ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Ekadasamo kalahavivadasuttaniddeso
   [441] Kuto pahuta kalaha vivada
           paridevasoka sahamacchara ca
           manatimana sahapesuna ca
           kuto pahuta te tadingha bruhi.
   [442] Kuto pahuta kalaha vivadati kalahoti ekena akarena
kalahopi  vivadopi  tanneva  yo kalaho so vivado yo vivado
so  kalaho  . athava aparena akarena vivado vuccati kalahassa
pubbabhago  vivado  .  rajanopi  rajuhi  vivadanti  khattiyapi
khattiyehi  vivadanti  brahmanapi  brahmanehi  vivadanti  gahapatipi
gahapatihi  vivadanti  matapi  puttena  vivadati  puttopi  matara
vivadati  pitapi  puttena  vivadati  puttopi  pitara  vivadati bhatapi
bhatara  vivadati  bhaginipi  bhaginiya  vivadati  bhatapi bhaginiya vivadati
bhaginipi  bhatara  vivadati sahayopi sahayena vivadati ayam vivado .
Katamo  kalaho  .  agarika  randhapasuta  kayena vacaya kalaham
karonti  pabbajita  apattim  apajjanta  kayena  vacaya  kalaham
karonti  ayam  kalaho  .  kuto  pahuta  kalaha vivadati kalaha
ca  vivada  ca  kuto  pahuta kuto jata kuto sanjata kuto
nibbatta  kuto  abhinibbatta  kuto  patubhuta  kimnidana kimsamudaya
kimjatika  kimpabhavati  kalahassa  ca  vivadassa  ca mulam pucchati hetum
Pucchati  nidanam  pucchati  sambhavam  pucchati  pabhavam  pucchati  samutthanam
pucchati  aharam  pucchati  arammanam  pucchati  paccayam  pucchati samudayam
pucchati  papucchati  yacati  ajjhesati  pasadetiti  kuto  pahuta
kalaha vivada.
   [443] Paridevasoka sahamacchara cati paridevoti natibyasanena
va  phutthassa  bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena  va
phutthassa  silabyasanena  va  phutthassa  ditthibyasanena  va  phutthassa
annatarannatarena  va  byasanena  samannagatassa  annatarannatarena
va  dukkhadhammena  phutthassa adevo paridevo adevana paridevana
adevitattam  paridevitattam  vaca  palapo  vippalapo  lalappo
lalappayana  lalappayitattam  . sokoti natibyasanena va phutthassa
bhogabyasanena  va  phutthassa  rogabyasanena va phutthassa silabyasanena
va   phutthassa  ditthibyasanena  va  phutthassa  annatarannatarena
va  byasanena  samannagatassa  annatarannatarena  va  dukkhadhammena
phutthassa  soko  socana  socitattam  antosoko  antoparisoko
antodaho   antoparidaho   cetaso  parijjhayana  domanassam
sokasallam  .  macchariyanti panca macchariyani avasamacchariyam kulamacchariyam
labhamacchariyam  vannamacchariyam  dhammamacchariyam  yam  evarupam  macchariyam
maccharayana   maccharayitattam   veviccham   kadariyam   katukancakata
aggahitattam  cittassa  idam  vuccati  macchariyam . apica khandhamacchariyampi
Macchariyam   dhatumacchariyampi   macchariyam  ayatanamacchariyampi  macchariyam
gaho idam vuccati macchariyanti paridevasoka sahamacchara ca.
   [444]  Manatimana  sahapesuna  cati  manoti idhekacco
manam janeti jatiya va gottena va kolaputtikena va vannapokkharataya
va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va
vijjatthanena  va  sutena  va  patibhanena  va  annatarannatarena
va  vatthuna . atimanoti idhekacco annam 1- atimannati jatiya
va gottena va .pe. annatarannatarena va vatthuna . Pesunnanti
idhekacco  pisunavaco  hoti  ito sutva amutra akkhata imesam
bhedaya amutra va sutva imesam akkhata amusam bhedaya iti samagganam
va bhetta bhinnanam va anuppadata vaggaramo vaggarato vagganandi
vaggakaranim  vacam  bhasita hoti idam vuccati pesunnam . apica dvihi
karanehi  pesunnam  upasamharati  piyakamyataya  va bhedadhippayo 2-
va.
   {444.1}  Katham  piyakamyataya  pesunnam  upasamharati . imassa
piyo  bhavissami  manapo bhavissami vissasiko bhavissami abbhantariko
bhavissami suhadayo bhavissamiti evam piyakamyataya pesunnam upasamharati.
   {444.2} Katham bhedadhippayo 3- pesunnam upasamharati . katham
ime nana assu vina assu vagga assu dvedha assu dvejjha
assu  dvepakkha  assu  bhijjeyyum  na  samagaccheyyum  dukkham  na
@Footnote: 1 Ma. param . 2-3 Ma. Yu. bhedadhippayena. ito param evam natabbam.
Phasu  vihareyyunti  evam  bhedadhippayo  pesunnam  upasamharatiti
manatimana sahapesuna ca.
   [445]  Kuto  pahuta te tadingha bruhiti kalaho ca vivado
ca  paridevo  ca  soko  ca  macchariyanca mano ca atimano ca
pesunnanca  ime  attha  kilesa  kuto pahuta kuto jata kuto
sanjata  kuto  nibbatta  kuto  abhinibbatta  kuto  patubhuta
kimnidana  kimsamudaya  kimjatika  kimpabhavati  imesam atthannam kilesanam
mulam  pucchati hetum pucchati nidanam pucchati sambhavam pucchati pabhavam pucchati
samutthanam  pucchati  aharam  pucchati  arammanam  pucchati  paccayam
pucchati  samudayam  pucchati  papucchati  yacati  ajjhesati  pasadetiti
kuto  pahuta te . tadingha bruhiti ingha bruhi acikkhahi desehi
pannapehi  1-  patthapehi  vivara  vibhaja  uttanikarohi  pakasehiti
kuto pahuta te tadingha bruhi. Tenaha so nimmito
           kuto pahuta kalaha vivada
           paridevasoka sahamacchara ca
           manatimana sahapesuna ca
           kuto pahuta te tadingha bruhiti.
   [446] Piyappahuta kalaha vivada
           paridevasoka sahamacchara ca
           manatimana sahapesuna ca
@Footnote: 1 Ma. pannapehi.
           Maccherayutta kalaha vivada
           vivadajatesu ca pesunani.
   [447]  Piyappahuta  kalaha  vivada paridevasoka sahamacchara
cati piyati dve piya satta va sankhara va.
   {447.1} Katame satta piya. Idha yassa te honti atthakama
hitakama  phasukama  yogakkhemakama mata va pita va bhata
va bhagini va putto va dhita va mitta va amacca va nati va
salohita va ime satta piya . Katame sankhara piya. Manapika
rupa  manapika  sadda  manapika gandha manapika rasa manapika
photthabba ime sankhara piya.
   {447.2} Piyavatthuacchedasankinopi 1- kalaham karonti acchijjantepi
kalaham  karonti  acchinnepi kalaham karonti . piyavatthuviparinamasankinopi
kalaham  karonti  viparinamantepi  kalaham  karonti  viparinatepi  kalaham
karonti  .  piyavatthuacchedasankinopi  vivadanti  acchijjantepi vivadanti
acchinnepi   vivadanti   .   piyavatthuviparinamasankinopi   vivadanti
viparinamantepi  vivadanti  viparinatepi  vivadanti  .  piyavatthuaccheda-
sankinopi paridevanti acchijjantepi paridevanti acchinnepi paridevanti.
Piyavatthuviparinamasankinopi   paridevanti   viparinamantepi  paridevanti
viparinatepi paridevanti . piyavatthuacchedasankinopi socanti acchijjantepi
socanti   acchinnepi   socanti   .   piyavatthuviparinamasankinopi
@Footnote: 1 Ma. piyam vatthum. sabbattha evam natabbam.
Socanti  viparinamantepi  socanti  viparinatepi  socanti  . piyavatthum
rakkhanti gopenti parigganhanti mayayanti maccharayanti.
   [448]  Manatimana sahapesuna cati piyavatthum nissaya manam
janenti piyavatthum nissaya atimanam janenti.
   {448.1} Katham piyavatthum nissaya manam janenti. Mayam labhino manapikanam
rupanam saddanam gandhanam rasanam photthabbananti evam piyavatthum nissaya
manam janenti.
   {448.2} Katham piyavatthum nissaya atimanam janenti. Mayam labhino
manapikanam  rupanam  saddanam  gandhanam rasanam photthabbanam ime pana
na labhino manapikanam rupanam saddanam gandhanam rasanam photthabbananti
evam piyavatthum nissaya atimanam janenti.
   {448.3} Pesunnanti idhekacco pisunavaco hoti ito sutva
amutra akkhata imesam bhedaya .pe. evam bhedadhippayo pesunnam
upasamharatiti .pe. Manatimana sahapesuna ca.
   [449] Maccherayutta kalaha vivadati kalaho ca vivado ca paridevo
ca soko ca mano ca atimano ca pesunnanca ime satta kilesa
macchariye  yutta  payutta  ayutta  samayuttati  maccherayutta
kalaha vivada.
   [450]  Vivadajatesu ca pesunaniti vivade jate sanjate
nibbatte  abhinibbatte  patubhute  pesunnam  upasamharanti  ito
Sutva  amutra akkhayanti imesam bhedaya amutra va sutva imesam
akkhayanti  amusam  bhedaya iti samagganam va bhetata 1- bhinnanam
va  anuppadata  vaggarama  vaggarata  vagganandi vaggakaranim vacam
bhasita  honti  idam  vuccati  pesunnam  .  apica dvihi karanehi
pesunnam upasamharanti piyakamyataya va bhedadhippaya va.
   {450.1} Katham piyakamyataya pesunnam upasamharanti . Imassa piya
bhavissama  manapa  bhavissama  vissasika  bhavissama  abbhantarika
bhavissama  suhadaya  bhavissamati  evam  piyakamyataya  pesunnam
upasamharanti.
   {450.2}  Katham  bhedadhippaya  pesunnam upasamharanti . katham
ime nana assu vina assu vagga assu dvedha assu dvejjha
assu  dvepakkha  assu  bhijjeyyum  na  samagaccheyyum  dukkham  na
phasu  vihareyyunti  evam  bhedadhippaya  pesunnam  upasamharantiti
vivadajatesu ca pesunani. Tenaha bhagava
           piyappahuta kalaha vivada
           paridevasoka sahamacchara ca
           manatimana sahapesuna ca
           maccherayutta kalaha vivada
           vivadajatesu ca pesunaniti.
@Footnote: 1 Ma. bhettaro.
   [451] Piya su lokasmi kutonidana
           ye vapi 1- lobha vicaranti loke
           asa ca nittha ca kutonidana
           ye samparayaya narassa honti.
   [452]  Piya  su  lokasmi  kutonidanati piya kutonidana
kuto  jata  kuto  sanjata  kuto  nibbatta kuto abhinibbatta
kuto  patubhuta  kimnidana  kimsamudaya  kimjatika  kimpabhavati  piyanam
mulam  pucchati  .pe.  samudayam  pucchati  papucchati  yacati  ajjhesati
pasadetiti piya su lokasmi kutonidana.
   [453] Ye vapi lobha vicaranti loketi ye vapiti khattiya ca
brahmana ca vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva
ca  manussa ca . lobhati yo lobho lubbhana lubbhitattam sarago
sarajjana  sarajjitattam  abhijjha  lobho  akusalamulam  .  vicarantiti
vicaranti  viharanti  iriyanti  vattanti palenti yapenti yapenti .
Loketi  apayaloke  manussaloke  devaloke khandhaloke dhatuloke
ayatanaloketi ye vapi lobha vicaranti loke.
   [454]  Asa ca nittha ca kutonidanati asa ca nittha
ca  kutonidana  kuto jata kuto sanjata kuto nibbatta kuto
abhinibbatta  kuto  patubhuta kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhavati
@Footnote: 1 Ma. ye capi. sabbattha idisameva.
Asaya  ca  nitthaya ca mulam pucchati .pe. samudayam pucchati papucchati
yacati ajjhesati pasadetiti asa ca nittha ca kutonidana.
   [455] Ye samparayaya narassa hontiti ye narassa parayana
honti  dipa  honti  tana  honti lena honti sarana honti
naro  nitthaparayano  hotiti  ye  samparayaya  narassa honti .
Tenaha so nimmito
           piya su lokasmi kutonidana
           ye vapi lobha vicaranti loke
           asa ca nittha ca kutonidana
           ye samparayaya narassa hontiti.
   [456] Chandanidanani piyani loke
           ye vapi lobha vicaranti loke
           asa ca nittha ca itonidana
           ye samparayaya narassa honti.
   [457]  Chandanidanani  piyani loketi chandoti yo kamesu
kamacchando kamarago kamanandi kamatanha kamasneho kamaparilaho
kamamuccha   kamajjhosanam   kamogho  kamayogo  kamupadanam
kamacchandanivaranam   .   apica  panca  chanda  pariyesanacchando
patilabhacchando paribhogacchando sannidhicchando visajjanacchando.
   {457.1} Katamo pariyesanacchando . idhekacco ajjhositoyeva
atthiko  chandajato  rupe pariyesati sadde gandhe rase photthabbe
pariyesati ayam pariyesanacchando.
   {457.2} Katamo patilabhacchando . idhekacco ajjhositoyeva
atthiko  chandajato  rupe  patilabhati sadde gandhe rase photthabbe
patilabhati ayam patilabhacchando.
   {457.3} Katamo paribhogacchando. Idhekacco ajjhositoyeva atthiko
chandajato  rupe paribhunjati sadde gandhe rase photthabbe paribhunjati
ayam paribhogacchando.
   {457.4} Katamo sannidhicchando. Idhekacco ajjhositoyeva atthiko
chandajato dhanasannicayam karoti apadasu bhavissatiti ayam sannidhicchando.
   {457.5} Katamo visajjanacchando. Idhekacco ajjhositoyeva atthiko
chandajato  dhanam  visajjeti  hattharohanam  assarohanam  rathikanam
dhanuggahanam  pattikanam ime mam rakkhissanti gopissanti samparivarissantiti
ayam visajjanacchando.
   {457.6} Piyaniti dve piya satta va sankhara va .pe. Ime
satta  piya .pe. ime sankhara piya . chandanidanani piyani
loketi  piya  chandanidana  chandasamudaya  chandajatika chandappabhavati
chandanidanani piyani loke.
   [458] Ye vapi lobha vicaranti loketi ye vapiti khattiya
ca  brahmana  ca vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca
deva  ca  manussa  ca . lobhati yo lobho lubbhana lubbhitattam
sarago  sarajjana  sarajjitattam  abhijjha  lobho  akusalamulam .
Vicarantiti  vicaranti  viharanti  iriyanti  vattanti  palenti  yapenti
yapenti  .  loketi apayaloke .pe. ayatanaloketi ye vapi
lobha vicaranti loke.
   [459]  Asa  ca  nittha  ca itonidanati asa vuccati
tanha  yo  rago  sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam .
Nitthati idhekacco rupe pariyesanto rupam patilabhati rupanittho hoti.
Sadde  gandhe  rase photthabbe kulam ganam avasam labham yasam pasamsam
sukham   civaram   pindapatam   senasanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharam
suttantam    vinayam   abhidhammam   arannikangam   pindapatikangam
pamsukulikangam   tecivarikangam   sapadanacarikangam   khalupacchabhattikangam
nesajjikangam  yathasanthatikangam  pathamam  jhanam  dutiyam  jhanam tatiyam jhanam
catuttham   jhanam   akasanancayatanasamapattim   vinnanancayatana-
samapattim    akincannayatanasamapattim    nevasannanasannayatana-
samapattim     pariyesanto     nevasannanasannayatanasamapattim
patilabhati nevasannanasannayatanasamapattinittho hoti.
     Asaya kasate khettam     vijam asaya vappati
     asaya vanija yanti    samuddam dhanaharaka
     saya 1- asaya titthami  sa me asa samijjhatiti.
Nittha 2- vuccate asaya samiddhi . Asa ca nittha ca itonidanati
asa   ca   nittha   ca   itochandanidana   chandasamudaya
chandajatika chandappabhavati asa ca nittha ca itonidana.
   [460] Ye samparayaya narassa hontiti ye narassa parayana
honti  dipa  honti  tana  honti lena honti sarana honti
naro  nitthaparayano 3- hotiti ye samparayaya narassa honti .
Tenaha bhagava
           chandanidanani piyani loke
           ye vapi lobha vicaranti loke
           asa ca nittha ca itonidana
           ye samparayaya narassa hontiti.
   [461] Chando nu lokasmi kutonidano
           vinicchaya vapi kuto pahuta
           kodho mosavajjanca kathamkatha ca
           ye vapi dhamma samanena vutta.
   [462]  Chando  nu lokasmi kutonidanoti chando kutonidano
@Footnote: 1 Yu. yaya. 2 Po. Ma. asaya samiddhi vuccate nittha. 3 Ma. nitthaparayana
@honti.
Kuto  jato  kuto  sanjato  kuto  nibbatto kuto abhinibbatto
kuto  patubhuto  kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko  kimpabhavoti chandassa
mulam  pucchati  .pe.  samudayam  pucchati  papucchati  yacati  ajjhesati
pasadetiti chando nu lokasmi kutonidano.
   [463]  Vinicchaya vapi kuto pahutati vinicchaya kuto pahuta
kuto  jata  kuto  sanjata  kuto  nibbatta kuto abhinibbatta
kuto  patubhuta  kimnidana  kimsamudaya kimjatika kimpabhavati vinicchayanam
mulam  pucchati  .pe.  samudayam  pucchati  papucchati  yacati  ajjhesati
pasadetiti vinicchaya vapi kuto pahuta.
   [464] Kodho mosavajjanca kathamkatha cati kodhoti yo [1]- cittassa
aghato  patighato  patigham  pativirodho  kopo  pakopo sampakopo
doso  padoso  sampadoso  cittassa  byapatti manopadoso kodho
kujjhana   kujjhitattam   doso   dussana  dussitattam  byapatti
byapajjana  byapajjitattam  virodho  pativirodho  candikkam assuropo
anattamanata  cittassa  .  mosavajjam  vuccati musavado . kathamkatha
vuccati vicikicchati kodho mosavajjanca kathamkatha ca.
   [465]  Ye  vapi dhamma samanena vuttati ye vapiti ye
kodhena  ca mosavajjena ca kathamkathaya ca sahagata sahajata samsattha
sampayutta  ekuppada  ekanirodha  ekavatthuka  ekarammana
ime  vuccanti  ye  vapi  dhamma  .  athava  ye 2- vapiti
@Footnote: 1 Ma. evarupo . 2 Ma. ye te kilesa.
Kilesa  annajatika annavihita ime vuccanti ye vapi dhamma .
Samanena  vuttati samanena samitapapena brahmanena vahitapapena 1-
bhikkhuna  bhinnakilesamulena  sabbakusalamulabandhana  pamuttena  vutta
pavutta  acikkhita  desita  pannapita  patthapita vivata vibhatta
uttanikata  pakasitati  ye  vapi  dhamma  samanena  vutta .
Tenaha so nimmito
           chando nu lokasmi kutonidano
           vinicchaya vapi kuto pahuta
           kodho mosavajjanca kathamkatha ca
           ye vapi dhamma samanena vuttati.
   [466] Satam asatanti yamahu loke
           tamupanissaya pahoti chando
           rupesu disva vibhavam bhavanca
           vinicchayam kurute 2- jantu loke.
   [467]  Satam  asatanti  yamahu  loketi satanti sukha ca
vedana  itthanca  vatthu  . asatanti dukkha ca vedana anitthanca
vatthu  .  yamahu  loketi  yam  ahamsu yam kathenti yam bhananti yam
dipayanti yam voharantiti satam asatanti yamahu loke.
   [468] Tamupanissaya pahoti chandoti satasatam nissaya sukhadukkham
nissaya   somanassadomanassam   nissaya   itthanittham   nissaya
@Footnote: 1 Ma. bahitapapadhammena bhikkhuno . 2 Ma. kubbati.
Anunayapatigham  nissaya  chando  1-  hoti  pahoti  jayati sanjayati
nibbattati abhinibbattatiti tamupanissaya pahoti chando.
   [469]  Rupesu  disva vibhavam bhavancati rupesuti cattaro ca
mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadayarupam.
   {469.1} Katamo rupanam bhavo . Yo rupanam bhavo jati sanjati
nibbatti abhinibbatti patubhavo ayam rupanam bhavo.
   {469.2} Katamo rupanam vibhavo . Yo rupanam khayo vayo bhedo
paribhedo aniccata antaradhanam ayam rupanam vibhavo.
   {469.3} Rupesu disva vibhavam bhavancati rupesu bhavanca vibhavanca
disva passitva tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katvati rupesu
disva vibhavam bhavanca.
   [470] Vinicchayam kurute jantu loketi vinicchayati dve vinicchaya
tanhavinicchayo ca ditthivinicchayo ca.
   {470.1} Katham tanhavinicchayam karoti . idhekaccassa anuppanna
ceva bhoga na uppajjanti uppanna ca bhoga parikkhayam gacchanti .
Tassa evam hoti kena nu kho me upayena anuppanna ceva bhoga na
uppajjanti  uppanna  ca  bhoga  parikkhayam  gacchanti . tassa pana
evam   hoti   suramerayamajjapamadatthananuyogam   anuyuttassa
me  anuppanna  ceva  bhoga  na  uppajjanti  uppanna  ca
bhoga  parikkhayam  gacchanti  vikalavisikkhacariyanuyogam  anuyuttassa  me
@Footnote: 1 Ma. chando pahoti pabhavati ....
Anuppanna  ceva bhoga na uppajjanti uppanna ca bhoga parikkhayam
gacchanti  samajjabhicaranam  anuyuttassa  me  jutappamadatthananuyogam
anuyuttassa  me  papamittanuyogam  anuyuttassa  me  anuppanna
ceva  bhoga  na  uppajjanti uppanna ca bhoga parikkhayam gacchanti
alassanuyogam  1-  anuyuttassa  me  anuppanna  ceva bhoga na
uppajjanti  uppanna  ca  bhoga  parikkhayam  gacchantiti  .  evam
nanam  katva cha bhoganam apayamukhani na sevati [2]- . evampi
tanhavinicchayam  karoti  .  athava  kasiya  va  vanijjaya  va
gorakkhena  va  issatthena  va  rajaporisena  va sippannatarena
va patipajjati. Evampi tanhavinicchayam karoti.
   {470.2} Katham ditthivinicchayam karoti . Cakkhusmim uppanne janati
atta me uppannoti. Cakkhusmim antarahite janati atta me antarahito
vigato  me  attati  .  evampi ditthivinicchayam karoti . sotasmim
ghanasmim  jivhaya  kayasmim  rupasmim  saddasmim  gandhasmim  rasasmim
photthabbasmim  uppanne  janati  atta  me  uppannoti .
Photthabbasmim  antarahite  janati  atta  me  antarahito  vigato
me  attati  .  evampi  ditthivinicchayam  karoti  janeti sanjaneti
nibbatteti abhinibbatteti.
   {470.3} Jantuti satto naro manavo .pe. Manujoti. Loketi
@Footnote: 1 Ma. alasyanuyogam. 2 Ma. Yu. etthantare cha bhoganam ayamukhani sevatiti
@atthi.
Apayaloke  .pe.  ayatanaloketi vinicchayam kurute jantu loke .
Tenaha bhagava
           satam asatanti yamahu loke
           tamupanissaya pahoti chando
           rupesu disva vibhavam bhavanca
           vinicchayam kurute jantu loketi.
   [471] Kodho mosavajjanca kathamkatha ca
           etepi dhamma dvayameva sante
           kathamkathi nanapathaya sikkhe
           natva pavutta samanena dhamma.
   [472]  Kodho  mosavajjanca  kathamkatha  cati  kodhoti  yo
[1]- Cittassa aghato patighato .pe. Mosavajjam vuccati musavado.
Kathamkatha vuccati vicikiccha . ittham vatthum nissayapi kodho jayati .
Anittham  vatthum  nissayapi  kodho  jayati  . ittham vatthum nissayapi
musavado  uppajjati  .  anittham  vatthum  nissayapi  musavado
uppajjati  .  ittham  vatthum  nissayapi kathamkatha uppajjati . anittham
vatthum nissayapi kathamkatha uppajjati.
   {472.1} Katham anittham vatthum nissaya kodho jayati. [2]- Anattham me
acariti  kodho  jayati  anattham  me  caratiti kodho jayati anattham
me  carissatiti  kodho  jayati  .  piyassa  me manapassa anattham
@Footnote: 1 Ma. evarupo. 2 Po. Ma. pakatiya anittham vatthum nissaya kodho jayati.
Acari  anattham  carati  anattham  carissatiti kodho jayati . appiyassa
me  amanapassa  attham  acari  attham  carati attham carissatiti kodho
jayati. Evam anittham vatthum nissaya kodho jayati.
   {472.2} Katham ittham vatthum nissaya kodho jayati. Itthavatthu-
acchedasankinopi kodho jayati acchijjantepi kodho jayati acchinnepi
kodho jayati . itthavatthuviparinamasankinopi kodho jayati viparinamantepi
kodho jayati viparinatepi kodho jayati . evam ittham vatthum nissaya
kodho jayati.
   {472.3} Katham anittham vatthum nissaya musavado uppajjati. Idhekacco
addubandhanena 1- va bandho tassa bandhanassa mokkhatthaya sampajanamusa
bhasati . rajjubandhanena va bandho . sankhalikabandhanena va bandho.
Vettabandhanena  va  bandho . latabandhanena va bandho . [2]-
parikkhepabandhanena va bandho . gamanigamanagarabandhanena 3- va bandho.
Janapadabandhanena  va bandho tassa bandhanassa mokkhatthaya sampajanamusa
bhasati. Evam anittham vatthum nissaya musavado uppajjati.
   {472.4} Katham ittham vatthum nissaya musavado uppajjati. Idhekacco
manapikanam  rupanam  hetu  sampajanamusa  bhasati  .  manapikanam
saddanam  gandhavanam  rasanam  photthabbanam hetu civarahetu pindapatahetu
senasanahetu    gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu    sampajanamusa
bhasati. Evam ittham vatthum nissaya musavado uppajjati.
@Footnote: 1 Po. Ma. andu ... baddho. 2 Ma. pakkhepabandhanena.
@3 Ma. Yu. gamanigamanagararatthabandhanena.
   {472.5} Katham anittham vatthum nissaya kathamkatha uppajjati. Muccissami
nu  kho  cakkhurogato na nu kho muccissami cakkhurogato muccissami
nu kho sotarogato ghanarogato jivharogato kayarogato sisarogato
kannarogato  mukharogato  muccissami nu kho dantarogato na nu kho
muccissami  dantarogatoti  .  evam  anittham  vatthum  nissaya
kathamkatha uppajjati.
   {472.6}  Katham  ittham  vatthum nissaya kathamkatha uppajjati .
Labhissami nu kho manapike rupe na nu kho labhissami manapike rupe
labhissami nu kho manapike sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam
avasam  labham yasam pasamsam sukham civaram pindapatam senasanam gilanapacca-
yabhesajjaparikkharanti  .  evam  ittham  vatthum  nissaya  kathamkatha
uppajjatiti kodho mosavajjanca kathamkatha ca.
   [473]  Etepi dhamma dvayameva santeti satasate sante
sukhadukkhe  sante  somanassadomanasse  sante  itthanitthe  sante
anunayapatighe sante samvijjamane [1]- upalabbhiyamaneti etepi dhamma
dvayameva sante.
   [474]  Kathamkathi  nanapathaya  sikkheti  nanampi  nanapatho
nanassa  arammanampi  nanapatho  nanasahabhunopi  dhamma nanapatho .
Yatha  ariyamaggo  ariyapatho  devamaggo  devapatho  brahmamaggo
brahmapatho    evameva    nanampi   nanapatho   nanassa
@Footnote: 1 Po. Ma. atthi.
Arammanampi   nanapatho  nanasahabhunopi  dhamma  nanapatho  .
Sikkheti tisso sikkha adhisilasikkha adhicittasikkha adhipannasikkha.
   {474.1}  Katama  adhisilasikkha  . idha bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto   viharati   acaragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu khuddako silakkhandho
mahanto  silakkhandho  silam  patittha  adi caranam samyamo samvaro mukham
pamukham kusalanam dhammanam samapattiya ayam adhisilasikkha.
   {474.2} Katama adhicittasikkha . idha bhikkhu vivicceva kamehi
.pe. Catuttham jhanam upasampajja viharati ayam adhicittasikkha.
   {474.3} Katama adhipannasikkha . idha bhikkhu pannava hoti
udayatthagaminiya   pannaya   samannagato  ariyaya  nibbedhikaya
sammadukkhakkhayagaminiya  so  idam  dukkhanti yathabhutam pajanati .pe.
Ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati ime asavati
yathabhutam  pajanati  .pe.  ayam asavanirodhagamini patipadati yathabhutam
pajanati ayam adhipannasikkha.
   {474.4} Kathamkathi nanapathaya sikkheti kathamkathi puggalo sakankho
savilekho   sadvelhako  savicikiccho  nanadhigamaya  nanaphusanaya
nanasacchikiriyaya   adhisilampi   sikkheyya   adhicittampi  sikkheyya
adhipannampi  sikkheyya . ima tisso sikkha avajjento sikkheyya
jananto sikkheyya passanto sikkheyya paccavekkhanto sikkheyya cittam
Adhitthahanto sikkheyya saddhaya adhimuccanto sikkheyya viriyam pagganhanto
sikkheyya  satim  upatthahanto  sikkheyya  cittam samadahanto sikkheyya
pannaya  pajananto  sikkheyya  abhinneyyam  abhijananto  sikkheyya
parinneyyam  parijananto  sikkheyya  pahatabbam  pajahanto  sikkheyya
bhavetabbam  bhavento  sikkheyya sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya
acareyya samacareyya samadaya vatteyyati kathamkathi nanapathaya sikkhe.
   [475] Natva pavutta samanena dhammati [1]- natva janitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  vutta  pavutta
acikkhita  desita pannapita patthapita vivata vibhatta uttanikata
pakasita  .  sabbe sankhara aniccati natva janitva tulayitva
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva vutta pavutta acikkhita desita
pannapita  patthapita  vivata  vibhatta  uttanikata  pakasita .
Sabbe sankhara dukkhati. Sabbe dhamma anattati.
   {475.1}  Avijjapaccaya  sankhara 2- .pe. jatipaccaya
jaramarananti . avijjanirodha sankharanirodho 3- .pe. jatinirodha
jaramarananirodhoti  .  idam  dukkhanti  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini
patipadati . ime asavati .pe. ayam asavanirodhagamini patipadati.
Ime  dhamma  abhinneyyati  .  ime  dhamma  parinneyyati .
Ime  dhamma  pahatabbati  .  ime  dhamma  bhavetabbati .
@Footnote: 1 Ma. natvati . 2-3 Ma. itisaddo atthi.
Ime  dhamma  sacchikatabbati  .  channam  phassayatananam  samudayanca
atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca   pancannam
upadanakkhandhanam   catunnam   mahabhutanam   yankinci   samudayadhammam
sabbantam  nirodhadhammanti  natva  janitva  tulayitva  tirayitva
vibhavayitva  vibhutam  katva  vutta  pavutta  acikkhita  desita
pannapita patthapita vivata vibhatta uttanikata pakasita.
   {475.2} Vuttam hetam bhagavata abhinnayaham bhikkhave dhammam desemi
no  anabhinnaya  sanidanaham  bhikkhave  dhammam  desemi no anidanam
sappatihariyaham  bhikkhave  dhammam  desemi  no  appatihariyam tassa
mayham  bhikkhave  abhinnaya  dhammam  desayato no anabhinnaya sanidanam
dhammam  desayato  no  anidanam  sappatihariyam  dhammam desayato no
appatihariyam  karaniyo  ovado  karaniya  anusasani  alanca
pana  vo  bhikkhave  tutthiya  alam  pamojjaya  alam  somanassaya
sammasambuddho  bhagava  svakkhato  dhammo  supatipanno sanghoti .
Imasmim  ca  pana  veyyakaranasmim  bhannamane  dasasahassi  lokadhatu
akampitthati natva pavutta samanena dhamma. Tenaha bhagava
           kodho mosavajjanca kathamkatha ca
           etepi dhamma dvayameva sante
           kathamkathi nanapathaya sikkhe
           natva pavutta samanena dhammati.
   [476] Satam asatanca kutonidana
           kismim asante na bhavanti hete
           vibhavam bhavancapi yametamattham
           etamme pabruhi yatonidanam.
   [477]  Satam asatanca kutonidanati satasata kutonidana
kuto jata kuto sanjata kuto nibbatta kuto abhinibbatta kuto
patubhuta  kimnidana  kimsamudaya  kimjatika  kimpabhavati  satasatanam
mulam pucchati .pe. samudayam pucchati papucchati yacati ajjhesati pasadetiti
satam asatanca kutonidana.
   [478] Kimsmim asante na bhavanti heteti kismim asante asamvijjamane [1]-
anupalabbhiyamane  satasata  na  bhavanti nappabhavanti na jayanti na
sanjayanti  na  nibbattanti nabhinibbattantiti kismim asante na bhavanti
hete.
   [479]  Vibhavam  bhavancapi  yametamatthanti  katamo satasatanam
bhavo . yo satasatanam bhavo sambhavo 2- jati sanjati nibbatti
abhinibbatti patubhavo ayam satasatanam bhavo . katamo satasatanam
vibhavo . Yo satasatanam khayo vayo bhedo paribhedo aniccata antaradhanam
ayam  satasatanam  vibhavo  .  yametamatthanti  yam paramatthanti vibhavam
bhavancapi yametamattham.
   [480]  Etamme  pabruhi  yatonidananti etanti yam pucchami
@Footnote: 1 Ma. natthi. ito param evam natabbam . 2 Ma. pabhavo.
Yam yacami yam ajjhesami yam pasademi . Pabruhiti bruhi [1]- acikkha
desehi  pannapehi  patthapehi  vivara vibhaja uttanikarohi pakasehiti
etamme  pabruhi  .  yatonidananti  yamnidanam  yamsamudayam  yamjatikam
yampabhavanti etamme pabruhi yatonidanam. Tenaha so nimmito
           satam asatanca kutonidana
           kismim asante na bhavanti hete
           vibhavam bhavancapi yametamattham
           etamme pabruhi yatonidananti.
   [481] Phassanidanam satam asatam
           phasse asante na bhavanti hete
           vibhavam bhavancapi yametamattham
           etante pabrumi itonidanam.
   [482]  Phassanidanam  satam  asatanti sukhavedaniyam phassam paticca
uppajjati  sukha vedana . sa 2- tasseva sukhavedaniyassa phassassa
nirodha [3]- tajjam vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppanna sukha
vedana  sa  nirujjhati  sa vupasammati . dukkhavedaniyam phassam paticca
uppajjati dukkha vedana . sa 4- tasseva dukkhavedaniyassa phassassa
nirodha [5]- tajjam vedayitam dukkhavedaniyam phassam paticca uppanna dukkha
vedana sa nirujjhati sa vupasammati . adukkhamasukhavedaniyam phassam paticca
uppajjati adukkhamasukha vedana . sa 6- tasseva adukkhamasukhavedaniyassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadehi. 2-4-6 Ma. ya. 3-5 Ma. yam.
Sukhavedaniyassa phassassa nirodha [1]- tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam
phassam  paticca  uppanna  adukkhamasukha  vedana  sa  nirujjhati sa
vupasammati  .  phassanidanam  satam  asatanti satasata phassanidana
phassasamudaya phassajatika phassappabhavati phassanidanam satam asatam.
   [483] Phasse asante na bhavanti heteti phasse asante asamvijjamane
anupalabbhiyamane  satasata  na  bhavanti  nappabhavanti  na  jayanti
na  sanjayanti  na  nibbattanti  nabhinibbattanti  na  patubhavantiti
phasse asante na bhavanti hete.
   [484]  Vibhavam  bhavancapi  yametamatthanti bhavaditthipi phassanidana
vibhavaditthipi  phassanidana  .  yametamatthanti  yam  paramatthanti  vibhavam
bhavancapi yametamattham.
   [485]  Etante pabrumi itonidananti etanti yam pucchasi yam
yacasi  yam  ajjhesasi  yam  pasadesi  . pabrumiti brumi acikkhami
desemi  pannapemi  patthapemi  vivarami  vibhajami  uttanikaromi
pakasemiti  etante  pabrumi  .  itonidananti  itophassanidanam
phassasamudayam  phassajatikam  phassappabhavanti etante pabrumi itonidanam .
Tenaha bhagava
           phassanidanam satam asatam
           phasse asante na bhavanti hete
@Footnote: 1 Ma. yam.
           Vibhavam bhavancapi yametamattham
           etante pabrumi itonidananti.
   [486] Phasso nu lokasmi kutonidano
           pariggaha vapi kuto pahuta
           kismim asante na mamattamatthi
           kismim vibhute na phusanti phassa.
   [487]  Phasso  nu lokasmi kutonidanoti phasso kutonidano
kuto  jato  kuto  sanjato  kuto  nibbatto kuto abhinibbatto
kuto  patubhuto  kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko  kimpabhavoti phassassa
mulam  pucchati  [1]- .pe. samudayam pucchati papucchati yacati ajjhesati
pasadetiti phasso nu lokasmi kutonidano.
   [488]  Pariggaha vapi kuto pahutati pariggaha kuto pahuta
kuto  jata  kuto  sanjata  kuto  nibbatta kuto abhinibbatta
kuto  patubhuta  kimnidana  kimsamudaya kimjatika kimpabhavati pariggahanam
mulam  pucchati  .pe.  samudayam  pucchati  papucchati  yacati  ajjhesati
pasadetiti pariggaha vapi kuto pahuta.
   [489] Kismim asante na mamattamatthiti kismim asante asamvijjamane
anupalabbhiyamane  mamatta  natthi  na  santi na samvijjanti nupalabbhanti
pahina   samucchinna   vupasanta   patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina daddhati kimsmim asante na mamattamatthi.
@Footnote: 1 Ma. hetum pucchati.
   [490] Kismim vibhute na phusanti phassati kismim vibhute vibhavite
atikkante  samatikkante  vitivatte  na phassa phusantiti kismim vibhute
na phusanti phassa. Tenaha so nimmito
           phasso nu lokasmi kutonidano
           pariggaha vapi kuto pahuta
           kismim asante na mamattamatthi
           kismim vibhute na phusanti phassati.
   [491] Namanca rupanca paticca phasso
           icchanidanani pariggahani
           icchayasantya na mamattamatthi
           rupe vibhute na phusanti phassa.
   [492]  Namanca  rupanca  paticca  phassoti  cakkhunca  paticca
rupe  ca  uppajjati  cakkhuvinnanam  tinnam  sangati  phasso  cakkhunca
rupa  ca  rupasmim  cakkhusamphassam  thapetva  sampayuttaka  dhamma
namasmim  evampi  namanca  rupanca  paticca  phasso  .  sotanca
paticca  sadde  ca  uppajjati  sotavinnanam  tinnam  sangati  phasso
sotanca  sadda  ca  rupasmim  sotasamphassam  thapetva  sampayuttaka
dhamma  namasmim  evampi  namanca  rupanca  paticca  phasso .
Ghananca  paticca  gandhe  ca  uppajjati  ghanavinnanam  tinnam sangati
phasso  ghananca  gandha  ca  rupasmim  ghanasamphassam  thapetva
Sampayuttaka  dhamma  namasmim  evampi  namanca  rupanca  paticca
phasso  .  jivhanca  paticca  rase  ca  uppajjati  jivhavinnanam
tinnam  sangati  phasso  jivha  ca  rasa  ca rupasmim jivhasamphassam
thapetva   sampayuttaka   dhamma  namasmim  evampi  namanca
rupanca  paticca  phasso  . kayanca paticca photthabbe ca uppajjati
kayavinnanam  tinnam  sangati  phasso  kayo  ca  photthabba  ca
rupasmim  kayasamphassam  thapetva  sampayuttaka  dhamma  namasmim
evampi  namanca rupanca paticca phasso . mananca paticca dhamme ca
uppajjati  manovinnanam  tinnam  sangati  phasso  vatthurupam  rupasmim
dhamma  rupino  rupasmim  manosamphassam  thapetva  sampayuttaka dhamma
namasmim evampi namanca rupanca paticca phasso.
   [493]  Icchanidanani pariggahaniti iccha vuccati tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho akusalamulam . pariggahati
dve  pariggaha  tanhapariggaho  ca  ditthipariggaho  ca .pe. ayam
tanhapariggaho  .pe.  ayam  ditthipariggaho  .  icchanidanani
pariggahaniti  pariggaha  icchanidana  icchahetuka  icchapaccaya
icchakarana icchapabhavati icchanidanani pariggahani.
   [494]  Icchayasantya  na mamattamatthiti iccha vuccati tanha
yo  rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . mamattati
dve  mamatta  tanhamamattanca ditthimamattanca .pe. idam tanhamamattam
.pe.  Idam  ditthimamattam  . icchayasantya na mamattamatthiti icchaya
asantya  asamvijjamanaya  nupalabbhiyamanaya  mamatta  natthi  na
santi  na  samvijjanti  nupalabbhanti  pahina  samucchinna  vupasanta
patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina  daddhati  icchayasantya
na mamattamatthi.
   [495] Rupe vibhute na phusanti phassati rupeti cattaro ca mahabhuta
catunnanca  mahabhutanam  upadayarupam . rupe vibhuteti catuhi karanehi
rupam vibhutam hoti natavibhutena tiranavibhutena pahanavibhutena samatikkamavibhutena.
   {495.1} Katham natavibhutena rupam vibhutam hoti. Rupam janati yankinci rupam
sabbam rupam cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadayarupanti
janati passati evam natavibhutena rupam vibhutam hoti.
   {495.2} Katham tiranavibhutena rupam vibhutam hoti. Evam natam katva
rupam  tireti  aniccato  dukkhato  rogato  gandato sallato aghato
abadhato  parato  palokato  itito  upaddavato bhayato upasaggato
calato  pabhangato  addhuvato  atanato  alenato asaranato rittato
tucchato   sunnato   anattato   adinavato   viparinamadhammato
asarakato aghamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato maramisato
jatidhammato  jaradhammato  byadhidhammato  maranadhammato  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasadhammato  sankilesikadhammato  samudayato  atthangamato
Assadato  adinavato  nissaranato  tireti  evam  tiranavibhutena rupam
vibhutam hoti.
   {495.3} Katham pahanavibhutena rupam vibhutam hoti. Evam tiretva rupe
chandaragam pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti . vuttam hetam
bhagavata yo rupe bhikkhave chandarago tam pajahatha evantam [1]- pahinam
bhavissati ucchinnamulam talavatthukatam anabhavangatam ayatim anuppadadhammam .
Evam pahanavibhutena rupam vibhutam hoti.
   {495.4}  Katham samatikkamavibhutena rupam vibhutam hoti . catasso
arupasamapattiyo  patiladdhassa rupa vibhuta honti vibhavita atikkanta
samatikkanta  vitivatta  evam  samatikkamavibhutena  rupam vibhutam hoti .
Imehi catuhi karanehi rupam vibhutam hoti.
   {495.5} Rupe vibhute na phusanti phassati rupe vibhute vibhavite atikkante
samatikkante  vitivatte  panca  phassa  na  phusanti  cakkhusamphasso
sotasamphasso  ghanasamphasso  jivhasamphasso  kayasamphassoti  rupe
vibhute na phusanti phassa. Tenaha bhagava
           namanca rupanca paticca phasso
           icchanidanani pariggahani
           icchayasantya na mamattamatthi
           rupe vibhute na phusanti phassati.
@Footnote: 1 Ma. rupam.
   [496] Kathamsametassa vibhoti rupam
           sukham dukkham vapi katham vibhoti
           etamme pabruhi yatha vibhoti
           tam janiyama iti me mano ahu.
   [497]  Kathamsametassa  vibhoti rupanti kathamsametassa kathampatipannassa
kathamiriyantassa   kathampavattentassa   kathampalentassa   kathamyapentassa
kathamyapentassa  rupam  vibhoti  vibhaviyyati  atikkamiyyati  samatikkamiyyati
vitivattiyyatiti kathamsametassa vibhoti rupam.
   [498] Sukham dukkham vapi katham vibhotiti sukhanca dukkhanca katham vibhoti
vibhaviyyati  atikkamiyyati  samatakkamiyyati  vitivattiyyatiti  sukham  dukkham
vapi katham vibhoti.
   [499] Etamme pabruhi yatha vibhotiti etanti yam pucchami yam
yacami yam ajjhesami yam pasademiti etam. Me pabruhiti me bruhi 1-
acikkha  desehi  pannapehi  patthapehi  vivara  vibhaja uttanikarohi
pakasehiti  etamme  pabruhi  .  yatha  vibhotiti  yatha  vibhoti
vibhaviyyati    atikkamiyyati    samatikkamiyyati    vitivattiyyatiti
etamme pabruhi yatha vibhoti.
   [500] Tam janiyama iti me mano ahuti tam janiyamati tam
janeyyama   ajaneyyama   vijaneyyama   pativijaneyyama
pativijjheyyamati tam janiyama . Iti me mano ahuti [2]- iti me cittam
@Footnote: 1 Ma. pabruhi. 2 Ma. iti me mano ahu.
Ahu  iti  me sankappo ahu iti me vinnanam ahuti tam janiyama
iti me mano ahu. Tenaha so nimmito
           kathamsametassa vibhoti rupam
           sukham dukkham vapi katham vibhoti
           etamme pabruhi yatha vibhoti
           tam janiyama iti me mano ahuti.
   [501] Na sannasanni na visannasanni
           nopi asanni na vibhutasanni
           evamsametassa vibhoti rupam
           sannanidana hi papancasankha.
   [502]   Na  sannasanni  na  visannasanniti  sannasannino
vuccanti  ye  pakatisannaya  thita  napi  so pakatisannaya thito .
Visannasannino  vuccanti  ummattaka  ye  ca ukkhittacitta 1- napi
so ummattako nopi khittacittoti na sannasanni na visannasanni.
   [503]  Nopi  asanni  na  vibhutasanniti  asannino  vuccanti
nirodhasamapanna  ye  ca  asannasatta  napi  so  nirodhasamapanno
nopi asannasatto . vibhutasannino vuccanti ye catunnam arupasamapattinam
labhino  napi  so  catunnam  arupasamapattinam labhiti nopi asanni na
vibhutasanni.
@Footnote: 1 Ma. khittacitta.
   [504] Evamsametassa vibhoti rupanti idha bhikkhu sukhassa ca pahana
.pe.  catuttham  jhanam upasampajja viharati so evam samahite citte
parisuddhe  pariyodate  anangane  vigatupakkilese  mudubhute kammaniye
thite    anenjappatte   akasanancayatanasamapattipatilabhatthaya
cittam  abhiniharati  abhininnameti  arupamaggasamangiti  evamsametassa  1-
evampatipannassa   evamiriyantassa  evamvattentassa  evampalentassa
evamyapentassa  evamyapentassa  rupam  vibhoti vibhaviyyati atikkamiyyati
samatikkamiyyati vitivattiyyatiti evamsametassa vibhoti rupam.
   [505]   Sannanidana   hi  papancasankhati  papancayeva
papancasankha tanhapapancasankha ditthipapancasankha
manapapancasankha sannanidana sannasamudaya
sannajatika     sannapabhavati     sannanidana     hi
papancasankha. Tenaha bhagava
           na sannasanni na visannasanni
           nopi asanni na vibhutasanni
           evamsametassa vibhoti rupam
           sannanidana hi papancasankhati.
   [506] Yantam apucchimha akittayi no
           annantam pucchama tadingha bruhi
@Footnote: 1 Po. Yu. itisaddo atthi.
           Ettavataggam no 1- vadanti heke
           yakkhassa suddhim idha panditase
           udahu annampi vadanti etto.
   [507]  Yantam  apucchimha  akittayi  noti  yantam  apucchimha
ayacimha  ajjhesimha  pasadayimha  . akittayi noti kittitam pakittitam
acikkhitam  desitam  pannapitam  patthapitam  vivatam  vibhattam  uttanikatam
pakasitanti yantam apucchimha akittayi no.
   [508]  Annantam  pucchama  tadingha  bruhiti  annantam pucchama
annantam   yacama   annantam  ajjhesama  annantam  pasadema
uttarim  tam  pucchama . tadingha bruhiti ingha bruhi acikkha desehi
pannapehi  patthapehi  vivara  vibhaja  uttanikarohi  pakasehiti
annantam pucchama tadingha bruhi.
   [509]  Ettavataggam  no vadanti heke yakkhassa suddhim idha
panditaseti   eke   samanabrahmana   ettavata   2-
arupasamapattiya  aggam  settham  visettham  pamokkham  uttamam  pavaram
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  .  yakkhassati
sattassa  narassa  manavassa  posassa  puggalassa  jivassa  jatussa
jantussa  indagussa  manujassa  .  suddhinti  suddhim  visuddhim parisuddhim
muttim  vimuttim  parimuttim  .  idha  panditaseti  idha  panditavada
dhiravada     nanavada     hetuvada     lakkhanavada
karanavada   thanavada   sakaya   laddhiyati   ettavataggam
@Footnote: 1 Ma. na . 2 Po. Ma. eta arupasamapattiyo.
No vadanti heke yakkhassa suddhim idha panditase.
   [510]  Udahu  annampi  vadanti  ettoti  udahu  eke
samanabrahmana  eta  arupasamapattiyo  atikkamitva  samatikkamitva
vitivattitva  etto  arupato  annam  uttarim yakkhassa suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
voharantiti udahu annampi vadanti etto. Tenaha so nimmito
           yantam apucchimha akittayi no
           annantam pucchama tadingha bruhi
           ettavataggam no vadanti heke
           yakkhassa suddhim idha panditase
           udahu annampi vadanti ettoti.
   [511] Ettavataggampi vadanti heke
           yakkhassa suddhim idha panditase
           tesam puneke samayam vadanti
           anupadisese kusalavadana.
   [512]  Ettavataggampi  vadanti  heke  yakkhassa  suddhim idha
panditaseti  santeke  samanabrahmana  sassatavada  ettavata
arupasamapattiya  aggam  settham  visettham  pamokkham  uttamam  pavaram
vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti . yakkhassati sattassa
narassa  manavassa  posassa  puggalassa  jivassa  jatussa  jantussa
Indagussa manujassa . suddhinti suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim
parimuttim  .  idha  panditaseti  idha  panditavada  dhiravada
nanavada   hetuvada   lakkhanavada  karanavada  thanavada
sakaya  laddhiyati  ettavataggampi  vadanti heke yakkhassa suddhim idha
panditase.
   [513] Tesam puneke samayam vadanti anupadisese kusalavadanati
tesamyeva  samanabrahmananam  eke  samanabrahmana  ucchedavada
bhavatajjita  vibhavam abhinandanti te sattassa samam upasamam vupasamam nirodham
patippassaddham  vadanti  yato  kira  bho  ayam atta kayassa bheda
ucchijjati vinassati na hoti parammarana ettavata anupadisesoti .
Kusalavadanati   kusalavada  panditavada  dhiravada  nanavada
hetuvada  lakkhanavada  karanavada  thanavada  sakaya  laddhiyati
tesam  puneke  samayam vadanti anupadisese kusalavadana . tenaha
bhagava
           ettavataggampi vadanti heke
           yakkhassa suddhim idha panditase
           tesam puneke samayam vadanti
           anupadisese kusalavadanati.
   [514] Ete ca natva upanissitati
           natva muni nissaye so vimamsi
           Natva vimutto na vivadameti
           bhavabhavaya na sameti dhiro.
   [515]  Ete ca natva upanissitati eteti ditthigatike .
Upanissitati   sassataditthinissitati   natva   ucchedaditthinissitati
natva   sassatucchedaditthinissitati   natva  janitva  tulayitva
tirayitva vibhavayitva vibhutam katvati ete ca natva upanissitati.
   [516]  Natva  muni nissaye so vimamsiti muniti monam vuccati
nanam  .pe.  sangajalamaticca  so  muni . muni sassataditthinissitati
natva   ucchedaditthinissitati   natva   sassatucchedaditthinissitati
natva  janitva  tulayitva  tirayitva vibhavayitva vibhutam katva .
So  vimamsiti  pandito  pannava  buddhima  nani  vibhavi  medhaviti
natva muni nissaye so vimamsi.
   [517] Natva vimutto na vivadametiti natva janitva tulayitva
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva . [1]- mutto vimutto parimutto
suvimutto  accantaanupadavimokkhena  sabbe  sankhara  aniccati
natva  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva
mutto  vimutto  parimutto  suvimutto  accantaanupadavimokkhena
sabbe  sankhara  dukkhati  sabbe  dhamma  anattati  .pe.
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  natva  janitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  mutto  vimutto
@Footnote: 1 Ma. vimuttoti.
Parimutto    suvimutto   accantaanupadavimokkhenati   natva
vimutto  .  na vivadametiti na kalaham karoti na bhandanam karoti na
viggaham karoti na vivadam karoti na medhagam karoti. Vuttam hetam bhagavata
evam  vimuttacitto  kho  aggivessana  bhikkhu  na kenaci samvadati na
kenaci  vivadati yanca loke vuttam tena ca voharati aparamasanti .
Natva vimutto na vivadameti.
   [518]  Bhavabhavaya na sameti dhiroti bhavabhavayati bhavabhavaya
kammabhavaya  punabbhavaya  kamabhavaya  kammabhavaya kamabhavaya punabbhavaya
rupabhavaya  kammabhavaya  rupabhavaya  punabbhavaya  arupabhavaya  kammabhavaya
arupabhavaya  punabbhavaya  punappunam  bhavaya  punappunam  gatiya  punappunam
upapattiya  punappunam  patisandhiya  punappunam  attabhavabhinibbattiya
na  sameti  na  samagacchati na ganhati na paramasati nabhinivisati .
Dhiroti  dhiro  pandito  pannava  buddhima  nani  vibhavi medhaviti
bhavabhavaya na sameti dhiro. Tenaha bhagava
           ete ca natva upanissitati
           natva muni nissaye so vimamsi
           natva vimutto na vivadameti
           bhavabhavaya na sameti dhiroti.
      Ekadasamo kalahavivadasuttaniddeso nitthito.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 305-342. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=6094&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=6094&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=442&items=77              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=442              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8151              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8151              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]