ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

           Terasamo mahāviyūhasuttaniddeso
   [600] Yekecime diṭṭhiparibbasānā
           idameva saccanti pavādayanti 1-
           sabbeva te nindamanvānayanti
           atho pasaṃsampi labhanti tattha.
   [601]  Yekecime  diṭṭhiparibbasānāti yekecīti sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ  pariyādāyavacanametaṃ  yekecīti .
Diṭṭhiparibbasānāti   santeke   samaṇabrāhmaṇā  diṭṭhigatikā  te
dvāsaṭṭhiyā  diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ diṭṭhigataṃ gahetvā uggahetvā
gaṇhitvā  parāmasitvā  abhinivisitvā  sakāya  sakāya diṭṭhiyā vasanti
saṃvasanti  āvasanti parivasanti . yathā āgārikā vā gharesu vasanti
sāpattikā  vā  āpattīsu  vasanti  sakilesā vā kilesesu vasanti
evameva  santeke  samaṇabrāhmaṇā  diṭṭhigatikā  te  dvāsaṭṭhiyā
diṭṭhigatānaṃ  aññataraññataraṃ  diṭṭhigataṃ  gahetvā  uggahetvā gaṇhitvā
parāmasitvā  abhinivisitvā  sakāya  sakāya  diṭṭhiyā  vasanti saṃvasanti
āvasanti parivasantīti yekecime diṭṭhiparibbasānā.
   [602]  Idameva saccanti pavādayantīti sassato loko idameva
saccaṃ  moghamaññanti  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti
asassato loko .pe. neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā
idameva   saccaṃ   moghamaññanti   vadanti   kathenti   bhaṇanti
@Footnote: 1 Ma. ca vādayanti.
Dīpayanti voharantīti idameva saccanti pavādayanti.
   [603]  Sabbeva  te  nindamanvānayantīti  sabbeva  te
samaṇabrāhmaṇā   nindameva   anventi   garahameva   anventi
akittimeva  anventi  sabbe  ninditāyeva  honti  garahitāyeva
honti akittitāyeva hontīti sabbeva te nindamanvānayanti.
   [604]  Atho  pasaṃsampi labhanti tatthāti tattha sakāya diṭṭhiyā
sakāya  khantiyā  sakāya  ruciyā sakāya laddhiyā pasaṃsaṃ thomanaṃ kittiṃ
vaṇṇahārikaṃ  labhanti  paṭilabhanti [1]- adhigacchanti 2- vindantīti atho
pasaṃsampi labhanti tattha. Tenāha so nimmito
           yekecime diṭṭhiparibbasānā
           idameva saccanti pavādayanti
           sabbeva te nindamanvānayanti
           atho pasaṃsampi labhanti tatthāti.
   [605] Appaṃ hi etaṃ na alaṃ samāya
           duve vivādassa phalāni brūmi
           etampi disvā na vivādayetha 3-
           khemābhipassaṃ avivādabhummaṃ 4-.
   [606]  Appaṃ  hi etaṃ na alaṃ samāyāti appaṃ hi etanti
appakaṃ  etaṃ  omakaṃ  etaṃ thokaṃ etaṃ lāmakaṃ etaṃ jatukkaṃ etaṃ
parittakaṃ  etanti  appaṃ  hi  etaṃ  .  na  alaṃ samāyāti nālaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. upagacchanti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati. 3 Yu. vivādiyetha.
@4 Ma. avivādabhummiṃ.
Rāgassa  samāya  dosassa  samāya  mohassa  samāya  kodhassa
upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa  issāya  macchariyassa  māyāya
sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa  mānassa  atimānassa  madassa
pamādassa    sabbakilesānaṃ    sabbaduccaritānaṃ    sabbadarathānaṃ
sabbapariḷāhānaṃ     sabbasantāpānaṃ     sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ
samāya   upasamāya   vūpasamāya   nibbānāya   paṭinissaggāya
paṭippassaddhiyāti appaṃ hi etaṃ na alaṃ samāya.
   [607] Duve vivādassa phalāni brūmīti diṭṭhikalahassa diṭṭhibhaṇḍanassa
diṭṭhiviggahassa  diṭṭhivivādassa  diṭṭhimedhagassa  dve  phalāni  honti
jayaparājayo  hoti  lābhālābho  hoti  yasāyaso hoti nindāpasaṃso
hoti  sukhadukkhaṃ  hoti  somanassadomanassaṃ  hoti  iṭṭhāniṭṭhaṃ  hoti
anunayapaṭighaṃ  hoti  ugghātinigghāti  hoti  anurodhavirodho  hoti .
Athavā   taṃ   kammaṃ   nirayasaṃvattanikaṃ   tiracchānayonikasaṃvattanikaṃ
pittivisayikasaṃvattanikanti   brūmi   ācikkhāmi  desemi  paññāpemi
paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromi  pakāsemīti  duve
vivādassa phalāni brūmi.
   [608] Etampi disvā na vivādayethāti etampi disvāti etaṃ
ādīnavaṃ  disvā  passitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā vibhūtaṃ
katvā  diṭṭhikalahesu  diṭṭhibhaṇḍanesu  diṭṭhiviggahesu  diṭṭhivivādesu
diṭṭhimedhagesūti  etampi  disvā  .  na  vivādayethāti  na
Kalahaṃ  kareyya  na  bhaṇḍanaṃ  kareyya na viggahaṃ kareyya na vivādaṃ
kareyya  na  medhagaṃ  kareyya  kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagaṃ  pajaheyya
vinodeyya   byantīkareyya   anabhāvaṅgameyya   kalahabhaṇḍanaviggaha-
vivādamedhagā  ārato  assa  virato paṭivirato nikkhanto nissaṭṭho
vippamutto   visaññutto   vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti
etampi disvā na vivādayetha.
   [609]  Khemābhipassaṃ  avivādabhummanti  avivādabhummaṃ  vuccati
amatanibbānaṃ   yo   so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho nibbānaṃ . etaṃ avivādabhummaṃ khemato
tāṇato  leṇato  saraṇato  abhayato  accutato  amatato nibbānato
passanto  dakkhanto  olokento  nijjhāyanto  upaparikkhantoti
khemābhipassaṃ avivādabhummaṃ. Tenāha bhagavā
           appaṃ hi etaṃ na alaṃ samāya
           duve vivādassa phalāni brūmi
           etampi disvā na vivādayetha
           khemābhipassaṃ avivādabhummanti.
   [610] Yākācimā sammatiyo 1- puthujjā
           sabbāva etā na upeti viddhā
           anūpayo so upayaṃ kimeyya
           diṭṭhe sute khantimakubbamāno.
@Footnote: 1 Ma. sammutiyo.
   [611]  Yākācimā  sammatiyo  puthujjāti  yākācīti  sabbena
sabbaṃ  sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ yākācīti .
Sammatiyoti  sammatiyo  vuccanti  dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  . puthujjāti
puthujjanehi  janitā  vā  tā sammatiyoti puthujjā . puthunānājanehi
janitā vā tā sammatiyoti puthujjāti yākācimā sammatiyo puthujjā.
   [612]  Sabbāva etā na upeti viddhāti viddhā vijjāgato
ñāṇī  vibhāvī  medhāvī  sabbāva  etā  diṭṭhisammatiyo  neti  na
upeti  na  upagacchati  na  gaṇhāti  na  parāmasati  nābhinivisatīti
sabbāva etā na upeti viddhā.
   [613]  Anūpayo  so upayaṃ kimeyyāti upayoti dve upayā
taṇhūpayo  ca  diṭṭhūpayo  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhūpayo  .pe. ayaṃ
diṭṭhūpayo  .  tassa  taṇhūpayo  pahīno  diṭṭhūpayo  paṭinissaṭṭho
taṇhūpayassa   pahīnattā   diṭṭhūpayassa   paṭinissaṭṭhattā   anūpayo
puggalo  kiṃ  rūpaṃ  upeyya  upagaccheyya  gaṇheyya  parāmaseyya
abhiniviseyya  attā  meti . kiṃ vedanaṃ kiṃ saññaṃ kiṃ saṅkhāre kiṃ
viññāṇaṃ  kiṃ  gatiṃ  kiṃ  upapattiṃ kiṃ paṭisandhiṃ kiṃ bhavaṃ kiṃ saṃsāraṃ kiṃ
vaṭṭaṃ  upeyya  upagaccheyya  gaṇheyya  parāmaseyya  abhiniviseyyāti
anūpayo so upayaṃ kimeyya.
   [614] Diṭṭhe sute khantimakubbamānoti diṭṭhe vā diṭṭhasuddhiyā
vā  sute  vā  sutasuddhiyā  vā  mute  vā  mutasuddhiyā  vā
Khantiṃ  akubbamāno  chandaṃ  akubbamāno  pemaṃ  akubbamāno  rāgaṃ
akubbamāno   ajanayamāno   asañjanayamāno   anibbattayamāno
nābhinibbattayamānoti   diṭṭhe   sute   khantimakubbamāno  .
Tenāha bhagavā
           yākācimā sammatiyo puthujjā
           sabbāva etā na upeti viddhā
           anūpayo so upayaṃ kimeyya
           diṭṭhe sute khantimakubbamānoti.
   [615] Sīluttamā saññamenāhu suddhiṃ
           vattaṃ samādāya upaṭṭhitāse
           idheva sikkhema athassa suddhiṃ
           bhavūpanītā kusalāvadānā.
   [616]   Sīluttamā   saññamenāhu   suddhinti   santeke
samaṇabrāhmaṇā   sīluttamavādā   te  sīlamattena  saññamamattena
saṃvaramattena  avītikkamamattena  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ vimuttiṃ
parimuttiṃ  1-  āhu  vadanti  kathenti bhaṇanti dīpayanti voharanti .
Samaṇamuṇḍikāputto  evamāha  catūhi  kho  ahaṃ  thapati  dhammehi
samannāgataṃ   purisapuggalaṃ   paññāpemi   sampannakusalaṃ   paramakusalaṃ
uttamappattippattaṃ  samaṇaṃ  ayojjhaṃ  katamehi  catūhi  idha  thapati 2-
na  kāyena  pāpakammaṃ  karoti  na pāpikaṃ vācaṃ bhāsati na pāpakaṃ
saṅkappaṃ  saṅkappati  na  pāpakaṃ  ājīvaṃ  ājīvati  imehi kho ahaṃ
@Footnote: 1 Ma. parivimuttiṃ. 2 Po. Ma. gahapati.
Thapati   catūhi   dhammehi   samannāgataṃ  purisapuggalaṃ  paññāpemi
sampannakusalaṃ  paramakusalaṃ  uttamappattippattaṃ  samaṇaṃ  ayojjhaṃ  .
Evameva  santeke  samaṇabrāhmaṇā  sīluttamavādā  te  sīlamattena
saññamamattena   saṃvaramattena   avītikkamamattena   suddhiṃ   visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  āhu  vadanti  kathenti  bhaṇanti
dīpayanti voharantīti sīluttamā saññamenāhu suddhiṃ.
   [617]  Vattaṃ  samādāya  upaṭṭhitāseti  vattanti  hatthivattaṃ
vā assavattaṃ vā govattaṃ vā ajavattaṃ vā kukkuravattaṃ vā kākavattaṃ
vā  vāsudevavattaṃ  vā  [1]-  puṇṇabhaddavattaṃ  vā  maṇibhaddavattaṃ
vā  aggivattaṃ  vā  nāgavattaṃ  vā supaṇṇavattaṃ vā yakkhavattaṃ vā
asuravattaṃ  vā  gandhabbavattaṃ  vā  mahārājavattaṃ vā candavattaṃ vā
suriyavattaṃ vā indavattaṃ vā brahmavattaṃ vā devavattaṃ vā disavattaṃ 2-
vā  ādāya  samādāya  ādayitvā  3-  gaṇhitvā  parāmasitvā
abhinivisitvā  upaṭṭhitā  paccupaṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā
adhimuttāti vattaṃ samādāya upaṭṭhitāse.
   [618] Idheva sikkhema athassa suddhinti idhāti sakāya diṭṭhiyā
sakāya  khantiyā  sakāya  ruciyā  sakāya laddhiyā sikkhema ācarema
samācarema  samādāya  vattemāti idheva sikkhema . athassa suddhinti
athavāssa  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttinti idheva
sikkhema athassa suddhiṃ.
@Footnote: 1 Ma. baladevavataṃ. 2 Ma. Yu. disāvattaṃ. 3 Po. Ma. ādiyitvā.
   [619]  Bhavūpanītā  kusalāvadānāti  bhavūpanītāti  bhavūpanītā
bhavūpagatā  bhavajjhositā  bhavādhimuttāti  bhavūpanītā  .  kusalāvadānāti
kusalavādā   paṇḍitavādā   dhīravādā   ñāṇavādā   hetuvādā
lakkhaṇavādā  kāraṇavādā  ṭhānavādā  sakāya  laddhiyāti  bhavūpanītā
kusalāvadānā. Tenāha bhagavā
           sīluttamā saññamenāhu suddhiṃ
           vattaṃ samādāya upaṭṭhitāse
           idheva sikkhema athassa suddhiṃ
           bhavūpanītā kusalāvadānāti.
   [620] Sace cuto sīlavatāto 1- hoti
           sa vedhatī 2- kamma virādhayitvā
           sa jappatī 3- patthayatī ca suddhiṃ
           satthāvahīno pavasaṃ gharamhā.
   [621] Sace cuto sīlavatāto hotīti dvīhi kāraṇehi sīlabbatato
cavati paravicchindanāya vā cavati anabhisambhuṇanto vā cavati.
   {621.1}  Kathaṃ paravicchindanāya cavati . paro vicchindati so
satthā  na  sabbaññū  dhammo  na  svākkhāto gaṇo na supaṭipanno
diṭṭhi  na  bhaddikā  paṭipadā  na  supaññattā maggo na niyyāniko
natthettha suddhi vā visuddhi vā parisuddhi vā mutti vā vimutti vā
@Footnote: 1 Po. Ma. sīlavatato. 2 pavedhatītipi pāṭho. 3 pajappatītipi pāṭho.
Parimutti  vā  na tattha sujjhanti vā visujjhanti vā parisujjhanti vā
muccanti  vā  vimuccanti  vā parimuccanti vā hīnā nihīnā omakā
lāmakā jatukkā parittāti evaṃ paro vicchindati. Evaṃ vicchindiyamāno
satthārā  cavati  dhammakkhānā  cavati  gaṇā  cavati  diṭṭhiyā  cavati
paṭipadāya cavati maggato cavati evaṃ paravicchindanāya cavati.
   {621.2}  Kathaṃ  anabhisambhuṇanto cavati . sīlaṃ anabhisambhuṇanto
sīlato  cavati  vattaṃ  anabhisambhuṇanto  vattato  cavati  sīlabbataṃ
anabhisambhuṇanto   sīlabbatato   cavati   evaṃ   anabhisambhuṇanto
cavatīti sace cuto sīlavatāto hoti.
   [622]  Sa  vedhatī kamma virādhayitvāti sa vedhatīti sīlaṃ vā
vattaṃ  vā  sīlabbataṃ  vā  viraddhaṃ  mayā  aparaddhaṃ  mayā  khalitaṃ
mayā  gaḷitaṃ  mayā  aññāya  aparaddho  ahanti  vedhati  pavedhati
sampavedhatīti  sa  vedhatī  .  kamma  virādhayitvāti  puññābhisaṅkhāraṃ
vā  apuññābhisaṅkhāraṃ  vā  āneñjābhisaṅkhāraṃ  vā  viraddhaṃ  mayā
aparaddhaṃ  mayā  khalitaṃ  mayā  gaḷitaṃ  mayā  aññāya  aparaddho
ahanti vedhati pavedhati sampavedhatīti sa vedhatī kamma virādhayitvā.
   [623]  Sa  jappatī  patthayatī  ca  suddhinti sa jappatīti sīlaṃ
vā  jappati  vattaṃ  vā  jappati  sīlabbataṃ  vā  jappati  pajappati
abhijappatīti  sa  jappatī  .  patthayatī  ca  suddhinti  sīlasuddhiṃ  vā
pattheti  vattasuddhiṃ  vā  pattheti  sīlabbatasuddhiṃ vā pattheti piheti
Abhijappatīti sa jappatī patthayatī ca suddhiṃ.
   [624]  Satthāvahīno  pavasaṃ  gharamhāti  yathā  puriso gharato
nikkhanto  satthena  saha  vasanto  satthā  ohīno  taṃ vā satthaṃ
anubandhati  sakaṃ  vā  gharaṃ  paccāgacchati  evameva  so diṭṭhigatiko
taṃ  vā  satthāraṃ  gaṇhāti  aññaṃ  vā  satthāraṃ gaṇhāti taṃ vā
dhammakkhānaṃ  gaṇhāti  aññaṃ  vā  dhammakkhānaṃ  gaṇhāti  taṃ  vā
gaṇaṃ  gaṇhāti  aññaṃ  vā  gaṇaṃ  gaṇhāti  taṃ  vā diṭṭhiṃ gaṇhāti
aññaṃ  vā  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  taṃ  vā  paṭipadaṃ  gaṇhāti  aññaṃ
vā  paṭipadaṃ  gaṇhāti  taṃ  vā  maggaṃ  gaṇhāti  aññaṃ vā maggaṃ
gaṇhāti  parāmasati  abhinivisatīti  satthāvahīno  pavasaṃ  gharamhā .
Tenāha bhagavā
           sace cuto sīlavatāto hoti
           sa vedhatī kamma virādhayitvā
           sa jappatī patthayatī ca suddhiṃ
           satthāvahīno pavasaṃ gharamhāti.
   [625] Sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
           kammañca sāvajjanavajjametaṃ
           suddhiṃ asuddhinti apatthayāno
           virato care santimanuggahāya.
   [626]  Sīlabbataṃ  vāpi  pahāya  sabbanti  sabbā sīlasuddhiyo
Pahāya   pajahitvā   vinoditvā  byantīkaritvā  anabhāvaṅgamitvā
sabbā  vattasuddhiyo  pahāya  pajahitvā  vinoditvā  byantīkaritvā
anabhāvaṅgamitvā  sabbā  sīlabbatasuddhiyo  pahāya pajahitvā vinoditvā
byantīkaritvā anabhāvaṅgamitvāti sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ.
   [627]  Kammañca  sāvajjanavajjametanti  sāvajjakammaṃ  vuccati
kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  .  anavajjakammaṃ  vuccati  sukkaṃ  sukkavipākaṃ .
Sāvajjañca  kammaṃ  anavajjañca  kammaṃ  pahāya  pajahitvā  vinoditvā
byantīkaritvā anabhāvaṅgamitvāti kammañca sāvajjanavajjametaṃ.
   [628] Suddhiṃ asuddhinti apatthayānoti asuddhiṃ patthenti akusale
dhamme  patthenti  suddhiṃ  patthenti  pañca  kāmaguṇe  patthenti
asuddhiṃ  patthenti  akusale  dhamme  patthenti  pañca  kāmaguṇe
patthenti  suddhiṃ  patthenti  dvāsaṭṭhīdiṭṭhigatāni  patthenti  asuddhiṃ
patthenti  akusale  dhamme  patthenti  pañca  kāmaguṇe  patthenti
dvāsaṭṭhīdiṭṭhigatāni  patthenti  suddhiṃ  patthenti  tedhātuke  kusale
dhamme  patthenti  asuddhiṃ  patthenti akusale dhamme patthenti pañca
kāmaguṇe   patthenti  dvāsaṭṭhīdiṭṭhigatāni  patthenti  tedhātuke
kusale  dhamme  patthenti  suddhiṃ  patthenti  kalyāṇaputhujjanā  1-
niyāmāvakkantiṃ  patthenti  sekkhā  aggadhammaṃ  arahattaṃ patthenti .
Arahattappatte  arahā  neva  akusale  dhamme  pattheti napi pañca
kāmaguṇe  pattheti  napi  dvāsaṭṭhīdiṭṭhigatāni pattheti napi tedhātuke
@Footnote: 1 Po. Ma. puthujjanakalyāṇakā.
Kusale  dhamme  pattheti  napi niyāmāvakkantiṃ pattheti napi aggadhammaṃ
arahattaṃ  pattheti  .  patthanaṃ  samatikkanto  arahā  vuḍḍhiparihāniṃ
vītivatto . so vuṭṭhavāso ciṇṇacaraṇo .pe. natthi tassa punabbhavoti
suddhiṃ asuddhinti apatthayāno.
   [629]  Virato  care santimanuggahāyāti viratoti suddhiasuddhiyā
ārato  virato  paṭivirato nikkhanto nissaṭṭho vippamutto visaññutto
vimariyādikatena cetasā viharatīti virato. Careti careyya vicareyya iriyeyya
vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyyāti virato care. Santimanuggahāyāti
santiyo  vuccanti  dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatāni  diṭṭhisantiyo  aggaṇhanto
aparāmasanto  anabhinivisantoti virato care santimanuggahāya . tenāha
bhagavā
           sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
           kammañca sāvajjanavajjametaṃ
           suddhiṃ asuddhinti apatthayāno
           virato care santimanuggahāyāti.
   [630] Tamūpanissāya 1- jigucchitaṃ vā
           atha vāpi diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           uddhaṃsarā suddhimanutthunanti
           avītataṇhāse bhavābhavesu.
@Footnote: 1 Yu. tapūpanissāya.
   [631]  Tamūpanissāya  jigucchitaṃ  vāti santeke samaṇabrāhmaṇā
tapojigucchavādā  tapojigucchasārā  tapojigucchaṃ  nissitā  sannissitā
allīnā upagatā ajjhositā adhimuttāti tamūpanissāya jigucchitaṃ vā.
   [632]  Athavāpi  diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vāti diṭṭhaṃ vā diṭṭhasuddhiṃ
vā sutaṃ vā sutasuddhiṃ vā mutaṃ vā mutasuddhiṃ vā nissāya upanissāya
gaṇhitvā parāmasitvā abhinivisitvāti athavāpi diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā.
   [633]  Uddhaṃsarā  suddhimanutthunantīti  santeke  samaṇabrāhmaṇā
uddhaṃsarāvādā . katame [1]- samaṇabrāhmaṇā uddhaṃsarāvādā . Ye
te  samaṇabrāhmaṇā  accantasuddhikā  saṃsārasuddhikā  akiriyadiṭṭhikā
sassatavādā  ime  te  samaṇabrāhmaṇā  uddhaṃsarāvādā  .  te
saṃsārena 2- suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ anutthunanti
vadanti   kathenti   bhaṇanti   dīpayanti   voharantīti  uddhaṃsarā
suddhimanutthunanti.
   [634] Avītataṇhāse bhavābhavesūti taṇhāti rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  bhavābhavesūti
bhavābhave  kammabhave punabbhave kāmabhave kammabhave kāmabhave punabbhave
rūpabhave  kammabhave  rūpabhave  punabbhave arūpabhave kammabhave arūpabhave
punabbhave  punappunaṃ  bhave  punappunaṃ  gatiyā  punappunaṃ  upapattiyā
punappunaṃ   paṭisandhiyā   punappunaṃ   attabhāvābhinibbattiyā  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. te . 2 Po. Ma. saṃsāre.
Avītataṇhāseti    avītataṇhā    avigatataṇhā    accattataṇhā
avantataṇhā   amuttataṇhā   appahīnataṇhā   appaṭinissaṭṭhataṇhāti
avītataṇhāse bhavābhavesu. Tenāha bhagavā
           tamūpanissāya jigucchitaṃ vā
           athavāpi diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           uddhaṃsarā suddhimanutthunanti
           avītataṇhāse bhavābhavesūti.
   [635] Patthayamānassa hi jappitāni
           saṃvedhitaṃ 1- vāpi pakappitesu
           cutūpapāto idha yassa natthi
           sa kena vedheyya kuhiṃ pajappe.
   [636]  Patthayamānassa  hi  jappitānīti patthanā vuccati taṇhā
yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Patthayamānassāti
patthayamānassa    icchamānassa    sādiyamānassa    pihayamānassa
abhijappayamānassāti  patthayamānassa  hi  .  jappitānīti  jappanā
vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlanti
patthayamānassa hi jappitāni.
   [637]  Saṃvedhitaṃ vāpi pakappitesūti pakappanāti dve pakappanā
taṇhāpakappanā  ca  diṭṭhipakappanā  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhāpakappanā
.pe.  ayaṃ  diṭṭhipakappanā  .  vatthuacchedasaṅkinopi  vedhenti
@Footnote: 1 pavedhitantipi pāṭho.
Acchijjantepi  vedhenti  acchinnepi  vedhenti  vatthuvipariṇāmasaṅkinopi
vedhenti  vipariṇāmantepi  vedhenti  vipariṇatepi vedhenti pavedhenti
sampavedhentīti saṃvedhitaṃ vāpi pakappitesu.
   [638]  Cutūpapāto  idha  yassa  natthīti  yassāti  arahato
khīṇāsavassa  āgamanaṃ  gamanaṃ  gamanāgamanaṃ  kālaṃ  gati  bhavābhavo cuti
ca  upapatti  ca  nibbatti  ca  bhedo  ca jātijarāmaraṇaṃ natthi na
santi  na  saṃvijjanti  nupalabbhanti  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā
paṭippassaddhā   abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhāti  cutūpapāto
idha yassa natthi.
   [639] Sa kena vedheyya kuhiṃ pajappeti so kena rāgena vedheyya
kena dosena vedheyya kena mohena vedheyya kena mānena vedheyya
kāya  diṭṭhiyā vedheyya kena uddhaccena vedheyya kāya vicikicchāya
vedheyya kehi anusayehi vedheyya rattoti vā duṭṭhoti vā mūḷhoti
vā vinibandhoti vā parāmaṭṭhoti vā vikkhepagatoti vā aniṭṭhaṅgatoti
vā  thāmagatoti  vā  .  te  abhisaṅkhārā  pahīnā abhisaṅkhārānaṃ
pahīnattā gatiyā kena vedheyya nerayikoti vā tiracchānayonikoti vā
pittivisayikoti vā manussoti vā devoti vā rūpīti vā arūpīti vā
saññīti  vā  asaññīti  vā  nevasaññīnāsaññīti  vā  .  so
hetu  natthi  paccayo natthi kāraṇaṃ natthi yena vedheyya pavedheyya
Sampavedheyyāti sa kena vedheyya . kuhiṃ pajappeti kimhi jappeyya
pajappeyya  abhijappeyyāti  sa  kena  vedheyya  kuhiṃ  pajappe .
Tenāha bhagavā
           patthayamānassa hi jappitāni
           saṃvedhitaṃ vāpi pakappitesu
           cutūpapāto idha yassa natthi
           sa kena vedheyya kuhiṃ pajappeti.
   [640] Yamāhu dhammaṃ paramanti eke
           tameva hīnanti panāhu aññe
           sacco nu vādo katamo imesaṃ
           sabbeva hīme kusalāvadānā.
   [641]  Yamāhu dhammaṃ paramanti eketi yaṃ dhammaṃ diṭṭhiṃ paṭipadaṃ
maggaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā  idaṃ  paramaṃ  aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ
pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaranti  evamāhaṃsu  evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti
evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti yamāhu dhammaṃ paramanti eke.
   [642]  Tameva  hīnanti  panāhu  aññeti tameva dhammaṃ diṭṭhiṃ
paṭipadaṃ  maggaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā hīnaṃ etaṃ nihīnaṃ etaṃ omakaṃ
etaṃ  lāmakaṃ  etaṃ jatukkaṃ etaṃ parittakaṃ etanti evamāhaṃsu evaṃ
kathenti  evaṃ bhaṇanti evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti tameva hīnanti
panāhu aññe.
   [643] Sacco nu vādo katamo imesanti imesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
vādo katamo sacco taccho tatho bhūto yāthāvo aviparītoti sacco nu vādo
katamo imesaṃ.
   [644] Sabbeva hīme kusalāvadānāti sabbeva hīme samaṇabrāhmaṇā
kusalavādā  paṇḍitavādā  dhīravādā ñāṇavādā hetuvādā lakkhaṇavādā
kāraṇavādā ṭhānavādā sakāya laddhiyāti sabbeva hīme kusalāvadānā.
Tenāha bhagavā
           yamāhu dhammaṃ paramanti eke
           tameva hīnanti panāhu aññe
           sacco nu vādo katamo imesaṃ
           sabbeva hīme kusalāvadānāti.
   [645] Sakaṃ hi dhammaṃ paripuṇṇamāhu
           aññassa dhammaṃ pana hīnamāhu
           evampi viggayha vivādayanti
           sakaṃ sakaṃ sammatimāhu saccaṃ.
   [646]  Sakaṃ  hi  dhammaṃ  paripuṇṇamāhūti  sakaṃ hi dhammaṃ diṭṭhiṃ
paṭipadaṃ  maggaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā  idaṃ  samattaṃ  paripuṇṇaṃ
anomanti  evamāhaṃsu  evaṃ  kathenti  evaṃ  bhaṇanti evaṃ dīpayanti
evaṃ voharantīti sakaṃ hi dhammaṃ paripuṇṇamāhu.
   [647]  Aññassa  dhammaṃ  pana  hīnamāhūti aññassa dhammaṃ diṭṭhiṃ
Paṭipadaṃ  maggaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā hīnaṃ etaṃ nihīnaṃ etaṃ omakaṃ
etaṃ  lāmakaṃ  ekaṃ jatukkaṃ etaṃ parittakaṃ etanti evamāhaṃsu evaṃ
kathenti  evaṃ  bhaṇanti  evaṃ  dīpayanti  evaṃ  voharantīti aññassa
dhammaṃ pana hīnamāhu.
   [648] Evampi viggayha vivādayantīti evaṃ gahetvā gaṇhitvā
parāmasitvā  abhinivisitvā  vivādayanti  kalahaṃ karonti bhaṇḍanaṃ karonti
viggahaṃ karonti vivādaṃ karonti medhagaṃ karonti na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāsi  .pe.  nibbedhehi  vā sace pahosīti evampi viggayha
vivādayanti.
   [649]  Sakaṃ  sakaṃ sammatimāhu saccanti sassato loko .pe.
Neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva saccaṃ
moghamaññanti sakaṃ sakaṃ sammatimāhu saccaṃ. Tenāha bhagavā
           sakaṃ hi dhammaṃ paripuṇṇamāhu
           aññassa dhammaṃ pana hīnamāhu
           evampi viggayha vivādayanti
           sakaṃ sakaṃ sammatimāhu saccanti.
   [650] Parassa ce vambhayitena hīno
           na koci dhammesu visesi assa
           puthū hi aññassa vadanti dhammaṃ
           nihīnato samhi daḷhaṃvadānā.
   [651] Parassa ce vambhayitena hīnoti parassa ce vambhayitakāraṇā
ninditakāraṇā   garahitakāraṇā   upavaditakāraṇā   paro   bālo
hoti  hīno  nihīno  omako  lāmako  jatukko  parittoti parassa
ce vambhayitena hīno.
   [652]  Na  koci dhammesu visesi assāti dhammesu na koci
aggo  seṭṭho  viseṭṭho  pāmokkho  uttamo pavaro assāti na
koci dhammesu visesi assa.
   [653]  Puthū  hi  aññassa  vadanti  dhammaṃ nihīnatoti bahukāpi
bahunnaṃ  dhammaṃ  vadanti  upavadanti  nindanti  garahanti hīnato nihīnato
omakato  lāmakato  jatukkato  parittato  bahukāpi  ekassa  dhammaṃ
vadanti  upavadanti  nindanti  garahanti  hīnato  nihīnato  omakato
lāmakato  jatukkato  parittato  ekopi  bahunnaṃ  dhammaṃ  vadati
upavadati  nindati  garahati  hīnato  nihīnato  omakato  lāmakato
jatukkato  parittato  ekopi  ekassa  dhammaṃ  vadati  upavadati
nindati  garahati  hīnato  nihīnato  omakato  lāmakato  jatukkato
parittatoti puthū hi aññassa vadanti dhammaṃ nihīnato.
   [654]  Samhi  daḷhaṃvadānāti  dhammo  sakāyanaṃ diṭṭhi sakāyanaṃ
paṭipadā  sakāyanaṃ  maggo sakāyanaṃ . sakāyane daḷhavādā thiravādā
balikavādā   avaṭṭhitavādāti  samhi  daḷhaṃvadānā  .  tenāha
bhagavā
           Parassa ce vambhayitena hīno
           na koci dhammesu visesi assa
           puthū hi aññassa vadanti dhammaṃ
           nihīnato samhi daḷhaṃvadānāti.
   [655] Sadhammapūjā 1- ca panā tatheva
           yathā pasaṃsanti sakāyanāni
           sabbe 2- pavādā tathivā bhaveyyuṃ
           suddhī hi nesaṃ paccattameva.
   [656]  Sadhammapūjā  ca panā tathevāti katamā sadhammapūjā .
Sakaṃ  satthāraṃ  sakkaroti  garukaroti  māneti  pūjeti  ayaṃ  satthā
sabbaññūti  ayaṃ  sadhammapūjā  .  sakaṃ  dhammakkhānaṃ  sakaṃ  gaṇaṃ
sakaṃ  diṭṭhiṃ  sakaṃ  paṭipadaṃ  sakaṃ  maggaṃ  sakkaroti garukaroti māneti
pūjeti  ayaṃ  maggo  niyyānikoti  ayaṃ  sadhammapūjā  . sadhammapūjā
ca  panā  tathevāti  sadhammapūjā  tathā  tacchā  bhūtā  yāthāvā
aviparītāti sadhammapūjā ca panā tatheva.
   [657]  Yathā  pasaṃsanti  sakāyanānīti  dhammo  sakāyanaṃ diṭṭhi
sakāyanaṃ  paṭipadā  sakāyanaṃ  maggo  sakāyanaṃ . sakāyanāni pasaṃsanti
thomenti kittenti vaṇṇentīti yathā pasaṃsanti sakāyanāni.
   [658]  Sabbe  pavādā  tathivā  bhaveyyunti sabbe pavādā
tathā  tacchā  bhūtā  yāthāvā aviparītā bhaveyyunti sabbe pavādā
tathivā bhaveyyuṃ.
@Footnote: 1 Ma. saddhammapūjā. sabbattha īdisameva 2 Po. Ma. sabbeva vādā.
   [659]  Suddhī  hi  nesaṃ  paccattamevāti  paccattameva tesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  suddhi  visuddhi  parisuddhi  mutti  vimutti parimuttīti
suddhī hi nesaṃ paccattameva. Tenāha bhagavā
           sadhammapūjā ca panā tatheva
           yathā pasaṃsanti sakāyanāni
           sabbe pavādā tathivā bhaveyyuṃ
           suddhī hi nesaṃ paccattamevāti.
   [660] Na brāhmaṇassa paraneyyamatthi
           dhammesu niccheyya samuggahītaṃ
           tasmā vivādāni upātivatto
           na hi seṭṭhato passati dhammamaññaṃ.
   [661]  Na  brāhmaṇassa  paraneyyamatthīti nāti paṭikkhepo .
Brāhmaṇoti  sattannaṃ  dhammānaṃ  bāhitattā  brāhmaṇo  .pe.
Anissito  1-  tādi  pavuccate  sa  brahmā  . na brāhmaṇassa
paraneyyamatthīti  brāhmaṇassa  paraneyyatā  natthi  brāhmaṇo  na
paraneyyo  na  parapattiyo  na  parapaccayo na parapaṭibaddhagū jānāti
passati  asammūḷho  sampajāno  paṭissato  .  sabbe  saṅkhārā
aniccāti  brāhmaṇassa  paraneyyatā  natthi brāhmaṇo na paraneyyo
na  parapattiyo  na  parapaccayo  na  parapaṭibaddhagū  jānāti  passati
asammūḷho  sampajāno paṭissato . sabbe saṅkhārā dukkhāti .pe.
@Footnote: 1 Po. Ma. asito.
Yaṅkiñci   samudayadhammaṃ   sabbantaṃ   nirodhadhammanti   brāhmaṇassa
paraneyyatā  natthi  brāhmaṇo  na  paraneyyo  na  parapattiyo na
parapaccayo   na   parapaṭibaddhagū   jānāti  passati  asammūḷho
sampajāno paṭissatoti na brāhmaṇassa paraneyyamatthi.
   [662]  Dhammesu  niccheyya samuggahītanti dhammesūti dvāsaṭṭhiyā
diṭṭhigatesu  .  niccheyyāti  nicchinitvā  vinicchinitvā  vicinitvā
pavicinitvā   tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā
odhiggāho  vilaggāho  varaggāho  koṭṭhāsaggāho  uccayaggāho
samuccayaggāho  idaṃ  saccaṃ  tathaṃ  tacchaṃ  bhūtaṃ  yāthāvaṃ  aviparītanti
gahitaṃ  parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ  natthi  na saṃvijjati
nupalabbhati  pahīnaṃ  samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ
ñāṇagginā daḍḍhanti dhammesu niccheyya samuggahītaṃ.
   [663]  Tasmā  vivādāni  upātivattoti  tasmāti  tasmā
taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā  diṭṭhikalahāni  diṭṭhibhaṇḍanāni
diṭṭhiviggahāni  diṭṭhivivādāni  diṭṭhimedhagāni  upātivatto  atikkanto
samatikkanto vītivattoti tasmā vivādāni upātivatto.
   [664]  Na  hi  seṭṭhato passati dhammamaññanti aññaṃ satthāraṃ
dhammakkhānaṃ  gaṇaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ  aññatra  satipaṭṭhānehi
aññatra   sammappadhānehi   aññatra   iddhippādehi   aññatra
indriyehi   aññatra  balehi  aññatra  bojjhaṅgehi  aññatra
Ariyā  aṭṭhaṅgikā  maggā  aggaṃ  seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ
pavaraṃ  dhammaṃ  na  passati na dakkhati na oloketi na nijjhāyati na
upaparikkhatīti na hi seṭṭhato passati dhammamaññaṃ. Tenāha bhagavā
           na brāhmaṇassa paraneyyamatthi
           dhammesu niccheyya samuggahītaṃ
           tasmā vivādāni upātivatto
           na hi seṭṭhato passati dhammamaññanti.
   [665] Jānāmi passāmi tatheva etaṃ
           diṭṭhiyā eke paccenti suddhiṃ
           addakkhi ce kiñhi tumassa tena
           atisitvā aññena vadanti suddhiṃ.
   [666] Jānāmi passāmi tatheva etanti jānāmīti paracittañāṇena
vā  jānāmi  pubbenivāsānussatiñāṇena  vā  jānāmi . passāmīti
maṃsacakkhunā vā passāmi dibbena vā cakkhunā passāmi. Tatheva etanti
etaṃ tathaṃ tacchaṃ bhūtaṃ yāthāvaṃ aviparītanti jānāmi passāmi tatheva etaṃ.
   [667]  Diṭṭhiyā  eke  paccenti  suddhinti diṭṭhiyā eke
samaṇabrāhmaṇā  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ
paccenti  .  sassato  loko  idameva saccaṃ moghamaññanti diṭṭhiyā
eke  samaṇabrāhmaṇā  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ
Parimuttiṃ  paccenti  .  asassato loko .pe. neva hoti na na
hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  diṭṭhiyā
eke  samaṇabrāhmaṇā  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ
parimuttiṃ paccentīti diṭṭhiyā eke paccenti suddhiṃ.
   [668]  Addakkhi  ce  kiñhi  tumassa  tenāti  addakkhīti
paracittañāṇena   vā   addakkhi  pubbenivāsānussatiñāṇena  vā
addakkhi  maṃsacakkhunā  vā  addakkhi  dibbena vā cakkhunā addakkhīti
addakkhi ce . kiñhi tumassa tenāti tassa tena dassanena kiṃ kathaṃ [1]-
dukkhapariññā  atthi  na  samudayassa  pahānaṃ  atthi  na  maggabhāvanā
atthi  na  phalasacchikiriyā atthi na rāgassa samucchedappahānaṃ atthi na
dosassa  samucchedappahānaṃ  atthi  na  mohassa samucchedappahānaṃ atthi
na  kilesānaṃ  samucchedappahānaṃ atthi na saṃsāravaṭṭassa ucchedo 2-
atthīti addakkhi ce kiñhi tumassa tena.
   [669]  Atisitvā  aññena vadanti suddhinti te diṭṭhiyā 3-
suddhimaggaṃ  visuddhimaggaṃ  parisuddhimaggaṃ  vodātamaggaṃ  pariyodātamaggaṃ 4-
atikkamitvā  samatikkamitvā  vītikkamitvā  aññatra  satipaṭṭhānehi
aññatra   sammappadhānehi   aññatra   iddhippādehi   aññatra
indriyehi  aññatra  balehi  aññatra  bojjhaṅgehi  aññatra ariyā
aṭṭhaṅgikā  maggā  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharantīti  evampi  atisitvā
@Footnote: 1 Ma. nasaddo atthi. 2 Ma. upacchedo. 3 Ma. Yu. titthiyā. 4 parivodātamaggaṃ
@itipi pāṭho.
Aññena vadanti suddhiṃ . athavā buddhā ca buddhasāvakā ca paccekabuddhā
ca  tesaṃ  diṭṭhiyā  1-  asuddhimaggaṃ  avisuddhimaggaṃ  aparisuddhimaggaṃ
avodātamaggaṃ   apariyodātamaggaṃ   atikkamitvā   samatikkamitvā
vītivattitvā  catūhi  satipaṭṭhānehi  catūhi  sammappadhānehi  catūhi
iddhippādehi  pañcahi  indriyehi  pañcahi balehi sattahi bojjhaṅgehi
ariyena  aṭṭhaṅgikena  maggena  suddhiṃ  visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ
parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharantīti  evampi
atisitvā aññena vadanti suddhiṃ. Tenāha bhagavā
           jānāmi passāmi tatheva etaṃ
           diṭṭhiyā eke paccenti suddhiṃ
           addakkhi ce kiñhi tumassa tena
           atisitvā aññena vadanti suddhinti.
   [670] Passaṃ naro dakkhati nāmarūpaṃ
           disvāna vāññassati 2- tānimeva
           kāmaṃ bahuṃ passatu appakaṃ vā
           na hi tena suddhiṃ kusalā vadanti.
   [671] Passaṃ naro dakkhati nāmarūpanti passaṃ naroti paracittañāṇena
vā  passanto  pubbenivāsānussatiñāṇena  vā  passanto maṃsacakkhunā
vā  passanto  dibbena  vā  cakkhunā  passanto  nāmarūpaññeva
dakkhati  niccato  sukhato  attato  na  tesaṃ  dhammānaṃ  samudayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. titthiyānaṃ. 2 Ma. disvāna vā ñāyati.
Vā  atthaṅgamaṃ vā assādaṃ vā ādīnavaṃ vā nissaraṇaṃ vā dakkhatīti
passaṃ naro dakkhati nāmarūpaṃ.
   [672] Disvāna vāññassati tānimevāti disvāti paracittañāṇena
vā  disvā  pubbenivāsānussatiñāṇena  vā  disvā maṃsacakkhunā vā
disvā  dibbena  vā  cakkhunā  disvā nāmarūpaññeva disvā ñassati
niccato sukhato attato na tesaṃ dhammānaṃ samudayaṃ vā atthaṅgamaṃ vā
assādaṃ  vā ādīnavaṃ vā nissaraṇaṃ vā ñassatīti disvāna vāññassati
tānimeva.
   [673] Kāmaṃ bahuṃ passatu appakaṃ vāti kāmaṃ bahukaṃ vā passanto
nāmarūpaṃ appakaṃ vā niccato sukhato attatoti kāmaṃ bahuṃ passatu appakaṃ
vā.
   [674] Na hi tena suddhiṃ kusalā vadantīti kusalāti ye te khandhakusalā
dhātukusalā   āyatanakusalā   paṭiccasamuppādakusalā  satipaṭṭhānakusalā
sammappadhānakusalā   iddhippādakusalā   indriyakusalā   balakusalā
bojjhaṅgakusalā  maggakusalā  phalakusalā  nibbānakusalā  te  kusalā
paracittañāṇena  vā  pubbenivāsānussatiñāṇena  vā  maṃsacakkhunā
vā dibbena vā cakkhunā nāmarūpadassanena suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ
vimuttiṃ parimuttiṃ na vadanti na kathenti na bhaṇanti na dīpayanti na voharantīti
na hi tena suddhiṃ kusalā vadanti. Tenāha bhagavā
           Passaṃ naro dakkhati nāmarūpaṃ
           disvāna vāññassati tānimeva
           kāmaṃ bahuṃ passatu appakaṃ vā
           na hi tena suddhiṃ kusalā vadantīti.
   [675] Nivissavādī na hi subbināyo
           pakappitaṃ 1- diṭṭhi purekkharāno
           yaṃ nissito tattha subhaṃvadāno
           suddhiṃvado tattha tathaddasā so.
   [676] Nivissavādī na hi subbināyoti sassato loko idameva
saccaṃ  moghamaññanti  nivissavādī  .  asassato  loko .pe. neva
hoti  na  na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti
nivissavādī . na hi subbināyoti nivissavādī dubbinayo duññāpayo 2-
dunnijjhāpayo  duppekkhāpayo  duppasādayoti  nivissavādī  na  hi
subbināyo.
   [677]  Pakappitaṃ  diṭṭhi  purekkharānoti  pakappitaṃ  abhisaṅkhataṃ
saṇṭhapitaṃ  diṭṭhiṃ  purakkhato  purato  katvā  carati  diṭṭhiddhajo
diṭṭhiketu  diṭṭhādhipateyyo  diṭṭhiyā  parivārito  caratīti  pakappitaṃ
diṭṭhi purekkharāno.
   [678]  Yaṃ  nissito  tattha  subhaṃvadānoti  yaṃ  nissitoti yaṃ
satthāraṃ  dhammakkhānaṃ  gaṇaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ nissito sannissito
@Footnote: 1 Ma. pakappitā. 2 Ma. duppaññāpayo.
Allīno  upagato  ajjhosito  adhimuttoti  yaṃ  nissito . tatthāti
sakāya  diṭṭhiyā  sakāya  khantiyā sakāya ruciyā sakāya laddhiyā .
Subhaṃvadānoti  subhavādo  sobhanavādo paṇḍitavādo dhīravādo ñāṇavādo
hetuvādo  lakkhaṇavādo  kāraṇavādo  ṭhānavādo  sakāya  laddhiyāti
yaṃ nissito tattha subhaṃvadāno.
   [679]  Suddhiṃvado tattha tathaddasā soti suddhiṃvadoti suddhivādo
visuddhivādo parisuddhivādo vodātavādo pariyodātavādo 1- . Athavā
suddhidassano   visuddhidassano   parisuddhidassano   vodātadassano
pariyodātadassanoti  2-  suddhiṃvado  3- . tatthāti sakāya diṭṭhiyā
sakāya khantiyā sakāya ruciyā sakāya laddhiyā . tathaddasā soti tathaṃ
tacchaṃ  bhūtaṃ  yāthāvaṃ  aviparītanti  addasa  addakkhi apassi paṭivijjhīti
suddhiṃvado 2- tattha tathaddasā so. Tenāha bhagavā
           nivissavādī na hi subbināyo
           pakappitaṃ diṭṭhi purekkharāno
           yaṃ nissito tattha subhaṃvadāno
           suddhiṃvado tattha tathaddasā soti.
   [680] Na brāhmaṇo kappamupeti saṅkhaṃ 4-
           na diṭṭhisārī napi ñāṇabandhu
           ñatvā ca so sammatiyo puthujjā
           upekkhatī uggahaṇanti maññe.
@Footnote: 1-2 parivodāta .. itipi pāṭho. 3 Ma. suddhiṃvādo. 4 Ma. saṅkhā. sabbattha
@īdisameva.
   [681] Na brāhmaṇo kappamupeti saṅkhanti nāti paṭikkhepo .
Brāhmaṇoti  sattannaṃ  dhammānaṃ  bāhitattā  brāhmaṇo  .pe.
Anissito  tādi  pavuccate  sa  brahmā  . kappāti dve kappā
taṇhākappo  ca  diṭṭhikappo  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhākappo .pe.
Ayaṃ  diṭṭhikappo  .  saṅkhā  vuccati  ñāṇaṃ  yā paññā pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  na  brāhmaṇo
kappamupeti  saṅkhanti  brāhmaṇo  saṅkhāya  jānitvā  tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  sabbe  saṅkhārā  aniccāti
sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti  saṅkhāya  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā
vibhūtaṃ  katvā  taṇhākappaṃ  vā diṭṭhikappaṃ vā [1]- na upeti na
upagacchati  na  gaṇhāti  na  parāmasati  nābhinivisatīti  na brāhmaṇo
kappamupeti saṅkhaṃ.
   [682] Na diṭṭhisārī napi ñāṇabandhūti tassa dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni
pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā daḍḍhāni so diṭṭhiyā na yāyati na niyyati na vuyhati na saṃhariyati
napi taṃ diṭṭhigataṃ sārato pacceti paccāgacchatīti na diṭṭhisārī. Napi ñāṇabandhūti
aṭṭhasamāpattiñāṇena  vā  pañcābhiññāñāṇena  vā  micchāñāṇena
vā taṇhābandhaṃ vā diṭṭhibandhaṃ vā na karoti na janeti na sañjaneti na
@Footnote: 1 Ma. neti.
Nibbatteti nābhinibbattetīti na diṭṭhisārī napi ñāṇabandhu.
   [683]  Ñatvā  ca  so  sammatiyo  puthujjāti  ñatvāti
ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā
sabbe  saṅkhārā  aniccāti  sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  .pe.
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  ñatvā  jānitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvāti  ñatvā  ca
so . sammatiyoti vuccanti dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni [1]- . puthujjāti
puthujjanehi  janitā  vā  tā sammatiyoti puthujjā . puthunānājanehi
janitā  vā  tā  sammatiyoti  puthujjāti  ñatvā ca so sammatiyo
puthujjā.
   [684]  Upekkhatī  uggahaṇanti  maññeti  aññe  taṇhāvasena
diṭṭhivasena  gaṇhanti  parāmasanti  abhinivisanti  arahā  upekkhati
na  gaṇhāti  na  parāmasati  nābhinivisatīti  upekkhatī  uggahaṇanti
maññe. Tenāha bhagavā
           na brāhmaṇo kappamupeti saṅkhaṃ
           na diṭṭhisārī napi ñāṇabandhu
           ñatvā ca so sammatiyo puthujjā
           upekkhatī uggahaṇanti maññeti.
   [685] Visajja ganthāni munīdha loke
           vivādajātesu na vaggasārī
@Footnote: 1 Po. Ma. diṭṭhisammutiyo.
           Santo asantesu upekkhako so
           anuggaho uggahaṇanti maññe.
   [686] Visajja ganthāni munīdha loketi ganthāti cattāro ganthā
abhijjhā  kāyagantho  byāpādo  kāyagantho  sīlabbattaparāmāso
kāyagantho  idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho . attano diṭṭhiyā rāgo
abhijjhā  kāyagantho  .  paravādesu āghāto appaccayo byāpādo
kāyagantho  . attano sīlaṃ vā vattaṃ vā sīlabbattaṃ vā parāmasati
sīlabbattaparāmāso kāyagantho . attano diṭṭhi 1- idaṃsaccābhiniveso
kāyagantho . Visajjāti ganthe vossajjitvā vā 2- visajja. Athavā ganthe
gathite ganthite bandhe vibandhe ābandhe lagge laggite palibuddhe bandhane
phoṭayitvā vā 2- visajja. Yathā vayhaṃ vā rathaṃ vā sakaṭaṃ vā sandamānikaṃ
vā  sajjaṃ visajjaṃ karonti vikopenti evameva ganthe vossajjitvā
vā 3- visajja athavā ganthe gathite ganthite bandhe vibandhe ābandhe
lagge laggite palibuddhe bandhane phoṭayitvā vā 4- visajja. Munīti
monaṃ  vuccati  ñāṇaṃ  yā  paññā  pajānanā .pe. saṅgajālamaticca
so muni . idhāti imissā diṭṭhiyā .pe. Imasmiṃ manussaloketi visajja
ganthāni munīdha loke.
   [687]  Vivādajātesu  na vaggasārīti vivādajātesu sañjātesu
nibbattesu   abhinibbattesu   pātubhūtesu   chandāgatiṃ  gacchantesu
@Footnote: 1 Ma. diṭṭhiṃ abhiniveso kāyagantho. 2-3-4. Ma. vāsaddo natthi.
Dosāgatiṃ  gacchantesu  mohāgatiṃ  gacchantesu  bhayāgatiṃ gacchantesu na
chandāgatiṃ  gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ gacchati na
bhayāgatiṃ  gacchati  na  rāgavasena  gacchati  na dosavasena gacchati na
mohavasena  gacchati  na  mānavasena  gacchati  na  diṭṭhivasena gacchati
na  uddhaccavasena  gacchati  na vicikicchāvasena gacchati na anusayavasena
gacchati  na  vaggehi  dhammehi  yāyati  niyyati  vuyhati  saṃhariyatīti
vivādajātesu na vaggasārī.
   [688]  Santo  asantesu  upekkhako soti santoti rāgassa
santattā  santo  dosassa  santattā  santo  mohassa  santattā
santo   .pe.   sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ   santattā  samitattā
vūpasamitattā  vijjhātattā  nibbutattā  vigatattā  paṭippassaddhattā
santo  upasanto  vūpasanto  nibbuto  paṭippassaddhoti  santo .
Asantesūti   asantesu   anupasantesu   avūpasantesu  anibbutesu
appaṭippassaddhesūti  santo  asantesu  .  upekkhako  soti arahā
chaḷaṅgupekkhāya  samannāgato  cakkhunā rūpaṃ disvā neva sumano hoti
na  dummano  upekkhako  viharati sato sampajāno . sotena saddaṃ
sutvā  .pe. kālaṃ kaṅkhati bhāvito sudantoti 1- santo asantesu
upekkhako so.
   [689]  Anuggaho  uggahaṇanti  maññeti  aññe  taṇhāvasena
diṭṭhivasena  gaṇhanti  2-  parāmasanti  abhinivisanti  arahā upekkhati
@Footnote: 1 Ma. santoti. 2 Po. Ma. gaṇhante parāmasante abhinivisante.
Na  gaṇhāti  na  parāmasati  nābhinivisatīti  anuggaho  uggahaṇanti
maññe. Tenāha bhagavā
           visajja ganthāni munīdha loke
           vivādajātesu na vaggasārī
           santo asantesu upekkhako so
           anuggaho uggahaṇanti maññeti.
   [690] Pubbāsave hitvā nave akubbaṃ
           na chandagū nopi nivissavādī
           sa vippamutto diṭṭhigatehi dhīro
           na limpatī loke anattagarahī.
   [691]  Pubbāsave hitvā nave akubbanti pubbāsavā vuccanti
atītā rūpaṃ 1- vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ . Atīte saṅkhāre
ārabbha  ye  kilesā  uppajjeyyuṃ  te  kilese hitvā cajitvā
pariccajitvā  pajahitvā vinoditvā 2- byantīkaritvā anabhāvaṅgamitvāti
pubbāsave  hitvā  .  nave  akubbanti navā vuccanti paccuppannā
rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ . paccuppanne saṅkhāre
ārabbha  chandaṃ  akubbamāno  pemaṃ  akubbamāno  rāgaṃ akubbamāno
ajanayamāno  asañjanayamāno  anibbattayamāno  nābhinibbattayamānoti
pubbāsave hitvā nave akubbaṃ.
   [692] Na chandagū nopi nivissavādīti na chandagūti na chandāgatiṃ
@Footnote: 1 Ma. rūpa ... saṅkhāraviññāṇā. 2 Ma. vinodetvā byantiṃkaritvā.
Gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na bhayāgatiṃ
gacchati  na  rāgavasena  gacchati na dosavasena gacchati na mohavasena
gacchati  na mānavasena gacchati na diṭṭhivasena gacchati na uddhaccavasena
gacchati  na  vicikicchāvasena  gacchati  na  anusayavasena  gacchati
na  vaggehi  dhammehi yāyati niyyati vuyhati saṃhariyatīti na chandagū .
Nopi  nivissavādīti  sassato  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
[1]- Nivissavādī asassato loko idameva saccaṃ moghamaññanti .pe.
Neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva saccaṃ
moghamaññanti nivissavādīti na chandagū nopi nivissavādī.
   [693] Sa vippamutto diṭṭhigatehi dhīroti tassa dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni
pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā  daḍḍhāni  so  diṭṭhigatehi  vippamutto  visaññutto
vimariyādikatena  cetasā  viharatīti  . dhīroti dhīro paṇḍito paññavā
buddhimā ñāṇī vibhāvī medhāvīti sa vippamutto diṭṭhigatehi dhīro.
   [694] Na limpatī loke anattagarahīti lepoti 2- dve lepā
taṇhālepo  ca  diṭṭhilepo ca .pe. ayaṃ taṇhālepo .pe. ayaṃ
diṭṭhilepo . tassa taṇhālepo pahīno diṭṭhilepo paṭinissaṭṭho [3]-
taṇhālepassa    pahīnattā    diṭṭhilepassa    paṭinissaṭṭhattā
anupalitto 4- apāyaloke na limpati manussaloke na limpati devaloke
@Footnote: 1 Ma. nasaddo atthi. 2 Ma. lepāti. 3 Ma. tassa. 4 Ma. ayaṃ pāṭho na
@dissati.
Na  limpati khandhaloke na limpati dhātuloke na limpati āyatanaloke
na  limpati  na  saṃlimpati  nupalimpati  alitto  asaṃlitto anupalitto
nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena cetasā
viharatīti  na  limpati loke . anattagarahīti dvīhi kāraṇehi attānaṃ
garahati  katattā  ca akatattā ca . kathaṃ katattā ca akatattā ca
attānaṃ  garahati  .  kataṃ me kāyaduccaritaṃ akataṃ me kāyasucaritanti
attānaṃ garahati kataṃ me vacīduccaritaṃ kataṃ me manoduccaritaṃ kato me
pāṇātipāto  .pe.  katā me micchādiṭṭhi akatā me sammādiṭṭhīti
attānaṃ garahati. Evaṃ katattā ca akatattā ca attānaṃ garahati.
   {694.1} Athavā sīlesumhi na paripūrikārīti 1- attānaṃ garahati
indriyesumhi   aguttadvāroti   bhojane   amattaññumhīti   2-
jāgariyamananuyuttoti  3-  na  satisampajaññena  samannāgatoti abhāvitā
me  cattāro  satipaṭṭhānāti abhāvitā me cattāro sammappadhānāti
abhāvitā  me cattāro iddhippādāti abhāvitāni me pañcindriyānīti
abhāvitāni  me  pañca  balānīti  abhāvitā  me satta bojjhaṅgāti
abhāvito  me  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggoti dukkhaṃ me apariññātanti
dukkhasamudayo  me  appahīnoti  maggo  me abhāvitoti nirodho me
asacchikatoti attānaṃ garahati . evaṃ katattā ca akatattā ca attānaṃ
garahati  .  evaṃ  attagarahiyaṃ  4-  kammaṃ akubbamāno ajanayamāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripūrakārī. 2 Ma. bhojanemhi amattaññūti. 3 Ma. jāgariyamhi.
@satisampajaññenāmhi. 4 Ma. attagarahī. tayidaṃ kammaṃ.
Asañjanayamāno      anibbattayamāno     nābhinibbattayamāno
anattagarahīti na limpatī loke anattagarahī. Tenāha bhagavā
           pubbāsave hitvā nave akubbaṃ
           na chandagū nopi nivissavādī
           sa vippamutto diṭṭhigatehi dhīro
           na limpatī loke anattagarahīti.
   [695] Sa sabbadhammesu visenibhūto
           yaṅkiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           sa pannabhāro muni vippamutto
           na kappiyo nūparato na patthiyoti bhagavā.
   [696]  Sa  sabbadhammesu visenibhūto yaṅkiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ
vāti  senā  vuccati  mārasenā  .  kāyaduccaritaṃ  mārasenā
vacīduccaritaṃ  mārasenā  manoduccaritaṃ mārasenā rāgo doso moho
kodho  upanāho  makkho  paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ
thambho  sārambho  māno  atimāno  mado pamādo sabbe kilesā
sabbe  duccaritā  sabbe  darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā mārasenā. Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
     kāmā te paṭhamā senā   dutiyārati vuccati
     tatiyā khuppipāsā te    catutthī taṇhā pavuccati
     pañcamaṃ thīnamiddhante    chaṭṭhā bhirū pavuccati
     Sattamī vicikicchā te     makkho thambho te aṭṭhamo
     lābho siloko sakkāro   micchāladdho ca yo yaso
     yo cattānaṃ samukkaṃse    pare ca avajānati
     esā namuci te senā    kaṇhassābhippahāriṇī
     na naṃ asūro jināti      jetvā ca 1- labhate sukhanti.
   {696.1} Yato catūhi ariyamaggehi sabbā ca mārasenā sabbe ca
paṭisenikarā kilesā jitā ca parājitā ca bhaggā vippaluttā parammukhā so
vuccati  visenibhūto  . so diṭṭhe visenibhūto sute mute viññāte
visenibhūtoti  sa  sabbadhammesu  visenibhūto  yaṅkiñci  diṭṭhaṃva  sutaṃ
mutaṃ vā.
   [697] Sa pannabhāro muni vippamuttoti bhāroti 2- tayo bhārā
khandhabhāro  kilesabhāro  abhisaṅkhārabhāro  .  katamo khandhabhāro .
Paṭisandhiyā  rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ayaṃ
khandhabhāro  .  katamo kilesabhāro . rāgo doso moho .pe.
Sabbākusalābhisaṅkhārā  ayaṃ kilesabhāro . katamo abhisaṅkhārabhāro .
Puññābhisaṅkhāro   apuññābhisaṅkhāro   āneñjābhisaṅkhāro   ayaṃ
abhisaṅkhārabhāro  . yato khandhabhāro ca kilesabhāro ca abhisaṅkhāra-
bhāro  ca  pahīnā honti ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā
āyatiṃ   anuppādadhammā  so  vuccati  pannabhāro  patitabhāro
oropitabhāro samoropitabhāro nikkhittabhāro paṭippassaddhabhāro.
@Footnote: 1 Ma. va . 2 Ma. bhārāti.
   {697.1}  Munīti  monaṃ  vuccati ñāṇaṃ yā paññā pajānanā
vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā  upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā
paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā
pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ
paññābalaṃ    paññāsatthaṃ    paññāpāsādo    paññāāloko
paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi  tena  ñāṇena  samannāgato  muni monappattoti 1- .
Tīṇi moneyyāni kāyamoneyyaṃ vacīmoneyyaṃ manomoneyyaṃ.
   {697.2} Katamaṃ kāyamoneyyaṃ . tividhānaṃ kāyaduccaritānaṃ pahānaṃ
kāyamoneyyaṃ  . tividhaṃ kāyasucaritaṃ kāyamoneyyaṃ . kāyārammaṇaṃ 2-
ñāṇaṃ  kāyamoneyyaṃ  . kāyapariññā kāyamoneyyaṃ . pariññāsahagato
maggo  kāyamoneyyaṃ . kāye chandarāgassa pahānaṃ kāyamoneyyaṃ .
Kāyasaṅkhāranirodho  catutthajjhānasamāpatti  kāyamoneyyaṃ  .  idaṃ
kāyamoneyyaṃ.
   {697.3} Katamaṃ vacīmoneyyaṃ . catubbidhānaṃ vacīduccaritānaṃ pahānaṃ
vacīmoneyyaṃ  .  catubbidhaṃ vacīsucaritaṃ vacīmoneyyaṃ . vācārammaṇaṃ 3-
ñāṇaṃ  vacīmoneyyaṃ  .  vācāpariññā vacīmoneyyaṃ . pariññāsahagato
sahagato maggo vacīmoneyyaṃ . Vācāya chandarāgassa pahānaṃ vacīmoneyyaṃ.
Vacīsaṅkhāranirodho dutiyajjhānasamāpatti vacīmoneyyaṃ. Idaṃ vacīmoneyyaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. kāyārammaṇe. 3 Ma. vācārammaṇe.
   {697.4} Katamaṃ manomoneyyaṃ . tividhānaṃ manoduccaritānaṃ pahānaṃ
manomoneyyaṃ  . tividhaṃ manosucaritaṃ manomoneyyaṃ . cittārammaṇaṃ 1-
ñāṇaṃ  manomoneyyaṃ  . cittapariññā manomoneyyaṃ . pariññāsahagato
sahagato maggo manomoneyyaṃ. Citte chandarāgassa pahānaṃ manomoneyyaṃ.
Cittasaṅkhāranirodho   saññāvedayitanirodhasamāpatti  manomoneyyaṃ  .
Idaṃ manomoneyyaṃ.
     Kāyamuniṃ vācāmuniṃ      manomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ    āhu sabbappahāyinaṃ.
     Kāyamuniṃ vācāmuniṃ      manomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ    āhu ninhātapāpakanti.
Imehi [2]- moneyyehi dhammehi samannāgatā cha munayo āgāramunayo
anāgāramunayo  sekkhamunayo  asekkhamunayo paccekamunayo munimunayo .
Katame āgāramunayo . ye te āgārikā diṭṭhapadā viññātasāsanā
ime  āgāramunayo . katame anāgāramunayo . ye te pabbajitā
diṭṭhapadā  viññātasāsanā  ime  anāgāramunayo  .  satta sekkhā
sekkhamunayo . arahanto asekkhamunayo . Paccekabuddhā paccekamunayo.
Munimunayo tathāgatā arahanto sammāsambuddhā.
     Na monena muni hoti    mūḷharūpo aviddasu
     yo ca tulaṃva paggayha    varamādāya paṇḍito
@Footnote: 1 Ma. cittārammaṇe . 2 Ma. tīhi.
     Pāpāni parivajjeti     sa muni tena so muni
     yo munāti ubho loke   muni tena pavuccati
         asatañca satañca ñatvā dhammaṃ
         ajjhattaṃ bahiddhā ca sabbaloke
         devamanussehi pūjito
         yo so 1- saṅgajālamaticca so muni.
Vippamuttoti munino rāgā cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ dosā cittaṃ
mohā  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ .pe. sabbākusalābhisaṅkhārehi
cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttanti sa pannabhāro muni vippamutto.
   [698] Na kappiyo nūparato na patthiyoti bhagavāti kappoti 2-
dve  kappā taṇhākappo ca diṭṭhikappo ca .pe. ayaṃ taṇhākappo
.pe.  ayaṃ  diṭṭhikappo  .  tassa  taṇhākappo pahīno diṭṭhikappo
paṭinissaṭṭho    taṇhākappassa    pahīnattā    diṭṭhikappassa
paṭinissaṭṭhattā  taṇhākappaṃ  vā  diṭṭhikappaṃ  vā  na  kappeti  na
janeti  na  sañjaneti na nibbatteti nābhinibbattetīti na kappiyo .
Nūparatoti  sabbe  bālaputhujjanā  rajjanti  kalyāṇaputhujjanaṃ  upādāya
satta  sekkhā  appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa
sacchikiriyāya  āramanti  viramanti  paṭiviramanti  arahā  ārato
assa  3-  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Po. Ma. kappāti. 3 Ma. ayaṃ pāṭho na
@dissati.
Visaññutto vimariyādikatena cetasā vihareyyāti na kappiyo nūparato.
Na patthiyoti patthanā vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. Abhijjhā
lobho  akusalamūlaṃ  .  yassesā  patthanā [1]- pahīnā samucchinnā
vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so
vuccati  na  patthiyo . bhagavāti gāravādhivacanaṃ . apica bhaggarāgoti
bhagavā . bhaggadosoti bhagavā . bhaggamohoti bhagavā . bhaggamānoti
bhagavā . bhaggadiṭṭhīti bhagavā . bhaggakaṇṭakoti bhagavā . Bhaggakilesoti
bhagavā . bhaji vibhaji paṭivibhaji dhammaratananti bhagavā . Bhavānaṃ antakaroti
bhagavā.
   {698.1}  Bhāvitakāyoti bhagavā . bhāvitasīloti bhāvitacittoti
bhāvitapaññoti  bhagavā  .  bhaji  vā  bhagavā  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  appasaddāni  appanigghosāni  vijanavātāni
manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasārūpānīti  bhagavā  .  bhāgī  vā
bhagavā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti
bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
adhisīlassa  adhicittassa  adhipaññāyāti  bhagavā  .  bhāgī vā bhagavā
catunnaṃ  jhānānaṃ  catunnaṃ  appamaññānaṃ  catunnaṃ  arūpasamāpattīnanti
bhagavā . bhāgī vā bhagavā aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ aṭṭhannaṃ abhibhāyatanānaṃ
navannaṃ   anupubbavihārasamāpattīnanti   bhagavā   .  bhāgī  vā
bhagavā   dasannaṃ   saññābhāvanānaṃ   dasannaṃ   kasiṇasamāpattīnaṃ
ānāpānassatisamādhissa  asubhasamāpattiyāti  bhagavā  .  bhāgī  vā
@Footnote: 1 Po. Ma. taṇhā.
Bhagavā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ
iddhippādānaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ  pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ
bojjhaṅgānaṃ ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassāti bhagavā.
   {698.2}  Bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ tathāgatabalānaṃ catunnaṃ
vesārajjānaṃ   catunnaṃ   paṭisambhidānaṃ  channaṃ  abhiññānaṃ  channaṃ
buddhadhammānanti  bhagavā  .  bhagavāti  netaṃ  nāmaṃ mātarā kataṃ na
pitarā  kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi kataṃ
na  ñātisālohitehi  kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na devatāhi
kataṃ  vimokkhantikametaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  bodhiyā  mūle  saha
sabbaññutañāṇassa    paṭilābhā   sacchikā   paññatti   yadidaṃ
bhagavāti  na  kappiyo  nūparato  na  patthiyoti  bhagavā . tenāha
bhagavā
         sa sabbadhammesu visenibhūto
         yaṅkiñci diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
         sa pannabhāro muni vippamutto
         na kappiyo nūparato na patthiyoti bhagavāti.
      Terasamo mahāviyūhasuttaniddeso niṭṭhito.
         ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 367-408. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=7358              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=7358              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=600&items=99              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=600              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8477              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8477              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]