ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

page343.

Dvadasamo culaviyuhasuttaniddeso [519] Sakam sakam ditthiparibbasana viggayha nana kusala vadanti yo evam janati sa vedi dhammam idam patikkosamakevali so. [520] Sakam sakam ditthiparibbasanati santeke samanabrahmana ditthigatika te dvasatthiya ditthigatanam annatarannataram ditthigatam gahetva uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva sakaya sakaya ditthiya vasanti samvasanti avasanti parivasanti . yatha agarika va gharesu vasanti sapattika va apattisu vasanti sakilesa va kilesesu vasanti evameva santeke samanabrahmana ditthigatika te dvasatthiya ditthigatanam annatarannataram ditthigatam gahetva uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva sakaya sakaya ditthiya vasanti samvasanti avasanti parivasantiti sakam sakam ditthiparibbasana. [521] Viggayha nana kusala vadantiti viggayhati gahetva uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva . nana vadantiti nana vadanti vividham vadanti annonnam vadanti puthu vadanti na ekam vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti . kusalati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page344.

Kusalavada panditavada dhiravada nanavada 1- hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada sakaya laddhiyati viggayha nana kusala vadanti. [522] Yo evam janati sa vedi dhammanti yo imam dhammam ditthim patipadam maggam janati so dhammam vedi annasi apassi pativijjhiti yo evam janati sa vedi dhammam. [523] Idam patikkosamakevali soti yo imam dhammam ditthim patipadam maggam patikkosati akevali so asamatto aparipunno hino nihino omako lamako jatukko parittoti idam patikkosamakevali so . Tenaha so nimmito sakam sakam ditthiparibbasana viggayha nana kusala vadanti yo evam janati sa vedi dhammam idam patikkosamakevali soti. [524] Evampi viggayha vivadayanti 2- balo paro akusaloti cahu sacco nu vado katamo imesam sabbeva hime kusalavadana. [525] Evampi viggayha vivadayantiti evam gahetva uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva vivadayanti kalaham karonti @Footnote: 1 Ma. nayavada. sabbattha evam natabbam . 2 Yu. vivadiyanti. @sabbattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page345.

Bhandanam karonti viggaham karonti vivadam karonti medhagam karonti na tvam imam dhammavinayam ajanasi .pe. nibbedhehi va sace pahositi evampi viggayha vivadayanti. [526] Balo paro akusaloti cahuti paro balo hino nihino omako lamako jatukko paritto akusalo aviddha avijjagato anani avibhavi duppannoti evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti balo paro akusaloti cahu. [527] Sacco nu vado katamo imesanti imesam samanabrahmananam vado katamo sacco taccho tatho bhuto yathavo aviparitoti sacco nu vado katamo imesam. [528] Sabbeva hime kusalavadanati sabbevime samanabrahmana kusalavada panditavada dhiravada nanavada hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada sakaya laddhiyati sabbeva hime kusalavadana. Tenaha so nimmito evampi viggayha vivadayanti balo paro akusaloti cahu sacco nu vado katamo imesam sabbeva hime kusalavadanati. [529] Parassa ve 1- dhammamananujanam balomako hoti nihinapanno @Footnote: 1 Po. Ma. ce.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page346.

Sabbeva bala sunihinapanna sabbevime ditthiparibbasana. [530] Parassa ve dhammamananujananti parassa dhammam ditthim patipadam maggam ananujananto ananupassanto ananumannanto ananumodantoti parassa ve dhammamananujanam. [531] Balomako hoti nihinapannoti paro balo hoti hino nihino omako lamako jatukko paritto hinapanno nihinapanno omakapanno lamakapanno jatukkapanno parittapannoti balomako hoti nihinapanno. [532] Sabbeva bala sunihinapannati sabbevime samanabrahmana bala hina nihina omaka lamaka jatukka paritta sabbeva hinapanna nihinapanna omakapanna lamakapanna jatukkapanna parittapannati sabbeva bala sunihinapanna. [533] Sabbevime ditthiparibbasanati sabbevime samanabrahmana ditthigatika te dvasatthiya ditthigatanam annatarannataram ditthigatam gahetva uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva sakaya sakaya ditthiya vasanti samvasanti avasanti parivasanti . yatha agarika va gharesu vasanti sapattika va apattisu vasanti sakilesa va kilesesu vasanti evameva sabbevime samanabrahmana ditthigatika te dvasatthiya ditthigatanam annatarannataram ditthigatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page347.

Gahetva uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva sakaya sakaya ditthiya vasanti samvasanti avasanti parivasantiti sabbevime ditthiparibbasana. Tenaha bhagava parassa ve dhammamananujanam balomako hoti nihinapanno sabbeva bala sunihinapanna sabbevime ditthiparibbasanati. [534] Sanditthiya ce pana vivadata 1- samsuddhapanna kusala matima 2- na tesam koci parihinapanno ditthi hi tesampi tatha samatta. [535] Sanditthiya ce pana vivadatati sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya vivadata 3- pariyodata 4- asankilitthati sanditthiya ce pana vivadata. [536] Samsuddhapanna kusala matimati suddhapanna visuddhapanna parisuddhapanna vodatapanna pariyodatapanna . Athava suddhadassana visuddhadassana parisuddhadassana vodatadassana pariyodatadassanati samsuddhapanna . kusalati kusala pandita pannavanto buddhimanto nanino vibhavino medhavinoti samsuddhapanna kusala . matimati matima pandita pannavanto buddhimanto @Footnote: 1 Ma. ceva na vivadata. sabbattha idisameva. 2 Ma. mutima. @3 Ma. anavivadata avodata. 4 Po. apariyodata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page348.

Nanino vibhavino medhavinoti samsuddhapanna kusala matima. [537] Na tesam koci parihinapannoti tesam samanabrahmananam na koci hinapanno nihinapanno omakapanno lamakapanno jatukkapanno parittapanno [1]- . athava sabbeva aggapanna setthapanna visetthapanna pamokkhapanna uttamapanna pavarapannati na tesam koci parihinapanno. [538] Ditthi hi tesampi tatha samattati tesam samanabrahmananam ditthi tatha samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha ajjhosita adhimuttati ditthi hi tesampi tatha samatta . Tenaha bhagava sanditthiya ce pana vivadata samsuddhapanna kusala matima na tesam koci parihinapanno ditthi hi tesampi tatha samattati. [539] Na vahametam tathivanti 2- brumi yamahu bala mithu annamannam sakam sakam ditthimakamsu saccam tasma hi baloti param dahanti. [540] Na vahametam tathivanti brumiti nati patikkhepo . Etanti dvasatthiditthigatanti naham etam tatham taccham bhutam yathavam @Footnote: 1 Po. Ma. atthi . 2 Ma. tathiyanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page349.

Aviparitanti brumi acikkhami desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi pakasemiti na vahametam tathivanti brumi. [541] Yamahu bala mithu annamannanti mithuti dve jana dve kalahakaraka dve bhandanakaraka dve bhassakaraka dve vivadakaraka dve adhikaranakaraka dve vadino dve sallapaka 1-. Te annamannam balo hino nihino omako lamako jatukko parittoti evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti yamahu bala mithu annamannam. [542] Sakam sakam ditthimakamsu saccanti sassato loko idameva saccam moghamannanti sakam sakam ditthimakamsu saccam . asassato loko idameva saccam moghamannanti .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti sakam sakam ditthimakamsu saccam. [543] Tasma hi baloti param dahantiti tasmati tasma tamkarana tamhetu tappaccaya tamnidana param balo hino nihino omako lamako jatukko parittoti dahanti passanti dakkhanti olokenti nijjhayanti upaparikkhantiti tasma hi baloti param dahanti. Tenaha bhagava na vahametam tathivanti brumi yamahu bala mithu annamannam @Footnote: 1 Ma. sallapaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page350.

Sakam sakam ditthimakamsu saccam tasma hi baloti param dahantiti. [544] Yamahu saccam tathivanti eke tamahu annepi tuccham musati evampi viggayha vivadayanti kasma na ekam samana vadanti. [545] Yamahu saccam tathivanti eketi yam dhammam ditthim patipadam maggam eke samanabrahmana idam saccam taccham bhutam yathavam aviparitanti evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti yamahu saccam tathivanti eke. [546] Tamahu annepi tuccham musatiti tameva dhammam ditthim patipadam maggam eke samanabrahmana etam tuccham etam musa etam abhutam etam alikam etam ayathavanti evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti tamahu annepi tuccham musati. [547] Evampi viggayha vivadayantiti evam gahetva uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva vivadayanti kalaham karonti bhandanam karonti viggaham karonti vivadam karonti medhagam karonti na tvam imam dhammavinayam ajanasi .pe. nibbedhehi va sace pahositi evampi viggayha vivadayanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

[548] Kasma na ekam samana vadantiti kasmati kasma kimkarana kimhetu kimpaccaya kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava na ekam vadanti nana vadanti vividham vadanti annonnam vadanti puthu vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti kasma na ekam samana vadanti. Tenaha so nimmito yamahu saccam tathivanti eke tamahu annepi tuccham musati evampi viggayha vivadayanti kasma na ekam samana vadantiti. [549] Ekam hi saccam na dutiyamatthi yasmim paja no vivade pajanam nana te saccani sayam thunanti tasma na ekam samana vadanti. [550] Ekam hi saccam na dutiyamatthiti ekam saccam vuccati dukkhanirodho nibbanam yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam . athava ekam saccam vuccati maggasaccam niyyanasaccam dukkhanirodhagamini patipada ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhiti ekam hi saccam na dutiyamatthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page352.

[551] Yasmim paja no vivade pajananti yasminti yamhi sacce. Pajati sattadhivacanam . paja yam saccam pajananta ajananta vijananta pativijananta pativijjhanta na kalaham kareyya 1- na bhandanam kareyya na viggaham kareyya na vivadam kareyya na medhagam kareyya kalaham bhandanam viggaham vivadam medhagam pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavangameyyati yasmim paja no vivade pajanam. [552] Nana te saccani sayam thunantiti nana te saccani sayam thunanti vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti sassato loko idameva saccam moghamannanti sayam thunanti vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti sayam thunanti vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti nana te saccani sayam thunanti. [553] Tasma na ekam samana vadantiti tasmati tasma tamkarana tamhetu tappaccaya tamnidana na ekam vadanti nana vadanti vividham vadanti annonnam vadanti puthu vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti tasma na ekam samana vadanti . Tenaha bhagava ekam hi saccam na dutiyamatthi yasmim paja no vivade pajanam @Footnote: 1 Ma. kareyayum .. anabhavangameyyum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page353.

Nana te saccani sayam thunanti tasma na ekam samana vadantiti. [554] Kasma nu saccani vadanti nana pavadiyase kusalavadana saccani suttani bahuni nana udahu te takkamanussaranti. [555] Kasma nu saccani vadanti nanati kasmati kasma kimkarana kimhetu kimpaccaya kimnidana saccani nana vadanti vividhani vadanti annonnani vadanti puthuni vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti kasma nu saccani vadanti nana. [556] Pavadiyase kusalavadanati pavadiyaseti vippavadantitipi pavadiyase . athava sakam sakam ditthigatam pavadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti sassato loko idameva saccam moghamannanti pavadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti pavadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti . kusalavadanati kusalavada panditavada dhiravada nanavada hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada sakaya laddhiyati pavadiyase kusalavadana. [557] Saccani suttani bahuni nanati saccani sutani bahuni

--------------------------------------------------------------------------------------------- page354.

Nanani vividhani annonnani puthuniti saccani suttani bahuni nana. [558] Udahu te takkamanussarantiti udahu takkena vitakkena sankappena yayanti niyyanti vuyhanti samhariyantiti evampi udahu te takkamanussaranti . athava takkapariyahatam vimamsanucaritam sayam patibhanam vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti evampi udahu te takkamanussaranti. Tenaha so nimmito kasma nu saccani vadanti nana pavadiyase kusalavadana saccani suttani bahuni nana udahu te takkamanussarantiti. [559] Naheva saccani bahuni nana annatra sannaya niccani loke takkanca ditthisu pakappayitva saccam musati dvayadhammamahu. [560] Naheva saccani bahuni nanati naheva saccani bahukani nanani vividhani annonnani puthuniti naheva saccani bahuni nana. [561] Annatra sannaya niccani loketi annatra sannaya niccaggaha ekanneva saccam loke kathiyati bhaniyati dipiyati vohariyati dukkhanirodho nibbanam yo so sabbasankharasamatho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page355.

Sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam . Athava ekam saccam vuccati maggasaccam niyyanasaccam dukkhanirodhagamini patipada ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhiti annatra sannaya niccani loke. [562] Takkanca ditthisu pakappayitva saccam musati dvayadhammamahuti takkam vitakkam sankappam takkayitva vitakkayitva sankappayitva ditthigatani janenti sanjanenti nibbattenti abhinibbattenti ditthigatani janetva sanjanetva nibbattetva abhinibbattetva mayham saccam tuyham musati evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti takkanca ditthisu pakappayitva saccam musati dvayadhammamahu. Tenaha bhagava naheva saccani bahuni nana annatra sannaya niccani loke takkanca ditthisu pakappayitva saccam musati dvayadhammamahuti. [563] Ditthe sute silavate mute va ete ca nissaya vimanadassi vinicchaye thatva pahassamano 1- balo paro akusaloti caha. @Footnote: 1 Si. sahassamano.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page356.

[564] Ditthe sute silavate mute va ete ca nissaya vimanadassiti dittham va ditthasuddhim 1- va sutam va sutasuddhim va silam va silasuddhim va vattam va vattasuddhim va mutam va mutasuddhim va nissaya upanissaya ganhitva paramasitva abhinivisitvati ditthe sute silavate mute va . ete ca nissaya vimanadassiti na sammanetitipi vimanadassi . athava domanassam janetitipi vimanadassiti ditthe sute silavate mute va ete ca nissaya vimanadassi. [565] Vinicchaye thatva pahassamanoti vinicchaya vuccanti dvasatthi ditthigatani vinicchitaditthiya 2- thatva patitthahitva ganhitva paramasitva abhinivisitvati vinicchaye thatva . Pahassamanoti tuttho hoti hattho pahattho attamano paripunnasankappo . athava dantavidamsakam hassamanoti vinicchaye thatva pahassamano. [566] Balo paro akusaloti cahati paro balo hino nihino omako lamako jatukko paritto akusalo aviddha avijjagato anani avibhavi duppannoti evamaha evam katheti evam bhanati evam dipayati evam voharatiti balo paro akusaloti caha. Tenaha bhagava @Footnote: 1 Po. Yu. ditthisuddhim. 2 Ma. ditthivinicchaye vinicchayaditthiya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page357.

Ditthe sute silavate mute va ete ca nissaya vimanadassi vinicchaye thatva pahassamano balo paro akusaloti cahati. [567] Yeneva baloti param dahati tenatumanam kusaloti caha sayamattana so kusalovadano 1- annam vimaneti tatheva pava. [568] Yeneva baloti param dahatiti yena hetuna yena paccayena yena karanena yena pabhavena param balato hinato nihinato omakato lamakato jatukkato parittato dahati passati dakkhati oloketi nijjhayati upaparikkhatiti yeneva baloti param dahati. [569] Tenatumanam kusaloti cahati atuma vuccati atta. Sopi teneva hetuna tena paccayena tena karanena tena pabhavena attanam aha ahamasmi kusalo pandito pannava buddhima nani vibhavi medhaviti tenatumanam kusaloti caha. [570] Sayamattana so kusalovadanoti sayam attanam kusalavado panditavado dhiravado nanavado hetuvado lakkhanavado karanavado thanavado sakaya laddhiyati sayamattana so kusalovadano. @Footnote: 1 Po. Ma. kusalavadano. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page358.

[571] Annam vimaneti tatheva pavati na sammanetitipi annam vimaneti . athava domanassam janetitipi annam vimaneti . Tatheva pavati tatheva tam ditthigatam pavadati itipayam puggalo micchaditthiko viparitadassanoti annam vimaneti tatheva pava . Tenaha bhagava yeneva baloti param dahati tenatumanam kusaloti caha sayamattana so kusalovadano annam vimaneti tatheva pavati. [572] Atisaramditthiya 1- so samatto manena matto paripunnamani sayameva samam manasabhisitto ditthi hi sa tassa tatha samatta. [573] Atisaramditthiya so samattoti atisaraditthiyo vuccanti dvasatthi ditthigatani . kimkarana atisaraditthiyo vuccanti dvasatthi ditthigatani . sabba ta ditthiyo karanatikkanta lakkhanatikkanta hinatikkanta 2- tamkarana atisaraditthiyo vuccanti dvasatthi ditthigatani . sabbepi titthiya atisaraditthiya . Kimkarana sabbepi titthiya atisaraditthiya 3- . te annamannam atikkamitva samatikkamitva vitivattetva ditthigatani janenti @Footnote: 1 Ma. atisaraditthiya. 2 Ma. thanatikkanta. 3 Ma. sabbapi @ditthiyo atisaraditthiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page359.

Sanjanenti nibbattenti abhinibbattenti tamkarana sabbepi titthiya atisaraditthiya 1- . so samattoti atisaraditthiya samatto paripunno anomoti atisaramditthiya so samatto. [574] Manena matto paripunnamaniti sakaya ditthiya manena matto pamatto ummatto adhimattoti manena matto . Paripunnamaniti paripunnamani samattamani anomamaniti manena matto paripunnamani. [575] Sayameva samam manasabhisittoti sayameva attanam cittena abhisincati ahamasmi kusalo pandito pannava buddhima nani vibhavi medhaviti sayameva samam manasabhisitto. [576] Ditthi hi sa tassa tatha samattati tassa sa ditthi tatha samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha ajjhosita adhimuttati ditthi hi sa tassa tatha samatta . Tenaha bhagava atisaramditthiya so samatto manena matto paripunnamani sayameva samam manasabhisitto ditthi hi sa tassa tatha samattati. [577] Parassa ce hi vacasa nihino tumo saha hoti nihinapanno @Footnote: 1 Ma. sabbapi ditthiyo vuccanti atisaraditthiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page360.

Athava sayam vedagu hoti dhiro na koci balo samanesu atthi. [578] Parassa ce hi vacasa nihinoti parassa ce vacaya vacanena ninditakarana garahitakarana upavaditakarana paro balo hoti hino nihino omako lamako jatukko parittoti parassa ce hi vacasa nihino. [579] Tumo saha hoti nihinapannoti sopi teneva saha hoti hinapanno nihinapanno omakapanno lamakapanno jatukkapanno parittapannoti tumo saha hoti nihinapanno. [580] Athava sayam vedagu hoti dhiroti dhiro pandito pannava buddhima nani vibhavi medhaviti athava sayam vedagu hoti dhiro. [581] Na koci balo samanesu atthiti samanesu na koci balo hino nihino omako lamako jatukko paritto atthi sabbeva aggapanna setthapanna visetthapanna pamokkhapanna uttamapanna pavarapannati na koci balo samanesu atthi . Tenaha bhagava parassa ce hi vacasa nihino tumo saha hoti nihinapanno athava sayam vedagu hoti dhiro na koci balo samanesu atthiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page361.

[582] Annam ito yabhivadanti dhammam aparaddha suddhimakevali te 1- evampi titthya puthuso vadanti sanditthiragena hi tyabhiratta. [583] Annam ito yabhivadanti dhammam aparaddha suddhimakevali teti ito annam dhammam ditthim patipadam maggam ye abhivadanti te suddhimaggam visuddhimaggam parisuddhimaggam vodatamaggam pariyodatamaggam viraddha aparaddha khalita galita annaya aparaddha 2- akevali te asamatta aparipunna te hina nihina omaka lamaka jatukka parittati annam ito yabhivadanti dhammam aparaddha suddhimakevali te. [584] Evampi titthya puthuso vadantiti tittham vuccati ditthigatam. Titthya vuccanti ditthigatika . puthuditthiya puthuditthigatani vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti evampi titthya puthuso vadanti. [585] Sanditthiragena hi tyabhirattati sakaya ditthiya ragena ratta abhirattati sanditthiragena hi tyabhiratta. Tenaha bhagava annam ito yabhivadanti dhammam aparaddha suddhimakevali te @Footnote: 1 Yu. suddhimakevalino. 2 nayaparaddhatipi patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page362.

Evampi titthya puthuso vadanti sanditthiragena hi tyabhirattati. [586] Idheva suddhim iti vadayanti nannesu dhammesu visuddhimahu evampi titthya puthuso nivittha sakayane tattha dalham vadana. [587] Idheva suddhim iti vadayantiti idha suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti sassato loko idameva saccam moghamannanti idha suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti idha suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantiti idheva suddhim iti vadayanti. [588] Nannesu dhammesu visuddhimahuti attano sattharam dhammakkhanam ganam ditthim patipadam maggam thapetva sabbe paravade khipanti ukkhipanti parikkhipanti so sattha na sabbannu dhammo na svakkhato gano na supatipanno ditthi na bhaddika patipada na supannatta maggo na niyyaniko natthettha suddhi va visuddhi va parisuddhi va mutti va vimutti va parimutti va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page363.

Na tattha 1- sujjhanti va visujjhanti va parisujjhanti va muccanti va vimuccanti va parimuccanti va hina nihina omaka lamaka jatukka parittati evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantiti nannesu dhammesu visuddhimahu. [589] Evampi titthya puthuso nivitthati tittham vuccati ditthigatam . titthya vuccanti ditthigatika . puthuditthiya puthuditthigatesu nivittha patitthita allina upagata ajjhosita adhimuttati evampi titthya puthuso nivittha 2-. [590] Sakayane tattha dalham vadanati dhammo sakayanam ditthi sakayanam patipada sakayanam maggo sakayanam . sakayane dalhavada thiravada balikavada avatthitavadati sakayane tattha dalham vadana . Tenaha bhagava idheva suddhim iti vadayanti nannesu dhammesu visuddhimahu evampi titthya puthuso nivittha sakayane tattha dalham vadanati. [591] Sakayane vapi dalham vadano kamettha baloti param daheyya sayameva so medhagam avaheyya param vadam balamasuddhidhammam. @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. natthettha . 2 Yu. nivitthati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page364.

[592] Sakayane vapi dalham vadanoti dhammo sakayanam ditthi sakayanam patipada sakayanam maggo sakayanam . sakayane dalhavado thiravado balikavado avatthitavadoti sakayane vapi dalham vadano. [593] Kamettha baloti param daheyyati etthati sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya param balato hinato nihinato omakato lamakato jatukkato parittato kam daheyya kam passeyya kam dakkheyya kam olokeyya kam nijjhayeyya kam upaparikkheyyati kamettha baloti param daheyya. [594] Sayameva so medhagam avaheyya param vadam balamasuddhidhammanti paro balo hino nihino omako lamako jatukko paritto asuddhidhammo avisuddhidhammo aparisuddhidhammo avodatadhammoti evam vadanto evam kathento evam bhananto evam dipayanto evam voharanto sayameva kalaham bhandanam viggaham vivadam medhagam avaheyya samavaheyya ahareyya samahareyya akaddheyya samakaddheyya ganheyya paramaseyya abhiniviseyyati sayameva so medhagam avaheyya param vadam balamasuddhidhammam. Tenaha bhagava sakayane vapi dalham vadano kamettha baloti param daheyya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page365.

Sayameva so medhagam avaheyya param vadam balamasuddhidhammanti. [595] Vinicchaye thatva sayam pamaya uddham so 1- lokasmim vivadameti hitvana sabbani vinicchayani na medhagam kurute 2- jantu loke. [596] Vinicchaye thatva sayam pamayati vinicchaya vuccanti dvasatthi ditthigatani vinicchitaditthiya thatva patitthahitva ganhitva paramasitva abhinivisitvati vinicchaye thatva . sayam pamayati sayam pamaya paminitva ayam sattha sabbannuti sayam pamaya paminitva ayam dhammo svakkhato ayam gano supatipanno ayam ditthi bhaddika ayam patipada supannatta ayam maggo niyyanikoti sayam pamaya paminitvati vinicchaye thatva sayam pamaya. [597] Uddham so lokasmim vivadametiti uddham [3]- vuccati anagatam. Attano vadam uddham thapetva sayameva kalaham bhandanam viggaham vivadam medhagam eti upeti upagacchati ganhati paramasati abhinivisatiti evampi uddham so lokasmim vivadameti . athava annena uddham vadena saddhim kalaham karoti bhandanam karoti viggaham karoti vivadam karoti medhagam karoti na tvam imam dhammavinayam ajanasi .pe. Nibbedhehi va sace pahositi evampi uddham so lokasmim vivadameti. @Footnote: 1 sabbattha potthakesu sa iti dissati. 2 Ma. kubbati. Yu. kurute. 3 Ma. so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

[598] Hitvana sabbani vinicchayaniti vinicchaya vuccanti dvasatthi ditthigatani . sabba vinicchitaditthiyo 1- hitva cajitva pariccajitva jahitva pajahitva vinoditva byantikaritva anabhavangametvati hitvana sabbani vinicchayani. [599] Na medhagam kurute jantu loketi na kalaham karoti na bhandanam karoti na viggaham karoti na vivadam karoti na medhagam karoti . vuttam hetam bhagavata evam vimuttacitto kho aggivessana bhikkhu na kenaci samvadati na kenaci vivadati yanca loke vuttam tena ca voharati aparamasanti . jantuti satto naro manavo poso puggalo jivo jatu 2- jantu indagu manujo . loketi apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloketi na medhagam kurute jantu loke. Tenaha bhagava vinicchaye thatva sayam pamaya uddham so lokasmim vivadameti hitvana sabbani vinicchayani na medhagam kurute jantu loketi. Dvadasamo culaviyuhasuttaniddeso nitthito. ------------------- @Footnote: 1 Ma. ditthivinicchaya sabbe vinicchaye .... 2 Ma. jagu. Yu. jagu.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 343-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=6869&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=6869&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=519&items=81              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=519              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8358              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8358              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]