ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

          Catuttho suddhaṭṭhakasuttaniddeso
   [109] Passāmi suddhaṃ paramaṃ arogaṃ
           diṭṭhena saṃsuddhi narassa hoti
           evābhijānaṃ 1- paramanti ñatvā
           suddhānupassīti pacceti ñāṇaṃ.
   [110]  Passāmi  suddhaṃ  paramaṃ  aroganti  passāmi  suddhanti
passāmi  suddhaṃ  dakkhāmi  suddhaṃ  olokemi  suddhaṃ nijjhāyāmi suddhaṃ
upaparikkhāmi  suddhaṃ  .  paramaṃ  aroganti  paramaṃ  ārogyappattaṃ
khemappattaṃ   tāṇappattaṃ   leṇappattaṃ  saraṇappattaṃ  parāyanappattaṃ
abhayappattaṃ   accutappattaṃ  amatappattaṃ  nibbānappattanti  passāmi
suddhaṃ paramaṃ arogaṃ.
   [111]  Diṭṭhena  saṃsuddhi  narassa  hotīti cakkhuviññāṇena 2-
rūpadassanena  narassa  suddhi  visuddhi  parisuddhi mutti vimutti parimutti
hoti  naro  sujjhati  visujjhati  parisujjhati muccati vimuccati parimuccatīti
diṭṭhena saṃsuddhi narassa hoti.
   [112]  Evābhijānaṃ  paramanti  ñatvāti  evaṃ  abhijānanto
ājānanto  vijānanto  paṭivijānanto  paṭivijjhanto  idaṃ  paramaṃ
aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ paramanti ñatvā jānitvā
@Footnote: 1 Yu. etābhijānaṃ . 2 Po. Ma. cakkhuviññāṇaṃ.
Tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti evābhijānaṃ paramanti
ñatvā.
   [113]  Suddhānupassīti pacceti ñāṇanti yo suddhaṃ passati so
suddhānupassī  .  pacceti  ñāṇanti  cakkhuviññāṇena  1-  rūpadassanaṃ
ñāṇanti  pacceti  maggoti  pacceti  pathoti  pacceti  niyyānanti
paccetīti suddhānupassīti pacceti ñāṇaṃ. Tenāha bhagavā
           passāmi suddhaṃ paramaṃ arogaṃ
           diṭṭhena saṃsuddhi narassa hoti
           evābhijānaṃ paramanti ñatvā
           suddhānupassīti pacceti ñāṇanti.
   [114] Diṭṭhena ce suddhi narassa hoti
           ñāṇena vā so pajahāti dukkhaṃ
           aññena so sujjhati sopadhīko
           diṭṭhī hi naṃ pāva tathā vadānaṃ.
   [115]  Diṭṭhena  ce  suddhi  narassa  hotīti cakkhuviññāṇena
rūpadassanena  ce  narassa  suddhi  visuddhi  parisuddhi  mutti  vimutti
parimutti  hoti  naro  sujjhati  visujjhati  parisujjhati  muccati vimuccati
parimuccatīti diṭṭhena ce suddhi narassa hoti.
   [116]  Ñāṇena  vā  so  pajahāti dukkhanti cakkhuviññāṇena
rūpadassanena  ce naro jātidukkhaṃ pajahati jarādukkhaṃ pajahati byādhidukkhaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. cakkhuviññāṇaṃ rūpadassanena ñāṇanti. sabbattha īdisameva.
Dukkhaṃ  pajahati  maraṇadukkhaṃ  pajahati  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ
pajahatīti ñāṇena vā so pajahāti dukkhaṃ.
   [117]  Aññena so sujjhati sopadhīkoti aññena asuddhimaggena
micchāpaṭipadāya   aniyyānapathena   1-   aññatra  satipaṭṭhānehi
aññatra   sammappadhānehi   aññatra   iddhippādehi   aññatra
indriyehi   aññatra  balehi  aññatra  bojjhaṅgehi  aññatra
ariyā  aṭṭhaṅgikā  maggā  naro  sujjhati  visujjhati  parisujjhati
muccati  vimuccati  parimuccati  . sopadhīkoti sarāgo sadoso samoho
samāno  sataṇho  sadiṭṭhi  sakileso  saupādānoti  aññena  so
sujjhati sopadhīko.
   [118] Diṭṭhī hi naṃ pāva tathā vadānanti sāva diṭṭhi taṃ puggalaṃ
pāvadati  itipāyaṃ  puggalo  micchādiṭṭhiko  viparītadassanoti  . tathā
vadānanti  tathā  vadantaṃ  kathentaṃ  bhaṇantaṃ  dīpayantaṃ  voharantaṃ
sassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti tathā vadantaṃ kathentaṃ
bhaṇantaṃ  dīpayantaṃ  voharantaṃ  asassato  loko  antavā  loko
anantavā  loko  taṃ  jīvaṃ  taṃ sarīraṃ aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ hoti
tathāgato  parammaraṇā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  hoti  ca
na ca hoti tathāgato parammaraṇā neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇā   idameva   saccaṃ   moghamaññanti   tathā   vadantaṃ
kathentaṃ  bhaṇantaṃ  dīpayantaṃ  voharantanti  diṭṭhī  hi  naṃ pāva tathā
@Footnote: 1 Ma. aniyyānikapathena.
Vadānaṃ. Tenāha bhagavā
           diṭṭhena ce suddhi narassa hoti
           ñāṇena vā so pajahāti dukkhaṃ
           aññena so sujjhati sopadhīko
           diṭṭhī hi naṃ pāva tathā vadānanti.
   [119] Na brāhmaṇo aññato suddhimāha
           diṭṭhe sute sīlavate mute vā
           puññe ca pāpe ca anūpalitto
           attañjaho nayidha pakubbamāno.
   [120] Na brāhmaṇo aññato suddhimāha diṭṭhe sute sīlavate
mute  vāti  nāti  paṭikkhepo  .  brāhmaṇoti  sattannaṃ dhammānaṃ
bāhitattā  brāhmaṇo  .  sakkāyadiṭṭhi  bāhitā  hoti  vicikicchā
bāhitā  hoti  sīlabbataparāmāso  bāhito  hoti  rāgo  bāhito
hoti  doso  bāhito  hoti moho bāhito hoti māno bāhito
hoti  .  bāhitassa  honti  pāpakā  akusalā dhammā saṅkilesikā
ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.
           Bāhetvā sabbapāpakāni (sabhiyāti bhagavā)
           vimalo sādhusamāhito ṭhitatto
           saṃsāramaticca kevalī so
           anissito tādi pavuccate sa brahmā.
   {120.1}  Na  brāhmaṇo  aññato  suddhimāhāti brāhmaṇo
aññena  asuddhimaggena  micchāpaṭipadāya  aniyyānapathena  aññatra
satipaṭṭhānehi   aññatra  sammappadhānehi  aññatra  iddhippādehi
aññatra  indriyehi  aññatra  balehi  aññatra bojjhaṅgehi aññatra
ariyā  1-  aṭṭhaṅgikā  maggā suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ
parimuttiṃ  nāha  na  katheti  na  bhaṇati na dīpayati na voharatīti na
brāhmaṇo  aññato  suddhimāha . diṭṭhe sute sīlavate mute vāti
santeke  samaṇabrāhmaṇā  diṭṭhasuddhikā  2-  te ekaccānaṃ rūpānaṃ
dassanaṃ maṅgalaṃ paccenti ekaccānaṃ rūpānaṃ dassanaṃ amaṅgalaṃ paccenti.
   {120.2} Katamesaṃ rūpānaṃ dassanaṃ maṅgalaṃ paccenti. Te kālato
vuṭṭhahitvā  abhimaṅgalagatāni  rūpāni  passanti  vātasakuṇaṃ  passanti
pussaveḷuvalaṭṭhiṃ  passanti  gabbhinitthiṃ  passanti  kumārikaṃ  khandhe
āropetvā  gacchantaṃ  passanti  puṇṇaghaṭaṃ  passanti  rohitamacchaṃ
passanti  ājaññaṃ  passanti  ājaññarathaṃ  passanti  usabhaṃ  passanti
gokapilaṃ passanti evarūpānaṃ rūpānaṃ dassanaṃ maṅgalaṃ paccenti.
   {120.3} Katamesaṃ rūpānaṃ dassanaṃ amaṅgalaṃ paccenti. Palālapuñjaṃ
passanti  takkaghaṭaṃ  passanti  rittaghaṭaṃ  passanti  naṭaṃ  passanti
naggasamaṇaṃ  passanti  kharaṃ  passanti  kharayānaṃ  passanti  ekayuttayānaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. ariyaṭṭhaṅgikamaggena. Ma. ariyena aṭṭhaṅgikena maggena.
@2 Po. Ma. diṭṭhisuddhikā. ito paraṃ īdisameva.
Passanti  kāṇaṃ  passanti  kuṇiṃ  passanti  khañjaṃ  passanti  pakkhahataṃ
passanti  jiṇṇakaṃ  passanti  byādhikaṃ passanti mataṃ passanti evarūpānaṃ
rūpānaṃ  dassanaṃ  amaṅgalaṃ  paccenti  .  ime  te samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhasuddhikā te diṭṭhena suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
paccenti.
   {120.4} Santeke samaṇabrāhmaṇā sutasuddhikā te ekaccānaṃ
saddānaṃ  savanaṃ  maṅgalaṃ  paccenti ekaccānaṃ saddānaṃ savanaṃ amaṅgalaṃ
paccenti.
   {120.5}  Katamesaṃ  saddānaṃ savanaṃ maṅgalaṃ paccenti . te
kālato  vuṭṭhahitvā  abhimaṅgalagatāni  saddāni  suṇanti  vaḍḍhāti
vā  vaḍḍhamānāti  vā  puṇṇāti  vā pussāti vā assokāti vā
sumanāti  vā sunakkhattāti vā sumaṅgalāti vā sirīti vā sirīvaḍḍhāti
vā evarūpānaṃ saddānaṃ savanaṃ maṅgalaṃ paccenti.
   {120.6} Katamesaṃ saddānaṃ savanaṃ amaṅgalaṃ paccenti. Kāṇoti vā
kuṇīti  vā  khañjoti  vā pakkhahatoti vā jiṇṇakoti vā byādhikoti
vā matoti vā chinnanti vā bhinnanti vā daḍḍhanti vā naṭṭhanti vā
natthīti vā evarūpānaṃ saddānaṃ savanaṃ amaṅgalaṃ paccenti . ime te
samaṇabrāhmaṇā  sutasuddhikā  te  sutena suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ
vimuttiṃ parimuttiṃ paccenti.
   {120.7} Santeke samaṇabrāhmaṇā sīlasuddhikā te sīlamattena
saññamamattena  saṃvaramattena  avītikkamamattena  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ
muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ paccenti . samaṇamuṇḍikāputto 1- evamāha
catūhi  kho  ahaṃ  thapati  dhammehi  samannāgataṃ purisapuggalaṃ paññāpemi
sampannakusalaṃ   paramakusalaṃ   uttamappattippattaṃ   samaṇaṃ   ayojjhaṃ
katamehi  catūhi  idha  thapati na kāyena pāpakammaṃ karoti na pāpikaṃ
vācaṃ  bhāsati  na  pāpakaṃ  saṅkappaṃ  saṅkappeti  na pāpakaṃ ājīvaṃ
ājīvati  imehi kho ahaṃ thapati catūhi dhammehi samannāgataṃ purisapuggalaṃ
paññāpemi    sampannakusalaṃ    paramakusalaṃ    uttamappattippattaṃ
samaṇaṃ  ayojjhaṃ  .  evameva  santeke  samaṇabrāhmaṇā sīlasuddhikā
te   sīlamattena   saññamamattena  saṃvaramattena  avītikkamamattena
suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ paccenti.
   {120.8} Santeke samaṇabrāhmaṇā vattasuddhikā te hatthivattikā 2-
vā honti assavattikā vā honti govattikā vā honti kukkuravattikā
vā  honti  kākavattikā  vā  honti vāsudevavattikā vā honti
baladevavattikā   vā   honti  puṇṇabhaddavattikā  vā  honti
maṇibhaddavattikā   vā   honti   aggivattikā   vā   honti
nāgavattikā  vā  honti  supaṇṇavattikā  vā  honti  yakkhavattikā
vā  honti  asuravattikā  vā  honti  gandhabbavattikā vā honti
mahārājavattikā  vā  honti  candavattikā  vā honti suriyavattikā
@Footnote: 1 Ma. Yu. samaṇo muṇḍikāputto. 2 Po. Ma. ...vatikā. ito paraṃ īdisameva.
Vā  honti  indavattikā  vā  honti  brahmavattikā  vā honti
devavattikā  vā  honti disavattikā 1- vā honti . ime te
samaṇabrāhmaṇā  vattasuddhikā  te  vattena  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ
muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ paccenti.
   {120.9} Santeke samaṇabrāhmaṇā mutasuddhikā . te kālato
vuṭṭhahitvā  paṭhaviṃ  āmasanti  haritaṃ  āmasanti  gomayaṃ  āmasanti
kacchapaṃ  āmasanti  jālaṃ  2-  akkamanti tilavāhaṃ āmasanti pussatilaṃ
khādanti   pussatelaṃ   makkhenti  pussadantakaṭṭhaṃ  3-  khādanti
pussamattikāya   nahāyanti   pussasāṭakaṃ  nivāsenti  pussaveṭṭhanaṃ
veṭṭhanti  .  ime  te  samaṇabrāhmaṇā  mutasuddhikā  te mutena
suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ paccenti.
   {120.10}  Na  brāhmaṇo  aññato suddhimāha diṭṭhe sute
sīlavate mute vāti brāhmaṇo diṭṭhasuddhiyāpi suddhiṃ nāha sutasuddhiyāpi
suddhiṃ  nāha  sīlasuddhiyāpi  suddhiṃ  nāha  vattasuddhiyāpi  suddhiṃ nāha
mutasuddhiyāpi suddhiṃ nāha na katheti na bhaṇati na dīpayati na voharatīti
na brāhmaṇo aññato suddhimāha diṭṭhe sute sīlavate mute vā.
   [121]  Puññe  ca  pāpe  ca  anūpalittoti  puññaṃ vuccati
yaṅkiñci  tedhātukaṃ  kusalābhisaṅkhāraṃ  .  apuññaṃ  vuccati  sabbaṃ
akusalaṃ  .  yato  puññābhisaṅkhāro  ca  apuññābhisaṅkhāro  ca
@Footnote: 1 Ma. disāvatikā. 2 Ma. phālaṃ. 3 Ma. phussa ... phussamattikā.
Āneñjābhisaṅkhāro  ca  pahīnā  honti  ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  ettāvatā  ca  puññe  ca
pāpe  ca  na  limpati na saṃlimpati na upalimpati alitto asaṃlitto
anūpalitto   nikkhanto   nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto
vimariyādikatena cetasā viharatīti puññe ca pāpe ca anūpalitto.
   [122]   Attañjaho   nayidha  pakubbamānoti  attañjahoti
attadiṭṭhijaho  .  attañjahoti  gāhajaho  1-  .  attañjahoti
taṇhāvasena  diṭṭhivasena  gahitaṃ  parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ
adhimuttaṃ  sabbaṃ  taṃ  cattaṃ  hoti  vantaṃ muttaṃ pahīnaṃ paṭinissaṭṭhaṃ .
Nayidha  pakubbamānoti  puññābhisaṅkhāraṃ  vā  apuññābhisaṅkhāraṃ  vā
āneñjābhisaṅkhāraṃ  vā  akubbamāno  ajanayamāno  asañjanayamāno
anibbattayamāno    anabhinibbattayamānoti    attañjaho   nayidha
pakubbamāno. Tenāha bhagavā
           na brāhmaṇo aññato suddhimāha
           diṭṭhe sute sīlavate mute vā
           puññe ca pāpe ca anūpalitto
           attañjaho nayidha pakubbamānoti.
   [123] Purimaṃ pahāya aparaṃ sitāse
           ejānugā te na taranti saṅgaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. gāhaṃ jaho.
           Te uggahāyanti nirassajanti
           kapīva sākhaṃ pamukhaṃ 1- gahāya.
   [124] Purimaṃ pahāya aparaṃ sitāseti purimaṃ satthāraṃ pahāya aparaṃ 2-
satthāraṃ  nissitā  purimaṃ dhammakkhānaṃ pahāya aparaṃ dhammakkhānaṃ nissitā
purimaṃ gaṇaṃ pahāya aparaṃ gaṇaṃ nissitā purimaṃ diṭṭhiṃ pahāya aparaṃ diṭṭhiṃ
nissitā  purimaṃ  paṭipadaṃ  pahāya  aparaṃ  paṭipadaṃ nissitā purimaṃ maggaṃ
pahāya  aparaṃ  maggaṃ nissitā sannissitā allīnā upagatā ajjhositā
adhimuttāti purimaṃ pahāya aparaṃ sitāse.
   [125] Ejānugā te na taranti saṅganti ejā vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . ejānugāti
ejānugā  ejānugatā  ejānusaṭā  ejāyāpannā  3-  patitā
abhibhūtā pariyādinnacittā . te na taranti saṅganti rāgasaṅgaṃ dosasaṅgaṃ
mohasaṅgaṃ  mānasaṅgaṃ  diṭṭhisaṅgaṃ kilesasaṅgaṃ duccaritasaṅgaṃ na taranti na
uttaranti  na  pataranti  na  samatikkamanti na vītivattantīti ejānugā
te na taranti saṅgaṃ.
   [126]  Te  uggahāyanti  nirassajantīti  satthāraṃ gaṇhanti taṃ
muñcitvā  aññaṃ  satthāraṃ  gaṇhanti  dhammakkhānaṃ  gaṇhanti  taṃ
muñcitvā   aññaṃ   dhammakkhānaṃ  gaṇhanti  gaṇaṃ  gaṇhanti  taṃ
muñcitvā  aññaṃ  gaṇaṃ  gaṇhanti  diṭṭhiṃ  gaṇhanti  taṃ  muñcitvā
@Footnote: 1 Po. Ma. pamuñcaṃ. 2 Ma. paraṃ. 3 sabbattha potthake ejāyapannā.
Aññaṃ  diṭṭhiṃ  gaṇhanti  paṭipadaṃ  gaṇhanti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ
paṭipadaṃ  gaṇhanti  maggaṃ  gaṇhanti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  maggaṃ
gaṇhanti  gaṇhanti  ca  muñcanti  ca  ādiyanti ca nirassajanti cāti
te uggahāyanti nirassajanti.
   [127]  Kapīva  sākhaṃ  pamukhaṃ gahāyāti yathā makkaṭo araññe
pavane  caramāno  sākhaṃ  gaṇhāti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  sākhaṃ
gaṇhāti  taṃ  muñcitvā  aññaṃ  sākhaṃ  gaṇhāti  evameva  puthū
samaṇabrāhmaṇā  puthū  diṭṭhigatāni  gaṇhanti  ca  muñcanti  ca
ādiyanti  ca  nirassajanti  cāti  kapīva  sākhaṃ  pamukhaṃ  gahāya .
Tenāha bhagavā
           purimaṃ pahāya aparaṃ sitāse
           ejānugā te na taranti saṅgaṃ
           te uggahāyanti nirassajanti
           kapīva sākhaṃ pamukhaṃ gahāyāti.
   [128] Sayaṃ samādāya vatāni jantu
           uccāvacaṃ gacchati saññasatto
           vidvā ca vedehi samecca dhammaṃ
           na uccāvacaṃ gacchati bhūripañño.
   [129]  Sayaṃ  samādāya vatāni jantūti sayaṃ samādāyāti sāmaṃ
Samādāya . vatānīti hatthivattaṃ 1- vā assavattaṃ vā govattaṃ vā
kukkuravattaṃ  vā  kākavattaṃ  vā vāsudevavattaṃ vā baladevavattaṃ vā
puṇṇabhaddavattaṃ  vā  maṇibhaddavattaṃ  vā  aggivattaṃ  vā  nāgavattaṃ
vā  supaṇṇavattaṃ  vā  yakkhavattaṃ vā asuravattaṃ vā .pe. disavattaṃ
vā   ādāya  samādāya  ādiyitvā  samādiyitvā  gaṇhitvā
parāmasitvā  abhinivisitvā  .  jantūti  satto naro .pe. manujoti
sayaṃ samādāya vatāni jantu.
   [130]  Uccāvacaṃ  gacchati  saññasattoti  satthārato  satthāraṃ
gacchati  dhammakkhānato  dhammakkhānaṃ gacchati gaṇato gaṇaṃ gacchati diṭṭhiyā
diṭṭhiṃ gacchati paṭipadāto 2- paṭipadaṃ gacchati maggato maggaṃ gacchati .
Saññasattoti    kāmasaññāya   byāpādasaññāya   vihiṃsāsaññāya
diṭṭhisaññāya  satto  visatto āsatto laggo laggito palibuddho .
Yathā bhittikhīle vā nāgadante vā bhaṇḍaṃ sattaṃ visattaṃ āsattaṃ laggaṃ
laggitaṃ   palibuddhaṃ   evameva   kāmasaññāya   byāpādasaññāya
vihiṃsāsaññāya   diṭṭhisaññāya   satto   visatto   āsatto
laggo laggito palibuddhoti uccāvacaṃ gacchati saññasatto.
   [131]  Vidvā  ca vedehi samecca dhammanti vidvāti vidvā
vijjāgato  ñāṇī  buddhimā  vibhāvī  medhāvī  .  vedehīti vedā
vuccanti  catūsu  maggesu  ñāṇaṃ  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ
dhammavicayasambojjhaṅgo  vīmaṃsā  vipassanā  sammādiṭṭhi  .  tehi
@Footnote: 1 Po. Ma. ...vataṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. paṭipadāya.
Vedehi   jātijarāmaraṇassa   antagato   antappatto  koṭigato
koṭippatto  pariyantagato  pariyantappatto  vosānagato vosānappatto
tāṇagato   tāṇappatto   leṇagato   leṇappatto   saraṇagato
saraṇappatto   abhayagato  abhayappatto  accutagato  accutappatto
amatagato  amatappatto  nibbānagato  nibbānappatto . vedānaṃ vā
antagatoti vedagū . vedehi vā antagatoti vedagū. Sattannaṃ [1]-
dhammānaṃ  viditattā vedagū sakkāyadiṭṭhi viditā hoti vicikicchā viditā
hoti sīlabbataparāmāso vidito hoti rāgo vidito hoti doso vidito
hoti moho vidito hoti māno vidito hoti . viditassa honti pāpakā
akusalā  dhammā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ
jātijarāmaraṇīyā.
        Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā)
        samaṇānaṃ yānipatthi 2- brāhmaṇānaṃ
        sabbavedanāsu vītarāgo
        sabbaṃ vedamaticca vedagū so [3]-.
   {131.1} Vidvā ca vedehi samecca dhammanti samecca abhisamecca
dhammaṃ  .  sabbe  saṅkhārā aniccāti samecca abhisamecca dhammaṃ .
Sabbe saṅkhārā dukkhāti samecca abhisamecca dhammaṃ . sabbe dhammā
anattāti samecca abhisamecca dhammaṃ . Avijjāpaccayā saṅkhārāti samecca
abhisamecca dhammaṃ . saṅkhārapaccayā viññāṇanti samecca abhisamecca dhammaṃ.
@Footnote: 1 Ma. vāsaddo atthi. 2 Ma. yānīdhatthi. 3 Ma. Yu. itisaddo dissati.
Viññāṇapaccayā  nāmarūpanti  .  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti .
Saḷāyatanapaccayā  phassoti . phassapaccayā vedanāti . vedanāpaccayā
taṇhāti  .  taṇhāpaccayā  upādānanti  .  upādānapaccayā
bhavoti  .  bhavapaccayā  jātīti . jātipaccayā jarāmaraṇanti samecca
abhisamecca dhammaṃ.
   {131.2}  Avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti samecca abhisamecca
dhammaṃ . saṅkhāranirodhā viññāṇanirodhoti samecca abhisamecca dhammaṃ .
Viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti . nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti .
Saḷāyatananirodhā  phassanirodhoti  .  phassanirodhā  vedanānirodhoti .
Vedanānirodhā  taṇhānirodhoti  . taṇhānirodhā upādānanirodhoti .
Upādānanirodhā bhavanirodhoti . bhavanirodhā jātinirodhoti. Jātinirodhā
jarāmaraṇanirodhoti samecca abhisamecca dhammaṃ.
   {131.3}  Idaṃ  dukkhanti  samecca abhisamecca dhammaṃ . ayaṃ
dukkhasamudayoti . ayaṃ dukkhanirodhoti . ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
samecca  abhisamecca  dhammaṃ  .  ime āsavāti samecca abhisamecca
dhammaṃ  .  ayaṃ  āsavasamudayoti  .  ayaṃ  āsavanirodhoti  . ayaṃ
āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  samecca  abhisamecca  dhammaṃ  .  ime
dhammā  abhiññeyyāti  .  ime  dhammā  pariññeyyāti  .  ime
dhammā  pahātabbāti  . ime dhammā bhāvetabbāti . ime dhammā
sacchikātabbāti  samecca  abhisamecca  dhammaṃ  .  channaṃ phassāyatanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
Samecca  abhisamecca  dhammaṃ  .  pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   samecca
abhisamecca  dhammaṃ  .  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  samecca  abhisamecca  dhammaṃ .
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  samecca  abhisamecca
dhammanti viddhā ca vedehi samecca dhammaṃ.
   [132] Na uccāvacaṃ gacchati bhūripaññoti na satthārato satthāraṃ
gacchati  na  dhammakkhānato  dhammakkhānaṃ gacchati na gaṇato gaṇaṃ gacchati
na  diṭṭhiyā  diṭṭhiṃ  gacchati na paṭipadāya paṭipadaṃ gacchati na maggato
maggaṃ  gacchati  .  bhūripaññoti  [1]-  mahāpañño  puthupañño
hāsapañño   javanapañño  tikkhapañño  nibbedhikapañño  .  bhūrī
vuccati  paṭhavī  .  tāya  paṭhavīsamāya  paññāya  vipulāya  vitthatāya
samannāgatoti na uccāvacaṃ gacchati bhūripañño. Tenāha bhagavā
           sayaṃ samādāya vatāni jantu
           uccāvacaṃ gacchati saññasatto
           viddhā ca vedehi samecca dhammaṃ
           na uccāvacaṃ gacchati bhūripaññoti.
   [133] Sa sabbadhammesu visenibhūto
           yaṅkiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
@Footnote: 1 Ma. bhūripañño.
           Tameva dassiṃ vivaṭaṃ carantaṃ
           kenīdha lokasmi vikappayeyya.
   [134]  Sa  sabbadhammesu  visenibhūto yaṅkiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ
vāti senā vuccati mārasenā . kāyaduccaritaṃ mārasenā vacīduccaritaṃ
mārasenā manoduccaritaṃ mārasenā rāgo mārasenā doso mārasenā
moho  mārasenā  kodho  upanāho  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārā
mārasenā. Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
     kāmā te paṭhamā senā    dutiyārati vuccati
     tatiyā khuppipāsā te     catutthī taṇhā pavuccati
     pañcamaṃ 1- thīnamiddhante   chaṭṭhā bhirū 2- pavuccati
     sattamī vicikicchā te      makkho thambho te aṭṭhamo
     lābho siloko sakkāro    micchāladdho ca yo yaso
     yo cattānaṃ samukkaṃse     pare ca avajānati
     esā namuci te senā     kaṇhassābhippahāriṇī
     na naṃ asūro jināti       jetvā ca labhate sukhanti.
Yato catūhi ariyamaggehi sabbā ca mārasenā sabbe ca paṭisenikarā
kilesā  jitā  ca  parājitā  ca bhaggā vippaluttā parammukhā so
vuccati  visenibhūto  .  so  diṭṭhe  visenibhūto  sute visenibhūto
mute   visenibhūto   viññāte  visenibhūtoti  sa  sabbadhammesu
visenibhūto yaṅkiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā.
@Footnote: 1 Ma. pañcamī . 2 Ma. Yu. bhīrū.
   [135] Tameva dassiṃ vivaṭaṃ carantanti tameva suddhadassiṃ visuddhadassiṃ
parisuddhadassiṃ  vodānadassiṃ  pariyodānadassiṃ  .  athavā  suddhadassanaṃ
visuddhadassanaṃ   parisuddhadassanaṃ  vodānadassanaṃ  pariyodānadassanaṃ  .
Vivaṭanti  taṇhāchadanaṃ  [1]- kilesachadanaṃ [2]- avijjāchadanaṃ . tāni
chadanāni  vivaṭāni  honti  viddhaṃsitāni upaghātitāni 3- samugghātitāni
pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā  daḍḍhāni  .  carantanti  carantaṃ vicarantaṃ [4]- iriyantaṃ
vattantaṃ pālentaṃ yapentaṃ yāpentanti tameva dassiṃ vivaṭaṃ carantaṃ.
   [136]  Kenīdha  lokasmi vikappayeyyāti kappāti dve kappā
taṇhākappo  ca  diṭṭhikappo ca .pe. ayaṃ taṇhākappo .pe. ayaṃ
diṭṭhikappo  .  tassa  taṇhākappo  pahīno  diṭṭhikappo paṭinissaṭṭho
taṇhākappassa    pahīnattā    diṭṭhikappassa    paṭinissaṭṭhattā
kena  rāgena  kappeyya  kena  dosena  kappeyya kena mohena
kappeyya  kena  mānena  kappeyya  kāya  diṭṭhiyā  kappeyya
kena  uddhaccena  kappeyya  kāya  vicikicchāya  kappeyya  kehi
anusayehi  kappeyya  rattoti  vā  duṭṭhoti  vā  mūḷhoti  vā
vinibandhoti  vā  parāmaṭṭhoti  vā  vikkhepagatoti vā aniṭṭhaṅgatoti
vā   thāmagatoti   vā   .   te   abhisaṅkhārā  pahīnā
abhisaṅkhārānaṃ  pahīnattā  gatiyo  kena  kappeyya  nerayikoti  vā
@Footnote: 1 Ma. diṭṭhichadanaṃ. 2 Ma. duccaritachadanaṃ. 3 Ma. ugghāṭitāni. 4 Ma. viharantaṃ.
Tiracchānayonikoti  vā  pittivisayikoti  vā  manussoti  vā devoti
vā rūpīti vā arūpīti vā saññīti vā asaññīti vā nevasaññīnāsaññīti
vā . so hetu natthi paccayo natthi kāraṇaṃ natthi yena kappeyya
vikappeyya vikappaṃ āpajjeyya . lokasminti apāyaloke manussaloke
devaloke  khandhaloke  dhātuloke  āyatanaloketi  kenīdha  lokasmi
vikappayeyya. Tenāha bhagavā
           sa sabbadhammesu visenibhūto
           yaṅkiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           tameva dassiṃ vivaṭaṃ carantaṃ
           kenīdha lokasmi vikappayeyyāti.
   [137] Na kappayanti na purekkharonti
           accantasuddhīti na te vadanti
           ādānaganthaṃ gathitaṃ visajja
           āsaṃ na kubbanti kuhiñci loke.
   [138]  Na kappayanti na purekkharontīti kappāti dve kappā
taṇhākappo  ca  diṭṭhikappo ca .pe. ayaṃ taṇhākappo .pe. ayaṃ
diṭṭhikappo  .  tesaṃ  taṇhākappo  pahīno  diṭṭhikappo paṭinissaṭṭho
taṇhākappassa    pahīnattā    diṭṭhikappassa    paṭinissaṭṭhattā
taṇhākappaṃ  vā  diṭṭhikappaṃ  vā  na  kappenti  na  janenti
na   sañjanenti   na   nibbattenti   nābhinibbattentīti   na
Kappayanti  .  na purekkharontīti dve purekkhārā taṇhāpurekkhāro
ca  diṭṭhipurekkhāro  ca  .pe.  ayaṃ taṇhāpurekkhāro .pe. ayaṃ
diṭṭhipurekkhāro  .  tesaṃ  taṇhāpurekkhāro pahīno diṭṭhipurekkhāro
paṭinissaṭṭho   taṇhāpurekkhārassa   pahīnattā   diṭṭhipurekkhārassa
paṭinissaṭṭhattā  na  taṇhaṃ  vā  diṭṭhiṃ  vā  purato katvā caranti
na  taṇhādhajā  na  taṇhāketū  na  taṇhādhipateyyā na diṭṭhiddhajā
na  diṭṭhiketū  na  diṭṭhādhipateyyā  na  taṇhāya vā diṭṭhiyā vā
parivāritā carantīti na kappayanti na purekkharonti.
   [139] Accantasuddhīti na te vadantīti accantasuddhīti anaccantasuddhiṃ
saṃsārasuddhiṃ  akiriyasuddhiṃ  sassatavādaṃ na vadanti na kathenti na bhaṇanti
na dīpayanti na voharantīti accantasuddhīti na te vadanti.
   [140]  Ādānaganthaṃ gathitaṃ visajjāti ganthāti cattāro ganthā
abhijjhā   kāyagantho  byāpādo  kāyagantho  sīlabbataparāmāso
kāyagantho  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho  .  attano  diṭṭhiyā
rāgo  abhijjhā  kāyagantho  .  paravādesu  āghāto  appaccayo
byāpādo  kāyagantho  .  attano  sīlaṃ vā vattaṃ vā sīlabbattaṃ
vā  parāmasati  sīlabbataparāmāso  kāyagantho  .  attano  diṭṭhi
idaṃsaccābhiniveso   kāyagantho   .  kiṃkāraṇā  vuccanti  1-
ādānagantho  .  tehi  ganthehi rūpaṃ ādiyanti upādiyanti gaṇhanti
parāmasanti   abhinivisanti   vedanaṃ   saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. vuccati. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Gatiṃ  upapattiṃ  paṭisandhiṃ  bhavaṃ  saṃsāraṃ  vaṭṭaṃ  ādiyanti  upādiyanti
gaṇhanti    parāmasanti   abhinivisanti   taṃkāraṇā   vuccanti
ādānagantho  .  visajjāti  ganthe  vossajjitvā  vā visajja .
Athavā  ganthe gathite 1- ganthite bandhe vibandhe ābandhe lagge
laggite palibuddhe bandhane phoṭayitvā 2- vā visajja. Yathā vayhaṃ vā
rathaṃ vā sakaṭaṃ vā sandamānikaṃ vā sajjaṃ visajjaṃ karonti vikopenti
evameva  ganthe vossajjitvā vā visajja . athavā ganthe gathite
ganthite  bandhe vibandhe ābandhe lagge laggite palibuddhe bandhane
phoṭayitvā 3- vā visajjāti ādānaganthaṃ gathitaṃ visajja.
   [141]  Āsaṃ  na  kubbanti  kuhiñci  loketi āsā vuccati
taṇhā  yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ .
Āsaṃ  na  kubbantīti  āsaṃ  na kubbanti na janenti na sañjanenti
na  nibbattenti  nābhinibbattenti  .  kuhiñcīti  kuhiñci  kimhici
katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā vā ajjhattabahiddhā vā . loketi
apāyaloke  .pe.  āyatanaloketi  āsaṃ  na  kubbanti  kuhiñci
loke. Tenāha bhagavā
           na kappayanti na purekkharonti
           accantasuddhīti na te vadanti
           ādānaganthaṃ gathitaṃ visajja
           āsaṃ na kubbanti kuhiñci loketi.
@Footnote: 1 Ma. gadhite. aparampi īdisameva. 2-3 Ma. poṭayitvā.
   [142] Sīmātito 1- brāhmaṇo tassa natthi
           ñatvā ca disvā ca samuggahītaṃ
           na rāgarāgī na virāgaratto
           tassīdaṃ 2- natthi paramuggahītaṃ.
   [143]  Sīmātito  brāhmaṇo  tassa natthi ñatvā ca disvā
ca  samuggahītanti  sīmāti  catasso sīmāyo . sakkāyadiṭṭhi vicikicchā
sīlabbataparāmāso   diṭṭhānusayo   vicikicchānusayo   tadekaṭṭhā
ca  kilesā  ayaṃ  paṭhamā  sīmā  .  oḷārikaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  oḷāriko  kāmarāgānusayo  paṭighānusayo  tadekaṭṭhā
ca  kilesā  ayaṃ  dutiyā  sīmā  .  aṇusahagataṃ  kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  aṇusahagato  kāmarāgānusayo  paṭighānusayo  tadekaṭṭhā
ca kilesā ayaṃ tatiyā sīmā . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ
avijjā  mānānusayo  bhavarāgānusayo  avijjānusayo  tadekaṭṭhā  ca
kilesā ayaṃ catutthā sīmā.
   {143.1} Yato catūhi ariyamaggehi imā catasso sīmāyo atikkanto
hoti samatikkanto vītivatto so vuccati sīmātito. Brāhmaṇoti sattannaṃ
dhammānaṃ bāhitattā brāhmaṇo .pe. anissito tādi  pavuccate  sa
brahmā  .  tassāti arahato khīṇāsavassa . ñatvāti paracittañāṇena
vā ñatvā pubbenivāsānussatiñāṇena vā ñatvā. Disvāti maṃsacakkhunā
vā [3]- dibbacakkhunā vā disvāti sīmātito brāhmaṇo tassa natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. sīmātigo. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. tassīdha. aparampi īdisameva.
@3 Ma. disvā.
Ñatvā  ca disvā ca . samuggahītanti tassa idaṃ paramaṃ aggaṃ seṭṭhaṃ
viseṭṭhaṃ  1-  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaranti gahitaṃ parāmaṭṭhaṃ abhiniviṭṭhaṃ
ajjhositaṃ adhimuttaṃ . natthīti natthi na santi na saṃvijjati nupalabbhati.
Pahīnaṃ  samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā
daḍḍhanti  sīmātito  brāhmaṇo  tassa  natthi  ñatvā  ca  disvā
ca samuggahītaṃ.
   [144] Na rāgarāgī na virāgarattoti rāgarattā vuccanti ye
pañcasu  kāmaguṇesu  rattā  giddhā  gadhitā  mucchitā  ajjhopannā
laggā  laggitā  palibuddhā . virāgarattā vuccanti ye rūpāvacarā-
rūpāvacarasamāpattīsu  rattā  giddhā  gadhitā  mucchitā  ajjhopannā
laggā  laggitā  palibuddhā  . na rāgarāgī na virāgarattoti yato
kāmarāgo ca rūparāgo ca arūparāgo ca pahīnā honti ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā ettāvatā na
rāgarāgī na virāgaratto.
   [145] Tassīdaṃ natthi paramuggahītanti tassāti arahato khīṇāsavassa.
Tassa idaṃ paramaṃ aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaranti gahitaṃ
parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ ajjhositaṃ adhimuttaṃ . natthīti natthi na santi na
saṃvijjati  nupalabbhati  .  pahīnaṃ  samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ
abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhanti  tassīdaṃ  natthi  paramuggahītaṃ .
Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. visiṭṭhaṃ. sabbattha īdisameva.
           Sīmātito brāhmaṇo tassa natthi
           ñatvā ca disvā ca samuggahītaṃ
           na rāgarāgī na virāgaratto
           tassīdaṃ natthi paramuggahītanti.
        Catuttho suddhaṭṭhakasuttaniddeso niṭṭhito.
                 ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 99-121. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=1962              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=1962              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=109&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=109              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=4910              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=4910              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com