ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

          Dasamo purābhedasuttaniddeso
   [374] Kathaṃdassī kathaṃsīlo       upasantoti vuccati
        tamme gotama pabrūhi   pucchito uttamaṃ naraṃ.
   [375]  Kathaṃdassī  kathaṃsīlo  upasantoti  vuccatīti  kathaṃdassīti
kīdisena  dassanena  samannāgato kiṃsaṇṭhitena kiṃpakārena kiṃpaṭibhāgenāti
kathaṃdassī  .  kathaṃsīloti  kīdisena  sīlena  samannāgato  kiṃsaṇṭhitena
kiṃpakārena  kiṃpaṭibhāgenāti  kathaṃdassī  kathaṃsīlo . upasantoti vuccatīti
santo  [1]-  vūpasanto  nibbuto  paṭippassaddhoti  vuccati pavuccati
kathiyati   bhaṇiyati  dīpiyati  vohariyati  .  kathaṃdassīti  adhipaññaṃ
pucchati  .  kathaṃsīloti  adhisīlaṃ  pucchati  .  upasantoti  adhicittaṃ
pucchatīti kathaṃdassī kathaṃsīlo upasantoti vuccati.
   [376]  Tamme gotama pabrūhīti tanti yaṃ pucchāmi yaṃ yācāmi
yaṃ ajjhesāmi yaṃ pasādemi . gotamāti so nimmito buddhaṃ bhagavantaṃ
gottena  ālapati  .  pabrūhīti  brūhi ācikkha desehi paññāpehi
paṭṭhapehi vivara vibhaja uttānīkarohi pakāsehīti tamme gotama pabrūhi.
   [377]  Pucchito  uttamaṃ  naranti  pucchitoti  puṭṭho pucchito
yācito  ajjhesito  pasādito  .  uttamaṃ  naranti  aggaṃ  seṭṭhaṃ
viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaraṃ  naranti  pucchito uttamaṃ naraṃ .
@Footnote: 1 Ma. upasanto.
Tenāha so nimmito
     kathaṃdassī kathaṃsīlo      upasantoti vuccati
     tamme gotama pabrūhi    pucchito uttamaṃ naranti.
   [378] Vītataṇho purā bhedā (ti bhagavā)
           pubbamantamanissito
           vemajjhe nupasaṅkheyyo
           tassa natthi purekkhataṃ 1-.
   [379]  Vītataṇho  purā bhedāti bhagavāti 2- purā kāyassa
bhedā  purā  attabhāvassa  bhedā purā kaḷevarassa nikkhepā purā
jīvitindriyassa   upacchedā   vītataṇho   vigatataṇho  cattataṇho
vantataṇho   muttataṇho  pahīnataṇho  paṭinissaṭṭhataṇho  vītarāgo
vigatarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo paṭinissaṭṭharāgo
nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā
viharati  .  bhagavāti  gāravādhivacanaṃ . apica bhaggarāgoti bhagavā .
Bhaggadosoti bhagavā . bhaggamohoti bhagavā . bhaggamānoti bhagavā .
Bhaggadiṭṭhīti  bhagavā  .  bhaggakaṇṭakoti  bhagavā  .  bhaggakilesoti
bhagavā . bhaji vibhaji paṭivibhaji dhammaratananti bhagavā . Bhavānaṃ antakaroti
bhagavā  .  bhāvitakāyoti  bhagavā  .  bhāvitasīlo  bhāvitacitto
bhāvitapaññoti  bhagavā  .  bhaji  vā  bhagavā  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni   appasaddāni  appanigghosāni  vijanavātāni
@Footnote: 1 Po. Ma. purakkhataṃ . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasārūpānīti bhagavā . bhāgī vā bhagavā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti   bhagavā   .
Bhāgī  vā  bhagavā  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  adhisīlassa
adhicittassa  adhipaññāyāti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  catunnaṃ
jhānānaṃ  catunnaṃ  appamaññānaṃ  catunnaṃ  arūpasamāpattīnanti  bhagavā .
Bhāgī  vā  bhagavā aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ aṭṭhannaṃ abhibhāyatanānaṃ navannaṃ
anupubbavihārasamāpattīnanti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ
saññābhāvanānaṃ   dasannaṃ   kasiṇasamāpattīnaṃ   ānāpānassatisamādhissa
asubhasamāpattiyāti bhagavā.
   {379.1}  Bhāgī  vā  bhagavā  catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ catunnaṃ
sammappadhānānaṃ   catunnaṃ   iddhippādānaṃ   pañcannaṃ   indriyānaṃ
pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa
maggassāti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ  tathāgatabalānaṃ
catunnaṃ  vesārajjānaṃ  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  channaṃ  abhiññānaṃ  channaṃ
buddhadhammānanti  bhagavā  .  bhagavāti  netaṃ  nāmaṃ mātarā kataṃ na
pitarā  kataṃ  na  bhātarā  kataṃ  na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi
kataṃ  na  ñātisālohitehi  kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na
devatāhi  kataṃ  vimokkhantikametaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ bodhiyā mūle
saha   sabbaññutañāṇassa   paṭilābhā   sacchikā  paññatti  yadidaṃ
bhagavāti vītataṇho purā bhedāti bhagavā.
   [380]  Pubbamantamanissitoti  pubbanto  vuccati  atīto addhā
Atītaṃ  addhānaṃ  ārabbha  taṇhā  pahīnā  hoti  diṭṭhi paṭinissaṭṭhā
taṇhāya   pahīnattā   diṭṭhiyā   paṭinissaṭṭhattā   evampi
pubbamantamanissito  .  athavā  evaṃrūpo  ahosiṃ  atītamaddhānanti
tattha  nandiṃ  na samanvāgameti evaṃvedano ahosiṃ evaṃsañño ahosiṃ
evaṃsaṅkhāro  ahosiṃ  evaṃviññāṇo  ahosiṃ  atītamaddhānanti  tattha
nandiṃ  na  samanvāgameti  evampi  pubbamantamanissito . athavā iti
me cakkhu ahosi atītamaddhānaṃ iti rūpāti tattha na  chandarāgapaṭibaddhaṃ
hoti  viññāṇaṃ  na  chandarāgapaṭibaddhattā  viññāṇassa  na tadabhinandati
na tadabhinandanto evampi pubbamantamanissito.
   {380.1} Iti me sotaṃ ahosi atītamaddhānaṃ iti saddāti iti
me  ghānaṃ ahosi atītamaddhānaṃ iti gandhāti iti me jivhā ahosi
atītamaddhānaṃ  iti  rasāti  iti me kāyo ahosi atītamaddhānaṃ iti
phoṭṭhabbāti  iti  me mano ahosi atītamaddhānaṃ iti dhammāti tattha
na  chandarāgapaṭibaddhaṃ  hoti  viññāṇaṃ  na  chandarāgapaṭibaddhattā
viññāṇassa   na   tadabhinandati   na   tadabhinandanto   evampi
pubbamantamanissito  .  athavā  yānassu  tāni  pubbe  mātugāmena
saddhiṃ hasita lapita kathita kīḷitāni na tadassādeti na taṃ nikāmeti na ca
tena pavittiṃ āpajjati evampi pubbamantamanissito.
   [381]  Vemajjhe nupasaṅkheyyoti vemajjhe vuccati paccuppanno
addhā  .  paccuppannaṃ  addhānaṃ ārabbha taṇhā pahīnā hoti diṭṭhi
Paṭinissaṭṭhā  taṇhāya  pahīnattā  diṭṭhiyā  paṭinissaṭṭhattā  rattoti
nupasaṅkheyyo   duṭṭhoti   nupasaṅkheyyo  mūḷhoti  nupasaṅkheyyo
vinibandhoti  nupasaṅkheyyo  parāmaṭṭhoti  nupasaṅkheyyo  vikkhepagatoti
nupasaṅkheyyo    aniṭṭhaṅgatoti    nupasaṅkheyyo    thāmagatoti
nupasaṅkheyyo  .  te  abhisaṅkhārā  pahīnā abhisaṅkhārānaṃ pahīnattā
gatiyā  nupasaṅkheyyo  nerayikoti  vā  tiracchānayonikoti  vā
pittivisayikoti vā manussoti vā devoti vā rūpīti vā arūpīti vā
saññīti  vā  asaññīti  vā  nevasaññīnāsaññīti  vā  . so hetu
natthi  paccayo  natthi  kāraṇaṃ  natthi  yena  saṅkhaṃ  gaccheyyāti
vemajjhe nupasaṅkheyyo.
   [382]   Tassa  natthi  purekkhatanti  tassāti  arahato
khīṇāsavassa . purekkhāroti 1- dve purekkhārā taṇhāpurekkhāro ca
diṭṭhipurekkhāro  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhāpurekkhāro  .pe.  ayaṃ
diṭṭhipurekkhāro  .  tassa  taṇhāpurekkhāro pahīno diṭṭhipurekkhāro
paṭinissaṭṭho   taṇhāpurekkhārassa   pahīnattā   diṭṭhipurekkhārassa
paṭinissaṭṭhattā  na  taṇhaṃ  vā  diṭṭhiṃ  vā  purato  katvā carati
na  taṇhādhajo  na  taṇhāketu  na  taṇhādhipateyyo na diṭṭhiddhajo
na  diṭṭhiketu  na  diṭṭhādhipateyyo  na  taṇhāya vā diṭṭhiyā vā
parivārito  caratīti  evampi  tassa  natthi  purekkhataṃ  .  athavā
evaṃrūpo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāgameti
@Footnote: 1 Ma. purekkhārāti.
Evaṃvedano  siyaṃ  evaṃsañño  siyaṃ  evaṃsaṅkhāro siyaṃ evaṃviññāṇo
siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāgameti  evampi
tassa natthi purekkhataṃ.
   {382.1}  Athavā  iti me cakkhu siyā anāgatamaddhānaṃ iti
rūpāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya  cittaṃ  na  paṇidahati  cetaso
appaṇidhānapaccayā  na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto  evampi
tassa  natthi  purekkhataṃ . iti me sotaṃ siyā anāgatamaddhānaṃ iti
saddāti  iti me ghānaṃ siyā anāgatamaddhānaṃ iti gandhāti iti me
jivhā  siyā  anāgatamaddhānaṃ  iti  rasāti  iti me kāyo siyā
anāgatamaddhānaṃ  iti phoṭṭhabbāti iti me mano siyā anāgatamaddhānaṃ
iti  dhammāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya  cittaṃ na paṇidahati cetaso
appaṇidhānapaccayā  na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto  evampi tassa
natthi purekkhataṃ.
   {382.2} Athavā imināhaṃ sīlena vā vattena vā tapena vā brahmacariyena
vā devo vā bhavissāmi devaññataro vāti appaṭiladdhassa paṭilābhāya
cittaṃ  na  paṇidahati  cetaso  appaṇidhānapaccayā  na  tadabhinandati
na tadabhinandanto evampi tassa natthi purekkhataṃ. Tenāha bhagavā
         vītataṇho purā bhedā (ti bhagavā)
         pubbamantamanissito
         vemajjhe nupasaṅkheyyo
         tassa natthi purekkhatanti.
   [383] Akkodhano asantāsī    avikatthī akukkuco
        mantābhāṇī anuddhato   sa ve vācāyato muni.
   [384] Akkodhano asantāsīti akkodhanoti [1]- hi kho vuttaṃ.
Apica  kodho  tāva  vattabbo  .  dasahākārehi  kodho  jāyati
anatthamme  acarīti  kodho  jāyati anatthamme caratīti kodho jāyati
anatthamme  carissatīti  kodho  jāyati  piyassa me manāpassa anatthaṃ
acarīti  anatthaṃ  caratīti  anatthaṃ  carissatīti  [2]-  appiyassa  me
amanāpassa atthaṃ acarīti atthaṃ caratīti [3]- appiyassa me amanāpassa
atthaṃ  carissatīti kodho jāyati aṭṭhāne vā pana kodho jāyati .
Yo  evarūpo  cittassa āghāto paṭighāto paṭighaṃ paṭivirodho kopo
pakopo  sampakopo  doso  padoso  sampadoso cittassa byāpatti
manopadoso  kodho  kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dussanā dussitattaṃ
byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ
assuropo anattamanatā cittassa ayaṃ vuccati kodho.
   {384.1} Apica kodhassa adhimattaparittatā veditabbā . atthi
kañci kālaṃ kodho cittāvilakaraṇamatto hoti na ca tāva mukhakulānavikulāno
hoti  .  atthi  kañci  kālaṃ  kodho  mukhakulānavikulānamatto hoti
na  ca  tāva  hanusañcopano  hoti  .  atthi kañci kālaṃ kodho
hanusañcopanamatto  hoti  na  ca  tāva pharusavācanicchāraṇo hoti .
Atthi  kañci  kālaṃ kodho pharusavācanicchāraṇamatto hoti na ca tāva
@Footnote: 1 Ma. yaṃ. 2 Po. Ma. Yu. kodho jāyati. 3 Po. Ma. anatthaṃ carissatīti kodho
@jāyati.
Disāvidisaṃ  anuvilokano  hoti . atthi kañci kālaṃ kodho disāvidisaṃ
anuvilokanamatto  hoti  na  ca  tāva  daṇḍasatthaparāmasano hoti .
Atthi  kañci  kālaṃ  kodho  daṇḍasatthaparāmasanamatto  hoti  na  ca
tāva  daṇḍasatthaabbhukkiraṇo  hoti  .  atthi  kañci  kālaṃ  kodho
daṇḍasatthaabbhukkiraṇamatto   hoti   na   ca  tāva  daṇḍasattha-
abhinipātano  hoti  .  atthi  kañci  kālaṃ  kodho  daṇḍasattha-
abhinipātanamatto  hoti  na  ca  tāva  chindavicchindakaraṇo hoti .
Atthi  kañci  kālaṃ  kodho chindavicchindakaraṇamatto hoti na ca tāva
sambhañjanaparibhañjano hoti.
   {384.2}  Atthi  kañci  kālaṃ kodho sambhañjanaparibhañjanamatto
hoti na ca tāva aṅgamaṅgāpakaḍḍhano hoti . atthi kañci kālaṃ kodho
aṅgamaṅgāpakaḍḍhanamatto hoti na ca tāva jīvitapanāsano 1- hoti .
Atthi  kañci  kālaṃ  kodho  jīvitapanāsanamatto  hoti  na ca tāva
sabbacāgapariccāgasaṇṭhito  hoti  . yato kodho parapuggalaṃ ghātetvā
attānaṃ  ghāteti ettāvatā kodho paramussadagato paramavepullappatto
hoti  . yasseso kodho pahīno samucchinno vūpasanto paṭippassaddho
abhabbuppattiko  ñāṇagginā  daḍḍho  so  vuccati  akkodhano .
Kodhassa   pahīnattā   akkodhano   kodhavatthussa   pariññātattā
akkodhano kodhahetussa ucchinnattā akkodhanoti akkodhano.
   [385] Asantāsīti idhekacco tāsī hoti uttāsī parittāsī.
@Footnote: 1 Ma. jīvitāvoropano.
So  tasati  uttasati  parittasati  bhāyati santāsaṃ āpajjati kulaṃ vā
na labhāmi gaṇaṃ vā na labhāmi āvāsaṃ vā na labhāmi lābhaṃ vā na
labhāmi yasaṃ vā na labhāmi pasaṃsaṃ vā na labhāmi sukhaṃ vā na labhāmi
cīvaraṃ vā na labhāmi piṇḍapātaṃ vā na labhāmi senāsanaṃ vā na labhāmi
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  vā  na  labhāmi  gilānupaṭṭhākaṃ  vā na
labhāmi   appaññātomhīti   tasati  uttasati  parittasati  bhāyati
santāsaṃ āpajjati . idha bhikkhu asantāsī hoti anuttāsī aparittāsī.
So na tasati na uttasati na parittasati na bhāyati na santāsaṃ āpajjati
kulaṃ vā na labhāmi gaṇaṃ vā na labhāmi āvāsaṃ vā na labhāmi lābhaṃ
vā na labhāmi yasaṃ vā na labhāmi pasaṃsaṃ vā na labhāmi sukhaṃ vā na labhāmi
cīvaraṃ vā na labhāmi piṇḍapātaṃ vā na labhāmi senāsanaṃ vā na labhāmi
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  vā  na  labhāmi  gilānupaṭṭhākaṃ  vā
na  labhāmi  appaññātomhīti  na  tasati  na  uttasati na parittasati
na bhāyati na santāsaṃ āpajjatīti akkodhano asantāsī.
   [386]  Avikatthī akukkucoti idhekacco katthī hoti vikatthī .
So  katthati  vikatthati  ahamasmi  sīlasampannoti  vā  vattasampannoti
vā  sīlavattasampannoti vā jātiyā vā gottena vā kolaputtikena
vā   vaṇṇapokkharatāya  vā  dhanena  vā  ajjhenena  vā
kammāyatanena  vā  sippāyatanena  vā  vijjaṭṭhānena  va  sutena
Vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena  vā  vatthunā  uccākulā
pabbajitoti   vā   mahākulā  pabbajitoti  vā  mahābhogakulā
pabbajitoti  vā  uḷārabhogakulā  pabbajitoti  vā  ñāto  yasassī
gahaṭṭhapabbajitānanti   vā   lābhimhi   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānanti  vā  suttantikoti  vā  vinayadharoti
vā  dhammakathikoti vā āraññikoti vā piṇḍapātikoti vā paṃsukūlikoti
vā  tecīvarikoti  vā  sapadānacārikoti  vā khalupacchābhattikoti vā
nesajjikoti  vā  yathāsanthatikoti  vā paṭhamassa jhānassa lābhīti vā
dutiyassa  jhānassa  lābhīti  vā  tatiyassa  jhānassa  lābhīti  vā
catutthassa   jhānassa  lābhīti  vā  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā lābhīti vā katthati vikatthati.
   {386.1} Evaṃ na katthati na vikatthati. Katthanā ārato virato
paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto visaññutto vimariyādikatena
cetasā viharatīti avikatthī.
   [387]  Akukkucoti  kukkuccanti  hatthakukkuccampi  kukkuccaṃ
pādakukkuccampi  kukkuccaṃ  hatthapādakukkuccampi  kukkuccaṃ  akappiye
kappiyasaññitā  kappiye  akappiyasaññitā  [1]-  avajje vajjasaññitā
vajje avajjasaññitā yaṃ evarūpaṃ kukkuccaṃ kukkuccāyanā kukkuccāyitattaṃ
cetaso  vippaṭisāro  manovilekho  idaṃ  vuccati  kukkuccaṃ .
@Footnote: 1 Ma. vikāle kālasaññitā kāle vikālasaññitā.
Apica  dvīhi  kāraṇehi  uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso  vippaṭisāro
manovilekho katattā ca akatattā ca.
   {387.1}  Kathaṃ  katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccaṃ
cetaso vippaṭisāro manovilekho . kataṃ me kāyaduccaritaṃ akataṃ me
kāyasucaritanti  uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho .
Kataṃ  me  vacīduccaritaṃ  akataṃ  me  vacīsucaritanti  uppajjati kukkuccaṃ
cetaso vippaṭisāro manovilekho . kataṃ me manoduccaritaṃ akataṃ me
manosucaritanti  uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho .
Kato  me  pāṇātipāto  akatā  me  pāṇātipātā  veramaṇīti
uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso  vippaṭisāro  manovilekho . kataṃ me
adinnādānaṃ  akatā  me  adinnādānā veramaṇīti uppajjati kukkuccaṃ
cetaso  vippaṭisāro manovilekho . kato me kāmesu micchācāro
akatā  me  kāmesu  micchācārā  veramaṇīti  uppajjati  kukkuccaṃ
cetaso vippaṭisāro manovilekho.
   {387.2} Kato me musāvādo akatā me musāvādā veramaṇīti.
Katā me pisuṇā vācā akatā me pisuṇāya vācāya veramaṇīti. Katā
me pharusā vācā akatā me pharusāya vācāya veramaṇīti. Kato me
samphappalāpo akatā me samphappalāpā veramaṇīti . katā me abhijjhā
akatā me anabhijjhāti . Kato me byāpādo akato me abyāpādoti.
Katā  me  micchādiṭṭhi  akatā  me sammādiṭṭhīti uppajjati kukkuccaṃ
Cetaso  vippaṭisāro manovilekho . evaṃ katattā ca akatattā ca
uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso  vippaṭisāro  manovilekho  .  athavā
sīlesumhi  na  paripūrikārīti  uppajjati  kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro
manovilekho   .  indriyesumhi  aguttadvāroti  .  bhojane
amattaññumhīti  .  jāgariyaṃ  ananuyuttomhīti  .  na  satisampajaññena
samannāgatomhīti  .  abhāvitā  me  cattāro  satipaṭṭhānāti .
Abhāvitā  me  cattāro sammappadhānāti . abhāvitā me cattāro
iddhippādāti  .  abhāvitāni me pañcindriyānīti . abhāvitāni me
pañca  balānīti  .  abhāvitā  me satta bojjhaṅgāti . abhāvito
me  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggoti  .  dukkhaṃ me apariññātanti .
Samudayo  me appahīnoti . maggo me abhāvitoti . nirodho me
asacchikatoti  uppajjati  kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho .
Yassetaṃ   kukkuccaṃ   pahīnaṃ   samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ
abhabbuppattikaṃ   ñāṇagginā   daḍḍhaṃ  so  vuccati  akukkuccoti
avikatthī akukkuco.
   [388]  Mantābhāṇī  anuddhatoti  mantā  vuccati  paññā yā
paññā  pajānanā  .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi . mantāya
pariggahetvā  vācaṃ  bhāsati bahumpi kathento bahumpi bhaṇanto bahumpi
dīpayanto  bahumpi  voharanto  [1]-  dukkathitaṃ  dubbhāsitaṃ  dubbhaṇitaṃ
dullapitaṃ  duruttaṃ  vācaṃ  na bhāsatīti mantābhāṇī . anuddhatoti tattha
@Footnote: 1 Yu. dukkaṭaṃ.
Katamaṃ  uddhaccaṃ  yaṃ  cittassa  uddhaccaṃ  avūpasamo cetaso vikkhepo
bhantattaṃ  cittassa  idaṃ  vuccati  uddhaccaṃ . yassetaṃ uddhaccaṃ pahīnaṃ
samucchinnaṃ   vūpasantaṃ   paṭippassaddhaṃ   abhabbuppattikaṃ   ñāṇagginā
daḍḍhaṃ so vuccati anuddhatoti mantābhāṇī anuddhato.
   [389]  Save  vācāyato  munīti idha bhikkhu musāvādaṃ pahāya
musāvādā  paṭivirato  hoti  saccavādī  saccasandho theto paccayiko
avisaṃvādako  lokassa  .  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  hoti  ito  sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya
amutra  vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti bhinnānaṃ
vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā samaggārāmo samaggarato
samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā hoti . pharusaṃ vācaṃ pahāya
pharusāya  vācāya  paṭivirato hoti yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā
pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  .  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā
paṭivirato  hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī vinayavādī
nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ  pariyantavatiṃ
atthasañhitaṃ.
   {389.1} Catūhi vacīsucaritehi samannāgato catuddosāpagataṃ vācaṃ
bhāsati  .  dvattiṃsāya  tiracchānakathāya  ārato  virato  paṭivirato
nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena cetasā
viharati  .  dasavatthūni  katheti  .  seyyathīdaṃ . appicchakathaṃ katheti
Santuṭṭhikathaṃ  pavivekakathaṃ  asaṃsaggakathaṃ  viriyārambhakathaṃ  sīlakathaṃ  samādhikathaṃ
paññākathaṃ    vimuttikathaṃ    vimuttiñāṇadassanakathaṃ    satipaṭṭhānakathaṃ
sammappadhānakathaṃ   iddhippādakathaṃ  indriyakathaṃ  balakathaṃ  bojjhaṅgakathaṃ
maggakathaṃ  phalakathaṃ  nibbānakathaṃ katheti . vācāyatoti yatto paṭiyatto
gutto  gopito  rakkhito  saṃvuto  vūpasanto . munīti monaṃ vuccati
ñāṇaṃ  .pe.  saṅgajālamaticca  so  munīti save vācāyato muni .
Tenāha bhagavā
       akkodhano asantāsī    avikatthī akukkuco
       mantābhāṇī anuddhato   save vācāyato munīti.
   [390] Nirāsattī anāgate     atītaṃ nānusocati
       vivekadassī phassesu      diṭṭhīsu ca na niyyati.
   [391]  Nirāsattī  anāgateti  āsatti  vuccati  taṇhā yo
rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . Yassesā āsatti
taṇhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhāti  evampi  nirāsattī  anāgate  .  athavā
evaṃrūpo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāgameti
evaṃvedano  siyaṃ  evaṃsañño  siyaṃ  evaṃsaṅkhāro siyaṃ evaṃviññāṇo
siyaṃ   anāgatamaddhānanti   tattha   nandiṃ   na   samanvāgameti
evampi  nirāsattī  anāgate  .  athavā  iti  me  cakkhu siyā
anāgatamaddhānaṃ  iti  rūpāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya  cittaṃ  na
Paṇidahati   cetaso   appaṇidhānapaccayā   na   tadabhinandati  na
tadabhinandanto  evampi  nirāsattī  anāgate  .  iti  me  sotaṃ
siyā  anāgatamaddhānaṃ  iti  saddāti  .pe.  iti me mano siyā
anāgatamaddhānaṃ  iti  dhammāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya  cittaṃ
na  paṇidahati  cetaso  appaṇidhānapaccayā  na  tadabhinandati  na
tadabhinandanto  evampi  nirāsattī  anāgate  .  athavā  imināhaṃ
sīlena  vā vattena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā
bhavissāmi  devaññataro  vāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya  cittaṃ
na  paṇidahati  cetaso  appaṇidhānapaccayā  na  tadabhinandati  na
tadabhinandanto evampi nirāsattī anāgate.
   [392] Atītaṃ nānusocatīti vipariṇataṃ vā vatthuṃ na socati vipariṇatamhi
vā vatthusmiṃ na socati cakkhuṃ me vipariṇatanti na socati sotaṃ me ghānaṃ
me jivhā me kāyo me rūpā me saddā me gandhā me rasā me
phoṭṭhabbā me kulaṃ me gaṇaṃ me āvāso me lābho me yaso me
pasaṃsā  me  sukhaṃ  me  cīvaraṃ  me piṇḍapāto me senāsanaṃ me
gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  me  mātā me pitā me bhātā me
bhaginī  me  putto  me  dhītā me mittāmaccā me ñātakā me
sālohitā  me  vipariṇatāti  na socati na kilamati na paridevati na
urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ āpajjatīti atītaṃ nānusocati.
   [393] Vivekadassī phassesūti phassoti cakkhusamphasso sotasamphasso
ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso   manosamphasso
adhivacanasamphasso  paṭighasamphasso  sukhavedanīyo  samphasso  dukkhavedanīyo
samphasso  adukkhamasukhavedanīyo  samphasso  kusalo  phasso  akusalo
phasso  abyākato  phasso  kāmāvacaro  phasso  rūpāvacaro phasso
arūpāvacaro  phasso  suññato  phasso  animitto  phasso appaṇihito
phasso  lokiyo  phasso  lokuttaro phasso atīto phasso anāgato
phasso  paccuppanno  phasso  yo evarūpo phasso phusanā samphusanā
samphusitattaṃ ayaṃ vuccati phasso.
   {393.1}  Vivekadassī  phassesūti  cakkhusamphassaṃ vivittaṃ passati
attena vā attaniyena vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā
avipariṇāmadhammena  vā  .  sotasamphassaṃ  vivittaṃ  passati .
Ghānasamphassaṃ  vivittaṃ  passati  .  jivhāsamphassaṃ  vivittaṃ  passati .
Kāyasamphassaṃ  vivittaṃ  passati  .  manosamphassaṃ  vivittaṃ  passati .
Adhivacanasamphassaṃ  vivittaṃ  passati  .  paṭighasamphassaṃ  vivittaṃ passati .
Sukhavedanīyaṃ  samphassaṃ  .  dukkhavedanīyaṃ  samphassaṃ . adukkhamasukhavedanīyaṃ
samphassaṃ  .  kusalaṃ  phassaṃ  . akusalaṃ phassaṃ . abyākataṃ phassaṃ .
Kāmāvacaraṃ  phassaṃ . rūpāvacaraṃ phassaṃ . arūpāvacaraṃ phassaṃ . lokiyaṃ
phassaṃ  .  lokuttaraṃ  phassaṃ  vivittaṃ passati attena vā attaniyena
vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā.
Athavā  atītaṃ  phassaṃ  anāgatehi  ca  phassehi  paccuppannehi  ca
Phassehi  vivittaṃ  passati  .  anāgataṃ  phassaṃ  atītehi ca phassehi
paccuppannehi  ca  phassehi  vivittaṃ  passati  .  paccuppannaṃ  phassaṃ
atītehi ca phassehi anāgatehi ca phassehi vivittaṃ passati . athavā
ye  te  phassā  ariyā anāsavā lokuttarā suññatapaṭisaṃyuttā te
phasse  vivitte passati rāgena dosena mohena kodhena upanāhena
makkhena  paḷāsena  issāya macchariyena māyāya sāṭheyyena thambhena
sārambhena  mānena  atimānena  madena  pamādena  sabbakilesehi
sabbaduccaritehi   sabbadarathehi   sabbapariḷāhehi   sabbasantāpehi
sabbākusalābhisaṅkhārehi vivitte passatīti vivekadassī phassesu.
   [394]  Diṭṭhīsu  ca  na  niyyatīti tassa dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni
pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā  daḍḍhāni  so  diṭṭhiyā na yāyati na niyyati na vuyhati
na  saṃhariyati  napi  taṃ  diṭṭhigataṃ  sārato pacceti na paccāgacchatīti
diṭṭhīsu ca na niyyati. Tenāha bhagavā
        nirāsattī anāgate     atītaṃ nānusocati
        vivekadassī phassesu      diṭṭhīsu ca na niyyatīti.
   [395] Paṭilīno akuhako       apihālu amaccharī
       appagabbho ajeguccho    pesuṇeyye ca no yuto.
   [396] Paṭilīno akuhakoti paṭilīnoti rāgassa pahīnattā paṭilīno
dosassa  pahīnattā  paṭilīno  mohassa  pahīnattā  paṭilīno  kodhassa
Upanāhassa   makkhassa  paḷāsassa  issāya  macchariyassa  .pe.
Sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  pahīnattā  paṭilīno  .  vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
kathañca bhikkhave bhikkhu paṭilīno hoti idha bhikkhave bhikkhuno asmimāno
pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ
anuppādadhammo evaṃ kho bhikkhave bhikkhu paṭilīno hotīti paṭilīno.
   [397]  Akuhakoti  tīṇi  kuhanavatthūni  paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ
kuhanavatthu   iriyāpathasaṅkhātaṃ   kuhanavatthu   sāmantajappanasaṅkhātaṃ
kuhanavatthu.
   {397.1} Katamaṃ paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu. Idha gahapatikā
bhikkhuṃ  nimantenti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi .
So  pāpiccho  icchāpakato atthiko cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  bhiyyokamyataṃ upādāya cīvaraṃ paccakkhāti piṇḍapātaṃ
paccakkhāti senāsanaṃ paccakkhāti gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ paccakkhāti.
So evamāha kiṃ samaṇassa mahagghena cīvarena etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo susānā vā
saṅkārakūṭā  vā pāpaṇikā vā nantakāni uccinitvā saṅghāṭiṃ katvā
dhāreyya kiṃ samaṇassa mahagghena piṇḍapātena etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo
uñchācariyāya  piṇḍiyālopena  jīvikaṃ  kappeyya kiṃ samaṇassa mahagghena
senāsanena etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo rukkhamūliko vā assa sosāniko vā
Abbhokāsiko  vā kiṃ samaṇassa mahagghena gilānapaccayabhesajjaparikkhārena
etaṃ  sāruppaṃ  yaṃ samaṇo pūtimuttena vā harītakīkhaṇḍena vā osathaṃ
kareyyāti  tadupādāya lūkhaṃ cīvaraṃ dhāreti lūkhaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjati lūkhaṃ
senāsanaṃ  paṭisevati  lūkhaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  paṭisevati .
Tamenaṃ gahapatikā evaṃ jānanti ayaṃ samaṇo appiccho santuṭṭho pavivitto
asaṃsaṭṭho  āraddhaviriyo  dhutavādoti  bhiyyo  bhiyyo  nimantenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi.
   {397.2}  So evamāha tiṇṇaṃ sammukhībhāvā saddho kulaputto
bahuṃ  puññaṃ  pasavati  saddhāya  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ
puññaṃ   pasavati  deyyadhammassa  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto
bahuṃ  puññaṃ  pasavati  dakkhiṇeyyānaṃ  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto
bahuṃ  puññaṃ  pasavati  tumhākañcevāyaṃ  saddhā  atthi  deyyadhammo
cāyaṃ  saṃvijjati  ahañca  paṭiggāhako  sacāhaṃ  na  paṭiggahessāmi
evaṃ  tumhe  puññena  parihīnā  bhavissatha  na mayhaṃ iminā attho
apica   tumhākaññeva   anukampāya   paṭiggaṇhāmīti   tadupādāya
bahumpi   cīvaraṃ   paṭiggaṇhāti  bahumpi  piṇḍapātaṃ  paṭiggaṇhāti
bahumpi  senāsanaṃ  paṭiggaṇhāti  bahumpi  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
paṭiggaṇhāti  .  yā  evarūpā bhākuṭikā bhākuṭiyaṃ kuhanā kuhāyanā
kuhitattaṃ idaṃ vuccati paṭisevanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {397.3} Katamaṃ iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu. Idhekacco pāpiccho
icchāpakato  sambhāvanādhippāyo  evaṃ  maṃ  jano  sambhāvessatīti
gamanaṃ  saṇṭhapeti  ṭhānaṃ  saṇṭhapeti  nisajjaṃ  saṇṭhapeti  sayanaṃ
saṇṭhapeti  paṇidhāya  gacchati  paṇidhāya  tiṭṭhati  paṇidhāya  nisīdati
paṇidhāya  seyyaṃ  kappeti  samāhito  viya  gacchati  samāhito  viya
tiṭṭhati  samāhito  viya  nisīdati  samāhito  viya  seyyaṃ  kappeti
āpāthakajjhāyīva  hoti  .  yā  evarūpā  iriyāpathassa  āṭhapanā
ṭhapanā  saṇṭhapanā  bhākuṭikā  bhākuṭiyaṃ  kuhanā  kuhāyanā  kuhitattaṃ
idaṃ vuccati iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {397.4}  Katamaṃ sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu . idhekacco
pāpiccho icchāpakato sambhāvanādhippāyo evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti
ariyadhammasannissitaṃ vācaṃ bhāsati yo evarūpaṃ cīvaraṃ dhāreti so samaṇo
mahesakkhoti  bhaṇati  yo  evarūpaṃ pattaṃ dhāreti lohathālakaṃ dhāreti
dhammakarakaṃ dhāreti parisāvanaṃ dhāreti kuñcikaṃ dhāreti upāhanaṃ dhāreti
kāyabandhanaṃ dhāreti āyogaṃ dhāreti so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati.
Yassa  evarūpo  upajjhāyo so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati . yassa
evarūpo  ācariyo  evarūpā  samānupajjhāyakā  samānācariyakā
mittā sandiṭṭhā sambhattā sahāyā so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati .
Yo  evarūpe vihāre vasati so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati . yo
Evarūpe  aḍḍhayoge  vasati  pāsāde  vasati hammiye vasati guhāyaṃ
vasati leṇe vasati kuṭiyā vasati kūṭāgāre vasati aṭṭe vasati māḷe
vasati  uddaṇḍe  vasati  upaṭṭhānasālāyaṃ  vasati  maṇḍape  vasati
rukkhamūle vasati so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati. Athavā korajikakorajiko
bhākuṭikabhākuṭiko  kuhakakuhako  lapakalapako  mukhasambhāvito  ayaṃ  samaṇo
imāsaṃ  evarūpānaṃ  santānaṃ  vihārasamāpattīnaṃ  lābhīti tādisaṃ gambhīraṃ
gūḷhaṃ  nipuṇaṃ  paṭicchannaṃ  lokuttarasuññatapaṭisaññuttaṃ  kathaṃ  katheti .
Yā  evarūpā  bhākuṭikā  bhākuṭiyaṃ kuhanā kuhāyanā kuhāyitattaṃ idaṃ
vuccati sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {397.5}  Yassimāni  tīṇi  kuhanavatthūni  pahīnāni samucchinnāni
vūpasantāni    paṭippassaddhāni    abhabbuppattikāni   ñāṇagginā
daḍḍhāni so vuccati akuhakoti paṭilīno akuhako.
   [398] Apihālu amaccharīti pihā vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo
.pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . yassesā pihā pahīnā samucchinnā
vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so
vuccati apihālu. So rūpe na piheti sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ
āvāsaṃ lābhaṃ yasaṃ pasaṃsaṃ sukhaṃ cīvaraṃ piṇḍapātaṃ senāsanaṃ gilānapaccayabhesajja-
parikkhāraṃ kāmadhātuṃ rūpadhātuṃ arūpadhātuṃ kāmabhavaṃ rūpabhavaṃ arūpabhavaṃ saññābhavaṃ
Asaññābhavaṃ   nevasaññānāsaññābhavaṃ   ekavokārabhavaṃ  catuvokārabhavaṃ
pañcavokārabhavaṃ  atītaṃ  anāgataṃ  paccuppannaṃ  diṭṭhasutamutaviññātabbe
dhamme na piheti na icchati na sādiyati na pattheti nābhijappatīti apihālu.
Amaccharīti  pañca  macchariyāni  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ lābhamacchariyaṃ
vaṇṇamacchariyaṃ dhammamacchariyaṃ yaṃ evarūpaṃ macchariyaṃ maccharāyanā maccharāyitattaṃ
vevicchaṃ kadariyaṃ kaṭukañcakatā aggahitattaṃ cittassa idaṃ vuccati macchariyaṃ.
Apica khandhamacchariyampi macchariyaṃ dhātumacchariyampi macchariyaṃ āyatanamacchariyampi
macchariyaṃ gāho idaṃ vuccati macchariyaṃ . yassetaṃ macchariyaṃ pahīnaṃ samucchinnaṃ
vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhaṃ  so vuccati
amaccharīti. Apihālu amaccharī.
   [399]  Appagabbho  ajegucchoti pāgabbhiyanti tīṇi pāgabbhiyāni
kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ cetasikaṃ pāgabbhiyaṃ.
   {399.1} Katamaṃ kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ. Idhekacco saṅghagatopi kāyikaṃ
pāgabbhiyaṃ  dasseti gaṇagatopi kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti bhojanasālāyapi
kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ  dasseti  jantāgharepi  kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ dasseti
udakatitthepi  kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ  dasseti antaragharaṃ pavisantopi kāyikaṃ
pāgabbhiyaṃ dasseti antaragharaṃ paviṭṭhopi kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.2} Kathaṃ saṅghagato kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco saṅghagato
Acittikārakato  there  bhikkhū ghaṭṭayantopi tiṭṭhati ghaṭṭayantopi nisīdati
puratopi tiṭṭhati puratopi nisīdati uccepi āsane nisīdati sasīsaṃ pārupitvāpi
nisīdati  ṭhitakopi bhaṇati bāhāvikkhepakopi bhaṇati evaṃ saṅghagato kāyikaṃ
pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.3} Kathaṃ gaṇagato kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco gaṇagato
acittikārakato  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  anupāhanānaṃ caṅkamantānaṃ saupāhano
caṅkamati  nīce  caṅkame caṅkamantānaṃ ucce caṅkame caṅkamati chamāyaṃ
caṅkamantānaṃ  caṅkame  caṅkamati  ghaṭṭayantopi  tiṭṭhati  ghaṭṭayantopi
nisīdati puratopi tiṭṭhati puratopi nisīdati uccepi āsane nisīdati sasīsaṃ
pārupitvāpi  nisīdati  ṭhitakopi  bhaṇati  bāhāvikkhepakopi  bhaṇati evaṃ
gaṇagato kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.4} Kathaṃ bhojanasālāya kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
bhojanasālāya  acittikārakato  there  bhikkhū anupakhajja nisīdati navepi
bhikkhū  āsanena  paṭibāhati  ghaṭṭayantopi  tiṭṭhati  ghaṭṭayantopi
nisīdati puratopi tiṭṭhati puratopi nisīdati uccepi āsane nisīdati sasīsaṃ
pārupitvāpi  nisīdati  ṭhitakopi  bhaṇati  bāhāvikkhepakopi  bhaṇati evaṃ
bhojanasālāya kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.5} Kathaṃ jantāghare kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
jantāghare  acittikārakato  there  bhikkhū  ghaṭṭayantopi  tiṭṭhati
ghaṭṭayantopi  nisīdati puratopi tiṭṭhati puratopi nisīdati uccepi āsane
Nisīdati  anāpucchāpi  kaṭṭhaṃ  pakkhipati  anāpucchāpi  dvāraṃ  pidahati
evaṃ jantāghare kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.6} Kathaṃ udakatitthe kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
udakatitthe  acittikārakato there bhikkhū ghaṭṭayantopi otarati puratopi
otarati  ghaṭṭayantopi  nhāyati puratopi nhāyati uparipi 1- nhāyati
ghaṭṭayantopi  uttarati  puratopi  uttarati  uparipi 2- uttarati evaṃ
udakatitthe kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.7} Kathaṃ antaragharaṃ pavisanto kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
Idhekacco antaragharaṃ pavisanto acittikārakato there bhikkhū ghaṭṭayantopi
gacchati puratopi gacchati vokkammapi therānaṃ bhikkhūnaṃ purato gacchati evaṃ
antaragharaṃ pavisanto kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.8} Kathaṃ antaragharaṃ paviṭṭho kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
Idhekacco  antaragharaṃ  paviṭṭho na pavisa bhanteti vuccamāno pavisati
na  tiṭṭha  bhanteti vuccamāno tiṭṭhati na nisīda bhanteti vuccamāno
nisīdati  anokāsampi  pavisati anokāsepi tiṭṭhati anokāsepi nisīdati
yāni  tāni  honti  kulānaṃ ovarakāni gūḷhāni ca paṭicchannāni ca
yattha  kulitthiyo  kuladhītaro  kulasuṇhāyo kulakumāriyo nisīdanti tatthapi
sahasā  pavisati  kumārakassapi  sīsaṃ parāmasati evaṃ antaragharaṃ paviṭṭho
kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idaṃ kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ.
   {399.9} Katamaṃ vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ. Idhekacco saṅghagatopi vācasikaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. uparitopi.
Pāgabbhiyaṃ  dasseti  gaṇagatopi  vācasikaṃ  pāgabbhiyaṃ dasseti antaragharaṃ
paviṭṭhopi vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.10} Kathaṃ saṅghagato vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
saṅghagato  acittikārakato  there  bhikkhū  anāpucchā vā anajjhiṭṭho
vā  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  bhaṇati pañhaṃ visajjeti pāṭimokkhaṃ
uddisati  ṭhitakopi  bhaṇati  bāhāvikkhepakopi  bhaṇati  evaṃ  saṅghagato
vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.11} Kathaṃ gaṇagato vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
gaṇagato  acittikārakato there bhikkhū anāpucchā vā anajjhiṭṭho vā
ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  bhaṇati  pañhaṃ  visajjeti ṭhitakopi bhaṇati
bāhāvikkhepakopi   bhaṇati   ārāmagatānaṃ   bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ
upāsikānaṃ   dhammaṃ  bhaṇati  pañhaṃ  visajjeti  ṭhitakopi  bhaṇati
bāhāvikkhepakopi bhaṇati evaṃ gaṇagato vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {399.12} Kathaṃ antaragharaṃ paviṭṭho vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
Idhekacco antaragharaṃ paviṭṭho itthiṃ vā kumāriṃ vā āha 1- itthannāme
itthaṅgotte kiṃ atthi yāgū atthi bhattaṃ atthi khādanīyaṃ atthi kiṃ pivissāma kiṃ
bhuñjissāma kiṃ khādissāma kiṃ vā atthi kiṃ vā me dassathāti vippalapati [2]- evaṃ
antaragharaṃ paviṭṭho vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idaṃ vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. evamāha. 2 Ma. yā evarūpā vācā palāpo vippalāpo lālappo lālappanā
@lālappitattaṃ. Yu. yo evarūpo vācā palāpo ....
   {399.13} Katamaṃ cetasikaṃ pāgabbhiyaṃ . Idhekacco na uccākulā
pabbajito  samāno  uccākulā pabbajitena saddhiṃ sadisaṃ attānaṃ dahati
cittena . na mahākulā pabbajito samāno mahākulā pabbajitena saddhiṃ
sadisaṃ  attānaṃ dahati cittena . na mahābhogakulā pabbajito samāno
mahābhogakulā  pabbajitena  saddhiṃ sadisaṃ attānaṃ dahati cittena . na
uḷārabhogakulā  pabbajito  samāno  .  na  suttantiko  samāno
suttantikena  saddhiṃ  sadisaṃ  attānaṃ  dahati cittena . na vinayadharo
samāno . na dhammakathiko samāno . na āraññiko samāno . na
piṇḍapātiko  samāno  .  na  paṃsukūliko samāno . na tecīvariko
samāno  .  na  sapadānacāriko  samāno  .  na khalupacchābhattiko
samāno  . na nesajjiko samāno . na yathāsanthatiko samāno .
Na  paṭhamassa  jhānassa lābhī samāno paṭhamassa jhānassa lābhinā saddhiṃ
sadisaṃ  attānaṃ  dahati  cittena  .pe.  na nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattiyā   lābhī   samāno  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
lābhinā saddhiṃ sadisaṃ attānaṃ dahati cittena . Idaṃ cetasikaṃ pāgabbhiyaṃ.
Yassimāni  tīṇi  pāgabbhiyāni  pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni
paṭippassaddhāni   abhabbuppattikāni   ñāṇagginā   daḍḍhāni   so
vuccati appagabbhoti appagabbho.
   [400] Ajegucchoti atthi puggalo jeguccho atthi ajeguccho.
   {400.1} Katamo ca puggalo jeguccho. Idhekacco puggalo dussīlo
Hoti  pāpadhammo  asucisaṅkassarasamācāro  paṭicchannakammanto assamaṇo
samaṇapaṭiñño    abrahmacārī    brahmacāripaṭiñño    antopūti
avassuto  kasambujāto  ayaṃ  vuccati  puggalo  jeguccho . athavā
kodhano  hoti  upāyāsabahulo  appampi  vutto  samāno abhisajjati
kuppati  byāpajjati  patiṭṭhiyati  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukaroti  ayaṃ  vuccati puggalo jeguccho . athavā kodhano hoti
upānāhī  hoti makkhī hoti paḷāsī hoti issukī hoti maccharī hoti
saṭho hoti māyāvī hoti thaddho hoti atimānī hoti pāpiccho hoti
micchādiṭṭhi  hoti  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānaggāhī  1-
duppaṭinissaggī hoti ayaṃ vuccati puggalo jeguccho.
   {400.2} Katamo ca puggalo ajeguccho . idha bhikkhu sīlavā
hoti    pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu
ayaṃ  vuccati  puggalo  ajeguccho  .  athavā  akkodhano  hoti
anupāyāsabahulo  bahumpi  vutto  samāno  na  abhisajjati na kuppati
na  byāpajjati  na  patiṭṭhiyati  na  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukaroti  ayaṃ  vuccati  puggalo  ajeguccho . athavā akkodhano
hoti  anupanāhī  hoti  amakkhī  hoti  apaḷāsī  hoti  anissukī
hoti  amaccharī  hoti  asaṭho  hoti amāyāvī hoti athaddho hoti
@Footnote: 1 Ma. ādānaggāhī.
Anatimānī  hoti  na  pāpiccho  hoti  na  micchādiṭṭhi  hoti
asandiṭṭhiparāmāsī   hoti   anādhānaggāhī   1-   supaṭinissaggī
hoti  ayaṃ  vuccati  puggalo  ajeguccho  . sabbo kalyāṇaputhujjanaṃ
upādāya ariyapuggalo ajegucchoti appagabbho ajeguccho.
   [401]  Pesuṇeyye  ca  no  yutoti pesuññanti idhekacco
pisuṇavāco  hoti  ito  sutvā  amutra  akkhātā imesaṃ bhedāya
amutra  vā  sutvā  imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti samaggānaṃ
vā  bhettā  bhinnānaṃ  vā  anuppadātā  vaggārāmo  vaggarato
vagganandī  vaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti idaṃ vuccati pesuññaṃ .
Apica  dvīhi  kāraṇehi  pesuññaṃ  upasaṃharati  piyakamyatāya  vā
bhedādhippāyo vā.
   {401.1} Kathaṃ piyakamyatāya pesuññaṃ upasaṃharati . imassa piyo
bhavissāmi manāpo bhavissāmi vissāsiko bhavissāmi abbhantariko bhavissāmi
suhadayo bhavissāmīti evaṃ piyakamyatāya pesuññaṃ upasaṃharati.
   {401.2}  Kathaṃ  bhedādhippāyo  pesuññaṃ  upasaṃharati . kathaṃ
ime nānā assu vinā assu vaggā assu dvedhā assu dvejjhā
assu  dvepakkhā  assu  bhijjeyyuṃ na samāgaccheyyuṃ dukkhaṃ na phāsu
vihareyyunti evaṃ bhedādhippāyo 2- pesuññaṃ upasaṃharati.
   {401.3} Yassetaṃ pesuññaṃ pahīnaṃ samucchinnaṃ vūpasantaṃ paṭippassaddhaṃ
abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhaṃ  so  pesuññe  na  yutto
@Footnote: 1 Ma. anādānaggāhī. 2 Ma. bhedādhippāyena.
Nappayutto  nāyutto  na samāyuttoti pesuṇeyye ca no yuto .
Tenāha bhagavā
       paṭilīno akuhako       apihālu amaccharī
       appagabbho ajeguccho   pesuṇeyye ca no yutoti.
   [402] Sātiyesu anassāvī     atimāne ca no yuto
       saṇho ca paṭibhāṇavā    na saddho na virajjati.
   [403] Sātiyesu anassāvīti sātiyā vuccanti pañca kāmaguṇā.
Kiṃkāraṇā sātiyā vuccanti pañca kāmaguṇā . yebhuyyena devamanussā
pañcakāmaguṇe  icchanti  sādiyanti  patthayanti  pihayanti  abhijappanti
taṃkāraṇā  sātiyā vuccanti pañca kāmaguṇā . yesaṃ esā sātiyā
taṇhā  appahīnā  tesaṃ  cakkhuto  rūpataṇhā  savati  pasavati sandati
pavattati  .  sotato  saddataṇhā  .  ghānato  gandhataṇhā .
Jivhāto  rasataṇhā  .  kāyato  phoṭṭhabbataṇhā  .  manato
dhammataṇhā savati pasavati 1- sandati pavattati . yesaṃ esā sātiyā
taṇhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhā tesaṃ cakkhuto rūpataṇhā na savati na pasavati 2-
na sandati na pavattati . sotato saddataṇhā .pe. Manato dhammataṇhā
na savati na pasavati na sandati na pavattatīti sātiyesu anassāvī.
   [404] Atimāne ca no yutoti katamo atimāno. Idhekacco
@Footnote: 1 Ma. āsavati . 2 Ma. nāsavati.
Paraṃ  atimaññati  jātiyā  vā gottena vā .pe. aññataraññatarena
vā  vatthunā  .  yo  evarūpo māno maññanā maññitattaṃ uṇṇati
uṇṇamo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ  vuccati
atimāno  .  yasseso  atimāno  pahīno  samucchinno  vūpasanto
paṭippassaddho  abhabbuppattiko  ñāṇagginā  daḍḍho  so  atimāne
no yutto nappayutto nāyutto na samāyuttoti atimāne ca no yuto.
   [405]  Saṇho  ca  paṭibhāṇavāti [1]- saṇhena kāyakammena
samannāgatoti  saṇho . saṇhena vacīkammena . saṇhena manokammena
samannāgatoti  saṇho  .  saṇhehi  satipaṭṭhānehi  samannāgatoti
saṇho  .  saṇhehi  sammappadhānehi  .  saṇhehi iddhippādehi .
Saṇhehi  indriyehi  .  saṇhehi  balehi  . saṇhehi bojjhaṅgehi
samannāgatoti  saṇho  .  saṇhena  ariyena  aṭṭhaṅgikena  maggena
samannāgatoti saṇho.
   [406]  Paṭibhāṇavāti  tayo  paṭibhāṇavanto  pariyattipaṭibhāṇavā
paripucchāpaṭibhāṇavā adhigamapaṭibhāṇavā.
   {406.1} Katamo pariyattipaṭibhāṇavā. Idhekaccassa pariyāpuṭaṃ hoti
suttaṃ  geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ. Tassa pariyattiṃ nissāya paṭibhāyati. Ayaṃ pariyattipaṭibhāṇavā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṇhoti.
   {406.2} Katamo paripucchāpaṭibhāṇavā. Idhekacco paripucchako 1-
hoti attatthe ca ñāyatthe ca lakkhaṇe ca kāraṇe ca ṭhānāṭhāne ca.
Tassa taṃ paripucchaṃ nissāya paṭibhāyati. Ayaṃ paripucchāpaṭibhāṇavā.
   {406.3} Katamo adhigamapaṭibhāṇavā . Idhekaccassa adhigatā honti
cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro sammappadhānā cattāro iddhippādā
pañcindriyāni   pañca   balāni   satta   bojjhaṅgā   ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  cattāri  sāmaññaphalāni  catasso  paṭisambhidā
cha  abhiññā  .  tassa  attho  ñāto  dhammo  ñāto  nirutti
ñātā  . atthe ñāte attho paṭibhāyati . dhamme ñāte dhammo
paṭibhāyati  .  niruttiyā  ñātāya  nirutti  paṭibhāyati  .  imesu
tīsu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  imāya  paṭibhāṇapaṭisambhidāya
upeto  samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno
samannāgato  hoti  so  vuccati  paṭibhāṇavā  .  yassa  pariyatti
natthi  paripucchā  natthi  adhigamo  natthi  kiṃ  tassa  paṭibhāyissatīti
saṇho ca paṭibhāṇavā.
   [407] Na saddho na virajjatīti na saddhoti sāmaṃ sayamabhiññātaṃ
attapaccakkhaṃ  dhammaṃ  na  kassaci  saddahati 2- aññassa samaṇassa vā
brāhmaṇassa vā devassa vā mārassa vā [3]- brahmuno vā sabbe
saṅkhārā  aniccāti  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ  attapaccakkhaṃ  dhammaṃ  na
kassaci  saddahati 4- aññassa samaṇassa vā brāhmaṇassa vā devassa
@Footnote: 1 Ma. paripucchitā. 2-4 Yu. saddhahati. 3 Yu. narassa vā.
Vā mārassa vā [1]- brahmuno vā . sabbe saṅkhārā dukkhāti.
Sabbe  dhammā  anattāti  .  avijjāpaccayā  saṅkhārāti  .pe.
Jātipaccayā   jarāmaraṇanti  .  avijjānirodhā  saṅkhāranirodhoti
.pe.  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  idaṃ  dukkhanti  .pe.
Ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  .  ime  āsavāti  .pe. ayaṃ
āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  .  ime  dhammā abhiññeyyāti .pe.
Ime  dhammā sacchikātabbāti . [2]- channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   pañcannaṃ
upādānakkhandhānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  3-  .  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ  attapaccakkhaṃ  dhammaṃ  na  kassaci
saddahati  aññassa  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  devassa  vā
mārassa vā brahmuno vā.
   {407.1} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā saddahasi tvaṃ sārīputta saddhindriyaṃ bhāvitaṃ
bahulīkataṃ amatogadhaṃ hoti amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  bhāvitaṃ bahulīkataṃ amatogadhaṃ hoti amataparāyanaṃ
amatapariyosānanti . na khvāhaṃ ettha bhante bhagavato saddhāya gacchāmi
saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ bhāvitaṃ
bahulīkataṃ  amatogadhaṃ  hoti  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ yesaṃ nūnetaṃ
@Footnote: 1 Yu. narassa vā. 2 Ma. sāmaṃ sayaṃ abhiññātaṃ ... 3 Yu. nissaraṇañcāti.
@Ma. nissaraṇañca sāmaṃ sayaṃ abhiññātaṃ.
Bhante  añātaṃ  assa  adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ  aphusitaṃ  paññāya
te  tattha  paresaṃ  saddhāya gaccheyyuṃ saddhindriyaṃ .pe. paññindriyaṃ
bhāvitaṃ  bahulīkataṃ  amatogadhaṃ  hoti  amataparāyanaṃ  amatapariyosānanti
yesañca  kho etaṃ bhante ñātaṃ diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ phusitaṃ paññāya
nikkaṅkhā te tattha nibbicikicchā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  bhāvitaṃ bahulīkataṃ amatogadhaṃ hoti amataparāyanaṃ
amatapariyosānanti mayhañca kho etaṃ bhante ñātaṃ diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ
phusitaṃ paññāya nikkaṅkhohaṃ tattha nibbicikiccho saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  bhāvitaṃ  bahulīkataṃ amatogadhaṃ hoti
amataparāyanaṃ amatapariyosānanti.
   {407.2}  Sādhu sādhu sārīputta yesañhetaṃ sārīputta añātaṃ
assa  adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ  aphusitaṃ paññāya te tattha paresaṃ
saddhāya  gaccheyyuṃ  saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  bhāvitaṃ bahulīkataṃ
amatogadhaṃ hoti amataparāyanaṃ amatapariyosānanti.
     Assaddho akataññū ca    sandhicchedo ca yo naro
     hatāvakāso vantāso    sa ve uttamaporisoti.
   {407.3} Na virajjatīti sabbe bālaputhujjanā rajjanti kalyāṇaputhujjanaṃ
upādāya satta sekhā virajjanti arahā neva rajjati no virajjati.
Virato  so  khayā  rāgassa vītarāgattā khayā dosassa vītadosattā
khayā  mohassa  vītamohattā  .  so vuṭṭhavāso ciṇṇacaraṇo .pe.
Natthi tassa punabbhavoti na saddho na virajjati. Tenāha bhagavā
       sātiyesu anassāvī      atimāne ca no yuto
       saṇho ca paṭibhāṇavā    na saddho na virajjatīti.
   [408] Lābhakamyā na sikkhati    alābhe ca na kuppati
       aviruddho ca taṇhāya     rase 1- ca nānugijjhati.
   [409]  Lābhakamyā  na  sikkhati alābhe ca na kuppatīti kathaṃ
lābhakamyā  sikkhati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati lābhiṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
Tassa  evaṃ  hoti  kena nu kho ayamāyasmā lābhī cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  .  tassa  evaṃ  hoti
ayaṃ kho āyasmā suttantiko tena ayamāyasmā lābhī cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti   .   so   lābhahetu
lābhapaccayā  lābhakāraṇā  lābhābhinibbattiyā  lābhaṃ  paripācento
suttantaṃ pariyāpuṇāti. Evampi lābhakamyā sikkhati.
   {409.1}  Athavā  bhikkhu  bhikkhuṃ passati lābhiṃ cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   .  tassa  evaṃ  hoti
kena  nu  kho  ayamāyasmā  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānanti  .  tassa  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho
āyasmā  vinayadharo  .pe.  ābhidhammiko  tena  ayamāyasmā lābhī
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti.
So   lābhahetu   lābhapaccayā   lābhakāraṇā  lābhābhinibbattiyā
@Footnote: 1 Ma. rasesu.
Lābhābhinibbattiyā  lābhaṃ  paripācento  abhidhammaṃ  pariyāpuṇāti .
Evampi lābhakamyā sikkhati.
   {409.2}  Athavā  bhikkhu  bhikkhuṃ passati lābhiṃ cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   .  tassa  evaṃ  hoti
kena  nu  kho  ayamāyasmā  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānanti  .  tassa  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho
āyasmā   āraññiko   piṇḍapātiko   paṃsukūliko   tecīvariko
sapadānacāriko   khalupacchābhattiko   nesajjiko   yathāsanthatiko
tena  ayamāyasmā  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānanti  .   so  lābhahetu  lābhapaccayā  lābhakāraṇā
lābhābhinibbattiyā  lābhaṃ  paripācento  āraññiko  hoti  .pe.
Yathāsanthatiko hoti. Evampi lābhakamyā sikkhati.
   {409.3} Kathaṃ na lābhakamyā sikkhati. Idha bhikkhu na lābhahetu na
lābhapaccayā na lābhakāraṇā na lābhābhinibbattiyā na lābhaṃ paripācento
yāvadeva  attadamathāya  attasamathāya  attaparinibbāpanatthāya  suttantaṃ
pariyāpuṇāti  vinayaṃ  pariyāpuṇāti  abhidhammaṃ  pariyāpuṇāti  . evampi
na  lābhakamyā sikkhati . athavā bhikkhu na lābhahetu na lābhapaccayā
na  lābhakāraṇā  na  lābhābhinibbattiyā  na  lābhaṃ  paripācento
yāvadeva   appicchaññeva   nissāya   santuṭṭhiññeva   nissāya
sallekhaññeva  nissāya  pavivekaññeva nissāya idamatthitaññeva nissāya
āraññiko  hoti  piṇḍapātiko  hoti  paṃsukūliko  hoti  tecīvariko
Hoti  sapadānacāriko  hoti  khalupacchābhattiko  hoti  nesajjiko
hoti  yathāsanthatiko  hoti  .  evampi  na  lābhakamyā  sikkhatīti
lābhakamyā na sikkhati.
   [410] Alābhe ca na kuppatīti kathaṃ alābhe kuppati. Idhekacco
kulaṃ vā na labhāmi gaṇaṃ vā na labhāmi āvāsaṃ vā na labhāmi lābhaṃ
vā na labhāmi yasaṃ vā na labhāmi pasaṃsaṃ vā na labhāmi sukhaṃ vā na labhāmi
cīvaraṃ vā na labhāmi piṇḍapātaṃ vā na labhāmi senāsanaṃ vā na labhāmi
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  vā  na  labhāmi  gilānupaṭṭhākaṃ  vā na
labhāmi  appaññātomhīti  kuppati  byāpajjati  patiṭṭhiyati  kopañca
dosañca appaccayañca pātukaroti. Evaṃ alābhe kuppati.
   {410.1} Kathaṃ alābhe na kuppati. Idha bhikkhu kulaṃ vā na labhāmi
gaṇaṃ vā na labhāmi āvāsaṃ vā na labhāmi lābhaṃ vā na labhāmi yasaṃ vā
na labhāmi pasaṃsaṃ vā na labhāmi sukhaṃ vā na labhāmi cīvaraṃ vā na labhāmi
piṇḍapātaṃ  vā  na  labhāmi  senāsanaṃ vā na labhāmi gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ  vā  na  labhāmi  gilānupaṭṭhākaṃ  vā  na labhāmi
appaññātomhīti  na  kuppati  na  byāpajjati  na  patiṭṭhiyati  na
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  .  evaṃ  alābhe na
kuppatīti lābhakamyā na sikkhati alābhe ca na kuppati.
   [411]  Aviruddho ca taṇhāya rase ca nānugijjhatīti viruddhoti
yo  cittassa  āghāto  paṭighāto  anuvirodho 1- kopo pakopo
sampakopo   doso  padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti
manopadoso  kodho  kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dussanā dussitattaṃ
byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ
assuropo  anattamanatā  cittassa  ayaṃ vuccati virodho . yasseso
virodho  pahīno  samucchinno  vūpasanto  paṭippassaddho abhabbuppattiko
ñāṇagginā  daḍḍho  so  vuccati  aviruddho  .  taṇhāti rūpataṇhā
saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā .
Rasoti  mūlaraso  khandharaso  tacaraso  pattaraso  puppharaso  phalaraso
ambilaṃ  madhuraṃ tittikaṃ kaṭukaṃ loṇikaṃ khārikaṃ lambilaṃ 2- kasāvo sāduṃ
asāduṃ sītaṃ uṇhaṃ.
   {411.1}  Santeke samaṇabrāhmaṇā rasagiddhā te jivhaggena
rasaggāni  pariyesantā  āhiṇḍanti  . te ambilaṃ labhitvā anambilaṃ
pariyesanti  anambilaṃ  labhitvā  ambilaṃ  pariyesanti . madhuraṃ labhitvā
amadhuraṃ  pariyesanti  amadhuraṃ labhitvā madhuraṃ pariyesanti . tittikaṃ 3-
labhitvā  atittikaṃ  3- pariyesanti atittikaṃ 3- labhitvā tittikaṃ 3-
pariyesanti  .  kaṭukaṃ  labhitvā  akaṭukaṃ  pariyesanti akaṭukaṃ labhitvā
kaṭukaṃ  pariyesanti  .  loṇikaṃ  labhitvā aloṇikaṃ pariyesanti aloṇikaṃ
labhitvā  loṇikaṃ  pariyesanti  . khārikaṃ labhitvā akhārikaṃ pariyesanti
akhārikaṃ  labhitvā  khārikaṃ  pariyesanti  .  lambilaṃ  labhitvā kasāvaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭighaṃ paṭivirodho . 2 Ma. lambikaṃ . 3 Ma. tittakaṃ, atittakaṃ.
Pariyesanti  kasāvaṃ  labhitvā  lambilaṃ  pariyesanti  . sāduṃ labhitvā
asāduṃ  pariyesanti  asāduṃ  labhitvā  sāduṃ  pariyesanti  .  sītaṃ
labhitvā  uṇhaṃ  pariyesanti  uṇhaṃ  labhitvā  sītaṃ  pariyesanti .
Te  yaṃ yaṃ labhitvā tena tena na santussanti aparāparaṃ pariyesanti
manāpikesu  rasesu  rattā  giddhā  gadhitā  mucchitā  ajjhopannā
laggā  laggitā  palibuddhā  .  yassa  rasataṇhā pahīnā samucchinnā
vūpasantā   paṭippassaddhā   abhabbuppattikā   ñāṇagginā  daḍḍhā
so  paṭisaṅkhā  yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya na madāya
na  maṇḍanāya  na  vibhūsanāya  yāvadeva  imassa  kāyassa  ṭhitiyā
yāpanāya   vihiṃsuparatiyā   brahmacariyānuggahāya   iti  purāṇañca
vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me
bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti.
   {411.2} Yathā vaṇaṃ ālimpeyya yāvadeva ropanatthāya yathā
vā  pana  akkhaṃ  abbhañjeyya yāvadeva bhārassa nittharaṇatthāya yathā
vā pana puttamaṃsaāhāraṃ āhāreyya yāvadeva kantārassa nittharaṇatthāya
evameva bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya na
madāya  na  maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā
yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ
paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati
anavajjatā ca phāsuvihāro cāti rasataṇhaṃ pajahati vinodeti byantīkaroti
Anabhāvaṅgameti  rasataṇhāya  ārato  virato  paṭivirato  nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti
aviruddho ca taṇhāya rase ca nānugijjhati. Tenāha bhagavā
       lābhakamyā na sikkhati    alābhe ca na kuppati
       aviruddho ca taṇhāya     rase 1- ca nānugijjhatīti.
   [412] Upekkhako sadā sato    na loke maññatī 2- samaṃ
       na visesī na nīceyyo     tassa no santi ussadā.
   [413]  Upekkhako  sadā  satoti upekkhakoti chaḷaṅgupekkhāya
samannāgato  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  neva sumano hoti na dummano
upekkhako  viharati  sato  sampajāno  . sotena saddaṃ sutvā .
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā. Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  .  manasā  dhammaṃ viññāya neva sumano hoti na dummano
upekkhako  viharati  sato sampajāno . cakkhunā rūpaṃ disvā manāpaṃ
nābhigijjhati nābhihasati 3- na rāgaṃ janeti . tassa ṭhitova kāyo hoti
ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ.
   {413.1} Cakkhunā kho paneva rūpaṃ disvā amanāpaṃ na maṅku hoti
appatiṭṭhīnacitto  4-  ādinamanaso  5-  abyāpannacetaso . tassa
ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ . sotena
saddaṃ sutvā . Ghānena gandhaṃ ghāyitvā. Jivhāya rasaṃ sāyitvā. Kāyena
phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ viññāya manāpaṃ nābhigijjhati nābhihasati
@Footnote: 1 Ma. rasesu. 2 maññate. 3 Po. Ma. nābhihaṃsati. 4 Po. Ma. appatiṭṭhitacitto.
@5 Ma. ādīnamanaso.
Na rāgaṃ janeti . tassa ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ
suvimuttaṃ . manasā kho paneva dhammaṃ viññāya amanāpaṃ na maṅku hoti
appatiṭṭhīnacitto  ādinamanaso  abyāpannacetaso  .  tassa  ṭhitova
kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ.
   {413.2}  Cakkhunā rūpaṃ disvā manāpāmanāpesu rūpesu tassa
ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ . sotena
saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā.
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ viññāya manāpāmanāpesu
dhammesu  tassa  ṭhitova  kāyo  hoti  ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ
suvimuttaṃ.
   {413.3} Cakkhunā rūpaṃ disvā rajanīye na rajjati dosanīye na
dussati  mohanīye  na  muyhati  kopanīye  na  kuppati  kilesanīye
na  kilissati  madanīye  na  majjati  .  sotena  saddaṃ sutvā .
Ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .  jivhāya  rasaṃ sāyitvā . kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .  manasā  dhammaṃ  viññāya rajanīye na rajjati
dosanīye  na  dussati  mohanīye  na  muyhati  kopanīye na kuppati
kilesanīye  na  kilissati  madanīye  na majjati . diṭṭhe diṭṭhamatto
sute   sutamatto   mute  mutamatto  viññāte  viññātamatto
diṭṭhe  na  limpati  sute  na  limpati  mute na limpati viññāte
na  limpati  .  diṭṭhe  anūpayo  anissito appaṭibaddho vippamutto
visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  sute  mute
Viññāte   anūpayo   anissito   appaṭibaddho   vippamutto
visaññutto vimariyādikatena cetasā viharati.
   {413.4} Saṃvijjati arahato cakkhu passati arahā cakkhunā rūpaṃ
chandarāgo  arahato  natthi suvimuttacitto arahā . saṃvijjati arahato
sotaṃ  suṇāti  arahā  sotena  saddaṃ  chandarāgo  arahato  natthi
suvimuttacitto  arahā  .  saṃvijjati  arahato  ghānaṃ  ghāyati arahā
ghānena  gandhaṃ  chandarāgo  arahato  natthi suvimuttacitto arahā .
Saṃvijjati  arahato  jivhā  sāyati  arahā  jivhāya rasaṃ chandarāgo
arahato  natthi  suvimuttacitto  arahā  .  saṃvijjati arahato kāyo
phussati  arahā  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  chandarāgo  arahato  natthi
suvimuttacitto  arahā  .  saṃvijjati  arahato mano vijānāti arahā
manasā dhammaṃ chandarāgo arahato natthi suvimuttacitto arahā.
   {413.5} Cakkhu rūpārāmaṃ rūparataṃ rūpasammuditaṃ taṃ arahato dantaṃ
guttaṃ rakkhitaṃ saṃvutaṃ tassa ca saṃvarāya dhammaṃ deseti. Sotaṃ saddārāmaṃ.
Ghānaṃ  gandhārāmaṃ  .  jivhā  rasārāmā rasaratā rasasammuditā sā
arahato dantā guttā rakkhitā saṃvutā tassā ca saṃvarāya dhammaṃ deseti.
Kāyo  phoṭṭhabbārāmo . mano dhammārāmo dhammarato dhammasammudito
so arahato danto gutto rakkhito saṃvuto tassa ca saṃvarāya dhammaṃ deseti.
     Dantaṃ nayanti samitiṃ     dantaṃ rājābhirūhati
     danto seṭṭho manussesu  yotivākyaṃ titikkhati.
     Varamassatarā dantā     ājāniyāva sindhavā
     kuñjarāva mahānāgā   attadanto tato varaṃ.
     Na hi etehi yānehi    gaccheyya agataṃ disaṃ
     yathāttanā sudantena   danto dantena gacchati.
     Vidhāsu na vikampanti     vippamuttā punabbhavā
     dantabhūmiṃ anuppattā   te loke vijitāvino.
         Yassindriyāni bhāvitāni
         ajjhattaṃ ca bahiddhā ca sabbaloke
         nibbijjhimaṃ parañca lokaṃ
         kālaṃ kaṅkhati bhāvito sudantoti
   {413.6} upekkhako . Sadāti [1]- sabbadā sabbakālaṃ niccakālaṃ
dhuvakālaṃ  .pe. pacchime vayokhandhe . satoti catūhi kāraṇehi sato
kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  vedanāsu citte
dhammesu  dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  .pe.  so
vuccati satoti upekkhako sadā sato.
   [414]  Na  loke  maññatī  samanti  sadisohamasmīti mānaṃ na
janeti  jātiyā  vā  gottena  vā  .pe. aññataraññatarena vā
vatthunāti na loke maññati samaṃ.
   [415]  Na  visesī na nīceyyoti seyyohamasmīti atimānaṃ na
janeti  jātiyā  vā  gottena  vā  .pe. aññataraññatarena vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sadā.
Vatthunā . hīnohamasmīti mānaṃ na janeti jātiyā vā gottena vā
.pe. Aññataraññatarena vā vatthunāti na visesī na nīceyyo.
   [416] Tassa no santi ussadāti tassāti arahato khīṇāsavassa.
Ussadāti  sattussadā  rāgussado  dosussado  mohussado mānussado
diṭṭhussado kilesussado kammussado . tassime ussadā natthi na santi
na  saṃvijjanti  nupalabbhanti  pahīnā samacchinnā vūpasantā paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhāti  tassa  no  santi ussadā .
Tenāha bhagavā
     upekkhako sadā sato     na loke maññatī samaṃ
     na visesī na nīceyyo     tassa no santi ussadāti.
   [417] Yassa nissayatā natthi ñatvā dhammaṃ anissito
        bhavāya vibhavāya ca    taṇhā yassa na vijjati.
   [418] Yassa nissayatā natthīti yassāti arahato khīṇāsavassa .
Nissayāti dve nissayā taṇhānissayo ca diṭṭhinissayo ca .pe. ayaṃ
taṇhānissayo  .pe. ayaṃ diṭṭhinissayo . tassa taṇhānissayo pahīno
diṭṭhinissayo  paṭinissaṭṭho  taṇhānissayassa  pahīnattā  diṭṭhinissayassa
paṭinissaṭṭhattā  nissayatā  yassa  natthi [1]- na saṃvijjati nupalabbhati
pahīnā  samucchinnā  vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā ñāṇagginā
daḍḍhāti yassa nissayatā natthi.
@Footnote: 1 Po. Ma. na santi. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
   [419]  Ñatvā  dhammaṃ  anissitoti  ñatvāti ñatvā jānitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  sabbe  saṅkhārā
aniccāti  ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ
katvā  sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  sabbe dhammā anattāti .pe.
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  ñatvā  jānitvā
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā. Anissitoti dve nissayā
taṇhānissayo  ca  diṭṭhinissayo  ca .pe. ayaṃ taṇhānissayo .pe.
Ayaṃ  diṭṭhinissayo  .  taṇhānissayaṃ pahāya diṭṭhinissayaṃ paṭinissajjitvā
cakkhuṃ anissito sotaṃ anissito ghānaṃ anissito jivhaṃ anissito kāyaṃ
anissito manaṃ anissito rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ
āvāsaṃ  .pe.  diṭṭhasutamutaviññātabbe  dhamme  anissito  anallīno
anupagato  anajjhosito  anadhimutto  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto
visaññutto vimariyādikatena cetasā viharatīti ñatvā dhammaṃ anissito.
   [420]  Bhavāya vibhavāya ca taṇhā yassa na vijjatīti taṇhāti
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā . yassāti arahato khīṇāsavassa . bhavāyāti bhavadiṭṭhiyā.
Vibhavāyāti  vibhavadiṭṭhiyā  .  bhavāyāti  sassatadiṭṭhiyā . vibhavāyāti
ucchedadiṭṭhiyā  . bhavāyāti punappunaṃ bhavāya punappunaṃ gatiyā punappunaṃ
upapattiyā  punappunaṃ  paṭisandhiyā  punappunaṃ  attabhāvābhinibbattiyā .
Bhinibbattiyā  .  taṇhā  yassa  natthi na saṃvijjati nupalabbhati pahīnā
samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā
daḍḍhāti  bhavāya  vibhavāya  ca  taṇhā yassa na vijjati . tenāha
bhagavā
       yassa nissayatā natthi    ñatvā dhammaṃ anissito
       bhavāya vibhavāya ca       taṇhā yassa na vijjatīti.
   [421] Taṃ brūmi upasantoti     kāmesu anapekkhinaṃ
       ganthā tassa na vijjanti   atāri so visattikaṃ.
   [422]  Taṃ  brūmi  upasantoti  santo  upasanto  vūpasanto
nibbuto  paṭippassaddhoti  taṃ brūmi taṃ kathemi taṃ bhaṇāmi taṃ dīpayāmi
taṃ voharāmīti taṃ brūmi upasantoti.
   [423] Kāmesu anapekkhinanti kāmāti uddānato dve kāmā
vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe.
Ime  vuccanti  kilesakāmā  . vatthukāme parijānitvā kilesakāme
pahāya   pajahitvā   vinoditvā  byantīkaritvā  anabhāvaṅgamitvā
kāmesu  anapekkhī  vītakāmo  cattakāmo  vantakāmo  muttakāmo
pahīnakāmo  paṭinissaṭṭhakāmo  [1]-  vītarāgo cattarāgo vantarāgo
muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo  nicchāto  nibbuto sītibhūto
sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā viharatīti kāmesu anapekkhinaṃ.
@Footnote: 1 Ma. kāmesu.
   [424]  Ganthā  tassa na vijjantīti ganthāti cattāro ganthā
abhijjhā  kāyagantho  byāpādo  kāyagantho  sīlabbattaparāmāso
kāyagantho  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho  .  attano  diṭṭhiyā
rāgo  abhijjhā  kāyagantho  .  paravādesu  āghāto  appaccayo
byāpādo  kāyagantho  .  attano  sīlaṃ vā vattaṃ vā sīlabbattaṃ
vā  parāmasati  1- sīlabbattaparāmāso kāyagantho . attano diṭṭhi
idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho  .  tassāti  arahato  khīṇāsavassa .
Ganthā tassa na vijjantīti ganthā tassa natthi na santi na saṃvijjanti
nupalabbhanti   pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā
abhabbuppattikā ñāṇagginā daḍḍhāti ganthā tassa na vijjanti.
   [425]  Atāri  so visattikanti visattikā vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho akusalamūlaṃ . visattikāti
kenatthena visattikā . visatāti visattikā . visālāti visattikā .
Visaṭāti  visattikā  . visamāti visattikā . visakkatīti visattikā .
Visaṃharatīti  visattikā  .  visaṃvādikāti  visattikā  .  visamūlāti
visattikā  .  visaphalāti  visattikā  .  visaparibhogāti visattikā .
Visālā  vā pana sā taṇhā rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
kule  gaṇe  āvāse  .pe.  diṭṭha  suta  muta  viññātabbesu
dhammesu  visaṭā  2- vitthatāti visattikā . atāri so visattikanti
so imaṃ visattikaṃ taṇhaṃ atāri uttari pattari 3- samatikkami vītivattatīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. parāmāso. 2 Ma. visaṭaṃ. 3 Ma. patari.
Atāri so visattikaṃ. Tenāha bhagavā
     taṃ brūmi upasantoti        kāmesu anapekkhinaṃ
     ganthā tassa na vijjanti     atāri so visattikanti.
   [426] Na tassa puttā pasavo    khettaṃ vatthuñca vijjati
       attaṃ 1- vāpi nirattaṃ vā  na tasmiṃ upalabbhati.
   [427]  Na  tassa  puttā  pasavo  khettaṃ vatthuñca vijjatīti
nāti  paṭikkhepo  .  tassāti  arahato  khīṇāsavassa  .  puttāti
cattāro  puttā  attajo  putto  khettajo  putto  dinnako
putto  antevāsiko  putto  .  pasavoti  ajeḷakā  kukkuṭasūkarā
hatthigavāssavaḷavā  .  khettanti  sālikkhettaṃ vīhikkhettaṃ muggakkhettaṃ
māsakkhettaṃ  yavakkhettaṃ  godhūmakkhettaṃ  tilakkhettaṃ  .  vatthunti
gharavatthu  koṭṭhakavatthu purevatthu pacchāvatthu ārāmavatthu vihāravatthu .
Na  tassa puttā pasavo khettaṃ vatthuñca vijjatīti tassa puttapariggaho
vā  pasupariggaho  vā  khettapariggaho vā vatthupariggaho vā natthi
na  santi  na  saṃvijjanti  nupalabbhanti  pahīnā  samucchinnā vūpasantā
paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhāti  na  tassa
puttā pasavo khettaṃ vatthuñca vijjati.
   [428]  Attaṃ vāpi nirattaṃ vā na tasmiṃ upalabbhatīti attāti
sassatadiṭṭhi  2-  natthi  nirattāti  ucchedadiṭṭhi natthi attāti gahitaṃ
natthi  nirattāti  muñcitabbaṃ  natthi  .  yassa  natthi  gahitaṃ  tassa
@Footnote: 1 Ma. attā vāpi nirattā vā. sabbattha īdisameva. 2 Ma. attadiṭṭhi.
Natthi  muñcitabbaṃ  yassa  natthi  muñcitabbaṃ  tassa  natthi  gahitaṃ .
Gahaṇamuñcanaṃ  samatikkanto  arahā  vuḍḍhiparihāniṃ  vītivatto  .  so
vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  natthi  tassa  punabbhavoti  attaṃ
vāpi nirattaṃ vā na tasmiṃ upalabbhati. Tenāha bhagavā
       na tassa puttā pasavo    khettaṃ vatthuñca vijjati
       attaṃ vāpi nirattaṃ vā     na tasmiṃ upalabbhatīti.
   [429] Yena [1]- vajjuṃ puthujjanā atho samaṇabrāhmaṇā
        taṃ tassa apurekkhataṃ      tasmā vādesu nejati.
   [430] Yena vajjuṃ puthujjanā atho samaṇabrāhmaṇāti puthujjanāti
kenatthena  puthujjanā  .  puthu kilese janentīti puthujjanā . puthu
avihatasakkāyadiṭṭhikāti  puthujjanā  .  puthu  satthārānaṃ  mukhullokikāti
puthujjanā  .  puthu  sabbagatīhi  āvunitāti  puthujjanā  .  puthu
nānābhisaṅkhārehi  abhisaṅkharontīti  puthujjanā  .  puthu  nānāoghehi
vuyhantīti  puthujjanā  .  puthu  nānāsantāpehi  santappentīti
puthujjanā  .  puthu  nānāpariḷāhehi  paridayhantīti puthujjanā . puthu
pañcasu  kāmaguṇesu rattā giddhā gadhitā mucchitā ajjhopannā laggā
laggitā  palibuddhāti  puthujjanā  .  puthu  pañcahi nīvaraṇehi āvuṭā
nivuṭā  ophuṭā  2-  pihitā  paṭicchannā paṭikujjitāti puthujjanā .
Samaṇāti  yekeci ito bahiddhā paribbājupagatā paribbājasamāpannā .
Brāhmaṇāti  yekeci  bhovādikā  .  yena  vajjuṃ puthujjanā atho
@Footnote: 1 Po. Ma. naṃ . 2 Ma. ovuṭā.
Samaṇabrāhmaṇāti  puthujjanā  yena  [1]-  rāgena  vadeyyuṃ  yena
dosena vadeyyuṃ yena mohena vadeyyuṃ yena mānena vadeyyuṃ yāya
diṭṭhiyā  vadeyyuṃ  yena  uddhaccena  vadeyyuṃ  yāya  vicikicchāya
vadeyyuṃ  yehi anusayehi vadeyyuṃ rattoti vā duṭṭhoti vā mūḷhoti
vā vinibandhoti vā parāmaṭṭhoti vā vikkhepagatoti vā aniṭṭhaṅgatoti
vā  thāmagatoti  vā  .  te  abhisaṅkhārā  pahīnā abhisaṅkhārānaṃ
pahīnattā  gatiyo  yena  vadeyyuṃ  nerayikoti vā tiracchānayonikoti
vā pittivisayikoti vā manussoti vā devoti vā rūpīti vā arūpīti
vā  saññīti  vā  asaññīti  vā  nevasaññīnāsaññīti  vā  . so
hetu  natthi  paccayo  natthi  kāraṇaṃ  natthi yena vadeyyuṃ katheyyuṃ
bhaṇeyyuṃ  dīpayeyyuṃ  vohareyyunti  yena  vajjuṃ  puthujjanā  atho
samaṇabrāhmaṇā.
   [431]  Taṃ tassa apurekkhanti tassāti arahato khīṇāsavassa .
Purekkhāroti  dve purekkhārā taṇhāpurekkhāro ca diṭṭhipurekkhāro
ca  .pe.  ayaṃ  taṇhāpurekkhāro  .pe. ayaṃ diṭṭhipurekkhāro .
Tassa   taṇhāpurekkhāro  pahīno  diṭṭhipurekkhāro  paṭinissaṭṭho
taṇhāpurekkhārassa pahīnattā diṭṭhipurekkhārassa
paṭinissaṭṭhattā  na  taṇhaṃ  vā  diṭṭhiṃ vā purato katvā carati na
taṇhādhajo  na  taṇhāketu  na  taṇhādhipateyyo na diṭṭhiddhajo na
diṭṭhiketu  na  diṭṭhādhipateyyo na taṇhāya vā [2]- diṭṭhiyā vā
@Footnote: 1 Ma. taṃ . 2 Ma. na.
Parivārito caratīti taṃ tassa apurekkhataṃ.
   [432]  Tasmā  vādesu  nejatīti  tasmāti tasmā taṃkāraṇā
taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā  vādesu  upavādesu nindāya garahāya
akittiyā  avaṇṇahārikāya nejati na ejati 1- na calati na vedhati
nappavedhati na sampavedhatīti tasmā vādesu nejati. Tenāha bhagavā
       yena vajjuṃ puthujjanā     atho samaṇabrāhmaṇā
       taṃ tassa apurekkhataṃ      tasmā vādesu nejatīti.
   [433] Vītagedho amaccharī       na ossesu vadate muni
       na samesu na omesu     kappaṃ neti akappiyo.
   [434]  Vītagedho  amaccharīti  gedho  vuccati  taṇhā  yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ . yasseso
gedho  pahīno  samucchinno  vūpasanto  paṭippassaddho  abhabbuppattiko
ñāṇagginā daḍḍho so vuccati vītagedho . so rūpe agiddho .pe.
Diṭṭha  suta  muta  viññātabbesu  dhammesu agiddho agadhito amucchito
anajjhopanno vītagedho [2]- cattagedho vantagedho muttagedho [3]-
paṭinissaṭṭhagedho   nicchāto   nibbuto   sītibhūto   sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharatīti vītagedho . amaccharīti macchariyanti pañca
macchariyāni  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ
dhammamacchariyaṃ yaṃ evarūpaṃ macchariyaṃ .pe. gāho idaṃ vuccati macchariyaṃ.
Yassetaṃ   macchariyaṃ   pahīnaṃ   samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ
@Footnote: 1 Ma. iñjati. 2 Ma. vigatagedho. 3 pahīnagedho.
Abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhaṃ  so  vuccati  amaccharīti  vītagedho
amaccharī.
   [435] Na ossesu vadate muni na samesu na omesūti munīti
monaṃ  vuccati  ñāṇaṃ  .pe.  saṅgajālamaticca  so  muni  .  muni
seyyohamasmīti  vā  sadisohamasmīti  vā  hīnohamasmīti vā na vadati
na  katheti  na  bhaṇati na dīpayati na voharatīti na ossesu vadate
muni na samesu na omesu.
   [436]  Kappaṃ  neti  akappiyoti  kappoti  dve  kappā
taṇhākappo  ca  diṭṭhikappo  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhākappo .pe.
Ayaṃ  diṭṭhikappo . tassa taṇhākappo pahīno diṭṭhikappo paṭinissaṭṭho
taṇhākappassa    pahīnattā    diṭṭhikappassa    paṭinissaṭṭhattā
taṇhākappaṃ  vā  diṭṭhikappaṃ  vā  neti na upeti na upagacchati na
gaṇhāti  na  parāmasati  nābhinivisatīti  kappaṃ  neti  .  akappiyoti
kappoti  1-  dve  kappā  taṇhākappo ca diṭṭhikappo ca .pe.
Ayaṃ  taṇhākappo  .pe.  ayaṃ  diṭṭhikappo  .  tassa taṇhākappo
pahīno  diṭṭhikappo  paṭinissaṭṭho  tassa  taṇhākappassa  pahīnattā
diṭṭhikappassa  paṭinissaṭṭhattā  taṇhākappaṃ  vā  diṭṭhikappaṃ  vā  na
kappeti  na  janeti  na  sañjaneti  na nibbatteti nābhinibbattetīti
kappaṃ neti akappiyo. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. kappāti.
       Vītagedho amaccharī       na ossesu vadate muni
       na samesu na omesu     kappaṃ neti akappiyoti.
   [437] Yassa loke sakaṃ natthi    asatā ca na socati
        dhammesu ca na gacchati    sa ve santoti vuccati.
   [438] Yassa loke sakaṃ natthīti yassāti arahato khīṇāsavassa.
[1]- Sakaṃ natthīti yassa 2- mayhaṃ vā idaṃ paresaṃ vā idanti kiñci
rūpagataṃ   vedanāgataṃ   saññāgataṃ   saṅkhāragataṃ   viññāṇagataṃ
gahitaṃ  parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ  natthi  .pe.
Ñāṇagginā daḍḍhanti yassa loke sakaṃ natthi.
   [439]  Asatā ca na socatīti vipariṇataṃ vā vatthuṃ na socati
vipariṇatasmiṃ  vā  vatthusmiṃ  na  socati  cakkhu  me  vipariṇatanti na
socati sotaṃ me ghānaṃ me jivhā me kāyo me mano me rūpā
me  saddā  me  gandhā me rasā me phoṭṭhabbā me kulaṃ me
gaṇo me āvāso me lābho me yaso me pasaṃsā me sukhaṃ me
cīvaraṃ  me piṇḍapāto me senāsanaṃ me gilānapaccayabhesajjaparikkhāro
me mātā me pitā me bhātā me bhaginī me putto me dhītā me
mittā  me  amaccā  me ñātakā me sālohitā me vipariṇatāti
na  socati na kilamati na paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ
āpajjatīti evampi asatā ca na socati.
   {439.1}   Athavā   asātāya   dukkhāya   vedanāya
phuṭṭho      pareto      samohito     samannāgato
@Footnote: 1 Ma. loke. 2 tassa. 3 Ma. asantāya.
Na  socati na kilamati na paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ
āpajjati  .  cakkhurogena phuṭṭho pareto samohito samannāgato na
socati  na  kilamati  na  paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ
āpajjati  .  sotarogena  ghānarogena  jivhārogena  kāyarogena
sīsarogena  kaṇṇarogena  mukharogena  dantarogena  kāsena  sāsena
pināsena  ḍahena  jarena  kucchirogena  mucchāya pakkhandikāya sulāya
visūcikāya kuṭṭhena gaṇḍena kilāsena sosena apamārena dadduyā 1-
kaṇḍuyā  kacchuyā  rakhasāya  vitacchikāya lohitena pittena madhumehena
aṃsāya  pīḷakāya  bhagandalāya  2-  pittasamuṭṭhānehi  3- ābādhehi
semhasamuṭṭhānehi  ābādhehi vātasamuṭṭhānehi ābādhehi sannipātikehi
ābādhehi  utupariṇāmajehi  ābādhehi  visamaparihārajehi  ābādhehi
opakkamikehi  ābādhehi  kammavipākajehi  ābādhehi sītena uṇhena
jighacchāya  pipāsāya  uccārena  passāvena  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapa-
samphassehi  phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ āpajjatīti
evampi asatā ca na socati.
   {439.2} Athavā asante asaṃvijjamāne anupalabbhiyamāne aho
vata me taṃ taṃ vata me natthi siyā vata me taṃ taṃ vatāhaṃ na labhāmīti na socati
na  kilamati na paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ āpajjatīti
evampi asatā ca na socati.
@Footnote: 1 Yu. danduyā. 2 Po. Ma. bhagandalena. 3 Po. Ma. pittasamuṭṭhānena ābādhena.
@ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
   [440] Dhammesu ca na gacchatīti na chandāgatiṃ gacchati na dosāgatiṃ
gacchati na mohāgatiṃ gacchati na bhayāgatiṃ gacchati na rāgavasena gacchati
na dosavasena gacchati na mohavasena gacchati na mānavasena gacchati na
diṭṭhivasena  gacchati na uddhaccavasena gacchati na vicikicchāvasena gacchati
na anusayavasena gacchati na [1]- vaggehi dhammehi yāyati niyyati vuyhati
saṃhariyatīti dhammesu ca na gacchati.
   [441] Sa ve santoti vuccatīti so santo upasanto vūpasanto
nibbuto  paṭippassaddhoti  vuccati  kathiyati  bhaṇiyati  dīpiyati vohariyatīti
sa ve santoti vuccati. Tenāha bhagavā
     yassa loke sakaṃ natthi   asatā ca na socati
     dhammesu ca na gacchati    sa ve santoti vuccatīti.
       Dasamo purābhedasuttaniddeso niṭṭhito.
              ------------
@Footnote: 1 Po. Ma. ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 251-304. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=5001              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=5001              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=374&items=68              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=374              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=7251              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=7251              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]