ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

           Aṭṭhamo pasūrasuttaniddeso
   [268] Idheva suddhiṃ iti vādayanti 1-
           nāññesu dhammesu visuddhimāhu
           yaṃ nissitā tattha subhāvadānā 2-
           paccekasaccesu puthū niviṭṭhā.
   [269] Idheva suddhiṃ iti vādayantīti 3- idheva suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
voharanti  sassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti bhaṇanti
dīpayanti  voharanti  asassato  loko  antavā  loko  anantavā
loko  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ hoti tathāgato
parammaraṇā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā hoti ca na ca hoti
tathāgato  parammaraṇā  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ vimuttiṃ
parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharantīti  idheva
suddhiṃ iti vādayanti 4-.
   [270]  Nāññesu  dhammesu  visuddhimāhūti  attano  satthāraṃ
dhammakkhānaṃ  gaṇaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ  ṭhapetvā  sabbe paravāde
khipanti  ukkhipanti  parikkhipanti  so  satthā  na sabbaññū dhammo na
@Footnote:1-3-4 Yu. vādiyanti . 2 Ma. subhaṃ.
Svākkhāto  gaṇo  na  supaṭipanno  diṭṭhi  na bhaddikā paṭipadā na
supaññattā  maggo  na  niyyāniko  natthettha  suddhi  vā  visuddhi
vā parisuddhi vā mutti vā vimutti vā parimutti vā na tattha sujjhanti
vā  visujjhanti  vā  parisujjhanti  vā  muccanti vā vimuccanti vā
parimuccanti  vā  hīnā  nihīnā  omakā lāmakā jatukkā parittāti
evamāhaṃsu evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti
nāññesu dhammesu visuddhimāhu.
   [271]  Yaṃ  nissitā  tattha  subhāvadānāti  yaṃ nissitāti yaṃ
satthāraṃ  dhammakkhānaṃ gaṇaṃ diṭṭhiṃ paṭipadaṃ maggaṃ nissitā sannissitā 1-
allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttā . tatthāti sakāya diṭṭhiyā
sakāya  khantiyā  sakāya  ruciyā  sakāya  laddhiyā . subhāvadānāti
subhavādā sobhanavādā paṇḍitavādā dhīravādā 2- ñāṇavādā hetuvādā
lakkhaṇavādā  kāraṇavādā  ṭhānavādā  sakāya  laddhiyāti yaṃ nissitā
tattha subhāvadānā.
   [272]  Paccekasaccesu  puthū  niviṭṭhāti  puthū  samaṇabrāhmaṇā
puthupaccekasaccesu  niviṭṭhā  patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā
adhimuttā  sassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  niviṭṭhā
patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttā  asassato
loko .pe. neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva
saccaṃ  moghamaññanti  niviṭṭhā  patiṭṭhitā  allīnā upagatā ajjhositā
@Footnote: 1 Ma. ānissitā . 2 Ma. thiravādā.
Adhimuttāti paccekasaccesu puthū niviṭṭhā. Tenāha bhagavā
           idheva suddhiṃ iti vādayanti
           nāññesu dhammesu visuddhimāhu
           yaṃ nissitā tattha subhāvadānā
           paccekasaccesu puthū niviṭṭhāti.
   [273] Te vādakāmā parisaṃ vigayha
           bālaṃ dahanti mithu aññamaññaṃ
           vadanti te aññasitā kathojjaṃ
           pasaṃsakāmā kusalāvadānā.
   [274]  Te vādakāmā parisaṃ vigayhāti te vādakāmāti te
vādakāmā  vādatthikā  vādādhippāyā  vādapurekkhārā vādapariyesanaṃ
carantā  .  parisaṃ  vigayhāti  khattiyaparisaṃ  brāhmaṇaparisaṃ gahapatiparisaṃ
samaṇaparisaṃ  vigayha  ogayha ajjhogahetvā pavisitvāti te vādakāmā
parisaṃ vigayha.
   [275] Bālaṃ dahanti mithu aññamaññanti mithūti dve janā dve
kalahakārakā dve bhaṇḍanakārakā dve bhassakārakā dve vivādakārakā
dve  adhikaraṇakārakā  dve vādino dve sallāpakā te aññamaññaṃ
bālato hīnato nihīnato omakato lāmakato jatukkato parittato dahanti
passanti  dakkhanti  olokenti nijjhāyanti upaparikkhantīti bālaṃ dahanti
mithu aññamaññaṃ.
   [276]  Vadanti  te  aññasitā  kathojjanti  aññaṃ  satthāraṃ
dhammakkhānaṃ  gaṇaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ  nissitā sannissitā allīnā
upagatā  ajjhositā  adhimuttā  .  kathojjaṃ  vuccati kalaho bhaṇḍanaṃ
viggaho vivādo medhagaṃ . athavā kathojjanti anojavantī sā kathā.
Kathojjaṃ  vadanti  kalahaṃ  vadanti bhaṇḍanaṃ vadanti viggahaṃ vadanti vivādaṃ
vadanti medhagaṃ vadanti bhaṇanti dīpayanti voharantīti vadanti te aññasitā
kathojjaṃ.
   [277]  Pasaṃsakāmā  kusalāvadānāti  pasaṃsakāmāti  pasaṃsakāmā
pasaṃsatthikā  pasaṃsādhippāyā  pasaṃsapurekkhārā pasaṃsapariyesanaṃ carantā .
Kusalāvadānāti   kusalavādā  paṇḍitavādā  dhīravādā  ñāṇavādā
hetuvādā  lakkhaṇavādā  kāraṇavādā  ṭhānavādā  sakāya  laddhiyāti
pasaṃsakāmā kusalāvadānā. Tenāha bhagavā
           te vādakāmā parisaṃ vigayha
           bālaṃ dahanti mithu aññamaññaṃ
           vadanti te aññasitā kathojjaṃ
           pasaṃsakāmā kusalāvadānāti.
   [278] Yutto kathāyaṃ parisāya majjhe
           pasaṃsamicchaṃ vinighāti hoti
           apāhatasmiṃ pana maṅku hoti
           nindāya so kuppati randhamesī.
   [279]  Yutto  kathāyaṃ  parisāya  majjheti khattiyaparisāya vā
brāhmaṇaparisāya  vā  gahapatiparisāya  vā  samaṇaparisāya  vā majjhe
attano  kathāyaṃ  yutto  payutto  āyutto  samāyutto sampayutto
kathetunti yutto kathāyaṃ parisāya majjhe.
   [280]  Pasaṃsamicchaṃ  vinighāti  hotīti pasaṃsamicchanti pasaṃsaṃ thomanaṃ
kittiṃ  vaṇṇahāriyaṃ  icchanto  sādiyanto  patthayanto  pihayanto
abhijappanto  .  vinighāti  hotīti pubbeva sallāpā kathaṃkathī vinighāti
hoti jayo nu kho me bhavissati parājayo nu kho me bhavissati kathaṃ niggahaṃ
karissāmi kathaṃ paṭikkammaṃ karissāmi kathaṃ visesaṃ karissāmi kathaṃ paṭivisesaṃ
karissāmi  kathaṃ āvedhiyaṃ 1- karissāmi kathaṃ nibbedhiyaṃ 2- karissāmi
kathaṃ  chedaṃ karissāmi kathaṃ maṇḍalaṃ karissāmīti evaṃ pubbeva sallāpā
kathaṃkathī vinighāti hotīti pasaṃsamicchaṃ vinighāti hoti.
   [281] Apāhatasmiṃ pana maṅku hotīti ye te pañhavīmaṃsakā parisā
pārisajjā  pāsanikā 3- te apaharanti atthāpagataṃ bhaṇitanti atthato
apaharanti   byañjanāpagataṃ   bhaṇitanti   byañjanato   apaharanti
atthabyañjanāpagataṃ  bhaṇitanti  atthabyañjanato  apaharanti  attho  te
dunnīto  byañjanante  duropitaṃ  atthabyañjanante  dunnītaṃ  duropitaṃ
niggaho  te  akato  paṭikkammante  dukkaṭaṃ  viseso  te akato
paṭiviseso  te  dukkaṭo  āvedhiyā  te  akatā nibbedhiyā te
@Footnote: 1 Ma. āveṭhiyaṃ. 2 Ma. nibbeṭhiyaṃ. 3 Ma. pāsārikā.
Dukkaṭā chedo te akato maṇḍalante dukkaṭaṃ [1]- dukkathitaṃ dubbhaṇitaṃ
dullapitaṃ  duruttaṃ  dubbhāsitanti  apaharanti  .  apāhatasmiṃ pana maṅku
hotīti apāhatasmiṃ maṅku hoti pīḷito ghaṭṭito byatthito 2- domanassito
hotīti apāhatasmiṃ pana maṅku hoti.
   [282]  Nindāya  so  kuppati randhamesīti nindāyāti nindāya
garahāya  akittiyā  avaṇṇahārikāya  .  kuppatīti  kuppati byāpajjati
patitthīyati  kopañca  dosañca  apaccayañca  pātukarotīti  nindāya
so  kuppati  .  randhamesīti  randhamesī  virandhamesī  aparandhamesī
khalitamesī  gaḷitamesī  vivaramesīti  nindāya  so kuppati randhamesī .
Tenāha bhagavā
           yutto kathāyaṃ parisāya majjhe
           pasaṃsamicchaṃ vinighāti hoti
           apāhatasmiṃ pana maṅku hoti
           nindāya so kuppati randhamesīti.
   [283] Yamassa vādaṃ parihīnamāhu
           apāhataṃ pañhavimaṃsakā ye 3-
           paridevatī socati hīnavādo
           upaccagā manti anutthunāti.
   [284]  Yamassa  vādaṃ parihīnamāhūti yaṃ tassa vādaṃ hīnaṃ nihīnaṃ
parihīnaṃ  parihāpitaṃ na paripūritaṃ evamāhaṃsu evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti
@Footnote: 1 Po. Ma. visamakathaṃ . 2 Ma. byādhito . 3 Po. Ma. se.
Evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti yamassa vādaṃ parihīnamāhu.
   [285] Apāhataṃ pañhavimaṃsakā yeti ye te pañhavīmaṃsakā parisā
pārisajjā  pāsanikā  te  apaharanti  atthāpagataṃ  bhaṇitanti atthato
apaharanti   byañjanāpagataṃ   bhaṇitanti   byañjanato   apaharanti
atthabyañjanāpagataṃ   bhaṇitanti   atthabyañjanato  apaharanti  attho
te  dunnīto  byañjanante  duropitaṃ atthabyañjanante dunnītaṃ duropitaṃ
niggaho  te  akato  paṭikkammante  dukkaṭaṃ  viseso  te akato
paṭiviseso  te  dukkaṭo  āvedhiyā  te  akatā nibbedhiyā te
dukkaṭā  chedo  te  akato  maṇḍalante  dukkaṭaṃ  [1]- dukkathitaṃ
dubbhaṇitaṃ   dullapitaṃ  duruttaṃ  dubbhāsitanti  apaharantīti  apāhataṃ
pañhavimaṃsakā ye.
   [286]  Paridevatī  socati  hīnavādoti paridevatīti aññaṃ mayā
āvajjitaṃ  aññaṃ  cintitaṃ  aññaṃ  upadhāritaṃ  aññaṃ  upalakkhitaṃ
so  mahāpakkho  mahāpariso  mahāparivāro  parisā cāyaṃ vaggā na
samaggā samaggāya [2]- hotu kathāsallāpo puna bhañjissāmīti yo 3-
evarūpo   vācāpalāpo   vippalāpo  lālappo  lālappāyanā
lālappāyitattanti  paridevati  .  socatīti tassa jayoti socati mayhaṃ
parājayoti socati tassa lābhoti socati mayhaṃ alābhoti socati tassa
yasoti  socati  mayhaṃ  ayasoti  socati tassa pasaṃsāti socati mayhaṃ
nindāti  socati  tassa  sukhanti  socati  mayhaṃ  dukkhanti  socati
@Footnote: 1 Ma. visamakathaṃ . 2 Ma. parisāya . 3 Ma. yā evarūpā.
So  sakkato  garukato mānito pūjito apacito lābhī cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ    ahamasmi    asakkato
agarukato  amānito  apūjito  anapacito  na  lābhī  cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti     socati    kilamati
paridevati  urattāḷiṃ  kandati sammohaṃ āpajjatīti paridevati socati .
Hīnavādoti  hīnavādo  nihīnavādo  parihīnavādo  parihāpitavādo  na
paripūrivādoti 1- paridevatī socati hīnavādo.
   [287] Upaccagā manti anutthunātīti so maṃ vādena vādaṃ accagā
upaccagā  atikkanto  samatikkanto  vītivattoti  evampi  upaccagā
manti . athavā maṃ vādena vādaṃ abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādayitvā
madditvā  2- carati viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpetīti
evampi upaccagā manti . anutthunā vuccati vācāpalāpo vippalāpo
lālappo   lālappāyanā   lālappāyitattanti   upaccagā  manti
anutthunāti. Tenāha bhagavā
           yamassa vādaṃ parihīnamāhu
           apāhataṃ pañhavimaṃsakā ye
           paridevatī socati hīnavādo
           upaccagā manti anutthunātīti.
   [288] Ete vivādā samaṇesu jātā
           etesu ugghātinighāti hoti
@Footnote: 1 Ma. paripūravādoti . 2 Ma. maddayitvā.
           Etampi disvā virame kathojjaṃ
           na haññadatthatthi pasaṃsalābhā.
   [289] Ete vivādā samaṇesu jātāti samaṇāti yekeci ito
bahiddhā  paribbājupagatā  paribbājakasamāpannā  ete  diṭṭhikalahā
diṭṭhibhaṇḍanā   diṭṭhiviggahā   diṭṭhivivādā  diṭṭhimedhagā  samaṇesu
jātā  sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtāti  ete
vivādā samaṇesu jātā.
   [290]  Etesu  ugghātinighāti  hotīti  jayaparājayo  hoti
lābhālābho  hoti  yasāyaso hoti nindāpasaṃsā hoti sukhadukkhaṃ hoti
somanassadomanassaṃ  hoti  iṭṭhāniṭṭhaṃ  hoti  anunayapaṭighaṃ  hoti
ugghātinighāti  hoti  anurodhavirodho  hoti  jayena  cittaṃ ugghātitaṃ
hoti  parājayena  cittaṃ  nigghātitaṃ  hoti  lābhena cittaṃ ugghātitaṃ
hoti  alābhena  cittaṃ nigghātitaṃ hoti yasena cittaṃ ugghātitaṃ hoti
ayasena  cittaṃ  nigghātitaṃ  hoti  pasaṃsāya  cittaṃ  ugghātitaṃ  hoti
nindāya  cittaṃ  nigghātitaṃ  hoti  sukhena  cittaṃ  ugghātitaṃ  hoti
dukkhena  cittaṃ  nigghātitaṃ  hoti  somanassena  cittaṃ  ugghātitaṃ
hoti  domanassena  cittaṃ  nigghātitaṃ  hoti  uṇṇatiyā  1-  cittaṃ
ugghātitaṃ  hoti  oṇatiyā  2-  cittaṃ  nigghātitaṃ  hotīti etesu
ugghātinighāti hoti.
   [291]  Etampi  disvā  virame kathojjanti etampi disvāti
@Footnote: 1-2 Ma. unnatiyā - onatiyā.
Etaṃ  ādīnavaṃ  disvā  passitvā  tulayitvā  tīrayitvā vibhāvayitvā
vibhūtaṃ  katvā  diṭṭhikalahesu  diṭṭhibhaṇḍanesu diṭṭhiviggahesu diṭṭhivivādesu
diṭṭhimedhagesūti  etampi disvā . virame kathojjanti kathojjaṃ vuccati
kalaho  bhaṇḍanaṃ  viggaho  vivādo  medhagaṃ  .  athavā  kathojjanti
anojavantī  sā  kathā  .  kathojjaṃ na kareyya kalahaṃ na kareyya
bhaṇḍanaṃ  na  kareyya  viggahaṃ na kareyya vivādaṃ na kareyya medhagaṃ
na   kareyya  kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagaṃ  pajaheyya  vinodeyya
byantīkareyya   anabhāvaṅgameyya   .  kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagā
ārato  assa  virato paṭivirato nikkhanto nissaṭṭho vippamutto 1-
visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti  etampi  disvā
virame kathojjaṃ.
   [292]  Na haññadatthatthi pasaṃsalābhāti pasaṃsalābhā añño attho
natthi  attattho  vā  parattho  vā  ubhayattho  vā  diṭṭhadhammiko
vā  attho  samparāyiko vā attho uttāno vā attho gambhīro
vā  attho  gūḷho  vā  attho  paṭicchanno vā attho neyyo
vā  attho  nīto  vā  attho  anavajjo vā attho nikkileso
vā attho vodāno vā attho paramattho vā attho natthi [2]- na
saṃvijjati nupalabbhatīti na haññadatthatthi pasaṃsalābhā. Tenāha bhagavā
           ete vivādā samaṇesu jātā
           etesu ugghātinighāti hoti
@Footnote: 1 sabbattha potthakesu vippayuttoti dissati. 2 Po. Ma. na santi.
           Etampi disvā virame kathojjaṃ
           na haññadatthatthi pasaṃsalābhāti.
   [293] Pasaṃsito vā pana tattha hoti
           akkhāya vādaṃ parisāya majjhe
           so hassati uṇṇamaticca 1- tena
           pappuyya tamatthaṃ yathāmano ahu.
   [294]  Pasaṃsito  vā  pana  tattha  hotīti  tatthāti sakāya
diṭṭhiyā  sakāya  khantiyā  sakāya  ruciyā  sakāya laddhiyā pasaṃsito
thomito kittito vaṇṇito hotīti pasaṃsito vā pana tattha hoti.
   [295]  Akkhāya  vādaṃ  parisāya  majjheti khattiyaparisāya vā
brāhmaṇaparisāya  vā  gahapatiparisāya  vā  samaṇaparisāya  vā majjhe
attano  vādaṃ  akkhāya  ācikkhitvā  anuvādaṃ akkhāya ācikkhitvā
thambhayitvā   brūhayitvā   dīpayitvā   jotayitvā   voharitvā
pariggaṇhitvāti akkhāya vādaṃ parisāya majjhe.
   [296]  So  hassati uṇṇamaticca tenāti so tena jayatthena
tuṭṭho  hoti  haṭṭho  pahaṭṭho  attamano  paripuṇṇasaṅkappo .
Athavā  dantavidaṃsakaṃ  hasamānoti  so  hassati  .  uṇṇamaticca
tenāti  so  tena  jayatthena  uṇṇato  hoti  uṇṇamo  dhajo
sampaggāho  ketukamyatā  cittassāti  so  hassati  uṇṇamaticca
tena.
@Footnote: 1 Ma. unnamatī ca.
   [297]  Pappuyya  tamatthaṃ  yathāmano ahūti taṃ jayatthaṃ pappuyya
pāpuṇitvā  adhigantvā  vinditvā  paṭilabhitvā  .  yathāmano  ahūti
yathāmano  ahu  yathācitto  ahu  yathāsaṅkappo  ahu  yathāviññāṇo
ahūti pappuyya tamatthaṃ yathāmano ahu. Tenāha bhagavā
           pasaṃsito vā pana tattha hoti
           akkhāya vādaṃ parisāya majjhe
           so hassati uṇṇamaticca tena
           pappuyya tamatthaṃ yathāmano ahūti.
   [298] Yā uṇṇatī sāssa vighātabhūmi
           mānātimānaṃ vadate paneso
           etampi disvā na vivādayetha
           na hi tena suddhiṃ kusalā vadanti.
   [299]  Yā  uṇṇatī  sāssa vighātabhūmīti yā uṇṇati uṇṇamo
dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  sā  tassa  vighātabhūmi
ugghātabhūmi  pīḷanabhūmi  ghaṭṭanabhūmi  upaddavabhūmi  upasaggabhūmīti  yā
uṇṇatī sāssa vighātabhūmi.
   [300]  Mānātimānaṃ  vadate  panesoti so puggalo mānañca
vadati atimānañca vadatīti mānātimānaṃ vadate paneso.
   [301] Etampi disvā na vivādayethāti etaṃ ādīnavaṃ disvā
passitvā  tulayitvā  tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā diṭṭhikalahesu
Diṭṭhibhaṇḍanesu  diṭṭhiviggahesu  diṭṭhivivādesu  diṭṭhimedhagesūti  etampi
disvā  .  na  vivādayethāti na kalahaṃ kareyya na bhaṇḍanaṃ kareyya
na  viggahaṃ  kareyya  na  vivādaṃ  kareyya  na  medhagaṃ  kareyya
kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagaṃ   pajaheyya   vinodeyya  byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya  .  kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagā  ārato  assa
virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto
vimariyādikatena cetasā vihareyyāti etampi disvā na vivādayetha.
   [302] Na hi tena suddhiṃ kusalā vadantīti kusalāti ye te khandhakusalā
dhātukusalā   āyatanakusalā   paṭiccasamuppādakusalā  satipaṭṭhānakusalā
sammappadhānakusalā   iddhippādakusalā   indriyakusalā   balakusalā
bojjhaṅgakusalā  maggakusalā  phalakusalā  nibbānakusalā  te  kusalā
diṭṭhikalahena    diṭṭhibhaṇḍanena    diṭṭhiviggahena   diṭṭhivivādena
diṭṭhimedhagena  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ na
vadanti  na  kathenti  na  bhaṇanti  na  dīpayanti  na voharantīti na
hi tena suddhiṃ kusalā vadanti. Tenāha bhagavā
           yā uṇṇatī sāssa vighātabhūmi
           mānātimānaṃ vadate paneso
           etampi disvā na vivādayetha
           na hi tena suddhiṃ kusalā vadantīti.
   [303] Sūro yathā rājakhadāya puṭṭho
           abhigajjameti paṭisūramicchaṃ
           yeneva so tena palehi sūra
           pubbeva natthī yadidaṃ yudhāya.
   [304] Sūro yathā rājakhadāya puṭṭhoti sūroti sūro vīro vikkanto
abhiru acchambhī anutrāsī apalāyī . rājakhadāya puṭṭhoti rājakhādanīyena
rājabhojanīyena  puṭṭho posito āpādito paṭipādito vaḍḍhitoti sūro
yathā rājakhadāya puṭṭho.
   [305]  Abhigajjameti  paṭisūramicchanti so gajjanto uggajjanto
abhigajjanto  eti  upeti  upagacchati  paṭisūraṃ  paṭipurisaṃ  paṭisattuṃ
paṭimallaṃ  icchanto  sādiyanto  patthayanto  pihayanto  abhijappantoti
abhigajjameti paṭisūramicchaṃ.
   [306] Yeneva so tena palehi sūrāti yeneva so diṭṭhigatiko
tena  palehi  teneva  vaja  tena  gaccha tena abhikkama 1- so
tuyhaṃ  paṭisūro  paṭipuriso  paṭisattu  paṭimalloti  yeneva so tena
palehi sūra.
   [307]  Pubbeva natthī yadidaṃ yudhāyāti pubbeva bodhiyā mūle
ye  paṭisenikarā  kilesā  paṭilomakarā  paṭikaṇṭakakarā  paṭipakkhakarā
te  natthi  na  santi  na  saṃvijjanti nupalabbhanti pahīnā samucchinnā
vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā .
@Footnote: 1 Ma. atikkama.
Yadidaṃ   yudhāyāti  yadidaṃ  yuddhatthāya  kalahatthāya  bhaṇḍanatthāya
viggahatthāya  vivādatthāya  medhagatthāyāti  pubbeva  natthī  yadidaṃ
yudhāya. Tenāha bhagavā
           sūro yathā rājakhadāya puṭṭho
           abhigajjameti paṭisūramicchaṃ
           yeneva so tena palehi sūra
           pubbeva natthī yadidaṃ yudhāyāti.
   [308] Ye diṭṭhimuggayha vivādayanti
           idameva saccanti ca vādayanti
           te tvaṃ vadassū na hi tedha atthi
           vādamhi jāte paṭisenikattā.
   [309] Ye diṭṭhimuggayha vivādayantīti ye dvāsaṭṭhiyā diṭṭhigatānaṃ
aññataraññataraṃ   diṭṭhigataṃ   gahetvā   uggahitvā   gaṇhitvā
parāmasitvā  abhinivisitvā  vivādayanti  kalahaṃ  karonti  bhaṇḍanaṃ
karonti  viggahaṃ  karonti  vivādaṃ  karonti medhagaṃ karonti na tvaṃ
imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ  imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi kiṃ tvaṃ
imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānissasi  micchāpaṭipanno  tvamasi  ahamasmi
sammāpaṭipanno  sahitamme  asahitante  pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca
pacchā  vacanīyaṃ  pure  avaca  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ  āropito
te  vādo  niggahitosi [1]- cara vādappamokkhāya nibbedhehi vā
@Footnote: 1 Ma. tvamasi.
Sace pahosīti ye diṭṭhimuggayha vivādayanti.
   [310] Idameva saccanti ca vādayantīti sassato loko idameva
saccaṃ  moghamaññanti  vādayanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti
asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  vādayanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti
voharantīti idameva saccanti ca vādayanti.
   [311] Te tvaṃ vadassū na hi tedha atthi vādamhi jāte paṭisenikattāti
te tvaṃ diṭṭhigatike vadassu [1]- niggahena niggahaṃ paṭikkammena paṭikkammaṃ
visesena visesaṃ paṭivisesena paṭivisesaṃ āvedhiyāya āvedhiyaṃ nibbedhiyāya
nibbedhiyaṃ chedena chedaṃ maṇḍalena maṇḍalaṃ te tuyhaṃ paṭisūrā paṭipurisā
paṭisattū paṭimallāti te tvaṃ vadassu . na hi tedha atthi vādamhi jāte
paṭisenikattāti  vāde  jāte  sañjāte  nibbatte  abhinibbatte
pātubhūte  2-  ye  paṭisenikattā  paṭilomakattā  paṭikaṇṭakakattā
paṭipakkhakattā  kalahaṃ  kareyyuṃ bhaṇḍanaṃ kareyyuṃ viggahaṃ kareyyuṃ vivādaṃ
kareyyuṃ medhagaṃ kareyyuṃ te natthi na santi na saṃvijjanti nupalabbhanti
pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā daḍḍhāti te tvaṃ vadassū na hi tedha atthi vādamhi jāte
paṭisenikattā. Tenāha bhagavā
           ye diṭṭhimuggayha vivādayanti
           idameva saccanti ca vādayanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vādena vādaṃ . 2 Ma. pātubhūteyeva.
           Te tvaṃ vadassū na hi tedha atthi
           vādamhi jāte paṭisenikattāti.
   [312] Visenikatvā pana ye caranti
           diṭṭhīhi diṭṭhiṃ avirujjhamānā
           tesu tvaṃ kiṃ labhetho 1- pasūra
           yesīdha natthī paramuggahītaṃ.
   [313] Visenikatvā pana ye carantīti senā vuccati mārasenā.
Kāyaduccaritaṃ   mārasenā   vacīduccaritaṃ  mārasenā  manoduccaritaṃ
mārasenā  rāgo  mārasenā  doso mārasenā moho mārasenā
kodho  upanāho  makkho  paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ
thambho  sārambho  māno  atimāno  mado pamādo sabbe kilesā
sabbe  duccaritā  sabbe  darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā  mārasenā  .  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā kāmā
te paṭhamā senā dutiyārati vuccati .pe. jetvā ca labhate sukhanti.
Yato catūhi ariyamaggehi sabbā ca mārasenā sabbe ca paṭisenikarā
kilesā  jitā  ca  parājitā ca bhaggā vippaluttā parammukhā tena
vuccanti visenikatvā . yeti arahanto khīṇāsavā . carantīti caranti
viharanti  iriyanti vattenti pālenti yapenti yāpentīti visenikatvā
pana ye caranti.
   [314] Diṭṭhīhi diṭṭhiṃ avirujjhamānāti tesaṃ dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni
@Footnote: 1 Ma. labhetha.
Pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā  daḍḍhāni  te  diṭṭhīhi  diṭṭhiṃ avirujjhamānā aghaṭṭiyamānā
appaṭihaññamānā appaṭihatamānāti diṭṭhīhi diṭṭhiṃ avirujjhamānā.
   [315] Tesu tvaṃ kiṃ labhetho pasūrāti tesu arahantesu khīṇāsavesu
kiṃ labhetho paṭisūra paṭipurisa paṭisattu paṭimallāti 1- tesu tvaṃ kiṃ labhetho
pasūra.
   [316] Yesīdha natthī paramuggahītanti yesaṃ arahantānaṃ khīṇāsavānaṃ
idaṃ  paramaṃ  aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaranti gahitaṃ
parāmaṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ  natthi  na  saṃvijjati  nupalabbhati pahīnaṃ
samucchinnaṃ   vūpasantaṃ   paṭippassaddhaṃ   abhabbuppattikaṃ   ñāṇagginā
daḍḍhanti yesīdha natthī paramuggahītaṃ. Tenāha bhagavā
           visenikatvā pana ye caranti
           diṭṭhīhi diṭṭhiṃ avirujjhamānā
           tesu tvaṃ kiṃ labhetho pasūra
           yesīdha natthī paramuggahītanti.
   [317] Atha tvaṃ pavitakkamāgamā
           manasā diṭṭhigatāni cintayanto
           dhonena yugaṃ samāgamā
           na hi tvaṃ sakkhasi sampayātave.
@Footnote: 1 Po. Ma. paṭimallanti.
   [318]  Atha  tvaṃ pavitakkamāgamāti athāti padasandhi padasaṃsaggo
padapāripūri   akkharasamavāyo   byañjanasiliṭṭhatā   padānupubbatāmetaṃ
athāti  .  pavitakkamāgamāti  takkanto vitakkanto saṅkappanto jayo
nu kho me bhavissati parājayo nu kho me bhavissati kathaṃ niggahaṃ karissāmi
kathaṃ paṭikkammaṃ karissāmi kathaṃ visesaṃ karissāmi kathaṃ paṭivisesaṃ karissāmi
kathaṃ āvedhiyaṃ karissāmi kathaṃ nibbedhiyaṃ karissāmi kathaṃ chedaṃ karissāmi
kathaṃ  maṇḍalaṃ  karissāmīti  evaṃ  takkanto  vitakkanto  saṅkappanto
āgatosi  upāgatosi  sampattosi  mayā saddhiṃ samāgatosīti atha tvaṃ
pavitakkamāgamā.
   [319]  Manasā diṭṭhigatāni cintayantoti manoti yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  .  cittena  diṭṭhigatāni
cintento  vicintento sassato lokoti vā asassato lokoti vā
.pe.  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vāti manasā
diṭṭhigatāni cintayanto.
   [320] Dhonena yugaṃ samāgamā na hi tvaṃ sakkhasi sampayātaveti
dhonā  vuccati  paññā  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  . kiṃkāraṇā dhonā vuccati paññā . tāya
paññāya  kāyaduccaritaṃ  dhutañca  dhotañca sandhotañca niddhotañca .pe.
Sabbākusalābhisaṅkhārā  dhutā  ca  dhotā  ca  sandhotā  ca
Niddhotā  ca  .  athavā  sammādiṭṭhiyā  micchādiṭṭhi  dhutā  ca
dhotā  ca  sandhotā  ca  niddhotā  ca  .pe.  sammāvimuttiyā
micchāvimutti  dhutā  ca  dhotā  ca  sandhotā ca niddhotā ca .
Athavā  ariyena  aṭṭhaṅgikena  maggena  sabbe  akusalā  sabbe
duccaritā  sabbe  darathā  sabbe  pariḷāhā  sabbe  santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā  dhutā  ca  dhotā  ca sandhotā ca niddhotā
ca  .  bhagavā  imehi  dhoneyyehi  dhammehi  upeto  samupeto
upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannāgato  tasmā
bhagavā dhono.
   {320.1}  So  dhutarāgo dhutapāpo dhutakileso dhutapariḷāhoti
dhono  .  dhonena  yugaṃ  samāgamā na hitvaṃ sakkhasi sampayātaveti
pasūro  paribbājako  nappaṭibalo  dhonena  buddhena  bhagavatā  saddhiṃ
yugaṃ  samāgamā  1-  samāgantvā  yugaggāhaṃ gaṇhituṃ 2- sākacchetuṃ
sallapituṃ sākacchaṃ samāpajjituṃ . taṃ kissa hetu . pasūro paribbājako
hīno nihīno omako lāmako jatukko paritto.
   {320.2} So hi bhagavā aggo ca seṭṭho ca viseṭṭho ca pāmokkho
ca [3]- pavaro ca . yathā saso nappaṭibalo mattena mātaṅgena saddhiṃ
yugaṃ samāgamā samāgantvā yugaggāhaṃ gaṇhituṃ yathā koṭṭhako nappaṭibalo
sīhena  migaraññā  saddhiṃ yugaṃ samāgamā samāgantvā yugaggāhaṃ gaṇhituṃ
yathā  vacchako taruṇako dhenupako nappaṭibalo usabhena balakkakunā 4-
saddhiṃ  yugaṃ  samāgamā  samāgantvā  yugaggāhaṃ  gaṇhituṃ yathā dhaṅko
@Footnote: 1 Po. Ma. samāgamaṃ. 2 Po. Ma. gaṇhitvā. 3 Ma. uttamo ca. 4 Ma. calakakunā.
Nappaṭibalo  garuḷena  venateyyena  saddhiṃ yugaṃ samāgamā samāgantvā
yugaggāhaṃ  gaṇhituṃ  yathā  caṇḍālo  nappaṭibalo  raññā cakkavattinā
saddhiṃ  yugaṃ samāgamā samāgantvā yugaggāhaṃ gaṇhituṃ yathā paṃsupīsācako
nappaṭibalo  indena  devaraññā  saddhiṃ  yugaṃ  samāgamā samāgantvā
yugaggāhaṃ  gaṇhituṃ  evameva  pasūro paribbājako nappaṭibalo dhonena
buddhena  bhagavatā  saddhiṃ yugaṃ samāgamā samāgantvā yugaggāhaṃ gaṇhituṃ
sākacchetuṃ sallapituṃ sākacchaṃ samāpajjituṃ . taṃ kissa hetu . pasūro
paribbājako   hīnapañño   nihīnapañño  omakapañño  lāmakapañño
jatukkapañño parittapañño.
   {320.3}  So  hi  bhagavā mahāpañño puthupañño hāsapañño
javanapañño   tikkhapañño   nibbedhikapañño   paññāppabhedakusalo
pabhinnañāṇo   adhigatapaṭisambhido   catuvesārajjappatto   dasabaladhārī
purisāsabho   purisasīho   purisanāgo  purisājañño  purisadhorayho
anantañāṇo  anantatejo  anantayaso  addho  mahaddhano  dhanavā
netā  vinetā  anunetā  saññāpetā  nijjhāpetā  pekkhatā
pasāretā  1- . so hi bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā
asañjātassa  maggassa  sañjanetā  anakkhātassa  maggassa  akkhātā
maggaññū  maggavidū  maggakovido  .  maggānugā  ca panassa etarahi
sāvakā  viharanti  pacchā  samannāgatā  .  so  hi bhagavā jānaṃ
jānāti  passaṃ  passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto
@Footnote: 1 Ma. pasādetā.
Vattā  pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmi
tathāgato  .  natthi  tassa bhagavato añātaṃ adiṭṭhaṃ aviditaṃ asacchikataṃ
aphusitaṃ  paññāya  .  atītaṃ  anāgataṃ  paccuppannaṃ  upādāya sabbe
dhammā   sabbākārena  buddhassa  bhagavato  ñāṇamukhe  āpāthaṃ
āgacchanti  .  yaṅkiñci  neyyaṃ nāma atthi jānitabbaṃ . attattho
vā parattho vā ubhayattho vā diṭṭhadhammiko vā attho samparāyiko
vā attho uttāno vā attho gambhīro vā attho gūḷho vā attho
paṭicchanno vā attho neyyo vā attho nīto vā attho anavajjo
vā attho nikkileso vā attho vodāno vā attho paramattho vā
sabbantaṃ antobuddhañāṇe parivattati.
   {320.4}  Sabbaṃ  kāyakammaṃ buddhassa bhagavato ñāṇānuparivattati
sabbaṃ  vacīkammaṃ  ñāṇānuparivattati  sabbaṃ manokammaṃ ñāṇānuparivattati .
Atīte  buddhassa  bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ anāgate buddhassa bhagavato
appaṭihataṃ ñāṇaṃ *- paccuppanne buddhassa bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ .
Yāvatakaṃ  neyyaṃ  tāvatakaṃ  ñāṇaṃ  yāvatakaṃ  ñāṇaṃ  tāvatakaṃ  neyyaṃ
neyyapariyantikaṃ  ñāṇaṃ  ñāṇapariyantikaṃ  neyyaṃ  . neyyaṃ atikkamitvā
ñāṇaṃ  napparivattati ñāṇaṃ atikkamitvā neyyapatho natthi . aññamañña-
pariyantaṭṭhāyino te dhammā . yathā dvinnaṃ samuggapaṭalānaṃ sammāphusitānaṃ
heṭṭhimaṃ  samuggapaṭalaṃ  uparimaṃ  nātivattati  uparimaṃ samuggapaṭalaṃ heṭṭhimaṃ
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ ṇāṇaṃ peḌna ñāṇaṃ
Nātivattati    aññamaññapariyantaṭṭhāyino    evameva   buddhassa
bhagavato   neyyañca  ñāṇañca  aññamaññapariyantaṭṭhāyino  yāvatakaṃ
neyyaṃ  tāvatakaṃ  ñāṇaṃ yāvatakaṃ ñāṇaṃ tāvatakaṃ neyyaṃ neyyapariyantikaṃ
ñāṇaṃ  ñāṇapariyantikaṃ  neyyaṃ  neyyaṃ  atikkamitvā ñāṇaṃ napparivattati
ñāṇaṃ   atikkamitvā  neyyapatho  natthi  aññamaññapariyantaṭṭhāyino
te dhammā. Sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñāṇaṃ pavattati.
   {320.5}  Sabbe  dhammā buddhassa bhagavato āvajjanapaṭibaddhā
ākaṅkhapaṭibaddhā   manasikārapaṭibaddhā   cittuppādapaṭibaddhā   .
Sabbasattesu buddhassa bhagavato ñāṇaṃ pavattati.
   {320.6} Sabbesaṃ sattānaṃ bhagavā āsayaṃ jānāti anusayaṃ jānāti caritaṃ
jānāti adhimuttiṃ jānāti apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye
svākāre  dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye bhabbābhabbe satte
pajānāti  .  sadevako loko samārako sabrahmako sassamaṇabrāhmaṇī
pajā sadevamanussā antobuddhañāṇe parivattati.
   {320.7}  Yathā  yekeci  macchakacchapā antamaso timitimiṅgalaṃ
upādāya  antomahāsamudde  parivattanti  evameva  sadevako loko
samārako   sabrahmako   sassamaṇabrāhmaṇī   pajā  sadevamanussā
antobuddhañāṇe  parivattati  .  yathā yekeci pakkhī antamaso garuḷaṃ
venateyyaṃ  upādāya  ākāsassa padese parivattanti evameva yepi
te   sārīputtasamā   paññāya   tepi  buddhañāṇassa  padese
Parivattanti  .  buddhañāṇaṃ  devamanussānaṃ  paññaṃ  pharitvā abhibhavitvā
tiṭṭhati 1-.
   {320.8} Yepi te khattiyapaṇḍitā brāhmaṇapaṇḍitā gahapatipaṇḍitā
samaṇapaṇḍitā  nipuṇā  kataparappavādā  vālavedhirūpā  vobhindantā
maññe  caranti  paññāgatena diṭṭhigatāni te pañhaṃ 2- abhisaṅkharitvā
abhisaṅkharitvā tathāgataṃ 3- upasaṅkamitvā pucchanti [4]- . kathitā ca
visajjitā  ca te pañhā bhagavatā honti niddiṭṭhakāraṇā upakkhittakā
ca . te bhagavato sampajjanti . atha kho bhagavā tattha atirocati yadidaṃ
paññāyāti dhonena yugaṃ samāgamā na hi tvaṃ sakkhasi sampayātave .
Tenāha bhagavā
         atha tvaṃ pavitakkamāgamā
         manasā diṭṭhigatāni cintayanto
         dhonena yugaṃ samāgamā
         na hi tvaṃ sakkhasi sampayātaveti.
       Aṭṭhamo pasūrasuttaniddeso niṭṭhito.
             --------------------
@Footnote: 1 tiṭṭhatiyeva. 2 Ma. Yu. pañhe. 3 Ma. tathāgate. 4 Po. Ma. Yu. gūḷhāni ca
@paṭicchannāni ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 196-219. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=3873              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=3873              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=268&items=53              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=268              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=6518              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=6518              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]