ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

           Chattho jarasuttaniddeso
   [181] Appam vata jivitam idam
           oram vassasatapi miyyati
           yo cepi aticca jivati
           athakho so jarasapi miyyati.
   [182]  Appam  vata  jivitam idanti jivitanti ayu thiti yapana
yapana  iriyana  vattana palana jivitam jivitindriyam . apica dvihi
karanehi  appakam  jivitam  thokam  jivitam  thitiparittataya  va  appakam
jivitam sarasaparittataya va appakam jivitam.
   {182.1} Katham thitiparittataya appakam jivitam . Atite cittakkhane
jivittha  na  jivati  na  jivissati  .  anagate cittakkhane jivissati
na  jivati  na  jivittha  .  paccuppanne  cittakkhane  jivati  na
jivittha na jivissati.
     Jivitam attabhavo ca      sukhadukkha ca kevala
     ekacittasamayutta     lahuso vattatikkhano 1-
     culasitisahassani      kappa titthanti ye maru
     na tveva tepi jivanti     dvihi cittehi samahita 2-
     ye niruddha marantassa    titthamanassa va idha
     sabbeva 3- sadisa khandha  gata appatisandhika
@Footnote: 1 Ma. vattate. 2 Po. Ma. samyuta. 3 Ma. sabbepi.
     Anantara ca ye bhanga 1- ye ca bhanga 2- anagata
     tadantare niruddhanam      vesammam 3- natthi lakkhane
     anibbattena na jato   paccuppanne na jivati
     cittabhangamato loko     pannatti paramatthiya
     yatha ninna pavattanti   chandena parinamita
     acchinnavara 4- vattanti  salayatanapaccaya
     anidhanagata bhanga     punjo natthi anagate
     nibbattayeva titthanti   aragge sasapupama
     nibbattananca dhammanam  bhango nesam purekkhato
     palokadhamma titthanti    poranehi amissita
     adassanato ayanti     bhanga gacchanti dassanam
     vijjuppadova akase   uppajjanti vayanti cati.
Evam thitiparittataya appakam jivitam.
   {182.2} Katham sarasaparittataya appakam jivitam . assasupanibaddham
jivitam   passasupanibaddham   jivitam   assasappassasupanibaddham   jivitam
mahabhutupanibaddham  jivitam  usmupanibaddham  jivitam  kavalinkaraharupanibaddham
jivitam  vinnanupanibaddham  jivitam  .  mulampi  imesam  dubbalam .
Pubbahetupi  imesam  dubbala  .  yepi  paccaya tepi dubbala .
Yepi  pabhavika  5-  tepi  dubbala . sahabhupi imesam dubbala .
Sampayogapi  imesam  dubbala  .  sahajapi  imesam  dubbala .
@Footnote: 1-2 Ma. bhagga. 3 Po. Ma. vesamam. 4 Po. Ma. acchinnadhara. 5 Po. Ma. pabhavika.
Yapi  payojika  sapi  dubbala . annamannam niccadubbala ime .
Annamannam  anavatthita  ime  .  annamannam  paripatayanti  ime .
Annamannassa  hi natthi tayita . na capi thapenti annamannime .
Yopi nibbattako so na vijjati . Na ca kenaci koci hayati. Bhangabya
ca ime hi sabbaso. Purimehi pabhavita ime. Yepi pabhavita te pure
mata  .  purimapica  pacchimapica  annamannam na kadaci addasamsuti .
Evam sarasaparittataya appakam jivitam.
   {182.3}  Apica  catummaharajikanam devanam jivitam upadaya
manussanam appakam jivitam parittakam jivitam thokam jivitam khanikam jivitam lahukam
jivitam ittaram jivitam anaddhaniyam jivitam na ciratthitikam jivitam . Tavatimsanam
devanam  .  yamanam  devanam . tusitanam devanam . nimmanaratinam
devanam  .  paranimmitavasavattinam  devanam  . brahmakayikanam devanam
jivitam  upadaya  manussanam  appakam jivitam parittakam jivitam thokam jivitam
khanikam jivitam lahukam jivitam ittaram jivitam anaddhaniyam jivitam na ciratthitikam
jivitam . vuttam hetam bhagavata appamidam bhikkhave manussanam ayu gamaniyo
samparayo  mantaya  photthabbam  kattabbam  kusalam  caritabbam brahmacariyam
natthi jatassa amaranam yo bhikkhave ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo
     appamayu manussanam    hileyya nam suporiso
     careyyadittasisova      natthi maccussa nagamo
     Accayanti ahoratta    jivitam uparujjhati
     ayu khiyati maccanam      kunnadinamva udakanti.
Appam vata jivitam idam.
   [183]  Oram  vassasatapi  miyyatiti  kalalakalepi cavati marati
antaradhayati vippalujjati . ambudakalepi 1- cavati marati antaradhayati
vippalujjati  .  pesikalepi  cavati marati antaradhayati vippalujjati .
Ghanakalepi cavati marati antaradhayati vippalujjati . pancasakhakalepi 2-
cavati  marati  antaradhayati  vippalujjati  .  jatimattopi cavati marati
antaradhayati  vippalujjati  .  pasutigharepi  cavati  marati  antaradhayati
vippalujjati  .  addhamasikopi cavati marati antaradhayati vippalujjati .
Masikopi  cavati  marati  antaradhayati  vippalujjati  .  dvimasikopi
timasikopi  catumasikopi  pancamasikopi  cavati  marati  antaradhayati
vippalujjati  .  chamasikopi  sattamasikopi  atthamasikopi navamasikopi
dasamasikopi  samvaccharikopi  cavati  marati  antaradhayati  vippalujjati .
Dvivassikopi  tivassikopi  catuvassikopi  pancavassikopi  chavassikopi
sattavassikopi  atthavassikopi  navavassikopi  dasavassikopi  visativassikopi
timsavassikopi   cattalisavassikopi   pannasavassikopi   satthivassikopi
sattativassikopi  asitivassikopi  navutivassikopi  cavati marati antaradhayati
vippalujjatiti oram vassasatapi miyyati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbudakalepi . 2 Ma. Yu. pasakhakalepi.
   [184] Yo cepi aticca jivatiti yo vassasatam atikkamitva jivati
so ekam va vassam jivati dve va vassani jivati tini va vassani jivati
cattari va vassani jivati panca va vassani jivati dasa va vassani
jivati visati va vassani jivati timsam va vassani jivati cattalisam va
vassani jivatiti yo cepi aticca jivati.
   [185] Athakho so jarasapi miyyatiti yada jinno hoti vuddho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  khandadanto  palitakeso  vilunam
khalitasiro  valinam  tilakahatagatto  vanko  bhaggo  dandaparayano so
jarayapi cavati marati antaradhayati vippalujjati.
          Natthi maranamha mokkho
     phalanamiva pakkanam      pato patanato bhayam
     evam jatana maccanam    niccam maranato bhayam
     yathapi kumbhakarassa     kata mattikabhajana
     sabbe bhedapariyanta    evam maccana jivitam
     dahara ca mahanta ca     ye bala ye ca pandita
     sabbe maccuvasam yanti    sabbe maccuparayana
     tesam maccuparetanam      gacchatam paralokato
     na pita tayate puttam    nati va pana natake
     pekkhatanneva natinam   passa lalappatam puthu
     Ekamekova maccanam     govajjho viya niyyati
     evam abbhahato loko   maccuna ca jaraya cati.
Athakho so jarasapi miyyati. Tenaha bhagava
         appam vata jivitam idam
         oram vassasatapi miyyati
         yo cepi aticca jivati
         athakho so jarasapi miyyatiti.
   [186] Socanti jana mamayite
         na hi santi nicca pariggaha
         vinabhavasantamevidam
         iti disva nagaramavase.
   [187] Socanti jana mamayiteti janati khattiya ca brahmana
ca vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca.
Mamattati  dve  mamatta  tanhamamattanca  ditthimamattanca  .pe.
Idam  tanhamamattam  .pe.  idam  ditthimamattam  . mamayitavatthuaccheda-
sankinopi  socanti  acchijjantepi  socanti  acchinnepi  socanti
mamayitavatthuviparinamasankinopi   socanti   viparinamantepi   socanti
viparinatepi  socanti  kilamanti  paridevanti urattalim kandanti sammoham
apajjantiti socanti jana mamayite.
   [188]  Na  hi  santi  nicca  pariggahati pariggahati dve
pariggaha  tanhapariggaho  ca  ditthipariggaho  ca  .pe.  ayam
tanhapariggaho  .pe.  ayam  ditthipariggaho  .  tanhapariggaho
anicco  sankhato  paticcasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo viragadhammo
nirodhadhammo  viparinamadhammo  .  ditthipariggaho  anicco  sankhato
paticcasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo  viragadhammo  nirodhadhammo
viparinamadhammo  .  vuttam  hetam  bhagavata  passatha  no  tumhe
bhikkhave  tam  pariggaham  yvayam  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato
aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva thassatiti . no hetam bhante .
Sadhu  bhikkhave  ahampi  kho etam bhikkhave pariggaham na samanupassami
yvayam  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato aviparinamadhammo sassatisamam
tatheva  thassatiti  . pariggaha nicca dhuva sassata aviparinamadhamma
natthi  na  santi  na  samvijjanti  nupalabbhantiti  na hi santi nicca
pariggaha.
   [189] Vinabhavasantamevidanti nanabhave vinabhave annathabhave
sante  samvijjamane  upalabbhiyamane  .  vuttam  hetam  bhagavata
alam  ananda  ma  soci  ma  paridevi nanu etam ananda maya
patikacceva  1-  akkhatam  sabbeheva  piyehi manapehi nanabhavo
vinabhavo  annathabhavo  tam  kutettha  ananda labbha yantam jatam
@Footnote: 1 patigaccevatipi patho.
Bhutam sankhatam palokadhammam tam vata ma palujjiti netam thanam vijjatiti .
Purimanam  purimanam  khandhanam  dhatunam  ayatananam  viparinamannathabhava
pacchima  pacchima  khandha  ca dhatuyo ca ayatanani ca pavattantiti
vinabhavasantamevidam.
   [190]  Iti disva nagaramavaseti ititi padasandhi padasamsaggo
padaparipuri   akkharasamavayo   byanjanasilitthata   padanupubbatametam
ititi . iti disva passitva tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam
katva mamattesuti iti disva . nagaramavaseti sabbam gharavasapalibodham
chinditva   puttadarapalibodham   chinditva  natipalibodham  chinditva
mittamaccapalibodham  chinditva  sannidhipalibodham  chinditva  kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajitva  akincanabhavam  upagantva  eko  careyya  vihareyya
iriyeyya  vatteyya  paleyya  yapeyya  yapeyyati  iti  disva
nagaramavase. Tenaha bhagava
          socanti jana mamayite
          na hi santi nicca pariggaha
          vinabhavasantamevidam
          iti disva nagaramavaseti.
   [191] Maranenapi tam pahiyati
          yam puriso mamayidanti mannati
          Etampi viditva 1- pandito
          na mamattaya nametha mamako.
   [192]  Maranenapi  tam  pahiyatiti  marananti  ya  tesam tesam
sattanam  tamha  tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam
maccu  maranam  kalakiriya  khandhanam  bhedo  kalevarassa  nikkhepo
jivitindriyassupacchedo  .  tanti  rupagatam  vedanagatam  sannagatam
sankharagatam  vinnanagatam  .  pahiyatiti  pahiyati  jahiyati  vijahiyati
antaradhayati vippalujjati. Bhasitampi hetam
          pubbeva maccam vijahanti bhoga
          maccova ne pubbataram jahati
          asassata bhogino kamakami
          tasma na socamaham sokakale
          udeti apurati veti cando
          attham gametvana paleti suriyo
          vidita maya sattuka 2- lokadhamma
          tasma na socamaham sokakaleti.
Maranenapi tam pahiyati.
   [193]  Yam  puriso  mamayidanti  mannatiti  yanti  rupagatam
vedanagatam  sannagatam  sankharagatam  vinnanagatam  .  purisoti  sankha
samanna  pannatti  lokavoharo  namam  namakammam  namadheyyam
@Footnote: 1 Ma. viditvana 2 Yu. sattaka.
Nirutti  byanjanam  abhilapo  .  mamayidanti  mannatiti  tanhamannanaya
mannati    ditthimannanaya   mannati   manamannanaya   mannati
kilesamannanaya  mannati  duccaritamannanaya  mannati  payogamannanaya
mannati vipakamannanaya mannatiti yam puriso mamayidanti mannati.
   [194]  Etampi  viditva  panditoti  etam  adinavam natva
janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva vibhutam katva mamattesuti
etampi viditva . panditoti [1]- buddhima nani vibhavi medhaviti
etampi viditva pandito.
   [195] Na mamattaya nametha mamakoti mamattati dve mamatta
tanhamamattanca   ditthimamattanca   .pe.   idam   tanhamamattam
.pe.  idam  ditthimamattam  .  mamakoti  buddhamamako  dhammamamako
sanghamamako   so   bhagavantam  mamayati  bhagava  tam  puggalam
parigganhati  .  vuttam  hetam  bhagavata  ye  te  bhikkhave bhikkhu
kuha  thaddha  lapa sangi unnala asamahita na me te bhikkhave
bhikkhu  mamaka  apagata  ca  te [2]- bhikkhu imasma dhammavinaya
na  ca  te  imasmim  dhammavinaye  vuddhim virulhim vepullam apajjanti
ye  ca  kho  te  bhikkhave bhikkhu nikkuha nillapa dhira athaddha
susamahita  te  kho  me  bhikkhave  bhikkhu  mamaka anapagata ca
te  bhikkhu  imasma  dhammavinaya  te  ca imasmim dhammavinaye vuddhim
@Footnote: 1 Ma. pandito dhiro pandito pannava. 2 Ma. bhikkhave.
Virulhim vepullam apajjantiti.
     Kuha thaddha lapa sangi   unnala asamahita
     na te dhamme viruhanti     sammasambuddhadesite
     nikkuha nillapa dhira   athaddha susamahita
     te ve dhamme viruhanti    sammasambuddhadesite.
Na  mamattaya  nametha  mamakoti  mamako  tanhamamattam  pahaya
ditthimamattam  patinissajjitva  mamattaya  na  nameyya  na  onameyya
na  tanninno  assa  na  tappono  na tappabbharo na tadadhimutto
na  tadadhipateyyoti  na  mamattaya  nametha  mamako  .  tenaha
bhagava
          maranenapi tam pahiyati
          yam puriso mamayidanti mannati
          etampi viditva pandito
          na mamattaya nametha mamakoti.
   [196] Supinena yathapi sangatam
          patibuddho puriso na passati
          evampi piyayitam janam
          petam kalakatam na passati.
   [197]  Supinena  yathapi  sangatanti  sangatam samagatam samahitam
sannipatitanti supinena yathapi sangatam.
   [198]  Patibuddho  puriso na passatiti yatha puriso supinagato
candam  passati  suriyam  passati  mahasamuddam  passati  sinerupabbatarajam
passati  hatthim  passati  assam  passati  ratham  passati  pattim  passati
senabyuham   passati  aramaramaneyyakam  passati  vanaramaneyyakam
passati   bhumiramaneyyakam   passati   pokkharaniramaneyyakam  passati
patibuddho na kinci passatiti patibuddho puriso na passati.
   [199] Evampi piyayitam jananti evanti opammasampatipadana.
Piyayitam   jananti   piyayitam   mamayitam   janam  mataram  va
pitaram  va  bhataram  va  bhaginim  va  puttam va dhitaram va mittam
va amaccam va natisalohitam vati evampi piyayitam janam.
   [200]  Petam  kalakatam  na  passatiti  peta vuccanti mata
kalakata  .  na  passati  na  dakkhati  nadhigacchati  na vindati na
patilabhatiti petam kalakatam na passati. Tenaha bhagava
          supinena yathapi sangatam
          patibuddho puriso na passati
          evampi piyayitam janam
          petam kalakatam na passatiti.
   [201] Ditthapi sutapi te jana
          yesam namamidam pavuccati
         Namamevavasissati
         akkheyyam petassa jantuno.
   [202]  Ditthapi  sutapi  te  janati  ditthati  ye
cakkhuvinnanabhisambhuta  .  sutati  ye sotavinnanabhisambhuta . te
janati  khattiya  ca  brahmana ca vessa ca sudda ca gahattha
ca  pabbajita  ca  deva  ca  manussa  cati  ditthapi  sutapi
te jana.
   [203]  Yesam  namamidam  pavuccatiti  yesanti  yesam khattiyanam
brahmananam  vessanam  suddanam  gahatthanam  pabbajitanam  devanam
manussanam  .  namanti  sankha  samanna  pannatti  lokavoharo
namam  namakammam  namadheyyam  nirutti byanjanam abhilapo . pavuccatiti
kathiyati bhaniyati dipiyati vohariyatiti yesam namamidam pavuccati.
   [204]  Namamevavasissati  akkheyyanti  rupagatam  vedanagatam
sannagatam   sankharagatam   vinnanagatam  pahiyati  jahiyati  vijahiyati
antaradhayati  vippalujjati  namamevavasissati  .  akkheyyanti akkhatum
kathetum  bhanitum  dipayitum  voharitunti  namamevavasissati  akkheyyam .
Petassa  jantunoti  petassati  matassa  kalakatassa  .  jantunoti
sattassa  narassa  manavassa  posassa  puggalassa jivassa jatussa 1-
jantussa  indagussa  manujassati  akkheyyam  petassa  jantuno .
Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. jagussa. Yu. jagussa.
          Ditthapi sutapi te jana
          yesam namamidam pavuccati
          namamevavasissati
          akkheyyam petassa jantunoti.
   [205] Sokaparidevamaccharam
          na jahanti giddha mamayite
          tasma munayo pariggaham
          hitva acarimsu khemadassino.
   [206] Sokaparidevamaccharam na jahanti giddha mamayiteti sokoti
natibyasanena  va  phutthassa bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena
va  phutthassa  silabyasanena  va phutthassa ditthibyasanena va phutthassa
annatarannatarena  va  byasanena  samannagatassa  annatarannatarena
va  dukkhadhammena  phutthassa  soko  socana  socitattam antosoko
antoparisoko  antodaho  antoparidaho  cetaso  parijjhayana
domanassam  sokasallam . paridevoti natibyasanena va phutthassa .pe.
Ditthibyasanena  va  phutthassa  annatarannatarena  va  byasanena
samannagatassa  annatarannatarena  va  dukkhadhammena  phutthassa adevo
paridevo  adevana  paridevana  adevitattam  paridevitattam  vaca
palapo vippalapo lalappo lalappayana lalappayitattam.
   {206.1} Macchariyanti panca macchariyani avasamacchariyam kulamacchariyam labhamacchariyam
Vannamacchariyam  dhammamacchariyam  yam  evarupam  macchariyam  maccharayana
maccharayitattam  veviccham  kadariyam  katukancakata  aggahitattam  cittassa
idam  vuccati  macchariyam  . apica khandhamacchariyampi macchariyam dhatumacchariyampi
macchariyam  ayatanamacchariyampi  macchariyam  gaho  idam vuccati macchariyam .
Gedho  vuccati  tanha yo rago sarago .pe. abhijjha lobho
akusalamulam  .  mamattati  dve mamatta tanhamamattanca ditthimamattanca
.pe.  idam  tanhamamattam  .pe.  idam ditthimamattam . mamayitavattha-
uacchedasankinopi socanti icchijjantepi socanti acchinnepi socanti.
Mamayitavatthuviparinamasankinopi   socanti   viparinamantepi   socanti
viparinatepi  socanti  .  mamayitavatthuacchedasankinopi  paridevanti
acchijjantepi  paridevanti  acchinnepi  paridevanti  .  mamayitavatthu-
viparinamasankinopi  paridevanti  viparinamantepi  paridevanti viparinatepi
paridevanti  . mamayitavatthum rakkhanti gopenti parigganhanti mamayitanti
maccharayanti . mamayitasmim vatthusmim socanti sokam na jahanti paridevam
na jahanti macchariyam na jahanti gedham na jahanti nappajahanti na vinodenti
na  byantikaronti  na  anabhavangamentiti sokaparidevamaccharam na jahanti
giddha mamayite.
   [207]  Tasma  munayo  pariggaham hitva acarimsu khemadassinoti
tasmati  tasma  tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana  etam
Adinavam  sampassamano  mamattesuti  tasma  .  munayoti  monam
vuccati  nanam  ya  panna  pajanana  .pe.  amoho dhammavicayo
sammaditthi  tena  nanena  samannagata  munayo  monappatta .
Tini  moneyyani  kayamoneyyam  vacimoneyyam  manomoneyyam  .pe.
Sangajalamaticca so muni . pariggahoti dve pariggaha tanhapariggaho
ca  ditthipariggaho  ca  .pe.  ayam  tanhapariggaho  .pe.  ayam
ditthipariggaho  .  munayo  tanhapariggaham  pahaya  1-  ditthipariggaham
patinissajjitva acarimsu vicarimsu iriyimsu vattimsu palimsu yapimsu yapimsu.
   {207.1} Khemadassinoti khemam vuccati amatam nibbanam yo so
sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho
nibbanam  .  khemadassinoti  khemadassino  tanadassino  lenadassino
saranadassino  abhayadassino  accutadassino  amatadassino nibbanadassinoti
tasma munayo pariggaham hitva acarimsu khemadassino. Tenaha bhagava
          sokaparidevamaccharam
          na jahanti giddha mamayite
          tasma munayo pariggaham
          hitva acarimsu khemadassinoti.
   [208] Patilinacarassa bhikkhuno
          bhajamanassa vivittamasanam
@Footnote: 1 Po. Ma. pariccajitva.
          Samaggiyamahu tassa tam
          yo attanam bhavane na dassaye.
   [209]  Patilinacarassa  bhikkhunoti  patilinacara  vuccanti  satta
sekha  1-  araha patilino . kimkarana patilinacara kuccanti satta
sekha . te tato tato cittam patilinenta patikujjenta pativattenta
sanniruddhanta  sannigganhanta  sannivarenta  rakkhanta  gopenta
caranti  viharanti  iriyanti  vattenti palenti yapenti yapenti .
Cakkhudvare   cittam   patilinenta  patikujjenta  pativattenta
sanniruddhanta  sannigganhanta  sannivarenta  rakkhanta  gopenta
caranti viharanti iriyanti vattenti palenti yapenti yapenti.
   {209.1} Sotadvare cittam ghanadvare cittam jivhadvare cittam
kayadvare  cittam  manodvare  cittam  patilinenta  patikujjenta
pativattenta   sanniruddhanta   sannigganhanta   sannivarenta
rakkhanta  gopenta  caranti  viharanti  iriyanti vattenti palenti
yapenti  yapenti  .  yatha kukkutapattam va naharudaddalam 2- va
aggimhi  pakkhittam  hoti  patiliyati  patikujjati  pativattati  na
sampasariyati evameva te tato tato cittam patilinenta patikujjenta
pativattenta   sanniruddhanta   sannigganhanta   sannivarenta
rakkhanta  gopenta  caranti  viharanti  iriyanti vattenti palenti
yapenti   yapenti   cakkhudvare  cittam  sotadvare  cittam
@Footnote: 1 Ma. sekkha. aparampi evam natabbam. 2 ma naharudaddulam. Yu. naharugaddulam
Ghanadvare  cittam jivhadvare cittam kayadvare cittam manodvare
cittam   patilinenta  patikujjenta  pativattenta  sanniruddhanta
sannigganhanta  sannivarenta  rakkhanta  gopenta caranti viharanti
iriyanti vattenti palenti yapenti yapenti . tamkarana patilinacara
vuccanti  satta  sekha  . bhikkhunoti kalyanaputhujjanassa va bhikkhuno
sekhassa va bhikkhunoti patilinacarassa bhikkhuno.
   [210]  Bhajamanassa  vivittamasananti  asanam  vuccati  yattha
nisidati  manco  pitham  bhisi  tattika  cammakhando  tinasantharo
pannasantharo  palasasantharo  1- . tam asanam asappayarupadassanena
vittam  2-  vivittam  pavivittam asappayasaddassavanena vittam 3- vivittam
pavivittam   asappayagandhaghayanena   asappayarasasayanena  asappaya-
photthabbaphusanena  asappayehi  pancahi  kamagunehi vittam 4- vivittam
pavivittam . tam [5]- asanam bhajato sambhajato sevato nisevato samsevato
patisevatoti bhajamanassa vivittamasanam.
   [211] Samaggiyamahu tassa tam yo attanam bhavane na dassayeti
samaggiyati   tisso   samaggiyo   ganasamaggi   dhammasamaggi
anabhinibbattisamaggi.
   {211.1} Katama ganasamaggi. Bahu cepi bhikkhu samagga sammodamana
avivadamana  khirodakibhuta  annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta viharanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. palalasantharo. sabbattha idisameva. 2-3-4 Po. Ma. rittam.
@5 Po. Ma. vivittam.
Ayam ganasamaggi.
   {211.2} Katama dhammasamaggi . Cattaro satipatthana cattaro
sammappadhana  cattaro  iddhippada  pancindriyani  panca  balani
satta  bojjhanga  ariyo atthangiko maggo te ekato pakkhandanti
pasidanti  sampatitthanti vimuccanti na tesam dhammanam vivado vippavado
atthi ayam dhammasamaggi.
   {211.3} Katama anabhinibbattisamaggi. Bahu cepi bhikkhu anupadisesaya
nibbanadhatuya  parinibbayanti  na  tesam  nibbanadhatuya  onattam
va punnattam va pannayati ayam anabhinibbattisamaggi.
   {211.4}  Bhavaneti nerayikanam nirayo bhavanam tiracchanayonikanam
tiracchanayoni  bhavanam  pittivisayikanam  pittivisayo  bhavanam  manussanam
manussaloko  bhavanam devanam devaloko bhavanam . samaggiyamahu tassa
tam yo attanam bhavane na dassayeti tassesa samaggi etam channam
etam patirupam etam anucchavikam etam anulomam yo evam patipanno 1-
niraye  attanam  na dasseyya tiracchanayoniya attanam na dasseyya
pittivisaye  attanam  na dasseyya manussaloke attanam na dasseyya
devaloke attanam na dasseyyati evamahu evamahamsu evam kathenti
evam  bhananti  evam  dipayanti  evam voharantiti samaggiyamahu tassa
tam yo attanam bhavane na dassaye. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Po. Ma. paticchanne.
          Patilinacarassa bhikkhuno
          bhajamanassa vivittamasanam
          samaggiyamahu tassa tam
          yo attanam bhavane na dassayeti.
   [212] Sabbattha muni anissito
          na piyam kubbati nopi appiyam
          tasmim paridevamaccharam
          panne vari yatha na limpati.
   [213]  Sabbattha muni anissitoti sabbam vuccati dvadasayatanani
cakkhu ceva rupa ca sotanca sadda ca ghananca gandha ca jivha ca rasa
ca kayo ca photthabba ca mano ca dhamma ca. Muniti monam vuccati nanam
ya  panna pajanana .pe. sangajalamaticca so muni . anissitoti
dve nissaya tanhanissayo ca ditthinissayo ca .pe. Ayam tanhanissayo
.pe.  ayam  ditthinissayo  .  muni  tanhanissayam pahaya ditthinissayam
patinissajjitva  cakkhum anissito sotam anissito ghanam anissito jivham
anissito  kayam  anissito manam anissito rupe sadde gandhe rase
photthabbe  dhamme  kulam  ganam  avasam  labham  yasam  pasamsam  sukham
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam kamadhatum
rupadhatum  arupadhatum  kamabhavam  rupabhavam  arupabhavam  sannabhavam asannabhavam
Nevasannanasannabhavam  ekavokarabhavam  catuvokarabhavam  pancavokarabhavam
atitam  anagatam  paccuppannam  ditthasutamutavinnatabbe  dhamme  anissito
asannissito  anallino  anupagato  anajjhosito  anadhimutto nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti
sabbattha muni anissito.
   [214]  Na  piyam  kubbati nopi appiyanti piyati dve piya
satta va sankhara va.
   {214.1} Katame satta piya. Idha yassa te honti atthakama
hitakama phasukama yogakkhemakama mata va pita va bhata va
bhagini va putto va dhita va mitta va amacca va nati va salohita
va ime satta piya.
   {214.2} Katame sankhara piya. Manapika rupa manapika sadda
manapika gandha manapika rasa manapika photthabba ime sankhara
piya.
   {214.3} Appiyati dve appiya satta va sankhara va.
   {214.4} Katame satta appiya. Idha yassa te honti anatthakama
ahitakama  aphasukama  ayogakkhemakama  jivita  voropetukama
ime satta appiya.
   {214.5} Katame sankhara appiya. Amanapika rupa amanapika
sadda amanapika gandha amanapika rasa amanapika photthabba ime
Sankhara appiya.
   {214.6} Na piyam kubbati nopi appiyanti ayam me satto piyo ime
ca me sankhara manapati ragavasena piyam na karoti ayam me satto appiyo
ime ca me sankhara amanapati patighavasena appiyam na karoti na janeti
na  sanjaneti  na  nibbatteti nabhinibbattetiti na piyam kubbati nopi
appiyam.
   [215]  Tasmim  paridevamaccharam  panne vari yatha na limpatiti
tasminti [1]- puggale arahante khinasave . Paridevoti natibyasanena
va  phutthassa  bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phutthassa
silabyasanena   va   phutthassa   ditthibyasanena   va  phutthassa
annatarannatarena  va  byasanena  samannagatassa  annatarannatarena
va  dukkhadhammena  phutthassa adevo paridevo adevana paridevana
adevitattam  paridevitattam  vaca  palapo  vippalapo  lalappo
lalappayana lalappayitattam.
   {215.1} Macchariyanti panca macchariyani avasamacchariyam kulamacchariyam
labhamacchariyam vannamacchariyam dhammamacchariyam yam evarupam macchariyam maccharayana
maccharayitattam  veviccham  kadariyam  katukancakata aggahitattam cittassa idam
vuccati  macchariyam  apica  khandhamacchariyampi macchariyam dhatumacchariyampi macchariyam
ayatanamacchariyampi  macchariyam  gaho  idam  vuccati  macchariyam . panne
vari yatha na limpatiti pannam vuccati padumapattam . Vari vuccati udakam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmim.
Yatha  vari  padumapatte  na  limpati  na samlimpati nupalimpati alittam
asamlittam  anupalittam  evameva  tasmim  puggale  arahante  khinasave
paridevo  ca  macchariyanca  na  limpati  na  samlimpati  nupalimpati
alitta asamlitta anupalitta so ca puggalo [1]- tehi kilesehi
na  limpati  na  samlimpati  nupalimpati  alitto  asamlitto anupalitto
nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena cetasa
viharatiti  tasmim  paridevamaccharam  panne  vari  yatha  na limpati .
Tenaha bhagava
          sabbattha muni anissito
          na piyam kubbati nopi appiyam
          tasmim paridevamaccharam
          panne vari yatha na limpatiti.
   [216] Udavindu yathapi pokkhare
          padume vari yatha na limpati
          evam muni nopalimpati
          yadidam ditthasutam mutesu va.
   [217] Udavindu yathapi pokkhareti udavinduti vuccati udakathevo.
Pokkharam vuccati padumapattam . yatha udakavindu padumapatte na limpati na
samlimpati  nupalimpati  alittam  asamlittam  anupalittanti  udavindu yathapi
pokkhare.
@Footnote: 1 Ma. arahanto.
   [218]  Padume  vari  yatha  na  limpatiti  padumam  vuccati
padumapuppham  . vari vuccati udakam . yatha vari padumapupphe 1- na
limpati  na  samlimpati  nupalimpati  alittam  asamlittam  anupalittanti
padume vari yatha na limpati.
   [219]  Evam  muni  nopalimpati  yadidam ditthasutam mutesu vati
evanti  opammasampatipadana  .  muniti  monam  vuccati  nanam ya
panna  pajanana  .pe.  sangajalamaticca  so  muni  .  lepati
dve  lepa tanhalepo ca ditthilepo ca .pe. ayam tanhalepo
.pe.  ayam  ditthilepo  .  muni  tanhalepam  pahaya  ditthilepam
patinissajjitva  ditthe  na limpati sute na limpati mute na limpati
vinnate  na  limpati  na  samlimpati  nupalimpati  alitto  asamlitto
anupalitto   nikkhanto   nissattho   vippamutto   visannutto
vimariyadikatena  cetasa  viharatiti  evam  muni  nopalimpati  yadidam
ditthasutam mutesu va. Tenaha bhagava
         udavindu yathapi pokkhare
         padume vari yatha na limpati
         evam muni nopalimpati
         yadidam ditthasutam mutesu vati.
   [220] Dhono na hi tena mannati
         yadidam ditthasutam mutesu va
@Footnote: 1 Ma. Yu. padumapuppham.
         Nannena visuddhimicchati
         na hi so rajjati no virajjati.
   [221] Dhono na hi tena mannati yadidam ditthasutam mutesu vati
dhonoti  dhona  vuccati  panna  ya  panna  pajanana  .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammaditthi  .  kimkarana  dhona  vuccati
panna   .  taya  pannaya  kayaduccaritam  dhutanca  dhotanca
sandhotanca  niddhotanca  .  vaciduccaritam  dhutanca  dhotanca sandhotanca
niddhotanca   .   manoduccaritam   dhutanca  dhotanca  sandhotanca
niddhotanca . rago dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca.
Doso  moho  kodho  upanaho  makkho  palaso issa macchariyam
maya  satheyyam  thambho  sarambho mano atimano mado pamado
sabbe  kilesa  sabbe  duccarita  sabbe daratha sabbe parilaha
sabbe  santapa  sabbakusalabhisankhara  dhuta  ca  dhota  ca
sandhota ca niddhota ca.
   {221.1} Tamkarana dhona vuccati panna. Athava sammaditthiya
micchaditthi dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca. Sammasankappena
micchasankappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca. Sammavacaya
micchavaca dhuta ca. Sammakammantena micchakammanto dhuto ca. Sammaajivena
micchaajivo dhuto ca. Sammavayamena micchavayamo dhuto ca. Sammasatiya
Micchasati  dhuta  ca  .  sammasamadhina  micchasamadhi dhuto ca .
Sammananena   micchananam   dhutanca   .   sammavimuttiya
micchavimutti dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca . Athava
ariyena  atthangikena  maggena  sabbe  kilesa  sabbe  duccarita
sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara
dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca. Araha imehi dhoneyyehi 1-
dhammehi  upeto  samupeto  upagato samupagato upapanno samupapanno
samannagato tasma araha dhono . so dhutarago dhutapapo dhutakileso
dhutaparilahoti dhono.
   {221.2}  Dhono na hi tena mannati yadidam ditthasutam mutesu
vati  dhono  dittham  na  mannati  ditthasmim  na mannati ditthato na
mannati  dittham  meti  na  mannati  .  sutam  na  mannati  sutasmim
na  mannati  sutato  na  mannati  sutam  meti  na  mannati .
Mutam  na  mannati  mutasmim  na  mannati  mutato  na  mannati
mutam  meti  na  mannati  .  vinnatam  na  mannati  vinnatasmim na
mannati  vinnatato  na  mannati  vinnatam  meti  na  mannati .
Vuttam  hetam  bhagavata  asmiti  bhikkhave  mannitametam  anasmiti  2-
mannitametam   bhavissanti  mannitametam  na  bhavissanti  mannitametam
rupi  bhavissanti  mannitametam  arupi  bhavissanti  mannitametam  sanni
@Footnote: 1 Ma. dhonehi. . 2 Ma. Yu. ayamahamasmiti.
Bhavissanti    mannitametam   asanni   bhavissanti   mannitametam
nevasanninasanni   bhavissanti   mannitametam   mannitam   bhikkhave
rogo  mannitam  gando  mannitam  sallam  mannitam  upaddavo  tasma
tiha  bhikkhave  amannamanena  cetasa  viharissamati  evanhi  vo
bhikkhave  sikkhitabbanti  .  dhono  na  hi  tena  mannati  yadidam
ditthasutam mutesu va.
   [222]  Nannena  visuddhimicchatiti dhono annena asuddhimaggena
micchapatipadaya    aniyyanikapathena    annatra   satipatthanehi
annatra   sammappadhanehi   annatra   iddhippadehi   annatra
indriyehi  annatra  balehi  annatra  bojjhangehi  annatra ariya
atthangika  magga suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim na
icchati  na  sadiyati  na  pattheti na piheti nabhijappatiti nannena
visuddhimicchati.
   [223] Na hi so rajjati no virajjatiti sabbe balaputhujjana
rajjanti  kalyanaputhujjanam  upadaya  satta  sekha  virajjanti araha
neva rajjati no virajjati . viratto so khaya ragassa vitaragatta
khaya  dosassa  vitadosatta  khaya  mohassa  vitamohatta  . so
vutthavaso  cinnacarano  .pe.  natthi  tassa punabbhavoti na hi so
rajjati no virajjati. Tenaha bhagava
         Dhono na hi tena mannati
         yadidam ditthasutam mutesu va
         nannena visuddhimicchati
         na hi so rajjati no virajjatiti.
        Chattho jarasuttaniddeso nitthito.
               ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 141-168. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=2787&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=2787&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=181&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=181              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=5666              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=5666              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]