ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

         Tatiyo dutthatthakasuttaniddeso
   [70] Vadanti ve dutthamanapi eke
         annepi 1- ve saccamana vadanti
         vadanca jatam muni no upeti
         tasma muni natthi khilo kuhinci.
   [71]  Vadanti ve dutthamanapi eketi te titthiya dutthamana
padutthamana  viruddhamana  pativiruddhamana  ahatamana  paccahatamana
aghatitamana   paccaghatitamana   vadanti  upavadanti  bhagavantanca
bhikkhusanghanca abhutenati vadanti ve dutthamanapi eke.
   [72] Annepi 1- ve saccamana vadantiti ye tesam titthiyanam
saddahanta   okappenta  adhimuccanta  saccamana  saccasannino
bhutamana  bhutasannino  tathamana  tathasannino yathavamana yathavasannino
aviparitamana   aviparitasannino   vadanti   upavadanti   bhagavantanca
bhikkhusanghanca abhutenati annepi 1- ve saccamana vadanti.
   [73] Vadanca jatam muni no upetiti so vado jato hoti
sanjato   nibbatto  abhinibbatto  patubhuto  parato  ghoso
akkoso  upavado  bhagavato  ca  bhikkhusanghassa  ca  abhutenati
vadanca  jatam  .  muni  no  upetiti  muniti monam vuccati nanam
ya  panna  pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi
@Footnote: 1 Ma. atopi.
Tena  nanena  samannagato  muni monappatto .pe. sangajalamaticca
so muniti . yo vadam upeti so dvihi karanehi vadam upeti. Karako
karakataya  vadam  upeti . athava vuccamano upavadiyamano kuppati
byapajjati  patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti
akarakomhiti . yo vadam upeti so imehi dvihi karanehi vadam upeti.
Muni dvihi karanehi vadam na upeti . akarako akarakataya vadam na
upeti  . athava vuccamano upavadiyamano na kuppati na byapajjati
na  patitthiyati  na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti
akarakomhiti  .  muni  imehi dvihi karanehi vadam na upeti na
upagacchati  na  ganhati  na  paramasati na abhinivisatiti vadanca jatam
muni no upeti.
   [74] Tasma muni natthi khilo kuhinciti tasmati tasma tamkarana
tamhetu  tappaccaya  tamnidana  munino  ahatacittata  khilajatatapi
natthi . pancapi cetokhila natthi tayopi khila natthi ragakhilo dosakhilo
mohakhilo  natthi  na  santi na samvijjati nupalabbhati pahino samucchinno
vupasanto  patippassaddho  abhabbuppattiko  nanaggina  daddho .
Kuhinciti kuhinci kimhici katthaci ajjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddha
vati tasma muni natthi khilo kuhinci. Tenaha bhagava
         Vadanti ve dutthamanapi eke
         annepi ve saccamana vadanti
         vadanca jatam muni no upeti
         tasma muni natthi khilo kuhinciti.
   [75] Sakanhi ditthim kathamaccayeyya
         chandanunito ruciya nivittho
         sayam samattani pakubbamano
         yatha hi janeyya tatha vadeyya.
   [76] Sakanhi ditthim kathamaccayeyyati ye 1- te titthiya sundarim
paribbajikam  hantva  samananam  sakyaputtiyanam  avannam  pakasayitva
evam  etam  labham yasam sakkarasammanam paccaharissamati evamditthika
evamkhantika  evamrucika  evamladdhika  evamajjhasaya  evamadhippaya
te nasakkhimsu sakam ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam ajjhasayam
sakam  adhippayam  atikkamitum . athakho sveva ayaso te paccagatoti
evampi sakanhi ditthim kathamaccayeyya . athava sassato loko idameva
saccam moghamannanti yo so evamvado so sakam ditthim sakam khantim sakam rucim
sakam  laddhim sakam ajjhasayam sakam adhippayam katham accayeyya atikkameyya
samatikkameyya vitivatteyya . tam kissa hetu . tassa sa ditthi tatha
samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha ajjhosita adhimuttati
@Footnote: 1 Po. Ma. yam te.
Evampi  sakanhi  ditthim  kathamaccayeyya  . asassato loko antava
loko anantava loko tam jivam tam sariram annam jivam annam sariram hoti
tathagato  parammarana na hoti tathagato parammarana hoti ca na ca
hoti tathagato parammarana neva hoti na na hoti tathagato parammarana
idameva  saccam moghamannanti yo so evamvado so sakam ditthim sakam
khantim sakam rucim sakam laddhim sakam ajjhasayam sakam adhippayam katham accayeyya
atikkameyya  samatikkameyya  vitivatteyya . tam kissa hetu . tassa
sa  ditthi  tatha  samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha
ajjhosita adhimuttati evampi sakanhi ditthim kathamaccayeyya.
   [77]  Chandanunito  ruciya  nivitthoti  chandanunitoti  sakaya
ditthiya  sakaya  khantiya  sakaya  ruciya  sakaya  laddhiya yayati
niyyati  vuyhati  samhariyati  . yatha hatthiyanena va rathayanena va
assayanena  va goyanena va ajayanena va mendakayanena va
otthayanena  va  kharayanena  va  yayati niyyati vuyhati samhariyati
evameva  sakaya  ditthiya  sakaya  khantiya  sakaya ruciya sakaya
laddhiya  yayati  niyyati  vuyhati  samhariyatiti  chandanunito . ruciya
nivitthoti  sakaya  ditthiya  sakaya  khantiya  sakaya ruciya sakaya
laddhiya   nivittho  patitthito  allino  upagato  ajjhosito
Adhimuttoti chandanunito ruciya nivittho.
   [78] Sayam samattani pakubbamanoti sayam samattam karoti paripunnam
karoti anomam karoti aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram karoti
ayam  sattha  sabbannuti  sayam  samattam karoti paripunnam karoti anomam
karoti aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram karoti ayam dhammo
svakkhato  ayam  gano supatipanno ayam ditthi bhaddika ayam patipada
supannatta  ayam  maggo  niyyanikoti  sayam  samattam karoti paripunnam
karoti  anomam  karoti aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram
karoti  janeti  sanjaneti  nibbatteti  abhinibbattetiti sayam samattani
pakubbamano.
   [79] Yatha hi janeyya tatha vadeyyati yatha janeyya tatha
vadeyya  katheyya  bhaneyya  dipeyya  vohareyya . sassato loko
idameva  saccam  moghamannanti  yatha janeyya tatha vadeyya katheyya
bhaneyya dipeyya vohareyya . asassato loko .pe. neva hoti na
na  hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam moghamannanti yatha
janeyya tatha vadeyya katheyya bhaneyya dipeyya vohareyyati yatha
hi janeyya tatha vadeyya. Tenaha bhagava
         sakanhi ditthim kathamaccayeyya
         chandanunito ruciya nivittho
         Sayam samattani pakubbamano
         yatha hi janeyya tatha vadeyyati.
   [80] Yo attano silavatani jantu
         ananuputtho ca 1- paresa pava 2-
         anariyadhammam kusala tamahu
         yo atumanam sayameva pava.
   [81] Yo attano silavatani jantuti yoti yo yadiso yathayutto
yathavihito   yathapakaro   yanthanappatto   yamdhammasamannagato
khattiyo  va brahmano va vesso va suddo va gahattho va
pabbajito va devo va manusso va . silavataniti atthi silanceva
vattanca 3- atthi vattam 4- na silam.
   {81.1} Katamam silanceva vattanca . idha bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya sikkhati sikkhapadesu yo tattha samyamo
samvaro avitikkamo idam silam . yam samadanam tam vattam. Samvaratthena silam
samadanatthena vattam idam vuccati silanceva vattanca.
   {81.2} Katamam vattam na silam . attha dhutangani arannikangam
pindapatikangam    pamsukulikangam    tecivarikangam   sapadanacarikangam
khalupacchabhattikangam  nesajjikangam  yathasanthatikangam  idam vuccati vattam na
@Footnote: 1 Ma. va.. 2 Po. Ma. pava. ito param idisameva. 3-4 Po. Ma. vatanca.
@sabbattha idisameva.
Silam . viriyasamadanampi vuccati vattam na silam. Kamam taco ca naharu 1-
ca atthi ca avasussatu 2- sarire upasussatu mamsalohitam yantam purisathamena
purisabalena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbam na tam apapunitva
viriyassa  santhanam  bhavissatiti  cittam  pagganhati  padahati  evarupampi
viriyasamadanam [3]- vuccati vattam na silam.
   {81.3} Na tavaham imam pallankam bhindissami yava me na anupadaya
asavehi  cittam  vimuccissatiti  cittam  pagganhati  padahati evarupampi
viriyasamadanam vuccati vattam na silam.
     Nasissam na pivissami    viharato na nikkhamim
     napi passam nipatessam    tanhasalle anuhateti
   {81.4}  cittam  pagganhati  padahati evarupampi viriyasamadanam
vuccati  vattam  na silam . na tavaham imamha asana vutthahissami
cankama  orohissami  vihara  nikkhamissami addhayoga nikkhamissami
pasada  nikkhamissami  hammiya  nikkhamissami  guhaya  nikkhamissami
lena  nikkhamissami  kutiya  nikkhamissami  kutagara  nikkhamissami
atta  nikkhamissami  mala  nikkhamissami uddanda 4- nikkhamissami
upatthanasalaya   nikkhamissami  mandapa  nikkhamissami  rukkhamula
nikkhamissami  yava  me na anupadaya asavehi cittam  vimuccissatiti
cittam    pagganhati   padahati   evarupampi   viriyasamadanam
vuccati   vattam   na   silam  .  imasminneva  pubbanhasamayam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. naharu. 2 Ma. avasissatu. 3 Po. Ma. idam. 4 Po. Yu.
@uddanha.
Ariyadhammam  aharissami  samaharissami  adhigacchissami  phusayissami
sacchikarissamiti   cittam   pagganhati   padahati   evarupampi
viriyasamadanam  vuccati  vattam  na  silam . imasminneva majjhantikasamayam
sayanhasamayam   purebhattam   pacchabhattam   purimayamam   majjhimayamam
pacchimayamam  kale junhe vasse hemante gimhe purime vayokhandhe
majjhime  vayokhandhe  pacchime  vayokhandhe  ariyadhammam  aharissami
samaharissami   adhigacchissami  phusayissami  sacchikarissamiti  cittam
pagganhati padahati evarupampi viriyasamadanam vuccati vattam na silam.
   {81.5} Jantuti satto naro manavo poso puggalo jivo jatu
jantu indagu manujoti yo attano silavatani jantu.
   [82] Ananuputtho ca paresa pavati paresanti paresam khattiyanam
brahmananam  vessanam  suddanam  gahatthanam  pabbajitanam  devanam
manussanam . ananuputthoti aputtho apucchito anayacito anajjhesito
appasadito . pavati attano silam va vattam va silavattam va pavadati.
Ahamasmi  silasampannoti  va  vattasampannoti  va  silavattasampannoti
va jatiya va gottena va kolaputtikena va vannapokkharataya va
dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena
va  sutena  va  patibhanena  va  annatarannatarena  va vatthuna
uccakula  pabbajitoti  va  mahakula pabbajitoti va mahabhogakula
Pabbajitoti  va  ularabhogakula  pabbajitoti  va  nato  yasassi
gahatthanam   pabbajitananti  va  labhimhi  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharananti  va  suttantikoti  va  vinayadharoti
va  dhammakathikoti va arannikoti va pindapatikoti va pamsukulikoti
va  tecivarikoti  va  sapadanacarikoti  va khalupacchabhattikoti va
nesajjikoti  va  yathasanthatikoti  va pathamassa jhanassa labhiti va
dutiyassa  jhanassa labhiti va tatiyassa jhanassa labhiti va catutthassa
jhanassa  labhiti  va  akasanancayatanasamapattiya  labhiti  va
vinnanancayatanasamapattiya   labhiti   va   akincannayatana-
samapattiya   labhiti   va   nevasannanasannayatanasamapattiya
labhiti  va  pavadati katheti bhanati dipayati voharatiti ananuputtho ca
paresa pava.
   [83] Anariyadhammam kusala tamahuti kusalati ye te khandhakusala
dhatukusala   ayatanakusala   paticcasamuppadakusala  satipatthanakusala
sammappadhanakusala   iddhippadakusala   indriyakusala   balakusala
bojjhangakusala  maggakusala  phalakusala  nibbanakusala  te  kusala
evamahamsu  anariyanam  eso dhammo neso dhammo ariyanam balanam
eso  dhammo  neso  dhammo panditanam asappurisanam eso dhammo
neso  dhammo  sappurisananti evamahamsu evam kathenti evam bhananti
evam dipayanti evam voharantiti anariyadhammam kusala tamahu.
   [84] Yo atumanam sayameva pavati atuma vuccati atta.
Sayameva  pavati  sayameva  attanam  pavadati ahamasmi silasampannoti
va  vattasampannoti  va  silavattasampannoti  va  jatiya  va
gottena  va  kolaputtikena  va vannapokkharataya va dhanena va
ajjhenena  va  kammayatanena  va sippayatanena va vijjatthanena
va  sutena  va  patibhanena  va  annatarannatarena  va vatthuna
uccakula  pabbajitoti  va  mahakula pabbajitoti va mahabhogakula
pabbajitoti  va  ularabhogakula  pabbajitoti  va  nato  yasassi
gahatthanam  1-  pabbajitananti  va  labhimhi  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharananti    va   suttantikoti   va
vinayadharoti  va  dhammakathikoti  va  arannikoti  va pindapatikoti
va  pamsukulikoti  va  tecivarikoti  va sapadanacarikoti khalupaccha-
bhattikoti va nesajjikoti va yathasanthatikoti va pathamassa jhanassa
labhiti  va  dutiyassa jhanassa labhiti va tatiyassa jhanassa labhiti
va  catutthassa  jhanassa  labhiti  va  akasanancayatanasamapattiya
labhiti   va   vinnanancayatanasamapattiya   labhiti   va
akincannayatanasamapattiya   labhiti  va  nevasannanasannayatana-
samapattiya  labhiti  va  pavadati katheti bhanati dipayati voharatiti
yo atumanam sayameva pava . tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. Yu. sagahatthapabbajitananti.
         Yo attano silavatani jantu
         ananuputtho ca paresa pava
         anariyadhammam kusala tamahu
         yo atumanam sayameva pavati.
   [85] Santo ca bhikkhu abhinibbutatto
         itihanti silesu akatthamano
         tamariyadhammam kusala vadanti
         yassussada natthi kuhinci loke.
   [86] Santo ca bhikkhu abhinibbutattoti santoti ragassa santatta
santo  dosassa  santatta  santo  mohassa  santatta 1- santo
kodhassa  upanahassa  makkhassa  palasassa  issaya  macchariyassa
mayaya  satheyyassa  thambhassa  sarambhassa  manassa  atimanassa
madassa   pamadassa   sabbakilesanam  sabbaduccaritanam  sabbadarathanam
sabbaparilahanam     sabbasantapanam     sabbakusalabhisankharanam
santatta  samitatta  vupasamitatta  vijjhatatta  nibbutatta vigatatta
patippassaddhatta   santo   vupasanto   nibbuto  patippassaddhoti
santo  .  bhikkhuti sattannam dhammanam bhinnatta bhikkhu . sakkayaditthi
bhinna  hoti  vicikiccha bhinna hoti silabbataparamaso bhinno hoti
rago bhinno hoti doso bhinno hoti moho bhinno hoti mano bhinno
@Footnote: 1 Po. Ma. samitatta.
Hoti  .  bhinnassa  honti  papaka  akusala  dhamma sankilesika
ponobbhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya.
         Pajjena katena attana (sabhiyati bhagava)
         parinibbanagato vitinnakankho
         vibhavanca bhavanca vippahaya
         vusitava khinapunabbhavoti 1-.
Santo  ca  bhikkhu  . abhinibbutattoti ragassa nibbapitatta dosassa
nibbapitatta   mohassa   nibbapitatta  abhinibbutatto  kodhassa
upanahassa  makkhassa  palasassa  issaya  macchariyassa  mayaya
satheyyassa  thambhassa  sarambhassa  manassa  atimanassa  madassa
pamadassa    sabbakilesanam    sabbaduccaritanam    sabbadarathanam
sabbaparilahanam     sabbasantapanam     sabbakusalabhisankharanam
nibbapitatta abhinibbutattoti santo ca bhikkhu abhinibbutatto.
   [87] Itihanti silesu akatthamanoti itihanti padasandhi padasamsaggo
padaparipuri  akkharasamavayo  byanjanasilitthata  padanupubbatametam  2-
itihanti . silesu akatthamanoti idhekacco katthi hoti vikatthi. So katthati
vikatthati ahamasmi silasampannoti va vattasampannoti va silavattasampannoti
va jatiya va gottena va kolaputtikena va vannapokkharataya va
.pe. nevasannanasannayatanasamapattiya labhiti va katthati vikatthati.
@Footnote: 1 Po. Ma. vusitava khinapunabbhavo sa bhikkhuti. 2 Ma. padanupubbatapetam.
Evam na katthati na vikatthati katthana arato virato pativirato nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti
itihanti silesu akatthamano.
   [88] Tamariyadhammam kusala vadantiti kusalati ye te khandhakusala
dhatukusala   ayatanakusala   paticcasamuppadakusala  satipatthanakusala
sammappadhanakusala   iddhippadakusala   indriyakusala   balakusala
bojjhangakusala  maggakusala  phalakusala  nibbanakusala  te  kusala
evam vadanti ariyanam eso dhammo neso dhammo anariyanam panditanam
eso dhammo neso dhammo balanam sappurisanam eso dhammo neso
dhammo asappurisananti evam vadanti [1]- evam kathenti evam bhananti
evam dipayanti evam voharantiti tamariyadhammam kusala vadanti.
   [89]  Yassussada  natthi  kuhinci  loketi  yassati arahato
khinasavassa  .  ussadati  sattussada  ragussado  dosussado
mohussado  manussado  ditthussado  kilesussado  kammussado .
Yassime  ussada  natthi  na  santi na samvijjanti nupalabbhanti pahina
samucchinna  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina
daddha  .  kuhinciti  kuhinci  kimhici  katthaci ajjhattam va bahiddha
va  ajjhattabahiddha  va  .  loketi  apayaloke  manussaloke
devaloke  khandhaloke  dhatuloke  ayatanaloketi  yassussada natthi
@Footnote: 1 Ma. ariyanam.
Kuhinci loke. Tenaha bhagava
         santo ca bhikkhu abhinibbutatto
         itihanti silesu akatthamano
         tamariyadhammam kusala vadanti
         yassussada natthi kuhinci loketi.
   [90] Pakappita sankhata yassa dhamma
         purakkhata santi avivadata 1-
         yadattani passati anisamsam
         tannissito kuppapaticcasantim.
   [91] Pakappita sankhata yassa dhammati pakappanati dve pakappana
tanhapakappana  ca  ditthipakappana  ca  .pe.  ayam  tanhapakappana
.pe.  ayam ditthipakappana . sankhatati sankhata visankhata abhisankhata
santhapitatipi  sankhata  .  athava  anicca sankhata paticcasamuppanna
khayadhamma  vayadhamma  viragadhamma nirodhadhammatipi sankhata . yassati
ditthigatikassa  .  dhamma  vuccanti  dvasatthi  ditthigataniti pakappita
sankhata yassa dhamma.
   [92]  Purakkhata  santi  avivadatati 2- purekkharati dve
purekkhara  tanhapurekkharo  ca  ditthipurekkharo  ca .pe. ayam
tanhapurekkharo  .pe.  ayam  ditthipurekkharo  .  tassa tanha-
purekkharo  appahino  ditthipurekkharo  appatinissattho  tassa
@Footnote: 1 katthaci santimavevadatati dissati. 2 Po. avevadata.
Tanhapurekkharassa    appahinatta   tassa   ditthipurekkharassa
appatinissatthatta  so  tanham  va  ditthim va purato katva carati
tanhadhajo   tanhaketu  tanhadhipateyyo  ditthiddhajo  ditthiketu
ditthadhipateyyo tanhaya va ditthiya va parivarito caratiti purakkhata.
Santiti santi samvijjanti [1]- upalabbhanti . Avivadatati avivadata 2-
avodata  aparisuddha  sankilittha  sankilesikati  purakkhata  santi
avivadata.
   [93]  Yadattani  passati  anisamsanti  yadattaniti yam attani .
Atta  vuccati  ditthigatam . attano ditthiya dve anisamse passati
ditthadhammikanca anisamsam samparayikanca anisamsam.
   {93.1}  Katamo ditthiya ditthadhammiko anisamso . yamditthiko
sattha  hoti tamditthika savaka honti . tamditthikam sattharam savaka
sakkaronti  garukaronti  manenti  pujenti  apacitim  karonti labhanti
ca    tatonidanam   civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam
ayam ditthiya ditthadhammiko anisamso.
   {93.2} Katamo ditthiya samparayiko anisamso. Ayam ditthi alam
nagattaya  va  supannattaya  va  yakkhattaya va asurattaya va
gandhabbattaya  va  maharajattaya  va indattaya va brahmattaya
va  devattaya  va  ayam ditthi alam suddhiya visuddhiya parisuddhiya
muttiya  vimuttiya  parimuttiya  imaya  ditthiya  sujjhanti visujjhanti
@Footnote: 1 Po. Ma. atthi. 2 Po. Ma. avevadata.
Parisujjhanti   muccanti  vimuccanti  parimuccanti  imaya  ditthiya
sujjhissami  visujjhissami  parisujjhissami  muccissami  vimuccissami
parimuccissamiti   ayatim   phalapatikankhi   hoti  ayam  ditthiya
samparayiko anisamso.
   {93.3} Attano ditthiya ime dve anisamse passati dakkhati
oloketi nijjhayati upaparikkhatiti yadattani passati anisamsam.
   [94] Tannissito kuppapaticcasantinti tisso santiyo accantasanti
tadangasanti sammatisanti.
   {94.1} Katama accantasanti . Accantasanti vuccati amatam nibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho nibbanam ayam accantasanti.
   {94.2} Katama tadangasanti . pathamam jhanam samapannassa nivarana
santa  honti  .  dutiyam  jhanam  samapannassa vitakkavicara santa
honti  .  tatiyam  jhanam  samapannassa piti santa hoti . catuttham
jhanam  samapannassa  sukhadukkha  santa  honti . akasanancayatanam
samapannassa  rupasanna  patighasanna  nanattasanna  santa honti .
Vinnanancayatanam   samapannassa   akasanancayatanasanna   santa
hoti   .  akincannayatanam  samapannassa  vinnanancayatanasanna
santa   hoti   .   nevasannanasannayatanam   samapannassa
akincannayatanasanna santa hoti. Ayam tadangasanti.
   {94.3} Katama sammatisanti 1- . Sammatisanti vuccanti dvasatthi
ditthigatani ditthisantiyo . apica sammatisanti imasmim [2]- adhippeta
santiti.
   {94.4}  Tannissito  kuppapaticcasantinti  kuppasantim pakuppasantim
eritasantim  sameritasantim  calitasantim ghattitasantim kappitasantim pakappitasantim
aniccam  sankhatam paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam viragadhammam nirodhadhammam
santim  nissito  [3]- allino upagato 4- ajjhosito adhimuttoti
tannissito kuppapaticcasantim. Tenaha bhagava
         pakappita sankhata yassa dhamma
         purakkhata santi avivadata
         yadattani passati anisamsam
         tannissito kuppapaticcasantinti.
   [95] Ditthinivesa na hi svativatta
         dhammesu niccheyya samuggahitam
         tasma naro tesu nivesanesu
         nirassati adiyaticca 5- dhammam.
   [96]  Ditthinivesa na hi svativattati ditthinivesati sassato
loko   idameva   saccam   moghamannanti   abhinivesapparamaso
ditthinivesanam   asassato  loko   antava  loko  anantava
loko  tam  jivam  tam  sariram annam jivam annam sariram hoti tathagato
@Footnote: 1 Po. Ma. sammutisanti. sabbattha idisameva. 2 Ma. Yu. atthe.
@3 Ma. asito Yu. asito. 4 Ma. upagato. 5 Ma. adiyati ca.
Parammarana  na  hoti  tathagato  parammarana hoti ca na ca hoti
tathagato  parammarana  neva hoti na na hoti tathagato parammarana
idameva  saccam  moghamannanti  abhinivesapparamaso  ditthinivesananti
ditthinivesa . na hi svativattati [1]- durativatta duttara duppatara
dussamatikkama dubbitivattati ditthinivesa na hi svativatta.
   [97] Dhammesu niccheyya samuggahitanti dhammesuti dvasatthiditthigatesu.
Niccheyyati  nicchinitva vinicchinitva vicinitva pavicinitva tulayitva
tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva [2]- odhiggaho vilaggaho
varaggaho   kotthasaggaho   uccayaggaho   samuccayaggaho
idam  saccam  taccham  tatham  bhutam  yathavam  aviparitanti gahitam paramattham
abhinivittham ajjhositam adhimuttanti dhammesu niccheyya samuggahitam.
   [98] Tasma naro tesu nivesanesuti tasmati tasma tamkarana
tamhetu  tampaccaya  tamnidana . naroti satto naro manavo poso
puggalo jivo jatu jantu indagu manujo . tesu nivesanesuti tesu
ditthinivesanesuti tasma naro tesu nivesanesu.
   [99]  Nirassati  adiyaticca dhammanti nirassatiti dvihi karanehi
nirassati   paravicchindanaya  va  nirassati  anabhisambhunanto  va
nirassati.
   {99.1} Katham paravicchindanaya nirassati . paro vicchindati so
sattha  na  sabbannu  dhammo  na  svakkhato gano na supatipanno
@Footnote: 1 Po. Ma. ditthinivesa na hi svativatta. 2 Ma. Yu. samuggahitanti nivesanesu.
Ditthi  na  bhaddika  patipada  na  supannatta maggo na niyyaniko
natthettha  suddhi  va  visuddhi  va parisuddhi va mutti va vimutti
va  parimutti  va na tattha sujjhanti va visujjhanti va parisujjhanti
va muccanti va vimuccanti va parimuccanti va hina nihina omaka
lamaka  jatukka  1- parittati . evam paro vicchindati . evam
vicchindiyamano   sattharam  nirassati  dhammakkhanam  nirassati  ganam
nirassati  ditthim  nirassati  patipadam  nirassati  maggam nirassati . evam
paravicchindanaya nirassati.
   {99.2}  Katham anabhisambhunanto nirassati . silam anabhisambhunanto
silam  nirassati  vattam  anabhisambhunanto  vattam  nirassati  silavattam 2-
anabhisambhunanto silavattam nirassati. Evam anabhisambhunanto nirassati.
   {99.3} Adiyaticca dhammanti sattharam ganhati dhammakkhanam ganhati
ganam  ganhati  ditthim  ganhati  patipadam  ganhati  maggam  ganhati
paramasati abhinivisatiti nirassati adiyaticca dhammam. Tenaha bhagava
           ditthinivesa na hi svativatta
           dhammesu niccheyya samuggahitam
           tasma naro tesu nivesanesu
           nirassati adiyaticca dhammanti.
   [100] Dhonassa hi natthi kuhinci loke
           pakappita ditthi bhavabhavesu
@Footnote: 1 Ma. chatukka. 2 Ma. silabbatam. sabbattha idisameva.
           Mayanca mananca pahaya dhono
           sa kena gaccheyya anupayo so.
   [101]  Dhonassa  hi  natthi  kuhinci  loke pakappita ditthi
bhavabhavesuti  dhonoti  dhona  vuccati  panna  ya  panna
pajanana  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhana  upalakkhana
paccupalakkhana   pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya  cinta
upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam  patodo
panna   pannindriyam   pannabalam   pannasattham   pannapasado
pannaaloko   pannaobhaso   pannapajjoto   pannaratanam
amoho dhammavicayo sammaditthi. Kimkarana dhona vuccati panna.
   {101.1} Taya pannaya kayaduccaritam dhutanca dhotanca sandhotanca
niddhotanca  .  vaciduccaritam dhutanca dhotanca sandhotanca niddhotanca .
Manoduccaritam  dhutanca  dhotanca  sandhotanca  niddhotanca  .  rago
dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca. Doso moho kodho upanaho
makkho palaso issa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano
atimano mado pamado sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha
sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara dhuta ca dhota
ca sandhota ca niddhota ca. Tamkarana dhona vuccati panna.
   {101.2}  Athava  sammaditthiya  micchaditthi  dhuta  ca
Dhota  ca  sandhota  ca  niddhota ca . sammasankappena miccha
sankappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca. Sammavacaya
micchavaca dhuta ca . sammakammantena micchakammanto dhuto ca .
Sammaajivena micchaajivo dhuto ca . Sammavayamena micchavayamo
dhuto ca . sammasatiya micchasati dhuta ca. Sammasamadhina micchasamadhi
dhuto  ca  .  sammananena  micchananam  dhutanca . sammavimuttiya
micchavimutti dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca.
   {101.3} Athava ariyena atthangikena maggena sabbe kilesa
sabbe  duccarita  sabbe  daratha sabbe parilaha sabbe santapa
sabbakusalabhisankhara dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca.
Araha imehi dhoneyyehi dhammehi upeto samupeto upagato samupagato
upapanno samupapanno samannagato tasma araha dhono. So dhutarago
dhutapapo  dhutakileso dhutaparilahoti dhono . kuhinciti kuhinci kimhici
katthaci ajjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddha va.
   {101.4} Loketi apayaloke .pe. Ayatanaloke. Pakappanati 1-
dve  pakappana  tanhapakappana  ca  ditthipakappana  ca .pe. ayam
tanhapakappana  .pe.  ayam  ditthipakappana . bhavabhavesuti bhavabhave
kammabhave  punabbhave  kamabhave  kammabhave  kamabhave  punabbhave
rupabhave  kammabhave  rupabhave  punabbhave arupabhave kammabhave arupabhave
@Footnote: 1 Ma. pakappitati.
Punabbhave  punappunam  1-  bhave  punappunam gatiya punappunam upapattiya
punappunam  patisandhiya  punappunam  attabhavabhinibbattiya  .  dhonassa
hi  natthi  kuhinci  loke  pakappita  ditthi  bhavabhavesuti  dhonassa
kuhinci  loke  bhavabhavesu  ca  kappita  pakappita  abhisankhata
santhapita  ditthi  natthi  na  santi  na samvijjanti nupalabbhanti pahina
samucchinna  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina
daddhati dhonassa hi natthi kuhinci loke pakappita ditthi bhavabhavesu.
   [102] Mayanca mananca pahaya dhonoti maya vuccati vancanika
cariya . idhekacco kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam caritva
manasa  duccaritam  caritva tassa paticchadanahetu papikam iccham panidahati
ma mam jannati icchati ma mam jannati sankappeti ma mam jannati
vacam bhasati ma mam jannati kayena parakkamati. Ya evarupa maya
mayavita  accasara  vancana  nikati  nikirana  pariharana  guhana
pariguhana  chadana  paricchadana anuttanikammam anavikammam vocchadana
papakiriya ayam vuccati maya.
   {102.1} Manoti ekavidhena mano ya cittassa unnati .
Duvidhena  mano  attukkamsanamano  paravambhanamano . tividhena mano
seyyohamasmiti  mano  sadisohamasmiti  mano hinohamasmiti mano .
@Footnote: 1 Po. Ma. punappuna. sabbattha idisameva.
Catubbidhena mano labhena manam janeti yasena manam janeti pasamsaya
manam  janeti  sukhena  manam  janeti . pancavidhena mano labhimhi
manapikanam  rupananti  manam  janeti  labhimhi  manapikanam  saddanam
gandhanam  rasanam  photthabbananti  manam  janeti . chabbidhena mano
cakkhusampadaya  manam  janeti sotasampadaya manam janeti ghanasampadaya
jivhasampadaya  kayasampadaya  manosampadaya  manam  janeti .
Sattavidhena  mano  mano  atimano  manatimano  omano
adhimano asmimano micchamano.
   {102.2} Atthavidhena mano labhena manam janeti alabhena omanam
janeti yasena manam janeti ayasena omanam janeti pasamsaya manam janeti
nindaya omanam janeti sukhena manam janeti dukkhena omanam janeti.
Navavidhena mano seyyassa seyyohamasmiti mano seyyassa sadisohamasmiti
mano  seyyassa  hinohamasmiti mano sadisassa seyyohamasmiti mano
sadisassa  sadisohamasmiti  mano  sadisassa  hinohamasmiti mano hinassa
seyyohamasmiti  mano  hinassa  sadisohamasmiti  mano  hinassa
hinohamasmiti mano . dasavidhena mano idhekacco manam janeti jatiya
va gottena va kolaputtikena 1- va vannapokkharataya va dhanena va
ajjhenena  va  kammayatanena  va sippayatanena va vijjatthanena
va  sutena  va  patibhanena va annatarannatarena va vatthuna .
@Footnote: 1 Ma. kolaputtiyena.
Yo  evarupo  mano  mannana  mannitattam  unnati  unnamo  1-
dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati mano.
   {102.3} Mayanca mananca pahaya dhonoti [2]- mayanca mananca
pahaya  pajahitva  vinoditva  byantikaritva  anabhavangametvati
mayanca mananca pahaya dhono.
   [103]  Sa kena gaccheyya anupayo soti upayoti 3- dve
upaya  tanhupayo  ca  ditthupayo  ca  .pe. ayam tanhupayo .pe.
Ayam  ditthupayo  .  tassa  tanhupayo  pahino ditthupayo patinissattho
tanhupayassa  pahinatta  ditthupayassa  patinissatthatta  anupayo .
So 4- kena ragena gaccheyya kena dosena gaccheyya kena mohena
gaccheyya  kena  manena  gaccheyya  kaya ditthiya gaccheyya kena
uddhaccena  gaccheyya  kaya  vicikicchaya  gaccheyya  kehi anusayehi
gaccheyya rattoti va dutthoti va mulhoti va vinibandhoti 5- va
paramatthoti va vikkhepagatoti va anitthangatoti va thamagatoti va.
   {103.1} Te abhisankhara pahina abhisankharanam pahinatta gatiyo
kena  gaccheyya  nerayikoti va tiracchanayonikoti va pittivisayikoti
va manussoti va devoti va rupiti va arupiti va sanniti va asanniti
va nevasanninasanniti va . so hetu natthi paccayo natthi karanam
natthi yena gaccheyyati sa kena gaccheyya anupayo so. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. unnamo. 2 Ma. dhono. 3 Ma. upayati. sabbattha idisameva.
@4 Po. Ma. puggalo. 5 Po. Ma. vinibaddhoti.
           Dhonassa hi natthi kuhinci loke
           pakappita ditthi bhavabhavesu
           mayanca mananca pahaya dhono
           sa kena gaccheyya anupayo soti.
   [104] Upayo hi dhammesu upeti vadam
           anupayam kena katham vadeyya
           attam 1- nirattam na hi tassa atthi
           adhosi so ditthimidheva sabbam.
   [105] Upayo hi dhammesu upeti vadanti upayoti dve upaya
tanhupayo ca ditthupayo ca .pe. ayam tanhupayo .pe. Ayam ditthupayo.
Tassa  tanhupayo  appahino  ditthupayo  appatinissattho  tanhupayassa
appahinatta  ditthupayassa  appatinissatthatta  dhammesu  vadam  upeti
rattoti va dutthoti va mulhoti va vinibandhoti va paramatthoti va
vikkhepagatoti va anitthangatoti va thamagatoti va. Te abhisankhara
appahina  abhisankharanam  appahinatta gatiya vadam upeti nerayikoti
va tiracchanayonikoti va pittivisayikoti va manussoti va devoti va
rupiti  va  arupiti  va sanniti va asanniti va nevasanninasanniti
va  vadam upeti upagacchati ganhati paramasati abhinivisatiti upayo hi
dhammesu upeti vadam.
@Footnote: 1 Ma. atta niratta.
   [106]  Anupayam  kena  katham vadeyyati upayoti dve upaya
tanhupayo  ca  ditthupayo  ca  .pe.  ayam  tanhupayo  .pe. ayam
ditthupayo  .  tassa  tanhupayo  pahino  ditthupayo  patinissattho
tanhupayassa  pahinatta  ditthupayassa patinissatthatta anupayam [1]- kena
ragena  vadeyya  kena  dosena  vadeyya  kena mohena vadeyya
kena  manena  vadeyya  kaya  ditthiya  vadeyya kena uddhaccena
vadeyya  kaya  vicikicchaya vadeyya kehi anusayehi vadeyya rattoti
va  dutthoti  va  mulhoti  va  vinibandhoti  va  paramatthoti
va  vikkhepagatoti  va  anitthangatoti  va  thamagatoti  va .
Te  abhisankhara  pahina  abhisankharanam  pahinatta  gatiyo  kena
vadeyya  nerayikoti  va  .pe.  nevasanninasanniti  va  . so
hetu  natthi  paccayo  natthi  karanam  natthi yena vadeyya katheyya
bhaneyya dipayeyya vohareyyati anupayam kena katham vadeyya.
   [107] Attam nirattam na hi tassa atthiti attati sassataditthi 2-
natthi  nirattati  ucchedaditthi  natthi  attati gahitam natthi nirattati
muncitabbam  natthi  .  yassatthi  gahitam  tassatthi  muncitabbam  yassatthi
muncitabbam  tassatthi  gahitam  .  gahanamuncanam  3- samatikkanto araha
vuddhiparihanim  vitivatto  .  so  vutthavaso  cinnacarano  .pe.
Natthi tassa punabbhavoti attam nirattam na hi tassa atthi.
   [108]  Adhosi  so  ditthimidheva  sabbanti  tassa  dvasatthi
@Footnote: 1 Ma. puggalam. 2 Ma. attanuditthi. 3 Ma. gahanam muncana.
Ditthigatani   pahinani   samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani
abhabbuppattikani  nanaggina  daddhani  .  so  sabbam  ditthigatam
idheva  adhosi  dhuni  sandhuni  niddhuni  pajahi  vinodesi byantiakasi
anabhavangamesiti adhosi so ditthimidheva sabbam. Tenaha bhagava
           upayo hi dhammesu upeti vadam
           anupayam kena katham vadeyya
           attam nirattam na hi tassa atthi
           adhosi so ditthimidheva sabbanti.
        Tatiyo dutthatthakasuttaniddeso nitthito.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 72-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=1429&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=1429&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=70&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=70              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=4345              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=4345              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]