ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

         Cuddasamo tuvaṭakasuttaniddeso
   [699] Pucchāmi taṃ ādiccabandhuṃ
         vivekaṃ santipadañca mahesiṃ
         kathaṃ disvā nibbāti bhikkhu
         anupādiyāno lokasmiṃ kiñci.
   [700]  Pucchāmi  taṃ  ādiccabandhunti  pucchāti tisso pucchā
adiṭṭhajotanā pucchā diṭṭhasaṃsandanā pucchā vimaticchedanā pucchā.
   Katamā  adiṭṭhajotanā  pucchā  .  pakatiyā  lakkhaṇaṃ  añātaṃ
hoti  adiṭṭhaṃ  atulitaṃ  atīritaṃ  avibhūtaṃ  avibhāvitaṃ  tassa  ñāṇāya
dassanāya  tulanāya  tīraṇāya  vibhāvanāya  pañhaṃ  pucchati  ayaṃ
adiṭṭhajotanā pucchā.
   {700.2}  Katamā  diṭṭhasaṃsandanā  pucchā . pakatiyā lakkhaṇaṃ
ñātaṃ  hoti  diṭṭhaṃ  tulitaṃ  tīritaṃ  vibhūtaṃ vibhāvitaṃ aññehi paṇḍitehi
saddhiṃ saṃsandanatthāya pañhaṃ pucchati ayaṃ diṭṭhasaṃsandanā pucchā.
   Katamā vimaticchedanā pucchā . pakatiyā saṃsayapakkhanno 1- hoti
vimatipakkhanno dveḷhakajāto evaṃ nu kho na nu kho kinnu kho kathaṃ nu
khoti so vimaticchedanatthāya pañhaṃ pucchati ayaṃ vimaticchedanā pucchā.
Imā tisso pucchā.
   {700.4}  Aparāpi  tisso pucchā manussapucchā amanussapucchā
nimmitapucchā.
@Footnote: 1 Ma. saṃsayapakkhando. Yu. .. pakkhanto.
   Katamā  manussapucchā  .  manussā buddhaṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā
pañhaṃ  pucchanti bhikkhū pucchanti bhikkhuniyo pucchanti upāsakā pucchanti
upāsikāyo  pucchanti  rājāno pucchanti khattiyā pucchanti brāhmaṇā
pucchanti  vessā pucchanti suddā pucchanti gahaṭṭhā pucchanti pabbajitā
pucchanti ayaṃ manussapucchā.
   {700.6}  Katamā  amanussapucchā . amanussā buddhaṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  pañhaṃ  pucchanti  nāgā  pucchanti  supaṇṇā  pucchanti
yakkhā  pucchanti  asurā  pucchanti  gandhabbā  pucchanti mahārājāno
pucchanti  indā  pucchanti  brahmāno  pucchanti  devatāyo pucchanti
ayaṃ amanussapucchā.
   {700.7} Katamā nimmitapucchā . yaṃ bhagavā rūpaṃ abhinimmināti
manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahinindriyaṃ [1]- so nimmito buddhaṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchati bhagavā [2]- visajjeti ayaṃ nimmitapucchā.
Imā tisso pucchā.
   Aparāpi tisso pucchā attatthapucchā paratthapucchā ubhayatthapucchā.
   Aparāpi  tisso  pucchā  diṭṭhadhammikatthapucchā samparāyikatthapucchā
paramatthapucchā.
   {700.8} Aparāpi tisso pucchā anavajjatthapucchā nikkilesatthapucchā
vodānatthapucchā.
@Footnote: 1 Ma. taṃ. 2 Ma. Yu. tassa.
   Aparāpi tisso pucchā atītapucchā anāgatapucchā paccuppannapucchā.
   Aparāpi  tisso  pucchā  ajjhattapucchā bahiddhāpucchā ajjhatta-
bahiddhāpucchā.
   {700.9}  Aparāpi  tisso  pucchā  kusalapucchā akusalapucchā
abyākatapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā khandhapucchā dhātupucchā āyatanapucchā
   aparāpi  tisso  pucchā  satipaṭṭhānapucchā  sammappadhānapucchā
iddhippādapucchā.
   {700.10}  Aparāpi  tisso  pucchā indriyapucchā balapucchā
bojjhaṅgapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā maggapucchā phalapucchā nibbānapucchā.
   Pucchāmi tanti taṃ pucchāmi taṃ yācāmi taṃ ajjhesāmi taṃ pasādemi
taṃ kathayassu meti pucchāmi taṃ.
   Ādiccabandhunti ādicco vuccati suriyo. Suriyo gotamo gottena
bhagavāpi gotamo gottena . bhagavā suriyassa gottañātako gottabandhu
tasmā buddho ādiccabandhūti. Pucchāmi taṃ ādiccabandhuṃ.
   [701] Vivekaṃ santipadañca mahesinti vivekoti 1- tayo vivekā
@Footnote: 1 Ma. vivekāti.
Kāyaviveko cittaviveko upadhiviveko.
   {701.1} Katamo kāyaviveko . Idha bhikkhu vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ kāyena ca vivitto viharati so eko gacchati eko tiṭṭhati
eko nisīdati eko seyyaṃ kappeti eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati eko
paṭikkamati  eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati
viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti ayaṃ kāyaviveko.
   {701.2} Katamo cittaviveko. Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa nīvaraṇehi
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  dutiyaṃ  jhānaṃ samāpannassa vitakkavicārehi cittaṃ
vivittaṃ  hoti  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpannassa pītiyā cittaṃ vivittaṃ hoti
catutthaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  sukhadukkhehi  cittaṃ  vivittaṃ  hoti
ākāsānañcāyatanaṃ    samāpannassa   rūpasaññāya   paṭighasaññāya
nānattasaññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa
ākāsānañcāyatanasaññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  ākiñcaññāyatanaṃ
samāpannassa   viññāṇañcāyatanasaññāya   cittaṃ   vivittaṃ   hoti
nevasaññānāsaññāyatanaṃ    samāpannassa    ākiñcaññāyatanasaññāya
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  sotāpannassa  sakkāyadiṭṭhiyā  vicikicchāya
sīlabbattaparāmāsā  diṭṭhānusayā  vicikicchānusayā  tadekaṭṭhehi  ca
kilesehi cittaṃ vivittaṃ hoti sakadāgāmissa oḷārikā kāmarāgasaññojanā
Paṭighasaññojanā    oḷārikā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  anāgāmissa
aṇusahagatā   kāmarāgasaññojanā   paṭighasaññojanā   aṇusahagatā
kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  cittaṃ
vivittaṃ hoti arahato rūparāgā arūparāgā mānā uddhaccā avijjāya
mānānusayā  bhavarāgānusayā  avijjānusayā  tadekaṭṭhehi ca kilesehi
bahiddhā ca sabbanimittehi cittaṃ vivittaṃ hoti ayaṃ cittaviveko.
   {701.3} Katamo upadhiviveko . upadhi vuccanti 1- kilesā ca
khandhā ca abhisaṅkhārā ca . upadhiviveko vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so
sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ ayaṃ upadhiviveko.
   {701.4} Kāyaviveko ca vūpakaṭṭhakāyānaṃ 2- nekkhammābhiratānaṃ
cittaviveko  ca  parisuddhacittānaṃ  paramavodānappattānaṃ upadhiviveko ca
nirūpadhīnaṃ puggalānaṃ visaṅkhāragatānaṃ.
   {701.5} Santīti ekena ākārena santipi santipadaṃpi taññeva
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  .  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā
santametaṃ  padaṃ  paṇītametaṃ  padaṃ  yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhi-
paṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti  . athavā
@Footnote: 1 Ma. vuccati. 2 Ma. vivekaṭṭhakāyānaṃ.
Aparena  ākārena  ye  dhammā  santādhigamāya  santiphusanāya
santisacchikiriyāya   saṃvattanti   seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā
cattāro   sammappadhānā  cattāro  iddhippādā  pañcindriyāni
pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo ime
vuccanti  santipadaṃ  tāṇapadaṃ  leṇapadaṃ  saraṇapadaṃ  abhayapadaṃ  accutapadaṃ
amatapadaṃ nibbānapadaṃ.
   {701.6} Mahesinti mahesī bhagavā . Mahantaṃ sīlakkhandhaṃ esi 1-
gavesi  pariyesīti  mahesī . mahantaṃ samādhikkhandhaṃ mahantaṃ paññākkhandhaṃ
mahantaṃ  vimuttikkhandhaṃ  mahantaṃ  vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ  esi  gavesi
pariyesīti mahesī . mahato tamokāyassa padālanaṃ mahato vippallāsassa
pabhedanaṃ  2-  mahato  taṇhāsallassa  abbūhanaṃ  3-  mahato
diṭṭhisaṅghātassa  vinivedhanaṃ  mahato  mānaddhajassa  pavāhanaṃ 4- mahato
abhisaṅkhārassa  vūpasamanaṃ  5- mahato oghassa nittharaṇaṃ mahato bhārassa
nikkhepanaṃ  mahato  saṃsāravaṭṭassa  upacchedaṃ  mahato  santāpassa
nibbāpanaṃ  mahato  pariḷāhassa  paṭippassaddhiṃ  mahato  dhammaddhajassa
ussāpanaṃ  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī . mahante satipaṭṭhāne
mahante  sammappadhāne  mahante  iddhippāde  mahantāni  indriyāni
mahantāni  balāni  mahante  bojjhaṅge  mahantaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  mahantaṃ  paramatthaṃ  amataṃ  nibbānaṃ  esi  gavesi  pariyesīti
mahesī  .  mahesakkhehi  vā sattehi esito gavesito pariyesito
@Footnote: 1 Ma. esī gavesī pariyesī. 2 Ma. bhedanaṃ. 3 Ma. abbahanaṃ. 4 Ma. papātanaṃ.
@5 Po. Ma. vūpasamaṃ.
Kahaṃ buddho kahaṃ bhagavā kahaṃ devadevo kahaṃ narāsabhoti mahesīti vivekaṃ
santipadañca mahesiṃ.
   [702]  Kathaṃ  disvā  nibbāti  bhikkhūti kathaṃ disvā passitvā
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā attano rāgaṃ nibbāpeti
dosaṃ  nibbāpeti  mohaṃ  nibbāpeti  kodhaṃ  upanāhaṃ  makkhaṃ paḷāsaṃ
issaṃ  macchariyaṃ  māyaṃ  sāṭheyyaṃ  thammaṃ sārambhaṃ mānaṃ atimānaṃ madaṃ
pamādaṃ sabbe kilese sabbe duccarite sabbe darathe sabbe pariḷāhe
sabbe  santāpe  sabbākusalābhisaṅkhāre  nibbāpeti sameti upasameti
vūpasameti  paṭippassambheti  .  bhikkhūti  kalyāṇaputhujjano  vā  bhikkhu
sekho vā bhikkhūti kathaṃ disvā nibbāti bhikkhu.
   [703]  Anupādiyāno  lokasmiṃ  kiñcīti  catūhi  upādānehi
anupādiyamāno  aggaṇhayamāno  aparāmasayamāno  1-  [2]- .
Lokasminti  apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloke  .  kiñcīti  kiñci  rūpagataṃ  vedanāgataṃ  saññāgataṃ
saṅkhāragataṃ   viññāṇagatanti  anupādiyāno  lokasmiṃ  kiñci  .
Tenāha so nimmito
         pucchāmi taṃ ādiccabandhuṃ
         vivekaṃ santipadañca mahesiṃ
         kathaṃ disvā nibbāti bhikkhu
         anupādiyāno lokasmiṃ kiñcīti.
@Footnote: 1 Po. Ma. aparāmasamāno. 2 Ma. anabhinivisamāno.
   [704] Mūlaṃ papañcasaṅkhāyāti bhagavā
         mantā asmīti sabbamuparuddhe 1-
         yākāci taṇhā ajjhattaṃ
         tāsaṃ vinayā sadā sato sikkhe.
   [705]  Mūlaṃ  papañcasaṅkhāyāti  bhagavā  mantā  asmīti
sabbamuparuddheti   papañcāyeva   papañcasaṅkhā   taṇhāpapañcasaṅkhā
diṭṭhipapañcasaṅkhā.
   {705.1}  Katamaṃ  taṇhāpapañcassa  mūlaṃ  .  avijjā  mūlaṃ
ayonisomanasikāro  mūlaṃ  asmimāno  mūlaṃ  ahirikaṃ  mūlaṃ  anottappaṃ
mūlaṃ uddhaccaṃ mūlaṃ idaṃ taṇhāpapañcassa mūlaṃ.
   {705.2}  Katamaṃ  diṭṭhipapañcassa  mūlaṃ  .  avijjā  mūlaṃ
ayonisomanasikāro  mūlaṃ  asmimāno  mūlaṃ  ahirikaṃ  mūlaṃ  anottappaṃ
mūlaṃ uddhaccaṃ mūlaṃ idaṃ diṭṭhipapañcassa mūlaṃ.
   {705.3} Bhagavāti gāravādhivacanaṃ . apica bhaggarāgoti bhagavā.
Bhaggadosoti bhagavā . bhaggamohoti bhagavā . bhaggamānoti bhagavā .
Bhaggadiṭṭhīti bhagavā . bhaggakaṇṭakoti bhagavā . bhaggakilesoti bhagavā.
Bhaji  vibhaji  paṭivibhaji  2- dhammaratananti bhagavā . bhavānaṃ antakaroti
bhagavā . bhāvitakāyoti bhagavā . bhāvitasīloti 3- bhāvitacittoti 4-
bhāvitapaññoti  bhagavā  .  bhaji  5-  vā  bhagavā araññavanapatthāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. rundhe. 2 Po. Ma. pavibhaji. 3-4 Ma. itisaddo natthi.
@5 Po. Ma. Yu. bhāgī.
Patthāni  pantāni senāsanāni appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni
manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasārūpānīti  bhagavā  .  bhāgī  vā
bhagavā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti
bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
adhisīlassa  adhicittassa  adhipaññāyāti  bhagavā  .  bhāgī vā bhagavā
catunnaṃ  jhānānaṃ  catunnaṃ  appamaññānaṃ  catunnaṃ  arūpasamāpattīnanti
bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  aṭṭhannaṃ  vimokkhānaṃ  aṭṭhannaṃ
abhibhāyatanānaṃ  navannaṃ  anupubbavihārasamāpattīnanti  bhagavā  .  bhāgī
vā   bhagavā  dasannaṃ  saññābhāvanānaṃ  dasannaṃ  kasiṇasamāpattīnaṃ
ānāpānassatisamādhissa asubhasamāpattiyāti bhagavā.
   {705.4}  Bhāgī  vā  bhagavā  catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ catunnaṃ
sammappadhānānaṃ   catunnaṃ   iddhippādānaṃ   pañcannaṃ   indriyānaṃ
pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa
maggassāti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ  tathāgatabalānaṃ
catunnaṃ   vesārajjānaṃ  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  channaṃ  abhiññānaṃ
channaṃ  buddhadhammānanti  bhagavā  . bhagavāti netaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ
na  pitarā  kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi
kataṃ  na  ñātisālohitehi kataṃ na samaṇabrāhmaṇehi kataṃ na devatāhi
kataṃ  vimokkhantikametaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  bodhiyā  mūle  saha
sabbaññutañāṇassa    paṭilābhā   sacchikā   paññatti   yadidaṃ
bhagavāti [1]-.
   {705.5} Mantā asmīti sabbamuparuddheti mantā vuccati paññā yā
@Footnote: 1 Ma. Yu. mūlaṃ papañcasaṅkhāya iti bhagavā.
Paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi .
Asmīti  rūpe asmīti māno asmīti chando asmīti anusayo vedanāya
saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe  asmīti  māno  asmīti  chando
asmīti  anusayo  .  mūlaṃ  papañcasaṅkhāyāti  bhagavā  mantā asmīti
sabbamuparuddheti   papañcasaṅkhāya   mūlañca   asmimānañca  mantāya
sabbaṃ  ruddheyya  uparuddheyya  nirodheyya  vūpasameyya  atthaṅgameyya
paṭippassambheyyāti  mūlaṃ  papañcasaṅkhāyāti  bhagavā  mantā  asmīti
sabbamuparuddhe.
   [706]  Yākāci  taṇhā  ajjhattanti yākācīti sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ  pariyādāyavacanametaṃ  yākācīti .
Taṇhāti  rūpataṇhā  .pe.  dhammataṇhā  .  ajjhattanti  ajjhattaṃ
samuṭṭhāti  1-  sā  taṇhāti  ajjhattaṃ . athavā ajjhattikaṃ vuccati
cittaṃ  yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  .  cittena
manasā sā taṇhā sahagatā sahajātā saṃsaṭṭhā sampayuttā ekuppādā
ekanirodhā  ekavatthukā  ekārammaṇātipi  ajjhattanti  yākāci
taṇhā ajjhattaṃ.
   [707]  Tāsaṃ  vinayā  sadā  sato  sikkheti  sadāti sadā
sabbadā  sabbakālaṃ  niccakālaṃ  dhuvakālaṃ  satataṃ  samitaṃ  abbokiṇṇaṃ
pokhānupokhaṃ  udakummikajātaṃ  avici  santati  sahitaṃ  phusitaṃ  purebhattaṃ
@Footnote: 1 Ma. ajjhattasamuṭṭhānā vā.
Pacchābhattaṃ  purimayāmaṃ  majjhimayāmaṃ  pacchimayāmaṃ  kāḷe juṇhe vasse
hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime vayokhandhe.
Satoti  catūhi  kāraṇehi  sato  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāvento  sato  vedanāsu  citte dhammesu dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāvento  sato . aparehipi catūhi kāraṇehi sato asatiparivajjanāya
sato  satikaraṇīyānaṃ  dhammānaṃ  katattā  sato  satipaṭipakkhānaṃ dhammānaṃ
hatattā  sato satinimittānaṃ dhammānaṃ asammuṭṭhattā sato . aparehipi
catūhi kāraṇehi sato satiyā samannāgatattā sato satiyā visitattā 1-
sato satiyā pāguññatāya sato satiyā apaccorohaṇatāya sato.
   {707.1} Aparehipi catūhi kāraṇehi sato satattā sato santattā
sato  samitattā sato santadhammasamannāgatattā sato . buddhānussatiyā
sato  dhammānussatiyā  sato saṅghānussatiyā sato sīlānussatiyā sato
cāgānussatiyā  sato  devatānussatiyā  sato  ānāpānassatiyā
sato  maraṇassatiyā  sato  kāyagatāsatiyā  sato  upasamānussatiyā
sato . yā sati anussati paṭissati sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā
asammussanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
ekāyanamaggo ayaṃ vuccati sati . imāya satiyā upeto hoti samupeto
upagato samupagato upapanno samupapanno samannāgato so vuccati sato.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vasitattā.
   {707.2}  Sikkheti tisso sikkhā adhisīlasikkhā adhicittasikkhā
adhipaññāsikkhā  .  katamā  adhisīlasikkhā . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno aṇumattesu vajjesu
bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  khuddako  sīlakkhandho
mahanto sīlakkhandho sīlaṃ patiṭṭhā ādi caraṇaṃ saṃyamo saṃvaro mukhaṃ pamukhaṃ
kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā ayaṃ adhisīlasikkhā.
   {707.3} Katamā adhicittasikkhā. Idha bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja viharati ayaṃ adhicittasikkhā.
   {707.4} Katamā adhipaññāsikkhā . idha bhikkhu paññavā hoti
udayatthagāminiyā   paññāya   samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
sammādukkhakkhayagāminiyā  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ
dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ
Pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ pajānāti ime
āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ adhipaññāsikkhā.
   {707.5} Tāsaṃ vinayā sadā sato sikkheti tāsaṃ taṇhānaṃ vinayāya
paṭivinayāya   pahānāya  vūpasamāya  paṭinissaggāya  paṭippassaddhiyā
adhisīlampi  sikkheyya  adhicittampi  sikkheyya  adhipaññampi  sikkheyya
imā  tisso sikkhā āvajjento sikkheyya jānanto 1- sikkheyya
passanto  sikkheyya  paccavekkhanto  sikkheyya  cittaṃ  adhiṭṭhahanto
sikkheyya  saddhāya  adhimuccanto  sikkheyya  viriyaṃ  paggaṇhanto
sikkheyya   satiṃ  upaṭṭhapento  sikkheyya  cittaṃ  samādahanto
sikkheyya  paññāya  pajānanto  sikkheyya  abhiññeyyaṃ  abhijānanto
sikkheyya  pariññeyyaṃ  parijānanto  sikkheyya  pahātabbaṃ  pajahanto
sikkheyya  bhāvetabbaṃ  bhāvento sikkheyya sacchikātabbaṃ sacchikaronto
sikkheyya   ācareyya   samācareyya   samādāya   vatteyyāti
tāsaṃ vinayā sadā sato sikkhe. Tenāha bhagavā
         mūlaṃ papañcasaṅkhāyāti bhagavā
         mantā asmīti sabbamuparuddhe
         yākāci taṇhā ajjhattaṃ
         tāsaṃ vinayā sadā sato sikkheti.
@Footnote: 1 Ma. pajānanto.
   [708] Yaṅkiñci dhammamabhijaññā
         ajjhattaṃ athavāpi bahiddhā
         na tena thāmaṃ kubbetha
         na hi sā nibbuti sataṃ vuttā.
   [709]  Yaṅkiñci  dhammamabhijaññā  ajjhattanti  yaṅkiñci attano
guṇaṃ jāneyya kusale vā dhamme abyākate vā dhamme.
   {709.1} Katame attano guṇā. Uccākulā pabbajito vā assa 1-
mahākulā  pabbajito  vā  assa  mahābhogakulā pabbajito vā assa
uḷārabhogakulā  pabbajito vā assa ñāto yasassī gahaṭṭhapabbajitānanti
vā   assa   lābhimhi   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānanti vā assa suttantiko vā assa vinayadharo vā assa
dhammakathiko  vā  assa āraññiko vā assa piṇḍapātiko vā assa
paṃsukūliko  vā assa tecīvariko vā assa sapadānacāriko vā assa
khalupacchābhattiko  vā  assa nesajjiko vā assa yathāsanthatiko vā
assa  paṭhamassa  jhānassa  lābhīti vā assa dutiyassa jhānassa lābhīti
vā  assa  tatiyassa  jhānassa  lābhīti vā assa catutthassa jhānassa
lābhīti  vā  assa  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  lābhīti vā assa
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā lābhīti vā assa ime vuccanti attano
@Footnote: 1 Ma. assaṃ. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Guṇā  .  yaṅkiñci  attano  guṇaṃ jāneyya ājāneyya vijāneyya
paṭivijāneyya  paṭivijjheyyāti  yaṅkiñci  dhammamabhijaññā  ajjhattaṃ .
Athavāpi bahiddhāti upajjhāyassa vā ācariyassa vā te guṇā assūti
ajjhattaṃ athavāpi bahiddhā.
   [710] Na tena thāmaṃ kubbethāti attano vā guṇena paresaṃ
vā  guṇena  thāmaṃ na kareyya thambhaṃ na kareyya mānaṃ na kareyya
uṇṇatiṃ  na  kareyya uṇṇamaṃ na kareyya na tena mānaṃ janeyya na
tena thaddho assa patthaddho paggahitasiroti na tena thāmaṃ kubbetha.
   [711]  Na  hi  sā  nibbuti  sataṃ vuttāti satānaṃ santānaṃ
sappurisānaṃ  buddhānaṃ buddhasāvakānaṃ paccekabuddhānaṃ sā nibbuti 1- na
vuttā  nappavuttā  na  ācikkhitā  na  desitā na paññāpitā na
paṭṭhapitā  na  vivaṭā  na  vibhattā  na  uttānīkatā nappakāsitāti
na hi sā nibbuti sataṃ vuttā. Tenāha bhagavā
         yaṅkiñci dhammamabhijaññā
         ajjhattaṃ athavāpi bahiddhā
         na tena mānaṃ kubbetha
         na hi sā nibbuti sataṃ vuttāti.
   [712] Seyyo na tena maññeyya
         nīceyyo athavāpi sarikkho
@Footnote: 1 Po. Ma. nibutīti.
         Puṭṭho 1- anekarūpehi
         nātumānaṃ vikappayaṃ tiṭṭhe.
   [713] Seyyo na tena maññeyyāti seyyohamasmīti mānaṃ 2-
na janeyya jātiyā vā gottena vā kolaputtikena vā vaṇṇapokkharatāya
vā dhanena vā ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā
vijjaṭṭhānena  vā  sutena vā paṭibhāṇena vā aññataraññatarena vā
vatthunāti seyyo na tena maññeyya.
   [714]  Nīceyyo  athavāpi  sarikkhoti  hīnohamasmīti  omānaṃ
na  janeyya  jātiyā  vā  gottena  vā .pe. aññataraññatarena
vā  vatthunā sadisohamasmīti mānaṃ na janeyya jātiyā vā gottena
vā  kolaputtikena  vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena vā ajjhenena
vā  kammāyatanena  vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena vā sutena
vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena  vā  vatthunāti  nīceyyo
athavāpi sarikkho.
   [715]  Puṭṭho  anekarūpehīti  anekavidhehi ākārehi puṭṭho
pareto samohito samannāgatoti puṭṭho anekarūpehi.
   [716]  Nātumānaṃ  vikappayaṃ tiṭṭheti ātumāno vuccati attā
attānaṃ  kappento  vikappento vikappaṃ āpajjanto na tiṭṭheyyāti
nātumānaṃ vikappayaṃ tiṭṭhe. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. phuṭṭho . 2 Ma. atimānaṃ.
         Seyyo na tena maññeyya
         nīceyyo athavāpi sarikkho
         puṭṭho anekarūpehi
         nātumānaṃ vikappayaṃ tiṭṭheti.
   [717] Ajjhattameva upasame
         nāññato bhikkhu santimeseyya
         ajjhattaṃ upasantassa
         natthi attaṃ 1- kuto nirattaṃ 2- vā.
   [718]  Ajjhattameva  upasameti  ajjhattaṃ rāgaṃ sameyya dosaṃ
sameyya  mohaṃ  sameyya  kodhaṃ upanāhaṃ makkhaṃ paḷāsaṃ issaṃ macchariyaṃ
māyaṃ  sāṭheyyaṃ  thambhaṃ  sārambhaṃ  mānaṃ atimānaṃ madaṃ pamādaṃ sabbe
kilese  sabbe  duccarite  sabbe  darathe sabbe pariḷāhe sabbe
santāpe  sabbākusalābhisaṅkhāre  sameyya  upasameyya  vūpasameyya
nibbāpeyya paṭippassambheyyāti ajjhattameva upasame.
   [719]  Nāññato bhikkhu santimeseyyāti aññato asuddhimaggena
micchāpaṭipadāya  aniyyānapathena  aññatra  satipaṭṭhānehi  aññatra
sammappadhānehi   aññatra   iddhippādehi   aññatra  indriyehi
aññatra  balehi  aññatra  bojjhaṅgehi  aññatra  ariyā aṭṭhaṅgikā
maggā  santiṃ  upasantiṃ  vūpasantiṃ  nibbutiṃ  paṭippassaddhiṃ na eseyya
na gaveseyya na pariyeseyyāti nāññato bhikkhu santimeseyya.
@Footnote: 1 Ma. attā . 2 Ma. nirattā.
   [720] Ajjhattaṃ upasantassāti ajjhattaṃ rāgaṃ santassa 1- dosaṃ
santassa  1-  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhāre  santassa  upasantassa
vūpasantassa nibbutassa paṭippassaddhassāti 2- ajjhattaṃ upasantassa.
   [721]  Natthi  attaṃ kuto nirattaṃ vāti natthīti paṭikkhepo .
Attanti  sassatadiṭṭhi  3-  natthi  nirattanti  ucchedadiṭṭhi  natthi .
Attāti  gahitaṃ  natthi nirattāti muñcitabbaṃ natthi . yassa natthi 4-
gahitaṃ  tassa  natthi  muñcitabbaṃ  .  yassatthi  muñcitabbaṃ  tassatthi
gahitaṃ  .  gāhamuñcanaṃ  samatikkanto arahā vuḍḍhiparihāniṃ vītivatto .
So  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  natthi  tassa  punabbhavoti
natthi attaṃ kuto nirattaṃ vā. Tenāha bhagavā
         ajjhattameva upasame
         nāññato bhikkhu santimeseyya
         ajjhattaṃ upasantassa
         natthi attaṃ kuto nirattaṃ vāti.
   [722] Majjhe yathā samuddassa
         ūmi no jāyati ṭhito hoti
         evaṃ ṭhito anejassa
         ussadaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci.
   [723]  Majjhe yathā samuddassa ūmi no jāyati ṭhito hotīti
samuddo   caturāsītiyojanasahassāni  ubbedhena  gambhīro  heṭṭhā
@Footnote: 1 Po. Yu. upasantassa. 2 Ma. paṭippassiddhiyāti. 3 Po. Ma. attāti
@attadiṭṭhi. 4 Ma. yassatthi.
Cattāḷīsayojanasahassāni   udakaṃ   macchakacchapehi   kampati   upari
cattāḷīsayojanasahassāni  udakaṃ  vātehi  kampati  majjhe  cattāri
yojanasahassāni  udakaṃ  na  kampati  na vikampati na calati na vedhati
na  pavedhati  na  sampavedhati  anerito  aghaṭṭito acalito aluḷito
abhanto  vūpasanto  tatra  ūmi  no  jāyati ṭhito hoti samuddoti
evampi  majjhe  yathā  samuddassa  ūmi no jāyati ṭhito hoti .
Athavā  sattannaṃ  pabbatānaṃ  antarikāsu  sīdantarasamuddo  1-  tatra
udakaṃ  na  kampati  na vikampati na calati na vedhati na pavedhati na
sampavedhati   anerito  aghaṭṭito  acalito  aluḷito  abhanto
vūpasanto  tatra  ūmi  no  jāyati  ṭhito hoti samuddoti evampi
majjhe yathā samuddassa ūmi no jāyati ṭhito hoti.
   [724] Evaṃ ṭhito anejassāti evanti opammasampaṭipādanā.
Ṭhitoti   lābhepi   na   kampati   alābhepi   na   kampati
yasepi  na  kampati  ayasepi  na  kampati  pasaṃsāyapi  na  kampati
nindāyapi  na  kampati  sukhepi  na  kampati  dukkhepi  na  kampati
na  vikampati  na  calati  na  vedhati  na  pavedhati na sampavedhatīti
evaṃ ṭhito . anejassāti ejā vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo
.pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  .  yassesā  ejā  taṇhā
pahīnā  [2]-  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati  anejo  .  ejāya  pahīnattā
@Footnote: 1 Ma. sattasīdantarā mahāsamuddā . 2 Ma. ucchinnā.
Anejo  .  so  lābhepi  na iñjati alābhepi na iñjati yasepi
na  iñjati  ayasepi  na  iñjati  pasaṃsāyapi  na  iñjati nindāyapi
na  iñjati  sukhepi  na  iñjati  dukkhepi  na iñjati na calati na
vedhati na pavedhati na sampavedhatīti evaṃ ṭhito anejassa.
   [725] Ussadaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñcīti ussadāti sattussadā
rāgussado  1-  dosussado  mohussado  mānussado  diṭṭhussado
kilesussado kammussado . taṃ na kareyya na janeyya na sañjaneyya
na  nibbatteyya  nābhinibbatteyya  .  kuhiñcīti  kuhiñci  kimhici
katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  ajjhattabahiddhā  vāti ussadaṃ
bhikkhu na kareyya kuhiñci. Tenāha bhagavā
         majjhe yathā samuddassa
         ūmi no jāyati ṭhito hoti
         evaṃ ṭhito anejassa
         ussadaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñcīti.
   [726] Akittayi 2- vivaṭacakkhu
         sakkhidhammaṃ parissayavinayaṃ
         paṭipadaṃ vadehi bhaddante
         pāṭimokkhaṃ athavāpi samādhiṃ.
   [727] Akittayi 2- vivaṭacakkhūti akittayīti akittayi 3- parikittayi
ācikkhi  desesi  paññāpesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji uttānimakāsi
@Footnote: 1 Po. Ma. rāgussadaṃ ... kammussadaṃ. 2 Ma. akittayī. 3 Po. Ma. kittitaṃ
@(Po. parikittitaṃ) ācikkhitaṃ desitaṃ paññapitaṃ paṭṭhapitaṃ vivaṭaṃ vibhattaṃ
@uttānīkataṃ pakāsitanti akittayi.
Pakāsesīti  akittayi  .  vivaṭacakkhūti bhagavā pañcahi cakkhūhi vivaṭacakkhu
maṃsacakkhunāpi  vivaṭacakkhu  dibbacakkhunāpi  vivaṭacakkhu  paññācakkhunāpi
vivaṭacakkhu buddhacakkhunāpi vivaṭacakkhu samantacakkhunāpi vivaṭacakkhu.
   {727.1}  Kathaṃ  bhagavā maṃsacakkhunāpi vivaṭacakkhu . maṃsacakkhumhi
bhagavato  pañca  vaṇṇā saṃvijjanti nīlo ca vaṇṇo pītako ca vaṇṇo
lohitako ca vaṇṇo kaṇho ca vaṇṇo odāto ca vaṇṇo . yattha
ca  akkhilomāni patiṭṭhitāni taṃ nīlaṃ hoti sunīlaṃ pāsādikaṃ dassaneyyaṃ
ummārapupphasamānaṃ 1- . tassa parato pītakaṃ hoti supītakaṃ suvaṇṇavaṇṇaṃ
pāsādikaṃ   dassaneyyaṃ   kaṇṇikārapupphasamānaṃ  .  ubhayato  ca
akkhikupāni  2-  bhagavato lohitakāni honti sulohitakāni pāsādikāni
dassaneyyāni  indagopakasamānāni  .  majjhe  kaṇhaṃ  hoti  sukaṇhaṃ
alūkhaṃ  siniddhaṃ  pāsādikaṃ  dassaneyyaṃ  aḷāriṭṭhakasamānaṃ 3- . tassa
parato  odātaṃ  hoti  suodātaṃ setaṃ paṇḍaraṃ pāsādikaṃ dassaneyyaṃ
osadhitārakasamānaṃ.
   {727.2}  Tena  bhagavā  pākatikena  maṃsacakkhunā attabhāva-
pariyāpannena   purimasucaritakammābhinibbattena   samantā   yojanaṃ
passati  divāceva  rattiñca  . yadāpi caturaṅgasamannāgato andhakāro
hoti  suriyo  ca  atthaṅgamito hoti kāḷapakkho ca uposatho hoti
tibbo  ca  vanasaṇḍo  hoti  mahā ca akālamegho 4- abbhuṭṭhito
hoti   evarūpepi   caturaṅgasamannāgate   andhakāre   samantā
@Footnote: 1 Ma. umāpupphasamānaṃ. 2 Po. Ma. Yu. akkhikūṭāni. 3 Ma. addāriṭṭhakasamānaṃ.
@4 Ma. kāḷamegho.
Yojanaṃ  passati  . natthi so kūṭo vā kavāṭaṃ vā pākāro vā
pabbato  vā  gacchaṃ  vā  latā vā āvaraṇaṃ rūpānaṃ dassanāya .
Ekañce  tilaphalaṃ  nimittaṃ  katvā  tilavāhe  pakkhipeyya  taññeva
tilaphalaṃ  uddhareyya  .  evaṃ  parisuddhaṃ  bhagavato pākatikamaṃsacakkhu .
Evaṃ bhagavā maṃsacakkhunāpi vivaṭacakkhu.
   {727.3} Kathaṃ bhagavā dibbena cakkhunāpi vivaṭacakkhu . bhagavā
dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāti  ime  vata  1-  bhonto sattā
kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena
samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikamma-
samādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapannā  ime  vā  pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena
samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate yathākammūpage satte pajānāti.
   {727.4}  Ākaṅkhamāno  ca  bhagavā  ekampi  lokadhātuṃ
passeyya    dvepi   lokadhātuyo   passeyya   tissopi
@Footnote: 1 Yu. te.
Lokadhātuyo  passeyya  catassopi  lokadhātuyo  passeyya  pañcapi
lokadhātuyo  passeyya  dasapi  lokadhātuyo  passeyya  vīsampi
lokadhātuyo  passeyya  tiṃsampi  lokadhātuyo  passeyya  cattāḷīsampi
lokadhātuyo  passeyya  paññāsampi  lokadhātuyo  passeyya  [1]-
sahassimpi  cūḷanikaṃ  lokadhātuṃ  passeyya  dvisahassimpi  majjhimikaṃ
lokadhātuṃ  passeyya  tisahassimpi  lokadhātuṃ  passeyya  mahāsahassimpi
lokadhātuṃ  passeyya  .  yāvatā  vā  pana  ākaṅkheyya tāvatakaṃ
passeyya  .  evaṃ  parisuddhaṃ  bhagavato  dibbacakkhu . evaṃ bhagavā
dibbena cakkhunāpi vivaṭacakkhu.
   {727.5}  Kathaṃ  bhagavā  paññācakkhunāpi vivaṭacakkhu . bhagavā
mahāpañño   puthupañño   hāsapañño   javanapañño   tikkhapañño
nibbedhikapañño   paññappabhedakusalo   pabhinnañāṇo  adhigatapaṭisambhido
catuvesārajjappatto  dasabaladhārī  purisāsabho  purisasīho  purisanāgo
purisājañño  purisadhoreyho  anantañāṇo  anantatejo  anantayaso
addho  mahaddhano  dhanavā  netā  vinetā  anunetā  saññāpetā
nijjhāpetā 2- pekkhetā pasādetā . so hi bhagavā anuppannassa
maggassa   uppādetā   asañjātassa   maggassa   sañjanetā
anakkhātassa  maggassa  akkhātā  maggaññū  maggavidū  maggakovido .
Maggānugā  ca pana etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatā .
So  hi  bhagavā  jānaṃ  jānāti  passaṃ passati cakkhubhūto dhammabhūto
@Footnote: 1 Ma. satampi lokadhātuyo passeyya. 2 Ma. paññāpetā anijjhāpetā.
Ñāṇabhūto  brahmabhūto  vattā  pavattā  atthassa  ninnetā amatassa
dātā  dhammasāmi  tathāgato  . natthi tassa bhagavato añātaṃ adiṭṭhaṃ
aviditaṃ  asacchikataṃ  aphusitaṃ  paññāya  .  atītānāgatapaccuppannaṃ
upādāya  sabbe  dhammā  sabbākārena  buddhassa bhagavato ñāṇamukhe
āpāthaṃ  āgacchanti  .  yaṅkiñci  neyyaṃ  nāma  atthi  jānitabbaṃ
attattho  vā  parattho vā ubhayattho vā diṭṭhadhammiko vā attho
samparāyiko  vā  attho uttāno vā attho gambhīro vā attho
gūḷho  1- vā attho paṭicchanno vā attho neyyo vā attho
nīto vā attho anavajjo vā attho nikkileso vā attho vodāto 2-
vā attho paramattho vā [3]- sabbantaṃ antobuddhañāṇe parivattati.
   {727.6}  Atīte buddhassa bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ anāgate
paccuppanne  appaṭihataṃ  ñāṇaṃ  .  sabbaṃ kāyakammaṃ buddhassa bhagavato
ñāṇānuparivatti  sabbaṃ  vacīkammaṃ  sabbaṃ  manokammaṃ  buddhassa  bhagavato
ñāṇānuparivatti . yāvatakaṃ neyyaṃ tāvatakaṃ ñāṇaṃ yāvatakaṃ ñāṇaṃ tāvatakaṃ
neyyaṃ  neyyapariyantikaṃ ñāṇaṃ ñāṇapariyantikaṃ neyyaṃ neyyaṃ atikkamitvā
ñāṇaṃ  nappavattati  ñāṇaṃ  atikkamitvā  neyyapatho  natthi  aññamaññaṃ
pariyantaṭṭhāyino te dhammā . yathā dvinnaṃ samuggapaṭalānaṃ sammāphusitānaṃ
heṭṭhimaṃ  samuggapaṭalaṃ  uparimaṃva  nātivattati  uparimaṃ  samuggapaṭalaṃ
heṭṭhimaṃva    nātivattati   aññamaññapariyantaṭṭhāyino   evameva
@Footnote: 1 Yu. guyho. 2 Ma. Yu. vodāno. 3 Po. Ma. attho.
Buddhassa   bhagavato  neyyañca  ñāṇañca  aññamaññapariyantaṭṭhāyino
yāvatakaṃ  neyyaṃ  tāvatakaṃ  ñāṇaṃ  yāvatakaṃ  ñāṇaṃ  tāvatakaṃ  neyyaṃ
neyyapariyantikaṃ  ñāṇaṃ  ñāṇapariyantikaṃ  neyyaṃ  neyyaṃ  atikkamitvā
ñāṇaṃ   nappavattati   ñāṇaṃ   atikkamitvā   neyyapatho  natthi
aññamaññapariyantaṭṭhāyino  te  dhammā  .  sabbadhammesu  buddhassa
bhagavato  ñāṇaṃ  parivattati  .  sabbe  dhammā  buddhassa  bhagavato
āvajjanapaṭibaddhā     ākaṅkhapaṭibaddhā     manasikārapaṭibaddhā
cittuppādapaṭibaddhā.
   {727.7}  Sabbasattesu  buddhassa bhagavato ñāṇaṃ parivattati .
Sabbesaṃ sattānaṃ bhagavā āsayaṃ jānāti anusayaṃ jānāti caritaṃ jānāti
adhimuttiṃ  jānāti  apparajakkhe  mahārajakkhe  tikkhindriye mudindriye
svākāre  dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye bhabbābhabbe satte
jānāti  .  sadevako  loko samārako sabrahmako sassamaṇabrāhmaṇī
pajā  sadevamanussā  antobuddhañāṇe  parivattati  .  yathā yekeci
macchakacchapā  antamaso  timitimiṅgalaṃ  upādāya  antomahāsamudde
parivattanti  evameva  sadevako  loko  samārako  sabrahmako
sassamaṇabrāhmaṇī  pajā  sadevamanussā  antobuddhañāṇe  parivattati .
Yathā  yekeci pakkhī antamaso garuḷaṃ venateyyaṃ upādāya ākāsassa
padese  parivattanti  evameva  yepi  te  sārīputtasamā  paññāya
tepi  buddhañāṇassa  padese  parivattanti  . buddhañāṇaṃ devamanussānaṃ
pañhaṃ  pharitvā  abhibhavitvā  tiṭṭhati  .  yepi  te  khattiyapaṇḍitā
Brāhmaṇapaṇḍitā    gahapatipaṇḍitā    samaṇapaṇḍitā    nipuṇā
kataparappavādā  bālavedhirūpā  vobhindantā maññe caranti paññāgatena
diṭṭhigatāni  te  pañhaṃ  abhisaṅkharitvā  abhisaṅkharitvā  tathāgataṃ
upasaṅkamitvā  pucchanti  .  [1]- kathitā visajjitā ca te pañhā
bhagavatā  honti  niddiṭṭhakāraṇā  upakkhitakā  ca  .  te bhagavato
sampajjanti  .  athakho bhagavā  tattha atirocati yadidaṃ paññāyāti .
Evaṃ bhagavā paññācakkhunāpi vivaṭacakkhu.
   {727.8} Kathaṃ bhagavā buddhacakkhunāpi vivaṭacakkhu. Bhagavā buddhacakkhunā
lokaṃ volokento addasa satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye
mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye duviññāpaye appekacce
paralokavajjabhayadassāvino viharante . [2]- seyyathāpi nāma uppaliniyaṃ
vā  paduminiyaṃ  vā  puṇḍarīkiniyaṃ  vā  appekaccāni  uppalāni vā
padumāni  vā  puṇḍarīkāni  vā  udake  jātāni  udake saṃvaḍḍhāni
udakānugatāni  antonimuggapositāni  3-  appekaccāni  uppalāni
vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni
samodakaṇṭhitāni  appekaccāni  uppalāni vā padumāni vā puṇḍarīkāni
vā  udake  jātāni  udake  saṃvaḍḍhāni udakā accuggamma tiṭṭhanti
anūpalittāni udakena evameva bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ volokento
addasa  satte  apparajakkhe  mahārajakkhe  tikkhindriye  mudindriye
svākāre   dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye  appekacce
@Footnote: 1 Po. Ma. guḷhāni ca paṭicchannāni ca. 2 Ma. appekacce na paralokavajjabhayadassāvino
@viharante. 3 Po. Ma. anto nimuggaposīni.
Paralokavajjabhayadassāvino  viharante  .  [1]-  jānāti bhagavā ayaṃ
puggalo  rāgacarito ayaṃ dosacarito ayaṃ mohacarito ayaṃ vitakkacarito
ayaṃ saddhācarito ayaṃ ñāṇacaritoti.
   {727.9}  Rāgacaritassa  bhagavā puggalassa asubhakathaṃ katheti .
Dosacaritassa  bhagavā  puggalassa  mettābhāvanaṃ ācikkhati . mohacaritaṃ
bhagavā puggalaṃ 2- uddese paripucchāya kālena dhammassavane kālena
dhammasākacchāya garusaṃvāse niveseti . vitakkacaritassa bhagavā puggalassa
ānāpānassatiṃ  ācikkhati  .  saddhācaritassa  bhagavā  puggalassa
pāsādanīyaṃ  nimittaṃ  ācikkhati  buddhasubodhiṃ  dhammasudhammataṃ saṅghasupaṭipattiṃ
sīlāni  ca  attano . ñāṇacaritassa bhagavā puggalassa vipassanānimittaṃ
ācikkhati aniccākāraṃ dukkhākāraṃ anattākāraṃ.
         Sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
         yathāpi passe janataṃ samantato
         tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedha
         pāsādamāruyha samantacakkhu
         sokāvakiṇṇaṃ 3- janatamapetasoko
         avekkhassu jātijarābhibhūtanti.
Evaṃ bhagavā buddhacakkhunāpi vivaṭacakkhu.
   {727.10} Kathaṃ bhagavā samantacakkhunāpi vivaṭacakkhu . Samantacakkhu
vuccati  sabbaññutañāṇaṃ  .  bhagavā sabbaññutañāṇena upeto samupeto
@Footnote: 1 Ma. appekacce na paralokavajjabhayadassāvino viharante. 2 Po. Ma. mohacaritassa
@bhagavā puggalassa. 3 Ma. sokāvatiṇṇaṃ.
Upagato samupagato upapanno samupapanno samannāgato.
         Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci
         atho aviññātamajānitabbaṃ
         sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ
         tathāgato tena samantacakkhūti.
Evaṃ bhagavā samantacakkhunāpi vivaṭacakkhūti akittayi vivaṭacakkhu.
   [728]  Sakkhidhammaṃ  parissayavinayanti  sakkhidhammanti  na  itihitihaṃ
na itikirāya na paramparāya na piṭakasampadāya na takkahetu na nayahetu
na  ākāraparivitakkena  na  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ
attapaccakkhadhammanti  sakkhidhammaṃ  .  parissayavinayanti  parissayāti  dve
parissayā pākaṭaparissayā ca paṭicchannaparissayā ca.
   {728.1}  Katame  pākaṭaparissayā  .  sīhā  byagghā dīpi
acchataracchā  kokā gomahisā 1- hatthī ahi vicchikā satapadī corā
vā assu māṇavā katakammā vā akatakammā vā cakkhurogo sotarogo
ghānarogo  jivhārogo  kāyarogo  sīsarogo  kaṇṇarogo mukharogo
dantarogo  kāso  sāso  pināso  ḍaho jaro kucchirogo mucchā
pakkhandikā  sulā  visūcikā  kuṭṭhaṃ  gaṇḍo kilāso soso apamāro
daddu  kaṇḍu  kacchu  rakhasā  vitacchikā lohitaṃ pittaṃ madhumeho aṃsā
piḷakā   bhagandalā   pittasamuṭṭhānā  ābādhā  semhasamuṭṭhānā
@Footnote: 1 Ma. mahiṃsā.
Ābādhā   vātasamuṭṭhānā   ābādhā   sannipātikā  ābādhā
utupariṇāmajā  ābādhā  visamaparihārajā  ābādhā  opakkamikā
ābādhā  kammavipākajā  ābādhā  sītaṃ  uṇhaṃ  jighacchā  pipāsā
uccāro   passāvo   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassā  iti  vā
ime vuccanti pākaṭaparissayā.
   {728.2} Katame paṭicchannaparissayā . kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ   kāmacchandanīvaraṇaṃ   byāpādanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ   vicikicchānīvaraṇaṃ   rāgo   doso  moho
kodho  upanāho  makkho  paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ
thambho  sārambho  māno  atimāno  mado pamādo sabbe kilesā
sabbe  duccaritā  sabbe  darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā ime vuccanti paṭicchannaparissayā.
   {728.3} Parissayāti kenatthena parissayā. Parisahantīti parissayā.
Parihānāya saṃvattantīti parissayā. Tatrāsayāti parissayā.
   {728.4} Kathaṃ parisahantīti parissayā . te parissayā taṃ puggalaṃ
sahanti  parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyādiyanti maddanti .
Evaṃ parisahantīti parissayā.
   {728.5} Kathaṃ parihānāya saṃvattantīti parissayā. Te parissayā
kusalānaṃ  dhammānaṃ  parihānāya 1- antarāyāya saṃvattanti . katamesaṃ
kusalānaṃ   dhammānaṃ   .   sammāpaṭipadāya   anulomapaṭipadāya
@Footnote: 1 Po. Ma. antarāyāya parihānāya.
Apaccanīkapaṭipadāya   [1]-   anvatthapaṭipadāya  dhammānudhammapaṭipadāya
sīlesu  paripūrikāritāya indriyesu guttadvāratāya bhojane mattaññutāya
jāgariyānuyogassa    satisampajaññassa    catunnaṃ   satipaṭṭhānānaṃ
bhāvanānuyogassa   catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhippādānaṃ
pañcannaṃ   indriyānaṃ  pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  bhāvanānuyogassa  imesaṃ  kusalānaṃ
dhammānaṃ  parihānāya  antarāyāya saṃvattanti . evaṃ 2- parihānāya
saṃvattantīti parissayā.
   {728.6}  Kathaṃ  tatrāsayāti parissayā . tatthete pāpakā
akusalā  dhammā  uppajjanti  attabhāvasannissayā  .  yathā  bile
bilāsayā  pāṇā  sayanti  dake  dakāsayā  pāṇā  sayanti  vane
vanāsayā  pāṇā  sayanti rukkhe rukkhāsayā pāṇā sayanti evameva
tatthete  pāpakā  akusalā  dhammā  uppajjanti attabhāvasannissayāti
evampi tatrāsayāti parissayā.
   {728.7}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā sāntevāsiko bhikkhave bhikkhu
sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharati kathañca bhikkhave bhikkhu sāntevāsiko
sācariyako  dukkhaṃ  na  phāsu  viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunā
rūpaṃ  disvā  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā
saññojanīyā  tyassa  anto  vasanti  anvāssavanti pāpakā akusalā
dhammāti  tasmā  sāntevāsikoti  vuccati  te  naṃ  samudācaranti
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapaṭipadāya . 2 Ma. evampi.
Pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  sācariyakoti  vuccati puna caparaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  sotena  saddaṃ  sutvā  ghānena gandhaṃ ghāyitvā
jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  manasā
dhammaṃ  viññāya  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā
saññojanīyā   tyassa  anto  vasanti  anvāssavanti  pāpakā
akusalā  dhammāti tasmā sāntevāsikoti vuccati te naṃ samudācaranti
pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  sācariyakoti  vuccati evaṃ kho
bhikkhave  bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharatīti .
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {728.8}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tayome bhikkhave antarāmalā
antarāamittā   antarāsapattā   antarāvadhakā  antarāpaccatthikā
katame   tayo  lobho  bhikkhave  antarāmalo  antarāamitto
antarāsapatto  antarāvadhako  antarāpaccatthiko  doso  bhikkhave
antarāmalo   antarāamitto   antarāsapatto   antarāvadhako
antarāpaccatthiko  moho  bhikkhave  antarāmalo  antarāamitto
antarāsapatto  antarāvadhako  antarāpaccatthiko  ime  kho bhikkhave
tayo  antarāmalā  antarāamittā  antarāsapattā  antarāvadhakā
antarāpaccatthikāti.
     Anatthajanano lobho      lobho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati
     Luddho atthaṃ na jānāti   luddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti     yaṃ lobho sahate naraṃ
     anatthajanano doso     doso cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ      taṃ jano nāvabujjhati
     kuddho atthaṃ na jānāti   kuddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ kodho sahate naraṃ
     anatthajanano moho     moho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ      taṃ jano nāvabujjhati
     mūḷho atthaṃ na jānāti   mūḷho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ moho sahate naranti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {728.9}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tayo kho mahārāja purisassa
dhammā  ajjhattaṃ  uppajjamānā  uppajjanti  ahitāya  dukkhāya
aphāsuvihārāya  katame  tayo  lobho kho mahārāja purisassa dhammo
ajjhattaṃ  uppajjamāno  uppajjati  ahitāya  dukkhāya  aphāsuvihārāya
doso kho mahārāja purisassa dhammo ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati
ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya moho kho mahārāja purisassa dhammo
ajjhattaṃ  uppajjamāno  uppajjati  ahitāya  dukkhāya  aphāsuvihārāya
ime  kho  mahārāja  tayo  purisassa dhammā ajjhattaṃ uppajjamānā
uppajjanti ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāyāti.
     Lobho doso ca moho ca   purisaṃ pāpacetasaṃ
     hiṃsanti attasambhūtā    tacasāraṃva samphalanti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
         rāgo ca doso ca itonidānā
         aratī rati lomahaṃso ito jāto
         ito samuṭṭhāya manovitakkā
         kumārakā dhaṅkamivossajjantīti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {728.10}   Parissayavinayanti   parissayavinayaṃ  parissayapahānaṃ
parissayavūpasamaṃ   parissayapaṭinissaggaṃ   parissayapaṭippassaddhiṃ   amataṃ
nibbānanti sakkhidhammaṃ parissayavinayaṃ.
   [729]  Paṭipadaṃ  vadehi bhaddanteti paṭipadaṃ vadehi sammāpaṭipadaṃ
anulomapaṭipadaṃ   apaccanīkapaṭipadaṃ   anvatthapaṭipadaṃ   dhammānudhammapaṭipadaṃ
sīlesu  paripūrikāritaṃ  indriyesu  guttadvārataṃ  bhojane  mattaññutaṃ
jāgariyānuyogaṃ   satisampajaññaṃ  cattāro  satipaṭṭhāne  cattāro
sammappadhāne  cattāro  iddhippāde  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta  bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ nibbānañca nibbānagāminiñca
paṭipadaṃ  vadehi  ācikkha  desehi  paññapehi  paṭṭhapehi vivara vibhaja
uttānīkarohi  pakāsehīti  paṭipadaṃ  vadehi  .  bhaddanteti  so
Nimmito  buddhaṃ  bhagavantaṃ  ālapati . athavā yaṃ tvaṃ dhammaṃ ācikkhi
desesi  paññapesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji  uttānīakāsi pakāsesi
sabbantaṃ  sundaraṃ  bhaddakaṃ  kalyāṇaṃ  anavajjaṃ  sevitabbanti  paṭipadaṃ
vadehi bhaddante.
   [730]  Pāṭimokkhaṃ  athavāpi  samādhinti  pāṭimokkhanti  sīlaṃ
patiṭṭhā  ādi  caraṇaṃ  saṃyamo  saṃvaro  mukhaṃ pamukhaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā  .  athavāpi  samādhinti  yā  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti
avaṭṭhiti   avisāhāro   avikkhepo   avisāhaṭamānasatā  samatho
samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhīti   pāṭimokkhaṃ   athavāpi
samādhiṃ. Tenāha so nimmito
         akittayi vivaṭacakkhu
         sakkhidhammaṃ parissayavinayaṃ
         paṭipadaṃ vadehi bhaddante
         pāṭimokkhaṃ athavāpi samādhinti.
   [731] Cakkhūhi neva lolassa
         gāmakathāya āvaraye sotaṃ
         rase ca nānugijjheyya
         na ca mamāyetha kiñci lokasmiṃ.
   [732] Cakkhūhi neva lolassāti kathaṃ cakkhulolo 1- hoti .
Idhekacco  cakkhulolo  cakkhuloliyena  3- samannāgato hoti adiṭṭhaṃ
@Footnote: 1 Ma. cakkhuloloti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. cakkhuloliyesu.
Dakkhitabbaṃ  diṭṭhaṃ  samatikkamitabbanti  ārāmena  ārāmaṃ  uyyānena
uyyānaṃ  gāmena  gāmaṃ nigamena nigamaṃ nagarena nagaraṃ raṭṭhena raṭṭhaṃ
janapadena  janapadaṃ  dīghacārikaṃ  anvatthitacārikaṃ  anuyutto  viharati
rūpadassanāya  evampi  cakkhulolo hoti . athavā antaragharaṃ paviṭṭho
vīthiṃ paṭipanno asaṃvuto gacchati hatthiṃ olokento assaṃ olokento
rathaṃ  olokento  pattiṃ olokento itthiyo olokento purise
olokento  kumārake  olokento  kumārikāyo  olokento
antarāpaṇaṃ  olokento  gharamukhāni olokento uddhaṃ olokento
adho  olokento disāvidisaṃ pekkhamāno gacchati evampi cakkhulolo
hoti.
   {732.1}  Athavā  cakkhunā  rūpaṃ  disvā nimittaggāhī hoti
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā   pāpakā   akusalā   dhammā  anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati  na  rakkhati  cakkhundriyaṃ cakkhundriye
na  saṃvaraṃ āpajjati evampi cakkhulolo hoti . yathā vā paneke
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā  te
evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  anuyuttā  viharanti  seyyathīdaṃ  naccaṃ  gītaṃ
vāditaṃ  pekkhaṃ  akkhānaṃ  pāṇissaraṃ vetāḷaṃ kumbhathūnaṃ sobhanagarakaṃ 1-
caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ  dhovanaṃ  hatthiyuddhaṃ  assayuddhaṃ  mahisayuddhaṃ  usabhayuddhaṃ
ajayuddhaṃ   2-  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ  daṇḍayuddhaṃ
muṭṭhiyuddhaṃ  nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ  aṇīkadassanaṃ iti
@Footnote: 1 Ma. sobhanakaṃ. 2 Po. Yu. goyuddhaṃ.
Vā evampi cakkhulolo hoti.
   {732.2}  Kathaṃ na cakkhulolo hoti . idha bhikkhu antaragharaṃ
paviṭṭho vīthiṃ paṭipanno saṃvuto gacchati na hatthiṃ olokento na assaṃ
olokento na rathaṃ olokento na pattiṃ olokento na itthiyo
olokento  na  purise  olokento  na kumārake olokento
na  kumārikāyo  olokento  na  antarāpaṇaṃ  olokento  na
gharamukhāni olokento na uddhaṃ olokento na adho olokento
na  disāvidisaṃ  pekkhamāno  gacchati evampi na cakkhulolo hoti .
Athavā  bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī  hoti
nānubyañjanaggāhī    yatvādhikaraṇamenaṃ    cakkhundriyaṃ    asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ
āpajjati evampi na cakkhulolo hoti . yathā vā paneke bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ
visūkadassanaṃ  ananuyuttā  viharanti  seyyathīdaṃ naccaṃ gītaṃ vāditaṃ pekkhaṃ
akkhānaṃ .pe. aṇīkadassanaṃ iti vā evarūpā visūkadassanānuyogā 1-
paṭivirato hoti evampi na cakkhulolo hoti.
   {732.3}  Cakkhūhi neva lolassāti cakkhuloliyaṃ pajaheyya vinodeyya
byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya  cakkhuloliyā  ārato  assa  virato
paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto visaññutto vimariyādikatena
@Footnote: 1 Po. Ma. visūkadassanā.
Cetasā vihareyyāti cakkhūhi neva lolassa.
   [733] Gāmakathāya āvaraye sotanti gāmakathā vuccanti battiṃsa
tiracchānakathā  .  seyyathīdaṃ  .  rājakathā  corakathā mahāmattakathā
senākathā  bhayakathā yuddhakathā annakathā pānakathā vatthakathā yānakathā
sayanakathā  mālākathā  gandhakathā  ñātikathā  gāmakathā  nigamakathā
nagarakathā  janapadakathā  itthīkathā  purisakathā  sūrakathā  visikkhākathā
kumbhaṭṭhānakathā    pubbapetakathā   nānattakathā   lokakkhāyikā
samuddakkhāyikā  itibhavābhavakathā  iti  vāti  gāmakathāya . āvaraye
sotanti gāmakathāya sotaṃ āvareyya nivāreyya sannivāreyya 1- rakkheyya
gopeyya pidaheyya pacchindeyyāti gāmakathāya āvaraye sotaṃ.
   [734]  Rase  ca  nānugijjheyyāti rasoti mūlaraso khandharaso
tacaraso  pattaraso  puppharaso  phalaraso  ambilaṃ  madhuraṃ tittikaṃ kaṭukaṃ
loṇikaṃ  khārikaṃ  lambilaṃ  2-  kasāvo  sāduṃ asāduṃ sītaṃ uṇhaṃ .
Santeke  samaṇabrāhmaṇā  rasagiddhā  te  jivhaggena  rasaggāni
pariyesantā  āhiṇḍanti  . te ambilaṃ labhitvā anambilaṃ pariyesanti
anambilaṃ  labhitvā  ambilaṃ  pariyesanti  .pe.  sītaṃ  labhitvā uṇhaṃ
pariyesanti  uṇhaṃ  labhitvā  sītaṃ pariyesanti . te yaṃ yaṃ labhitvā
tena  tena  na  tussanti  aparāparaṃ  pariyesanti manāpikesu rasesu
rattā  giddhā  gadhitā  mucchitā  ajjhopannā  laggā  laggitā
palibuddhā  .  yassesā  rasataṇhā  pahīnā  samucchinnā  .pe.
@Footnote: 1 Ma. saṃvareyya. 2 Ma. lambikaṃ. Yu. ambilaṃ.
Ñāṇagginā  daḍḍhā  so  paṭisaṅkhā  yoniso  āhāraṃ  āhāreti
neva  davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa  ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya .pe.
Phāsuvihāro  cāti . yathā vaṇaṃ ālimpeyya yāvadeva āruhaṇatthāya
yathā  vā  pana  akkhaṃ abbhañjeyya yāvadeva bhārassa nittharaṇatthāya
yathā vā pana puttamaṃsaṃ āhāreyya yāvadeva kantārassa nittharaṇatthāya
evameva bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya .pe.
Anavajjatā  ca  phāsuvihāro  cāti  rasataṇhaṃ  pajaheyya  vinodeyya
byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya  rasataṇhāya  ārato  assa  virato
paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto visaññutto vimariyādikatena
cetasā vihareyyāti rase ca nānugijjheyya.
   [735]  Na  ca  mayāyetha  kiñci lokasminti mamattāti dve
mamattā    taṇhāmamattañca   diṭṭhimamattañca   .pe.   idaṃ
taṇhāmamattaṃ   .pe.   idaṃ   diṭṭhimamattaṃ   .   taṇhāmamattaṃ
pahāya  diṭṭhimamattaṃ  paṭinissajjitvā  cakkhuṃ  na  mamāyeyya  na
gaṇheyya  na  parāmaseyya  nābhiniviseyya  sotaṃ  ghānaṃ  jivhaṃ
kāyaṃ  rūpe  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  kulaṃ gaṇaṃ āvāsaṃ
lābhaṃ  yasaṃ  pasaṃsaṃ  sukhaṃ  cīvaraṃ  piṇḍapātaṃ  senāsanaṃ  gilāna-
paccayabhesajjaparikkhāraṃ    kāmadhātuṃ    rūpadhātuṃ    arūpadhātuṃ
kāmabhavaṃ    rūpabhavaṃ    arūpabhavaṃ    saññābhavaṃ    asaññābhavaṃ
Nevasaññānāsaññābhavaṃ  ekavokārabhavaṃ  catuvokārabhavaṃ  pañcavokārabhavaṃ
atītaṃ  anāgataṃ  paccuppannaṃ  diṭṭha  suta muta viññātabbe dhamme na
mamāyeyya  na  gaṇheyya  na  parāmaseyya nābhiniviseyya . kiñcīti
kiñci  rūpagataṃ  vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ .
Lokasminti  apāyaloke  .pe.  āyatanaloketi  na  ca  mamāyetha
kiñci lokasmiṃ. Tenāha bhagavā
         cakkhūhi neva lolassa
         gāmakathāya āvaraye sotaṃ
         rase ca nānugijjheyya
         na ca mamāyetha kiñci lokasminti.
   [736] Phassena yadā phuṭṭhassa
         paridevaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci
         bhavañca nābhijappeyya
         bheravesu ca na sampavedheyya.
   [737] Phassena yadā phuṭṭhassāti 1- rogaphassena phuṭṭho pareto
samohito  samannāgato  assa  cakkhurogena phuṭṭho pareto samohito
samannāgato  assa sotarogena ghānarogena jivhārogena kāyarogena
sīsarogena  kaṇṇarogena  mukharogena  dantarogena  kāsena  sāsena
pināsena  ḍahena  jarena  kucchirogena  mucchāya pakkhandikāya sulāya
visūcikāya  kuṭṭhena  gaṇḍena  kilāsena  sosena apamārena dadduyā
@Footnote: 1 Ma. phassoti rogaphasso. Yu. phassoti.
Kaṇḍuyā  kacchuyā  rakhasāya  vitacchikāya lohitena pittena madhumehena
aṃsāya   piḷakāya   bhagandalāya   pittasamuṭṭhānehi   ābādhehi
semhasamuṭṭhānehi  ābādhehi vātasamuṭṭhānehi ābādhehi sannipātikehi
ābādhehi  utupariṇāmajehi  ābādhehi  visamaparihārajehi  ābādhehi
opakkamikehi  ābādhehi  kammavipākajehi  ābādhehi sītena uṇhena
jighacchāya  pipāsāya  uccārena  passāvena  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapa-
samphassehi  phuṭṭho  pareto samohito samannāgato assāti phassena
yadā phuṭṭhassa.
   [738]  Paridevaṃ  bhikkhu na kareyya kuhiñcīti ādevaṃ paridevaṃ
ādevanaṃ  paridevanaṃ  ādevitattaṃ  paridevitattaṃ vācāpalāpaṃ vippalāpaṃ
lālappaṃ  lālappāyanaṃ  lālappāyitattaṃ  na  kareyya  na janeyya na
sañjaneyya  na  nibbatteyya  nābhinibbatteyya  .  kuhiñcīti  kuhiñci
kimhici  katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  ajjhattabahiddhā vāti
paridevaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci.
   [739]  Bhavañca  nābhijappeyyāti kāmabhavaṃ na jappeyya rūpabhavaṃ
na  jappeyya  arūpabhavaṃ  na jappeyya na pajappeyya nābhijappeyyāti
bhavañca nābhijappeyya.
   [740]  Bheravesu  ca  na sampavedheyyāti bheravāti ekena
ākārena  bhayampi  bheravampi taññeva . vuttaṃ hetaṃ bhagavatā etaṃ
nūna  taṃ bhayaṃ bheravaṃ [1]- āgacchatīti . bahiddhārammaṇaṃ vuttaṃ sīhā
@Footnote: 1 Ma. na jahe.
Byagghā dīpi acchā taracchā kokā gomahisā [1]- hatthī ahi vicchikā
satapadī  corā  vā  assu  māṇavā  katakammā  vā  akatakammā
vā  .  athāparena  ākārena bhayaṃ vuccati ajjhattikaṃ cittasamuṭṭhānaṃ
bhayaṃ  bhayānakaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  cetaso  ubbego  utrāso
jātibhayaṃ  jarābhayaṃ  byādhibhayaṃ  maraṇabhayaṃ  rājabhayaṃ  corabhayaṃ  aggibhayaṃ
udakabhayaṃ   attānuvādabhayaṃ   parānuvādabhayaṃ   daṇḍabhayaṃ   duggatibhayaṃ
ūmibhayaṃ  kumbhilabhayaṃ  āvaṭṭabhayaṃ  suṃsukārabhayaṃ  2-  ājīvakabhayaṃ  3-
asilokabhayaṃ  parisāya  sārajjabhayaṃ  [4]- bhayānakaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso
cetaso ubbego utrāso . bheravesu ca na sampavedheyyāti bherave
passitvā vā suṇitvā vā na vedheyya na pavedheyya na sampavedheyya na
taseyya  na  uttaseyya  na  parittaseyya na bhāyeyya na santāsaṃ
āpajjeyya abhiru 5- assa acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃso  vihareyyāti  bheravesu  ca  na  sampavedheyya .
Tenāha bhagavā
         phassena yadā phuṭṭhassa
         paridevaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci
         bhavañca nābhijappeyya
         bheravesu ca na sampavedheyyāti.
   [741] Annānamatho pānānaṃ
         khādanīyānaṃ athopi vatthānaṃ
@Footnote: 1 Ma. assā. 2 Ma. susukābhayaṃ. 3 Ma. ājīvikabhayaṃ. 4 Ma. madanabhayaṃ
@duggatibhayaṃ bhayaṃ. 5 Yu. abhīru.
         Laddhā na sannidhiṃ kayirā
         na ca parittase tāni alabbhamāno 1-.
   [742]  Annānamatho  pānānaṃ  khādanīyānaṃ  athopi vatthānanti
annānanti  odano  kummāso  sattu  maccho  maṃsaṃ  . pānānanti
aṭṭha  pānāni  ambapānaṃ  jambūpānaṃ  cocapānaṃ  mocapānaṃ madhukapānaṃ
muddhikapānaṃ  sālukapānaṃ  phārusakapānaṃ  .  aparānipi  aṭṭha  pānāni
kosambapānaṃ  kolapānaṃ  badarapānaṃ  ghaṭapānaṃ  telapānaṃ  yāgupānaṃ
payopānaṃ  rasapānaṃ  .  khādanīyānanti piṭṭhakhajjakaṃ puvakhajjakaṃ mūlakhajjakaṃ
tacakhajjakaṃ  pattakhajjakaṃ  pupphakhajjakaṃ  phalakhajjakaṃ  .  vatthānanti  cha
cīvarāni  khomaṃ  kappāsikaṃ  koseyyaṃ  kambalaṃ  sāṇaṃ  bhaṅganti
annānamatho pānānaṃ khādanīyānaṃ athopi vatthānaṃ.
   [743]  Laddhā  na  sannidhiṃ kayirāti laddhāti laddhā labhitvā
adhigantvā vinditvā paṭilabhitvā na kuhanāya na lapanāya na nemittakatāya
na  nippesikatāya na lābhena lābhaṃ nijigiṃsanatāya 2- na dārudānena
na  veḷudānena  na  pattadānena na pupphadānena na phaladānena na
sinānadānena  na  cuṇṇadānena  na mattikadānena na dantakaṭṭhadānena
na  mukhodakadānena na pātukamyatāya na muggasūpatāya na pāribhaṭyatāya
na  pīṭhamaddikatāya na vatthuvijjāya na tiracchānavijjāya na aṅgavijjāya
na nakkhattavijjāya na dūtagamanena na pahīnagamanena na jaṅghapesanikena 3-
na   vejjakammena   na   navakammena   na   piṇḍapaṭipiṇḍakena
@Footnote: 1 Ma. alabhamāno. 2 Ma. nijigīsanatāya. 3 Ma. jaṅghapesaniyena.
Na  dānānuppadānena  dhammena  samena  laddhā  labhitvā adhigantvā
vinditvā  paṭilabhitvāti  laddhā  .  na  sannidhiṃ kayirāti annasannidhiṃ
pānasannidhiṃ   vatthasannidhiṃ   yānasannidhiṃ   sayanasannidhiṃ   gandhasannidhiṃ
āmisasannidhiṃ  na  kareyya na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya
nābhinibbatteyyāti laddhā na sannidhiṃ kayirā.
   [744] Na ca parittase tāni alabbhamānoti annaṃ vā na labhāmi
pānaṃ vā na labhāmi vatthaṃ vā na labhāmi kulaṃ vā na labhāmi gaṇaṃ
vā  na  labhāmi āvāsaṃ vā na labhāmi lābhaṃ vā na labhāmi yasaṃ
vā na labhāmi pasaṃsaṃ vā na labhāmi sukhaṃ vā na labhāmi cīvaraṃ vā
na  labhāmi  piṇḍapātaṃ  vā  na  labhāmi  senāsanaṃ vā na labhāmi
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   vā   na   labhāmi   gilānupaṭṭhākaṃ
vā  na  labhāmi  appaññātomhīti  na  taseyya  na  uttaseyya
na  parittaseyya  na  bhāyeyya  na  santāsaṃ  āpajjeyya  abhiru
assa    acchambhī    anutrāsī   apalāyī   pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃso  vihareyyāti  na  ca  parittase tāni alabbhamāno .
Tenāha bhagavā
         annānamatho pānānaṃ
         khādanīyānaṃ athopi vatthānaṃ
         laddhā na sannidhiṃ kayirā
         na ca parittase tāni alabbhamānoti.
   [745] Jhāyī na pādalolassa
         virame kukkuccā nappamajjeyya
         athāsanesu sayanesu
         appasaddesu bhikkhu vihareyya.
   [746]  Jhāyī  na  pādalolassāti  jhāyīti paṭhamenapi jhānena
jhāyī  dutiyenapi  jhānena  jhāyī  tatiyenapi  jhānena  jhāyī
catutthenapi  jhānena  jhāyī  savitakkasavicārena  pi  jhānena  jhāyī
avitakkavicāramattenapi  jhānena  jhāyī  avitakkaavicārenapi  jhānena
jhāyī  sappītikenapi  jhānena  jhāyī  nippītikenapi  jhānena  jhāyī
pītisahagatenapi  jhānena  jhāyī  sātasahagatenapi  jhānena  jhāyī
sukhasahagatenapi   jhānena   jhāyī   upekkhāsahagatenapi   jhānena
jhāyī  suññatenapi  jhānena  jhāyī  animittenapi  jhānena  jhāyī
appaṇihitenapi  jhānena  jhāyī lokiyenapi jhānena jhāyī lokuttarenapi
jhānena jhāyī jhānarato ekattamanuyutto sadatthagarukoti 1- jhāyī.
   {746.1} Na pādalolassāti kathaṃ pādalolo hoti. Idhekacco
pādalolo  pādaloliyena  samannāgato  hoti  ārāmena  ārāmaṃ
uyyānena uyyānaṃ gāmena gāmaṃ nigamena nigamaṃ nagarena nagaraṃ raṭṭhena
raṭṭhaṃ  janapadena  janapadaṃ  dīghacārikaṃ  anavatthitacārikaṃ anuyutto viharati
evampi  pādalolo  hoti  .  athavā  bhikkhu  antosaṅghārāme
pādaloliyena  samannāgato  hoti na atthahetu na karaṇahetu uddhato
@Footnote: 1 Ma. paramatthagarukoti.
Avūpasantacitto  pariveṇato  pariveṇaṃ  gacchati vihārato vihāraṃ gacchati
aḍḍhayogato  aḍḍhayogaṃ  gacchati  pāsādato pāsādaṃ gacchati hammiyato
hammiyaṃ  gacchati guhato guhaṃ gacchati leṇato leṇaṃ gacchati kuṭito kuṭiṃ
gacchati  kūṭāgārato  kūṭāgāraṃ gacchati aṭṭato aṭṭaṃ gacchati māḷato
māḷaṃ  gacchati  uddaṇḍato  uddaṇḍaṃ  gacchati  uddhositato  uddhositaṃ
gacchati   upaṭṭhānasālato   upaṭṭhānasālaṃ  gacchati  maṇḍalamāḷato
maṇḍalamāḷaṃ  gacchati  rukkhamūlato rukkhamūlaṃ gacchati yattha vā pana bhikkhū
nisīdanti tahiṃ gacchati.
   {746.2} Tattha ekassa vā dutiyo hoti dvinnaṃ vā tatiyo hoti
tiṇṇaṃ  vā  catuttho  hoti  tattha bahuṃ samphappalāpaṃ lapati seyyathīdaṃ
rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ  yuddhakathaṃ annakathaṃ
pānakathaṃ  vatthakathaṃ  yānakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ
gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ  itthīkathaṃ  purisakathaṃ  sūrakathaṃ
visikkhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ  pubbapetakathaṃ  nānattakathaṃ  lokakkhāyikaṃ
samuddakkhāyikaṃ  itibhavābhavakathaṃ  iti  vā evampi pādalolo hoti .
Na  pādalolassāti  pādaloliyaṃ  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya pādaloliyā ārato assa virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā vihareyya
careyya samācareyya 1- iriyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyya.
Paṭisallānārāmo assa paṭisallānarato so ajjhattaṃ cetosamathamanuyutto
@Footnote: 1 Ma. vicareyya.
Anirākatajjhāno  vipassanāya  samannāgato  brūhetā  suññāgārānaṃ
jhāyī jhānarato ekattamanuyutto sadatthagarukoti jhāyī na pādalolassa.
   [747] Virame kukkuccā nappamajjeyyāti kukkuccanti hatthakukkuccampi
kukkuccaṃ  pādakukkuccampi  kukkuccaṃ  hatthapādakukkuccampi  kukkuccaṃ
kappiye   akappiyasaññitā   akappiye   kappiyasaññitā   avajje
vajjasaññitā  vajje  avajjasaññitā  [1]-  evarūpaṃ  kukkuccaṃ
kukkuccāyanā  kukkuccāyitattaṃ  cetaso  vippaṭisāro manovilekho idaṃ
vuccati  kukkuccaṃ  . api dvīhi kāraṇehi uppajjati kukkuccaṃ cetaso
vippaṭisāro manovilekho katattā ca akatattā ca . kathaṃ katattā ca
akatattā ca uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho.
   {747.1} Kataṃ me kāyaduccaritaṃ akataṃ me kāyasucaritanti uppajjati
kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho . kataṃ me vacīduccaritaṃ kataṃ
me  manoduccaritaṃ  kato me pāṇātipāto akatā me pāṇātipātā
veramaṇīti uppajjati kukkuccaṃ .pe. manovilekho . Kataṃ me adinnādānaṃ
kato me kāmesu micchācāro kato me musāvādo katā me pisuṇā
vācā  katā me pharusā vācā kato me samphappalāpo katā me
abhijjhā  kato  me  byāpādo  katā  me  micchādiṭṭhi  akatā
me   sammādiṭṭhīti  uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso  vippaṭisāro
@Footnote: 1 Ma. yaṃ.
Manovilekho  .  evaṃ  katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccaṃ
cetaso  vippaṭisāro  manovilekho . athavā sīlesumhi aparipūrikārīti
indriyesumhi    aguttadvāroti    bhojane    amattaññumhīti
jāgariyaṃ   ananuyuttomhīti   na  satisampajaññena  samannāgatomhīti
abhāvitā  me  cattāro  satipaṭṭhānāti  abhāvitā  me  cattāro
sammappadhānāti  abhāvitā  me  cattāro  iddhippādāti  abhāvitāni
me  pañcindriyānīti  abhāvitāni  me  pañca  balānīti  abhāvitā
me  satta  bojjhaṅgāti  abhāvito  me ariyo aṭṭhaṅgiko maggoti
dukkhaṃ  me  apariññātanti  samudayo  me  appahīnoti  maggo  me
abhāvitoti  nirodho  me  asacchikatoti  uppajjati  kukkuccaṃ cetaso
vippaṭisāro manovilekho.
   {747.2}  Virame  kukkuccāti kukkuccā ārameyya virameyya
paṭivirameyya   kukkuccaṃ   pajaheyya   vinodeyya   byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya  kukkuccā  ārato  assa  virato  paṭivirato
nikkhanto   nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto  vimariyādikatena
cetasā  vihareyyāti  virame  kukkuccā  .  nappamajjeyyāti
sakkaccakārī   assa   sātaccakārī   aṭṭhitakārī  anolīnavuttiko
anikkhittacchando  anikkhittadhuro  appamatto  kusalesu  dhammesu .
Kadāhaṃ  aparipūraṃ  vā  sīlakkhandhaṃ  paripūreyyaṃ  paripūraṃ vā sīlakkhandhaṃ
tattha  1-  paññāya  anuggaṇheyyanti  yo  tattha  chando  ca
vāyāmo  ca  ussāho  ca ussoḷhī ca thāmo ca appaṭivānī ca
@Footnote: 1 Ma. āmeṇḍitaṃ.
Satisampajaññañca  ātappaṃ  padhānaṃ  adhiṭṭhānaṃ  anuyogo  appamādo
kusalesu  dhammesu  .  kadāhaṃ aparipūraṃ vā samādhikkhandhaṃ paññākkhandhaṃ
vimuttikkhandhaṃ   vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ   kadāhaṃ   apariññātaṃ  vā
dukkhaṃ  parijāneyyaṃ  appahīne  vā  kilese  pajaheyyaṃ  abhāvitaṃ
vā  maggaṃ  bhāveyyaṃ  asacchikataṃ  vā  nirodhaṃ  sacchikareyyanti yo
tattha  chando  ca  vāyāmo  ca ussāho ca ussoḷhī ca thāmo
ca  appaṭivānī  ca  satisampajaññañca  ātappaṃ  padhānaṃ  adhiṭṭhānaṃ
anuyogo   appamādo  kusalesu  dhammesūti  virame  kukkuccā
nappamajjeyya.
   [748]  Athāsanesu  sayanesu  appasaddesu  bhikkhu vihareyyāti
athāti  padasandhi  .pe.  āsanaṃ  vuccati  yattha  nisīdati  mañco
pīṭhaṃ   bhisi   taṭṭikā  cammakhaṇḍo  tiṇasanthāro  paṇṇasanthāro
palāsasanthāro  .  sayanaṃ  vuccati  senāsanaṃ  vihāro  aḍḍhayogo
pāsādo  hammiyaṃ  guhāti  athāsanesu  sayanesu  .  appasaddesu
bhikkhu   vihareyyāti   appasaddesu  appanigghosesu  vijanavātesu
manussarāhaseyyakesu  paṭisallānasārūpesu senāsanesu careyya vihareyya
iriyeyya  vatteyya  pāleyya  yapeyya  yāpeyyāti  athāsanesu
sayanesu appasaddesu bhikkhu vihareyya. Tenāha bhagavā
         jhāyī na pādalolassa
         virame kukkuccā nappamajjeyya
         Athāsanesu sayanesu
         appasaddesu bhikkhu vihareyyāti.
   [749] Niddaṃ na bahulīkareyya
         jāgariyaṃ bhajeyya ātāpī
         tandiṃ māyaṃ hasaṃ khiḍḍaṃ
         methunaṃ vippajahe savibhūsaṃ.
   [750]  Niddaṃ na bahulīkareyyāti rattindivaṃ chakoṭṭhāsaṃ karitvā
pañcakoṭṭhāsaṃ  jāgareyya  1- ekakoṭṭhāsaṃ nippajjeyyāti niddaṃ na
bahulīkareyya.
   [751]  Jāgariyaṃ bhajeyya ātāpīti idha bhikkhu divasaṃ caṅkamena
nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ  parisodheyya  rattiyā paṭhamaṃ
yāmaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi cittaṃ parisodheyya
rattiyā  majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ  kappeyya
pāde  pādaṃ  accādhāya  sato sampajāno uṭṭhānasaññaṃ manasikaritvā
rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ  paccuṭṭhāya  caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodheyya  .  jāgariyaṃ  bhajeyyāti  jāgariyaṃ
bhajeyya  sambhajeyya  [2]-  paṭiseveyyāti  jāgariyaṃ  bhajeyya .
Ātāpīti  ātappaṃ  vuccati viriyaṃ yo cetasiko viriyārambho nikkamo
parakkamo  uyyāmo  vāyāmo  ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti
asithilaparakkamatā  anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā  dhurasampaggāho
@Footnote: 1 Ma. paṭipajjeyya. 2 Ma. seveyya niseveyya saṃseveyya.
Viriyaṃ  viriyindriyaṃ  viriyabalaṃ sammāvāyāmo iminā ātāpena upeto
samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannāgato
so vuccati ātāpīti jāgariyaṃ bhajeyya ātāpī.
   [752]  Tandiṃ  māyaṃ  hasaṃ  khiḍḍaṃ methunaṃ vippajahe savibhūsanti
tandīti  yā  tandi  tandiyanā  tandiyitattaṃ  tandimanattaṃ 1- ālasiyaṃ
ālasāyanā ālasāyitattaṃ ayaṃ 2- vuccati tandi . Māyāti 2- māyā
vuccati  vañcanikā  cariyā  .  idhekacco kāyena duccaritaṃ caritvā
vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ caritvā tassa paṭicchādanahetu
pāpikaṃ  icchaṃ  pahadati 3- mā maṃ jaññāti icchati mā maṃ jaññāti
saṅkappeti  mā  maṃ jaññāti vācaṃ bhāsati mā maṃ jaññāti kāyena
parakkamati  .  yā  evarūpā  māyā māyāvitā accasarā vañcanā
nikati  nikiraṇā  niharaṇā  pariharaṇā  gūhanā  parigūhanā  chādanā
paricchādanā  anuttānīkammaṃ  anāvikammaṃ  vocchādanā  pāpakiriyā
ayaṃ vuccati māyā . hasanti idhekacco ativelaṃ dantavidaṃsakaṃ hasati.
Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  kumārakamidaṃ  bhikkhave  ariyassa  vinaye yadidaṃ
ativelaṃ dantavidaṃsakaṃ hasitanti.
   {752.1} Khiḍḍāti dve khiḍḍā kāyikā ca khiḍḍā vācasikā
ca khiḍḍā.
   {752.2} Katamā kāyikā khiḍḍā . hatthīhipi kīḷanti assehipi
kīḷanti  rathehipi kīḷanti dhanūhipi kīḷanti aṭṭhapadehipi kīḷanti dasapadehipi
kīḷanti  ākāsehipi  kīḷanti  parihārapathehipi  kīḷanti  santikāyapi
@Footnote: 1 Ma. tandimanakatā. 2 Ma. ime pāṭhā na dissanti. 3 Ma. Yu. panidahati.
Kīḷanti   khalikāyapi  kīḷanti  ghaṭikāyapi  kīḷanti  salākahatthenapi
kīḷanti  akkhenapi  kīḷanti  paṅkacīrenapi  kīḷanti  vaṅkakenapi  kīḷanti
mokkhacikāyapi  kīḷanti  ciṅgulakenapi  kīḷanti  pattāḷhakenapi  kīḷanti
rathakenapi  kīḷanti  dhanukenapi  kīḷanti akkharikāyapi kīḷanti manesikāyapi
kīḷanti yathāvajjenapi kīḷanti ayaṃ kāyikā khiḍḍā.
   {752.3}  Katamā  vācasikā khiḍḍā . mukhabheriyaṃ mukhāḷambadaṃ
mukhadeṇḍimakaṃ  1-  mukhavalimakaṃ mukhabheruḷakaṃ mukhadaddarikaṃ nāṭikaṃ lāsaṃ 2-
gītaṃ davakammaṃ ayaṃ vācasikā khiḍḍā.
   {752.4}  Methunadhammo nāma yo so asaddhammo gāmadhammo
vasaladhammo  duṭṭhullo  odakantiko  rahasso  dvayadvayasamāpatti .
Kiṃkāraṇā  vuccati  methunadhammo  .  ubhinnaṃ  rattānaṃ  sārattānaṃ
avassutānaṃ  pariyuṭṭhitānaṃ  pariyādinnacittānaṃ  ubhinnaṃ  sadisānaṃ dhammoti
taṃkāraṇā vuccati methunadhammo . yathā ubho kalahakārakā [3]- ubho
bhaṇḍanakārakā  ubho  bhassakārakā  ubho  vivādakārakā  ubho
adhikaraṇakārakā  ubho  vādino  ubho sallāpakā methunakāti vuccanti
evameva  ubhinnaṃ  rattānaṃ  sārattānaṃ  avassutānaṃ  pariyuṭṭhitānaṃ
pariyādinnacittānaṃ  ubhinnaṃ  sadisānaṃ  dhammoti  taṃkāraṇā  vuccati
methunadhammo.
   {752.5} Vibhūsāti dve vibhūsā atthi āgāriyassa vibhūsā atthi
pabbajitassa vibhūsā.
   {752.6} Katamā āgāriyassa vibhūsā. Kesā ca massu ca mālā ca
@Footnote: 1 Ma. mukhabherikaṃ mukhālambaraṃ mukhabiṇḍimakaṃ. 2 Ma. nāṭakaṃ lāpaṃ. 3 Ma. methunakāti
@vuccanti.
Gandhā ca vilepanā ca ābharaṇā ca pilandhanā ca vatthañca pasādhanañca
veṭṭhanañca  ucchādanaṃ  parimaddanaṃ  nhāpanaṃ  sambāhanaṃ  ādāsaṃ
añjanaṃ  mālāvilepanaṃ  mukhacuṇṇakaṃ  mukhalepaṃ hatthabandhaṃ vasikkhābandhaṃ 1-
daṇḍaṃ  nāliyaṃ  khaggaṃ  chattaṃ  citrā upāhanā uṇhisaṃ maṇi vālavījanī
odātāni vatthāni dīgharassāni 2- iti vā ayaṃ āgāriyassa vibhūsā.
   {752.7} Katamā pabbajitassa vibhūsā. Cīvaramaṇḍanā pattamaṇḍanā [3]-
imassa  vā  pūtikāyassa  bāhirānaṃ  parikkhārānaṃ  maṇḍanā  vibhūsanā
keḷanā  parikeḷanā  gedhikatā  gedhitattaṃ capalanā 4- cāpalyaṃ ayaṃ
pabbajitassa vibhūsā.
   {752.8} Tandiṃ māyaṃ hasaṃ khiḍḍaṃ methunaṃ vippajahe savibhūsanti tandiñca
māyañca  hasañca  khiḍḍañca  methunadhammañca  savibhūsaṃ saparivāraṃ saparibhaṇḍaṃ
saparikkhāraṃ  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyyāti
tandiṃ māyaṃ hasaṃ khiḍḍaṃ methunaṃ vippajahe savibhūsaṃ. Tenāha bhagavā
         niddaṃ na bahulīkareyya
         jāgariyaṃ bhajeyya ātāpī
         tandiṃ māyaṃ hasaṃ khiḍḍaṃ
         methunaṃ vippajahe savibhūsanti.
   [753] Āthabbaṇaṃ supinaṃ lakkhaṇaṃ
         no vidahe athopi nakkhattaṃ
@Footnote: 1 Ma. sikhābandhaṃ. 2 Ma. dīghadasāni. 3 Ma. senāsanamaṇḍanā. 4 Ma. capalatā.
         Virudañca 1- gabbhakaraṇaṃ
         tikicchaṃ māmako na seveyya.
   [754]  Āthabbaṇaṃ supinaṃ lakkhaṇaṃ no vidahe athopi nakkhattanti
āthabbaṇikā  āthabbaṇaṃ  payojenti  nagare  vā  ruddhe  saṅgāme
vā  paccupaṭṭhite  paccatthikesu  paccāmittesu  ītiṃ  uppādenti
upaddavaṃ  uppādenti  rogaṃ  uppādenti  sulaṃ 2- karonti visūcikaṃ
karonti  pajjarakaṃ  karonti  pakkhandikaṃ  karonti  evaṃ  āthabbaṇikā
āthabbaṇaṃ payojenti.
   {754.1}  Supinapāṭhakā  supinaṃ  ādisanti  yo  pubbaṇhasamayaṃ
supinaṃ  passati  evaṃ  vipāko hoti yo majjhantikasamayaṃ supinaṃ passati
evaṃ  vipāko  hoti  yo sāyaṇhasamayaṃ supinaṃ passati evaṃ vipāko
hoti yo purime yāme yo majjhime yāme yo pacchime yāme yo
dakkhiṇena  passena  nipanno  yo  vāmena  passena  nipanno yo
uttānanipanno  yo  avakujjanipanno  yo  candaṃ  passati yo suriyaṃ
passati  yo  mahāsamuddaṃ  passati  yo  sinerupabbatarājaṃ passati yo
hatthiṃ  passati  yo assaṃ passati yo rathaṃ passati yo pattiṃ passati
yo  senābyūhaṃ  passati  yo  ārāmarāmaṇeyyakaṃ  passati  yo
vanarāmaṇeyyakaṃ   passati   yo   bhūmirāmaṇeyyakaṃ  passati  yo
pokkharaṇirāmaṇeyyakaṃ  passati  evaṃ  vipāko hoti evaṃ supinapāṭhakā
supinaṃ  ādisanti  .  lakkhaṇapāṭhakā  lakkhaṇaṃ  ādisanti  maṇilakkhaṇaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. virutañca. 2 Ma. Yu. sūlaṃ.
Daṇḍalakkhaṇaṃ   vatthalakkhaṇaṃ   asilakkhaṇaṃ   usulakkhaṇaṃ   dhanulakkhaṇaṃ
āvudhalakkhaṇaṃ   itthīlakkhaṇaṃ  purisalakkhaṇaṃ  kumārīlakkhaṇaṃ  kumāralakkhaṇaṃ
dāsīlakkhaṇaṃ   dāsalakkhaṇaṃ   hatthilakkhaṇaṃ   assalakkhaṇaṃ   mahisalakkhaṇaṃ
usabhalakkhaṇaṃ   [1]-   ajalakkhaṇaṃ   meṇḍalakkhaṇaṃ   kukkuṭalakkhaṇaṃ
vaṭṭakalakkhaṇaṃ    godhālakkhaṇaṃ    kaṇṇikālakkhaṇaṃ    kacchapalakkhaṇaṃ
migalakkhaṇaṃ iti vā 2- evaṃ lakkhaṇapāṭhakā lakkhaṇaṃ ādisanti.
   {754.2}  Nakkhattapāṭhakā  nakkhattaṃ  ādisanti  aṭṭhavīsati
nakkhattāni  iminā  nakkhattena  gharapaveso  kattabbo  iminā
nakkhattena   makuṭaṃ   bandhitabbaṃ  iminā  nakkhattena  vāreyyaṃ
kāretabbaṃ  iminā  nakkhattena  vījanihāro  kattabbo  iminā
nakkhattena  gharavāso  kattabboti  3-  evaṃ  nakkhattapāṭhakā
nakkhattaṃ  ādisanti  .  āthabbaṇaṃ  supinaṃ  lakkhaṇaṃ  no  vidahe
athopi  nakkhattanti  āthabbaṇañca  supinañca  lakkhaṇañca  nakkhattañca
no  vidaheyya  na  careyya na samācareyya na samādāya vatteyya
athavā  na  gaṇheyya  na uggaṇheyya na dhāreyya na upadhāreyya
na  upalakkheyya  na  yojeyyāti  āthabbaṇaṃ  supinaṃ  lakkhaṇaṃ  no
vidahe athopi nakkhattaṃ.
   [755]  Virudañca  gabbhakaraṇaṃ  tikicchaṃ  māmako na seveyyāti
virudaṃ  vuccati  migacakkaṃ  4-  .  migacakkapāṭhakā migacakkaṃ ādisanti
sakuṇānaṃ vā catuppadānaṃ vā rudaṃ vassitaṃ jānanti 5- evaṃ migacakkapāṭhakā
migacakkaṃ  ādisanti  .  gabbhakaraṇīyā  gabbhaṃ  saṇṭhapenti  .
@Footnote: 1 Ma. goṇalakkhaṇaṃ. Yu. golakkhaṇaṃ. 2 Ma. vāti. 3 saṃvāso gantabboti.
@4 Ma. migavakkaṃ. sabbattha evameva. 5 Ma. jānantīti.
Dvīhi  kāraṇehi  gabbho  na  saṇṭhāti  pāṇakehi  vā vātakuppehi
vā . pāṇakānaṃ vā vātakuppānaṃ vā paṭighātāya osathaṃ denti 1-
evaṃ  gabbhakaraṇīyā  gabbhaṃ  saṇṭhapenti  .  tikicchāti pañca tikicchā
sālākiyaṃ sallakattiyaṃ kāyatikicchiyaṃ bhūtiyaṃ komārakavejjaṃ 2-. Māmakoti
buddhamāmako  dhammamāmako  saṅghamāmako  so  vā  bhagavantaṃ mamāyati
bhagavā vā taṃ puggalaṃ pariggaṇhāti.
   {755.1} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā ye te bhikkhave bhikkhū kuhā thaddhā
lapā  siṅgī unnaḷā asamāhitā na me te bhikkhave bhikkhū māmakā
apagatā ca te bhikkhū bhikkhave imasmā dhammavinayā na ca te 3- imasmiṃ
dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti ye ca kho te bhikkhave
bhikkhū nikkuhā nillapā dhīrā athaddhā susamāhitā te ca kho me bhikkhave
bhikkhū māmakā anapagatā ca te [4]- bhikkhū imasmā dhammavinayā te
ca [5]- imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjantīti.
     Kuhā thaddhā lapā siṅgī   unnaḷā asamāhitā
     na te dhamme virūhanti     sammāsambuddhadesite
     nikkuhā nillapā dhīrā   athaddhā susamāhitā
     te ve dhamme virūhanti     sammāsambuddhadesiteti.
   {755.2} Virudañca gabbhakaraṇaṃ tikicchaṃ māmako na seveyyāti virudañca
gabbhakaraṇañca  tikicchañca  māmako  na  seveyya  na  niseveyya na
paṭiseveyya  na  careyya  na  samācareyya  na samādāya vatteyya
@Footnote: 1 Ma. dentīti. 2 Ma. komārabhaccaṃ. 3-5 Ma. Yu. bhikkhū. 4 Po. Ma. bhikkhave.
Athavā  na  gaṇheyya  na uggaṇheyya na dhāreyya na upadhāreyya
na  upalakkheyya  nappayujjeyyāti  virudañca  gabbhakaraṇaṃ  tikicchaṃ
māmako na seveyya. Tenāha bhagavā
         āthabbaṇaṃ supinaṃ lakkhaṇaṃ
         no vidahe athopi nakkhattaṃ
         virudañca gabbhakaraṇaṃ
         tikicchaṃ māmako na seveyyāti.
   [756] Nindāya nappavedheyya
         na uṇṇameyya pasaṃsito bhikkhu
         lobhaṃ saha macchariyena
         kodhaṃ pesuṇiyañca panūdeyya.
   [757]  Nindāya  nappavedheyyāti  idhekacce  bhikkhuṃ nindanti
jātiyā  vā  gottena  vā  kolaputtikena  vā  vaṇṇapokkharatāya
vā  dhanena  vā  ajjhenena  vā kammāyatanena vā sippāyatanena
vā  vijjaṭṭhānena  vā sutena vā paṭibhāṇena vā aññataraññatarena
vā  vatthunā  nindanti  garahanti  upavadanti  .  nindito  garahito
upavadito  nindāya  garahāya  upavādena  akittiyā  avaṇṇahārikāya
na vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya
na  parittaseyya  na  bhāyeyya  na  santāsaṃ  āpajjeyya  abhiru
assa  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  pahīnabhayabheravo  vigatalomahaṃso
Vihareyyāti nindāya nappavedheyya.
   [758]  Na  uṇṇameyya  pasaṃsito  bhikkhūti  idhekacce  bhikkhuṃ
pasaṃsanti  jātiyā  vā  .pe.  aññataraññatarena  vā  vatthunā
pasaṃsanti  thomenti  kittenti  vaṇṇenti  .  pasaṃsito  thomito
kittito  vaṇṇito  pasaṃsāya  thomanena  kittiyā  vaṇṇahārikāya
uṇṇatiṃ  na  kareyya  uṇṇamaṃ  na  kareyya mānaṃ na kareyya thambhaṃ
na  kareyya  na  tena  thaddho  assa  patthaddho  paggahitasiroti
na uṇṇameyya pasaṃsito bhikkhu.
   [759]  Lobhaṃ  saha  macchariyena kodhaṃ pesuṇiyañca panūdeyyāti
lobhoti  yo  lobho  lubbhanā  lubbhitattaṃ  sārāgo  sārajjanā
sārajjitattaṃ  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  .  macchariyanti  pañca
macchariyāni  āvāsamacchariyaṃ  .pe.  gāho  vuccati  macchariyaṃ .
Kodhoti  yo  cittassa  āghāto paṭighāto paṭighaṃ paṭivirodho kopo
pakopo  sampakopo  doso  padoso  sampadoso cittassa byāpatti
manopadoso  kodho  kujjhanā  kujjhitattaṃ  doso  dussanā dussitattaṃ
byāpatti  byāpajjanā  byāpajjitattaṃ  virodho  paṭivirodho  caṇḍikkaṃ
assuropo  anattamanatā cittassa . pesuṇiyanti idhekacco pisuṇavāco
hoti  ito  sutvā  amutra  akkhātā  imesaṃ  bhedāya  amutra
vā  sutvā  imesaṃ  akkhātā  amūsaṃ  bhedāya iti samaggānaṃ vā
bhettā  bhinnānaṃ  vā  anuppadātā vaggārāmo vaggarato vagganandī
Vaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā hoti idaṃ vuccati pesuññaṃ . apica dvīhi
kāraṇehi  pesuññaṃ upasaṃharati piyakamyatāya vā bhedādhippāyo vā .
Kathaṃ  piyakamyatāya  pesuññaṃ  upasaṃharati  .  imassa  piyo bhavissāmi
manāpo  bhavissāmi  vissāsiko  bhavissāmi  abbhantariko  bhavissāmi
suhadayo  bhavissāmīti  evaṃ  piyakamyatāya  pesuññaṃ upasaṃharati . kathaṃ
bhedādhippāyo pesuññaṃ upasaṃharati.
   {759.1} Kathaṃ ime nānā assu vinā assu vaggā assu dvidhā
assu  dvejjhā  assu  dvepakkhā assu bhijjeyyuṃ na samāgaccheyyuṃ
dukkhaṃ na phāsu vihareyyunti evaṃ bhedādhippāyo pesuññaṃ upasaṃharati.
Lobhaṃ  saha  macchariyena  kodhaṃ  pesuṇiyañca  panūdeyyāti  lobhañca
macchariyañca  kodhañca  pesuññañca  panūdeyya  pajaheyya  vinodeyya
byantīkareyya  anabhāvaṅgameyyāti  lobhaṃ  saha  macchariyena  kodhaṃ
pesuṇiyañca panūdeyya. Tenāha bhagavā
         nindāya nappavedheyya
         na uṇṇameyya pasaṃsito bhikkhu
         lobhaṃ saha macchariyena
         kodhaṃ pesuṇiyañca panūdeyyāti.
   [760] Kayavikkaye na tiṭṭheyya
         upavādaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci
         gāme ca nābhisajjeyya
         lābhakamyā janaṃ na lāpayeyya.
   [761]  Kayavikkaye  na  tiṭṭheyyāti  ye kayavikkayā vinaye
paṭikkhittā  na  te  imasmiṃ  atthe adhippetā . kathaṃ kayavikkaye
tiṭṭhati  .  pañcannaṃ  saddhiṃ  pattaṃ vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā kiñci
parikkhāraṃ  vañcaniyaṃ  vā  karonto udayaṃ vā patthayanto parivatteti
evaṃ  kayavikkaye  tiṭṭhati . kathaṃ kayavikkaye na tiṭṭhati . pañcannaṃ
saddhiṃ  pattaṃ  vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā kiñci parikkhāraṃ na vañcaniyaṃ
vā  karonto na udayaṃ vā patthayanto parivatteti evaṃ kayavikkaye
na  tiṭṭhati  .  kayavikkaye na tiṭṭheyyāti kayavikkaye na tiṭṭheyya
na  santiṭṭheyya  kayavikkayaṃ  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya  kayavikkayā  ārato  assa  virato  paṭivirato
nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena cetasā
vihareyyāti kayavikkaye na tiṭṭheyya.
   [762] Upavādaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñcīti katame upavādakarā
kilesā  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā  iddhimanto  dibbacakkhukā
paracittaviduno  te  dūratopi  passanti  āsannāpi  na  dissanti
cetasāpi  cittaṃ  pajānanti  .  devatāpi  kho santi iddhimantiniyo
dibbacakkhukā  paracittaviduniyo  tā  dūratopi  passanti  āsannāpi
na  dissanti  cetasāpi  cittaṃ  pajānanti  . te oḷārikehi vā
kilesehi majjhimehi vā kilesehi sukhumehi vā kilesehi upavadeyyuṃ.
Katame  oḷārikā  kilesā  . kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ
Ime  vuccanti  oḷārikā  kilesā . katame majjhimā kilesā .
Kāmavitakko  byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  ime  vuccanti majjhimā
kilesā  .  katame  sukhumā  kilesā . ñātivitakko janapadavitakko
amaravitakko   parānuddayatāpaṭisaññutto   vitakko   lābhasakkāra-
silokapaṭisaññutto   vitakko   anavaññattipaṭisaññutto   vitakko
ime  vuccanti  sukhumā  kilesā . te oḷārikehi vā kilesehi
majjhimehi vā kilesehi sukhumehi vā kilesehi upavadeyyuṃ 1-.
   {762.1} Upavādaṃ na kareyya upavādakare kilese na kareyya na
janeyya  na  sañjaneyya na nibbatteyya nābhinibbatteyya upavādakare
kilese   pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya
upavādakarehi kilesehi ārato assa virato paṭivirato nikkhanto nissaṭṭho
vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena cetasā vihareyya . kuhiñcīti
kuhiñci  kimhici  katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā vā ajjhattabahiddhā
vāti upavādaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci.
   [763] Gāme ca nābhisajjeyyāti kathaṃ gāme sajjati . idha
bhikkhu  gāme  gihīhi  saṃsaṭṭho  viharati  sahanandī  sahasokī  sukhitesu
sukhito  dukkhitesu  dukkhito uppannesu kiccakaraṇīyesu attanā voyogaṃ
āpajjati  evampi  gāme  sajjati  .  athavā  bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā pattacīvaramādāya gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pāvisati 2-
arakkhiteneva  kāyena  arakkhitāya  vācāya  arakkhitena  cittena
@Footnote: 1 Ma. upavadeyya. 2 Po. Ma. pavisati. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Anupaṭṭhitāya  satiyā  asaṃvutehi  indriyehi  so tatra tatra sajjati
tatra  tatra  gaṇhāti  tatra  tatra  bajjhati tatra tatra anayabyasanaṃ
āpajjati  evampi gāme sajjati . kathaṃ gāme na sajjati . idha
bhikkhu  gāme  gihīhi  asaṃsaṭṭho  viharati na sahanandī na sahasokī na
sukhitesu  sukhito  na  dukkhitesu  dukkhito  uppannesu  kiccakaraṇīyesu
na attanā voyogaṃ āpajjati evampi gāme na sajjati.
   {763.1}   Athavā   bhikkhu   pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā  piṇḍāya  pāvisati
rakkhiteneva  kāyena  rakkhitāya  vācāya  rakkhitena  cittena
upaṭṭhitāya  satiyā  saṃvutehi  indriyehi  so  tatra  tatra  na
sajjati  tatra  tatra  na  gaṇhāti  tatra  tatra  na bajjhati tatra
tatra  na  anayabyasanaṃ  āpajjati  evampi  gāme  na  sajjati .
Gāme  ca  nābhisajjeyyāti  gāme  na sajjeyya na gaṇheyya na
bajjheyya  na  palibajjheyya  agiddho  assa  agadhito  amucchito
anajjhopanno  vītagedho  vigatagedho  cattagedho  .pe. brahmabhūtena
attanā vihareyyāti gāme ca nābhisajjeyya.
   [764]  Lābhakamyā  janaṃ  na lāpayeyyāti katamā lapanā .
Lābhasakkārasilokasannissitassa     pāpicchassa     icchāpakatassa
āmisacakkhukassa lokadhammagarukassa yā paresaṃ ālapanā lapanā sallapanā
ullapanā samullapanā unnahanā samunnahanā ukkāpanā samukkāpanā 1-
anuppiyabhāṇitā  pātukamyatā  muggasūpatā  pāribhaṭyatā  parapiṭṭhimaṃsikatā
@Footnote: 1 Ma. ukkācanā samukkācanā.
Yā  tattha  saṇhavācakatā sakhilavācakatā mettavācakatā apharusavācakatā
ayaṃ vuccati lapanā . apica dvīhi kāraṇehi janaṃ lapati attānaṃ vā nīcaṃ
ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento janaṃ lapati attānaṃ vā uccaṃ ṭhapento paraṃ
nīcaṃ ṭhapento janaṃ lapati.
   {764.1} Kathaṃ attānaṃ nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento janaṃ
lapati  .  tumhe  me  bahūpakārā  ahaṃ  tumhe  nissāya labhāmi
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    yepi    me
aññe  dātuṃ  vā  kātuṃ  vā  maññanti  tumhe  nissāya tumhe
sampassantā  yampi  [1]-  purāṇaṃ  mātāpitikaṃ  nāmadheyyaṃ  tampi
me  antarahitaṃ  tumhehi  ahaññāyāmi  asukassa  kulupako  asukāya
kulupakoti evaṃ attānaṃ nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento janaṃ lapati.
   {764.2} Kathaṃ attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento janaṃ
lapati . ahaṃ tumhākaṃ bahūpakāro tumhe maṃ āgamma buddhaṃ saraṇaṃ gatā
dhammaṃ  saraṇaṃ  gatā  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gatā  pāṇātipātā  paṭiviratā
adinnādānā  paṭiviratā  kāmesumicchācārā  paṭiviratā  musāvādā
paṭiviratā   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  ahaṃ  tumhākaṃ
uddesaṃ  demi  paripucchaṃ demi uposathaṃ ācikkhāmi navakammaṃ adhiṭṭhāmi
atha  ca pana tumhe maṃ ussajjitvā 2- aññe sakkarotha garukarotha
mānetha pūjethāti evampi attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento
janaṃ lapati.
@Footnote: 1 Ma. me. 2 Po. Ma. ujjhitvā.
   {764.3} Lābhakamyā janaṃ na lāpayeyyati lābhahetu [1]- lābhakāraṇā
lābhābhinibbattiyā lābhaṃ paripācento janaṃ na lapayeyya lapanaṃ pajaheyya
vinodeyya byantīkareyya anabhāvaṅgameyya ālapanā 2- ārato assa
virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto
vimariyādikatena cetasā vihareyyāti lābhakamyā janaṃ na lāpayeyya .
Tenāha bhagavā
        kayavikkaye na tiṭṭheyya
        upavādaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci
        gāme ca nābhisajjeyya
        lābhakamyā janaṃ na lāpayeyyāti.
   [765] Na ca katthitā 3- siyā bhikkhu
        na ca vācaṃ payuttaṃ bhāseyya
        pāgabbhiyaṃ na sikkheyya
        kathaṃ viggāhikaṃ na kathayeyya.
   [766] Na ca katthitā siyā bhikkhūti idhekacco katthī hoti vikatthī
so  katthati  [4]-  ahamasmi  sīlasampannoti  vā  vattasampannoti
vā  sīlabbattasampannoti  vā  jātiyā  vā  gottena  vā
kolaputtikena  vā  vaṇṇapokkharatāya vā dhanena vā ajjhenena vā
kammāyatanena  vā  sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena vā sutena vā
paṭibhāṇena   vā  aññataraññatarena  vā  vatthunā  uccākulā
@Footnote: 1 Ma. lābhapaccayā. 2 Ma. lapanā. 3 Ma. katthiko. 4 Ma. vikatthati.
Pabbajitoti  vā  mahābhogakulā  pabbajitoti  vā  uḷārabhogakulā
pabbajitoti  vā  suttantikoti  vā  vinayadharoti  vā  dhammakathikoti
vā  āraññikoti  vā  .pe.  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
lābhīti  vā  katthati vikatthati . evaṃ [1]- na vikattheyya vikatthaṃ
pajaheyya   vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya  katthanā
ārato  assa  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto
visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti  na  ca  katthitā
siyā bhikkhu.
   [767] Na ca vācaṃ payuttaṃ bhāseyyāti katamā payuttavācā.
Idhekacco  cīvarapayuttaṃ  vācaṃ  bhāsati  piṇḍapātapayuttaṃ  vācaṃ bhāsati
senāsanapayuttaṃ   vācaṃ   bhāsati   gilānapaccayabhesajjaparikkhārapayuttaṃ
vācaṃ bhāsati ayaṃ vuccati payuttavācā . athavā cīvarahetu piṇḍapātahetu
senāsanahetu     gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu     saccampi
bhaṇati  musāpi  bhaṇati  pisuṇampi  bhaṇati  apisuṇampi  bhaṇati  pharusampi
bhaṇati  apharusampi  bhaṇati  samphappalāpampi  bhaṇati  asamphappalāpampi
bhaṇati  mantāpi  vācaṃ  bhāsati  ayampi  vuccati  payuttavācā .
Athavā  pasannacitto  paresaṃ  dhammaṃ  deseti  aho vata me dhammaṃ
suṇeyyuṃ  sutvā  ca  dhammaṃ  pasīdeyyuṃ pasannā ca me pasannākāraṃ
kareyyunti  ayaṃ  vuccati  payuttavācā  .  na  ca  vācaṃ  payuttaṃ
bhāseyyāti  antamaso  dhammadesanāvācaṃ  upādāya  payuttavācaṃ  na
@Footnote: 1 Ma. na kattheyya. 2 Ma. katthaṃ.
Bhāseyya  na  katheyya  na  bhaṇeyya  na  dīpayeyya na vohareyya
payuttavācaṃ  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya
payuttavācāya  ārato  assa  virato  paṭivirato nikkhanto nissaṭṭho
vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti  na
ca vācaṃ payuttaṃ bhāseyya.
   [768] Pāgabbhiyaṃ na sikkheyyāti pāgabbhiyanti tīṇi pāgabbhiyāni
kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ cetasikaṃ pāgabbhiyaṃ.
   {768.1}  Katamaṃ  kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ . idhekacco saṅghagatopi
kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ  dasseti  gaṇagatopi  kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ  dasseti
bhojanasālāyapi  kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ  dasseti  jantāgharepi  kāyikaṃ
pāgabbhiyaṃ   dasseti  udakatitthepi  kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ  dasseti
antaragharaṃ   pavisantopi  kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ  dasseti  antaragharaṃ
paviṭṭhopi kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.2} Kathaṃ saṅghagato kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
saṅghagato  acittikārakato  there  bhikkhū  ghaṭṭayantopi  tiṭṭhati
ghaṭṭayantopi  nisīdati  puratopi  tiṭṭhati  puratopi  nisīdati  uccepi
āsane  nisīdati  sasīsaṃ  pārupitvāpi  nisīdati  ṭhitakopi  bhaṇati
bāhāvikkhepakopi bhaṇati evaṃ saṅghagato kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.3} Kathaṃ gaṇagato kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco gaṇagato
acittikārakato  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  anupāhanānaṃ caṅkamantānaṃ saupāhano
Caṅkamati  nīce  caṅkame caṅkamantānaṃ ucce caṅkame caṅkamati chamāyaṃ
caṅkamantānaṃ  caṅkame  caṅkamati  ghaṭṭayantopi  tiṭṭhati  ghaṭṭayantopi
nisīdati  puratopi  tiṭṭhati  puratopi  nisīdati  uccepi āsane nisīdati
sasīsaṃ  pārupitvāpi  nisīdati  ṭhitakopi  bhaṇati  bāhāvikkhepakopi
bhaṇati evaṃ gaṇagato kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.4} Kathaṃ bhojanasālāya kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
bhojanasālāya  acittikārakato  there  bhikkhū anūpakhajja nisīdati navepi
bhikkhū  āsanena  paṭibāhati  ghaṭṭayantopi  tiṭṭhati  ghaṭṭayantopi
nisīdati  puratopi  tiṭṭhati  puratopi  nisīdati  uccepi āsane nisīdati
sasīsaṃ  pārupitvāpi  nisīdati  ṭhitakopi  bhaṇati  bāhāvikkhepakopi
bhaṇati evaṃ bhojanasālāya kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.5} Kathaṃ jantāghare kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
jantāghare  acittikārakato  there  bhikkhū  ghaṭṭayantopi  tiṭṭhati
ghaṭṭayantopi  nisīdati  puratopi  tiṭṭhati  puratopi  nisīdati  uccepi
āsane  nisīdati  anāpucchāpi  kaṭṭhaṃ  pakkhipati  anāpucchāpi  dvāraṃ
pidahati evaṃ jantāghare kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.6} Kathaṃ udakatitthe kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
udakatitthe  acittikārakato  there  bhikkhū  ghaṭṭayantopi  otarati
puratopi  otarati  ghaṭṭayantopi  nhāyati  puratopi  nhāyati  uparipi
nhāyati   ghaṭṭayantopi   uttarati   puratopi  uttarati  uparipi
Uttarati evaṃ udakatitthe kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.7} Kathaṃ antaragharaṃ pavisanto kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
Idhekacco antaragharaṃ pavisanto acittikārakato there bhikkhū ghaṭṭayantopi
gacchati puratopi gacchati vokkammapi therānaṃ bhikkhūnaṃ purato gacchati evaṃ
antaragharaṃ pavisanto kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.8}  Kathaṃ antaragharaṃ paviṭṭho kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
Idhekacco antaragharaṃ paviṭṭho na pavisa bhanteti vuccamāno pavisati na
tiṭṭha  bhanteti  vuccamāno  tiṭṭhati  na  nisīda  bhanteti vuccamāno
nisīdati  anokāsampi  pavisati  anokāsepi  tiṭṭhati  anokāsepi
nisīdati yāni tāni honti kulānaṃ ovarakāni gūḷhāni ca paṭicchannāni
ca  yattha  kulitthiyo  kuladhītāyo  kulasuṇhāyo  kulakumāriyo nisīdanti
tatthapi  sahasā  pavisati  kumārakassapi  sīsaṃ parāmasati evaṃ antaragharaṃ
paviṭṭho kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idaṃ kāyikaṃ pāgabbhiyaṃ.
   {768.9} Katamaṃ vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ. Idhekacco saṅghagatopi vācasikaṃ
pāgabbhiyaṃ  dasseti  gaṇagatopi  vācasikaṃ  pāgabbhiyaṃ dasseti antaragharaṃ
paviṭṭhopi vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.10} Kathaṃ saṅghagato vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
saṅghagato  acittikārakato  there  bhikkhū  anāpucchā vā anajjhiṭṭho
vā  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  bhaṇati pañhaṃ visajjeti pāṭimokkhaṃ
Uddisati  ṭhitakopi  bhaṇati  bāhāvikkhepakopi  bhaṇati  evaṃ  saṅghagato
vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.11} Kathaṃ gaṇagato vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti. Idhekacco
gaṇagato  acittikārakato there bhikkhū anāpucchā vā anajjhiṭṭho vā
ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  bhaṇati  pañhaṃ  visajjeti ṭhitakopi bhaṇati
bāhāvikkhepakopi   bhaṇati   ārāmagatānaṃ   bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ
upāsikānaṃ   dhammaṃ  bhaṇati  pañhaṃ  visajjeti  ṭhitakopi  bhaṇati
bāhāvikkhepakopi bhaṇati evaṃ gaṇagato vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
   {768.12} Kathaṃ antaragharaṃ paviṭṭho vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ dasseti.
Idhekacco antaragharaṃ paviṭṭho itthiṃ vā kumāriṃ vā āha 1- itthannāme
itthaṅgotte  kiṃ  atthi  yāgu atthi bhattaṃ atthi khādanīyaṃ atthi kiṃ
pivissāma  kiṃ  bhuñjissāma kiṃ khādissāma kiṃ vā atthi kiṃ vā me
dassathāti  vippalapati  evaṃ  antaragharaṃ  paviṭṭho  vācasikaṃ  pāgabbhiyaṃ
dasseti. Idaṃ vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ.
   {768.13} Katamaṃ cetasikaṃ pāgabbhiyaṃ. Idhekacco na uccākulā 2-
pabbajito  samāno  uccākulā  3- pabbajitena saddhiṃ sadisaṃ attānaṃ
karoti  cittena  na  mahākulā  pabbajito samāno na mahābhogakulā
pabbajito   samāno   na  uḷārabhogakulā  pabbajito  samāno
uḷārabhogakulā  pabbajitena  saddhiṃ  sadisaṃ attānaṃ karoti cittena na
@Footnote: 1 Ma. evamāha. 2-3 Ma. mahābhogakulā.
Suttantiko  samāno  suttantikena  saddhiṃ  sadisaṃ  attānaṃ  karoti
cittena  na  vinayadharo  samāno  na  dhammakathiko  samāno  na
āraññiko  samāno  na  piṇḍapātiko  samāno  na  paṃsukūliko
samāno  na  tecīvariko  samāno  na  sapadānacāriko  samāno
na  khalupacchābhattiko samāno na nesajjiko samāno na yathāsanthatiko
samāno  yathāsanthatikena  saddhiṃ  sadisaṃ  attānaṃ  karoti  cittena
na  paṭhamassa  jhānassa  lābhī  samāno  paṭhamassa  jhānassa  lābhinā
saddhiṃ  sadisaṃ  attānaṃ  karoti  cittena  na  dutiyassa  jhānassa
lābhī  samāno  na  tatiyassa  jhānassa  lābhī samāno na catutthassa
jhānassa  lābhī  samāno  na  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  lābhī
samāno   na  viññāṇañcāyatanasamāpattiyā  lābhī  samāno  na
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā   lābhī   samāno   na  nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā    lābhī    samāno    nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā   lābhinā   saddhiṃ   sadisaṃ   attānaṃ
karoti cittena idaṃ cetasikaṃ pāgabbhiyaṃ.
   {768.14} Pāgabbhiyaṃ na sikkheyyāti pāgabbhiyaṃ na sikkheyya [1]-
na  ācareyya  na  samācareyya  na  samādāya vatteyya pāgabbhiyaṃ
pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya  pāgabbhiyā
ārato  assa  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto
visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti  pāgabbhiyaṃ  na
sikkheyya.
@Footnote: 1 Ma. na careyya.
   [769] Kathaṃ viggāhikaṃ na kathayeyyāti katamā viggāhikakathā .
Idhekacco evarūpiṃ kathaṃ kattā hoti na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi
.pe. nibbedhehi vā sace pahosīti . Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā viggāhikāya
kho  moggallāna  kathāya  sati  kathābāhullaṃ pāṭikaṅkhaṃ kathābāhulle
sati uddhaccaṃ uddhatassa asaṃvaro asaṃvutassa ārā cittaṃ samādhimhāti.
Kathaṃ  viggāhikaṃ  na kathayeyyāti viggāhikakathaṃ na katheyya na bhaṇeyya
na  dīpayeyya  na  vohareyya  viggāhikakathaṃ  pajaheyya  vinodeyya
byantīkareyya   anabhāvaṅgameyya  viggāhikakathāya  ārato  assa
virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto
vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti kathaṃ viggāhikaṃ na kathayeyya .
Tenāha bhagavā
        na ca katthitā siyā bhikkhu
        na ca vācaṃ payuttaṃ bhāseyya
        pāgabbhiyaṃ na sikkheyya
        kathaṃ viggāhikaṃ na kathayeyyāti.
   [770] Mosavajjena 1- niyyetha
        sampajāno saṭhāni na kayirā
        atha jīvitena paññāya
        sīlabbattena nāññamatimaññe.
   [771]  Mosavajjena niyyethāti mosavajjaṃ vuccati musāvādo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. mosavajje na niyyetha.
Idhekacco  sabhaggato  vā  parisaggato vā .pe. āmisakiñcikkhahetu
vā  sampajānamusā  bhāsitā  hoti  idaṃ  vuccati  mosavajjaṃ .
Apica  tīhākārehi  musāvādo  hoti  pubbeva  tassa  hoti musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā mayā bhaṇitanti imehi tīhākārehi musāvādo hoti.
   {771.1}  Apica  catūhākārehi  pañcahākārehi  chahākārehi
sattahākārehi  aṭṭhahākārehi  musāvādo hoti pubbeva tassa hoti
musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya  khantiṃ  vinidhāya
ruciṃ  vinidhāya  saññaṃ  vinidhāya  bhāvaṃ  imehi  aṭṭhahākārehi
musāvādo hoti . mosavajjena niyyethāti mosavajjena niyyeyya 1-
mosavajjaṃ  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya
mosavajjā  ārato  assa  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho
vippamutto   visaññutto   vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti
mosavajjena niyyetha.
   [772]  Sampajāno  saṭhāni  na  kayirāti katamaṃ sāṭheyyaṃ .
Idhekacco  saṭho  hoti  parisaṭho  yaṃ  tattha saṭhaṃ saṭhatā sāṭheyyaṃ
kakkaratā 2- kakkariyaṃ parikkhattatā parikkhattiyaṃ idaṃ vuccati sāṭheyyaṃ.
Sampajāno  saṭhāni  na  kayirāti  sampajāno  hutvā  sāṭheyyaṃ na
kareyya  na  janeyya  sañjaneyya  na  nibbatteyya nābhinibbatteyya
@Footnote: 1 Ma. na yāyeyya na niyyāyeyya na vaheyya na saṃhareyya. 2 Po. Yu. kakkaritā.
Sāṭheyyaṃ  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya
sāṭheyyā  ārato  assa  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho
vippamutto   visaññutto   vimariyādikatena  cetasā  vihareyyāti
sampajāno saṭhāni na kayirā.
   [773]  Atha  jīvitena  paññāya  sīlabbattena nāññamatimaññeti
athāti  padasandhi  .pe.  padānupubbatāmetaṃ  athāti  .  idhekacco
lūkhajīvikaṃ  jīvanto  paraṃ  paṇītajīvikaṃ  jīvantaṃ  atimaññati  kiṃ  panāyaṃ
bahullājīvo  sabbaṃ  sambhakkhati  seyyathīdaṃ  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phalubījaṃ
aggabījaṃ bījabījameva pañcamaṃ asavicakkadantakuṭasamānappadhānātiṇṇoti 2- .
So  tāya lūkhajīvikāya paraṃ paṇītajīvikaṃ jīvantaṃ atimaññati . idhekacco
paṇītajīvikaṃ  jīvanto  paraṃ  lūkhajīvikaṃ  jīvantaṃ  atimaññati  kiṃ  panāyaṃ
appapuñño  appesakkho  na  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānanti  .  so tāya paṇītajīvikāya paraṃ lūkhajīvikaṃ
jīvantaṃ  atimaññati  .  idhekacco  paññāsampanno hoti so puṭṭho
pañhaṃ visajjeti.
   {773.1}  Tassa  evaṃ  hoti ahamasmi paññāsampanno ime
panaññe  na  paññāsampannāti  .  so  tāya  paññāsampadāya
paraṃ  atimaññati  . idhekacco sīlasampanno hoti pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto
viharati  ācāragocarasampanno aṇumattesu vajjesu bhiyadassāvī samādāya
sikkhati  sikkhāpadesu . tassa evaṃ hoti ahamasmi sīlasampanno ime
@Footnote: 1 Po. Ma. lūkhajīvitaṃ .. paṇītajīvitaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@2 Po. Ma. asanivicakkadantakūṭasamānappadhānenāti.
Panaññe  bhikkhū  dussīlā  pāpadhammāti  .  so  tāya sīlasampadāya
paraṃ  atimaññati  .  idhekacco  vattasampanno  āraññiko  vā
piṇḍapātiko  vā  paṃsukūliko  vā  tecīvariko  vā  sapadānacāriko
vā  khalupacchābhattiko  vā  nesajjiko  vā  yathāsanthatiko vā .
Tassa  evaṃ  hoti  ahamasmi  vattasampanno  ime  panaññe  na
vattasampannāti. So tāya vattasampadāya paraṃ atimaññati.
   {773.2}  Atha jīvitena paññāya sīlabbattena nāññamatimaññeti
lūkhajīvikāya  vā  paṇītajīvikāya  vā  paññāsampadāya vā sīlasampadāya
vā vattasampadāya vā paraṃ nātimaññeyya nāvajāneyya na tena mānaṃ
janeyya  na tena thaddho assa patthaddho paggahitasiroti atha jīvitena
paññāya sīlabbattena nāññamatimaññe. Tenāha bhagavā
        mosavajje na niyyetha
        sampajāno saṭhāni na kayirā
        atha jīvitena paññāya
        sīlabbatena nāññamatimaññeti.
   [774] Sutvā rusito 1- bahuṃ vācaṃ
        samaṇānaṃ vā puthuvacanānaṃ 2-
        pharusena ne na paṭivajjā
        na hi santo paṭisenikaroti 3-.
@Footnote: 1 Ma. rūsito. 2 Sī. Ma. puthjjānaṃ. 3 Ma. paṭiseniṃ karonti.
@Yu. paṭisenikaronti.
   [775]  Sutvā  rusito bahuṃ vācaṃ samaṇānaṃ vā puthuvacanānanti
rusitoti dūsito khuṃsito ghaṭṭito vambhito garahito upavadito. Samaṇānanti
yekeci  ito  bahiddhā  paribbājupagatā  paribbājasamāpannā .
Puthuvacanānanti  khattiyā  ca  brāhmaṇā  ca  vessā ca suddā ca
gahaṭṭhā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca. Te bahukāhi vācāhi
aniṭṭhāhi  akantāhi  amanāpāhi  akkoseyyuṃ  paribhāseyyuṃ roseyyuṃ
viroseyyuṃ [1]- heṭheyyuṃ viheṭheyyuṃ ghāteyyuṃ upaghāteyyuṃ upaghātaṃ
kareyyuṃ  . tesaṃ bahuṃ vācaṃ aniṭṭhaṃ akantaṃ amanāpaṃ sutvā suṇitvā
uggahitvā  upadhārayitvā  upalakkhitvāti  sutvā  rusito  bahuṃ vācaṃ
samaṇānaṃ vā puthuvacanānaṃ.
   [776] Pharusena ne na paṭivajjāti pharusenāti kakkhaḷena . Na
paṭivajjāti  na  paṭibhaṇeyya  akkosantaṃ  na  paccakkoseyya rosantaṃ
na  paṭiroseyya  bhaṇḍanaṃ  na  paṭibhaṇḍeyya  na  kalahaṃ  kareyya na
bhaṇḍanaṃ kareyya na viggahaṃ kareyya na vivādaṃ kareyya na medhagaṃ kareyya
kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagaṃ   pajaheyya   vinodeyya  byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya     kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagā     ārato
assa  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho vippamutto visaññutto
vimariyādikatena cetasā vihareyyāti pharusena ne na paṭivajjā.
   [777]  Na  hi  santo  paṭisenikarotīti  santoti  rāgassa
santattā  santo  dosassa  mohassa  kodhassa  upanāhassa  .pe.
@Footnote: 1 Ma. hiṃseyyuṃ vihiṃseyyuṃ.
Sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ    santattā   samitattā   vūpasamitattā
vijjhātattā   nibbutattā   vigatattā   paṭippassaddhattā  santo
upasanto  vūpasanto  nibbuto  paṭippassaddhoti  santo  .  na  hi
santo  paṭisenikarotīti  santo  paṭiseniṃ  paṭimallaṃ paṭikaṇṭakaṃ paṭipakkhaṃ
na  karoti  na  janeti na sañjaneti na nibbatteti nābhinibbattetīti
na hi santo paṭisenikaroti. Tenāha bhagavā
        sutvā rusito bahuṃ vācaṃ
        samaṇānaṃ vā puthuvacanānaṃ
        pharusena ne na paṭivajjā
        na hi santo paṭisenikarotīti.
   [778] Etañca dhammamaññāya
        vicinaṃ bhikkhu sadā sato sikkhe
        santīti nibbutiṃ ñatvā
        sāsane gotamassa nappamajjeyya.
   [779]  Etañca  dhammamaññāyāti  etanti  ācikkhitaṃ  desitaṃ
paññāpitaṃ  paṭṭhapitaṃ  vivaṭaṃ  vibhattaṃ  uttānīkataṃ  pakāsitaṃ  .
Dhammamaññāyāti  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ
katvāti  evampi  etañca  dhammamaññāya  . athavā samañca visamañca
pathañca   vipathañca   sāvajjañca   anavajjañca  hīnañca  paṇītañca
kaṇhañca  sukkañca  viññūgarahitañca  viññūpasatthañca  dhammaṃ  aññāya
Jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ katvāti evampi
etañca  dhammamaññāya  .  athavā  sammāpaṭipadaṃ  anulomapaṭipadaṃ
apaccanīkapaṭipadaṃ  [1]-  anvatthapaṭipadaṃ  dhammānudhammapaṭipadaṃ  sīlesu
paripūrikāritaṃ  indriyesu guttadvārataṃ bhojane mattaññutaṃ jāgariyānuyogaṃ
satisampajaññaṃ   cattāro   satipaṭṭhāne  cattāro  sammappadhāne
cattāro   iddhippāde   pañcindriyāni  pañca  balāni  satta
bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  nibbānañca  nibbānagāminiñca
paṭipadaṃ  dhammaṃ  aññāya  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā vibhāvayitvā
vibhūtaṃ katvāti evampi etañca dhammamaññāya.
   [780]  Vicinaṃ  bhikkhu  sadā sato sikkheti vicinanti vicinanto
pavicinanto  tulayanto  tīrayanto  vibhāvayanto  vibhūtaṃ  karonto
sabbe  saṅkhārā  aniccāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti  vicinanto  pavicinanto  tulayanto tīrayanto vibhāvayanto
vibhūtaṃ  karontoti  vicinaṃ  bhikkhu  . sadāti sadā sabbadā sabbakālaṃ
.pe.  pacchime  vayokhandhe . satoti catūhi kāraṇehi sato kāye
kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  .pe.  so  vuccati  sato .
Sikkheti  tisso  sikkhā  adhisīlasikkhā  adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā
.pe.  ayaṃ  adhipaññāsikkhā  .  imā  tisso sikkhā āvajjanto
sikkheyya  .pe.  sikkheyya  ācareyya  samācareyya  samādāya
vatteyyāti vicinaṃ bhikkhu sadā sato sikkhe.
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapaṭipadaṃ.
   [781]  Santīti  nibbutiṃ  ñatvāti  rāgassa  nibbutiṃ  santīti
ñatvā  dosassa  mohassa  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  nibbutiṃ
santīti  ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ
katvāti santīti nibbutiṃ ñatvā.
   [782]  Sāsane  gotamassa  nappamajjeyyāti  gotamasāsane
buddhasāsane  jinasāsane tathāgatasāsane devasāsane arahantasāsane .
Nappamajjeyyāti   sakkaccakārī   assa  sātaccakārī  aṭṭhitakārī
anolīnavuttiko  anikkhittacchando  anikkhittadhuro  appamatto  kusalesu
dhammesu kadāhaṃ aparipūraṃ vā sīlakkhandhaṃ paripūreyyaṃ .pe. aparipūraṃ vā
samādhikkhandhaṃ   paññākkhandhaṃ   vimuttikkhandhaṃ   vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ
kadāhaṃ  apariññātaṃ  vā  dukkhaṃ  parijāneyyaṃ appahīne vā kilese
pajaheyyaṃ  abhāvitaṃ  vā  maggaṃ  bhāveyyaṃ  asacchikataṃ  vā  nirodhaṃ
sacchikareyyanti yo tattha chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī
ca  thāmo  ca  appaṭivānī  ca  satisampajaññañca  ātappaṃ  padhānaṃ
adhiṭṭhānaṃ  anuyogo  appamādo kusalesu dhammesūti sāsane gotamassa
nappamajjeyya. Tenāha bhagavā
        etañca dhammamaññāya
        vicinaṃ bhikkhu sadā sato sikkhe
        santīti nibbutiṃ ñatvā
        sāsane gotamassa nappamajjeyyāti.
   [783] Abhibhū hi so anabhibhūto
        sakkhidhammaṃ anītihamadassī
        tasmā hi tassa bhagavato sāsane
        appamatto sadā namassamanusikkheti bhagavā.
   [784]  Abhibhū hi so anabhibhūtoti abhibhūtarūpā 1- abhibhūtasaddā
abhibhūtagandhā  abhibhūtarasā  abhibhūtaphoṭṭhabbā  abhibhūtadhammā  abhibhū  1-
anabhibhūto kehici kilesehi abhibhū hi pāpake akusale dhamme saṅkilesike
ponobbhavike  sadare  dukkhavipāke āyatiṃ jātijarāmaraṇīyeti abhibhū hi
so anabhibhūto.
   [785]  Sakkhidhammaṃ  anītihamadassīti  sakkhidhammanti  na  itihitihaṃ
na  itikirāya  na  paramparāya  na  piṭakasampadāya  na takkahetu na
nayahetu  na  ākāraparivitakkena  na  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  sāmaṃ
sayamabhiññātaṃ  attapaccakkhaṃ  dhammaṃ  addasi  addakkhi  apassi paṭivijjhīti
sakkhidhammaṃ anītihamadassī.
   [786]  Tasmā  hi  tassa bhagavato sāsaneti tasmāti tasmā
taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā . tassa bhagavato sāsaneti
tassa  bhagavato sāsane gotamasāsane buddhasāsane jinasāsane tathāgata
sāsane devasāsane arahantasāsaneti tasmā hi tassa bhagavato sāsane.
@Footnote:1-1 ekavacanavasena kattabbaṃ. Ma. Yu. abhibhūti rūpābhibhū saddābhibhū gandhābhibhū rasābhibhū
@phoṭṭhabbābhibhū dhammābhibhū.
   [787]  Appamatto sadā namassamanusikkheti bhagavāti appamattoti
sakkaccakārī  assa  .pe.  appamatto  kusalesu  dhammesu .
Sadāti  sadā  sabbadā  .pe.  pacchime  vayokhandhe  . namassanti
kāyena vā namassamāno vācāya vā namassamāno cittena vā namassamāno
anvatthapaṭipattiyā  [1]-  namassamāno  dhammānudhammapaṭipattiyā  [2]-
namassamāno  sakkāramāno  3-  garukāramāno  4-  mānayamāno
pūjayamāno  apacāyamāno  .  anusikkheti tisso sikkhā adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .pe.  ayaṃ  adhipaññāsikkhā . imā
tisso sikkhā āvajjanto sikkheyya .pe. sacchikātabbaṃ sacchikaronto
sikkheyya [5]- ācareyya samācareyya samādāya vatteyya. Bhagavāti
gāravādhivacanaṃ  .pe.  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti appamatto
sadā namassamanusikkheti bhagavā. Tenāha bhagavā
        abhibhū hi so anabhibhūto
        sakkhidhammaṃ anītihamadassī
        tasmā hi tassa bhagavato sāsane
        appamatto sadā namassamanusikkheti bhagavāti.
       Cuddasamo tuvaṭakasuttaniddeso niṭṭhito.
         ------------------
@Footnote: 1-2 Ma. vāsaddo atthi. 3 Ma. sakkurumāno. 4 Ma. garukurumāno. 5 Ma. careyya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 409-487. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=8220              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=8220              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=699&items=89              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=699              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8634              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8634              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]