasanasantutthiya nevattanukkamseti
na  param  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano
patissato ayam vuccati bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {965.2} Punacaparam bhikkhu santuttho hoti itaritarena gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharena itaritaragilanapaccayabhesajjaparikkharasantutthiya
ca  vannavadi na ca gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu anesanam appatirupam
apajjati  aladdha  ca  gilanapaccayabhesajjaparikkharam  na  paritassati
laddha  ca gilanapaccayabhesajjaparikkharam agadhito amucchito anajjhapanno
adinavadassavi  nissaranapanno  paribhunjati taya ca pana itaritaragilana-
paccayabhesajjaparikkharasantutthiya  nevattanukkamseti  na  param  vambheti
yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato ayam vuccati bhikkhu
porane agganne ariyavamse thitoti mattam so janna idha tosanattham.
   [966] So tesu gutto yatacari gameti so tesu guttoti
civare  pindapate  senasane  gilanapaccayabhesajjaparikkhare  gutto
gopito  rakkhito  samvutoti  evampi  so  tesu gutto . athava
ayatanesu  gutto  gopito  rakkhito  samvutoti  evampi so tesu
gutto  .  yatacari  gameti game yato yatto patiyatto gutto
Gopito rakkhito samvutoti so tesu gutto yatacari game.
   [967] Rusitopi vacam pharusam na vajjati rusito 1- khumsito vambhito
ghattito  garahito  upavadito  pharusena  kakkhalena  [2]-  bhanantam
nappatibhaneyya  akkosantam  na  paccakkoseyya rosantam nappatiroseyya
bhandantam  nappatibhandeyya  na  kalaham  kareyya  na  bhandanam  kareyya
na viggaham kareyya na vivadam kareyya na medhagam kareyya kalahabhandana-
viggahavivadamedhagam  pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavangameyya
kalahabhandanaviggahavivadamedhaga  arato assa virato pativirato nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto vimariyadikatena cetasa vihareyyati
rusitopi vacam pharusam na vajja.
   {967.1} Tenaha bhagava
           annanca laddha vasananca kale
           mattam so janna idha tosanattham
           so tesu gutto yatacari game
           rusitopi vacam pharusam na vajjati.
   [968] Okkhittacakkhu na ca padalolo
           jhananuyutto bahujagarassa
           upekkhamarabbha samahitatto
           takkasayam kukkucciyupacchinde 3-.
   [969]  Okkhittacakkhu  na  ca  padaloloti  katham  khittacakkhu
@Footnote: 1 Ma. dusito. 2 Ma. nappativajja Yu. patibhanantam. 3 Ma. kukkuccancupacchinde.
Hoti . idhekacco [1]- cakkhulolo cakkhuloliyena samannagato hoti
adittham  dakkhitabbam  dittham  samatikkamitabbanti  aramena  aramam
uyyanena  uyyanam  gamena  gamam  nigamena  nigamam nagarena nagaram
ratthena rattham janapadena janapadam dighacarikam anvatthitacarikam anuyutto ca
hoti rupadassanaya evampi khittacakkhu hoti . athava bhikkhu antaragharam
pavittho  vithim  patipanno  asamvuto  gacchati  hatthim  olokento
assam  olokento  ratham  olokento pattim olokento itthiyo
olokento   purise   olokento  kumarake  olokento
kumarikayo  olokento  antarapanam  olokento  gharamukhani
olokento  2-  uddham olokento adho olokento disavidisam
pekkhamano gacchati evampi khittacakkhu hoti.
   {969.1} Athava bhikkhu cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti
anubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa   papaka   akusala   dhamma  anvassaveyyum
tassa  samvaraya  na  patipajjati  na  rakkhati  cakkhundriyam cakkhundriye
na  samvaram  apajjati evampi khittacakkhu hoti . yatha va paneke
bhonto    samanabrahmana    saddhadeyyani    bhojanani
bhunjitva   te   evarupam   visukadassanam  anuyutta  viharanti
seyyathidam  naccam  gitam  vaditam  pekkham  akkhanam  panissaram vetalam
kumbhathunam  sobhanagarakam  candalam  vamsam  dhovanam  hatthiyuddham  assayuddham
mahisayuddham  usabhayuddham  ajayuddham  mendayuddham  kukkutayuddham  vattakayuddham
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhu. 2 Po. Ma. vipekkhamano.
Dandayuddham   mutthiyuddham  nibbuddham  uyyodhikam  balaggam  senabyuham
anikadassanam iti va evampi khittacakkhu hoti.
   {969.2} Katham na khittacakkhu hoti. Idha 1- bhikkhu na cakkhulolo
cakkhuloliyena samannagato hoti adittham dakkhitabbam dittham samatikkamitabbanti
aramena  aramam  uyyanena  uyyanam  gamena  gamam  nigamena
nigamam  nagarena  nagaram  ratthena  rattham  janapadena  janapadam dighacarikam
anvatthitacarikam   ananuyutto  hoti  rupadassanaya  evampi  na
khittacakkhu  hoti  .  athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno
samvuto  gacchati  na  hatthim  olokento  .pe.  na  disavidisam
pekkhamano  gacchati  evampi  na  khittacakkhu hoti . athava bhikkhu
cakkhuna  rupam  disva  na  nimittaggahi  hoti  .pe. cakkhundriye
samvaram  apajjati  evampi na khittacakkhu hoti . yatha va paneke
bhonto   samanabrahmana   saddhadeyyani  bhojanani  bhunjitva
.pe.  anikadassanam  iti  va evarupa visukadassananuyoga pativirato
hoti evampi na khittacakkhu hotiti okkhittacakkhu.
   [970] Na ca padaloloti katham padalolo hoti . Idhekacco
padalolo padaloliyena samannagato hoti aramena aramam .pe.
Dighacarikam   anvatthitacarikam  anuyutto  hoti  [2]-  evampi
padalolo  hoti  . athava bhikkhu antosangharame 3- padalolo
padaloliyena  samannagato  hoti  na  atthahetu  na  karanahetu
@Footnote: 1 Ma. Yu. idhekacco. 2 Ma. Yu. rupadassanaya. 3 Po. Ma. antopi.
Uddhato  avupasantacitto  parivenato  parivenam  gacchati  .pe.
Itibhavabhavakatham  kathesi  1-  evampi  padalolo  hoti  . na ca
padaloloti   padaloliyam   pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya
anabhavangameyya padaloliya arato assa virato pativirato nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa vihareyya
patisallanaramo  assa  patisallanarato  ajjhattam  cetosamathamanuyutto
anirakatajjhano  vipassanaya  samannagato  bruheta  sunnagaram
jhayi   jhanarato  ekattamanuyutto  sadatthagarukoti  okkhittacakkhu
na ca padalolo.
   [971]  Jhananuyutto  bahujagarassati  jhananuyuttoti  dvihi
karanehi  jhananuyutto  anuppannassa  va  pathamassa  jhanassa
uppadaya  yutto  payutto  ayutto  samayutto  anuppannassa
va  dutiyassa  jhanassa  tatiyassa  jhanassa  catutthassa  jhanassa
uppadaya  yutto  payutto  ayutto  samayuttoti  evampi
jhananuyutto  .  athava  uppannam  va  pathamam  jhanam  asevati
bhaveti  bahulikaroti  uppannam  va  dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham
jhanam  asevati  bhaveti  bahulikarotiti  evampi  jhananuyutto .
Bahujagarassati  idha  bhikkhu  divasam  cankamena  nisajjaya avaraniyehi
dhammehi  cittam  parisodheti  rattiya  pathamam  yamam  cakkamena
nisajjaya   avaraniyehi  dhammehi  cittam  parisodheti  rattiya
@Footnote: 1 Po. Ma. katheti.
Majjhimam  yamam  dakkhinena  passena  sihaseyyam  kappeti pade padam
accadhaya  sato  sampajano  utthanasannam  manasikaritva  rattiya
pacchimam  yamam  paccutthaya  cankamena  nisajjaya avaraniyehi dhammehi
cittam parisodhetiti jhananuyutto bahujagarassa.
   [972]  Upekkhamarabbha  samahitattoti upekkhati ya catutthe
jhane  upekkha upekkhana ajjhupekkhana cittasamata cittappassaddhata
majjhattata  cittassa  .  samahitattoti  ya  cittassa  thiti santhiti
avatthiti   avisaharo   avikkhepo   avisahatamanasata  samatho
samadhindriyam   samadhibalam   sammasamadhiti   .   upekkhamarabbha
samahitattoti   catutthe   jhane  upekkhamarabbha  ekaggacitto
avikkhittacitto avisahatamanasoti upekkhamarabbha samahitatto.
   [973]  Takkasayam  kukkucciyupacchindeti  takkati  nava vitakka
kamavitakko    byapadavitakko   vihimsavitakko   nativitakko
janapadavitakko   amaravitakko   paranuddayatapatisannutto   vitakko
labhasakkarasilokapatisannutto    vitakko    anavannattipatisannutto
vitakko  ime vuccanti nava vitakka . kamavitakkanam kamasannasayo
byapadavitakkanam     byapadasannasayo     vihimsavitakkanam
vihimsasannasayo  .  athava  takkanam [1]- sankappanam avijjasayo
ayoniso  manasikaro asayo asmimano asayo anottappam asayo
uddhaccam asayo . Kukkuccanti hatthakukkuccampi kukkuccam padakukkuccampi
@Footnote: 1 Ma. vitakkanam.
Kukkuccam   hatthapadakukkuccampi  kukkuccam  akappiye  kappiyasannita
kappiye   akappiyasannita   avajje   vajjasannita   vajje
avajjasannita  yam  evarupam  kukkuccam  kukkuccayana  kukkuccayitattam
cetaso vippatisaro manovilekho idam vuccati kukkuccam . apica dvihi
karanehi  uppajjati  kukkuccam  cetaso  vippatisaro  manovilekho
katatta ca akatatta ca.
   {973.1}  Katham  katatta ca akatatta ca uppajjati kukkuccam
cetaso vippatisaro manovilekho . katam me kayaduccaritam akatam me
kayasucaritanti  uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho .
Katam me vaciduccaritam . katam me manoduccaritam. Kato me panatipato
akata  me  panatipata  veramaniti  uppajjati  kukkuccam  cetaso
vippatisaro manovilekho . katam me adinnadanam . Kato me kamesu
micchacaro . kato me musavado . Kata me pisuna vaca. Kata
me pharusa vaca . Kato me samphappalapo. Kata me abhijjha. Kato
me  byapado  . kata me micchaditthi akata me  sammaditthiti
uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho . evam katatta
ca akatatta ca uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho.
Athava silesumhi na paripurikariti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro
manovilekho . indriyesumhi aguttadvaroti . Bhojane amattannumhiti.
Jagariyam  ananuyuttomhiti  .  na  satisampajannena samannagatomhiti .
Abhavita  me  cattaro  satipatthanati . abhavita me cattaro
sammappadhanati  .  abhavita  me  cattaro  iddhippadati .
Abhavitani  me pancindriyaniti . abhavitani me panca balaniti .
Abhavita me satta bojjhangati . abhavito me ariyo atthangiko
maggoti . dukkham me aparinnatanti . dukkhasamudayo me appahinoti.
Maggo me abhavitoti . nirodho me asacchikatoti uppajjati kukkuccam
cetaso  vippatisaro  manovilekho  .  takkasayam kukkucciyupacchindeti
takkanca  takkasayanca  kukkuccanca  upacchindeyya [1]- samucchindeyya
pajaheyya    vinodeyya    byantikareyya   anabhavangameyyati
takkasayam kukkucciyupacchinde. Tenaha bhagava
           okkhittacakkhu na ca padalolo
           jhananuyutto bahujagarassa
           upekkhamarabbha samahitatto
           takkasayam kukkucciyupacchindeti.
   [974] Cudito vacibhi satimabhinande
           sabrahmacarisu khilam pabhinde
           vacam pamunce kusalam nativelam
           janavadadhammaya na cetayeyya.
   [975]  Cudito  vacibhi  satimabhinandeti  cuditoti  upajjhaya
@Footnote: 1 Ma. chindeyya ucchindeyya.
Va  acariya  va samanupajjhayaka va samanacariyaka va mitta
va sandittha va sambhatta va sahaya va codenti idante avuso
ayuttam  idante  appattam idante asaruppam idante asilatthanti 1-
satim  upatthapetva  tam  codanam  nandeyya  abhinandeyya  modeyya
anumodeyya iccheyya sadiyeyya pattheyya 2- pihayeyya abhijappeyya.
Yatha  itthi va puriso va daharo yuva mandanakajatiko sisanhato
uppalamalam  va  vassikamalam  va adhimuttakamalam va labhitva ubhohi
hatthehi  patiggahetva  uttamange  sirasmim  patitthapetva nandeyya
abhinandeyya modeyya anumodeyya iccheyya sadiyeyya pattheyya 3-
pihayeyya abhijappeyya evameva satim upatthapetva tam codanam nandeyya
abhinandeyya modeyya anumodeyya iccheyya sadiyeyya pattheyya 4-
pihayeyya abhijappeyya.
        Nidhinamva pavattaram       yam passe vajjadassinam
        niggayhavadim medhavim    tadisam panditam bhaje
        tadisam bhajamanassa     seyyo hoti na papiyo
        ovadeyyanusaseyya   asabbha ca nivaraye
        satanhi so piyo hoti   asatam hoti appiyoti.
Cudito vacibhi satimabhinande.
   [976]  Sabrahmacarisu  khilam  pabhindeti sabrahmacariti ekakammam
@Footnote: 1 asilitthantipi patho. 2-3-4 Po. Ma. patthayeyya.
Ekuddeso samasikkhata . sabrahmacarisu khilam pabhindeti sabrahmacarisu
ahatacittatam  khilajatatam  pabhindeyya pancapi cetokhile pabhindeyya 1-
tayopi  cetokhile  pabhindeyya  ragakhilam  dosakhilam mohakhilam bhindeyya
pabhindeyya sambhindeyyati sabrahmacarisu khilam pabhinde.
   [977]  Vacam  pamunce  kusalam nativelanti nanasamutthitam vacam
munceyya  atthupasamhitam  dhammupasamhitam  kalena  sapadesam  pariyantavatim
atthasamhitam  vacam  munceyya  pamunceyya  sampamunceyyati  vacam
pamunce  kusalam  . nativelanti velati dve vela kalavela ca
silavela ca.
   {977.1}  Katama kalavela . Kalatikkantam vacam na bhaseyya
velatikkantam vacam na bhaseyya kalavelatikkantam vacam na bhaseyya
kalam asampattam vacam na bhaseyya velam asampattam vacam na bhaseyya
kalavelam asampattam vacam na bhaseyya.
      Yo ca 2- kale asampatte  ativelam ca 3- bhasati
      evam so nihato seti       kokiliyava 4- atrajoti.
Ayam kalavela.
   {977.2} Katama silavela. Ratto vacam na bhaseyya duttho vacam
na  bhaseyya  mulho  vacam  na  bhaseyya musavadam na bhaseyya
pisunavacam  na  bhaseyya  pharusavacam  na  bhaseyya  samphappalapam na
bhaseyya  na  katheyya  na bhaneyya na dipeyya na vohareyya ayam
@Footnote: 1 Ma. bhindeyya. 2 Ma. Yu. ve. 3 Po. Ma. pabhasati. 4 Ma. kokilayeva.
Silavelati vacam pamunce kusalam nativelam.
   [978]  Janavadadhammaya  na  cetayeyyati janati khattiya ca
brahmana ca vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva
ca  manussa  ca  .  janassa  vadaya upavadaya nindaya garahaya
akittiya   avannaharikaya   silavipattiya  va  acaravipattiya
va  ditthivipattiya va ajivavipattiya va na cetayeyya cetanam na
uppadeyya   cittasankappam   na   uppadeyya  manasikaram  na
uppadeyyati janavadadhammaya na cetayeyya. Tenaha bhagava
           cudito vacibhi satimabhinande
           sabrahmacarisu khilam pabhinde
           vacam pamunce kusalam nativelam
           janavadadhammaya na cetayeyyati.
   [979] Athaparam panca rajani loke
           yesam satima vinayaya sikkhe
           rupesu saddesu atho rasesu
           gandhesu phassesu sahetha ragam.
   [980] Athaparam panca rajani loketi athati padasandhi padasamsaggo
padaparipuri  1-  akkharasamavayo  byanjanasilitthata  padanupubbatametam
athati . panca rajaniti ruparago 2- saddarago gandharago rasarago
photthabbarago. Athava
@Footnote: 1 ma .. puri. 2 Ma. rupa .. photthabbarajo.
        Rago rajo na ca pana renu 1- vuccati
        ragassetam adhivacanam rajoti
        etam rajam vippajahitva 2- pandita
        viharanti te vigatarajassa sasane.
        Doso rajo na ca pana renu vuccati
        dosassetam adhivacanam rajoti
        etam rajam vippajahitva pandita
        viharanti te vigatarajassa sasane.
        Moho rajo na ca pana renu vuccati
        mohassetam adhivacanam rajoti
        etam rajam vippajahitva pandita
        viharanti te vigatarajassa sasane.
Loketi  apayaloke  manussaloke  devaloke khandhaloke dhatuloke
ayatanaloketi athaparam panca rajani loke.
   [981]  Yesam  satima  vinayaya  sikkheti yesanti ruparagassa
saddaragassa  gandharagassa  rasaragassa  photthabbaragassa  .  satimati
ya  sati  anussati  patissati  sati  saranata  dharanata apilapanata
assammussanata  sati  satindriyam  satibalam  sammasati  satisambojjhango
ekayanamaggo  ayam vuccati sati . imaya satiya upeto samupeto
upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato  so vuccati
@Footnote: 1 Ma. renu. 2 Po. pativinodayitva.
Satima  .  sikkheti  tisso  sikkha  adhisilasikkha  adhicittasikkha
adhipannasikkha  . katama adhisilasikkha .pe. ayam adhipannasikkha .
Yesam  satima  vinayaya  sikkheti  satima  puggalo yesam ruparagassa
saddaragassa  gandharagassa  rasaragassa  photthabbaragassa  vinayaya
pativinayaya   pahanaya  vupasamaya  patinissaggaya  patippassaddhiya
adhisilampi   sikkheyya   adhicittampi   sikkheyya   adhipannampi
sikkheyya  ima  tisso  sikkha  avajjento  sikkheyya jananto
sikkheyya  .pe.  sacchikatabbam  sacchikaronto  sikkheyya  acareyya
samacareyya samadaya vatteyyati yesam satima vinayaya sikkhe.
   [982]  Rupesu saddesu atho rasesu gandhesu phassesu sahetha
raganti  rupesu  saddesu gandhesu rasesu photthabbesu ragam saheyya
parisaheyya  abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyadiyeyya  maddeyyati
rupesu  saddesu  atho  rasesu  gandhesu  phassesu sahetha ragam .
Tenaha bhagava
        athaparam panca rajani loke
        yesam satima vinayaya sikkhe
        rupesu saddesu atho rasesu
        gandhesu phassesu sahetha raganti.
   [983] Etesu dhammesu vineyya chandam
        bhikkhu satima suvimuttacitto
        Kalena so samma dhammam parivimamsamano
        ekodibhuto vihane tamam soti bhagava.
   [984] Etesu dhammesu vineyya chandanti etesuti rupesu saddesu
gandhesu  rasesu  photthabbesu  . chandoti yo kamesu kamacchando
kamarago  kamanandi  kamatanha  kamasneho  1-  kamaparilaho
kamamuccha   kamajjhosanam   kamogho  kamayogo  kamupadanam
kamacchandanivaranam  .  etesu  dhammesu  vineyya  chandanti  etesu
dhammesu  chandam vineyya pativineyya pajaheyya vinodeyya byantikareyya
anabhavangameyyati etesu dhammesu vineyya chandam.
   [985]  Bhikkhu  satima  suvimuttacittoti bhikkhuti kalyanaputhujjano
va  bhikkhu sekkho va bhikkhu . satimati ya sati anussati .pe.
Sammasati  satisambojjhango  ekayanamaggo  ayam  vuccati  sati .
Imaya  satiya upeto .pe. so vuccati satimati bhikkhu satima .
Suvimuttacittoti  pathamam  jhanam  samapannassa  nivaranehi  cittam  muttam
vimuttam  suvimuttam  dutiyam  jhanam  samapannassa  vitakkavicarehi  cittam
muttam  vimuttam  suvimuttam  tatiyam  jhanam  samapannassa  pitiya  [2]-
cittam   muttam  vimuttam  suvimuttam  catuttham  jhanam  samapannassa
sukhadukkhehi  cittam  muttam  vimuttam  suvimuttam  akasanancayatanam
samapannassa    rupasannaya    patighasannaya    nanattasannaya
cittam    muttam    vimuttam    suvimuttam    vinnanancayatanam
@Footnote: 1 Po. Yu. kamasineho. 2 Ma. casaddo dissati.
Samapannassa akasanancayatanasannaya cittam
akincannayatanam samapannassa vinnanancayatana-
sannaya    cittam    nevasannanasannayatanam    samapannassa
akincannayatanasannaya   cittam   muttam   vimuttam   suvimuttam
sotapannassa   sakkayaditthiya   vicikicchaya   silabbattaparamasa
ditthanusaya  vicikicchanusaya  tadekatthehi  ca  kilesehi  cittam
muttam  vimuttam  suvimuttam  sakadagamissa  olarika  kamaraganusaya
patighanusaya  tadekatthehi  ca  kilesehi  cittam  muttam  vimuttam
suvimuttam    anagamissa    anusahagata    kamaragasannojana
patighasannojana    anusahagata   kamaraganusaya   patighanusaya
tadekatthehi  ca  kilesehi  cittam  muttam  vimuttam  suvimuttam arahato
ruparaga  aruparaga  mana  uddhacca  avijjaya  mananusaya
bhavaraganusaya  avijjanusaya  tadekatthehi  ca kilesehi bahiddha ca
sabbanimittehi  cittam  muttam  vimuttam  suvimuttanti  bhikkhu  satima
suvimuttacitto.
   [986]  Kalena  so samma dhammam parivimamsamanoti kalenati
uddhate citte samathassa kalo samahite citte vipassanaya kalo.
     Kale pagganhati cittam   nigganhati athapare 1-
     sampahamsati kalena       kale cittam samadahati
     ajjhupekkhati kalena     so yogi kalakovido
     kimhi kalamhi paggaho   kimhi kale viniggaho
@Footnote: 1 Ma. punapare.
     Kimhi pahamsanakalo     samathakalo ca kidiso
     upekkhakalam cittassa   katham dasseti yogino
     line cittamhi paggaho   uddhatasmim viniggaho
     nirassadagatam cittam      sampahamseyya tavade
     sampahattham yada cittam    alinam bhavatinuddhatam
     samathassa ca so kalo     ajjhattam ramaye mano
     etena mevupayena      yada hoti samahitam
     samahitam citta pannaya  ajjhupekkheyya tavade
     evam kalavidu dhiro       kalannu kalakovido
     kalena kalam cittassa    nimittamupalakkhayeti 1-.
Kalena  so  .  samma  dhammam  parivimamsamanoti  sabbe sankhara
aniccati  samma  dhammam  parivimamsamano  sabbe  sankhara  dukkhati
samma  dhammam  parivimamsamano  sabbe  dhamma  anattati  samma
dhammam  parivimamsamano .pe. yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti
samma dhammam parivimamsamano.
   [987]  Ekodibhuto  vihane  tamam  soti  bhagavati ekoditi
ekaggacitto  avikkhittacitto  avisahatamanasoti  ekodibhuto .
Vihane tamam soti ragatamam dosatamam mohatamam manatamam ditthitamam kilesatamam
duccaritatamam   andhakaranam   acakkhukaranam   ananakaranam  pannanirodhikam
vighatapakkhikam   anibbanasamvattanikam   haneyya  vihaneyya  pajaheyya
@Footnote: 1 Yu. nimittamupalakkhiye.
Vinodeyya byantikareyya anabhavangameyya . bhagavati garavadhivacanam .
Apica  bhaggaragoti  bhagava  .  bhaggadosoti bhagava . bhaggamohoti
bhagava . bhaggamanoti bhagava . bhaggaditthiti bhagava . bhaggakantakoti
bhagava . bhaggakilesoti bhagava . bhaji vibhaji pativibhaji 1- dhammaratananti
bhagava  .  bhavanam  antakaroti  bhagava . bhavitakayoti bhagava .
Bhavitasiloti  bhavitacittoti  bhavitapannoti  bhagava  .  bhaji  va
bhagava   arannavanapatthani   pantani   senasanani  appasaddani
appanigghosani   vijanavatani   manussarahaseyyakani   patisallana-
sarupaniti  bhagava  .  bhagi  va  bhagava civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharananti bhagava.
   {987.1} Bhagi va bhagava attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
adhisilassa  adhicittassa  adhipannayati  bhagava  .  bhagi va bhagava
catunnam  jhananam  catunnam  appamannanam  catunnam  arupasamapattinanti
bhagava . bhagi va bhagava atthannam vimokkhanam atthannam abhibhayatananam
navannam  anupubbaviharasamapattinanti bhagava . bhagi va bhagava dasannam
sannabhavananam   dasannam   kasinasamapattinam   anapanassatisamadhissa
asubhasamapattiyati  bhagava  . bhagi va bhagava catunnam satipatthananam
catunnam  sammappadhananam  catunnam  iddhippadanam  pancannam  indriyanam
pancannam  balanam  sattannam  bojjhanganam  ariyassa  atthangikassa
maggassati  bhagava  .  bhagi  va  bhagava  dasannam  tathagatabalanam
@Footnote: 1 Po. Ma. pavibhaji.
Catunnam  vesarajjanam  catunnam  patisambhidanam  channam  abhinnanam  channam
buddhadhammananti  bhagava  .  bhagavati  netam  namam matara katam na
pitara  katam na bhatara katam na bhaginiya katam na mittamaccehi katam
na  natisalohitehi  katam  na  samanabrahmanehi  katam  na devatahi
katam  vimokkhantikametam  buddhanam  bhagavantanam  bodhiya  mule  saha
sabbannutananassa  patilabha  sacchika  pannatti  yadidam  bhagavati
ekodibhuto vihane tamam soti bhagava. Tenaha bhagava
        etesu dhammesu vineyya chandam
        bhikkhu satima suvimuttacitto
        kalena so samma dhammam parivimamsamano
        ekodibhuto vihane tamam soti bhagavati.
        Solasamo sariputtasuttaniddeso.
       Atthakavaggikamhi 1- solasa suttaniddesa
            samatta.
          ---------------
@Footnote: 1 Po. Ma. atthakavaggamhi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 544-630. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=11023&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=11023&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=881&items=107              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=881              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=10208              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=10208              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]