ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

         Dutiyo guhaṭṭhakasuttaniddeso
      [30] Satto guhāyaṃ bahunābhichanno
           tiṭṭhaṃ naro mohanasmiṃ pagāḷho
           dūre vivekā hi tathāvidho so
           kāmā hi loke na hi suppahāyā.
   [31] Satto guhāyaṃ bahunābhichannoti sattoti hi kho vuttaṃ. Apica
guhā tāva vattabbā . guhā vuccati kāyo. Kāyoti vā guhāti vā
dehoti vā sandehoti vā nāvāti vā rathoti vā dhajoti vā vammikoti
vā niddhanti vā nagaranti vā kuṭīti vā gaṇḍoti vā kumbhoti 1-[2]-
kāyassetaṃ adhivacanaṃ . satto guhāyanti guhāyaṃ satto visatto āsatto
laggo laggito palibuddho . yathā bhittikhīle vā nāgadante vā bhaṇḍaṃ
sattaṃ  visattaṃ āsattaṃ laggaṃ laggitaṃ palibuddhaṃ evameva guhāyaṃ satto
visatto āsatto laggo laggito palibuddho.
   {31.1} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā rūpe kho [3]- yo chando yo
rāgo  yā  nandi  yā  taṇhā  ye  upāyupādānā  cetaso
adhiṭṭhānābhinivesānusayā   tatrāsatto   4-   tasmā  sattoti
vuccatīti . sattoti lagganādhivacananti  satto guhāyaṃ . Bahunābhichannoti
bahukehi  kilesehi  channo  rāgena channo dosena channo mohena
@Footnote: 1 Yu. kummo. 2 Po. Ma. Yu. nāgoti vā. 3 Ma. Yu. rādha-iti atthi.
@4 Ma. Yu. tatra satto tatra visatto.
Channo  kodhena  channo upanāhena channo makkhena channo paḷāsena
channo issāya channo macchariyena channo māyāya channo sāṭheyyena
channo  thambhena channo sārambhena channo mānena channo atimānena
channo  madena  channo pamādena channo sabbakilesehi sabbaduccaritehi
sabbadarathehi  sabbapariḷāhehi  sabbasantāpehi  sabbākusalābhisaṅkhārehi
channo  ucchanno  āvuṭo  nivuṭo  ophuṭo 1- pihito paṭicchanno
paṭikujjitoti satto guhāyaṃ bahunābhichanno.
   [32] Tiṭṭhaṃ naro mohanasmiṃ pagāḷhoti tiṭṭhaṃ naroti tiṭṭhanto naro
ratto rāgavasena tiṭṭhati duṭṭho dosavasena tiṭṭhati mūḷho mohavasena
tiṭṭhati  vinibandho  mānavasena  tiṭṭhati  parāmaṭṭho diṭṭhivasena tiṭṭhati
vikkhepagato  uddhaccavasena  tiṭṭhati aniṭṭhaṅgato vicikicchāvasena tiṭṭhati
thāmagato anusayavasena tiṭṭhatīti 2- evampi tiṭṭhaṃ naro.
   {32.1} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā santi bhikkhave cakkhuviññeyyā rūpā
iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  tañce
bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  santi  bhikkhave
sotaviññeyyā  saddā  ghānaviññeyyā  gandhā  jivhāviññeyyā
rasā  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  tañce  bhikkhu
abhinandati abhivadati ajjhosāya tiṭṭhatīti. Evampi tiṭṭhaṃ naro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ovuṭo. 2 Ma. itisaddo natthi.
   {32.2} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā rūpūpāyaṃ 1- vā bhikkhave viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭhati  rūpārammaṇaṃ  rūpappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ  2-  vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjati  vedanūpāyaṃ  vā bhikkhave saññūpāyaṃ vā
bhikkhave  saṅkhārūpāyaṃ  vā  bhikkhave  viññāṇaṃ  tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭhati
saṅkhārārammaṇaṃ   saṅkhārappatiṭṭhaṃ   nandūpasevanaṃ   vuḍḍhiṃ   virūḷhiṃ
vepullaṃ āpajjatīti. Evampi tiṭṭhaṃ naro.
   {32.3} Vuttaṃ 3- hetaṃ bhagavatā kavaḷiṅkāre ce bhikkhave āhāre
atthi rāgo atthi nandi atthi taṇhā patiṭṭhitaṃ tattha viññāṇaṃ virūḷhaṃ
yattha  patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassāvakkanti
yattha  atthi  nāmarūpassāvakkanti  atthi tattha saṅkhārānaṃ vuḍḍhi yattha
atthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  atthi tattha āyatiṃ punabbhavābhinibbatti yattha
atthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ
yattha atthi āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ sasokantaṃ bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti
vadāmi 4-.
   {32.4} Phasse ce bhikkhave āhāre manosañcetanāya ce bhikkhave
āhāre viññāṇe ce bhikkhave āhāre atthi rāgo atthi nandi atthi
taṇhā  patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  yattha  patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ
virūḷhaṃ  atthi tattha nāmarūpassāvakkanti yattha atthi nāmarūpassāvakkanti
atthi tattha saṅkhārānaṃ vuḍḍhi yattha atthi saṅkhārānaṃ vuḍḍhi atthi tattha
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha  atthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpūpayaṃ .. saṅkhārūpayaṃ. sabbattha īdisameva. 2 Ma. nandūpasecanaṃ.
@3 Ma. Yu. vuttampi hetaṃ. 4 Po. Ma. vadāmīti evampi tiṭṭhaṃ naro. sabbattha
@īdisameva.
Bhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  yattha  atthi āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ  sasokantaṃ  bhikkhave  sarajaṃ  saupāyāsanti  vadāmīti .
Evampi tiṭṭhaṃ naro.
   {32.5} Mohanasmiṃ pagāḷhoti mohanā vuccanti pañca kāmaguṇā
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajanīyā  sotaviññeyyā saddā ghānaviññeyyā gandhā jivhāviññeyyā
rasā  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā rajanīyā . kiṃkāraṇā mohanā vuccanti pañca kāmaguṇā.
Yebhuyyena  devamanussā  pañcasu  kāmaguṇesu  muyhanti  sammuyhanti
sampamuyhanti  mūḷhā sammūḷhā sampamūḷhā avijjāya andhikatā āvuṭā
nivuṭā  ophuṭā  pihitā  paṭicchannā  paṭikujjitā  taṃkāraṇā mohanā
vuccanti  pañca kāmaguṇā . mohanasmiṃ pagāḷhoti mohanasmiṃ pagāḷho
ogāḷho ajjhogāḷho nimuggoti tiṭṭhaṃ naro mohanasmiṃ pagāḷho.
   [33] Dūre vivekā hi tathāvidho soti vivekāti tayo vivekā kāyaviveko
cittaviveko upadhiviveko.
   {33.1} Katamo kāyaviveko . idha bhikkhu vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ  kāyena  ca  vivitto viharati so eko gacchati eko
tiṭṭhati  eko  nisīdati  eko  seyyaṃ  kappeti  eko  gāmaṃ
Piṇḍāya  pavisati eko paṭikkamati eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ
adhiṭṭhāti eko carati viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti
ayaṃ kāyaviveko.
   {33.2} Katamo cittaviveko . Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa nīvaraṇehi
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  dutiyaṃ  jhānaṃ samāpannassa vitakkavicārehi cittaṃ
vivittaṃ hoti tatiyaṃ jhānaṃ samāpannassa pītiyā cittaṃ vivittaṃ hoti catutthaṃ
jhānaṃ  samāpannassa  sukhadukkhehi cittaṃ vivittaṃ hoti ākāsānañcāyatanaṃ
samāpannassa   rūpasaññāya   paṭighasaññāya   nānattasaññāya  cittaṃ
vivittaṃ  hoti  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa  ākāsānañcāyatana-
saññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpannassa
viññāṇañcāyatanasaññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpannassa   ākiñcaññāyatanasaññāya   cittaṃ   vivittaṃ   hoti
sotāpannassa   sakkāyadiṭṭhiyā   vicikicchāya   sīlabbattaparāmāsā
diṭṭhānusayā  vicikicchānusayā  tadekaṭṭhehi  ca kilesehi cittaṃ vivittaṃ
hoti  sakadāgāmissa  oḷārikā  kāmarāgasaññojanā  paṭighasaññojanā
oḷārikā  kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  tadekaṭṭhehi  ca kilesehi
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  anāgāmissa  aṇusahagatā  kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā    aṇusahagatā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
tadekaṭṭhehi ca kilesehi cittaṃ vivittaṃ hoti arahato rūparāgā arūparāgā
mānā  uddhaccā  avijjāya mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā
Tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  bahiddhā  ca sabbanimittehi cittaṃ vivittaṃ
hoti ayaṃ cittaviveko.
   {33.3} Katamo upadhiviveko. Upadhi vuccanti kilesā ca khandhā ca
abhisaṅkhārā  ca . upadhiviveko vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so 1-
sabbasaṅkhārasamatho   sabbūpadhipaṭinissaggo   taṇhakkhayo   virāgo
nirodho nibbānaṃ ayaṃ upadhiviveko.
   {33.4} Kāyaviveko ca vūpakaṭṭhakāyānaṃ 2- nekkhammābhiratānaṃ
cittaviveko  ca  parisuddhacittānaṃ  paramavodānappattānaṃ upadhiviveko ca
nirūpadhīnaṃ puggalānaṃ visaṅkhāragatānaṃ.
   {33.5} Dūre vivekā hīti yo so evaṃ guhāyaṃ satto evaṃ bahukehi
kilesehi  channo  evaṃ mohanasmiṃ pagāḷho so kāyavivekāpi dūre
cittavivekāpi dūre upadhivivekāpi dūre vidūre suvidūre na santike na
sāmantā  anāsanne  anupakaṭṭhe  3- . tathāvidhoti tathāvidho 4-
tādiso  tassaṇṭhito  tappakāro  tappaṭibhāgo  yo  so  mohanasmiṃ
pagāḷhoti dūre vivekā hi tathāvidho so.
   [34] Kāmā hi loke na hi suppahāyāti kāmāti uddānato
dve kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca.
   {34.1} Katame vatthukāmā . manāpikā rūpā manāpikā saddā
manāpikā gandhā manāpikā rasā manāpikā phoṭṭhabbā attharaṇā pāpuraṇā
dāsīdāsā  ajeḷakā  kukkuṭasūkarā  hatthigavāssavaḷavā  khettaṃ  vatthu
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. vivekaṭṭhakāyānaṃ. 3 Po. navakaṭṭhe.
@Ma. vivekaṭṭhe. 4 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Hiraññaṃ  suvaṇṇaṃ  gāmanigamarājadhāniyo  raṭṭhañca  janapado  ca  koso
ca  koṭṭhāgārañca  yaṅkiñci  rajanīyavatthu vatthukāmā . apica atītā
kāmā  anāgatā  kāmā  paccuppannā  kāmā  ajjhattā  kāmā
bahiddhā  kāmā  ajjhattabahiddhā  kāmā  hīnā  kāmā  majjhimā
kāmā  paṇītā  kāmā  āpāyikā  kāmā mānusikā kāmā dibbā
kāmā  paccupaṭṭhitā  kāmā  nimmitā  kāmā  paranimmitā  kāmā
pariggahitā  kāmā  apariggahitā  kāmā mamāyitā kāmā amamāyitā
kāmā  sabbepi  kāmāvacarā  dhammā  sabbepi  rūpāvacarā  dhammā
sabbepi   arūpāvacarā   dhammā   taṇhāvatthukā   taṇhārammaṇā
kāmanīyaṭṭhena  rajanīyaṭṭhena  madanīyaṭṭhena  kāmā  ime  vuccanti
vatthukāmā.
   {34.2} Katame kilesakāmā. Chando kāmo rāgo kāmo chandarāgo
kāmo saṅkappo kāmo rāgo kāmo saṅkapparāgo kāmo yo kāmesu
kāmacchando   kāmarāgo   kāmanandi   kāmataṇhā  kāmasneho
kāmapariḷāho   kāmamucchā  kāmajjhosānaṃ  kāmogho  kāmayogo
kāmupādānaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ
     addasaṃ kāma te mūlaṃ     saṅkappā kāma jāyasi
     na taṃ saṅkappayissāmi    evaṃ kāma na hehisi.
Ime  vuccanti  kilesakāmā  .  loketi  apāyaloke manussaloke
devaloke  khandhaloke dhātuloke āyatanaloke . kāmā hi loke
Na hi suppahāyāti kāmā hi loke duppahāyā duccajā duppariccajā
dunnimmadayā  [1]-  dubbinivedhayā  duttarā  duppatarā dussamatikkamā
dubbītivattāti 2- kāmā hi loke na hi suppahāyā. Tenāha bhagavā
           satto guhāyaṃ bahunābhichanno
           tiṭṭhaṃ naro mohanasmiṃ pagāḷho
           dūre vivekā hi tathāvidho so
           kāmā hi loke na hi suppahāyāti.
      [35] Icchānidānā bhavasātabaddhā 3-
           te duppamuñcā na hi aññamokkhā
           pacchā pure vāpi apekkhamānā
           imeva kāme purimeva jappaṃ.
   [36]  Icchānidānā  bhavasātabaddhāti  icchāti  vuccati taṇhā
yo  rāgo  sārāgo  anunayo anurodho nandi nandirāgo cittassa
sārāgo  icchā  mucchā ajjhosānaṃ gedho paligedho saṅgo paṅko
ejā  māyā  janikā  sañjananī  sibbinī  jālinī  saritā visattikā
suttaṃ  visaṭā  āyūhanī  dutiyā  paṇidhi  bhavanetti  vanaṃ  vanatho
santhavo  sneho  apekkhā  paṭibandhā  4-  āsā  āsiṃsanā
āsiṃsitattaṃ  rūpāsā  saddāsā  gandhāsā  rasāsā  phoṭṭhabbāsā
lābhāsā   dhanāsā   puttāsā   jīvitāsā  jappā  pajappā
@Footnote: 1 Ma. dunniveṭhayā. Yu. dunnivedhayā. 2 Ma. dubbinivattāti. 3 katthaci
@potthake bhavasātabandhāti pāṭho dissati. 4 Po. Ma. paṭibandhu. Yu. paṭibandho.
Abhijappā  jappā  jappanā  jappitattaṃ  loluppā  loluppāyanā
loluppāyitattaṃ   pucchañcikatā   1-   sādhukamyatā  adhammarāgo
visamalobho   nikanti   nikāmanā  patthanā  pihanā  sampatthanā
kāmataṇhā   bhavataṇhā   vibhavataṇhā   rūpataṇhā   arūpataṇhā
nirodhataṇhā   rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  ogho  yogo gantho upādānaṃ āvaraṇaṃ
nīvaraṇaṃ  chadanaṃ  bandhanaṃ upakkileso anusayo pariyuṭṭhānaṃ latā vevicchaṃ
dukkhamūlaṃ  dukkhanidānaṃ  dukkhappabhavo  mārapāso  mārabaḷisaṃ  māravisayo
taṇhānadī   taṇhājālaṃ   taṇhāgaddulaṃ   taṇhāsamuddo   abhijjhā
lobho  akusalamūlaṃ  . icchānidānāti icchānidānā 2- icchāhetukā
icchāpaccayā icchākāraṇā icchāpabhavāti icchānidānā.
   {36.1} Bhavasātabaddhāti ekaṃ bhavasātaṃ sukhā vedanā . Dve
bhavasātāni  sukhā  ca  vedanā  iṭṭhañca  vatthu . tīṇi bhavasātāni
yobbaññaṃ  ārogyaṃ  jīvitaṃ  .  cattāri  bhavasātāni  lābho yaso
pasaṃsā  sukhaṃ  .  pañca bhavasātāni manāpikā rūpā manāpikā saddā
manāpikā  gandhā  manāpikā  rasā  manāpikā  phoṭṭhabbā  .  cha
bhavasātāni  cakkhusampadā  sotasampadā  ghānasampadā  jivhāsampadā
kāyasampadā  manosampadā  . bhavasātabaddhāti sukhāya vedanāya baddhā
iṭṭhasmiṃ  vatthusmiṃ  baddhā  yobbaññe  baddhā  ārogye  baddhā
jīvite  baddhā  lābhe  baddhā  yase baddhā pasaṃsāya baddhā sukhe
@Footnote: 1 Po. muñcikatā. Ma. pucchañchikatā. Yu. mucchañchikatā. 2 Ma. icchānidānakā.
Baddhā  manāpikesu rūpesu baddhā saddesu gandhesu rasesu manāpikesu
phoṭṭhabbesu   baddhā   cakkhusampadāya   baddhā   sotasampadāya
ghānasampadāya   jivhāsampadāya   kāyasampadāya   manosampadāya
baddhā  vinibaddhā  ābaddhā laggā laggitā palibuddhāti icchānidānā
bhavasātabaddhā.
   [37] Te duppamuñcā na hi aññamokkhāti te vā bhavasātavatthū
duppamuñcā sattā vā etto dummocayā.
   {37.1} Kathaṃ te bhavasātavatthū duppamuñcā. Sukhā vedanā dummuñcā
iṭṭhaṃ  vatthu  dummuñcaṃ  yobbaññaṃ  dummuñcaṃ  ārogyaṃ  dummuñcaṃ
jīvitaṃ  dummuñcaṃ  lābho  dummuñco  yaso dummuñco pasaṃsā dummuñcā
sukhaṃ  dummuñcaṃ  manāpikā  rūpā  dummuñcā  manāpikā saddā gandhā
rasā  phoṭṭhabbā  dummuñcā  cakkhusampadā  dummuñcā  sotasampadā
ghānasampadā  jivhāsampadā  kāyasampadā  manosampadā  dummuñcā
duppamuñcā  dummocayā  duppamocayā  dunnimmadayā  dubbinivedhayā
duttarā duppatarā dussamatikkamā dubbītivattā . evante bhavasātavatthū
duppamuñcā.
   {37.2} Kathaṃ sattā etto dummocayā . sukhāya vedanāya
sattā  dummocayā  iṭṭhasmā  vatthusmā  dummocayā  yobbaññā
dummocayā  ārogyā  dummocayā  jīvitā  dummocayā  lābhā
dummocayā   yasā   dummocayā   pasaṃsāya  dummocayā  sukhā
Dummocayā  manāpikehi  rūpehi  dummocayā  manāpikehi  saddehi
gandhehi  rasehi  phoṭṭhabbehi  dummocayā  cakkhusampadāya  dummocayā
sotasampadāya   ghānasampadāya   jivhāsampadāya   kāyasampadāya
manosampadāya   dummocayā  duppamocayā  duruddharā  dussamuddharā
dubbuṭṭhāpanā  1-  dussamuṭṭhāpanā  .  evaṃ  sattā  etto
dummocayāti te duppamuñcā.
   {37.3}  Na hi aññamokkhāti te attanā palipapalipannā na
sakkonti paraṃ palipapalipannaṃ uddharituṃ . vuttaṃ hetaṃ bhagavatā so vata
cunda  attanā  palipapalipanno  paraṃ  palipapalipannaṃ  uddharissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vata cunda attanā adanto avinīto aparinibbuto
paraṃ  damessati  vinessati  parinibbāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti .
Evaṃ na hi aññamokkhā . athavā natthañño koci mocetuṃ 2- te
yadi  mucceyyuṃ sakena thāmena sakena balena sakena viriyena sakena
parakkamena  sakena purisathāmena sakena purisabalena sakena purisaviriyena
sakena   purisaparakkamena   attanā   sammāpaṭipadaṃ  anulomapaṭipadaṃ
apaccanīkapaṭipadaṃ   anvatthapaṭipadaṃ   dhammānudhammapaṭipadaṃ   paṭipajjamānā
mucceyyunti. Evampi na hi aññamokkhā.
   {37.4} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
          nāhaṃ samissāmi pamocanāya
          kathaṃkathiṃ dhotaka kañci loke
@Footnote: 1 Ma. dubbuṭṭhāpayā dussamuṭṭhāpayā dunniveṭhayā dubbiniveṭhayā duttarā duppatarā
@dussamatikkamā dubbinivattā. 2 Ma. Yu. mocetā.
          Dhammañca seṭṭhaṃ abhijānamāno
          evaṃ tuvaṃ oghamimaṃ taresīti.
Evampi na hi aññamokkhā.
   {37.5} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
         attanā pakataṃ pāpaṃ     attanā saṅkilissati
         attanā akataṃ pāpaṃ     attanāva visujjhati
         suddhi asuddhi paccattaṃ    nāñño aññaṃ visodhayeti.
Evampi  na  hi aññamokkhā . vuttaṃ hetaṃ bhagavatā evameva kho
brāhmaṇa  tiṭṭhateva  nibbānaṃ  tiṭṭhati  nibbānagāmimaggo  tiṭṭhāmahaṃ
samādapetā atha ca pana mama sāvakā mayā evaṃ ovadiyamānā evaṃ
anusāsiyamānā  appekacce  accantaniṭṭhaṃ  nibbānaṃ  ārādhenti
ekacce  nārādhenti  ettha  kyāhaṃ  brāhmaṇa karomi maggakkhāyī
brāhmaṇa  tathāgato  maggaṃ  buddho  ācikkhati attanā paṭipajjamānā
mucceyyunti  . evampi na hi aññamokkhāti te duppamuñcā na hi
aññamokkhā.
   [38] Pacchā pure vāpi apekkhamānāti pacchā vuccati anāgataṃ
pure vuccati atītaṃ . apica atītaṃ upādāya anāgatañca paccuppannañca
pacchā anāgataṃ upādāya atītañca paccuppannañca pure.
   {38.1} Kathaṃ pure apekkhaṃ karoti. Evaṃrūpo ahosiṃ atītamaddhānanti
tattha  nandiṃ samanvāgameti 1- evaṃvedano ahosiṃ evaṃsañño ahosiṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. samannāneti. sabbattha īdisameva.
Evaṃsaṅkhāro  ahosiṃ  evaṃviññāṇo  ahosiṃ  atītamaddhānanti  tattha
nandiṃ samanvāgameti . evampi pure apekkhaṃ karoti. Athavā iti me
cakkhu  ahosi  atītamaddhānaṃ  iti  rūpāti  tattha  chandarāgapaṭibaddhaṃ
hoti   viññāṇaṃ   chandarāgapaṭibaddhattā   viññāṇassa  tadabhinandati
tadabhinandanto evampi pure apekkhaṃ karoti . iti me sotaṃ ahosi
atītamaddhānaṃ  iti  saddāti  .  iti me ghānaṃ ahosi atītamaddhānaṃ
iti gandhāti . iti me jivhā ahosi atītamaddhānaṃ iti rasāti .
Iti  me  kāyo ahosi atītamaddhānaṃ iti phoṭṭhabbāti . iti me
mano  ahosi  atītamaddhānaṃ  iti  dhammāti  tattha  chandarāgapaṭibaddhaṃ
hoti   viññāṇaṃ   chandarāgapaṭibaddhattā   viññāṇassa  tadabhinandati
tadabhinandanto  evampi pure apekkhaṃ karoti . athavā yānissa 1-
tāni  pubbe  mātugāmena  saddhiṃ  hasitalapitakīḷitāni  tadassādeti taṃ
nikāmeti tena ca vittiṃ āpajjati. Evampi pure apekkhaṃ karoti.
   {38.2} Kathaṃ pacchā apekkhaṃ karoti. Evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānanti
tattha nandiṃ samanvāgameti evaṃvedano siyaṃ evaṃsañño siyaṃ evaṃsaṅkhāro
siyaṃ evaṃviññāṇo siyaṃ anāgatamaddhānanti tattha nandiṃ samanvāgameti .
Evampi pacchā apekkhaṃ karoti. Athavā iti me cakkhu siyā anāgatamaddhānaṃ
iti rūpāti appaṭiladdhassa paṭilābhāya cittaṃ paṇidahati cetaso paṇidhāna-
paccayā tadabhinandati tadabhinandanto evampi pacchā apekkhaṃ karoti .
@Footnote: 1 Yu. yānassu.
Iti me sotaṃ siyā anāgatamaddhānaṃ iti saddāti. Iti me ghānaṃ siyā
anāgatamaddhānaṃ iti gandhāti . iti me jivhā siyā anāgatamaddhānaṃ
iti rasāti . iti me kāyo siyā anāgatamaddhānaṃ iti phoṭṭhabbāti.
Iti  me  mano  siyā  anāgatamaddhānaṃ  iti dhammāti appaṭiladdhassa
paṭilābhāya  cittaṃ  paṇidahati  cetaso  paṇidhānapaccayā  tadabhinandati
tadabhinandanto evampi pacchā apekkhaṃ karoti . athavā imināhaṃ sīlena
vā vattena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi
devaññataro  vāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya  cittaṃ  paṇidahati
cetaso  paṇidhānapaccayā  tadabhinandati  tadabhinandanto  evampi  pacchā
apekkhaṃ karotīti pacchā pure vāpi apekkhamānā.
   [39] Imeva kāme purimeva jappanti imeva kāmeti paccuppanne
pañca  kāmaguṇe  icchantā  sādiyantā  patthayantā  pihayantā
abhijappantā  .  purimeva  jappanti atīte pañca kāmaguṇe jappantā
pajappantā abhijappantāti imeva kāme purimeva jappaṃ. Tenāha bhagavā
           icchānidānā bhavasātabaddhā
           te duppamuñcā na hi aññamokkhā
           pacchā pure vāpi apekkhamānā
           imeva kāme purimeva jappanti.
      [40] Kāmesu giddhā pasutā pamūḷhā
           avadāniyā te visame niviṭṭhā
           dukkhūpanītā paridevayanti
           kiṃsū bhavissāma ito cutāse.
   [41] Kāmesu giddhā pasutā pamūḷhāti kāmāti uddānato dve
kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā
.pe. ime vuccanti kilesakāmā . gedho vuccati taṇhā yo rāgo
sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . Kilesakāmena vatthukāmesu
rattā  giddhā  gadhitā  mucchitā  ajjhopannā  1- laggā laggitā
palibuddhāti kāmesu giddhā . pasutāti yepi kāme esanti gavesanti
pariyesanti  taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā
tappabbhārā tadadhimuttā tadādhipateyyā tepi kāmappasutā.
   {41.1} Yepi taṇhāvasena rūpe esanti gavesanti pariyesanti
sadde gandhe rase phoṭṭhabbe esanti gavesanti pariyesanti taccaritā
tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā  tappabbhārā  tadadhimuttā
tadādhipateyyā tepi kāmappasutā . yepi taṇhāvasena rūpe paṭilabhanti
sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  paṭilabhanti  taccaritā  tabbahulā
taggarukā   tanninnā   tappoṇā   tappabbhārā   tadadhimuttā
tadādhipateyyā  tepi  kāmappasutā  .  yepi  taṇhāvasena  rūpe
@Footnote: 1 ajjhosannātipi pāṭho.
Paribhuñjanti  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  paribhuñjanti taccaritā
tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā  tappabbhārā  tadadhimuttā
tadādhipateyyā  tepi  kāmappasutā . yathā kalahakārako kalahappasuto
kammakārako  kammappasuto  gocare  caranto  gocarappasuto  jhāyī
jhānappasuto  evameva  yepi  kāme  esanti gavesanti pariyesanti
taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā  tappabbhārā
tadadhimuttā  tadādhipateyyā  tepi  kāmappasutā . yepi taṇhāvasena
rūpe  esanti  gavesanti pariyesanti sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
esanti  gavesanti  pariyesanti  taccaritā  tabbahulā  taggarukā
tanninnā   tappoṇā   tappabbhārā  tadadhimuttā  tadādhipateyyā
tepi kāmappasutā.
   {41.2} Yepi taṇhāvasena rūpe paṭilabhanti sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  paṭilabhanti  taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā
tappoṇā tappabbhārā tadadhimuttā tadādhipateyyā tepi kāmappasutā .
Yepi  taṇhāvasena  rūpe paribhuñjanti sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
paribhuñjanti  taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā
tappabbhārā tadadhimuttā tadādhipateyyā tepi kāmappasutā.
   {41.3} Pamūḷhāti yebhuyyena devamanussā pañcasu kāmaguṇesu muyhanti
sammuyhanti 1- sampamuyhanti mūḷhā sammūḷhā sampamūḷhā avijjāya andhikatā 2-
@Footnote: 1 Po. pamuyhanti. 2 andhigatātipi pāṭho.
Āvuṭā nivuṭā ophuṭā pihitā paṭicchannā paṭikujjitāti kāmesu giddhā
pasutā pamūḷhā.
   [42] Avadāniyā te visame niviṭṭhāti avadāniyāti avaṅgacchantītipi 1-
avadāniyā . maccharinopi vuccanti avadāniyā. Buddhānaṃ buddhasāvakānaṃ 2-
vacanaṃ byappathaṃ desanaṃ anusiṭṭhiṃ nādiyantīti avadāniyā.
   {42.1} Kathaṃ avaṅgacchantīti avadāniyā. Avaṅgacchantīti nirayaṃ gacchanti
tiracchānayoniṃ gacchanti pittivisayaṃ gacchantīti evaṃ avaṅgacchantīti avadāniyā.
   {42.2} Kathaṃ maccharino vuccanti avadāniyā . Pañca macchariyāni
āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ
yaṃ evarūpaṃ macchariyaṃ maccharāyanā maccharāyitattaṃ vevicchaṃ kadariyaṃ kaṭukañcakatā
aggahitattaṃ cittassa idaṃ vuccati macchariyaṃ . Apica khandhamacchariyampi macchariyaṃ
dhātumacchariyampi  macchariyaṃ āyatanamacchariyampi macchariyaṃ gāho idaṃ vuccati
macchariyaṃ . iminā macchariyena avadaññutāya samannāgatā janā pamattā
evaṃ maccharino vuccanti avadāniyā.
   {42.3} Kathaṃ buddhānaṃ buddhasāvakānaṃ vacanaṃ byappathaṃ desanaṃ anusiṭṭhiṃ
nādiyantīti  avadāniyā  .  buddhānaṃ  buddhasāvakānaṃ  vacanaṃ  byappathaṃ
desanaṃ  anusiṭṭhiṃ  nādiyanti  na  sussusanti  na  sotaṃ odahanti na
@Footnote: 1 Ma. avagacchantītipi. 2 Po. Ma. sāvakānaṃ.
Aññā  cittaṃ  upaṭṭhapenti  anassavā  avacanakarā  paṭilomavuttino
aññeneva  mukhaṃ  karonti evaṃ buddhānaṃ buddhasāvakānaṃ vacanaṃ byappathaṃ
desanaṃ anusiṭṭhiṃ nādiyantīti avadāniyā.
   {42.4} Te visame niviṭṭhāti visame kāyakamme niviṭṭhā visame
vacīkamme  niviṭṭhā  visame  manokamme niviṭṭhā visame pāṇātipāte
niviṭṭhā  visame  adinnādāne  niviṭṭhā visame kāmesu micchācāre
niviṭṭhā visame musāvāde niviṭṭhā visamāya pisuṇāya vācāya niviṭṭhā
visamāya  pharusāya  vācāya  niviṭṭhā  visame  samphappalāpe niviṭṭhā
visamāya  abhijjhāya  niviṭṭhā  visame  byāpāde  niviṭṭhā  visamāya
micchādiṭṭhiyā  niviṭṭhā  visamesu  saṅkhāresu niviṭṭhā visamesu pañcasu
kāmaguṇesu  niviṭṭhā  visamesu  pañcasu  nīvaraṇesu  niviṭṭhā  visamāya
cetanāya  visamāya  patthanāya  visamāya  paṇidhiyā  niviṭṭhā patiṭṭhitā
allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttā  laggā laggitā palibuddhāti
avadāniyā te visame niviṭṭhā.
   [43]  Dukkhūpanītā  paridevayantīti  dukkhūpanītāti  dukkhūpanītā
dukkhappattā  dukkhasampattā  dukkhūpagatā  mārappattā  mārasampattā
mārūpagatā  maraṇappattā  maraṇasampattā  maraṇūpagatāti  dukkhūpanītā .
Paridevayantīti  lapanti  lālapanti  socanti  kilamanti  paridevanti
urattāḷiṃ kandanti sammohaṃ āpajjantīti dukkhūpanītā paridevayanti.
   [44] Kiṃsū bhavissāma ito cutāseti ito cutā kiṃsu bhavissāma nerayikā
bhavissāma  tiracchānayonikā  bhavissāma  pittivisayikā bhavissāma manussā
bhavissāma  devā 1- bhavissāma rūpī bhavissāma arūpī bhavissāma saññī
bhavissāma  asaññī  bhavissāma  nevasaññīnāsaññī  bhavissāma  bhavissāma
nu kho mayaṃ anāgatamaddhānaṃ na nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ kiṃ nu
kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ kathaṃ nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ kiṃ
hutvā  kiṃ  bhavissāma  nu  kho mayaṃ anāgatamaddhānanti saṃsayapakkhannā
vimatipakkhannā  dveḷhakajātā  lapanti  lālapanti  socanti  kilamanti
paridevanti  urattāḷiṃ  kandanti  sammohaṃ  āpajjantīti kiṃsū bhavissāma
ito cutāse. Tenāha bhagavā
           kāmesu giddhā pasutā pamūḷhā
           avadāniyā te visame niviṭṭhā
           dukkhūpanītā paridevayanti
           kiṃsū bhavissāma ito cutāseti.
      [45] Tasmā hi sikkhetha idheva jantu
           yaṅkiñci jaññā visamanti loke
           na tassa hetū 2- visamaṃ careyya
           appañhidaṃ jīvitamāhu dhīrā.
   [46]  Tasmā  hi  sikkhetha  idheva  jantūti tasmāti tasmā
@Footnote: 1 Po. Yu. devā kiṃ ... . 2 Yu. hetu.
Taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā etaṃ ādīnavaṃ sampassamāno
kāmesūti tasmā . sikkhethāti tisso sikkhā adhisīlasikkhā adhicittasikkhā
adhipaññāsikkhā.
   {46.1} Katamā adhisīlasikkhā. Idha bhikkhu sīlavā hoti pāṭimokkha-
saṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu
bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  khuddako  sīlakkhandho
mahanto  sīlakkhandho  sīlaṃ  patiṭṭhā  ādi  caraṇaṃ  saṃyamo  saṃvaro
mukhaṃ 1- pamukhaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā ayaṃ adhisīlasikkhā.
   {46.2} Katamā adhicittasikkhā. Idha bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati . pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati .
Sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati ayaṃ adhicittasikkhā.
   {46.3}  Katamā adhipaññāsikkhā . idha bhikkhu paññavā hoti
udayatthagāminiyā   paññāya   samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
@Footnote: 1 Ma. mokkhaṃ pamokkhaṃ.
Sammādukkhakkhayagāminiyā  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ
dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti ime āsavāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ adhipaññāsikkhā.
   {46.4} Imā tisso sikkhā āvajjento sikkheyya jānanto
sikkheyya passanto sikkheyya paccavekkhanto sikkheyya cittaṃ adhiṭṭhahanto
sikkheyya  saddhāya  adhimuccanto  sikkheyya  viriyaṃ  paggaṇhanto
sikkheyya  satiṃ  upaṭṭhahanto  sikkheyya  cittaṃ samādahanto sikkheyya
paññāya  pajānanto  sikkheyya  abhiññeyyaṃ  abhijānanto  sikkheyya
pariññeyyaṃ  parijānanto  sikkheyya  pahātabbaṃ  pajahanto  sikkheyya
bhāvetabbaṃ  bhāvento  sikkheyya sacchikātabbaṃ sacchikaronto sikkheyya
ācareyya samācareyya samādāya vatteyya . idhāti imissā diṭṭhiyā
imissā khantiyā imissā ruciyā imasmiṃ ādāye imasmiṃ dhamme imasmiṃ
vinaye imasmiṃ dhammavinaye imasmiṃ pāvacane imasmiṃ brahmacariye imasmiṃ
satthusāsane  imasmiṃ attabhāve imasmiṃ manussaloke [1]- . jantūti
satto naro .pe. Manujoti tasmā hi sikkhetha idheva jantu.
   [47]  Yaṅkiñci  jaññā  visamanti  loketi yaṅkiñcīti sabbena
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tena vuccati idhāti.
Sabbaṃ sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ 1- yaṅkiñcīti.
Jaññā  visamantīti  visamaṃ  kāyakammaṃ visamanti jāneyya visamaṃ vacīkammaṃ
visamanti jāneyya visamaṃ manokammaṃ visamanti jāneyya visamaṃ pāṇātipātaṃ
visamoti jāneyya visamaṃ adinnādānaṃ visamanti jāneyya visamaṃ kāmesu
micchācāraṃ visamoti jāneyya visamaṃ musāvādaṃ visamoti jāneyya visamaṃ
pisuṇaṃ vācaṃ visamāti jāneyya visamaṃ pharusaṃ vācaṃ visamāti jāneyya visamaṃ
samphappalāpaṃ  visamoti  jāneyya  visamaṃ  abhijjhaṃ  visamāti  jāneyya
visamaṃ byāpādaṃ visamoti jāneyya visamaṃ micchādiṭṭhiṃ visamāti jāneyya
visame  saṅkhāre  visamāti jāneyya visame pañca kāmaguṇe visamāti
jāneyya  visame  pañca  nīvaraṇe  visamāti  jāneyya visamaṃ cetanaṃ
visamāti  jāneyya  visamaṃ  patthanaṃ  visamāti  jāneyya  visamaṃ paṇidhiṃ
visamāti jāneyya ājāneyya vijāneyya paṭivijāneyya paṭivijjheyya.
Loketi  apāyaloke  .pe.  āyatanaloketi  yaṅkiñci  jaññā
visamanti loke.
   [48]  Na  tassa hetū visamaṃ careyyāti visamassa kāyakammassa
hetu  visamaṃ na careyya visamassa vacīkammassa hetu visamaṃ na careyya
visamassa  manokammassa hetu visamaṃ na careyya visamassa pāṇātipātassa
hetu   visamaṃ  na  careyya  visamassa  adinnādānassa  hetu
visamaṃ  na  careyya  visamassa  kāmesu  micchācārassa  hetu
@Footnote: 1 Ma. pariyādiyanavacanametaṃ.
Visamaṃ  na  careyya  visamassa  musāvādassa  hetu visamaṃ na careyya
visamāya  pisuṇāya  vācāya  hetu  visamaṃ  na  careyya  visamāya
pharusāya  vācāya  hetu  visamaṃ  na careyya visamassa samphappalāpassa
hetu  visamaṃ  na  careyya  visamāya  abhijjhāya  hetu  visamaṃ  na
careyya  visamassa  byāpādassa  hetu  visamaṃ  na  careyya visamāya
micchādiṭṭhiyā  hetu  visamaṃ  na  careyya  visamānaṃ saṅkhārānaṃ hetu
visame 1- na careyya visamānaṃ pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ hetu visame 1-
na  careyya  visamānaṃ  pañcannaṃ  nīvaraṇānaṃ hetu visame na careyya
visamāya  cetanāya  hetu  visamāya  patthanāya  hetu  visamāya
paṇidhiyā  hetu  visamaṃ na careyya na ācareyya na samācareyya na
samādāya vatteyyāti na tassa hetū visamaṃ careyya.
   [49]  Appañhidaṃ  jīvitamāhu  dhīrāti  jīvitanti  āyu  ṭhiti
yapanā  yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanā  jīvitaṃ  jīvitindriyaṃ .
Apica  dvīhi  kāraṇehi  appakaṃ  jīvitaṃ  ṭhitiparittatāya  vā  appakaṃ
jīvitaṃ sarasaparittatāya vā appakaṃ jīvitaṃ.
   {49.1} Kathaṃ ṭhitiparittatāya appakaṃ jīvitaṃ . atīte cittakkhaṇe
jīvittha na jīvati na jīvissati . anāgate cittakkhaṇe jīvissati na jīvati na
jīvittha. Paccuppanne cittakkhaṇe jīvati na jīvittha na jīvissati.
     Jīvitaṃ attabhāvo ca       sukhadukkhā ca kevalā
     ekacittasamāyuttā     lahuso vattatikkhaṇo
@Footnote: 1 Ma. visamaṃ.
     Cūḷāsītisahassāni       kappā tiṭṭhanti ye marū
     na tveva tepi jīvanti      dvīhi cittehi samāhitā 1-
     ye niruddhā marantassa     tiṭṭhamānassa vā idha
     sabbeva sadisā khandhā    gatā appaṭisandhikā
     anantarā ca ye bhaṅgā 2-  ye ca bhaṅgā 3- anāgatā
     tadantare niruddhānaṃ      vesammaṃ natthi lakkhaṇe
     anibbattena na jāto    paccuppanne na jīvati
     cittabhaṅgamato 4- loko   paññatti paramatthiyā
     yathā ninnā pavattanti    chandena pariṇāmitā
     acchinnavārā vattanti    saḷāyatanapaccayā
     anidhānagatā bhaṅgā 5-   puñjo natthi anāgate
     nibbattāyeva 6- tiṭṭhanti āragge sāsapūpamā
     nibbattānañca dhammānaṃ  bhaṅgo nesaṃ purekkhato 7-
     palokadhammā tiṭṭhanti    purāṇehi amissitā
     adassanato āyanti     bhaṅgā gacchanti dassanaṃ
     vijjuppādova ākāse    uppajjanti vayanti cāti.
Evaṃ ṭhitiparittatāya appakaṃ jīvitaṃ.
   {49.2} Kathaṃ sarasaparittatāya appakaṃ jīvitaṃ. Assāsūpanibaddhaṃ jīvitaṃ
passāsūpanibaddhaṃ  jīvitaṃ  assāsappassāsūpanibaddhaṃ  jīvitaṃ  mahābhūtūpanibaddhaṃ
@Footnote: 1 Ma. saṃyuttā. 2-3-5 Po. Ma. bhaggā. 4 Ma. cittabhaggāmato. 6 Ma. ca.
@7 purakkhatotipi pāṭho.
Jīvitaṃ   usmūpanibaddhaṃ   jīvitaṃ   kavaḷiṅkārāhārūpanibaddhaṃ   jīvitaṃ
viññāṇūpanibaddhaṃ  jīvitaṃ  .  mūlampi  imesaṃ  dubbalaṃ  .  pubbahetūpi
imesaṃ dubbalā . yepi paccayā tepi dubbalā . yepi pabhavikā 1-
tepi dubbalā . sahabhūpi 2- imesaṃ dubbalā . sampayogāpi imesaṃ
dubbalā . sahajāpi imesaṃ dubbalā . yāpi payojikā sāpi dubbalā.
Aññamaññaṃ  niccadubbalā  ime  .  aññamaññaṃ  anavatthitā  ime .
Aññamaññaṃ  paripātayanti  ime  . aññamaññassa hi natthi tāyitā .
Na cāpi ṭhapenti aññamaññime . yopi nibbattako so na vijjati. Na
ca kenaci koci hāyati . bhaṅgabyā 3- ca ime hi sabbaso. Purimehi
pabhāvitā ime . yepi pabhāvitā te pure matā. Purimāpica pacchimāpica
aññamaññaṃ na kadāci addasaṃsūti. Evaṃ sarasaparittatāya appakaṃ jīvitaṃ.
   {49.3}   Apica   cātummahārājikānaṃ   devānaṃ  jīvitaṃ
upādāya   manussānaṃ  appakaṃ  jīvitaṃ  parittakaṃ  jīvitaṃ  thokaṃ
jīvitaṃ  khaṇikaṃ  jīvitaṃ  lahukaṃ  jīvitaṃ  ittaraṃ  jīvitaṃ  anaddhanīyaṃ jīvitaṃ
na  ciraṭṭhitikaṃ  jīvitaṃ  .  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  .  yāmānaṃ
devānaṃ  .  tusitānaṃ  devānaṃ  .  nimmānaratīnaṃ  devānaṃ .
Paranimmitavasavattīnaṃ   devānaṃ   .   brahmakāyikānaṃ   devānaṃ
jīvitaṃ   upādāya  manussānaṃ  appakaṃ  jīvitaṃ  parittakaṃ  jīvitaṃ
thokaṃ  jīvitaṃ khaṇikaṃ jīvitaṃ lahukaṃ jīvitaṃ ittaraṃ jīvitaṃ anaddhanīyaṃ jīvitaṃ
@Footnote: 1 Ma. pabhāvikā. 2 Po. Ma. sahabhūmi. 3 Ma. gandhabbā.
Na ciraṭṭhitikaṃ jīvitaṃ . vuttaṃ hetaṃ bhagavatā appamidaṃ bhikkhave manussānaṃ
āyu  gamanīyo  samparāyo mantāya phoṭṭhabbaṃ kattabbaṃ kusalaṃ caritabbaṃ
brahmacariyaṃ natthi jātassa amaraṇaṃ yo [1]- bhikkhave ciraṃ jīvati so vassasataṃ
appaṃ vā bhiyyo.
     Appamāyu manussānaṃ     hiḷeyya naṃ suporiso
     careyyādittasīsova      natthi maccussa nāgamo
     accayanti ahorattā     jīvitaṃ uparujjhati
     āyu khīyati maccānaṃ      kunnadīnaṃva ūdakanti.
   {49.4} Appañhidaṃ jīvitamāhu dhīrāti dhīrāti dhitimāti dhīrā .
Dhitisampannāti  dhīrā  .  dhikkatapāpāti  dhīrā . dhī vuccati paññā
yā  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  tāya  paññāya  samannāgatattā
dhīrā  .  apica  khandhadhīrā dhātudhīrā āyatanadhīrā paṭiccasamuppādadhīrā
satipaṭṭhānadhīrā   sammappadhānadhīrā   iddhippādadhīrā   indriyadhīrā
baladhīrā   bojjhaṅgadhīrā  maggadhīrā  phaladhīrā  nibbānadhīrā  .
Te   dhīrā  evamāhaṃsu  manussānaṃ  appakaṃ  jīvitaṃ  parittakaṃ
@Footnote: 1 Yu. hi..
Jīvitaṃ  thokaṃ jīvitaṃ khaṇikaṃ jīvitaṃ lahukaṃ jīvitaṃ ittaraṃ jīvitaṃ anaddhanīyaṃ
jīvitaṃ  naciraṭṭhitikaṃ  jīvitanti  evamāhaṃsu  evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti
evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti appañhidaṃ jīvitamāhu dhīrā.
   {49.5} Tenāha bhagavā
         tasmā hi sikkhetha idheva jantu
         yaṅkiñci jaññā visamanti loke
         na tassa hetū visamaṃ careyya
         appañhidaṃ jīvitamāhu dhīrāti.
   [50] Passāmi loke pariphandamānaṃ
         pajaṃ imaṃ taṇhagataṃ bhavesu
         hīnā narā maccumukhe lapanti
         avītataṇhāse bhavābhavesu.
   [51]  Passāmi  loke  pariphandamānanti  passāmīti maṃsacakkhunāpi
passāmi   dibbacakkhunāpi   passāmi   paññācakkhunāpi   passāmi
buddhacakkhunāpi  passāmi  samantacakkhunāpi  passāmi  dakkhāmi olokemi
nijjhāyāmi upaparikkhāmi . loketi apāyaloke manussaloke devaloke
khandhaloke dhātuloke āyatanaloke.
   {51.1} Pariphandamānanti taṇhāphandanāya phandamānaṃ diṭṭhiphandanāya
phandamānaṃ  kilesaphandanāya phandanāya phandamānaṃ payogaphandanāya phandamānaṃ
vipākaphandanāya phandamānaṃ duccaritaphandanāya phandamānaṃ rattarāgena 1- phandamānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. rattaṃ .. duṭṭhaṃ .. muḷhaṃmohena.
Duṭṭhadosena  phandamānaṃ  mūḷhamohena  phandamānaṃ  vinibandhamānena  1-
phandamānaṃ  parāmaṭṭhadiṭṭhiyā  phandamānaṃ  vikkhepagatauddhaccena  phandamānaṃ
aniṭṭhaṅgatavicikicchāya  phandamānaṃ  thāmagataanusayehi  phandamānaṃ  lābhena
phandamānaṃ  alābhena  phandamānaṃ  yasena  phandamānaṃ ayasena phandamānaṃ
pasaṃsāya  phandamānaṃ  nindāya  phandamānaṃ  sukhena  phandamānaṃ  dukkhena
phandamānaṃ  jātiyā  phandamānaṃ  jarāya  phandamānaṃ byādhinā phandamānaṃ
maraṇena   phandamānaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  phandamānaṃ
nerayikena  dukkhena  phandamānaṃ  tiracchānayonikena  dukkhena phandamānaṃ
pittivisayikena  dukkhena  phandamānaṃ  mānusikena  dukkhena  phandamānaṃ
gabbhokkantimūlakena  dukkhena  phandamānaṃ  gabbhe  ṭhitimūlakena  dukkhena
phandamānaṃ  gabbhavuṭṭhānamūlakena  dukkhena  phandamānaṃ  jātassūpanibaddhikena
dukkhena   phandamānaṃ   jātassaparādheyyakena  dukkhena  phandamānaṃ
attūpakkamena  dukkhena  phandamānaṃ  parūpakkamena  dukkhena  phandamānaṃ
dukkhadukkhena  phandamānaṃ  saṅkhāradukkhena  phandamānaṃ  vipariṇāmadukkhena
phandamānaṃ cakkhurogena dukkhena phandamānaṃ sotarogena dukkhena phandamānaṃ
ghānarogena  dukkhena  jivhārogena  dukkhena  kāyarogena  dukkhena
sīsarogena  dukkhena  kaṇṇarogena  mukharogena  dantarogena  kāsena
sāsena  pināsena  ḍahena  jarena kucchirogena mucchāya pakkhandikāya
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vinibandhaṃ .. parāmaṭṭhaṃ .. vikhepagataṃ aniṭṭhaṅgataṃ .. thāmagataṃ ...
Sulāya  1- visūcikāya kuṭṭhena gaṇḍena kilāsena sosena apamārena
dadduyā  kaṇḍuyā  kacchuyā  rakhasāya  vitacchikāya  lohitena pittena
madhumehena aṃsāya piḷakāya bhagandalāya 2- pittasamuṭṭhānena ābādhena
semhasamuṭṭhānena  ābādhena vātasamuṭṭhānena ābādhena sannipātikena
ābādhena  utupariṇāmajena  ābādhena  visamaparihārajena  ābādhena
opakkamikena  ābādhena  kammavipākajena  ābādhena sītena uṇhena
jighacchāya pipāsāya uccārena passāvena ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassena
dukkhena mātumaraṇena dukkhena pitumaraṇena dukkhena bhātumaraṇena dukkhena
bhaginīmaraṇena  dukkhena  puttamaraṇena  dukkhena  dhītumaraṇena  dukkhena
ñātibyasanena  bhogabyasanena  rogabyasanena  sīlabyasanena diṭṭhibyasanena
dukkhena  phandamānaṃ  samphandamānaṃ  vipphandamānaṃ  vedhamānaṃ  pavedhamānaṃ
sampavedhamānaṃ  passāmi  dakkhāmi  olokemi nijjhāyāmi upaparikkhāmīti
passāmi loke pariphandamānaṃ.
   [52] Pajaṃ imaṃ taṇhagataṃ bhavesūti pajāti sattādhivacanaṃ. Taṇhāti
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā  .  taṇhagatanti  taṇhāgataṃ  taṇhānugataṃ  taṇhānusaṭaṃ
taṇhāyāpannaṃ  taṇhāya  pātitaṃ  3-  abhibhūtaṃ  pariyādinnacittaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. sūlāya. 2 Po. Ma. Yu. bhagandalena. īdisaṭṭhāne sabbattha evaṃ
@ñātabbaṃ. 3 paripātitantipi pāṭho.
Bhavesūti kāmabhave rūpabhave arūpabhaveti pajaṃ imaṃ taṇhagataṃ bhavesu.
   [53] Hīnā narā maccumukhe lapantīti hīnā narāti [1]- hīnena
kāyakammena samannāgatāti hīnā [2]-. Hīnena vacīkammena samannāgatāti
hīnā [2]- . hīnena manokammena samannāgatāti hīnā [2]-. Hīnena
pāṇātipātena samannāgatāti hīnā . [3]- hīnena adinnādānena.
Hīnena kāmesumicchācārena . hīnena musāvādena . hīnāya pisuṇāya
vācāya . hīnāya pharusāya vācāya . hīnena samphappalāpena. Hīnāya
abhijjhāya  . hīnena byāpādena . hīnāya micchādiṭṭhiyā . hīnehi
saṅkhārehi . hīnehi pañcahi kāmaguṇehi . hīnehi pañcahi nīvaraṇehi.
Hīnāya cetanāya . hīnāya patthanāya . hīnāya paṇidhiyā samannāgatāti
hīnā [4]- nihīnā omakā lāmakā jatukkā parittāti hīnā narā.
Maccumukhe  lapantīti  maccumukhe  māramukhe  maraṇamukhe  maccuppattā
maccusampattā  maccūpāgatā  mārappattā  mārasampattā  mārūpāgatā
maraṇappattā  maraṇasampattā  maraṇūpāgatā  lapanti  lālapanti  socanti
kilamanti  paridevanti  urattāḷiṃ  kandanti  sammohaṃ āpajjantīti hīnā
narā maccumukhe lapanti.
   [54]  Avītataṇhāse  bhavābhavesūti  taṇhāti  rūpataṇhā .pe.
Dhammataṇhā  .  bhavābhavesūti  bhavābhave kammabhave punabbhave kāmabhave
@Footnote: 1 Po. Ma. hīnā narā. 2-3 Po. Ma. narā. 4 Po. Ma. narā hīnā nihīnā ...
@ohīnā
Kammabhave  kāmabhave  punabbhave  rūpabhave kammabhave rūpabhave punabbhave
arūpabhave kammabhave arūpabhave punabbhave punappunaṃ bhave punappunaṃ gatiyā
punappunaṃ upapattiyā punappunaṃ paṭisandhiyā punappunaṃ attabhāvābhinibbattiyā.
Avītataṇhāseti  avītataṇhā  avigatataṇhā  accattataṇhā  avantataṇhā
amuttataṇhā   appahīnataṇhā   appaṭinissaṭṭhataṇhāti   avītataṇhāse
bhavābhavesu. Tenāha bhagavā
         passāmi loke pariphandamānaṃ
         pajaṃ imaṃ taṇhagataṃ bhavesu
         hīnā narā maccumukhe lapanti
         avītataṇhāse bhavābhavesūti.
   [55] Mamāyite passatha phandamāne
         maccheva appodakakhīṇasote 1-
         etampi disvā amamo careyya
         bhavesu āsattimakubbamāno.
   [56]  Mamāyite  passatha phandamāneti mamattāti dve mamattā
taṇhāmamattañca diṭṭhimamattañca.
   {56.1}  Katamaṃ  taṇhāmamattaṃ  .  yāvatā  taṇhāsaṅkhātena
sīmakataṃ   mariyādikataṃ  odhikataṃ  pariyantikataṃ  pariggahitaṃ  mamāyitaṃ
idaṃ mamaṃ etaṃ mamaṃ ettakaṃ mamaṃ ettāvatā mamaṃ mama rūpā saddā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. appodake.
Gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  attharaṇā  pāpuraṇā dāsīdāsā ajeḷakā
kukkuṭasūkarā  hatthigavāssavaḷavā  khettaṃ  vatthu  hiraññaṃ  suvaṇṇaṃ
gāmanigamarājadhāniyo  raṭṭhañca  janapado  ca koso ca koṭṭhāgārañca
kevalampi  mahāpaṭhaviṃ  taṇhāvasena mamāyati yāvatā aṭṭhasatataṇhāviparītaṃ
idaṃ taṇhāmamattaṃ.
   {56.2} Katamaṃ diṭṭhimamattaṃ . Vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi dasavatthukā
micchādiṭṭhi  dasavatthukā  antaggāhikā  diṭṭhi  yā  evarūpā  diṭṭhi
diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  viparitaggāho
vipallāsaggāho  micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho
yāvatā dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni idaṃ diṭṭhimamattaṃ.
   {56.3} Mamāyite passatha phandamāneti mamāyitavatthuacchedasaṅkinopi
phandanti  acchijjantepi  phandanti  acchinnepi  phandanti  mamāyitavatthu-
vipariṇāmasaṅkinopi  phandanti  vipariṇāmantepi  phandanti  vipariṇatepi
phandanti  samphandanti  vipphandanti  vedhenti  pavedhenti sampavedhenti
evaṃ phandamāne 1- samphandamāne vipphandamāne vedhamāne pavedhamāne
sampavedhamāne  passatha  dakkhatha  oloketha  nijjhāyatha  upaparikkhathāti
mamāyite passatha phandamāne.
   [57]  Maccheva  appodakakhīṇasoteti  yathā  macchā appodake
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paphandamāne ..
Parittodake udakapariyādāne kākehi vā kulalehi vā balākehi vā
paripātiyamānā  ukkhipiyamānā  khajjamānā  phandanti [1]- samphandanti
vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhenti  evameva  pajā
mamāyitavatthuacchedasaṅkinopi   phandanti   acchijjantepi   phandanti
acchinnepi   phandanti   mamāyitavatthuvipariṇāmasaṅkinopi   phandanti
vipariṇāmantepi  phandanti  vipariṇatepi  phandanti  [2]-  samphandanti
vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhentīti maccheva appodaka-
khīṇasote.
   [58] Etampi disvā amamo careyyāti etaṃ ādīnavaṃ disvā
passitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā mamattesūti
etampi  disvā  .  amamo  careyyāti  mamattāti  dve mamattā
taṇhāmamattañca   diṭṭhimamattañca   .pe.   idaṃ   taṇhāmamattaṃ
.pe.  idaṃ  diṭṭhimamattaṃ  .  taṇhāmamattaṃ  pahāya  diṭṭhimamattaṃ
paṭinissajjitvā  cakkhuṃ  amamāyanto  sotaṃ  amamāyanto  ghānaṃ
amamāyanto  jivhaṃ  amamāyanto  kāyaṃ amamāyanto manaṃ amamāyanto
rūpe  sadde  gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ āvāsaṃ lābhaṃ yasaṃ
pasaṃsaṃ  sukhaṃ  cīvaraṃ  piṇḍapātaṃ  senāsanaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
kāmadhātuṃ  rūpadhātuṃ  arūpadhātuṃ  kāmabhavaṃ  rūpabhavaṃ  arūpabhavaṃ  saññābhavaṃ
asaññābhavaṃ   nevasaññānāsaññābhavaṃ   ekavokārabhavaṃ  catuvokārabhavaṃ
pañcavokārabhavaṃ  atītaṃ  anāgataṃ  paccuppannaṃ  diṭṭhasutamutaviññātabbe
dhamme   amamāyanto  aggaṇhanto  aparāmasanto  anabhinivisanto
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. paphandanti.
Careyya  vihareyya iriyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyyāti
etampi disvā amamo careyya.
   [59]  Bhavesu  āsattimakubbamānoti bhavesūti kāmabhave rūpabhave
arūpabhave. Āsatti vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. Abhijjhā lobho
akusalamūlaṃ  . bhavesu āsattimakubbamānoti bhavesu āsattiṃ akubbamāno
chandaṃ  pemaṃ  rāgaṃ  khantiṃ  akubbamāno  ajanayamāno asañjanayamāno
anibbattayamāno  anabhinibbattayamānoti  bhavesu  āsattimakubbamāno .
Tenāha bhagavā
         mamāyite passatha phandamāne
         maccheva appodakakhīṇasote
         etampi disvā amamo careyya
         bhavesu āsattimakubbamānoti.
   [60] Ubhosu antesu vineyya chandaṃ
         phassaṃ pariññāya anānugiddho
         yadattagarahī tadakubbamāno
         na limpatī 1- diṭṭhasutesu dhīro.
   [61]  Ubhosu  antesu  vineyya  chandanti  antāti  phasso
eko  anto  phassasamudayo  dutiyo  anto  .  atīto  eko
anto  anāgato  dutiyo  anto  . sukhā vedanā eko anto
@Footnote: 1 na limpatītipi pāṭho.
Dukkhā  vedanā  dutiyo anto . nāmaṃ eko anto rūpaṃ dutiyo
anto  .  cha  ajjhattikāni āyatanāni eko anto cha bāhirāni
āyatanāni  dutiyo anto . sakkāyo eko anto sakkāyasamudayo
dutiyo  antoti  .  chandoti  yo kāmesu kāmacchando kāmarāgo
kāmanandi   kāmataṇhā   kāmasenho  kāmapariḷāho  kāmamucchā
kāmajjhosānaṃ  kāmogho  kāmayogo  kāmupādānaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ .
Ubhosu  antesu  vineyya  chandanti  ubhosu  antesu chandaṃ vineyya
paṭivineyya  pajaheyya vinodeyya byantīkareyya 1- anabhāvaṅgameyyāti
ubhosu antesu vineyya chandaṃ.
   [62]  Phassaṃ  pariññāya  anānugiddhoti  phassoti cakkhusamphasso
sotasamphasso   ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso
manosamphasso  adhivacanasamphasso  paṭighasamphasso  sukhavedanīyo  samphasso
dukkhavedanīyo  samphasso  adukkhamasukhavedanīyo  samphasso kusalo phasso
akusalo phasso abyākato phasso kāmāvacaro phasso rūpāvacaro phasso
arūpāvacaro  phasso  suññato  phasso  animitto  phasso appaṇihito
phasso lokiyo phasso lokuttaro phasso atīto phasso anāgato phasso
paccuppanno phasso yo evarūpo phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ
ayaṃ  vuccati  phasso  .  phassaṃ  pariññāyāti  phassaṃ tīhi pariññāhi
parijānitvā ñātapariññāya tīraṇapariññāya pahānapariññāya.
@Footnote: 1 Ma. byantī ..
   {62.1} Katamā ñātapariññā . phassaṃ jānāti ayaṃ cakkhusamphasso
ayaṃ  sotasamphasso  ayaṃ  ghānasamphasso  ayaṃ  jivhāsamphasso  ayaṃ
kāyasamphasso  ayaṃ  manosamphasso  ayaṃ  adhivacanasamphasso  ayaṃ
paṭighasamphasso  ayaṃ  sukhavedanīyo  phasso  ayaṃ  dukkhavedanīyo phasso
ayaṃ adukkhamasukhavedanīyo phasso ayaṃ kusalo phasso ayaṃ akusalo phasso
ayaṃ abyākato phasso ayaṃ kāmāvacaro phasso ayaṃ rūpāvacaro phasso ayaṃ
arūpāvacaro  phasso  ayaṃ suññato phasso ayaṃ animitto phasso ayaṃ
appaṇihito phasso ayaṃ lokiyo phasso ayaṃ lokuttaro phasso ayaṃ atīto
phasso ayaṃ anāgato phasso ayaṃ paccuppanno phassoti jānāti passati
ayaṃ ñātapariññā.
   {62.2} Katamā tīraṇapariññā . evaṃ ñātaṃ katvā phassaṃ tīreti
aniccato dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato parato
palokato  ītito  upaddavato  bhayato  upasaggato  calato pabhaṅguto
addhuvato  atāṇato  aleṇato  asaraṇato  rittato tucchato suññato
anattato   ādīnavato   vipariṇāmadhammato  asārakato  aghamūlato
vadhakato  vibhavato  sāsavato saṅkhatato  mārāmisato jātidhammato 1-
jarādhammato   byādhidhammato   maraṇadhammato   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammato   saṅkilesikadhammato   2-   samudayato
atthaṅgamato  assādato  ādīnavato  nissaraṇato  tīreti  ayaṃ
tīraṇapariññā.
@Footnote: 1 Ma. jātijarābyādhimaraṇadhammato . 2 Ma. saṅkilesadhammato.
   {62.3} Katamā pahānapariññā . Evaṃ tīrayitvā phasse chandarāgaṃ
pajahati  vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti . vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
yo bhikkhave phassesu chandarāgo taṃ pajahatha evaṃ so phasso pahīno bhavissati
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato āyatiṃ anuppādadhammoti .
Ayaṃ pahānapariññā.
   {62.4}  Phassaṃ  pariññāyāti  phassaṃ  imāhi  tīhi pariññāhi
parijānitvā . anānugiddhoti gedho vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo
.pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . yasseso gedho pahīno samucchinno
vūpasanto  paṭippassaddho  abhabbuppattiko  ñāṇagginā  daḍḍho  so
vuccati agiddho . so rūpe agiddho sadde agiddho gandhe agiddho
rase agiddho phoṭṭhabbe agiddho kule gaṇe āvāse lābhe yase
pasaṃsāya sukhe cīvare piṇḍapāte senāsane gilānapaccayabhesajjaparikkhāre
kāmadhātuyā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  kāmabhave  rūpabhave  arūpabhave
saññābhave   asaññābhave  nevasaññānāsaññābhave  ekavokārabhave
catuvokārabhave  pañcavokārabhave  atīte  anāgate  paccuppanne
diṭṭhasutamutaviññātabbesu   dhammesu   agiddho  agadhito  amucchito
anajjhopanno  1-  vītagedho  vigatagedho  cattagedho  vantagedho
muttagedho   pahīnagedho  paṭinissaṭṭhagedho  vītarāgo  vigatarāgo
cattarāgo  vantarāgo  muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo
nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā
@Footnote: 1 anajjhāpannotipi anajjhasannotipi pāṭho.
Viharatīti phassaṃ pariññāya anānugiddho.
   [63] Yadattagarahī tadakubbamānoti yadanti yaṃ attanā 1- garahati.
Dvīhi kāraṇehi attānaṃ garahati katattā ca akatattā ca.
   {63.1} Kathaṃ katattā ca akatattā ca attānaṃ garahati. Kataṃ me
kāyaduccaritaṃ  akataṃ  me  kāyasucaritanti attānaṃ garahati . kataṃ me
vacīduccaritaṃ  akataṃ  me  vacīsucaritanti  attānaṃ  garahati . kataṃ me
manoduccaritaṃ  akataṃ  me manosucaritanti attānaṃ garahati . kato me
pāṇātipāto  akatā  me  pāṇātipātā  veramaṇīti  attānaṃ
garahati  . kataṃ me adinnādānaṃ akatā me adinnādānā veramaṇīti
attānaṃ garahati . kato me kāmesu micchācāro akatā me kāmesu
micchācārā veramaṇīti attānaṃ garahati.
   {63.2} Kato me musāvādo akatā me musāvādā veramaṇīti
attānaṃ  garahati  .  katā me pisuṇā vācā akatā me pisuṇāya
vācāya veramaṇīti attānaṃ garahati . katā me pharusā vācā akatā
me  pharusāya  vācāya  veramaṇīti  attānaṃ  garahati  . kato me
samphappalāpo  akatā  me  samphappalāpā  veramaṇīti  attānaṃ
garahati  .  katā  me  abhijjhā  akatā  me anabhijjhāti attānaṃ
garahati  .  kato  me  byāpādo  akato  me  abyāpādoti
attānaṃ  garahati  .  katā me micchādiṭṭhi akatā me sammādiṭṭhīti
@Footnote: 1 Po. attānaṃ garahati. Ma. Yu. attā garahīti.
Attānaṃ garahati . evaṃ katattā ca akatattā ca attānaṃ garahati.
Athavā  sīlesumhi  na  paripūrikārīti attānaṃ garahati . indriyesumhi
aguttadvāroti  attānaṃ  garahati  .  bhojane  1-  amattaññumhīti
attānaṃ  garahati  . jāgariyaṃ ananuyuttomhīti 2- attānaṃ garahati .
Na  satisampajaññena  samannāgatomhīti  attānaṃ  garahati  . abhāvitā
me cattāro satipaṭṭhānāti attānaṃ garahati . abhāvitā me cattāro
sammappadhānāti attānaṃ garahati . abhāvitā me cattāro iddhippādāti
attānaṃ garahati. Abhāvitāni me pañcindriyānīti attānaṃ garahati.
   {63.3} Abhāvitāni me pañca balānīti attānaṃ garahati. Abhāvitā
me satta bojjhaṅgāti attānaṃ garahati. Abhāvito me ariyo aṭṭhaṅgiko
maggoti attānaṃ garahati . dukkhaṃ me apariññātanti attānaṃ garahati.
Samudayo  me  appahīnoti attānaṃ garahati . maggo me abhāvitoti
attānaṃ garahati . nirodho me asacchikatoti attānaṃ garahati . Evaṃ
katattā  ca  akatattā ca attānaṃ garahati . evaṃ attagarahiyaṃ 3-
kammaṃ  akubbamāno  ajanayamāno  asañjanayamāno  anibbattayamāno
anabhinibbattayamānoti yadattagarahī tadakubbamāno.
   [64]  Na  limpatī  diṭṭhasutesu  dhīroti lepāti dve lepā
taṇhālepo  ca  diṭṭhilepo  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhālepo .pe.
Ayaṃ  diṭṭhilepo  .  dhīroti  dhīro  paṇḍito  paññavā  buddhimā
@Footnote: 1 Ma. bhojanesumhi. 2 Po. Ma. ananuyuttoti. 3 Ma. Yu. attagarahitaṃ.
Ñāṇī  vibhāvī  medhāvī  .  dhīro  taṇhālepaṃ  pahāya  diṭṭhilepaṃ
paṭinissajjitvā  diṭṭhe  na limpati sute na limpati mute na limpati
viññāte na limpati na 1- saṃlimpati na upalimpati alitto asaṃlitto 2-
anupalitto  nikkhanto  nissaṭṭho vippamutto visaññutto vimariyādikatena
cetasā viharatīti na limpatī diṭṭhasutesu dhīro. Tenāha bhagavā
         ubhosu antesu vineyya chandaṃ
         phassaṃ pariññāya anānugiddho
         yadattagarahī tadakubbamāno
         na limpatī diṭṭhasutesu dhīroti.
   [65] Saññaṃ pariññā vitareyya oghaṃ
         pariggahesū 3- muni nopalitto
         abbūḷhasallo caramappamatto
         nāsiṃsatī lokamimaṃ parañca.
   [66]  Saññaṃ  pariññā  vitareyya oghanti saññāti kāmasaññā
byāpādasaññā   vihiṃsāsaññā   nekkhammasaññā   abyāpādasaññā
avihiṃsāsaññā   rūpasaññā   saddasaññā   gandhasaññā   rasasaññā
phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  yā  evarūpā  saññā  sañjānanā
sañjānitattaṃ  ayaṃ  vuccati  saññā  .  saññaṃ  pariññāti saññaṃ tīhi
pariññāhi    parijānitvā    ñātapariññāya    tīraṇapariññāya
pahānapariññāya.
@Footnote: 1 Ma. na palimpati. 2 Ma. apalitto. 3 Po. Ma. Yu. pariggahesu.
   {66.1} Katamā ñātapariññā . saññaṃ jānāti ayaṃ kāmasaññā
ayaṃ   byāpādasaññā  ayaṃ  vihiṃsāsaññā  ayaṃ  nekkhammasaññā
ayaṃ  abyāpādasaññā  ayaṃ  avihiṃsāsaññā  ayaṃ  rūpasaññā  ayaṃ
saddasaññā  ayaṃ  gandhasaññā  ayaṃ  rasasaññā  ayaṃ  phoṭṭhabbasaññā
ayaṃ dhammasaññāti jānāti passati ayaṃ ñātapariññā.
   {66.2} Katamā tīraṇapariññā . evaṃ ñātaṃ katvā saññaṃ tīreti
aniccato dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato parato
palokato ītito upaddavato bhayato upasaggato calato pabhaṅguto .pe.
Samudayato  atthaṅgamato  assādato ādīnavato nissaraṇato tīreti ayaṃ
tīraṇapariññā.
   {66.3} Katamā pahānapariññā. Evaṃ tīretvā 1- saññāya chandarāgaṃ
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti. Vuttaṃ 2- hetaṃ bhagavatā yo
bhikkhave saññāya chandarāgo taṃ pajahatha evaṃ sā saññā pahīnā bhavissati
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammāti .
Ayaṃ pahānapariññā.
   {66.4} Saññaṃ pariññāti saññaṃ imāhi tīhi pariññāhi parijānitvā.
Vitareyya oghanti kāmoghaṃ bhavoghaṃ diṭṭhoghaṃ avijjoghaṃ vitareyya uttareyya
patareyya samatikkameyya vītivatteyyāti saññaṃ pariññā vitareyya oghaṃ.
   [67]  Pariggahesū muni nopalittoti pariggahāti dve pariggahā
@Footnote: 1 Po. Ma. tīrayitvā . 2 Po. Ma. vuttampi.
Taṇhāpariggaho  ca  diṭṭhipariggaho  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhāpariggaho
.pe.  ayaṃ  diṭṭhipariggaho . munīti monaṃ vuccati ñāṇaṃ yā paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  tena  ñāṇena
samannāgato  muni  monappattoti  .  tīṇi moneyyāni kāyamoneyyaṃ
vacīmoneyyaṃ manomoneyyaṃ.
   {67.1} Katamaṃ kāyamoneyyaṃ . tividhānaṃ kāyaduccaritānaṃ pahānaṃ
kāyamoneyyaṃ  . tividhaṃ kāyasucaritaṃ kāyamoneyyaṃ . kāyārammaṇaṃ 1-
ñāṇaṃ  kāyamoneyyaṃ  . kāyapariññā kāyamoneyyaṃ . pariññāsahagato
maggo  kāyamoneyyaṃ . kāye chandarāgassa pahānaṃ kāyamoneyyaṃ .
Kāyasaṅkhāranirodho  catutthajjhānasamāpatti  kāyamoneyyaṃ  .  idaṃ
kāyamoneyyaṃ.
   {67.2} Katamaṃ vacīmoneyyaṃ . catubbidhānaṃ vacīduccaritānaṃ pahānaṃ
vacīmoneyyaṃ . catubbidhaṃ vacīsucaritaṃ vacīmoneyyaṃ . Vācārammaṇaṃ 2- ñāṇaṃ
vacīmoneyyaṃ  .  vācāpariññā  vacīmoneyyaṃ  .  pariññāsahagato
maggo  vacīmoneyyaṃ  . vācāya chandarāgassa pahānaṃ vacīmoneyyaṃ .
Vacīsaṅkhāranirodho   dutiyajjhānasamāpatti   vacīmoneyyaṃ   .  idaṃ
vacīmoneyyaṃ.
   {67.3} Katamaṃ manomoneyyaṃ . tividhānaṃ manoduccaritānaṃ pahānaṃ
manomoneyyaṃ  . tividhaṃ manosucaritaṃ manomoneyyaṃ . cittārammaṇaṃ 3-
ñāṇaṃ   manomoneyyaṃ   .   cittapariññā   manomoneyyaṃ  .
@Footnote: 1 Po. Ma. kāyārammaṇe. 2 Po. Ma. vācārammaṇe. 3 Po. Ma. cittārammaṇe.
Pariññāsahagato  maggo  manomoneyyaṃ  . citte chandarāgassa pahānaṃ
manomoneyyaṃ   .  cittasaṅkhāranirodho  saññāvedayitanirodhasamāpatti
manomoneyyaṃ. Idaṃ manomoneyyaṃ.
     Kāyamuniṃ vācāmuniṃ       manomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ    āhu sabbappahāyinaṃ.
     Kāyamuniṃ vācāmuniṃ       manomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ    āhu ninhātapāpakanti.
   {67.4} Imehi tīhi moneyyehi dhammehi samannāgatā cha munayo
āgāramunayo  anāgāramunayo  sekhamunayo  asekhamunayo  paccekamunayo
munimunayo  . katame āgāramunayo . ye te āgārikā diṭṭhapadā
viññātasāsanā  ime āgāramunayo . katame anāgāramunayo . ye
te pabbajitā diṭṭhapadā viññātasāsanā ime anāgāramunayo . satta
sekhā sekhamunayo. Arahanto asekhamunayo. Paccekabuddhā paccekamunayo.
Munimunayo vuccanti tathāgatā arahanto sammāsambuddhā.
     Na monena muni hoti    mūḷharūpo aviddasu
     yo ca tulaṃva paggayha    varamādāya paṇḍito
     pāpāni parivajjeti    sa muni tena so muni
     yo munāti ubho loke   muni tena pavuccati.
         Asatañca satañca ñatvā dhammaṃ
         ajjhattaṃ bahiddhā ca sabbaloke
         Devamanussehi pūjito yo
         so saṅgajālamaticca so muni.
   {67.5} Lepāti dve lepā taṇhālepo ca diṭṭhilepo ca .pe.
Ayaṃ  taṇhālepo  .pe. ayaṃ diṭṭhilepo . muni taṇhālepaṃ pahāya
diṭṭhilepaṃ  paṭinissajjitvā  pariggahesu  na  limpati  na  saṃlimpati na
upalimpati  alitto  asaṃlitto  anupalitto  nikkhanto  nissaṭṭho
vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti pariggahesū
muni nopalitto.
   [68]  Abbūḷhasallo  caramappamattoti  sallanti  satta sallāni
rāgasallaṃ  dosasallaṃ  mohasallaṃ  mānasallaṃ  diṭṭhisallaṃ  sokasallaṃ
kathaṃkathāsallaṃ  .  yassetāni  sallāni  1-  pahīnāni  samucchinnāni
vūpasantāni    paṭippassaddhāni    abhabbuppattikāni   ñāṇagginā
daḍḍhāni so vuccati abbūḷhasallo abbūhitasallo 2- [3]- uddhaṭasallo
samuddhaṭasallo   uppāṭitasallo   samuppāṭitasallo   cattasallo
vantasallo   muttasallo  pahīnasallo  paṭinissaṭṭhasallo  nicchāto
nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā  viharatīti
abbūḷhasallo.
   {68.1} Caranti caranto viharanto iriyanto vattento pālento
yapento yāpento . appamattoti sakkaccakārī sātaccakārī aṭṭhitakārī
anolīnavuttiko  anikkhittacchando  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu .
Kathāhaṃ  aparipūraṃ  vā  sīlakkhandhaṃ  paripūreyyaṃ  paripūraṃ vā sīlakkhandhaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho puṃliṅgo dissati. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. abbūḷhitasallo.
@3 Po. apahitasallo Yu. pahatasallo.
Tattha  tattha paññāya anuggaṇheyyanti yo tattha chando ca vāyāmo
ca  ussāho  ca  ussoḷhī  ca  appaṭivānī  ca  satisampajaññañca
ātappaṃ  padhānaṃ  adhiṭṭhānaṃ anuyogo appamādo kusalesu dhammesu .
Kathāhaṃ  aparipūraṃ vā samādhikkhandhaṃ paripūreyyaṃ paripūraṃ vā samādhikkhandhaṃ
tattha tattha paññāya anuggaṇheyyanti .pe. Kusalesu dhammesu.
   {68.2} Kathāhaṃ aparipūraṃ vā paññākkhandhaṃ [1]- vimuttikkhandhaṃ
vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ  paripūreyyaṃ  paripūraṃ  vā  vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ
tattha  tattha paññāya anuggaṇheyyanti yo tattha chando ca vāyāmo
ca  ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivānī ca satisampajaññañca ātappaṃ
padhānaṃ  adhiṭṭhānaṃ  anuyogo  appamādo kusalesu dhammesu . kathāhaṃ
apariññātaṃ  vā  dukkhaṃ parijāneyyaṃ appahīne vā kilese pajaheyyaṃ
abhāvitaṃ vā maggaṃ bhāveyyaṃ asacchikataṃ vā nirodhaṃ sacchikareyyanti yo
tattha chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivānī ca
satisampajaññañca  ātappaṃ  padhānaṃ  adhiṭṭhānaṃ  anuyogo  appamādo
kusalesu dhammesūti abbūḷhasallo caramappamatto.
   [69] Nāsiṃsatī lokamimaṃ parañcāti imaṃ lokaṃ nāsiṃsati sakattabhāvaṃ
paralokaṃ  nāsiṃsati  parattabhāvaṃ  . imaṃ lokaṃ nāsiṃsati sakarūpavedanā-
saññāsaṅkhāraviññāṇaṃ   paralokaṃ   nāsiṃsati   pararūpavedanāsaññā-
saṅkhāraviññāṇaṃ  .  imaṃ  lokaṃ nāsiṃsati cha ajjhattikāni āyatanāni
@Footnote: 1 Po. Ma. paripūreyyaṃ.
Paralokaṃ  nāsiṃsati  cha  bāhirāni  āyatanāni . imaṃ lokaṃ nāsiṃsati
manussalokaṃ paralokaṃ nāsiṃsati devalokaṃ . imaṃ lokaṃ nāsiṃsati kāmadhātuṃ
paralokaṃ  nāsiṃsati rūpadhātuṃ arūpadhātuṃ . imaṃ lokaṃ nāsiṃsati kāmadhātuṃ
rūpadhātuṃ  paralokaṃ  nāsiṃsati arūpadhātuṃ . puna gatiṃ vā upapattiṃ vā
paṭisandhiṃ vā bhavaṃ vā saṃsāraṃ vā vaṭṭaṃ vā nāsiṃsati na icchati na sādiyati
na  pattheti na piheti nābhijappatīti 1- nāsiṃsatī lokamimaṃ parañca .
Tenāha bhagavā
         saññaṃ pariññā vitareyya oghaṃ
         pariggahesū muni nopalitto
         abbūḷhasallo caramappamatto
         nāsiṃsatī lokamimaṃ parañcāti.
       Dutiyo guhaṭṭhakasuttaniddeso niṭṭhito.
              -------------
@Footnote: 1 Po. Ma. nātijappatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 26-71. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=498              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=498              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=30&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=30              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=2055              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=2055              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]