ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Sattamo tissametteyyasuttaniddeso
   [224] Methunamanuyuttassa (iccāyasmā tisso metteyyo)
           vighātaṃ brūhi mārisa
           sutvāna tava sāsanaṃ
           viveke sikkhisāmase 1-.
   [225]  Methunamanuyuttassāti  methunadhammo  nāma  yo  so
asaddhammo  gāmadhammo  vasaladhammo  duṭṭhullo  odakantiko  rahasso
dvayadvayasamāpatti  .  kiṃkāraṇā  vuccati  methunadhammo  .  ubhinnaṃ
rattānaṃ  sārattānaṃ  avassutānaṃ  pariyuṭṭhitānaṃ  pariyādinnacittānaṃ
ubhinnaṃ  sadisānaṃ  dhammoti  taṃkāraṇā  vuccati  methunadhammo .
Yathā  ubho  kalahakārakā  methunakāti  vuccanti  ubho bhaṇḍanakārakā
methunakāti  vuccanti  ubho  bhassakārakā  methunakāti  vuccanti ubho
vivādakārakā  methunakāti  vuccanti  ubho  adhikaraṇakārakā methunakāti
vuccanti  ubho  vādino  methunakāti  vuccanti  ubho  sallāpakā
methunakāti  vuccanti  evameva ubhinnaṃ rattānaṃ sārattānaṃ avassutānaṃ
pariyuṭṭhitānaṃ  pariyādinnacittānaṃ  ubhinnaṃ  sadisānaṃ  dhammoti  taṃkāraṇā
vuccati  methunadhammo  .  methunamanuyuttassāti  methunadhamme  yuttassa
payuttassa   āyuttassa   samāyuttassa   taccaritassa   tabbahulassa
taggarukassa   tanninnassa  tappoṇassa  tappabbhārassa  tadadhimuttassa
@Footnote: 1 Po. Ma. sikkhissāmase. sabbattha īdisameva.
Tadādhipateyyassāti methunamanuyuttassa.
   [226]  Iccāyasmā  tisso  metteyyoti  iccāti padasandhi
padasaṃsaggo    padapāripūri    akkharasamavāyo   byañjanasiliṭṭhatā
padānupubbatāmetaṃ  iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ  garuvacanaṃ
sagāravavacanaṃ  sappatissavacanametaṃ  āyasmāti  .  tissoti  tassa
therassa  nāmaṃ  saṅkhā  samaññā  paññatti vohāro nāmaṃ nāmakammaṃ
nāmadheyyaṃ  nirutti byañjanaṃ abhilāpo . metteyyoti tassa therassa
gottaṃ   saṅkhā   samaññā  paññatti  vohāroti  iccāyasmā
tisso metteyyo.
   [227]  Vighātaṃ  brūhi mārisāti vighātaṃ upaghātaṃ pīḷanaṃ ghaṭṭanaṃ
upaddavaṃ  upasaggaṃ  brūhi  ācikkha  desehi  paññāpehi  paṭṭhapehi
vivara  vibhaja  uttānīkarohi  pakāsehi . mārisāti piyavacanaṃ garuvacanaṃ
sagāravavacanaṃ sampatissavacanametaṃ mārisāti vighātaṃ brūhi mārisa.
   [228] Sutvāna tava sāsananti tuyhaṃ vacanaṃ byappathaṃ desanaṃ [1]-
anusiṭṭhiṃ  sutvā  suṇitvā  uggahitvā  upadhārayitvā  upalakkhayitvāti
sutvāna tava sāsanaṃ.
   [229] Viveke sikkhisāmaseti vivekoti tayo vivekā kāyaviveko
cittaviveko upadhiviveko.
   {229.1} Katamo kāyaviveko . Idha bhikkhu vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. anusāsanaṃ. sabbattha īdisameva.
Palālapuñjaṃ kāyena ca 1- vivitto viharati so eko gacchati eko
tiṭṭhati  eko  nisīdati eko seyyaṃ kappeti eko gāmaṃ piṇḍāya
pavisati eko paṭikkamati eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti
eko carati viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti ayaṃ kāyaviveko.
   {229.2} Katamo cittaviveko. Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa nīvaraṇehi
cittaṃ vivittaṃ hoti dutiyaṃ jhānaṃ samāpannassa vitakkavicārehi cittaṃ vivittaṃ
hoti tatiyaṃ jhānaṃ samāpannassa pītiyā cittaṃ vivittaṃ hoti catutthaṃ jhānaṃ
samāpannassa  sukhadukkhehi  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  ākāsānañcāyatanaṃ
samāpannassa   rūpasaññāya   paṭighasaññāya   nānattasaññāya  cittaṃ
vivittaṃ  hoti  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa  ākāsānañcāyatana-
saññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpannassa
viññāṇañcāyatanasaññāya   cittaṃ   vivittaṃ   hoti   nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ   samāpannassa   ākiñcaññāyatanasaññāya   cittaṃ
vivittaṃ hoti sotāpannassa sakkāyadiṭṭhiyā vicikicchāya sīlabbattaparāmāsā
diṭṭhānusayā vicikicchānusayā tadekaṭṭhehi ca kilesehi cittaṃ vivittaṃ hoti
sakadāgāmissa  oḷārikā kāmarāgasaññojanā paṭighasaññojanā oḷārikā
kāmarāgānusayā paṭighānusayā  tadekaṭṭhehi ca kilesehi cittaṃ vivittaṃ hoti
anāgāmissa   aṇusahagatā   kāmarāgasaññojanā   paṭighasaññojanā
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Aṇusahagatā  kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  tadekaṭṭhehi  ca kilesehi
cittaṃ vivittaṃ hoti arahato rūparāgā arūparāgā mānā uddhaccā avijjāya
mānānusayā  bhavarāgānusayā  avijjānusayā  tadekaṭṭhehi ca kilesehi
bahiddhā ca sabbanimittehi cittaṃ vivittaṃ hoti ayaṃ cittaviveko.
   {229.3} Katamo upadhiviveko. Upadhi vuccanti kilesā ca khandhā ca
abhisaṅkhārā  ca  .  upadhiviveko  vuccati  amataṃ nibbānaṃ yo so
sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ ayaṃ upadhiviveko.
   {229.4} Kāyaviveko ca vūpakaṭṭhakāyānaṃ 1- nekkhammābhiratānaṃ
cittaviveko  ca  parisuddhacittānaṃ  paramavodānappattānaṃ upadhiviveko ca
nirūpadhīnaṃ puggalānaṃ visaṅkhāragatānaṃ.
   {229.5} Viveke sikkhisāmaseti so thero pakatiyā sikkhitasikkho
apica dhammadesanaṃ [2]- yācanto evamāha viveke sikkhisāmaseti .
Tenāha thero tisso metteyyo
         methunamanuyuttassa (iccāyasmā tisso metteyyo)
         vighātaṃ brūhi mārisa
         sutvāna tava sāsanaṃ
         viveke sikkhisāmaseti.
@Footnote: 1 Ma. vivekaṭṭhakāyānaṃ . 2 Po. Ma. upādāya dhammadesanaṃ sāvento.
   [230] Methunamanuyuttassa (metteyyāti bhagavā)
           mussate vāpi sāsanaṃ
           micchā ca paṭipajjati
           etaṃ tasmiṃ anāriyaṃ.
   [231] Methunamanuyuttassāti methunadhammo nāma yo so asaddhammo
gāmadhammo vasaladhammo duṭṭhullo odakantiko rahasso dvayadvayasamāpatti.
Kiṃkāraṇā  vuccati  methunadhammo  .  ubhinnaṃ  rattānaṃ  sārattānaṃ
avassutānaṃ   pariyuṭṭhitānaṃ   pariyādinnacittānaṃ   ubhinnaṃ  sadisānaṃ
dhammoti  taṃkāraṇā  vuccati  methunadhammo . yathā ubho kalahakārakā
methunakāti  vuccanti  ubho  bhaṇḍanakārakā  methunakāti  vuccanti
ubho  bhassakārakā methunakāti vuccanti ubho vivādakārakā methunakāti
vuccanti  ubho  adhikaraṇakārakā  methunakāti  vuccanti  ubho vādino
methunakāti  vuccanti  ubho  sallāpakā methunakāti vuccanti evameva
ubhinnaṃ  rattānaṃ  sārattānaṃ avassutānaṃ pariyuṭṭhitānaṃ pariyādinnacittānaṃ
ubhinnaṃ sadisānaṃ dhammoti taṃkāraṇā vuccati methunadhammo.
   {231.1}  Methunamanuyuttassāti  methunadhamme yuttassa payuttassa
āyuttassa  samāyuttassa  taccaritassa tabbahulassa taggarukassa tanninnassa
tappoṇassa   tappabbhārassa   tadadhimuttassa   tadādhipateyyassāti
methunamanuyuttassa  .  metteyyāti  bhagavā  taṃ  theraṃ  gottena
ālapati  .  bhagavāti gāravādhivacanaṃ . apica bhaggarāgoti bhagavā .
Bhaggadosoti bhagavā . bhaggamohoti bhagavā . bhaggamānoti bhagavā .
Bhaggadiṭṭhīti  bhagavā  .  bhaggakaṇṭakoti  bhagavā  .  bhaggakilesoti
bhagavā . bhaji vibhaji paṭivibhaji dhammaratananti bhagavā . Bhavānaṃ antakaroti
bhagavā . bhāvitakāyoti bhagavā . bhāvitasīlo bhāvitacitto bhāvitapaññoti
bhagavā  .  bhaji  vā  bhagavā araññavanapatthāni pantāni senāsanāni
appasaddāni  appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  1-
paṭisallānasārūpānīti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  bhagavā  .  bhāgī  vā
bhagavā  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  adhisīlassa  adhicittassa
adhipaññāyāti bhagavā.
   {231.2} Bhāgī vā bhagavā catunnaṃ jhānānaṃ catunnaṃ appamaññānaṃ
catunnaṃ arūpasamāpattīnanti bhagavā . bhāgī vā bhagavā aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ
aṭṭhannaṃ  abhibhāyatanānaṃ  navannaṃ  anupubbavihārasamāpattīnanti  bhagavā .
Bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ  saññābhāvanānaṃ  dasannaṃ  kasiṇasamāpattīnaṃ
ānāpānassatisamādhissa  asubhasamāpattiyāti bhagavā . bhāgī vā bhagavā
catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhippādānaṃ
pañcannaṃ   indriyānaṃ  pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa maggassāti bhagavā . bhāgī vā bhagavā dasannaṃ
tathāgatabalānaṃ  catunnaṃ  vesārajjānaṃ  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  channaṃ
abhiññānaṃ  channaṃ  buddhadhammānanti  bhagavā  .  bhagavāti  netaṃ nāmaṃ
@Footnote: 1 Ma. manussarāhasseyyakāni.
Mātarā  kataṃ  na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na
mittāmaccehi  kataṃ  na  ñātisālohitehi  kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi
kataṃ  na  devatāhi kataṃ vimokkhantikametaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ bodhiyā
mūle  saha  sabbaññutañāṇassa  1-  paṭilābhā  sacchikā  paññatti
yadidaṃ bhagavāti metteyyāti bhagavā.
   [232] Mussate vāpi sāsananti dvīhi kāraṇehi sāsanaṃ mussati
pariyattisāsanampi mussati paṭipattisāsanampi mussati.
   {232.1} Katamaṃ pariyattisāsanaṃ . yaṃ tassa pariyāpuṭaṃ suttaṃ geyyaṃ
veyyākaraṇaṃ  gāthā  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ vedallaṃ
idaṃ pariyattisāsanaṃ . tampi mussati [2]- parimussati paribāhiro hotīti
evampi mussate vāpi sāsanaṃ.
   {232.2} Katamaṃ paṭipattisāsanaṃ . sammāpaṭipadā anulomapaṭipadā
apaccanīkapaṭipadā   anvatthapaṭipadā   dhammānudhammapaṭipadā   sīlesu
paripūrikāritā   indriyesu   guttadvāratā  bhojane  mattaññutā
jāgariyānuyogo  satisampajaññaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro
sammappadhānā  cattāro  iddhippādā  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo idaṃ paṭipattisāsanaṃ .
Tampi  mussati  parimussati  paribāhiro  hotīti evampi mussate vāpi
sāsanaṃ.
   [233]  Micchā  ca  paṭipajjatīti  pāṇampi  hanati  adinnampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbaññutaññāṇassa.
@2 Ma. sammussati pamussati sampamussati paribāhiro .... sabbattha īdisameva.
Ādiyati   sandhimpi  chindati  nillopampi  harati  ekāgārikampi
karoti  paripanthepi  tiṭṭhati  paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇatīti
micchā ca paṭipajjati.
   [234] Etaṃ tasmiṃ anāriyanti etaṃ tasmiṃ puggale anariyadhammo
bāladhammo   mūḷhadhammo  añāṇadhammo  amarāvikkhepadhammo  yadidaṃ
micchā paṭipadāti etaṃ tasmiṃ anāriyaṃ. Tenāha bhagavā
           methunamanuyuttassa (metteyyāti bhagavā)
           mussate vāpi sāsanaṃ
           micchā ca paṭipajjati
           etaṃ tasmiṃ anāriyanti.
   [235] Eko pubbe caritvāna
           methunaṃ yo nisevati
           yānaṃ bhantaṃva taṃ loke
           hīnamāhu puthujjanaṃ.
   [236] Eko pubbe caritvānāti dvīhi kāraṇehi eko pubbe
caritvāna pabbajjāsaṅkhātena vā gaṇāvavassaggaṭṭhena vā.
   {236.1} Kathaṃ pabbajjāsaṅkhātena eko pubbe caritvāna. Sabbaṃ
gharāvāsapalibodhaṃ  chinditvā  puttadārapalibodhaṃ  chinditvā  ñātipalibodhaṃ
chinditvā  mittāmaccapalibodhaṃ  chinditvā  sannidhipalibodhaṃ  chinditvā
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
Anagāriyaṃ  pabbajitvā  ākiñcanabhāvaṃ  upagantvā eko carati viharati
iriyati  vattati  pāleti  yapeti  yāpeti  evaṃ pabbajjāsaṅkhātena
eko pubbe caritvāna.
   {236.2} Kathaṃ gaṇāvavassaggaṭṭhena eko pubbe caritvāna. So
evaṃ  pabbajito samāno eko araññavanapatthāni pantāni senāsanāni
paṭisevati  appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni
paṭisallānasārūpāni . so eko gacchati eko tiṭṭhati eko nisīdati
eko seyyaṃ kappeti eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati eko paṭikkamati
eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati viharati iriyati
vattati pāleti yapeti yāpeti evaṃ gaṇāvavassaggaṭṭhena eko pubbe
caritvāna.
   [237] Methunaṃ yo nisevatīti methunadhammo nāma yo so asaddhammo
.pe. taṃkāraṇā vuccati methunadhammo . Methunaṃ yo nisevatīti so aparena
samayena  buddhaṃ  dhammaṃ  saṅghaṃ  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattitvā
methunadhammaṃ sevati nisevati saṃsevati paṭisevatīti methunaṃ yo nisevati.
   [238]  Yānaṃ bhantaṃva taṃ loketi yānanti hatthiyānaṃ assayānaṃ
goyānaṃ  ajayānaṃ  meṇḍakayānaṃ  oṭṭhayānaṃ  kharayānaṃ  bhantaṃ  adantaṃ
akāritaṃ  avinītaṃ  uppathaṃ  gaṇhāti  visamaṃ  khāṇumpi  pāsāṇampi
abhirūhati  yānampi  ārohakampi bhañjati papātepi papatati . yathā taṃ
Bhantaṃ  yānaṃ  adantaṃ  akāritaṃ  avinītaṃ  uppathaṃ  gaṇhāti  evameva
so  vibbhantako  bhantayānapaṭibhāgo  uppathaṃ  gaṇhāti  micchādiṭṭhiṃ
gaṇhāti  .pe.  micchāsamādhiṃ  gaṇhāti  .  yathā  taṃ bhantaṃ yānaṃ
adantaṃ  akāritaṃ  avinītaṃ visamaṃ khāṇumpi pāsāṇampi abhirūhati evameva
so  vibbhantako  bhantayānapaṭibhāgo  visamaṃ  kāyakammaṃ  abhirūhati visamaṃ
vacīkammaṃ  abhirūhati  visamaṃ  manokammaṃ  abhirūhati  visamaṃ  pāṇātipātaṃ
abhirūhati  visamaṃ  adinnādānaṃ  abhirūhati  visamaṃ  kāmesumicchācāraṃ
abhirūhati  visamaṃ  musāvādaṃ  abhirūhati  visamaṃ  pisuṇaṃ  vācaṃ  abhirūhati
visamaṃ  pharusaṃ  vācaṃ  abhirūhati  visamaṃ  samphappalāpaṃ  abhirūhati  visamaṃ
abhijjhaṃ  abhirūhati  visamaṃ  byāpādaṃ  abhirūhati  visamaṃ  micchādiṭṭhiṃ
abhirūhati  visame  saṅkhāre  abhirūhati visame pañca kāmaguṇe abhirūhati
visame nīvaraṇe abhirūhati.
   {238.1} Yathā taṃ bhantaṃ yānaṃ adantaṃ akāritaṃ avinītaṃ ārohakampi
bhañjati  evameva  so  vibbhantako bhantayānapaṭibhāgo niraye attānaṃ
bhañjati  tiracchānayoniyā  attānaṃ  bhañjati pittivisaye attānaṃ bhañjati
manussaloke attānaṃ bhañjati devaloke attānaṃ bhañjati. Yathā taṃ bhantaṃ
yānaṃ adantaṃ akāritaṃ avinītaṃ papātepi papatati evameva so vibbhantako
bhantayānapaṭibhāgo  jātipapātamhipi  1-  papatati jarāpapātamhipi papatati
byādhipapātamhipi  papatati  maraṇapapātamhipi  papatati  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsapapātamhipi  papatati  .  loketi  apāyaloke .pe.
@Footnote: 1 Ma. jāti ... jarā ... byādhi ... maraṇa ... sokaparidevadukkhadomanassupāyāsapapātampi.
Manussaloketi yānaṃ bhantaṃva taṃ loke.
   [239] Hīnamāhu puthujjananti puthujjanāti kenatthena puthujjanā .
Puthu  kilese  janentīti  puthujjanā  .  puthu  avihatasakkāyadiṭṭhikāti
puthujjanā  .  puthu  satthārānaṃ  mukhullokikāti  puthujjanā  .  puthu
sabbagatīhi  āvuṭāti  puthujjanā  .  puthu  nānābhisaṅkhārehi  1-
abhisaṅkharontīti puthujjanā . puthu nānāoghehi vuyhantīti puthujjanā .
Puthu  nānāsantāpehi  santappantīti puthujjanā . puthu nānāpariḷāhehi
paridayhantīti  puthujjanā  .  puthu  pañcasu  kāmaguṇesu  rattā
giddhā  gadhitā  mucchitā  ajjhopannā  laggā  laggitā  palibuddhāti
puthujjanā  .  puthu  pañcahi  nīvaraṇehi āvuṭā nivuṭā ophuṭā 2-
pihitā  paṭicchannā  paṭikujjitāti  puthujjanā  .  hīnamāhu puthujjananti
puthujjanaṃ  hīnaṃ  nihīnaṃ  omakaṃ lāmakaṃ jatukkaṃ 3- parittanti evamāhu
evamāhaṃsu evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti
hīnamāhu puthujjanaṃ. Tenāha bhagavā
       eko pubbe caritvāna    methunaṃ yo nisevati
       yānaṃ bhantaṃva taṃ loke     hīnamāhu puthujjananti.
   [240] Yaso kittī ca yā pubbe   hāyate vāpi tassa sā
       etampi disvā sikkhetha   methunaṃ vippahātave.
   [241] Yaso kittī ca yā pubbe hāyate vāpi tassa sāti
katamo  yaso  .  idhekacco  pubbe  samaṇabhāve  sakkato  hoti
@Footnote: 1 Ma. nānābhisaṅkhāre . 2 Ma. ovuṭā . 3 Ma. chatukkaṃ.
Garukato  mānito  pūjito  apacito  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  ayaṃ  yaso  .  katamā  kitti .
Idhekacco  pubbe  samaṇabhāve  kittivaṇṇakato  hoti  paṇḍito
viyatto  medhāvī  bahussuto  cittakathī  kalyāṇapaṭibhāṇo  suttantikoti
vā  vinayadharoti vā dhammakathikoti vā āraññikoti vā piṇḍapātikoti
vā paṃsukūlikoti vā tecīvarikoti vā sapadānacārikoti vā khalupacchābhattikoti
vā nesajjikoti vā yathāsanthatikoti vā paṭhamassa jhānassa lābhīti vā
dutiyassa  jhānassa lābhīti vā tatiyassa jhānassa lābhīti vā catutthassa
jhānassa  lābhīti  vā  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  lābhīti  vā
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā   lābhīti   vā   ākiñcaññāyatana-
samāpattiyā   lābhīti   vā   nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
lābhīti vā ayaṃ kitti 1-. Yaso kittī ca yā pubbe hāyate vāpi tassa
sāti  tassa  aparena  samayena  buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattassa so ca yaso sā ca kitti hāyati parihāyati paridhaṃsati
paripatati antaradhāyati vippalujjatīti yaso kittī ca yā pubbe hāyate
vāpi tassa sā.
   [242]  Etampi disvā sikkhetha methunaṃ vippahātaveti etanti
pubbe  samaṇabhāve  yaso ca kitti ca aparabhāge buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ
sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattassa  ayaso  ca  akitti  ca  etaṃ
@Footnote: 1 Ma. kittīti.
Sampattivipattiṃ  disvā  passitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā
vibhūtaṃ  katvāti  etampi  disvā  .  sikkhethāti  tisso  sikkhā
adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññāsikkhā.
   {242.1}  Katamā  adhisīlasikkhā  . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  khuddako
sīlakkhandho  mahanto  sīlakkhandho  sīlaṃ  patiṭṭhā  ādi caraṇaṃ saṃyamo
saṃvaro mukhaṃ pamukhaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā ayaṃ adhisīlasikkhā.
   {242.2} Katamā adhicittasikkhā . idha bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ adhicittasikkhā.
   {242.3} Katamā adhipaññāsikkhā . idha bhikkhu paññavā hoti
udayatthagāminiyā   paññāya   samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
sammādukkhakkhayagāminiyā  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ
dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ
pajānāti ayaṃ āsavanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ āsavanirodhagāminī
Paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ adhipaññāsikkhā.
   {242.4} Methunanti methunadhammo nāma yo so asaddhammo .pe.
Taṃkāraṇā  vuccati  methunadhammo  .  etampi disvā sikkhetha methunaṃ
vippahātaveti  methunadhammassa  pahānāya  vūpasamāya  paṭinissaggāya
paṭippassaddhiyā   adhisīlampi   sikkheyya   adhicittampi   sikkheyya
adhipaññampi sikkheyya . imā tisso sikkhā 1- āvajjento sikkheyya
jānanto  sikkheyya  passanto  sikkheyya  paccavekkhanto  sikkheyya
cittaṃ  adhiṭṭhahanto  sikkheyya  saddhāya  adhimuccanto  sikkheyya
viriyaṃ  paggaṇhanto  sikkheyya  satiṃ  upaṭṭhapento  sikkheyya  cittaṃ
samādahanto  sikkheyya  paññāya  pajānanto  sikkheyya  abhiññeyyaṃ
abhijānanto  sikkheyya  pariññeyyaṃ  parijānanto  sikkheyya pahātabbaṃ
pajahanto  sikkheyya  bhāvetabbaṃ  bhāvento  sikkheyya  sacchikātabbaṃ
sacchikaronto   sikkheyya   ācareyya   samācareyya  samādāya
vatteyyāti  etampi  disvā  sikkhetha  methunaṃ  vippahātave .
Tenāha bhagavā
     yaso kittī ca yā pubbe     hāyate vāpi tassa sā
     etampi disvā sikkhetha     methunaṃ vippahātaveti.
   [243] Saṅkappehi pareto so   kapaṇo viya jhāyati
        sutvā paresaṃ nigghosaṃ   maṅku hoti tathāvidho.
@Footnote: 1 Ma. sikkhāyo.
   [244] Saṅkappehi pareto so kapaṇo viya jhāyatīti kāmasaṅkappena
byāpādasaṅkappena   vihiṃsāsaṅkappena   diṭṭhisaṅkappena   phuṭṭho
pareto samohito samannāgato [1]- kapaṇo viya mando viya momūho
viya  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  avajjhāyati 2- . yathā ulūko
rukkhasākhāyaṃ  mūsikaṃ  gamayamāno  3-  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati
avajjhāyati  4- yathā kotthu nadītīre macche gamayamāno 5- jhāyati
pajjhāyati  nijjhāyati avajjhāyati 6- yathā vilāro sandhisamalasapaṅkatīre
mūsikaṃ  gamayamāno  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  avajjhāyati  yathā
gadrabho   vahacchinno   sandhisamalasapaṅkatīre   jhāyati   pajjhāyati
nijjhāyati  avajjhāyati  evameva  so  vibbhantako  kāmasaṅkappena
byāpādasaṅkappena   vihiṃsāsaṅkappena   diṭṭhisaṅkappena   phuṭṭho
pareto  samohito samannāgato kapaṇo viya mando viya momūho viya
jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  avajjhāyatīti  saṅkappehi  pareto
so kapaṇo viya jhāyati.
   [245] Sutvā paresaṃ nigghosaṃ maṅku hoti tathāvidhoti paresanti
upajjhāyakā 7- vā ācariyakā vā samānupajjhāyakā vā samānācariyakā
vā mittā vā sandiṭṭhā vā sambhattā vā sahāyā vā codenti
tassa te kho āvuso alābhā tassa te dulladdhaṃ yaṃ tvaṃ evarūpaṃ
uḷāraṃ  satthāraṃ  labhitvā  evaṃ  svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā
evarūpaṃ   ariyagaṇaṃ   labhitvā  hīnassa  methunadhammassa  kāraṇā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pihito. 2-4-6 Ma. apajjhāyati. 3-5 Ma. Yu. magayamāno.
@7 Ma. upajjhāyā vā ācariyā vā.
Buddhaṃ  dhammaṃ  saṅghaṃ  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattosi  saddhāpi
nāma  te  nāhosi  kusalesu  dhammesu  hiripi  nāma te nāhosi
kusalesu  dhammesu  ottappampi  nāma te nāhosi kusalesu dhammesu
viriyampi  nāma  te  nāhosi  kusalesu  dhammesu  satipi nāma te
nāhosi  kusalesu  dhammesu  paññāpi  nāma  te  nāhosi kusalesu
dhammesūti  tesaṃ  vacanaṃ  byappathaṃ  desanaṃ  anusiṭṭhiṃ  sutvā suṇitvā
uggahetvā  upadhārayitvā  upalakkhayitvā  maṅku  hoti  pīḷito
ghaṭṭito  byatthito  1-  domanassito hoti . tathāvidhoti tathāvidho
tādiso  tassaṇṭhito  tappakāro  tappaṭibhāgo  yo so vibbhantakoti
sutvā paresaṃ nigghosaṃ maṅku hoti tathāvidho. Tenāha bhagavā
       saṅkappehi pareto so    kapaṇo viya jhāyati
       sutvā paresaṃ nigghosaṃ    maṅku hoti tathāvidhoti.
   [246] Atha satthāni kurute      paravādehi codito
       esa khvassa mahāgedho    mosavajjaṃ pagāhati.
   [247]  Atha  satthāni  kurute  paravādehi  coditoti athāti
padasandhi  padasaṃsaggo  padapāripūri  akkharasamavāyo  byañjanasiliṭṭhatā
padānupubbatāmetaṃ  2-  athāti  . satthānīti tīṇi satthāni kāyasatthaṃ
vacīsatthaṃ  manosatthaṃ  .  tividhaṃ  kāyaduccaritaṃ  kāyasatthaṃ  catubbidhaṃ
vacīduccaritaṃ  vacīsatthaṃ  tividhaṃ  manoduccaritaṃ  manosatthaṃ  .  paravādehi
coditoti  upajjhāyakehi  vā ācariyakehi vā samānupajjhāyakehi vā
@Footnote: 1 Ma. byādhito . 2 Ma. ...petaṃ.
Samānācariyakehi  vā  mittehi  vā sandiṭṭhehi vā sambhattehi vā
sahāyehi  vā  codito  sampajānamusā  bhāsati abhirato ahaṃ bhante
ahosiṃ  pabbajjāya  mātā  me  posetabbā  tenamhi  vibbhantoti
bhaṇati  pitā  me  posetabbo  tenamhi  vibbhantoti  bhaṇati bhātā
me  posetabbo  bhaginī  me  posetabbā putto me posetabbo
dhītā  me  posetabbā  mittā  me  posetabbā  amaccā  me
posetabbā  ñātakā  me  posetabbā sālohitā me posetabbā
tenamhi  vibbhantoti  bhaṇati  vacīsatthaṃ karoti [1]- janeti sañjaneti
nibbatteti  abhinibbattetīti  atha  satthāni  kurute  paravādehi
codito.
   [248] Esa khvassa mahāgedhoti eso kho assa mahāgedho
mahāvanaṃ  mahāgahanaṃ  mahākantāro  mahāvisamo  mahākuṭilo mahāpaṅko
mahāpalipo  mahāpalibodho  mahābandhanaṃ  yadidaṃ  sampajānamusāvādoti
esa khvassa mahāgedho.
   [249]  Mosavajjaṃ  pagāhatīti  mosavajjaṃ vuccati musāvādo .
Idhekacco  sabhaggato  vā  parisaggato  vā  ñātimajjhagato  vā
pūgamajjhagato  vā rājakulamajjhagato vā abhinīto sakkhipuṭṭho ehi 2-
bho  purisa  yaṃ  jānāsi  taṃ  vadehīti  . so ajānaṃ vā āha
jānāmīti  jānaṃ  vā  āha  na  jānāmīti  apassaṃ  vā  āha
passāmīti  passaṃ  vā  āha  na  passāmīti  iti  attahetu  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅkaroti . 2 Po. Ma. ehambho.
Parahetu  vā  āmisakiñcikkhahetu  vā  sampajānamusā bhāsati . idaṃ
vuccati  mosavajjaṃ  . apica tīhākārehi musāvādo hoti pubbevassa
hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa
hoti  musā  mayā bhaṇitanti imehi tīhākārehi musāvādo hoti .
Apica  catūhākārehi  [1]-  pañcahākārehi  .  chahākārehi .
Sattahākārehi  .  aṭṭhahākārehi  musāvādo  hoti  pubbevassa
hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa
hoti  musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya
ruciṃ  vinidhāya  saññaṃ vinidhāya bhāvaṃ imehi aṭṭhahākārehi musāvādo
hoti . mosavajjaṃ pagāhatīti mosavajjaṃ pagāhati ogāhati ajjhogāhati
pavisatīti mosavajjaṃ pagāhati. Tenāha bhagavā
        atha satthāni kurute     paravādehi codito
        esa khvassa mahāgedho   mosavajjaṃ pagāhatīti.
   [250] Paṇḍitoti samaññāto  ekacariyaṃ adhiṭṭhito
        athāpi methune yutto    mandova parikissati.
   [251]  Paṇḍitoti  samaññātoti  idhekacco pubbe samaṇabhāve
kittivaṇṇakato  hoti  paṇḍito  viyatto  medhāvī  bahussuto cittakathī
kalyāṇapaṭibhāṇo  suttantikoti  vā  vinayadharoti  vā  dhammakathikoti
vā    .pe.    nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā    lābhīti
@Footnote: 1 Po. Ma. musāvādo hoti pubbevassa hoti musā bhaṇissanti bhaṇantassa hoti musā
@bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ imehi catūhākārehi
@musāvādo hoti. apica ....
Vā  evaṃ  ñāto  hoti  saññāto  samaññātoti  paṇḍitoti
samaññāto.
   [252] Ekacariyaṃ adhiṭṭhitoti dvīhi kāraṇehi ekacariyaṃ adhiṭṭhito
pabbajjāsaṅkhātena   vā   gaṇāvavassaggaṭṭhena  vā  .  kathaṃ
pabbajjāsaṅkhātena  ekacariyaṃ  adhiṭṭhito  .  sabbaṃ  gharāvāsapalibodhaṃ
chinditvā  .pe.  evaṃ  pabbajjāsaṅkhātena  ekacariyaṃ adhiṭṭhito .
Kathaṃ  gaṇāvavassaggaṭṭhena  ekacariyaṃ adhiṭṭhito . so evaṃ pabbajito
samāno   eko   araññavanapatthāni   pantāni  .pe.  evaṃ
gaṇāvavassaggaṭṭhena ekacariyaṃ adhiṭṭhitoti ekacariyaṃ adhiṭṭhito.
   [253]  Athāpi  methune yuttoti methunadhammo nāma yo so
asaddhammo  .pe.  taṃkāraṇā  vuccati  methunadhammo  .  athāpi
methune  yuttoti  so  aparena  samayena  buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ sikkhaṃ
paccakkhāya   hīnāyāvattitvā   methunadhamme   yutto   payutto
āyutto samāyuttoti athāpi methune yutto.
   [254]  Mandova  parikissatīti kapaṇo viya momūho viya kissati
parikissati   parikilissati   pāṇampi   hanati  adinnampi  ādiyati
sandhimpi   chindati   nillopampi  harati  ekāgārikampi  karoti
paripanthepi  tiṭṭhati  paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇati  evampi
kissati  parikissati  parikilissati  . tamenaṃ rājāno gahetvā vividhā
kammakāraṇā  kārenti  kasāhipi  tāḷenti  vettehipi  tāḷenti
Aḍḍhadaṇḍakehipi  tāḷenti  hatthampi  chindanti  pādampi  chindanti
hatthapādampi   chindanti   kaṇṇampi  chindanti  nāsampi  chindanti
kaṇṇanāsampi   chindanti   vilaṅgathālikampi  karonti  saṅkhamuṇḍikampi
karonti  rāhumukhampi  karonti  jotimālikampi karonti hatthapajjotikampi
karonti   erakavattikampi   karonti   cirakavāsikampi   karonti
eṇeyyakampi   karonti   baḷisamaṃsikampi   karonti   kahāpaṇakampi
karonti    khārāpatacchikampi    karonti    palighaparivattikampi
karonti  palālapīṭhakampi  karonti  tattenapi  telena  osiñcanti
sunakhehipi  khādāpenti  jīvantampi  sūle  uttāsenti  asināpi
sīsaṃ chindanti evampi kissati parikissati parikilissati.
   {254.1}  Athavā  kāmataṇhāya  abhibhūto  pariyādinnacitto
bhoge   pariyesanto  nāvāya  mahāsamuddaṃ  pakkhandati  sītassa
purakkhato   uṇhassa   purakkhato   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi
rissamāno  1-  khuppipāsāya  pīḷiyamāno  2-  gumabaṃ  3- gacchati
takkolaṃ  gacchati  takkasilaṃ  gacchati  kālamukhaṃ gacchati maraṇapāraṃ gacchati
vesuṅgaṃ gacchati verāpathaṃ gacchati javaṃ gacchati kamaliṃ 4- gacchati vaṅkaṃ 5-
gacchati  eḷavaddanaṃ  6-  gacchati  suvaṇṇakūṭaṃ gacchati suvaṇṇabhūmiṃ gacchati
tambapaṇṇiṃ gacchati suppāraṃ gacchati bharukaṃ 7- gacchati suraddhaṃ 8- gacchati
aṅgaṇekaṃ 9- gacchati gaṅgaṇaṃ 10- gacchati paramagaṅgaṇaṃ 11- gacchati yonaṃ
@Footnote: 1 Ma. piḷiyamāno. 2 Ma. miyyamāno. 3 Ma. tigumbaṃ. 4 Ma. Yu. tamaliṃ.
@5 Ma. vaṅgaṃ. 6 Ma. veḷabandhanaṃ. 7 Ma. bhārukacchaṃ. 8 Ma. suraṭṭhaṃ. 9 Ma.
@bhaṅgalokaṃ. 10 Ma. bhaṅgaṇaṃ. 11 Ma. saramataṃ gaṇaṃ.
Gacchati  pinaṃ  1-  gacchati  allasandaṃ 2- gacchati marukantāraṃ gacchati
jaṇṇupathaṃ  gacchati  ajapathaṃ  gacchati  meṇḍapathaṃ  gacchati  saṅkupathaṃ
gacchati  chattapathaṃ  gacchati  vaṃsapathaṃ  gacchati  sakuṇapathaṃ  gacchati mūsikapathaṃ
gacchati  daripathaṃ  gacchati vettādhāraṃ gacchati evampi kissati parikissati
parikilissati  . pariyesanto 3- na labhati alābhamūlakampi dukkhadomanassaṃ
paṭisaṃvedeti evampi kissati parikissati parikilissati . pariyesanto 4-
labhati  laddhā 5- ca ārakkhamūlakampi dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti kinti
me bhoge neva rājāno hareyyuṃ na corā hareyyuṃ na aggi ḍaheyya na
udakaṃ  vaheyya na appiyā dāyādā hareyyunti tassa evaṃ rakkhato
gopayato  [6]-  bhogā  vippalujjanti  [7]-  vippayogamūlakampi
dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti evampi kissati parikissati parikilissatīti [8]-
mandova parikissati. Tenāha bhagavā
       paṇḍitoti samaññāto  ekacariyaṃ adhiṭṭhito
       athāpi methune yutto    mandova parikissatīti.
   [255] Etamādīnavaṃ ñatvā     muni pubbāpare idha
       ekacariyaṃ daḷhaṃ kayirā    na nisevetha methunaṃ.
   [256]  Etamādīnavaṃ  ñatvā  muni pubbāpare idhāti etanti
pubbe  samaṇabhāve  yaso  ca  kitti  ca  aparabhāge  buddhaṃ dhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paramayonaṃ. 2 Ma. vinakaṃ mūlapadaṃ. 3 Ma. gavesanto na vindati.
@4 Ma. gavesanto. 5 Ma. laddhāpi. 6 Ma. Yu. te. 7 Ma. Yu. so.
@8 Po. Ma. sacāpi methune yutto.
Saṅghaṃ  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattassa  ayaso  ca  akitti  ca
etaṃ   sampattivipattiṃ  ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā
vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā . munīti monaṃ vuccati ñāṇaṃ yā paññā
pajānanā  .pe.  saṅgajālamaticca  so  muni  .  idhāti  imissā
diṭṭhiyā  imissā  khantiyā  imissā  ruciyā  imasmiṃ  ādāye
imasmiṃ  dhamme  imasmiṃ  vinaye  imasmiṃ dhammavinaye imasmiṃ pāvacane
imasmiṃ  brahmacariye  imasmiṃ  satthusāsane  imasmiṃ  attabhāve
imasmiṃ manussaloketi etamādīnavaṃ ñatvā muni pubbāpare idha.
   [257] Ekacariyaṃ daḷhaṃ kayirāti dvīhi kāraṇehi ekacariyaṃ daḷhaṃ
kareyya pabbajjāsaṅkhātena vā gaṇāvavassaggaṭṭhena vā.
   {257.1} Kathaṃ pabbajjāsaṅkhātena ekacariyaṃ daḷhaṃ kareyya .
Sabbaṃ   gharāvāsapalibodhaṃ   chinditvā  puttadārapalibodhaṃ  chinditvā
ñātipalibodhaṃ  chinditvā  mittāmaccapalibodhaṃ  chinditvā  sannidhipalibodhaṃ
chinditvā  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitvā  ākiñcanabhāvaṃ  upagantvā  eko
careyya vihareyya iriyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyya evaṃ
pabbajjāsaṅkhātena ekacariyaṃ daḷhaṃ kareyya.
   {257.2} Kathaṃ gaṇāvavassaggaṭṭhena ekacariyaṃ daḷhaṃ kareyya. So evaṃ
pabbajito samāno eko araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭiseveyya
appasaddāni   appanigghosāni   vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni
Paṭisallānasārūpāni  . so eko gaccheyya eko tiṭṭheyya eko
nisīdeyya eko seyyaṃ kappeyya eko gāmaṃ piṇḍāya paviseyya eko
paṭikkameyya  eko raho nisīdeyya eko caṅkamaṃ adhiṭṭheyya eko
careyya vihareyya iriyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyya evaṃ
gaṇāvavassaggaṭṭhena  ekacariyaṃ  daḷhaṃ kareyya 1- . ekacariyaṃ daḷhaṃ
kareyya  thiraṃ  kareyya daḷhasamādāno assa avaṭṭhitasamādāno [2]-
kusalesu dhammesūti ekacariyaṃ daḷhaṃ kayirā.
   [258] Na nisevetha methunanti methunadhammo nāma yo so asaddhammo
.pe.  taṃkāraṇā vuccati methunadhammo . methunadhammaṃ na seveyya na
niseveyya na saṃseveyya na paṭiseveyyāti 3- na nisevetha methunaṃ.
Tenāha bhagavā
       etamādīnavaṃ ñatvā     muni pubbāpare idha
       ekacariyaṃ daḷhaṃ kayirā    na nisevetha methunanti.
   [259] Vivekaññeva sikkhetha     etadariyānamuttamaṃ
       tena seṭṭho na maññetha  sa ve nibbānasantike.
   [260] Vivekaññeva sikkhethāti vivekoti tayo vivekā kāyaviveko
cittaviveko upadhiviveko . katamo kāyaviveko .pe. Ayaṃ upadhiviveko.
Kāyaviveko  ca  vūpakaṭṭhakāyānaṃ  nekkhammābhiratānaṃ  cittaviveko
ca    parisuddhacittānaṃ    paramavodānappattānaṃ    upadhiviveko
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kareyyāti. 2 Ma. assa. 3 Ma. itisaddo natthi na careyya na
@samācareyya na samādāya vatteyyāti.
Ca  nirūpadhīnaṃ  puggalānaṃ  visaṅkhāragatānaṃ  .  sikkhāti tisso sikkhā
adhisīlasikkhā   adhicittasikkhā   adhipaññāsikkhā   .pe.   ayaṃ
adhipaññāsikkhā   .   vivekaññeva   sikkhethāti   vivekaññeva
sikkheyya   ācareyya   samācareyya   samādāya   vatteyyāti
vivekaññeva sikkhetha.
   [261] Etadariyānamuttamanti ariyā vuccanti buddhā ca buddhasāvakā
ca paccekabuddhā ca ariyānaṃ etaṃ aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ
pavaraṃ yadidaṃ vivekacariyāti etadariyānamuttamaṃ.
   [262]  Tena  seṭṭho  na  maññethāti  tāya vivekacariyāya
uṇṇatiṃ  na  kareyya  uṇṇamaṃ  na kareyya mānaṃ na kareyya [1]-
thambhaṃ na kareyya na tena mānaṃ janeyya bandhaṃ na kareyya na tena
thaddho assa patthaddho paggahitasiroti tena seṭṭho na maññetha.
   [263]  Sa  ve  nibbānasantiketi  so  nibbānassa santike
sāmantā  āsanne  avidūre  upakaṭṭheti sa ve nibbānasantike .
Tenāha bhagavā
       vivekaññeva sikkhetha     etadariyānamuttamaṃ
       tena seṭṭho na maññetha  sa ve nibbānasantiketi.
   [264] Rittassa munino carato    kāmesu anapekkhino
       oghatiṇṇassa pihayanti  kāmesu gadhitā pajā.
   [265]  Rittassa munino caratoti rittassāti rittassa vivittassa
@Footnote: 1 Ma. thāmaṃ na kareyya.
Pavivittassa   kāyaduccaritena   rittassa   vivittassa   pavivittassa
vacīduccaritena  manoduccaritena  rāgena  dosena  mohena  kodhena
upanāhena  makkhena  paḷāsena  issāya  macchariyena  māyāya
sāṭheyyena  thambhena  sārambhena  mānena  atimānena  madena
pamādena  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbadarathehi  sabbapariḷāhehi
sabbasantāpehi   sabbākusalābhisaṅkhārehi   rittassa   vivittassa
pavivittassa  .  muninoti  monaṃ  vuccati  ñāṇaṃ  yā  paññā
pajānanā  .pe.  saṅgajālamaticca  so  muni  .  caratoti  carato
viharato   iriyato   vattato  pālayato  yapayato  yāpayatoti
rittassa munino carato.
   [266] Kāmesu anapekkhinoti kāmāti uddānato dve kāmā
vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe.
Ime  vuccanti  kilesakāmā  . vatthukāme parijānitvā kilesakāme
pahāya  pajahitvā  vinoditvā  byantīkaritvā anabhāvaṅgamitvā kāmesu
anapekkhavā  1-  cattakāmo  vantakāmo  muttakāmo  pahīnakāmo
paṭinissaṭṭhakāmo vītarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo
paṭinissaṭṭharāgo   nicchāto   nibbuto   sītibhūto   sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharatīti kāmesu anapekkhino.
   [267]  Oghatiṇṇassa  pihayanti  kāmesu gadhitā pajāti pajāti
@Footnote: 1 Ma. anapekkhamāno.
Sattādhivacanaṃ.
   {267.1} Pajā kāmesu rattā giddhā gadhitā mucchitā ajjhopannā
laggā  laggitā palibuddhā tā 1- kāmoghaṃ tiṇṇassa bhavoghaṃ tiṇṇassa
diṭṭhoghaṃ  tiṇṇassa  avijjoghaṃ  tiṇṇassa  sabbasaṃsārapathaṃ  tiṇṇassa
uttiṇṇassa   nittiṇṇassa  atikkantassa  samatikkantassa  vītivattassa
pāragatassa  pārappattassa  antagatassa  antappattassa  koṭigatassa
koṭippattassa   pariyantagatassa   pariyantappattassa   vosānagatassa
vosānappattassa    tāṇagatassa    tāṇappattassa    leṇagatassa
leṇappattassa    saraṇagatassa    saraṇappattassa    abhayagatassa
abhayappattassa    accutagatassa    accutappattassa    amatagatassa
amatappattassa    nibbānagatassa    nibbānappattassa    icchanti
sādiyanti patthayanti pihayanti abhijappanti.
   {267.2}  Yathā  iṇāyikā ānaṇyaṃ patthenti pihayanti yathā
ābādhikā  ārogyaṃ  patthenti  pihayanti  yathā  bandhanabandhā
bandhanamokkhaṃ  patthenti  pihayanti  yathā  dāsā  bhujissaṃ  patthenti
pihayanti  yathā  kantāraddhānaṃ  2-  pakkhannā  khemantabhūmiṃ patthenti
pihayanti  evameva  pajā  kāmesu  rattā  giddhā gadhitā mucchitā
ajjhopannā  laggā  laggitā  palibuddhā  tā  3-  kāmoghatiṇṇassa
bhavoghatiṇṇassa   .pe.  nibbānagatassa  nibbānappattassa  icchanti
sādiyanti  patthayanti  pihayanti  abhijappantīti  oghatiṇṇassa  pihayanti
kāmesu gadhitā pajā. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1-3 Po. Ma. te . 2 Po. Ma. kantāraddhānapakkhandā.
     Rittassa munino carato     kāmesu anapekkhino
     oghatiṇṇassa pihayanti   kāmesu gadhitā pajāti.
      Sattamo tissametteyyasuttaniddeso niṭṭhito.
              ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 169-195. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=3333              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=3333              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=224&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=224              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=5998              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=5998              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com