ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

           Navamo māgandiyasuttaniddeso
   [321] Disvāna taṇhaṃ aratiñca 1- rāgaṃ
           nāhosi chando api methunasmiṃ
           kimevidaṃ muttakarīsapuṇṇaṃ
           pādāpi naṃ samphusituṃ na icche.
   [322]  Disvāna  taṇhaṃ  aratiñca  rāgaṃ nāhosi chando api
methunasminti   taṇhañca  aratiñca  rāgañca  māradhītaro  disvā
passitvā  methunadhamme  chando vā rāgo vā pemaṃ vā nāhosīti
disvāna taṇhaṃ aratiñca rāgaṃ nāhosi chando api methunasmiṃ.
   [323] Kimevidaṃ muttakarīsapuṇṇaṃ pādāpi naṃ samphusituṃ na iccheti
kimevidaṃ  sarīraṃ  muttapuṇṇaṃ  karīsapuṇṇaṃ  semhapuṇṇaṃ  rudhirapuṇṇaṃ  2-
aṭṭhisaṅghāṭaṃ   nhārusambandhaṃ  rudhiramaṃsāvalepanaṃ  cammāvinaddhaṃ  3-
chaviyā  paṭicchannaṃ  chiddāvachiddaṃ  ugghariṃ  4-  pagghariṃ kimisaṅghanisevitaṃ
nānākalimalaparipūraṃ  pādena  akkamituṃ na iccheyyaṃ kuto pana saṃvāso
vā  samāgamo  vāti  kimevidaṃ  muttakarīsapuṇṇaṃ  pādāpi naṃ samphusituṃ
na icche. [5]- Tenāha bhagavā
           disvāna taṇhaṃ aratiñca rāgaṃ
           nāhosi chando api methunasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. ragañca. 2 Ma. ruhirapuṇuṇaṃ. 3 cammāvanaddhantipi pāṭho.
@4 Ma. uggharantaṃ paggharantaṃ. 5 Po. Ma. Yu. anacchariyañcetaṃ manusso dibbe
@kāme patthayanto mānusake kāme na iccheyya mānusake vā kāme patthayanto
@dibbe kāme na iccheyya yaṃ tvaṃ ubhopi na icchasi na sādiyasi na patthesi na pihesi
@nābhijappasi kiṃ te dassanaṃ katamāya tvaṃ diṭṭhiyā samannāgatoti pucchatīti.
           Kimevidaṃ muttakarīsapuṇṇaṃ
           pādāpi naṃ samphusituṃ na iccheti.
   [324] Etādisañce ratanaṃ na icchasi
           nāriṃ narindehi bahūhi patthitaṃ
           diṭṭhigataṃ sīlavatānujīvitaṃ 1-
           bhavūpapattiñca vadesi kīdisaṃ.
   [325] Idaṃ vadāmīti na tassa hoti (māgandiyāti bhagavā)
           dhammesu niccheyya samuggahītaṃ
           passañca diṭṭhīsu anuggahāya
           ajjhattasantiṃ pacinaṃ adassaṃ.
   [326] Idaṃ vadāmīti na tassa hotīti idaṃ vadāmīti idaṃ vadāmi
etaṃ vadāmi ettakaṃ vadāmi ettāvatā vadāmi idaṃ diṭṭhigataṃ vadāmi
sassato  lokoti  vā  .pe.  neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇāti  vāti  .  na tassa hotīti na mayhaṃ hotīti 2- idaṃ
vadāmīti  na  tassa  hoti  .  māgandiyāti  bhagavā  taṃ brāhmaṇaṃ
nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanaṃ  .pe.  sacchikā
paññatti yadidaṃ bhagavāti māgandiyāti bhagavā.
   [327]  Dhammesu  niccheyya samuggahītanti dhammesūti dvāsaṭṭhiyā
diṭṭhigatesu  .  niccheyyāti  nicchinitvā  vinicchinitvā  vicinitvā
pavicinitvā  tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā odhiggāho
@Footnote: 1 Po. Ma. sīlavataṃ. 2 Po. Ma. na mayhaṃ hoti ettāvatā vadāmīti na tassa hotīti ...
Vilaggāho  varaggāho  koṭṭhāsaggāho  uccayaggāho samuccayaggāho
idaṃ saccaṃ tacchaṃ tathaṃ bhūtaṃ yāthāvaṃ aviparītanti gahitaṃ parāmaṭṭhaṃ abhiniviṭṭhaṃ
ajjhositaṃ adhimuttaṃ natthi [1]- na saṃvijjati nupalabbhati pahīnaṃ samucchinnaṃ
vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhanti  dhammesu
niccheyya samuggahītaṃ.
   [328] Passañca diṭṭhīsu anuggahāyāti diṭṭhīsu ādīnavaṃ passanto
diṭṭhiyo na gaṇhāmi na parāmasāmi na abhinivisāmi athavā na gaṇhitabbā
na  parāmasitabbā  na  abhinivisitabbāti  evampi  passañca  diṭṭhīsu
anuggahāya  .  athavā  sassato  loko idameva saccaṃ moghamaññanti
diṭṭhagatametaṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  sadukkhaṃ  savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  na nibbidāya
na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na
nibbānāya  saṃvattatīti  diṭṭhīsu ādīnavaṃ passanto diṭṭhiyo na gaṇhāmi
na  parāmasāmi na abhinivisāmi athavā na gaṇhitabbā na parāmasitabbā
na abhinivisitabbāti evampi passañca diṭṭhīsu anuggahāya.
   {328.1}  [2]- Asassato loko antavā loko anantavā
loko  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ hoti tathāgato
parammaraṇā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  hoti  ca  na  ca
hoti  tathāgato  parammaraṇā  neva  hoti  na  na hoti tathāgato
parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  diṭṭhigatametaṃ  diṭṭhigahanaṃ
@Footnote: 1 Ma. na santi . 2 Po. Ma. athavā.
Diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  sadukkhaṃ
savighātaṃ saupāyāsaṃ sapariḷāhaṃ na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya
na  upasamāya  na  abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattatīti
diṭṭhīsu  ādīnavaṃ  passanto  diṭṭhiyo  na  gaṇhāmi  na  parāmasāmi
na  abhinivisāmi  athavā  na  gaṇhitabbā  na  parāmasitabbā  na
abhinivisitabbāti  evampi  passañca  diṭṭhīsu  anuggahāya  .  athavā
imā diṭṭhiyo evaṃgahitā evaṃparāmaṭṭhā evaṃgatikā bhavanti 1- evaṃ
abhisamparāyāti  diṭṭhīsu  ādīnavaṃ  passanto  diṭṭhiyo na gaṇhāmi na
parāmasāmi  na  abhinivisāmi  athavā  na gaṇhitabbā na parāmasitabbā
na abhinivisitabbāti evampi passañca diṭṭhīsu anuggahāya.
   {328.2} Athavā imā diṭṭhiyo nirayasaṃvattanikā tiracchānayoni-
saṃvattanikā  pittivisayasaṃvattanikāti  diṭṭhīsu  ādīnavaṃ passanto diṭṭhiyo
na  gaṇhāmi  na  parāmasāmi  nābhinivisāmi athavā na gaṇhitabbā na
parāmasitabbā  nābhinivisitabbāti evampi passañca diṭṭhīsu anuggahāya .
Athavā  imā  diṭṭhiyo  aniccā  saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā
vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammāti diṭṭhīsu ādīnavaṃ passanto diṭṭhiyo
na  gaṇhāmi  na  parāmasāmi  nābhinivisāmi athavā na gaṇhitabbā na
parāmasitabbā nābhinivisitabbāti evampi passañca diṭṭhīsu anuggahāya.
   [329]  Ajjhattasantiṃ  pacinaṃ adassanti [2]- ajjhattaṃ rāgassa
santiṃ  dosassa  santiṃ  mohassa  santiṃ  kodhassa  upanāhassa
@Footnote: 1 Ma. bhavissanti. 2 Ma. ajjhattasantiṃ. Yu. ajjhattaṃ santiṃ.
Makkhassa  paḷāsassa  issāya  macchariyassa  māyāya  sāṭheyyassa
thambhassa   sārambhassa  mānassa  atimānassa  madassa  pamādassa
sabbakilesānaṃ   sabbaduccaritānaṃ   sabbadarathānaṃ   sabbapariḷāhānaṃ
sabbasantāpānaṃ  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  santiṃ  [1]- vūpasantiṃ nibbutiṃ
paṭippassaddhiṃ [2]- . pacinanti pacinanto vicinanto pavicinanto tulayanto
tīrayanto  vibhāvayanto  vibhūtaṃ  karonto  sabbe saṅkhārā aniccāti
pacinanto  vicinanto pavicinanto tulayanto tīrayanto vibhāvayanto vibhūtaṃ
karonto  sabbe  saṅkhārā dukkhāti sabbe dhammā anattāti .pe.
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  pacinanto  vicinanto
pavicinanto  tulayanto  tīrayanto  vibhāvayanto  vibhūtaṃ  karonto .
Adassanti  adassaṃ  adakkhiṃ  passiṃ  3- paṭivijjhinti ajjhattasantiṃ pacinaṃ
adassaṃ. Tenāha bhagavā
           idaṃ vadāmīti na tassa hoti (māgandiyāti bhagavā)
           dhammesu niccheyya samuggahītaṃ
           passañca diṭṭhīsu anuggahāya
           ajjhattasantiṃ pacinaṃ adassanti.
   [330] Vinicchayā yāni pakappitāni (iti māgandiyo)
           te ve munī brūsi anuggahāya
           ajjhattasantīti yametamatthaṃ
           kathaṃ nu dhīrehi paveditantaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. upasantiṃ. 2 Po. Ma. santiṃ. 3 Ma. apassiṃ.
   [331]  Vinicchayā  yāni  pakappitānīti  vinicchayāni  vuccanti
dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  [1]-  .  pakappitānīti  kappitā abhisaṅkhatā
saṇṭhapitātipi  pakappitā  .  athavā aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā
khayadhammā  vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammā  vipariṇāmadhammātipi
pakappitāti  vinicchayā  yāni  pakappitāni  . iti māgandiyoti itīti
padasandhi  .pe.  padānupubbatāmetaṃ  itīti  .  māgandiyoti  tassa
brāhmaṇassa nāmaṃ saṅkhā samaññā [2]- vohāroti iti māgandiyo.
   [332] Te ve munī brūsi anuggahāya ajjhattasantīti yametamatthanti
te  veti dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni . munīti monaṃ vuccati ñāṇaṃ .pe.
Saṅgajālamaticca  so munīti . anuggahāyāti diṭṭhīsu ādīnavaṃ passanto
diṭṭhiyo  na  gaṇhāmi  na  parāmasāmi nābhinivisāmīti paggaṇhāsi 3-
ajjhattasantīti ca bhaṇasi . yametamatthanti yaṃ paramatthanti te ve munī
brūsi anuggahāya ajjhattasantīti yametamatthaṃ.
   [333]  Kathaṃ  nu  dhīrehi  paveditantanti  kathannūti saṃsayapucchā
vimatipucchā  dveḷhakapucchā  anekaṃsapucchā  evaṃ  nu  kho  na  nu
kho  kinnu kho kathaṃ nu khoti kathaṃ nu . dhīrehīti [4]- paṇḍitehi
paññavantehi   buddhimantehi   ñāṇīhi   vibhāvīhi  medhāvīhi  .
Paveditanti  veditaṃ  paveditaṃ  ācikkhitaṃ  desitaṃ  paññapitaṃ  paṭṭhapitaṃ
vivaritaṃ   vibhajitaṃ   uttānīkataṃ  pakāsitanti  kathaṃ  nu  dhīrehi
paveditantaṃ. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. diṭṭhivinicchayā. 2 Ma. paññatti. 3 Ma. ca bhaṇasi. 4 Ma. dhīrehi.
           Vinicchayā yāni pakappitāni (iti māgandiyo)
           te ve munī brūsi anuggahāya
           ajjhattasantīti yametamatthaṃ
           kathaṃ nu dhīrehi paveditantanti.
   [334] Na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena (māgandiyāti bhagavā)
           sīlabbatenāpi na suddhimāha
           adiṭṭhiyā assutiyā añāṇā
           asīlatā abbatā nopi tena
           ete ca nissajja anuggahāya
           santo anissāya bhavaṃ na jappe.
   [335]  Na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇenāti diṭṭhenapi suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ nāha na kathesi na bhaṇasi
na  dīpayasi  na  voharasi  .  sutenapi suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ
vimuttiṃ parimuttiṃ nāha na kathesi na bhaṇasi na dīpayasi na voharasi .
Diṭṭhasutenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ nāha
na kathesi na bhaṇasi na dīpayasi na voharasi . ñāṇenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ nāha na kathesi na bhaṇasi na dīpayasi
na voharasīti na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena . Māgandiyāti bhagavā
taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti gāravādhivacanaṃ .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti māgandiyāti bhagavā.
   [336]  Sīlabbatenāpi  na  suddhimāhāti sīlenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ nāha na kathesi na bhaṇasi na dīpayasi
na voharasi . vattenapi suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
nāha na kathesi na bhaṇasi na dīpayasi na voharasi . Sīlabbatenapi suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ nāha na kathesi na bhaṇasi na
dīpayasi na voharasīti sīlabbatenāpi na suddhimāha.
   [337]  Adiṭṭhiyā  assutiyā  añāṇā asīlatā abbatā nopi
tenāti  diṭṭhipi  icchitabbā  dasavatthukā  sammādiṭṭhi  atthi  dinnaṃ
atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko
atthi ayaṃ loko atthi paro loko atthi mātā atthi pitā atthi
sattā  opapātikā  atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  .  savanampi icchitabbaṃ parato ghoso suttaṃ
geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ vedallaṃ.
Ñāṇampi  icchitabbaṃ  kammassakatañāṇaṃ  saccānulomikañāṇaṃ  abhiññāñāṇaṃ
samāpattiñāṇaṃ  .  sīlampi  icchitabbaṃ  pāṭimokkhasaṃvaro  .  vattampi
icchitabbaṃ  aṭṭha  dhutaṅgāni  āraññikaṅgaṃ  piṇḍapātikaṅgaṃ  paṃsukūlikaṅgaṃ
tecīvarikaṅgaṃ   sapadānacārikaṅgaṃ   khalupacchābhattikaṅgaṃ   nesajjikaṅgaṃ
yathāsanthatikaṅgaṃ  .  adiṭṭhiyā  assutiyā  añāṇā  asīlatā abbatā
Nopi  tenāti  napi  sammādiṭṭhimattena  napi  savanamattena  napi
ñāṇamattena  napi  sīlamattena  napi  vattamattena  ajjhattasantippatto
hoti  napi  vinā  etehi  dhammehi  ajjhattasantiṃ  pāpuṇāti apica
sambhārā  ime  dhammā  honti ajjhattasantiṃ pāpuṇituṃ adhigantuṃ phusituṃ
sacchikātunti  adiṭṭhiyā  assutiyā  añāṇā  asīlatā  abbatā
nopi tena.
   [338] Ete ca nissajja anuggahāyāti etehi 1- kaṇhapakkhikānaṃ
dhammānaṃ  samugghātato  pahānaṃ  icchitabbaṃ  .  tedhātukesu  kusalesu
dhammesu  atammayatā  icchitabbā  .  yato  kaṇhapakkhikā  dhammā
samugghātappahānena  pahīnā  honti  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ anuppādadhammā tedhātukesu ca kusalesu dhammesu
atammayatā  hoti  ettāvatāpi na gaṇhāti na parāmasati nābhinivisati
athavā   na   gaṇhitabbā  na  parāmasitabbā  nābhinivisitabbāti
evampi ete ca nissajja anuggahāya . yato taṇhā ca diṭṭhi ca
māno  ca  pahīnā  honti ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  ettāvatāpi  na  gaṇhāti  na  parāmasati
nābhinivisatīti  evampi  ete  ca  nissajja  anuggahāya  .  yato
puññābhisaṅkhāro  ca  apuññābhisaṅkhāro  ca  āneñjābhisaṅkhāro  ca
pahīnā  honti  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ
anuppādadhammā  ettāvatāpi  na  gaṇhāti na parāmasati nābhinivisatīti
@Footnote: 1 Ma. eteti.
Evampi ete ca nissajja anuggahāya.
   [339]  Santo  anissāya  bhavaṃ na jappeti santoti rāgassa
santattā  1-  santo  dosassa  santattā  1-  santo  mohassa
santattā  1-  santo  kodhassa  upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa
issāya  macchariyassa  māyāya  sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa
mānassa   atimānassa   madassa   pamādassa   sabbakilesānaṃ
sabbaduccaritānaṃ   sabbadarathānaṃ   sabbapariḷāhānaṃ   sabbasantāpānaṃ
sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  santattā  samitattā  vūpasamitattā vijjhātattā
nibbutattā  vigatattā  paṭippassaddhattā  santo  [2]-  vūpasanto
nibbuto  paṭippassaddhoti  santo  .  anissāyāti  dve  nissayā
taṇhānissayo  ca  diṭṭhinissayo  ca .pe. ayaṃ taṇhānissayo .pe.
Ayaṃ diṭṭhinissayo.
   {339.1}  Taṇhānissayaṃ  pahāya  diṭṭhinissayaṃ  paṭinissajjitvā
cakkhuṃ anissāya sotaṃ anissāya ghānaṃ anissāya jivhaṃ anissāya kāyaṃ
anissāya manaṃ anissāya rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ
āvāsaṃ lābhaṃ yasaṃ pasaṃsaṃ sukhaṃ cīvaraṃ piṇḍapātaṃ senāsanaṃ gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ kāmadhātuṃ rūpadhātuṃ arūpadhātuṃ kāmabhavaṃ rūpabhavaṃ arūpabhavaṃ
saññābhavaṃ   asaññābhavaṃ   nevasaññānāsaññābhavaṃ   ekavokārabhavaṃ
catuvokārabhavaṃ  pañcavokārabhavaṃ  atītaṃ  anāgataṃ paccuppannaṃ diṭṭhasutamuta-
viññātabbe dhamme anissāya aggaṇhitvā aparāmasitvā anabhinivisitvāti
@Footnote: 1 Ma. samitattā . 2 Po. Ma. upasanto.
Santo  anissāya  . bhavaṃ na jappeti kāmabhavaṃ na jappeyya rūpabhavaṃ
na  jappeyya arūpabhavaṃ na jappeyya na pajappeyya na abhijappeyyāti
santo anissāya bhavaṃ na jappe. Tenāha bhagavā
          na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena (māgandiyāti bhagavā)
          sīlabbatenāpi na suddhimāha
          adiṭṭhiyā assutiyā añāṇā
          asīlatā abbatā nopi tena
          ete ca nissāya anuggahāya
          santo anissāya bhavaṃ na jappeti.
   [340] No ce kira diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena (iti māgandiyo)
          sīlabbatenāpi na suddhimāha
          adiṭṭhiyā assutiyā añāṇā
          asīlatā abbatā nopi tena
          maññāmahaṃ momuhameva dhammaṃ
          diṭṭhiyā eke paccenti suddhiṃ.
   [341]  No  ce  kira  diṭṭhiyā  na sutiyā na ñāṇenāti
diṭṭhiyāpi  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ nāha
na  kathesi  na  bhaṇasi  na  dīpayasi  na voharasi . sutenapi suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  nāha  na  kathesi  na
bhaṇasi  na  dīpayasi  na  voharasi  .  diṭṭhasutenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ
Parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  nāha  na  kathesi  na bhaṇasi na
dīpayasi  na  voharasi  .  ñāṇenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ muttiṃ
vimuttiṃ  parimuttiṃ  nāha na kathesi na bhaṇasi na dīpayasi na voharasīti
no  ce  kira diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena . iti māgandiyoti
itīti  padasandhi  .pe.  padānupubbatāmetaṃ  itīti  .  māgandiyoti
tassa brāhmaṇassa nāmanti iti māgandiyo.
   [342]  Sīlabbatenāpi  na  suddhimāhāti sīlenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  vattenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  sīlabbatenapi  suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ nāha na kathesi na bhaṇasi
na dīpayasi na voharasīti sīlabbatenāpi na suddhimāha.
   [343]  Adiṭṭhiyā  assutiyā  añāṇā asīlatā abbatā nopi
tenāti  diṭṭhipi  icchitabbāti  evaṃ  bhaṇasi  savanampi  icchitabbanti
evaṃ   bhaṇasi   ñāṇampi  icchitabbanti  evaṃ  bhaṇasi  sīlampi
icchitabbanti  evaṃ  bhaṇasi  vattampi  icchitabbanti  evaṃ  bhaṇasi
na sakkosi ekaṃsena anujānituṃ na 1- sakkosi ekaṃsena paṭikkhipitunti
adiṭṭhiyā assutiyā añāṇā asīlatā abbatā nopi tena.
   [344]  Maññāmahaṃ  momuhameva  dhammanti  momūhadhammo  ayaṃ
tuyhaṃ  bāladhammo  mūḷhadhammo  añāṇadhammo  amarāvikkhepadhammoti
evaṃ maññāmi evaṃ jānāmi evaṃ ājānāmi [2]- evaṃ paṭivijjhāmīti
maññāmahaṃ momuhameva dhammaṃ.
@Footnote: 1 Ma. napi.. 2 Ma. evaṃ vijānāmi evaṃ paṭivijānāmi.
   [345]  Diṭṭhiyā  eke  paccenti  suddhinti diṭṭhiyā eke
samaṇabrāhmaṇā  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ
paccenti  .  sassato  loko  idameva saccaṃ moghamaññanti diṭṭhiyā
eke  samaṇabrāhmaṇā  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ
parimuttiṃ paccenti . asassato loko .pe. neva hoti na na hoti
tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  diṭṭhiyā eke
samaṇabrāhmaṇā  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ
paccentīti diṭṭhiyā eke paccenti suddhiṃ. Tenāha so brāhmaṇo
          no ce kira diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena (iti māgandiyo)
          sīlabbatenāpi na suddhimāha
          adiṭṭhiyā assutiyā añāṇā
          asīlatā abbatā nopi tena
          maññāmahaṃ momuhameva dhammaṃ
          diṭṭhiyā eke paccenti suddhinti.
   [346] Diṭṭhīsu 1- nissāya anupucchamāno (māgandiyāti bhagavā)
          samuggahītesu pamohamāgā
          ito ca nāddakkhi aṇumpi saññaṃ
          tasmā tuvaṃ momuhato dahāsi.
   [347]  Diṭṭhīsu  nissāya anupucchamānoti māgandiyo brāhmaṇo
diṭṭhiṃ  nissāya  diṭṭhiṃ  pucchati  lagganaṃ  nissāya  lagganaṃ  pucchati
@Footnote: 1 Ma. diṭṭhiñca.
Bandhanaṃ  nissāya  bandhanaṃ  pucchati  palibodhaṃ  nissāya  palibodhaṃ
pucchati  .  anupucchamānoti  punappunaṃ  pucchatīti  diṭṭhīsu  nissāya
anupucchamāno  .  māgandiyāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena
ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanaṃ  .pe.  sacchikā  paññatti
yadidaṃ bhagavāti māgandiyāti bhagavā.
   [348]  Samuggahītesu  pamohamāgāti  yā  diṭṭhi tayā gahitā
parāmaṭṭhā  abhiniviṭṭhā  ajjhositā  adhimuttā  tāyeva tvaṃ diṭṭhiyā
mūḷhosi  pamūḷho  sammūḷho  mohaṃ  āgatosi  pamohaṃ  āgatosi
sammohaṃ āgatosi andhakāraṃ pakkhantosīti samuggahītesu pamohamāgā.
   [349] Ito ca nāddakkhi aṇumpi saññanti ito ajjhattasantito
vā  paṭipattito  1-  vā  dhammadesanato  vā yuttasaññaṃ vā 2-
pattasaññaṃ  vā  lakkhaṇasaññaṃ  vā  kāraṇasaññaṃ  vā  ṭhānasaññaṃ
vā  na  paṭilabhasi  3-  kuto ñāṇanti evampi ito ca nāddakkhi
aṇumpi  saññaṃ  .  athavā  aniccaṃ  vā  aniccasaññānulomaṃ  vā
dukkhaṃ  vā  dukkhasaññānulomaṃ  vā  anattaṃ  vā  anattasaññānulomaṃ
vā  saññuppādamattaṃ  vā  saññānimittaṃ  vā na paṭilabhasi 4- kuto
ñāṇanti evampi ito ca nāddakkhi aṇumpi saññaṃ.
   [350] Tasmā tuvaṃ momuhato dahāsīti tasmāti tasmā taṃkāraṇā
taṃhetu   tappaccayā   taṃnidānā   momūhadhammato   bāladhammato
@Footnote: 1 Ma. paṭipadāto. 2 Ma. yuttasaññaṃ ... ṭhānasaññanti imesu pāṭhesu vāsaddo
@natthi. 3-4 Ma. paṭilabhati.
Mūḷhadhammato  añāṇadhammato  amarāvikkhepadhammato  dahāsi  passasi
dakkhasi  olokesi  nijjhāyasi  upaparikkhasīti  tasmā  tuvaṃ  momuhato
dahāsi. Tenāha bhagavā
          diṭṭhīsu nissāya anupucchamāno (māgandiyāti bhagavā)
          samuggahītesu pamohamāgā
          ito ca nāddakkhi aṇumpi saññaṃ
          tasmā tuvaṃ momuhato dahāsīti.
   [351] Samo visesī uda vā nihīno
          yo maññatī so vivadetha tena
          tīsu vidhāsu avikampamāno
          samo visesīti na tassa hoti.
   [352] Samo visesī uda vā nihīno yo maññatī so vivadetha
tenāti  sadisohamasmīti vā seyyohamasmīti vā hīnohamasmīti 1- vā
yo  maññati  so tena mānena tāya diṭṭhiyā tena vā puggalena
kalahaṃ kareyya bhaṇḍanaṃ kareyya viggahaṃ kareyya vivādaṃ kareyya medhagaṃ
kareyya na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi
kiṃ  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānissasi micchāpaṭipanno tvamasi ahamasmi
sammāpaṭipanno sahitamme asahitante pure vacanīyaṃ pacchā avaca pacchā
vacanīyaṃ  pure  avaca  adhiciṇṇante viparāvattaṃ āropito te vādo
@Footnote: 1 Po. Yu. nihīno ...
Niggahitosi  1-  cara vādappamokkhāya nibbedhehi vā sace pahosīti
samo visesī uda vā nihīno yo maññatī so vivadetha tena.
   [353]  Tīsu  vidhāsu  avikampamāno  samo visesīti na tassa
hotīti  yassetā  tisso  vidhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā
paṭippassaddhā   abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so  tīsu
vidhāsu  na  kampati  na  vikampati  avikampamānassa  puggalassa
sadisohamasmīti  vā seyyohamasmīti vā hīnohamasmīti vā . na tassa
hotīti na mayhaṃ hotīti 2- tīsu vidhāsu avikampamāno samo visesīti na
tassa hoti. Tenāha bhagavā
          samo visesī uda vā nihīno
          yo maññatī so vivadetha tena
          tīsu vidhāsu avikampamāno
          samo visesīti na tassa hotīti.
   [354] Saccanti so brāhmaṇo kiṃ vadeyya
          musāti vā so vivadetha kena
          yasmiṃ samaṃ visamaṃ vāpi natthi
          sa kena vādaṃ paṭisaññujeyya.
   [355]  Saccanti  so  brāhmaṇo kiṃ vadeyyāti brāhmaṇoti
sattannaṃ  dhammānaṃ  bāhitattā  brāhmaṇo  .pe.  anissito  tādi
pavuccate  sa  brahmāti  saccanti so brāhmaṇo . kiṃ vadeyyāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. niggahito tvamasi . 2. Ma. itisaddo natthi.
Sassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  brāhmaṇo  kiṃ
vadeyya  kiṃ  katheyya  kiṃ  bhaṇeyya kiṃ dīpayeyya kiṃ vohareyya .
Asassato  loko  .pe.  neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato
parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  brāhmaṇo  kiṃ  vadeyya
kiṃ  katheyya  kiṃ  bhaṇeyya  kiṃ  dīpayeyya kiṃ vohareyyāti saccanti
so brāhmaṇo kiṃ vadeyya.
   [356]  Musāti  vā so vivadetha kenāti brāhmaṇo mayhaṃva
saccaṃ tuyhaṃ musāti kena mānena kāya diṭṭhiyā kena vā puggalena
kalahaṃ  kareyya  bhaṇḍanaṃ  kareyya  viggahaṃ  kareyya  vivādaṃ kareyya
medhagaṃ  kareyya na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi .pe. nibbedhehi
vā sace pahosīti musāti vā so vivadetha kena.
   [357] Yasmiṃ samaṃ visamaṃ vāpi natthīti yasmiṃ 1- arahante khīṇāsave
sadisohamasmīti  māno  natthi  seyyohamasmīti  atimāno  natthi
hīnohamasmīti  omāno  natthi  [2]-  na  saṃvijjati nupalabbhati pahīnaṃ
samucchinnaṃ   vūpasantaṃ   paṭippassaddhaṃ   abhabbuppattikaṃ   ñāṇagginā
daḍḍhanti yasmiṃ samaṃ visamaṃ vāpi natthi.
   [358] Sa kena vādaṃ paṭisaññujeyyāti so kena mānena kāya
diṭṭhiyā  kena  vā puggalena vādaṃ paṭisaññujjeyya 3- paṭipphareyya
kalahaṃ kareyya bhaṇḍanaṃ kareyya viggahaṃ kareyya vivādaṃ kareyya medhagaṃ
kareyya  na  tvaṃ  imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi .pe. nibbedhehi vā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. yasminti yasmiṃ puggale ... 2 Po. Ma. na santi. 3. Ma.
@paṭiññojeyya.
Sace pahosīti sa kena vādaṃ paṭisaññujeyya. Tenāha bhagavā
          saccanti so brāhmaṇo kiṃ vadeyya
          musāti vā so vivadetha kena
          yasmiṃ samaṃ visamaṃ vāpi natthi
          sa kena vādaṃ paṭisaññujeyyāti.
   [359] Okampahāya aniketasārī
          kāme akubbaṃ muni santhavānī
          kāmehi ritto apurekkharāno
          kathaṃ na viggayha janena kayirā.
   [360] Atha kho hālindakāni gahapati yenāyasmā mahākaccāno
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  hālindakāni  gahapati
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  vuttamidaṃ  bhante  kaccāna
bhagavatā aṭṭhakavaggike māgandiyapañhe
          okampahāya aniketasārī
          kāme akubbaṃ muni santhavānī
          kāmehi ritto apurekkharāno
          kathaṃ na viggayha janena kayirāti.
Imassa  nu  kho  bhante kaccāna bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa kathaṃ
attho  vitthārena  daṭṭhabboti  .  rūpadhātu kho gahapati viññāṇassa
Oko  rūpadhāturāgavinibandhañca  pana  viññāṇaṃ  okasārīti  vuccati
vedanādhātu  kho  gahapati  saññādhātu  kho  gahapati  saṅkhāradhātu
kho  gahapati  viññāṇassa  oko  saṅkhāradhāturāgavinibandhañca  pana
viññāṇaṃ okasārīti vuccati evaṃ kho gahapati okasārī hoti.
   {360.1} Kathañca gahapati anokasārī hoti . rūpadhātuyā kho
gahapati yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upāyupādānā
cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā  te tathāgatassa pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ anuppādadhammā tasmā tathāgato
anokasārīti  vuccati  .  vedanādhātuyā  kho  gahapati saññādhātuyā
kho  gahapati  saṅkhāradhātuyā  kho gahapati viññāṇadhātuyā kho gahapati
yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upāyupādānā cetaso
adhiṭṭhānābhinivesānusayā   te  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā
tathāgato anokasārīti vuccati evaṃ kho gahapati anokasārī hoti.
   {360.2}  Kathañca  gahapati  niketasārī  hoti . rūpanimitta-
niketasāravinibandhaṃ  kho  gahapati  niketasārīti  vuccati . saddanimitta
gandhanimitta   rasanimitta  phoṭṭhabbanimitta  dhammanimittaniketasāravinibandhaṃ
kho gahapati niketasārīti vuccati evaṃ kho gahapati niketasārī hoti.
   {360.3}  Kathañca  gahapati  aniketasārī hoti . rūpanimitta-
niketasāravinibandhā  kho  gahapati  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā
Tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā
tathāgato  aniketasārīti  vuccati  .  saddanimittagandhanimittarasanimitta-
phoṭṭhabbanimittadhammanimittaniketasāravinibandhā     kho     gahapati
tathāgatassa   pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  tathāgato  aniketasārīti  vuccati
evaṃ kho gahapati aniketasārī hoti.
   {360.4} Kathañca gahapati kāme santhavajāto hoti. Idha gahapati
ekacco [1]- gihīhi saṃsaṭṭho viharati sahanandī sahasokī sukhitesu sukhito
dukkhitesu dukkhito uppannesu kiccakaraṇīyesu attanā voyogaṃ āpajjati
evaṃ kho gahapati kāme santhavajāto hoti.
   {360.5} Kathañca gahapati kāme na santhavajāto hoti . Idha
gahapati  [2]- bhikkhu gihīhi asaṃsaṭṭho viharati na sahanandī na sahasokī
na  sukhitesu  sukhito  na dukkhitesu dukkhito uppannesu kiccakaraṇīyesu
na  attanā  voyogaṃ  āpajjati  evaṃ  kho  gahapati  kāme  na
santhavajāto hoti.
   {360.6} Kathañca gahapati kāmehi aritto hoti . Idha gahapati
ekacco  kāmesu  avītarāgo  3-  hoti  avītacchando avītapemo
avītapipāso  avītapariḷāho  avītataṇho  evaṃ  kho  gahapati kāmehi
aritto hoti.
   {360.7}  Kathañca  gahapati  kāmehi  ritto  hoti . idha
gahapati  bhikkhu  kāmesu  vītarāgo  hoti  vītacchando  vītapemo
vītapipāso  vītapariḷāho  vītataṇho  evaṃ  kho  gahapati  kāmehi
ritto  hoti  .  kathañca  gahapati  purekkharāno  hoti .
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu. 2 Ma. ekacco. 3 Ma. avigata ... taṇho ... vigata ... taṇho.
Idha gahapati ekaccassa [1]- evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānanti
tattha  nandiṃ  samanvāgameti  2-  evaṃvedano  siyaṃ evaṃsañño siyaṃ
evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha
nandiṃ samanvāgameti evaṃ kho gahapati purekkharāno hoti.
   {360.8} Kathañca gahapati apurekkharāno hoti . idha gahapati
ekaccassa  bhikkhuno  na evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānanti
tattha  nandiṃ  na  samanvāgameti  evaṃvedano  siyaṃ  evaṃsañño siyaṃ
evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha
nandiṃ na samanvāgameti evaṃ kho gahapati apurekkharāno hoti.
   {360.9} Kathañca gahapati kathaṃ viggayha janena kattā hoti.
Idha gahapati ekacco evarūpiṃ kathaṃ kattā hoti na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāsi .pe. nibbedhehi vā sace pahosīti evaṃ kho gahapati kathaṃ
viggayha janena kattā hoti.
   {360.10} Kathañca gahapati kathaṃ na viggayha janena kattā hoti.
Idha gahapati [3]- bhikkhu na evarūpiṃ kathaṃ kattā hoti na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāsi .pe. nibbedhehi vā sace pahosīti evaṃ kho gahapati kathaṃ 4-
na viggayha janena kattā hoti . iti kho gahapati yantaṃ vuttaṃ bhagavatā
aṭṭhakavaggike māgandiyapañhe
          okampahāya aniketasārī
          kāme akubbaṃ muni santhavānī
@Footnote: 1 Ma. bhikkhuno. 2 Po. Ma. samannāneti aparampi īdisameva. 3 Ma. Yu.
@ekacco. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
           Kāmehi ritto apurekkharāno
           kathaṃ na viggayha janena kayirāti
imassa  kho  gahapati  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena
attho daṭṭhabbo 1-. Tenāha bhagavā
           okampahāya aniketasārī
           kāme akubbaṃ muni santhavānī
           kāmehi ritto apurekkharāno
           kathaṃ na viggayha janena kayirāti.
   [361] Yehi vivitto vicareyya loke
           na tāni uggayha vadeyya nāgo
           elambujaṃ kaṇṭakavārijaṃ yathā
           jalena paṅkena ca nūpalittaṃ
           evaṃ munī santivado 2- agiddho
           kāme ca loke ca anūpalitto.
   [362] Yehi vivitto vicareyya loketi yehīti [3]- diṭṭhigatehi.
Vivittoti  kāyaduccaritena  vitto  vivitto  pavivitto  vacīduccaritena
manoduccaritena  rāgena  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārehi  vitto
vivitto pavivitto . vicareyyāti careyya vihareyya iriyeyya vatteyya
pāleyya  yapeyya yāpeyya . loketi manussaloketi yehi vivitto
vicareyya loke.
@Footnote: 1 Ma. daṭṭhabboti. 2 Po. Ma. santivādo. sabbattha īdisameva. 3 Ma. Yu.
@yehi.
   [363]  Na  tāni  uggayha  vadeyya nāgoti nāgoti āguṃ
na karotīti nāgo. Na gacchatīti nāgo. Nāgacchatīti nāgo.
   {363.1} Kathaṃ āguṃ na karotīti nāgo. Āgu vuccanti pāpakā
akusalā  dhammā  saṅkilesikā  ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā
āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.
           Āguṃ na karotīti kiñci loke (sabhiyāti bhagavā)
           sabbasaṃyoge visajja bandhanāni
           sabbattha na sajjati vimutto
           nāgo tādi vuccate tathattāti
evaṃ āguṃ na karotīti nāgo.
   {363.2} Kathaṃ na gacchatīti nāgo. Na chandāgatiṃ gacchati na dosāgatiṃ
gacchati na mohāgatiṃ gacchati na bhayāgatiṃ gacchati na rāgavasena gacchati na
dosavasena  gacchati  na  mohavasena gacchati na mānavasena gacchati na
diṭṭhivasena  gacchati  na  uddhaccavasena  gacchati  na  vicikicchāvasena
gacchati  na  anusayavasena  gacchati na vaggehi dhammehi yāyati niyyati
vuyhati saṃhariyati evaṃ na gacchatīti nāgo.
   {363.3} Kathaṃ nāgacchatīti nāgo. Sotāpattimaggena ye kilesā
pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati sakadāgāmimaggena
anāgāmimaggena  arahattamaggena  ye  kilesā  pahīnā te kilese
na puneti na pacceti na paccāgacchati evaṃ nāgacchatīti nāgo.
   {363.4} Na tāni uggayha vadeyya nāgoti nāgo na tāni diṭṭhigatāni
gahetvā  uggahetvā  gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā vadeyya
katheyya  bhaṇeyya  dīpayeyya  vohareyya  sassato  loko asassato
loko .pe. neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva
saccaṃ  moghamaññanti  vadeyya katheyya bhaṇeyya dīpayeyya vohareyyāti
na tāni uggayha vadeyya nāgo.
   [364]  Elambujaṃ  kaṇṭakavārijaṃ  yathā  jalena  paṅkena  ca
nūpalittanti  elaṃ  vuccati  udakaṃ  . ambu vuccati udakaṃ . ambujaṃ
vuccati  padumaṃ  .  kaṇṭako  vuccati  kharadaṇḍo  .  vāri  vuccati
udakaṃ  .  vārijaṃ  vuccati  padumaṃ vārijaṃ vārisambhavaṃ . jalaṃ vuccati
udakaṃ  .  paṅko vuccati kaddamo . yathā padumaṃ vārijaṃ vārisambhavaṃ
jalena  ca paṅkena ca na limpati na saṃlimpati 1- nupalimpati alittaṃ
asaṃlittaṃ   anupalittanti  elambujaṃ  kaṇṭakavārijaṃ  yathā  jalena
paṅkena ca nūpalittaṃ.
   [365]  Evaṃ  munī  santivado agiddho kāme ca loke ca
anūpalittoti  evanti  opammasampaṭipādanā  .  munīti  monaṃ vuccati
ñāṇaṃ  .pe.  saṅgajālamaticca  so  muni  . santivadoti santivādo
muni  tāṇavādo  leṇavādo  saraṇavādo  abhayavādo  accutavādo
amatavādo  nibbānavādoti  evaṃ  munī  santivado  .  agiddhoti
gedho  vuccati  taṇhā  yo  rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā
@Footnote: 1 Po. Ma. na palimpati. sabbattha īdisameva.
Lobho akusalamūlaṃ . yasseso 1- gedho pahīno samucchinno vūpasanto
paṭippassaddho  abhabbuppattiko  ñāṇagginā  daḍḍho  so  vuccati
agiddho . so rūpe agiddho sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kule
gaṇe  āvāse  lābhe  yase  pasaṃsāya  sukhe  cīvare piṇḍapāte
senāsane   gilānapaccayabhesajjaparikkhāre  kāmadhātuyā  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  kāmabhave  rūpabhave  arūpabhave  saññābhave  asaññābhave
nevasaññānāsaññābhave     ekavokārabhave     catuvokārabhave
pañcavokārabhave   atīte   anāgate  paccuppanne  diṭṭhasutamuta-
viññātabbesu  dhammesu  agiddho  agadhito  amucchito  anajjhopanno
vītagedho 2- cattagedho vantagedho muttagedho pahīnagedho paṭinissaṭṭhagedho
vītarāgo  3-  cattarāgo  vantarāgo  muttarāgo  pahīnarāgo
paṭinissaṭṭharāgo   nicchāto   nibbuto   sītibhūto   sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharatīti evaṃ munī santivado agiddho.
   {365.1} Kāme ca loke ca anūpalittoti kāmāti uddānato dve
kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā
.pe. ime vuccanti kilesakāmā . loketi apāyaloke manussaloke
devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloke . lepoti dve lepā
taṇhālepo  ca  diṭṭhilepo ca .pe. ayaṃ taṇhālepo .pe. ayaṃ
diṭṭhilepo  .  muni  taṇhālepaṃ  pahāya  diṭṭhilepaṃ  paṭinissajjitvā
kāme  ca  loke  ca  na  limpati na saṃlimpati nupalimpati alitto
@Footnote: 1 Po. Yu. yassa so. 2 Po. Ma. vigatagedho. 3 Ma. vigatarāgo.
Asaṃlitto  anupalitto  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto
vimariyādikatena  cetasā  viharatīti  evaṃ  munī  santivado  agiddho
kāme ca loke ca anūpalitto. Tenāha bhagavā
           yehi vivitto vicareyya loke
           na tāni uggayha vadeyya nāgo
           elambujaṃ kaṇṭakavārijaṃ yathā
           jalena paṅkena ca nūpalittaṃ
           evaṃ munī santivado agiddho
           kāme ca loke ca anūpalittoti.
   [366] Na vedagū diṭṭhiyā na mutiyā
           sa mānameti na hi tammayo so
           na kammunā nopi sutena neyyo
           anūpanīto sa nivesanesu.
   [367]  Na  vedagū  diṭṭhiyā na mutiyā sa mānametīti nāti
paṭikkhepo  .  vedagūti  vedo  vuccati  catūsu  maggesu  ñāṇaṃ
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   dhammavicayasambojjhaṅgo  vīmaṃsā
vipassanā  sammādiṭṭhi  .  tehi  vedehi jātijarāmaraṇassa antagato
antappatto  koṭigato  koṭippatto  pariyantagato  pariyantappatto
vosānagato   vosānappatto  tāṇagato  tāṇappatto  leṇagato
leṇappatto   saraṇagato   saraṇappatto   abhayagato  abhayappatto
Accutagato   accutappatto  amatagato  amatappatto  nibbānagato
nibbānappatto  .  vedānaṃ  vā  antaṃ gatoti vedagū . vedehi
vā  antagatoti  vedagū  . sattannaṃ vā dhammānaṃ viditattā vedagū
sakkāyadiṭṭhi  viditā  hoti  vicikicchā viditā hoti sīlabbataparāmāso
vidito hoti rāgo vidito hoti doso vidito hoti moho vidito hoti
māno  vidito  hoti  .  viditassa honti pāpakā akusalā dhammā
saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.
           Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā)
           samaṇānaṃ yāni patthi brāhmaṇānaṃ
           sabbavedanāsu vītarāgo
           sabbaṃ vedamaticca vedagū soti.
   {367.1}  Na  diṭṭhiyāti tassa dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni pahīnāni
samucchinnāni    vūpasantāni   paṭippassaddhāni   abhabbuppattikāni
ñāṇagginā daḍḍhāni so diṭṭhiyā na yāyati na niyyati na vuyhati na
saṃhariyati napi taṃ diṭṭhigataṃ sārato pacceti na paccāgacchatīti na vedagū
diṭṭhiyā  . na mutiyā sa mānametīti mutarūpena vā paraghosena vā
mahājanasammutiyā  vā  na  mānaṃ  eti  na  upeti  na upagacchati
na  gaṇhāti  na  parāmasati  nābhinivisatīti  na  vedagū  diṭṭhiyā na
mutiyā  sa  mānameti  .  na  hi  tammayo soti na taṇhāvasena
Diṭṭhivasena  tammayo  hoti  tapparamo  tapparāyano . yato taṇhā
ca diṭṭhi ca māno ca 1- pahīnā honti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  2-  āyatiṃ  anuppādadhammā  ettāvatā na tammayo
hoti na tapparamo na tapparāyanoti na hi tammayo so.
   [368]  Na  kammunā  nopi  sutena  neyyoti na kammunāti
puññābhisaṅkhārena  vā  apuññābhisaṅkhārena  vā āneñjābhisaṅkhārena
vā na yāyati na niyyati na vuyhati na saṃhariyatīti na kammunā. Nopi
sutena  neyyoti  sutasuddhiyā  vā  paraghosena vā mahājanasammutiyā
vā na yāyati na niyyati na vuyhati na saṃhariyatīti na kammunā nopi
sutena neyyo.
   [369]  Anūpanīto  sa nivesanesūti upayoti 3- dve upayā
taṇhūpayo  ca  diṭṭhūpayo  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhūpayo  .pe. ayaṃ
diṭṭhūpayo  .  tassa  taṇhūpayo  pahīno  diṭṭhūpayo  paṭinissaṭṭho
taṇhūpayassa  pahīnattā  diṭṭhūpayassa  paṭinissaṭṭhattā  so  nivesanesu
anūpanīto  anupalitto  anupagato  anajjhosito  anadhimutto  nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti
anūpanīto sa nivesanesu. Tenāha bhagavā
           na vedagū diṭṭhiyā na mutiyā
           sa mānameti na hi tammayo so
           na kammunā nopi sutena neyyo
           anūpanīto sa nivesanesūti.
@Footnote: 1 Ma. cassa. 2 Ma. anabhāvaṃkatā. 3 Ma. upayāti.
   [370] Saññāvirattassa na santi ganthā
           paññāvimuttassa na santi mohā
           saññañca diṭṭhiñca ye aggahesuṃ
           te ghaṭṭayantā 1- vicaranti loke.
   [371]  Saññāvirattassa  na  santi ganthāti yo samathapubbaṅgamaṃ
ariyamaggaṃ bhāveti tassa ādito upādāya ganthā vikkhambhitā honti.
Arahattappatte  arahato ganthā ca mohā ca nīvaraṇā ca kāmasaññā
byāpādasaññā  vihiṃsāsaññā  diṭṭhisaññā  [2]-  pahīnā  honti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammāti
saññāvirattassa na santi ganthā.
   [372] Paññāvimuttassa na santi mohāti yo vipassanāpubbaṅgamaṃ
ariyamaggaṃ bhāveti tassa ādito upādāya mohā vikkhambhitā honti.
Arahattappatte  arahato mohā ca ganthā ca nīvaraṇā ca kāmasaññā
byāpādasaññā   vihiṃsāsaññā   diṭṭhisaññā   pahīnā   honti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammāti
paññāvimuttassa na santi mohā.
   [373]  Saññañca  diṭṭhiñca  ye  aggahesuṃ  te  ghaṭṭayantā
vicaranti  loketi  ye  saññaṃ  gaṇhanti  kāmasaññaṃ  byāpādasaññaṃ
vihiṃsāsaññaṃ  te  saññāvasena  ghaṭṭenti  saṅghaṭṭenti . rājānopi
rājūhi   vivadanti  khattiyāpi  khattiyehi  vivadanti  brāhmaṇāpi
@Footnote: 1 Po. Ma. ghaṭṭamānā. 2 Ma. Yu. sabbattha casaddo atthi.
Brāhmaṇehi   vivadanti   gahapatīpi  gahapatīhi  vivadanti  mātāpi
puttena  vivadati  puttopi  mātarā  vivadati  pitāpi puttena vivadati
puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi  bhātarā  vivadati bhaginīpi bhaginiyā
vivadati  bhātāpi  bhaginiyā  vivadati  bhaginīpi bhātarā vivadati sahāyopi
sahāyena vivadati.
   {373.1}  Te  tattha  kalahaviggahavivādāpannā  aññamaññaṃ
pāṇīhipi  upakkamanti  leḍḍūhipi  upakkamanti  daṇḍehipi  upakkamanti
satthehipi  upakkamanti  .  te tattha maraṇampi nigacchanti maraṇamattampi
dukkhaṃ . Ye diṭṭhiṃ gaṇhanti sassato lokoti vā .pe. Neva hoti na na hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vā  te  diṭṭhivasena ghaṭṭenti saṅghaṭṭenti
satthārato  satthāraṃ  ghaṭṭenti  dhammakkhānato  dhammakkhānaṃ  ghaṭṭenti
gaṇato  gaṇaṃ  ghaṭṭenti  diṭṭhiyā  diṭṭhiṃ  ghaṭṭenti paṭipadāya paṭipadaṃ
ghaṭṭenti maggato maggaṃ ghaṭṭenti.
   {373.2} Athavā te vivadanti kalahaṃ karonti bhaṇḍanaṃ karonti
viggahaṃ karonti vivādaṃ karonti medhagaṃ karonti na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāsi .pe. nibbedhehi vā sace pahosīti . tesaṃ abhisaṅkhārā
appahīnā  abhisaṅkhārānaṃ  appahīnattā  gatiyā  ghaṭṭenti  niraye
ghaṭṭenti   tiracchānayoniyā   ghaṭṭenti   pittivisaye  ghaṭṭenti
manussaloke  ghaṭṭenti  devaloke  ghaṭṭenti gatiyā gatiṃ upapattiyā
upapattiṃ  paṭisandhiyā  paṭisandhiṃ  bhavena  bhavaṃ  saṃsārena  saṃsāraṃ
Vaṭṭena  vaṭṭaṃ  ghaṭṭenti  saṅghaṭṭenti  ghaṭṭentā  caranti viharanti
iriyanti vattenti pālenti yapenti yāpenti . loketi apāyaloke
manussaloke  devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloketi saññañca
diṭṭhiñca ye aggahesuṃ te ghaṭṭayantā vicaranti loke. Tenāha bhagavā
         saññāvirattassa na santi ganthā
         paññāvimuttassa na santi mohā
         saññañca diṭṭhiñca ye aggahesuṃ
         te ghaṭṭayantā vicaranti loketi.
       Navamo māgandiyasuttaniddeso niṭṭhito.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 220-250. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=4364              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=4364              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=321&items=53              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=321              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=6967              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=6967              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]