ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

         Dvādasamo cūḷaviyūhasuttaniddeso
   [519] Sakaṃ sakaṃ diṭṭhiparibbasānā
           viggayha nānā kusalā vadanti
           yo evaṃ jānāti sa vedi dhammaṃ
           idaṃ paṭikkosamakevalī so.
   [520]  Sakaṃ  sakaṃ  diṭṭhiparibbasānāti santeke samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhigatikā  te  dvāsaṭṭhiyā  diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ  diṭṭhigataṃ
gahetvā  uggahetvā  gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  sakāya
sakāya  diṭṭhiyā  vasanti  saṃvasanti  āvasanti  parivasanti  .  yathā
āgārikā  vā  gharesu  vasanti  sāpattikā  vā āpattīsu vasanti
sakilesā  vā  kilesesu  vasanti evameva santeke samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhigatikā  te  dvāsaṭṭhiyā  diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ  diṭṭhigataṃ
gahetvā   uggahetvā   gaṇhitvā   parāmasitvā  abhinivisitvā
sakāya  sakāya  diṭṭhiyā  vasanti  saṃvasanti  āvasanti  parivasantīti
sakaṃ sakaṃ diṭṭhiparibbasānā.
   [521]  Viggayha  nānā kusalā vadantīti viggayhāti gahetvā
uggahetvā  gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā . nānā vadantīti
nānā  vadanti  vividhaṃ  vadanti  aññoññaṃ  vadanti  puthu  vadanti na
ekaṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  .  kusalāti
Kusalavādā  paṇḍitavādā  dhīravādā  ñāṇavādā  1-  hetuvādā
lakkhaṇavādā  kāraṇavādā  ṭhānavādā  sakāya  laddhiyāti  viggayha
nānā kusalā vadanti.
   [522] Yo evaṃ jānāti sa vedi dhammanti yo imaṃ dhammaṃ diṭṭhiṃ
paṭipadaṃ  maggaṃ  jānāti  so  dhammaṃ vedi aññāsi apassi paṭivijjhīti
yo evaṃ jānāti sa vedi dhammaṃ.
   [523] Idaṃ paṭikkosamakevalī soti yo imaṃ dhammaṃ diṭṭhiṃ paṭipadaṃ
maggaṃ  paṭikkosati  akevalī  so  asamatto aparipuṇṇo hīno nihīno
omako  lāmako  jatukko  parittoti  idaṃ paṭikkosamakevalī so .
Tenāha so nimmito
           sakaṃ sakaṃ diṭṭhiparibbasānā
           viggayha nānā kusalā vadanti
           yo evaṃ jānāti sa vedi dhammaṃ
           idaṃ paṭikkosamakevalī soti.
   [524] Evampi viggayha vivādayanti 2-
           bālo paro akusaloti cāhu
           sacco nu vādo katamo imesaṃ
           sabbeva hīme kusalāvadānā.
   [525] Evampi viggayha vivādayantīti evaṃ gahetvā uggahetvā
gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  vivādayanti  kalahaṃ  karonti
@Footnote: 1 Ma. ñāyavādā. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ . 2 Yu. vivādiyanti.
@sabbattha īdisameva.
Bhaṇḍanaṃ  karonti  viggahaṃ  karonti  vivādaṃ  karonti medhagaṃ karonti
na  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi  .pe. nibbedhehi vā sace
pahosīti evampi viggayha vivādayanti.
   [526] Bālo paro akusaloti cāhūti paro bālo hīno nihīno
omako  lāmako  jatukko  paritto  akusalo  aviddhā avijjāgato
añāṇī  avibhāvī  duppaññoti  evamāhaṃsu  evaṃ  kathenti  evaṃ
bhaṇanti evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti bālo paro akusaloti cāhu.
   [527] Sacco nu vādo katamo imesanti imesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
vādo katamo sacco taccho tatho bhūto yāthāvo aviparītoti sacco nu
vādo katamo imesaṃ.
   [528] Sabbeva hīme kusalāvadānāti sabbevime samaṇabrāhmaṇā
kusalavādā   paṇḍitavādā   dhīravādā   ñāṇavādā   hetuvādā
lakkhaṇavādā  kāraṇavādā  ṭhānavādā  sakāya  laddhiyāti  sabbeva
hīme kusalāvadānā. Tenāha so nimmito
           evampi viggayha vivādayanti
           bālo paro akusaloti cāhu
           sacco nu vādo katamo imesaṃ
           sabbeva hīme kusalāvadānāti.
   [529] Parassa ve 1- dhammamanānujānaṃ
           bālomako hoti nihīnapañño
@Footnote: 1 Po. Ma. ce.
           Sabbeva bālā sunihīnapaññā
           sabbevime diṭṭhiparibbasānā.
   [530]  Parassa  ve  dhammamanānujānanti  parassa  dhammaṃ diṭṭhiṃ
paṭipadaṃ   maggaṃ   anānujānanto  anānupassanto  anānumaññanto
anānumodantoti parassa ve dhammamanānujānaṃ.
   [531] Bālomako hoti nihīnapaññoti paro bālo hoti hīno
nihīno  omako  lāmako  jatukko  paritto  hīnapañño  nihīnapañño
omakapañño    lāmakapañño    jatukkapañño    parittapaññoti
bālomako hoti nihīnapañño.
   [532] Sabbeva bālā sunihīnapaññāti sabbevime samaṇabrāhmaṇā
bālā  hīnā  nihīnā  omakā  lāmakā  jatukkā parittā sabbeva
hīnapaññā   nihīnapaññā   omakapaññā  lāmakapaññā  jatukkapaññā
parittapaññāti sabbeva bālā sunihīnapaññā.
   [533]  Sabbevime diṭṭhiparibbasānāti sabbevime samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhigatikā  te  dvāsaṭṭhiyā  diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ  diṭṭhigataṃ
gahetvā  uggahetvā  gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  sakāya
sakāya  diṭṭhiyā  vasanti  saṃvasanti  āvasanti  parivasanti  .  yathā
āgārikā  vā  gharesu  vasanti  sāpattikā  vā āpattīsu vasanti
sakilesā  vā  kilesesu vasanti evameva sabbevime samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhigatikā  te  dvāsaṭṭhiyā  diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ  diṭṭhigataṃ
Gahetvā  uggahetvā  gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  sakāya
sakāya  diṭṭhiyā  vasanti  saṃvasanti  āvasanti  parivasantīti sabbevime
diṭṭhiparibbasānā. Tenāha bhagavā
           parassa ve dhammamanānujānaṃ
           bālomako hoti nihīnapañño
           sabbeva bālā sunihīnapaññā
           sabbevime diṭṭhiparibbasānāti.
   [534] Sandiṭṭhiyā ce pana vīvadātā 1-
           saṃsuddhapaññā kusalā matīmā 2-
           na tesaṃ koci parihīnapañño
           diṭṭhī hi tesaṃpi tathā samattā.
   [535] Sandiṭṭhiyā ce pana vīvadātāti sakāya diṭṭhiyā sakāya
khantiyā sakāya ruciyā sakāya laddhiyā vīvadātā 3- pariyodātā 4-
asaṅkiliṭṭhāti sandiṭṭhiyā ce pana vīvadātā.
   [536]   Saṃsuddhapaññā   kusalā   matīmāti   suddhapaññā
visuddhapaññā   parisuddhapaññā  vodātapaññā  pariyodātapaññā  .
Athavā  suddhadassanā  visuddhadassanā  parisuddhadassanā  vodātadassanā
pariyodātadassanāti  saṃsuddhapaññā  .  kusalāti  kusalā  paṇḍitā
paññavanto  buddhimanto  ñāṇino  vibhāvino  medhāvinoti saṃsuddhapaññā
kusalā  .  matīmāti  matimā  paṇḍitā  paññavanto  buddhimanto
@Footnote: 1 Ma. ceva na vīvadātā. sabbattha īdisameva. 2 Ma. mutimā.
@3 Ma. anavīvadātā avodātā. 4 Po. apariyodātā.
Ñāṇino vibhāvino medhāvinoti saṃsuddhapaññā kusalā matīmā.
   [537]  Na  tesaṃ  koci parihīnapaññoti tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
na   koci   hīnapañño  nihīnapañño  omakapañño  lāmakapañño
jatukkapañño  parittapañño  [1]-  .  athavā  sabbeva  aggapaññā
seṭṭhapaññā    viseṭṭhapaññā    pāmokkhapaññā   uttamapaññā
pavarapaññāti na tesaṃ koci parihīnapañño.
   [538] Diṭṭhī hi tesaṃpi tathā samattāti tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
diṭṭhi  tathā  samattā  samādinnā  gahitā  parāmaṭṭhā  abhiniviṭṭhā
ajjhositā  adhimuttāti  diṭṭhī  hi  tesaṃpi  tathā  samattā .
Tenāha bhagavā
           sandiṭṭhiyā ce pana vīvadātā
           saṃsuddhapaññā kusalā matīmā
           na tesaṃ koci parihīnapañño
           diṭṭhī hi tesaṃpi tathā samattāti.
   [539] Na vāhametaṃ tathivanti 2- brūmi
           yamāhu bālā mithu aññamaññaṃ
           sakaṃ sakaṃ diṭṭhimakaṃsu saccaṃ
           tasmā hi bāloti paraṃ dahanti.
   [540]  Na  vāhametaṃ  tathivanti  brūmīti nāti paṭikkhepo .
Etanti  dvāsaṭṭhidiṭṭhigatanti  nāhaṃ  etaṃ  tathaṃ  tacchaṃ bhūtaṃ yāthāvaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. atthi . 2 Ma. tathiyanti.
Aviparītanti  brūmi  ācikkhāmi  desemi paññāpemi paṭṭhapemi vivarāmi
vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemīti na vāhametaṃ tathivanti brūmi.
   [541]  Yamāhu  bālā  mithu  aññamaññanti mithūti dve janā
dve  kalahakārakā  dve  bhaṇḍanakārakā  dve  bhassakārakā  dve
vivādakārakā dve adhikaraṇakārakā dve vādino dve sallāpakā 1-.
Te  aññamaññaṃ  bālo  hīno  nihīno  omako  lāmako  jatukko
parittoti  evamāhaṃsu  evaṃ  kathenti  evaṃ  bhaṇanti evaṃ dīpayanti
evaṃ voharantīti yamāhu bālā mithu aññamaññaṃ.
   [542]  Sakaṃ  sakaṃ diṭṭhimakaṃsu saccanti sassato loko idameva
saccaṃ  moghamaññanti  sakaṃ  sakaṃ  diṭṭhimakaṃsu  saccaṃ  .  asassato
loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .pe.  neva  hoti  na na
hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  sakaṃ
sakaṃ diṭṭhimakaṃsu saccaṃ.
   [543]  Tasmā  hi  bāloti  paraṃ  dahantīti tasmāti tasmā
taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā  paraṃ  bālo hīno nihīno
omako  lāmako  jatukko  parittoti  dahanti  passanti  dakkhanti
olokenti  nijjhāyanti  upaparikkhantīti  tasmā  hi  bāloti  paraṃ
dahanti. Tenāha bhagavā
           na vāhametaṃ tathivanti brūmi
           yamāhu bālā mithu aññamaññaṃ
@Footnote: 1 Ma. sallapakā.
           Sakaṃ sakaṃ diṭṭhimakaṃsu saccaṃ
           tasmā hi bāloti paraṃ dahantīti.
   [544] Yamāhu saccaṃ tathivanti eke
           tamāhu aññepi tucchaṃ musāti
           evampi viggayha vivādayanti
           kasmā na ekaṃ samaṇā vadanti.
   [545]  Yamāhu saccaṃ tathivanti eketi yaṃ dhammaṃ diṭṭhiṃ paṭipadaṃ
maggaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā  idaṃ  saccaṃ  tacchaṃ  bhūtaṃ  yāthāvaṃ
aviparītanti  evamāhaṃsu  evaṃ  kathenti  evaṃ bhaṇanti evaṃ dīpayanti
evaṃ voharantīti yamāhu saccaṃ tathivanti eke.
   [546]  Tamāhu  aññepi  tucchaṃ  musātīti tameva dhammaṃ diṭṭhiṃ
paṭipadaṃ  maggaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā  etaṃ  tucchaṃ  etaṃ  musā
etaṃ  abhūtaṃ etaṃ alikaṃ etaṃ ayāthāvanti evamāhaṃsu evaṃ kathenti
evaṃ  bhaṇanti  evaṃ  dīpayanti  evaṃ  voharantīti  tamāhu  aññepi
tucchaṃ musāti.
   [547] Evampi viggayha vivādayantīti evaṃ gahetvā uggahetvā
gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  vivādayanti  kalahaṃ  karonti
bhaṇḍanaṃ  karonti  viggahaṃ  karonti  vivādaṃ  karonti medhagaṃ karonti
na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi .pe. nibbedhehi vā sace pahosīti
evampi viggayha vivādayanti.
   [548]  Kasmā  na  ekaṃ  samaṇā  vadantīti kasmāti kasmā
kiṃkāraṇā   kiṃhetu  kiṃpaccayā  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā
kiṃpabhavā  na  ekaṃ  vadanti  nānā  vadanti vividhaṃ vadanti aññoññaṃ
vadanti  puthu  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharantīti
kasmā na ekaṃ samaṇā vadanti. Tenāha so nimmito
           yamāhu saccaṃ tathivanti eke
           tamāhu aññepi tucchaṃ musāti
           evampi viggayha vivādayanti
           kasmā na ekaṃ samaṇā vadantīti.
   [549] Ekaṃ hi saccaṃ na dutīyamatthi
           yasmiṃ pajā no vivade pajānaṃ
           nānā te saccāni sayaṃ thunanti
           tasmā na ekaṃ samaṇā vadanti.
   [550]  Ekaṃ  hi  saccaṃ  na dutīyamatthīti ekaṃ saccaṃ vuccati
dukkhanirodho  nibbānaṃ  yo  so sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  .  athavā  ekaṃ  saccaṃ
vuccati  maggasaccaṃ  niyyānasaccaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyo
aṭṭhaṅgiko   maggo   seyyathīdaṃ   sammādiṭṭhi   sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati sammāsamādhīti ekaṃ hi saccaṃ na dutīyamatthi.
   [551] Yasmiṃ pajā no vivade pajānanti yasminti yamhi sacce.
Pajāti  sattādhivacanaṃ  .  pajā  yaṃ  saccaṃ  pajānantā ājānantā
vijānantā  paṭivijānantā  paṭivijjhantā  na  kalahaṃ  kareyya 1- na
bhaṇḍanaṃ kareyya na viggahaṃ kareyya na vivādaṃ kareyya na medhagaṃ kareyya
kalahaṃ bhaṇḍanaṃ viggahaṃ vivādaṃ medhagaṃ pajaheyya vinodeyya byantīkareyya
anabhāvaṅgameyyāti yasmiṃ pajā no vivade pajānaṃ.
   [552] Nānā te saccāni sayaṃ thunantīti nānā te saccāni
sayaṃ  thunanti  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti sassato
loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  sayaṃ  thunanti  vadanti kathenti
bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  asassato  loko  .pe.  neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
sayaṃ  thunanti  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharantīti nānā
te saccāni sayaṃ thunanti.
   [553]  Tasmā  na  ekaṃ  samaṇā  vadantīti tasmāti tasmā
taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā  na  ekaṃ  vadanti nānā
vadanti  vividhaṃ  vadanti  aññoññaṃ  vadanti  puthu  vadanti  kathenti
bhaṇanti  dīpayanti  voharantīti  tasmā  na  ekaṃ  samaṇā vadanti .
Tenāha bhagavā
           ekaṃ hi saccaṃ na dutīyamatthi
           yasmiṃ pajā no vivade pajānaṃ
@Footnote: 1 Ma. kareyayuṃ .. anabhāvaṅgameyyuṃ.
           Nānā te saccāni sayaṃ thunanti
           tasmā na ekaṃ samaṇā vadantīti.
   [554] Kasmā nu saccāni vadanti nānā
           pavādiyāse kusalāvadānā
           saccāni suttāni bahūni nānā
           udāhu te takkamanussaranti.
   [555]  Kasmā  nu  saccāni vadanti nānāti kasmāti kasmā
kiṃkāraṇā  kiṃhetu kiṃpaccayā kiṃnidānā saccāni nānā vadanti vividhāni
vadanti  aññoññāni  vadanti  puthūni  vadanti  kathenti  bhaṇanti
dīpayanti voharantīti kasmā nu saccāni vadanti nānā.
   [556]   Pavādiyāse   kusalāvadānāti   pavādiyāseti
vippavadantītipi  pavādiyāse  .  athavā  sakaṃ  sakaṃ diṭṭhigataṃ pavadanti
kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  sassato  loko  idameva
saccaṃ   moghamaññanti   pavadanti   kathenti   bhaṇanti   dīpayanti
voharanti asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  pavadanti  kathenti  bhaṇanti
dīpayanti  voharanti  .  kusalāvadānāti  kusalavādā  paṇḍitavādā
dhīravādā   ñāṇavādā   hetuvādā   lakkhaṇavādā  kāraṇavādā
ṭhānavādā sakāya laddhiyāti pavādiyāse kusalāvadānā.
   [557]  Saccāni suttāni bahūni nānāti saccāni sutāni bahūni
Nānāni  vividhāni  aññoññāni  puthūnīti  saccāni  suttāni  bahūni
nānā.
   [558]  Udāhu te takkamanussarantīti udāhu takkena vitakkena
saṅkappena  yāyanti  niyyanti  vuyhanti  saṃhariyantīti  evampi udāhu
te  takkamanussaranti  .  athavā  takkapariyāhaṭaṃ  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ
paṭibhāṇaṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharantīti  evampi
udāhu te takkamanussaranti. Tenāha so nimmito
           kasmā nu saccāni vadanti nānā
           pavādiyāse kusalāvadānā
           saccāni suttāni bahūni nānā
           udāhu te takkamanussarantīti.
   [559] Naheva saccāni bahūni nānā
           aññatra saññāya niccāni loke
           takkañca diṭṭhīsu pakappayitvā
           saccaṃ musātī dvayadhammamāhu.
   [560] Naheva saccāni bahūni nānāti naheva saccāni bahukāni
nānāni vividhāni aññoññāni puthūnīti naheva saccāni bahūni nānā.
   [561]  Aññatra  saññāya  niccāni loketi aññatra saññāya
niccaggāhā  ekaññeva  saccaṃ  loke  kathiyati  bhaṇiyati  dīpiyati
vohariyati  dukkhanirodho  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho
Sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ .
Athavā  ekaṃ  saccaṃ  vuccati  maggasaccaṃ niyyānasaccaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhīti aññatra saññāya niccāni loke.
   [562]   Takkañca  diṭṭhīsu  pakappayitvā  saccaṃ  musātī
dvayadhammamāhūti  takkaṃ  vitakkaṃ  saṅkappaṃ  takkayitvā  vitakkayitvā
saṅkappayitvā   diṭṭhigatāni   janenti   sañjanenti  nibbattenti
abhinibbattenti  diṭṭhigatāni  janetvā  sañjanetvā  nibbattetvā
abhinibbattetvā  mayhaṃ  saccaṃ tuyhaṃ musāti evamāhaṃsu evaṃ kathenti
evaṃ  bhaṇanti  evaṃ  dīpayanti  evaṃ  voharantīti  takkañca  diṭṭhīsu
pakappayitvā saccaṃ musātī dvayadhammamāhu. Tenāha bhagavā
           naheva saccāni bahūni nānā
           aññatra saññāya niccāni loke
           takkañca diṭṭhīsu pakappayitvā
           saccaṃ musātī dvayadhammamāhūti.
   [563] Diṭṭhe sute sīlavate mute vā
           ete ca nissāya vimānadassī
           vinicchaye ṭhatvā pahassamāno 1-
           bālo paro akusaloti cāha.
@Footnote: 1 Sī. sahassamāno.
   [564]  Diṭṭhe  sute sīlavate mute vā ete ca nissāya
vimānadassīti  diṭṭhaṃ  vā  diṭṭhasuddhiṃ 1- vā sutaṃ vā sutasuddhiṃ vā
sīlaṃ vā sīlasuddhiṃ vā vattaṃ vā vattasuddhiṃ vā mutaṃ vā mutasuddhiṃ vā
nissāya   upanissāya   gaṇhitvā   parāmasitvā   abhinivisitvāti
diṭṭhe  sute sīlavate mute vā . ete ca nissāya vimānadassīti
na  sammānetītipi  vimānadassī  .  athavā  domanassaṃ  janetītipi
vimānadassīti  diṭṭhe  sute  sīlavate  mute vā ete ca nissāya
vimānadassī.
   [565]  Vinicchaye  ṭhatvā  pahassamānoti  vinicchayā  vuccanti
dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  vinicchitadiṭṭhiyā  2-  ṭhatvā  patiṭṭhahitvā
gaṇhitvā   parāmasitvā  abhinivisitvāti  vinicchaye  ṭhatvā  .
Pahassamānoti   tuṭṭho   hoti   haṭṭho   pahaṭṭho  attamano
paripuṇṇasaṅkappo  .  athavā  dantavidaṃsakaṃ  hassamānoti  vinicchaye
ṭhatvā pahassamāno.
   [566]  Bālo  paro  akusaloti cāhāti paro bālo hīno
nihīno  omako  lāmako  jatukko  paritto  akusalo  aviddhā
avijjāgato  añāṇī  avibhāvī  duppaññoti  evamāha  evaṃ  katheti
evaṃ  bhaṇati  evaṃ  dīpayati  evaṃ voharatīti bālo paro akusaloti
cāha. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Po. Yu. diṭṭhisuddhiṃ. 2 Ma. diṭṭhivinicchaye vinicchayadiṭṭhiyā.
           Diṭṭhe sute sīlavate mute vā
           ete ca nissāya vimānadassī
           vinicchaye ṭhatvā pahassamāno
           bālo paro akusaloti cāhāti.
   [567] Yeneva bāloti paraṃ dahāti
           tenātumānaṃ kusaloti cāha
           sayamattanā so kusalovadāno 1-
           aññaṃ vimāneti tatheva pāvā.
   [568]  Yeneva  bāloti  paraṃ dahātīti yena hetunā yena
paccayena  yena  kāraṇena  yena  pabhavena  paraṃ  bālato  hīnato
nihīnato  omakato  lāmakato  jatukkato  parittato  dahati  passati
dakkhati  oloketi  nijjhāyati  upaparikkhatīti  yeneva  bāloti  paraṃ
dahāti.
   [569] Tenātumānaṃ kusaloti cāhāti ātumā vuccati attā.
Sopi teneva hetunā tena paccayena tena kāraṇena tena pabhavena
attānaṃ  āha  ahamasmi  kusalo  paṇḍito  paññavā  buddhimā ñāṇī
vibhāvī medhāvīti tenātumānaṃ kusaloti cāha.
   [570] Sayamattanā so kusalovadānoti sayaṃ attānaṃ kusalavādo
paṇḍitavādo  dhīravādo ñāṇavādo hetuvādo lakkhaṇavādo kāraṇavādo
ṭhānavādo sakāya laddhiyāti sayamattanā so kusalovadāno.
@Footnote: 1 Po. Ma. kusalāvadāno. ito paraṃ īdisameva.
   [571]  Aññaṃ  vimāneti  tatheva  pāvāti  na sammānetītipi
aññaṃ  vimāneti  .  athavā domanassaṃ janetītipi aññaṃ vimāneti .
Tatheva  pāvāti  tatheva  taṃ  diṭṭhigataṃ  pāvadati  itipāyaṃ  puggalo
micchādiṭṭhiko  viparītadassanoti  aññaṃ  vimāneti  tatheva  pāvā .
Tenāha bhagavā
           yeneva bāloti paraṃ dahāti
           tenātumānaṃ kusaloti cāha
           sayamattanā so kusalovadāno
           aññaṃ vimāneti tatheva pāvāti.
   [572] Atīsaraṃdiṭṭhiyā 1- so samatto
           mānena matto paripuṇṇamānī
           sayameva sāmaṃ manasābhisitto
           diṭṭhī hi sā tassa tathā samattā.
   [573]  Atīsaraṃdiṭṭhiyā  so  samattoti atisāradiṭṭhiyo vuccanti
dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  .  kiṃkāraṇā  atisāradiṭṭhiyo  vuccanti
dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  .  sabbā  tā  diṭṭhiyo  kāraṇātikkantā
lakkhaṇātikkantā   hīnātikkantā  2-  taṃkāraṇā  atisāradiṭṭhiyo
vuccanti  dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni . sabbepi titthiyā atisāradiṭṭhiyā .
Kiṃkāraṇā  sabbepi  titthiyā  atisāradiṭṭhiyā  3- . te aññamaññaṃ
atikkamitvā   samatikkamitvā  vītivattetvā  diṭṭhigatāni  janenti
@Footnote: 1 Ma. atisāradiṭṭhiyā. 2 Ma. ṭhānātikkantā. 3 Ma. sabbāpi
@diṭṭhiyo atisāradiṭṭhiyo.
Sañjanenti   nibbattenti   abhinibbattenti   taṃkāraṇā  sabbepi
titthiyā  atisāradiṭṭhiyā  1-  .  so  samattoti  atisāradiṭṭhiyā
samatto paripuṇṇo anomoti atīsaraṃdiṭṭhiyā so samatto.
   [574]  Mānena  matto  paripuṇṇamānīti  sakāya  diṭṭhiyā
mānena  matto  pamatto  ummatto  adhimattoti mānena matto .
Paripuṇṇamānīti   paripuṇṇamānī   samattamānī  anomamānīti  mānena
matto paripuṇṇamānī.
   [575] Sayameva sāmaṃ manasābhisittoti sayameva attānaṃ cittena
abhisiñcati  ahamasmi  kusalo  paṇḍito  paññavā  buddhimā  ñāṇī
vibhāvī medhāvīti sayameva sāmaṃ manasābhisitto.
   [576]  Diṭṭhī hi sā tassa tathā samattāti tassa sā diṭṭhi
tathā   samattā   samādinnā  gahitā  parāmaṭṭhā  abhiniviṭṭhā
ajjhositā  adhimuttāti  diṭṭhī  hi  sā  tassa  tathā  samattā .
Tenāha bhagavā
           atīsaraṃdiṭṭhiyā so samatto
           mānena matto paripuṇṇamānī
           sayameva sāmaṃ manasābhisitto
           diṭṭhī hi sā tassa tathā samattāti.
   [577] Parassa ce hi vacasā nihīno
           tumo sahā hoti nihīnapañño
@Footnote: 1 Ma. sabbāpi diṭṭhiyo vuccanti atisāradiṭṭhiyo.
           Athavā sayaṃ vedagū hoti dhīro
           na koci bālo samaṇesu atthi.
   [578]  Parassa  ce hi vacasā nihīnoti parassa ce vācāya
vacanena  ninditakāraṇā  garahitakāraṇā  upavaditakāraṇā  paro  bālo
hoti  hīno  nihīno  omako  lāmako  jatukko  parittoti parassa
ce hi vacasā nihīno.
   [579] Tumo sahā hoti nihīnapaññoti sopi teneva saha hoti
hīnapañño   nihīnapañño   omakapañño  lāmakapañño  jatukkapañño
parittapaññoti tumo sahā hoti nihīnapañño.
   [580] Athavā sayaṃ vedagū hoti dhīroti dhīro paṇḍito paññavā
buddhimā ñāṇī vibhāvī medhāvīti athavā sayaṃ vedagū hoti dhīro.
   [581]  Na  koci  bālo samaṇesu atthīti samaṇesu na koci
bālo  hīno  nihīno  omako  lāmako  jatukko  paritto  atthi
sabbeva  aggapaññā  seṭṭhapaññā  viseṭṭhapaññā  pāmokkhapaññā
uttamapaññā  pavarapaññāti  na  koci  bālo  samaṇesu  atthi .
Tenāha bhagavā
           parassa ce hi vacasā nihīno
           tumo sahā hoti nihīnapañño
           athavā sayaṃ vedagū hoti dhīro
           na koci bālo samaṇesu atthīti.
   [582] Aññaṃ ito yābhivadanti dhammaṃ
           aparaddhā suddhimakevalī te 1-
           evampi titthyā puthuso vadanti
           sandiṭṭhirāgena hi tyābhirattā.
   [583]  Aññaṃ  ito  yābhivadanti dhammaṃ aparaddhā suddhimakevalī
teti  ito  aññaṃ  dhammaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ maggaṃ ye abhivadanti te
suddhimaggaṃ  visuddhimaggaṃ  parisuddhimaggaṃ  vodātamaggaṃ  pariyodātamaggaṃ
viraddhā  aparaddhā  khalitā  gaḷitā  aññāya aparaddhā 2- akevalī
te  asamattā  aparipuṇṇā  te  hīnā  nihīnā  omakā  lāmakā
jatukkā  parittāti  aññaṃ  ito  yābhivadanti  dhammaṃ  aparaddhā
suddhimakevalī te.
   [584] Evampi titthyā puthuso vadantīti titthaṃ vuccati diṭṭhigataṃ.
Titthyā  vuccanti  diṭṭhigatikā  .  puthudiṭṭhiyā  puthudiṭṭhigatāni vadanti
kathenti bhaṇanti dīpayanti voharantīti evampi titthyā puthuso vadanti.
   [585] Sandiṭṭhirāgena hi tyābhirattāti sakāya diṭṭhiyā rāgena
rattā abhirattāti sandiṭṭhirāgena hi tyābhirattā. Tenāha bhagavā
           aññaṃ ito yābhivadanti dhammaṃ
           aparaddhā suddhimakevalī te
@Footnote: 1 Yu. suddhimakevalīno. 2 ñāyāparaddhātipi pāṭho.
           Evampi titthyā puthuso vadanti
           sandiṭṭhirāgena hi tyābhirattāti.
   [586] Idheva suddhiṃ iti vādayanti
           nāññesu dhammesu visuddhimāhu
           evampi titthyā puthuso niviṭṭhā
           sakāyane tattha daḷhaṃ vadānā.
   [587] Idheva suddhiṃ iti vādayantīti idha suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ
muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti voharanti
sassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  idha  suddhiṃ  visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
voharanti asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  idha  suddhiṃ  visuddhiṃ
parisuddhiṃ   muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti
dīpayanti voharantīti idheva suddhiṃ iti vādayanti.
   [588]  Nāññesu  dhammesu  visuddhimāhūti  attano  satthāraṃ
dhammakkhānaṃ  gaṇaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ  ṭhapetvā  sabbe paravāde
khipanti  ukkhipanti  parikkhipanti  so  satthā  na  sabbaññū  dhammo
na  svākkhāto  gaṇo  na  supaṭipanno  diṭṭhi na bhaddikā paṭipadā
na  supaññattā  maggo  na  niyyāniko  natthettha  suddhi  vā
visuddhi  vā  parisuddhi  vā  mutti  vā  vimutti vā parimutti vā
Na  tattha  1- sujjhanti vā visujjhanti vā parisujjhanti vā muccanti
vā  vimuccanti  vā  parimuccanti vā hīnā nihīnā omakā lāmakā
jatukkā  parittāti  evamāhaṃsu  evaṃ  kathenti  evaṃ bhaṇanti evaṃ
dīpayanti evaṃ voharantīti nāññesu dhammesu visuddhimāhu.
   [589]  Evampi  titthyā  puthuso  niviṭṭhāti  titthaṃ  vuccati
diṭṭhigataṃ  .  titthyā  vuccanti  diṭṭhigatikā  .  puthudiṭṭhiyā
puthudiṭṭhigatesu  niviṭṭhā  patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā
adhimuttāti evampi titthyā puthuso niviṭṭhā 2-.
   [590]  Sakāyane tattha daḷhaṃ vadānāti dhammo sakāyanaṃ diṭṭhi
sakāyanaṃ  paṭipadā  sakāyanaṃ  maggo sakāyanaṃ . sakāyane daḷhavādā
thiravādā balikavādā avaṭṭhitavādāti sakāyane tattha daḷhaṃ vadānā .
Tenāha bhagavā
           idheva suddhiṃ iti vādayanti
           nāññesu dhammesu visuddhimāhu
           evampi titthyā puthuso niviṭṭhā
           sakāyane tattha daḷhaṃ vadānāti.
   [591] Sakāyane vāpi daḷhaṃ vadāno
           kamettha bāloti paraṃ daheyya
           sayameva so medhagaṃ āvaheyya
           paraṃ vadaṃ bālamasuddhidhammaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. natthettha . 2 Yu. niviṭṭhāti.
   [592]  Sakāyane vāpi daḷhaṃ vadānoti dhammo sakāyanaṃ diṭṭhi
sakāyanaṃ  paṭipadā  sakāyanaṃ  maggo sakāyanaṃ . sakāyane daḷhavādo
thiravādo balikavādo avaṭṭhitavādoti sakāyane vāpi daḷhaṃ vadāno.
   [593]  Kamettha  bāloti  paraṃ  daheyyāti etthāti sakāya
diṭṭhiyā  sakāya khantiyā sakāya ruciyā sakāya laddhiyā paraṃ bālato
hīnato  nihīnato  omakato lāmakato jatukkato parittato kaṃ daheyya
kaṃ  passeyya  kaṃ  dakkheyya  kaṃ  olokeyya  kaṃ nijjhāyeyya kaṃ
upaparikkheyyāti kamettha bāloti paraṃ daheyya.
   [594] Sayameva so medhagaṃ āvaheyya paraṃ vadaṃ bālamasuddhidhammanti
paro bālo hīno nihīno omako lāmako jatukko paritto asuddhidhammo
avisuddhidhammo  aparisuddhidhammo  avodātadhammoti  evaṃ  vadanto evaṃ
kathento evaṃ bhaṇanto evaṃ dīpayanto evaṃ voharanto sayameva kalahaṃ
bhaṇḍanaṃ  viggahaṃ  vivādaṃ  medhagaṃ  āvaheyya  samāvaheyya āhareyya
samāhareyya  ākaḍḍheyya  samākaḍḍheyya  gaṇheyya  parāmaseyya
abhiniviseyyāti sayameva so medhagaṃ āvaheyya paraṃ vadaṃ bālamasuddhidhammaṃ.
Tenāha bhagavā
           sakāyane vāpi daḷhaṃ vadāno
           kamettha bāloti paraṃ daheyya
           Sayameva so medhagaṃ āvaheyya
           paraṃ vadaṃ bālamasuddhidhammanti.
   [595] Vinicchaye ṭhatvā sayaṃ pamāya
           uddhaṃ so 1- lokasmiṃ vivādameti
           hitvāna sabbāni vinicchayāni
           na medhagaṃ kūrute 2- jantu loke.
   [596]  Vinicchaye  ṭhatvā  sayaṃ  pamāyāti vinicchayā vuccanti
dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  vinicchitadiṭṭhiyā  ṭhatvā  patiṭṭhahitvā gaṇhitvā
parāmasitvā  abhinivisitvāti  vinicchaye  ṭhatvā . sayaṃ pamāyāti sayaṃ
pamāya  paminitvā  ayaṃ  satthā  sabbaññūti  sayaṃ  pamāya  paminitvā
ayaṃ  dhammo  svākkhāto  ayaṃ gaṇo supaṭipanno ayaṃ diṭṭhi bhaddikā
ayaṃ  paṭipadā  supaññattā  ayaṃ  maggo  niyyānikoti  sayaṃ  pamāya
paminitvāti vinicchaye ṭhatvā sayaṃ pamāya.
   [597] Uddhaṃ so lokasmiṃ vivādametīti uddhaṃ [3]- vuccati anāgataṃ.
Attano  vādaṃ  uddhaṃ  ṭhapetvā  sayameva  kalahaṃ  bhaṇḍanaṃ  viggahaṃ
vivādaṃ  medhagaṃ  eti upeti upagacchati gaṇhāti parāmasati abhinivisatīti
evampi  uddhaṃ  so  lokasmiṃ  vivādameti . athavā aññena uddhaṃ
vādena  saddhiṃ  kalahaṃ  karoti  bhaṇḍanaṃ karoti viggahaṃ karoti vivādaṃ
karoti  medhagaṃ  karoti  na  tvaṃ  imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi .pe.
Nibbedhehi vā sace pahosīti evampi uddhaṃ so lokasmiṃ vivādameti.
@Footnote: 1 sabbattha poṭṭhakesu sa iti dissati. 2 Ma. kubbati. Yu. kurute. 3 Ma. so.
   [598]  Hitvāna  sabbāni  vinicchayānīti  vinicchayā  vuccanti
dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  .  sabbā  vinicchitadiṭṭhiyo  1-  hitvā
cajitvā  pariccajitvā  jahitvā  pajahitvā  vinoditvā  byantīkaritvā
anabhāvaṅgametvāti hitvāna sabbāni vinicchayāni.
   [599]  Na medhagaṃ kūrute jantu loketi na kalahaṃ karoti na
bhaṇḍanaṃ  karoti  na  viggahaṃ  karoti  na  vivādaṃ karoti na medhagaṃ
karoti  .  vuttaṃ hetaṃ bhagavatā evaṃ vimuttacitto kho aggivessana
bhikkhu  na  kenaci  saṃvadati  na  kenaci  vivadati yañca loke vuttaṃ
tena  ca  voharati  aparāmasanti  .  jantūti satto naro mānavo
poso  puggalo  jīvo  jātu 2- jantu indagū manujo . loketi
apāyaloke   manussaloke   devaloke  khandhaloke  dhātuloke
āyatanaloketi na medhagaṃ kūrute jantu loke. Tenāha bhagavā
           vinicchaye ṭhatvā sayaṃ pamāya
           uddhaṃ so lokasmiṃ vivādameti
           hitvāna sabbāni vinicchayāni
           na medhagaṃ kūrute jantu loketi.
       Dvādasamo cūḷaviyūhasuttaniddeso niṭṭhito.
               -------------------
@Footnote: 1 Ma. diṭṭhivinicchayā sabbe vinicchaye .... 2 Ma. jāgu. Yu. jagū.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 343-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=6869              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=6869              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=519&items=81              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=519              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8358              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8358              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]