ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

          Catuttho suddhatthakasuttaniddeso
   [109] Passami suddham paramam arogam
           ditthena samsuddhi narassa hoti
           evabhijanam 1- paramanti natva
           suddhanupassiti pacceti nanam.
   [110]  Passami  suddham  paramam  aroganti  passami  suddhanti
passami  suddham  dakkhami  suddham  olokemi  suddham nijjhayami suddham
upaparikkhami  suddham  .  paramam  aroganti  paramam  arogyappattam
khemappattam   tanappattam   lenappattam  saranappattam  parayanappattam
abhayappattam   accutappattam  amatappattam  nibbanappattanti  passami
suddham paramam arogam.
   [111]  Ditthena  samsuddhi  narassa  hotiti cakkhuvinnanena 2-
rupadassanena  narassa  suddhi  visuddhi  parisuddhi mutti vimutti parimutti
hoti  naro  sujjhati  visujjhati  parisujjhati muccati vimuccati parimuccatiti
ditthena samsuddhi narassa hoti.
   [112]  Evabhijanam  paramanti  natvati  evam  abhijananto
ajananto  vijananto  pativijananto  pativijjhanto  idam  paramam
aggam  settham  visettham  pamokkham  uttamam paramanti natva janitva
@Footnote: 1 Yu. etabhijanam . 2 Po. Ma. cakkhuvinnanam.
Tulayitva  tirayitva  vibhavayitva vibhutam katvati evabhijanam paramanti
natva.
   [113]  Suddhanupassiti pacceti nananti yo suddham passati so
suddhanupassi  .  pacceti  nananti  cakkhuvinnanena  1-  rupadassanam
nananti  pacceti  maggoti  pacceti  pathoti  pacceti  niyyananti
paccetiti suddhanupassiti pacceti nanam. Tenaha bhagava
           passami suddham paramam arogam
           ditthena samsuddhi narassa hoti
           evabhijanam paramanti natva
           suddhanupassiti pacceti nananti.
   [114] Ditthena ce suddhi narassa hoti
           nanena va so pajahati dukkham
           annena so sujjhati sopadhiko
           ditthi hi nam pava tatha vadanam.
   [115]  Ditthena  ce  suddhi  narassa  hotiti cakkhuvinnanena
rupadassanena  ce  narassa  suddhi  visuddhi  parisuddhi  mutti  vimutti
parimutti  hoti  naro  sujjhati  visujjhati  parisujjhati  muccati vimuccati
parimuccatiti ditthena ce suddhi narassa hoti.
   [116]  Nanena  va  so  pajahati dukkhanti cakkhuvinnanena
rupadassanena  ce naro jatidukkham pajahati jaradukkham pajahati byadhidukkham
@Footnote: 1 Po. Ma. cakkhuvinnanam rupadassanena nananti. sabbattha idisameva.
Dukkham  pajahati  maranadukkham  pajahati  sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham
pajahatiti nanena va so pajahati dukkham.
   [117]  Annena so sujjhati sopadhikoti annena asuddhimaggena
micchapatipadaya   aniyyanapathena   1-   annatra  satipatthanehi
annatra   sammappadhanehi   annatra   iddhippadehi   annatra
indriyehi   annatra  balehi  annatra  bojjhangehi  annatra
ariya  atthangika  magga  naro  sujjhati  visujjhati  parisujjhati
muccati  vimuccati  parimuccati  . sopadhikoti sarago sadoso samoho
samano  satanho  saditthi  sakileso  saupadanoti  annena  so
sujjhati sopadhiko.
   [118] Ditthi hi nam pava tatha vadananti sava ditthi tam puggalam
pavadati  itipayam  puggalo  micchaditthiko  viparitadassanoti  . tatha
vadananti  tatha  vadantam  kathentam  bhanantam  dipayantam  voharantam
sassato  loko  idameva  saccam  moghamannanti tatha vadantam kathentam
bhanantam  dipayantam  voharantam  asassato  loko  antava  loko
anantava  loko  tam  jivam  tam sariram annam jivam annam sariram hoti
tathagato  parammarana  na  hoti  tathagato  parammarana  hoti  ca
na ca hoti tathagato parammarana neva hoti na na hoti tathagato
parammarana   idameva   saccam   moghamannanti   tatha   vadantam
kathentam  bhanantam  dipayantam  voharantanti  ditthi  hi  nam pava tatha
@Footnote: 1 Ma. aniyyanikapathena.
Vadanam. Tenaha bhagava
           ditthena ce suddhi narassa hoti
           nanena va so pajahati dukkham
           annena so sujjhati sopadhiko
           ditthi hi nam pava tatha vadananti.
   [119] Na brahmano annato suddhimaha
           ditthe sute silavate mute va
           punne ca pape ca anupalitto
           attanjaho nayidha pakubbamano.
   [120] Na brahmano annato suddhimaha ditthe sute silavate
mute  vati  nati  patikkhepo  .  brahmanoti  sattannam dhammanam
bahitatta  brahmano  .  sakkayaditthi  bahita  hoti  vicikiccha
bahita  hoti  silabbataparamaso  bahito  hoti  rago  bahito
hoti  doso  bahito  hoti moho bahito hoti mano bahito
hoti  .  bahitassa  honti  papaka  akusala dhamma sankilesika
ponobbhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya.
           Bahetva sabbapapakani (sabhiyati bhagava)
           vimalo sadhusamahito thitatto
           samsaramaticca kevali so
           anissito tadi pavuccate sa brahma.
   {120.1}  Na  brahmano  annato  suddhimahati brahmano
annena  asuddhimaggena  micchapatipadaya  aniyyanapathena  annatra
satipatthanehi   annatra  sammappadhanehi  annatra  iddhippadehi
annatra  indriyehi  annatra  balehi  annatra bojjhangehi annatra
ariya  1-  atthangika  magga suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim
parimuttim  naha  na  katheti  na  bhanati na dipayati na voharatiti na
brahmano  annato  suddhimaha . ditthe sute silavate mute vati
santeke  samanabrahmana  ditthasuddhika  2-  te ekaccanam rupanam
dassanam mangalam paccenti ekaccanam rupanam dassanam amangalam paccenti.
   {120.2} Katamesam rupanam dassanam mangalam paccenti. Te kalato
vutthahitva  abhimangalagatani  rupani  passanti  vatasakunam  passanti
pussaveluvalatthim  passanti  gabbhinitthim  passanti  kumarikam  khandhe
aropetva  gacchantam  passanti  punnaghatam  passanti  rohitamaccham
passanti  ajannam  passanti  ajannaratham  passanti  usabham  passanti
gokapilam passanti evarupanam rupanam dassanam mangalam paccenti.
   {120.3} Katamesam rupanam dassanam amangalam paccenti. Palalapunjam
passanti  takkaghatam  passanti  rittaghatam  passanti  natam  passanti
naggasamanam  passanti  kharam  passanti  kharayanam  passanti  ekayuttayanam
@Footnote: 1 Po. Yu. ariyatthangikamaggena. Ma. ariyena atthangikena maggena.
@2 Po. Ma. ditthisuddhika. ito param idisameva.
Passanti  kanam  passanti  kunim  passanti  khanjam  passanti  pakkhahatam
passanti  jinnakam  passanti  byadhikam passanti matam passanti evarupanam
rupanam  dassanam  amangalam  paccenti  .  ime  te samanabrahmana
ditthasuddhika te ditthena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
paccenti.
   {120.4} Santeke samanabrahmana sutasuddhika te ekaccanam
saddanam  savanam  mangalam  paccenti ekaccanam saddanam savanam amangalam
paccenti.
   {120.5}  Katamesam  saddanam savanam mangalam paccenti . te
kalato  vutthahitva  abhimangalagatani  saddani  sunanti  vaddhati
va  vaddhamanati  va  punnati  va pussati va assokati va
sumanati  va sunakkhattati va sumangalati va siriti va sirivaddhati
va evarupanam saddanam savanam mangalam paccenti.
   {120.6} Katamesam saddanam savanam amangalam paccenti. Kanoti va
kuniti  va  khanjoti  va pakkhahatoti va jinnakoti va byadhikoti
va matoti va chinnanti va bhinnanti va daddhanti va natthanti va
natthiti va evarupanam saddanam savanam amangalam paccenti . ime te
samanabrahmana  sutasuddhika  te  sutena suddhim visuddhim parisuddhim muttim
vimuttim parimuttim paccenti.
   {120.7} Santeke samanabrahmana silasuddhika te silamattena
sannamamattena  samvaramattena  avitikkamamattena  suddhim  visuddhim  parisuddhim
muttim  vimuttim  parimuttim paccenti . samanamundikaputto 1- evamaha
catuhi  kho  aham  thapati  dhammehi  samannagatam purisapuggalam pannapemi
sampannakusalam   paramakusalam   uttamappattippattam   samanam   ayojjham
katamehi  catuhi  idha  thapati na kayena papakammam karoti na papikam
vacam  bhasati  na  papakam  sankappam  sankappeti  na papakam ajivam
ajivati  imehi kho aham thapati catuhi dhammehi samannagatam purisapuggalam
pannapemi    sampannakusalam    paramakusalam    uttamappattippattam
samanam  ayojjham  .  evameva  santeke  samanabrahmana silasuddhika
te   silamattena   sannamamattena  samvaramattena  avitikkamamattena
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti.
   {120.8} Santeke samanabrahmana vattasuddhika te hatthivattika 2-
va honti assavattika va honti govattika va honti kukkuravattika
va  honti  kakavattika  va  honti vasudevavattika va honti
baladevavattika   va   honti  punnabhaddavattika  va  honti
manibhaddavattika   va   honti   aggivattika   va   honti
nagavattika  va  honti  supannavattika  va  honti  yakkhavattika
va  honti  asuravattika  va  honti  gandhabbavattika va honti
maharajavattika  va  honti  candavattika  va honti suriyavattika
@Footnote: 1 Ma. Yu. samano mundikaputto. 2 Po. Ma. ...vatika. ito param idisameva.
Va  honti  indavattika  va  honti  brahmavattika  va honti
devavattika  va  honti disavattika 1- va honti . ime te
samanabrahmana  vattasuddhika  te  vattena  suddhim  visuddhim  parisuddhim
muttim vimuttim parimuttim paccenti.
   {120.9} Santeke samanabrahmana mutasuddhika . te kalato
vutthahitva  pathavim  amasanti  haritam  amasanti  gomayam  amasanti
kacchapam  amasanti  jalam  2-  akkamanti tilavaham amasanti pussatilam
khadanti   pussatelam   makkhenti  pussadantakattham  3-  khadanti
pussamattikaya   nahayanti   pussasatakam  nivasenti  pussavetthanam
vetthanti  .  ime  te  samanabrahmana  mutasuddhika  te mutena
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti.
   {120.10}  Na  brahmano  annato suddhimaha ditthe sute
silavate mute vati brahmano ditthasuddhiyapi suddhim naha sutasuddhiyapi
suddhim  naha  silasuddhiyapi  suddhim  naha  vattasuddhiyapi  suddhim naha
mutasuddhiyapi suddhim naha na katheti na bhanati na dipayati na voharatiti
na brahmano annato suddhimaha ditthe sute silavate mute va.
   [121]  Punne  ca  pape  ca  anupalittoti  punnam vuccati
yankinci  tedhatukam  kusalabhisankharam  .  apunnam  vuccati  sabbam
akusalam  .  yato  punnabhisankharo  ca  apunnabhisankharo  ca
@Footnote: 1 Ma. disavatika. 2 Ma. phalam. 3 Ma. phussa ... phussamattika.
Anenjabhisankharo  ca  pahina  honti  ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  ettavata  ca  punne  ca
pape  ca  na  limpati na samlimpati na upalimpati alitto asamlitto
anupalitto   nikkhanto   nissattho   vippamutto   visannutto
vimariyadikatena cetasa viharatiti punne ca pape ca anupalitto.
   [122]   Attanjaho   nayidha  pakubbamanoti  attanjahoti
attaditthijaho  .  attanjahoti  gahajaho  1-  .  attanjahoti
tanhavasena  ditthivasena  gahitam  paramattham  abhinivittham  ajjhositam
adhimuttam  sabbam  tam  cattam  hoti  vantam muttam pahinam patinissattham .
Nayidha  pakubbamanoti  punnabhisankharam  va  apunnabhisankharam  va
anenjabhisankharam  va  akubbamano  ajanayamano  asanjanayamano
anibbattayamano    anabhinibbattayamanoti    attanjaho   nayidha
pakubbamano. Tenaha bhagava
           na brahmano annato suddhimaha
           ditthe sute silavate mute va
           punne ca pape ca anupalitto
           attanjaho nayidha pakubbamanoti.
   [123] Purimam pahaya aparam sitase
           ejanuga te na taranti sangam
@Footnote: 1 Po. Ma. gaham jaho.
           Te uggahayanti nirassajanti
           kapiva sakham pamukham 1- gahaya.
   [124] Purimam pahaya aparam sitaseti purimam sattharam pahaya aparam 2-
sattharam  nissita  purimam dhammakkhanam pahaya aparam dhammakkhanam nissita
purimam ganam pahaya aparam ganam nissita purimam ditthim pahaya aparam ditthim
nissita  purimam  patipadam  pahaya  aparam  patipadam nissita purimam maggam
pahaya  aparam  maggam nissita sannissita allina upagata ajjhosita
adhimuttati purimam pahaya aparam sitase.
   [125] Ejanuga te na taranti sanganti eja vuccati tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha lobho akusalamulam . ejanugati
ejanuga  ejanugata  ejanusata  ejayapanna  3-  patita
abhibhuta pariyadinnacitta . te na taranti sanganti ragasangam dosasangam
mohasangam  manasangam  ditthisangam kilesasangam duccaritasangam na taranti na
uttaranti  na  pataranti  na  samatikkamanti na vitivattantiti ejanuga
te na taranti sangam.
   [126]  Te  uggahayanti  nirassajantiti  sattharam ganhanti tam
muncitva  annam  sattharam  ganhanti  dhammakkhanam  ganhanti  tam
muncitva   annam   dhammakkhanam  ganhanti  ganam  ganhanti  tam
muncitva  annam  ganam  ganhanti  ditthim  ganhanti  tam  muncitva
@Footnote: 1 Po. Ma. pamuncam. 2 Ma. param. 3 sabbattha potthake ejayapanna.
Annam  ditthim  ganhanti  patipadam  ganhanti  tam  muncitva  annam
patipadam  ganhanti  maggam  ganhanti  tam  muncitva  annam  maggam
ganhanti  ganhanti  ca  muncanti  ca  adiyanti ca nirassajanti cati
te uggahayanti nirassajanti.
   [127]  Kapiva  sakham  pamukham gahayati yatha makkato aranne
pavane  caramano  sakham  ganhati  tam  muncitva  annam  sakham
ganhati  tam  muncitva  annam  sakham  ganhati  evameva  puthu
samanabrahmana  puthu  ditthigatani  ganhanti  ca  muncanti  ca
adiyanti  ca  nirassajanti  cati  kapiva  sakham  pamukham  gahaya .
Tenaha bhagava
           purimam pahaya aparam sitase
           ejanuga te na taranti sangam
           te uggahayanti nirassajanti
           kapiva sakham pamukham gahayati.
   [128] Sayam samadaya vatani jantu
           uccavacam gacchati sannasatto
           vidva ca vedehi samecca dhammam
           na uccavacam gacchati bhuripanno.
   [129]  Sayam  samadaya vatani jantuti sayam samadayati samam
Samadaya . vataniti hatthivattam 1- va assavattam va govattam va
kukkuravattam  va  kakavattam  va vasudevavattam va baladevavattam va
punnabhaddavattam  va  manibhaddavattam  va  aggivattam  va  nagavattam
va  supannavattam  va  yakkhavattam va asuravattam va .pe. disavattam
va   adaya  samadaya  adiyitva  samadiyitva  ganhitva
paramasitva  abhinivisitva  .  jantuti  satto naro .pe. manujoti
sayam samadaya vatani jantu.
   [130]  Uccavacam  gacchati  sannasattoti  sattharato  sattharam
gacchati  dhammakkhanato  dhammakkhanam gacchati ganato ganam gacchati ditthiya
ditthim gacchati patipadato 2- patipadam gacchati maggato maggam gacchati .
Sannasattoti    kamasannaya   byapadasannaya   vihimsasannaya
ditthisannaya  satto  visatto asatto laggo laggito palibuddho .
Yatha bhittikhile va nagadante va bhandam sattam visattam asattam laggam
laggitam   palibuddham   evameva   kamasannaya   byapadasannaya
vihimsasannaya   ditthisannaya   satto   visatto   asatto
laggo laggito palibuddhoti uccavacam gacchati sannasatto.
   [131]  Vidva  ca vedehi samecca dhammanti vidvati vidva
vijjagato  nani  buddhima  vibhavi  medhavi  .  vedehiti veda
vuccanti  catusu  maggesu  nanam  panna  pannindriyam  pannabalam
dhammavicayasambojjhango  vimamsa  vipassana  sammaditthi  .  tehi
@Footnote: 1 Po. Ma. ...vatam. ito param idisameva. 2 Ma. patipadaya.
Vedehi   jatijaramaranassa   antagato   antappatto  kotigato
kotippatto  pariyantagato  pariyantappatto  vosanagato vosanappatto
tanagato   tanappatto   lenagato   lenappatto   saranagato
saranappatto   abhayagato  abhayappatto  accutagato  accutappatto
amatagato  amatappatto  nibbanagato  nibbanappatto . vedanam va
antagatoti vedagu . vedehi va antagatoti vedagu. Sattannam [1]-
dhammanam  viditatta vedagu sakkayaditthi vidita hoti vicikiccha vidita
hoti silabbataparamaso vidito hoti rago vidito hoti doso vidito
hoti moho vidito hoti mano vidito hoti . viditassa honti papaka
akusala  dhamma sankilesika ponobbhavika sadara dukkhavipaka ayatim
jatijaramaraniya.
        Vedani viceyya kevalani (sabhiyati bhagava)
        samananam yanipatthi 2- brahmananam
        sabbavedanasu vitarago
        sabbam vedamaticca vedagu so [3]-.
   {131.1} Vidva ca vedehi samecca dhammanti samecca abhisamecca
dhammam  .  sabbe  sankhara aniccati samecca abhisamecca dhammam .
Sabbe sankhara dukkhati samecca abhisamecca dhammam . sabbe dhamma
anattati samecca abhisamecca dhammam . Avijjapaccaya sankharati samecca
abhisamecca dhammam . sankharapaccaya vinnananti samecca abhisamecca dhammam.
@Footnote: 1 Ma. vasaddo atthi. 2 Ma. yanidhatthi. 3 Ma. Yu. itisaddo dissati.
Vinnanapaccaya  namarupanti  .  namarupapaccaya  salayatananti .
Salayatanapaccaya  phassoti . phassapaccaya vedanati . vedanapaccaya
tanhati  .  tanhapaccaya  upadananti  .  upadanapaccaya
bhavoti  .  bhavapaccaya  jatiti . jatipaccaya jaramarananti samecca
abhisamecca dhammam.
   {131.2}  Avijjanirodha sankharanirodhoti samecca abhisamecca
dhammam . sankharanirodha vinnananirodhoti samecca abhisamecca dhammam .
Vinnananirodha namarupanirodhoti . namarupanirodha salayatananirodhoti .
Salayatananirodha  phassanirodhoti  .  phassanirodha  vedananirodhoti .
Vedananirodha  tanhanirodhoti  . tanhanirodha upadananirodhoti .
Upadananirodha bhavanirodhoti . bhavanirodha jatinirodhoti. Jatinirodha
jaramarananirodhoti samecca abhisamecca dhammam.
   {131.3}  Idam  dukkhanti  samecca abhisamecca dhammam . ayam
dukkhasamudayoti . ayam dukkhanirodhoti . ayam dukkhanirodhagamini patipadati
samecca  abhisamecca  dhammam  .  ime asavati samecca abhisamecca
dhammam  .  ayam  asavasamudayoti  .  ayam  asavanirodhoti  . ayam
asavanirodhagamini  patipadati  samecca  abhisamecca  dhammam  .  ime
dhamma  abhinneyyati  .  ime  dhamma  parinneyyati  .  ime
dhamma  pahatabbati  . ime dhamma bhavetabbati . ime dhamma
sacchikatabbati  samecca  abhisamecca  dhammam  .  channam phassayatananam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
Samecca  abhisamecca  dhammam  .  pancannam upadanakkhandhanam samudayanca
atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca   samecca
abhisamecca  dhammam  .  catunnam  mahabhutanam  samudayanca  atthangamanca
assadanca  adinavanca  nissarananca  samecca  abhisamecca  dhammam .
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  samecca  abhisamecca
dhammanti viddha ca vedehi samecca dhammam.
   [132] Na uccavacam gacchati bhuripannoti na sattharato sattharam
gacchati  na  dhammakkhanato  dhammakkhanam gacchati na ganato ganam gacchati
na  ditthiya  ditthim  gacchati na patipadaya patipadam gacchati na maggato
maggam  gacchati  .  bhuripannoti  [1]-  mahapanno  puthupanno
hasapanno   javanapanno  tikkhapanno  nibbedhikapanno  .  bhuri
vuccati  pathavi  .  taya  pathavisamaya  pannaya  vipulaya  vitthataya
samannagatoti na uccavacam gacchati bhuripanno. Tenaha bhagava
           sayam samadaya vatani jantu
           uccavacam gacchati sannasatto
           viddha ca vedehi samecca dhammam
           na uccavacam gacchati bhuripannoti.
   [133] Sa sabbadhammesu visenibhuto
           yankinci ditthamva sutam mutam va
@Footnote: 1 Ma. bhuripanno.
           Tameva dassim vivatam carantam
           kenidha lokasmi vikappayeyya.
   [134]  Sa  sabbadhammesu  visenibhuto yankinci ditthamva sutam mutam
vati sena vuccati marasena . kayaduccaritam marasena vaciduccaritam
marasena manoduccaritam marasena rago marasena doso marasena
moho  marasena  kodho  upanaho  .pe.  sabbakusalabhisankhara
marasena. Vuttam hetam bhagavata
     kama te pathama sena    dutiyarati vuccati
     tatiya khuppipasa te     catutthi tanha pavuccati
     pancamam 1- thinamiddhante   chattha bhiru 2- pavuccati
     sattami vicikiccha te      makkho thambho te atthamo
     labho siloko sakkaro    micchaladdho ca yo yaso
     yo cattanam samukkamse     pare ca avajanati
     esa namuci te sena     kanhassabhippaharini
     na nam asuro jinati       jetva ca labhate sukhanti.
Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca marasena sabbe ca patisenikara
kilesa  jita  ca  parajita  ca bhagga vippalutta parammukha so
vuccati  visenibhuto  .  so  ditthe  visenibhuto  sute visenibhuto
mute   visenibhuto   vinnate  visenibhutoti  sa  sabbadhammesu
visenibhuto yankinci ditthamva sutam mutam va.
@Footnote: 1 Ma. pancami . 2 Ma. Yu. bhiru.
   [135] Tameva dassim vivatam carantanti tameva suddhadassim visuddhadassim
parisuddhadassim  vodanadassim  pariyodanadassim  .  athava  suddhadassanam
visuddhadassanam   parisuddhadassanam  vodanadassanam  pariyodanadassanam  .
Vivatanti  tanhachadanam  [1]- kilesachadanam [2]- avijjachadanam . tani
chadanani  vivatani  honti  viddhamsitani upaghatitani 3- samugghatitani
pahinani  samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani  abhabbuppattikani
nanaggina  daddhani  .  carantanti  carantam vicarantam [4]- iriyantam
vattantam palentam yapentam yapentanti tameva dassim vivatam carantam.
   [136]  Kenidha  lokasmi vikappayeyyati kappati dve kappa
tanhakappo  ca  ditthikappo ca .pe. ayam tanhakappo .pe. ayam
ditthikappo  .  tassa  tanhakappo  pahino  ditthikappo patinissattho
tanhakappassa    pahinatta    ditthikappassa    patinissatthatta
kena  ragena  kappeyya  kena  dosena  kappeyya kena mohena
kappeyya  kena  manena  kappeyya  kaya  ditthiya  kappeyya
kena  uddhaccena  kappeyya  kaya  vicikicchaya  kappeyya  kehi
anusayehi  kappeyya  rattoti  va  dutthoti  va  mulhoti  va
vinibandhoti  va  paramatthoti  va  vikkhepagatoti va anitthangatoti
va   thamagatoti   va   .   te   abhisankhara  pahina
abhisankharanam  pahinatta  gatiyo  kena  kappeyya  nerayikoti  va
@Footnote: 1 Ma. ditthichadanam. 2 Ma. duccaritachadanam. 3 Ma. ugghatitani. 4 Ma. viharantam.
Tiracchanayonikoti  va  pittivisayikoti  va  manussoti  va devoti
va rupiti va arupiti va sanniti va asanniti va nevasanninasanniti
va . so hetu natthi paccayo natthi karanam natthi yena kappeyya
vikappeyya vikappam apajjeyya . lokasminti apayaloke manussaloke
devaloke  khandhaloke  dhatuloke  ayatanaloketi  kenidha  lokasmi
vikappayeyya. Tenaha bhagava
           sa sabbadhammesu visenibhuto
           yankinci ditthamva sutam mutam va
           tameva dassim vivatam carantam
           kenidha lokasmi vikappayeyyati.
   [137] Na kappayanti na purekkharonti
           accantasuddhiti na te vadanti
           adanagantham gathitam visajja
           asam na kubbanti kuhinci loke.
   [138]  Na kappayanti na purekkharontiti kappati dve kappa
tanhakappo  ca  ditthikappo ca .pe. ayam tanhakappo .pe. ayam
ditthikappo  .  tesam  tanhakappo  pahino  ditthikappo patinissattho
tanhakappassa    pahinatta    ditthikappassa    patinissatthatta
tanhakappam  va  ditthikappam  va  na  kappenti  na  janenti
na   sanjanenti   na   nibbattenti   nabhinibbattentiti   na
Kappayanti  .  na purekkharontiti dve purekkhara tanhapurekkharo
ca  ditthipurekkharo  ca  .pe.  ayam tanhapurekkharo .pe. ayam
ditthipurekkharo  .  tesam  tanhapurekkharo pahino ditthipurekkharo
patinissattho   tanhapurekkharassa   pahinatta   ditthipurekkharassa
patinissatthatta  na  tanham  va  ditthim  va  purato katva caranti
na  tanhadhaja  na  tanhaketu  na  tanhadhipateyya na ditthiddhaja
na  ditthiketu  na  ditthadhipateyya  na  tanhaya va ditthiya va
parivarita carantiti na kappayanti na purekkharonti.
   [139] Accantasuddhiti na te vadantiti accantasuddhiti anaccantasuddhim
samsarasuddhim  akiriyasuddhim  sassatavadam na vadanti na kathenti na bhananti
na dipayanti na voharantiti accantasuddhiti na te vadanti.
   [140]  Adanagantham gathitam visajjati ganthati cattaro gantha
abhijjha   kayagantho  byapado  kayagantho  silabbataparamaso
kayagantho  idamsaccabhiniveso  kayagantho  .  attano  ditthiya
rago  abhijjha  kayagantho  .  paravadesu  aghato  appaccayo
byapado  kayagantho  .  attano  silam va vattam va silabbattam
va  paramasati  silabbataparamaso  kayagantho  .  attano  ditthi
idamsaccabhiniveso   kayagantho   .  kimkarana  vuccanti  1-
adanagantho  .  tehi  ganthehi rupam adiyanti upadiyanti ganhanti
paramasanti   abhinivisanti   vedanam   sannam  sankhare  vinnanam
@Footnote: 1 Ma. vuccati. ito param evam natabbam.
Gatim  upapattim  patisandhim  bhavam  samsaram  vattam  adiyanti  upadiyanti
ganhanti    paramasanti   abhinivisanti   tamkarana   vuccanti
adanagantho  .  visajjati  ganthe  vossajjitva  va visajja .
Athava  ganthe gathite 1- ganthite bandhe vibandhe abandhe lagge
laggite palibuddhe bandhane photayitva 2- va visajja. Yatha vayham va
ratham va sakatam va sandamanikam va sajjam visajjam karonti vikopenti
evameva  ganthe vossajjitva va visajja . athava ganthe gathite
ganthite  bandhe vibandhe abandhe lagge laggite palibuddhe bandhane
photayitva 3- va visajjati adanagantham gathitam visajja.
   [141]  Asam  na  kubbanti  kuhinci  loketi asa vuccati
tanha  yo  rago  sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam .
Asam  na  kubbantiti  asam  na kubbanti na janenti na sanjanenti
na  nibbattenti  nabhinibbattenti  .  kuhinciti  kuhinci  kimhici
katthaci  ajjhattam  va  bahiddha va ajjhattabahiddha va . loketi
apayaloke  .pe.  ayatanaloketi  asam  na  kubbanti  kuhinci
loke. Tenaha bhagava
           na kappayanti na purekkharonti
           accantasuddhiti na te vadanti
           adanagantham gathitam visajja
           asam na kubbanti kuhinci loketi.
@Footnote: 1 Ma. gadhite. aparampi idisameva. 2-3 Ma. potayitva.
   [142] Simatito 1- brahmano tassa natthi
           natva ca disva ca samuggahitam
           na ragaragi na viragaratto
           tassidam 2- natthi paramuggahitam.
   [143]  Simatito  brahmano  tassa natthi natva ca disva
ca  samuggahitanti  simati  catasso simayo . sakkayaditthi vicikiccha
silabbataparamaso   ditthanusayo   vicikicchanusayo   tadekattha
ca  kilesa  ayam  pathama  sima  .  olarikam  kamaragasannojanam
patighasannojanam  olariko  kamaraganusayo  patighanusayo  tadekattha
ca  kilesa  ayam  dutiya  sima  .  anusahagatam  kamaragasannojanam
patighasannojanam  anusahagato  kamaraganusayo  patighanusayo  tadekattha
ca kilesa ayam tatiya sima . ruparago aruparago mano uddhaccam
avijja  mananusayo  bhavaraganusayo  avijjanusayo  tadekattha  ca
kilesa ayam catuttha sima.
   {143.1} Yato catuhi ariyamaggehi ima catasso simayo atikkanto
hoti samatikkanto vitivatto so vuccati simatito. Brahmanoti sattannam
dhammanam bahitatta brahmano .pe. anissito tadi  pavuccate  sa
brahma  .  tassati arahato khinasavassa . natvati paracittananena
va natva pubbenivasanussatinanena va natva. Disvati mamsacakkhuna
va [3]- dibbacakkhuna va disvati simatito brahmano tassa natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. simatigo. ito param idisameva. 2 Ma. tassidha. aparampi idisameva.
@3 Ma. disva.
Natva  ca disva ca . samuggahitanti tassa idam paramam aggam settham
visettham  1-  pamokkham  uttamam  pavaranti gahitam paramattham abhinivittham
ajjhositam adhimuttam . natthiti natthi na santi na samvijjati nupalabbhati.
Pahinam  samucchinnam  vupasantam  patippassaddham  abhabbuppattikam  nanaggina
daddhanti  simatito  brahmano  tassa  natthi  natva  ca  disva
ca samuggahitam.
   [144] Na ragaragi na viragarattoti ragaratta vuccanti ye
pancasu  kamagunesu  ratta  giddha  gadhita  mucchita  ajjhopanna
lagga  laggita  palibuddha . viragaratta vuccanti ye rupavacara-
rupavacarasamapattisu  ratta  giddha  gadhita  mucchita  ajjhopanna
lagga  laggita  palibuddha  . na ragaragi na viragarattoti yato
kamarago ca ruparago ca aruparago ca pahina honti ucchinnamula
talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma ettavata na
ragaragi na viragaratto.
   [145] Tassidam natthi paramuggahitanti tassati arahato khinasavassa.
Tassa idam paramam aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaranti gahitam
paramattham  abhinivittham ajjhositam adhimuttam . natthiti natthi na santi na
samvijjati  nupalabbhati  .  pahinam  samucchinnam  vupasantam  patippassaddham
abhabbuppattikam  nanaggina  daddhanti  tassidam  natthi  paramuggahitam .
Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. visittham. sabbattha idisameva.
           Simatito brahmano tassa natthi
           natva ca disva ca samuggahitam
           na ragaragi na viragaratto
           tassidam natthi paramuggahitanti.
        Catuttho suddhatthakasuttaniddeso nitthito.
                 ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 99-121. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=1962&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=1962&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=109&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=109              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=4910              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=4910              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com