ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

         Dvadasamo culaviyuhasuttaniddeso
   [519] Sakam sakam ditthiparibbasana
           viggayha nana kusala vadanti
           yo evam janati sa vedi dhammam
           idam patikkosamakevali so.
   [520]  Sakam  sakam  ditthiparibbasanati santeke samanabrahmana
ditthigatika  te  dvasatthiya  ditthigatanam  annatarannataram  ditthigatam
gahetva  uggahetva  ganhitva  paramasitva  abhinivisitva  sakaya
sakaya  ditthiya  vasanti  samvasanti  avasanti  parivasanti  .  yatha
agarika  va  gharesu  vasanti  sapattika  va apattisu vasanti
sakilesa  va  kilesesu  vasanti evameva santeke samanabrahmana
ditthigatika  te  dvasatthiya  ditthigatanam  annatarannataram  ditthigatam
gahetva   uggahetva   ganhitva   paramasitva  abhinivisitva
sakaya  sakaya  ditthiya  vasanti  samvasanti  avasanti  parivasantiti
sakam sakam ditthiparibbasana.
   [521]  Viggayha  nana kusala vadantiti viggayhati gahetva
uggahetva  ganhitva  paramasitva  abhinivisitva . nana vadantiti
nana  vadanti  vividham  vadanti  annonnam  vadanti  puthu  vadanti na
ekam  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  .  kusalati
Kusalavada  panditavada  dhiravada  nanavada  1-  hetuvada
lakkhanavada  karanavada  thanavada  sakaya  laddhiyati  viggayha
nana kusala vadanti.
   [522] Yo evam janati sa vedi dhammanti yo imam dhammam ditthim
patipadam  maggam  janati  so  dhammam vedi annasi apassi pativijjhiti
yo evam janati sa vedi dhammam.
   [523] Idam patikkosamakevali soti yo imam dhammam ditthim patipadam
maggam  patikkosati  akevali  so  asamatto aparipunno hino nihino
omako  lamako  jatukko  parittoti  idam patikkosamakevali so .
Tenaha so nimmito
           sakam sakam ditthiparibbasana
           viggayha nana kusala vadanti
           yo evam janati sa vedi dhammam
           idam patikkosamakevali soti.
   [524] Evampi viggayha vivadayanti 2-
           balo paro akusaloti cahu
           sacco nu vado katamo imesam
           sabbeva hime kusalavadana.
   [525] Evampi viggayha vivadayantiti evam gahetva uggahetva
ganhitva  paramasitva  abhinivisitva  vivadayanti  kalaham  karonti
@Footnote: 1 Ma. nayavada. sabbattha evam natabbam . 2 Yu. vivadiyanti.
@sabbattha idisameva.
Bhandanam  karonti  viggaham  karonti  vivadam  karonti medhagam karonti
na  tvam  imam  dhammavinayam  ajanasi  .pe. nibbedhehi va sace
pahositi evampi viggayha vivadayanti.
   [526] Balo paro akusaloti cahuti paro balo hino nihino
omako  lamako  jatukko  paritto  akusalo  aviddha avijjagato
anani  avibhavi  duppannoti  evamahamsu  evam  kathenti  evam
bhananti evam dipayanti evam voharantiti balo paro akusaloti cahu.
   [527] Sacco nu vado katamo imesanti imesam samanabrahmananam
vado katamo sacco taccho tatho bhuto yathavo aviparitoti sacco nu
vado katamo imesam.
   [528] Sabbeva hime kusalavadanati sabbevime samanabrahmana
kusalavada   panditavada   dhiravada   nanavada   hetuvada
lakkhanavada  karanavada  thanavada  sakaya  laddhiyati  sabbeva
hime kusalavadana. Tenaha so nimmito
           evampi viggayha vivadayanti
           balo paro akusaloti cahu
           sacco nu vado katamo imesam
           sabbeva hime kusalavadanati.
   [529] Parassa ve 1- dhammamananujanam
           balomako hoti nihinapanno
@Footnote: 1 Po. Ma. ce.
           Sabbeva bala sunihinapanna
           sabbevime ditthiparibbasana.
   [530]  Parassa  ve  dhammamananujananti  parassa  dhammam ditthim
patipadam   maggam   ananujananto  ananupassanto  ananumannanto
ananumodantoti parassa ve dhammamananujanam.
   [531] Balomako hoti nihinapannoti paro balo hoti hino
nihino  omako  lamako  jatukko  paritto  hinapanno  nihinapanno
omakapanno    lamakapanno    jatukkapanno    parittapannoti
balomako hoti nihinapanno.
   [532] Sabbeva bala sunihinapannati sabbevime samanabrahmana
bala  hina  nihina  omaka  lamaka  jatukka paritta sabbeva
hinapanna   nihinapanna   omakapanna  lamakapanna  jatukkapanna
parittapannati sabbeva bala sunihinapanna.
   [533]  Sabbevime ditthiparibbasanati sabbevime samanabrahmana
ditthigatika  te  dvasatthiya  ditthigatanam  annatarannataram  ditthigatam
gahetva  uggahetva  ganhitva  paramasitva  abhinivisitva  sakaya
sakaya  ditthiya  vasanti  samvasanti  avasanti  parivasanti  .  yatha
agarika  va  gharesu  vasanti  sapattika  va apattisu vasanti
sakilesa  va  kilesesu vasanti evameva sabbevime samanabrahmana
ditthigatika  te  dvasatthiya  ditthigatanam  annatarannataram  ditthigatam
Gahetva  uggahetva  ganhitva  paramasitva  abhinivisitva  sakaya
sakaya  ditthiya  vasanti  samvasanti  avasanti  parivasantiti sabbevime
ditthiparibbasana. Tenaha bhagava
           parassa ve dhammamananujanam
           balomako hoti nihinapanno
           sabbeva bala sunihinapanna
           sabbevime ditthiparibbasanati.
   [534] Sanditthiya ce pana vivadata 1-
           samsuddhapanna kusala matima 2-
           na tesam koci parihinapanno
           ditthi hi tesampi tatha samatta.
   [535] Sanditthiya ce pana vivadatati sakaya ditthiya sakaya
khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya vivadata 3- pariyodata 4-
asankilitthati sanditthiya ce pana vivadata.
   [536]   Samsuddhapanna   kusala   matimati   suddhapanna
visuddhapanna   parisuddhapanna  vodatapanna  pariyodatapanna  .
Athava  suddhadassana  visuddhadassana  parisuddhadassana  vodatadassana
pariyodatadassanati  samsuddhapanna  .  kusalati  kusala  pandita
pannavanto  buddhimanto  nanino  vibhavino  medhavinoti samsuddhapanna
kusala  .  matimati  matima  pandita  pannavanto  buddhimanto
@Footnote: 1 Ma. ceva na vivadata. sabbattha idisameva. 2 Ma. mutima.
@3 Ma. anavivadata avodata. 4 Po. apariyodata.
Nanino vibhavino medhavinoti samsuddhapanna kusala matima.
   [537]  Na  tesam  koci parihinapannoti tesam samanabrahmananam
na   koci   hinapanno  nihinapanno  omakapanno  lamakapanno
jatukkapanno  parittapanno  [1]-  .  athava  sabbeva  aggapanna
setthapanna    visetthapanna    pamokkhapanna   uttamapanna
pavarapannati na tesam koci parihinapanno.
   [538] Ditthi hi tesampi tatha samattati tesam samanabrahmananam
ditthi  tatha  samatta  samadinna  gahita  paramattha  abhinivittha
ajjhosita  adhimuttati  ditthi  hi  tesampi  tatha  samatta .
Tenaha bhagava
           sanditthiya ce pana vivadata
           samsuddhapanna kusala matima
           na tesam koci parihinapanno
           ditthi hi tesampi tatha samattati.
   [539] Na vahametam tathivanti 2- brumi
           yamahu bala mithu annamannam
           sakam sakam ditthimakamsu saccam
           tasma hi baloti param dahanti.
   [540]  Na  vahametam  tathivanti  brumiti nati patikkhepo .
Etanti  dvasatthiditthigatanti  naham  etam  tatham  taccham bhutam yathavam
@Footnote: 1 Po. Ma. atthi . 2 Ma. tathiyanti.
Aviparitanti  brumi  acikkhami  desemi pannapemi patthapemi vivarami
vibhajami uttanikaromi pakasemiti na vahametam tathivanti brumi.
   [541]  Yamahu  bala  mithu  annamannanti mithuti dve jana
dve  kalahakaraka  dve  bhandanakaraka  dve  bhassakaraka  dve
vivadakaraka dve adhikaranakaraka dve vadino dve sallapaka 1-.
Te  annamannam  balo  hino  nihino  omako  lamako  jatukko
parittoti  evamahamsu  evam  kathenti  evam  bhananti evam dipayanti
evam voharantiti yamahu bala mithu annamannam.
   [542]  Sakam  sakam ditthimakamsu saccanti sassato loko idameva
saccam  moghamannanti  sakam  sakam  ditthimakamsu  saccam  .  asassato
loko  idameva  saccam  moghamannanti  .pe.  neva  hoti  na na
hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  sakam
sakam ditthimakamsu saccam.
   [543]  Tasma  hi  baloti  param  dahantiti tasmati tasma
tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana  param  balo hino nihino
omako  lamako  jatukko  parittoti  dahanti  passanti  dakkhanti
olokenti  nijjhayanti  upaparikkhantiti  tasma  hi  baloti  param
dahanti. Tenaha bhagava
           na vahametam tathivanti brumi
           yamahu bala mithu annamannam
@Footnote: 1 Ma. sallapaka.
           Sakam sakam ditthimakamsu saccam
           tasma hi baloti param dahantiti.
   [544] Yamahu saccam tathivanti eke
           tamahu annepi tuccham musati
           evampi viggayha vivadayanti
           kasma na ekam samana vadanti.
   [545]  Yamahu saccam tathivanti eketi yam dhammam ditthim patipadam
maggam  eke  samanabrahmana  idam  saccam  taccham  bhutam  yathavam
aviparitanti  evamahamsu  evam  kathenti  evam bhananti evam dipayanti
evam voharantiti yamahu saccam tathivanti eke.
   [546]  Tamahu  annepi  tuccham  musatiti tameva dhammam ditthim
patipadam  maggam  eke  samanabrahmana  etam  tuccham  etam  musa
etam  abhutam etam alikam etam ayathavanti evamahamsu evam kathenti
evam  bhananti  evam  dipayanti  evam  voharantiti  tamahu  annepi
tuccham musati.
   [547] Evampi viggayha vivadayantiti evam gahetva uggahetva
ganhitva  paramasitva  abhinivisitva  vivadayanti  kalaham  karonti
bhandanam  karonti  viggaham  karonti  vivadam  karonti medhagam karonti
na tvam imam dhammavinayam ajanasi .pe. nibbedhehi va sace pahositi
evampi viggayha vivadayanti.
   [548]  Kasma  na  ekam  samana  vadantiti kasmati kasma
kimkarana   kimhetu  kimpaccaya  kimnidana  kimsamudaya  kimjatika
kimpabhava  na  ekam  vadanti  nana  vadanti vividham vadanti annonnam
vadanti  puthu  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharantiti
kasma na ekam samana vadanti. Tenaha so nimmito
           yamahu saccam tathivanti eke
           tamahu annepi tuccham musati
           evampi viggayha vivadayanti
           kasma na ekam samana vadantiti.
   [549] Ekam hi saccam na dutiyamatthi
           yasmim paja no vivade pajanam
           nana te saccani sayam thunanti
           tasma na ekam samana vadanti.
   [550]  Ekam  hi  saccam  na dutiyamatthiti ekam saccam vuccati
dukkhanirodho  nibbanam  yo  so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  .  athava  ekam  saccam
vuccati  maggasaccam  niyyanasaccam  dukkhanirodhagamini  patipada  ariyo
atthangiko   maggo   seyyathidam   sammaditthi   sammasankappo
sammavaca   sammakammanto   sammaajivo   sammavayamo
sammasati sammasamadhiti ekam hi saccam na dutiyamatthi.
   [551] Yasmim paja no vivade pajananti yasminti yamhi sacce.
Pajati  sattadhivacanam  .  paja  yam  saccam  pajananta ajananta
vijananta  pativijananta  pativijjhanta  na  kalaham  kareyya 1- na
bhandanam kareyya na viggaham kareyya na vivadam kareyya na medhagam kareyya
kalaham bhandanam viggaham vivadam medhagam pajaheyya vinodeyya byantikareyya
anabhavangameyyati yasmim paja no vivade pajanam.
   [552] Nana te saccani sayam thunantiti nana te saccani
sayam  thunanti  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti sassato
loko  idameva  saccam  moghamannanti  sayam  thunanti  vadanti kathenti
bhananti  dipayanti  voharanti  asassato  loko  .pe.  neva hoti
na  na  hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti
sayam  thunanti  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharantiti nana
te saccani sayam thunanti.
   [553]  Tasma  na  ekam  samana  vadantiti tasmati tasma
tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana  na  ekam  vadanti nana
vadanti  vividham  vadanti  annonnam  vadanti  puthu  vadanti  kathenti
bhananti  dipayanti  voharantiti  tasma  na  ekam  samana vadanti .
Tenaha bhagava
           ekam hi saccam na dutiyamatthi
           yasmim paja no vivade pajanam
@Footnote: 1 Ma. kareyayum .. anabhavangameyyum.
           Nana te saccani sayam thunanti
           tasma na ekam samana vadantiti.
   [554] Kasma nu saccani vadanti nana
           pavadiyase kusalavadana
           saccani suttani bahuni nana
           udahu te takkamanussaranti.
   [555]  Kasma  nu  saccani vadanti nanati kasmati kasma
kimkarana  kimhetu kimpaccaya kimnidana saccani nana vadanti vividhani
vadanti  annonnani  vadanti  puthuni  vadanti  kathenti  bhananti
dipayanti voharantiti kasma nu saccani vadanti nana.
   [556]   Pavadiyase   kusalavadanati   pavadiyaseti
vippavadantitipi  pavadiyase  .  athava  sakam  sakam ditthigatam pavadanti
kathenti  bhananti  dipayanti  voharanti  sassato  loko  idameva
saccam   moghamannanti   pavadanti   kathenti   bhananti   dipayanti
voharanti asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathagato
parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  pavadanti  kathenti  bhananti
dipayanti  voharanti  .  kusalavadanati  kusalavada  panditavada
dhiravada   nanavada   hetuvada   lakkhanavada  karanavada
thanavada sakaya laddhiyati pavadiyase kusalavadana.
   [557]  Saccani suttani bahuni nanati saccani sutani bahuni
Nanani  vividhani  annonnani  puthuniti  saccani  suttani  bahuni
nana.
   [558]  Udahu te takkamanussarantiti udahu takkena vitakkena
sankappena  yayanti  niyyanti  vuyhanti  samhariyantiti  evampi udahu
te  takkamanussaranti  .  athava  takkapariyahatam  vimamsanucaritam  sayam
patibhanam  vadanti  kathenti  bhananti  dipayanti  voharantiti  evampi
udahu te takkamanussaranti. Tenaha so nimmito
           kasma nu saccani vadanti nana
           pavadiyase kusalavadana
           saccani suttani bahuni nana
           udahu te takkamanussarantiti.
   [559] Naheva saccani bahuni nana
           annatra sannaya niccani loke
           takkanca ditthisu pakappayitva
           saccam musati dvayadhammamahu.
   [560] Naheva saccani bahuni nanati naheva saccani bahukani
nanani vividhani annonnani puthuniti naheva saccani bahuni nana.
   [561]  Annatra  sannaya  niccani loketi annatra sannaya
niccaggaha  ekanneva  saccam  loke  kathiyati  bhaniyati  dipiyati
vohariyati  dukkhanirodho  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho
Sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam .
Athava  ekam  saccam  vuccati  maggasaccam niyyanasaccam dukkhanirodhagamini
patipada  ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi  .pe.
Sammasamadhiti annatra sannaya niccani loke.
   [562]   Takkanca  ditthisu  pakappayitva  saccam  musati
dvayadhammamahuti  takkam  vitakkam  sankappam  takkayitva  vitakkayitva
sankappayitva   ditthigatani   janenti   sanjanenti  nibbattenti
abhinibbattenti  ditthigatani  janetva  sanjanetva  nibbattetva
abhinibbattetva  mayham  saccam tuyham musati evamahamsu evam kathenti
evam  bhananti  evam  dipayanti  evam  voharantiti  takkanca  ditthisu
pakappayitva saccam musati dvayadhammamahu. Tenaha bhagava
           naheva saccani bahuni nana
           annatra sannaya niccani loke
           takkanca ditthisu pakappayitva
           saccam musati dvayadhammamahuti.
   [563] Ditthe sute silavate mute va
           ete ca nissaya vimanadassi
           vinicchaye thatva pahassamano 1-
           balo paro akusaloti caha.
@Footnote: 1 Si. sahassamano.
   [564]  Ditthe  sute silavate mute va ete ca nissaya
vimanadassiti  dittham  va  ditthasuddhim 1- va sutam va sutasuddhim va
silam va silasuddhim va vattam va vattasuddhim va mutam va mutasuddhim va
nissaya   upanissaya   ganhitva   paramasitva   abhinivisitvati
ditthe  sute silavate mute va . ete ca nissaya vimanadassiti
na  sammanetitipi  vimanadassi  .  athava  domanassam  janetitipi
vimanadassiti  ditthe  sute  silavate  mute va ete ca nissaya
vimanadassi.
   [565]  Vinicchaye  thatva  pahassamanoti  vinicchaya  vuccanti
dvasatthi  ditthigatani  vinicchitaditthiya  2-  thatva  patitthahitva
ganhitva   paramasitva  abhinivisitvati  vinicchaye  thatva  .
Pahassamanoti   tuttho   hoti   hattho   pahattho  attamano
paripunnasankappo  .  athava  dantavidamsakam  hassamanoti  vinicchaye
thatva pahassamano.
   [566]  Balo  paro  akusaloti cahati paro balo hino
nihino  omako  lamako  jatukko  paritto  akusalo  aviddha
avijjagato  anani  avibhavi  duppannoti  evamaha  evam  katheti
evam  bhanati  evam  dipayati  evam voharatiti balo paro akusaloti
caha. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Po. Yu. ditthisuddhim. 2 Ma. ditthivinicchaye vinicchayaditthiya.
           Ditthe sute silavate mute va
           ete ca nissaya vimanadassi
           vinicchaye thatva pahassamano
           balo paro akusaloti cahati.
   [567] Yeneva baloti param dahati
           tenatumanam kusaloti caha
           sayamattana so kusalovadano 1-
           annam vimaneti tatheva pava.
   [568]  Yeneva  baloti  param dahatiti yena hetuna yena
paccayena  yena  karanena  yena  pabhavena  param  balato  hinato
nihinato  omakato  lamakato  jatukkato  parittato  dahati  passati
dakkhati  oloketi  nijjhayati  upaparikkhatiti  yeneva  baloti  param
dahati.
   [569] Tenatumanam kusaloti cahati atuma vuccati atta.
Sopi teneva hetuna tena paccayena tena karanena tena pabhavena
attanam  aha  ahamasmi  kusalo  pandito  pannava  buddhima nani
vibhavi medhaviti tenatumanam kusaloti caha.
   [570] Sayamattana so kusalovadanoti sayam attanam kusalavado
panditavado  dhiravado nanavado hetuvado lakkhanavado karanavado
thanavado sakaya laddhiyati sayamattana so kusalovadano.
@Footnote: 1 Po. Ma. kusalavadano. ito param idisameva.
   [571]  Annam  vimaneti  tatheva  pavati  na sammanetitipi
annam  vimaneti  .  athava domanassam janetitipi annam vimaneti .
Tatheva  pavati  tatheva  tam  ditthigatam  pavadati  itipayam  puggalo
micchaditthiko  viparitadassanoti  annam  vimaneti  tatheva  pava .
Tenaha bhagava
           yeneva baloti param dahati
           tenatumanam kusaloti caha
           sayamattana so kusalovadano
           annam vimaneti tatheva pavati.
   [572] Atisaramditthiya 1- so samatto
           manena matto paripunnamani
           sayameva samam manasabhisitto
           ditthi hi sa tassa tatha samatta.
   [573]  Atisaramditthiya  so  samattoti atisaraditthiyo vuccanti
dvasatthi  ditthigatani  .  kimkarana  atisaraditthiyo  vuccanti
dvasatthi  ditthigatani  .  sabba  ta  ditthiyo  karanatikkanta
lakkhanatikkanta   hinatikkanta  2-  tamkarana  atisaraditthiyo
vuccanti  dvasatthi ditthigatani . sabbepi titthiya atisaraditthiya .
Kimkarana  sabbepi  titthiya  atisaraditthiya  3- . te annamannam
atikkamitva   samatikkamitva  vitivattetva  ditthigatani  janenti
@Footnote: 1 Ma. atisaraditthiya. 2 Ma. thanatikkanta. 3 Ma. sabbapi
@ditthiyo atisaraditthiyo.
Sanjanenti   nibbattenti   abhinibbattenti   tamkarana  sabbepi
titthiya  atisaraditthiya  1-  .  so  samattoti  atisaraditthiya
samatto paripunno anomoti atisaramditthiya so samatto.
   [574]  Manena  matto  paripunnamaniti  sakaya  ditthiya
manena  matto  pamatto  ummatto  adhimattoti manena matto .
Paripunnamaniti   paripunnamani   samattamani  anomamaniti  manena
matto paripunnamani.
   [575] Sayameva samam manasabhisittoti sayameva attanam cittena
abhisincati  ahamasmi  kusalo  pandito  pannava  buddhima  nani
vibhavi medhaviti sayameva samam manasabhisitto.
   [576]  Ditthi hi sa tassa tatha samattati tassa sa ditthi
tatha   samatta   samadinna  gahita  paramattha  abhinivittha
ajjhosita  adhimuttati  ditthi  hi  sa  tassa  tatha  samatta .
Tenaha bhagava
           atisaramditthiya so samatto
           manena matto paripunnamani
           sayameva samam manasabhisitto
           ditthi hi sa tassa tatha samattati.
   [577] Parassa ce hi vacasa nihino
           tumo saha hoti nihinapanno
@Footnote: 1 Ma. sabbapi ditthiyo vuccanti atisaraditthiyo.
           Athava sayam vedagu hoti dhiro
           na koci balo samanesu atthi.
   [578]  Parassa  ce hi vacasa nihinoti parassa ce vacaya
vacanena  ninditakarana  garahitakarana  upavaditakarana  paro  balo
hoti  hino  nihino  omako  lamako  jatukko  parittoti parassa
ce hi vacasa nihino.
   [579] Tumo saha hoti nihinapannoti sopi teneva saha hoti
hinapanno   nihinapanno   omakapanno  lamakapanno  jatukkapanno
parittapannoti tumo saha hoti nihinapanno.
   [580] Athava sayam vedagu hoti dhiroti dhiro pandito pannava
buddhima nani vibhavi medhaviti athava sayam vedagu hoti dhiro.
   [581]  Na  koci  balo samanesu atthiti samanesu na koci
balo  hino  nihino  omako  lamako  jatukko  paritto  atthi
sabbeva  aggapanna  setthapanna  visetthapanna  pamokkhapanna
uttamapanna  pavarapannati  na  koci  balo  samanesu  atthi .
Tenaha bhagava
           parassa ce hi vacasa nihino
           tumo saha hoti nihinapanno
           athava sayam vedagu hoti dhiro
           na koci balo samanesu atthiti.
   [582] Annam ito yabhivadanti dhammam
           aparaddha suddhimakevali te 1-
           evampi titthya puthuso vadanti
           sanditthiragena hi tyabhiratta.
   [583]  Annam  ito  yabhivadanti dhammam aparaddha suddhimakevali
teti  ito  annam  dhammam  ditthim  patipadam maggam ye abhivadanti te
suddhimaggam  visuddhimaggam  parisuddhimaggam  vodatamaggam  pariyodatamaggam
viraddha  aparaddha  khalita  galita  annaya aparaddha 2- akevali
te  asamatta  aparipunna  te  hina  nihina  omaka  lamaka
jatukka  parittati  annam  ito  yabhivadanti  dhammam  aparaddha
suddhimakevali te.
   [584] Evampi titthya puthuso vadantiti tittham vuccati ditthigatam.
Titthya  vuccanti  ditthigatika  .  puthuditthiya  puthuditthigatani vadanti
kathenti bhananti dipayanti voharantiti evampi titthya puthuso vadanti.
   [585] Sanditthiragena hi tyabhirattati sakaya ditthiya ragena
ratta abhirattati sanditthiragena hi tyabhiratta. Tenaha bhagava
           annam ito yabhivadanti dhammam
           aparaddha suddhimakevali te
@Footnote: 1 Yu. suddhimakevalino. 2 nayaparaddhatipi patho.
           Evampi titthya puthuso vadanti
           sanditthiragena hi tyabhirattati.
   [586] Idheva suddhim iti vadayanti
           nannesu dhammesu visuddhimahu
           evampi titthya puthuso nivittha
           sakayane tattha dalham vadana.
   [587] Idheva suddhim iti vadayantiti idha suddhim visuddhim parisuddhim
muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti voharanti
sassato  loko  idameva  saccam  moghamannanti  idha  suddhim  visuddhim
parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti dipayanti
voharanti asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathagato
parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  idha  suddhim  visuddhim
parisuddhim   muttim  vimuttim  parimuttim  vadanti  kathenti  bhananti
dipayanti voharantiti idheva suddhim iti vadayanti.
   [588]  Nannesu  dhammesu  visuddhimahuti  attano  sattharam
dhammakkhanam  ganam  ditthim  patipadam  maggam  thapetva  sabbe paravade
khipanti  ukkhipanti  parikkhipanti  so  sattha  na  sabbannu  dhammo
na  svakkhato  gano  na  supatipanno  ditthi na bhaddika patipada
na  supannatta  maggo  na  niyyaniko  natthettha  suddhi  va
visuddhi  va  parisuddhi  va  mutti  va  vimutti va parimutti va
Na  tattha  1- sujjhanti va visujjhanti va parisujjhanti va muccanti
va  vimuccanti  va  parimuccanti va hina nihina omaka lamaka
jatukka  parittati  evamahamsu  evam  kathenti  evam bhananti evam
dipayanti evam voharantiti nannesu dhammesu visuddhimahu.
   [589]  Evampi  titthya  puthuso  nivitthati  tittham  vuccati
ditthigatam  .  titthya  vuccanti  ditthigatika  .  puthuditthiya
puthuditthigatesu  nivittha  patitthita  allina  upagata  ajjhosita
adhimuttati evampi titthya puthuso nivittha 2-.
   [590]  Sakayane tattha dalham vadanati dhammo sakayanam ditthi
sakayanam  patipada  sakayanam  maggo sakayanam . sakayane dalhavada
thiravada balikavada avatthitavadati sakayane tattha dalham vadana .
Tenaha bhagava
           idheva suddhim iti vadayanti
           nannesu dhammesu visuddhimahu
           evampi titthya puthuso nivittha
           sakayane tattha dalham vadanati.
   [591] Sakayane vapi dalham vadano
           kamettha baloti param daheyya
           sayameva so medhagam avaheyya
           param vadam balamasuddhidhammam.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. natthettha . 2 Yu. nivitthati.
   [592]  Sakayane vapi dalham vadanoti dhammo sakayanam ditthi
sakayanam  patipada  sakayanam  maggo sakayanam . sakayane dalhavado
thiravado balikavado avatthitavadoti sakayane vapi dalham vadano.
   [593]  Kamettha  baloti  param  daheyyati etthati sakaya
ditthiya  sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya param balato
hinato  nihinato  omakato lamakato jatukkato parittato kam daheyya
kam  passeyya  kam  dakkheyya  kam  olokeyya  kam nijjhayeyya kam
upaparikkheyyati kamettha baloti param daheyya.
   [594] Sayameva so medhagam avaheyya param vadam balamasuddhidhammanti
paro balo hino nihino omako lamako jatukko paritto asuddhidhammo
avisuddhidhammo  aparisuddhidhammo  avodatadhammoti  evam  vadanto evam
kathento evam bhananto evam dipayanto evam voharanto sayameva kalaham
bhandanam  viggaham  vivadam  medhagam  avaheyya  samavaheyya ahareyya
samahareyya  akaddheyya  samakaddheyya  ganheyya  paramaseyya
abhiniviseyyati sayameva so medhagam avaheyya param vadam balamasuddhidhammam.
Tenaha bhagava
           sakayane vapi dalham vadano
           kamettha baloti param daheyya
           Sayameva so medhagam avaheyya
           param vadam balamasuddhidhammanti.
   [595] Vinicchaye thatva sayam pamaya
           uddham so 1- lokasmim vivadameti
           hitvana sabbani vinicchayani
           na medhagam kurute 2- jantu loke.
   [596]  Vinicchaye  thatva  sayam  pamayati vinicchaya vuccanti
dvasatthi  ditthigatani  vinicchitaditthiya  thatva  patitthahitva ganhitva
paramasitva  abhinivisitvati  vinicchaye  thatva . sayam pamayati sayam
pamaya  paminitva  ayam  sattha  sabbannuti  sayam  pamaya  paminitva
ayam  dhammo  svakkhato  ayam gano supatipanno ayam ditthi bhaddika
ayam  patipada  supannatta  ayam  maggo  niyyanikoti  sayam  pamaya
paminitvati vinicchaye thatva sayam pamaya.
   [597] Uddham so lokasmim vivadametiti uddham [3]- vuccati anagatam.
Attano  vadam  uddham  thapetva  sayameva  kalaham  bhandanam  viggaham
vivadam  medhagam  eti upeti upagacchati ganhati paramasati abhinivisatiti
evampi  uddham  so  lokasmim  vivadameti . athava annena uddham
vadena  saddhim  kalaham  karoti  bhandanam karoti viggaham karoti vivadam
karoti  medhagam  karoti  na  tvam  imam dhammavinayam ajanasi .pe.
Nibbedhehi va sace pahositi evampi uddham so lokasmim vivadameti.
@Footnote: 1 sabbattha potthakesu sa iti dissati. 2 Ma. kubbati. Yu. kurute. 3 Ma. so.
   [598]  Hitvana  sabbani  vinicchayaniti  vinicchaya  vuccanti
dvasatthi  ditthigatani  .  sabba  vinicchitaditthiyo  1-  hitva
cajitva  pariccajitva  jahitva  pajahitva  vinoditva  byantikaritva
anabhavangametvati hitvana sabbani vinicchayani.
   [599]  Na medhagam kurute jantu loketi na kalaham karoti na
bhandanam  karoti  na  viggaham  karoti  na  vivadam karoti na medhagam
karoti  .  vuttam hetam bhagavata evam vimuttacitto kho aggivessana
bhikkhu  na  kenaci  samvadati  na  kenaci  vivadati yanca loke vuttam
tena  ca  voharati  aparamasanti  .  jantuti satto naro manavo
poso  puggalo  jivo  jatu 2- jantu indagu manujo . loketi
apayaloke   manussaloke   devaloke  khandhaloke  dhatuloke
ayatanaloketi na medhagam kurute jantu loke. Tenaha bhagava
           vinicchaye thatva sayam pamaya
           uddham so lokasmim vivadameti
           hitvana sabbani vinicchayani
           na medhagam kurute jantu loketi.
       Dvadasamo culaviyuhasuttaniddeso nitthito.
               -------------------
@Footnote: 1 Ma. ditthivinicchaya sabbe vinicchaye .... 2 Ma. jagu. Yu. jagu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 343-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=6869&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=6869&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=519&items=81              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=519              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8358              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8358              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]