ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

         Cuddasamo tuvatakasuttaniddeso
   [699] Pucchami tam adiccabandhum
         vivekam santipadanca mahesim
         katham disva nibbati bhikkhu
         anupadiyano lokasmim kinci.
   [700]  Pucchami  tam  adiccabandhunti  pucchati tisso puccha
aditthajotana puccha ditthasamsandana puccha vimaticchedana puccha.
   Katama  aditthajotana  puccha  .  pakatiya  lakkhanam  anatam
hoti  adittham  atulitam  atiritam  avibhutam  avibhavitam  tassa  nanaya
dassanaya  tulanaya  tiranaya  vibhavanaya  panham  pucchati  ayam
aditthajotana puccha.
   {700.2}  Katama  ditthasamsandana  puccha . pakatiya lakkhanam
natam  hoti  dittham  tulitam  tiritam  vibhutam vibhavitam annehi panditehi
saddhim samsandanatthaya panham pucchati ayam ditthasamsandana puccha.
   Katama vimaticchedana puccha . pakatiya samsayapakkhanno 1- hoti
vimatipakkhanno dvelhakajato evam nu kho na nu kho kinnu kho katham nu
khoti so vimaticchedanatthaya panham pucchati ayam vimaticchedana puccha.
Ima tisso puccha.
   {700.4}  Aparapi  tisso puccha manussapuccha amanussapuccha
nimmitapuccha.
@Footnote: 1 Ma. samsayapakkhando. Yu. .. pakkhanto.
   Katama  manussapuccha  .  manussa buddham bhagavantam upasankamitva
panham  pucchanti bhikkhu pucchanti bhikkhuniyo pucchanti upasaka pucchanti
upasikayo  pucchanti  rajano pucchanti khattiya pucchanti brahmana
pucchanti  vessa pucchanti sudda pucchanti gahattha pucchanti pabbajita
pucchanti ayam manussapuccha.
   {700.6}  Katama  amanussapuccha . amanussa buddham bhagavantam
upasankamitva  panham  pucchanti  naga  pucchanti  supanna  pucchanti
yakkha  pucchanti  asura  pucchanti  gandhabba  pucchanti maharajano
pucchanti  inda  pucchanti  brahmano  pucchanti  devatayo pucchanti
ayam amanussapuccha.
   {700.7} Katama nimmitapuccha . yam bhagava rupam abhinimminati
manomayam sabbangapaccangam ahinindriyam [1]- so nimmito buddham bhagavantam
upasankamitva panham pucchati bhagava [2]- visajjeti ayam nimmitapuccha.
Ima tisso puccha.
   Aparapi tisso puccha attatthapuccha paratthapuccha ubhayatthapuccha.
   Aparapi  tisso  puccha  ditthadhammikatthapuccha samparayikatthapuccha
paramatthapuccha.
   {700.8} Aparapi tisso puccha anavajjatthapuccha nikkilesatthapuccha
vodanatthapuccha.
@Footnote: 1 Ma. tam. 2 Ma. Yu. tassa.
   Aparapi tisso puccha atitapuccha anagatapuccha paccuppannapuccha.
   Aparapi  tisso  puccha  ajjhattapuccha bahiddhapuccha ajjhatta-
bahiddhapuccha.
   {700.9}  Aparapi  tisso  puccha  kusalapuccha akusalapuccha
abyakatapuccha.
   Aparapi tisso puccha khandhapuccha dhatupuccha ayatanapuccha
   aparapi  tisso  puccha  satipatthanapuccha  sammappadhanapuccha
iddhippadapuccha.
   {700.10}  Aparapi  tisso  puccha indriyapuccha balapuccha
bojjhangapuccha.
   Aparapi tisso puccha maggapuccha phalapuccha nibbanapuccha.
   Pucchami tanti tam pucchami tam yacami tam ajjhesami tam pasademi
tam kathayassu meti pucchami tam.
   Adiccabandhunti adicco vuccati suriyo. Suriyo gotamo gottena
bhagavapi gotamo gottena . bhagava suriyassa gottanatako gottabandhu
tasma buddho adiccabandhuti. Pucchami tam adiccabandhum.
   [701] Vivekam santipadanca mahesinti vivekoti 1- tayo viveka
@Footnote: 1 Ma. vivekati.
Kayaviveko cittaviveko upadhiviveko.
   {701.1} Katamo kayaviveko . Idha bhikkhu vivittam senasanam bhajati
arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram  giriguham susanam vanapattham abbhokasam
palalapunjam kayena ca vivitto viharati so eko gacchati eko titthati
eko nisidati eko seyyam kappeti eko gamam pindaya pavisati eko
patikkamati  eko raho nisidati eko cankamam adhitthati eko carati
viharati iriyati vattati paleti yapeti yapeti ayam kayaviveko.
   {701.2} Katamo cittaviveko. Pathamam jhanam samapannassa nivaranehi
cittam  vivittam  hoti  dutiyam  jhanam samapannassa vitakkavicarehi cittam
vivittam  hoti  tatiyam  jhanam  samapannassa pitiya cittam vivittam hoti
catuttham  jhanam  samapannassa  sukhadukkhehi  cittam  vivittam  hoti
akasanancayatanam    samapannassa   rupasannaya   patighasannaya
nanattasannaya  cittam  vivittam  hoti  vinnanancayatanam  samapannassa
akasanancayatanasannaya  cittam  vivittam  hoti  akincannayatanam
samapannassa   vinnanancayatanasannaya   cittam   vivittam   hoti
nevasannanasannayatanam    samapannassa    akincannayatanasannaya
cittam  vivittam  hoti  sotapannassa  sakkayaditthiya  vicikicchaya
silabbattaparamasa  ditthanusaya  vicikicchanusaya  tadekatthehi  ca
kilesehi cittam vivittam hoti sakadagamissa olarika kamaragasannojana
Patighasannojana    olarika   kamaraganusaya   patighanusaya
tadekatthehi  ca  kilesehi  cittam  vivittam  hoti  anagamissa
anusahagata   kamaragasannojana   patighasannojana   anusahagata
kamaraganusaya  patighanusaya  tadekatthehi  ca  kilesehi  cittam
vivittam hoti arahato ruparaga aruparaga mana uddhacca avijjaya
mananusaya  bhavaraganusaya  avijjanusaya  tadekatthehi ca kilesehi
bahiddha ca sabbanimittehi cittam vivittam hoti ayam cittaviveko.
   {701.3} Katamo upadhiviveko . upadhi vuccanti 1- kilesa ca
khandha ca abhisankhara ca . upadhiviveko vuccati amatam nibbanam yo so
sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho
nibbanam ayam upadhiviveko.
   {701.4} Kayaviveko ca vupakatthakayanam 2- nekkhammabhiratanam
cittaviveko  ca  parisuddhacittanam  paramavodanappattanam upadhiviveko ca
nirupadhinam puggalanam visankharagatanam.
   {701.5} Santiti ekena akarena santipi santipadampi tanneva
amatam  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  .  vuttam  hetam  bhagavata
santametam  padam  panitametam  padam  yadidam  sabbasankharasamatho  sabbupadhi-
patinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbananti  . athava
@Footnote: 1 Ma. vuccati. 2 Ma. vivekatthakayanam.
Aparena  akarena  ye  dhamma  santadhigamaya  santiphusanaya
santisacchikiriyaya   samvattanti   seyyathidam  cattaro  satipatthana
cattaro   sammappadhana  cattaro  iddhippada  pancindriyani
panca  balani  satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko  maggo ime
vuccanti  santipadam  tanapadam  lenapadam  saranapadam  abhayapadam  accutapadam
amatapadam nibbanapadam.
   {701.6} Mahesinti mahesi bhagava . Mahantam silakkhandham esi 1-
gavesi  pariyesiti  mahesi . mahantam samadhikkhandham mahantam pannakkhandham
mahantam  vimuttikkhandham  mahantam  vimuttinanadassanakkhandham  esi  gavesi
pariyesiti mahesi . mahato tamokayassa padalanam mahato vippallasassa
pabhedanam  2-  mahato  tanhasallassa  abbuhanam  3-  mahato
ditthisanghatassa  vinivedhanam  mahato  manaddhajassa  pavahanam 4- mahato
abhisankharassa  vupasamanam  5- mahato oghassa nittharanam mahato bharassa
nikkhepanam  mahato  samsaravattassa  upacchedam  mahato  santapassa
nibbapanam  mahato  parilahassa  patippassaddhim  mahato  dhammaddhajassa
ussapanam  esi  gavesi  pariyesiti  mahesi . mahante satipatthane
mahante  sammappadhane  mahante  iddhippade  mahantani  indriyani
mahantani  balani  mahante  bojjhange  mahantam  ariyam  atthangikam
maggam  mahantam  paramattham  amatam  nibbanam  esi  gavesi  pariyesiti
mahesi  .  mahesakkhehi  va sattehi esito gavesito pariyesito
@Footnote: 1 Ma. esi gavesi pariyesi. 2 Ma. bhedanam. 3 Ma. abbahanam. 4 Ma. papatanam.
@5 Po. Ma. vupasamam.
Kaham buddho kaham bhagava kaham devadevo kaham narasabhoti mahesiti vivekam
santipadanca mahesim.
   [702]  Katham  disva  nibbati  bhikkhuti katham disva passitva
tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva attano ragam nibbapeti
dosam  nibbapeti  moham  nibbapeti  kodham  upanaham  makkham palasam
issam  macchariyam  mayam  satheyyam  thammam sarambham manam atimanam madam
pamadam sabbe kilese sabbe duccarite sabbe darathe sabbe parilahe
sabbe  santape  sabbakusalabhisankhare  nibbapeti sameti upasameti
vupasameti  patippassambheti  .  bhikkhuti  kalyanaputhujjano  va  bhikkhu
sekho va bhikkhuti katham disva nibbati bhikkhu.
   [703]  Anupadiyano  lokasmim  kinciti  catuhi  upadanehi
anupadiyamano  agganhayamano  aparamasayamano  1-  [2]- .
Lokasminti  apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke
ayatanaloke  .  kinciti  kinci  rupagatam  vedanagatam  sannagatam
sankharagatam   vinnanagatanti  anupadiyano  lokasmim  kinci  .
Tenaha so nimmito
         pucchami tam adiccabandhum
         vivekam santipadanca mahesim
         katham disva nibbati bhikkhu
         anupadiyano lokasmim kinciti.
@Footnote: 1 Po. Ma. aparamasamano. 2 Ma. anabhinivisamano.
   [704] Mulam papancasankhayati bhagava
         manta asmiti sabbamuparuddhe 1-
         yakaci tanha ajjhattam
         tasam vinaya sada sato sikkhe.
   [705]  Mulam  papancasankhayati  bhagava  manta  asmiti
sabbamuparuddheti   papancayeva   papancasankha   tanhapapancasankha
ditthipapancasankha.
   {705.1}  Katamam  tanhapapancassa  mulam  .  avijja  mulam
ayonisomanasikaro  mulam  asmimano  mulam  ahirikam  mulam  anottappam
mulam uddhaccam mulam idam tanhapapancassa mulam.
   {705.2}  Katamam  ditthipapancassa  mulam  .  avijja  mulam
ayonisomanasikaro  mulam  asmimano  mulam  ahirikam  mulam  anottappam
mulam uddhaccam mulam idam ditthipapancassa mulam.
   {705.3} Bhagavati garavadhivacanam . apica bhaggaragoti bhagava.
Bhaggadosoti bhagava . bhaggamohoti bhagava . bhaggamanoti bhagava .
Bhaggaditthiti bhagava . bhaggakantakoti bhagava . bhaggakilesoti bhagava.
Bhaji  vibhaji  pativibhaji  2- dhammaratananti bhagava . bhavanam antakaroti
bhagava . bhavitakayoti bhagava . bhavitasiloti 3- bhavitacittoti 4-
bhavitapannoti  bhagava  .  bhaji  5-  va  bhagava arannavanapatthani
@Footnote: 1 Ma. Yu. rundhe. 2 Po. Ma. pavibhaji. 3-4 Ma. itisaddo natthi.
@5 Po. Ma. Yu. bhagi.
Patthani  pantani senasanani appasaddani appanigghosani vijanavatani
manussarahaseyyakani  patisallanasarupaniti  bhagava  .  bhagi  va
bhagava civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti
bhagava  .  bhagi  va  bhagava  attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
adhisilassa  adhicittassa  adhipannayati  bhagava  .  bhagi va bhagava
catunnam  jhananam  catunnam  appamannanam  catunnam  arupasamapattinanti
bhagava  .  bhagi  va  bhagava  atthannam  vimokkhanam  atthannam
abhibhayatananam  navannam  anupubbaviharasamapattinanti  bhagava  .  bhagi
va   bhagava  dasannam  sannabhavananam  dasannam  kasinasamapattinam
anapanassatisamadhissa asubhasamapattiyati bhagava.
   {705.4}  Bhagi  va  bhagava  catunnam satipatthananam catunnam
sammappadhananam   catunnam   iddhippadanam   pancannam   indriyanam
pancannam  balanam  sattannam  bojjhanganam  ariyassa  atthangikassa
maggassati  bhagava  .  bhagi  va  bhagava  dasannam  tathagatabalanam
catunnam   vesarajjanam  catunnam  patisambhidanam  channam  abhinnanam
channam  buddhadhammananti  bhagava  . bhagavati netam namam matara katam
na  pitara  katam na bhatara katam na bhaginiya katam na mittamaccehi
katam  na  natisalohitehi katam na samanabrahmanehi katam na devatahi
katam  vimokkhantikametam  buddhanam  bhagavantanam  bodhiya  mule  saha
sabbannutananassa    patilabha   sacchika   pannatti   yadidam
bhagavati [1]-.
   {705.5} Manta asmiti sabbamuparuddheti manta vuccati panna ya
@Footnote: 1 Ma. Yu. mulam papancasankhaya iti bhagava.
Panna  pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi .
Asmiti  rupe asmiti mano asmiti chando asmiti anusayo vedanaya
sannaya  sankharesu  vinnane  asmiti  mano  asmiti  chando
asmiti  anusayo  .  mulam  papancasankhayati  bhagava  manta asmiti
sabbamuparuddheti   papancasankhaya   mulanca   asmimananca  mantaya
sabbam  ruddheyya  uparuddheyya  nirodheyya  vupasameyya  atthangameyya
patippassambheyyati  mulam  papancasankhayati  bhagava  manta  asmiti
sabbamuparuddhe.
   [706]  Yakaci  tanha  ajjhattanti yakaciti sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  asesam  nissesam  pariyadayavacanametam  yakaciti .
Tanhati  rupatanha  .pe.  dhammatanha  .  ajjhattanti  ajjhattam
samutthati  1-  sa  tanhati  ajjhattam . athava ajjhattikam vuccati
cittam  yam cittam mano manasam hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam
vinnanam  vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  .  cittena
manasa sa tanha sahagata sahajata samsattha sampayutta ekuppada
ekanirodha  ekavatthuka  ekarammanatipi  ajjhattanti  yakaci
tanha ajjhattam.
   [707]  Tasam  vinaya  sada  sato  sikkheti  sadati sada
sabbada  sabbakalam  niccakalam  dhuvakalam  satatam  samitam  abbokinnam
pokhanupokham  udakummikajatam  avici  santati  sahitam  phusitam  purebhattam
@Footnote: 1 Ma. ajjhattasamutthana va.
Pacchabhattam  purimayamam  majjhimayamam  pacchimayamam  kale junhe vasse
hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime vayokhandhe.
Satoti  catuhi  karanehi  sato  kaye  kayanupassanasatipatthanam
bhavento  sato  vedanasu  citte dhammesu dhammanupassanasatipatthanam
bhavento  sato . aparehipi catuhi karanehi sato asatiparivajjanaya
sato  satikaraniyanam  dhammanam  katatta  sato  satipatipakkhanam dhammanam
hatatta  sato satinimittanam dhammanam asammutthatta sato . aparehipi
catuhi karanehi sato satiya samannagatatta sato satiya visitatta 1-
sato satiya pagunnataya sato satiya apaccorohanataya sato.
   {707.1} Aparehipi catuhi karanehi sato satatta sato santatta
sato  samitatta sato santadhammasamannagatatta sato . buddhanussatiya
sato  dhammanussatiya  sato sanghanussatiya sato silanussatiya sato
caganussatiya  sato  devatanussatiya  sato  anapanassatiya
sato  maranassatiya  sato  kayagatasatiya  sato  upasamanussatiya
sato . ya sati anussati patissati sati saranata dharanata apilapanata
asammussanata  sati  satindriyam  satibalam  sammasati  satisambojjhango
ekayanamaggo ayam vuccati sati . imaya satiya upeto hoti samupeto
upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato so vuccati sato.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vasitatta.
   {707.2}  Sikkheti tisso sikkha adhisilasikkha adhicittasikkha
adhipannasikkha  .  katama  adhisilasikkha . idha bhikkhu silava hoti
patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno anumattesu vajjesu
bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  khuddako  silakkhandho
mahanto silakkhandho silam patittha adi caranam samyamo samvaro mukham pamukham
kusalanam dhammanam samapattiya ayam adhisilasikkha.
   {707.3} Katama adhicittasikkha. Idha bhikkhu vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa
ca  pahana  dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja viharati ayam adhicittasikkha.
   {707.4} Katama adhipannasikkha . idha bhikkhu pannava hoti
udayatthagaminiya   pannaya   samannagato  ariyaya  nibbedhikaya
sammadukkhakkhayagaminiya  so  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati ayam
dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam
Pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam pajanati ime
asavati  yathabhutam  pajanati  ayam asavasamudayoti yathabhutam pajanati
ayam  asavanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhagamini
patipadati yathabhutam pajanati ayam adhipannasikkha.
   {707.5} Tasam vinaya sada sato sikkheti tasam tanhanam vinayaya
pativinayaya   pahanaya  vupasamaya  patinissaggaya  patippassaddhiya
adhisilampi  sikkheyya  adhicittampi  sikkheyya  adhipannampi  sikkheyya
ima  tisso sikkha avajjento sikkheyya jananto 1- sikkheyya
passanto  sikkheyya  paccavekkhanto  sikkheyya  cittam  adhitthahanto
sikkheyya  saddhaya  adhimuccanto  sikkheyya  viriyam  pagganhanto
sikkheyya   satim  upatthapento  sikkheyya  cittam  samadahanto
sikkheyya  pannaya  pajananto  sikkheyya  abhinneyyam  abhijananto
sikkheyya  parinneyyam  parijananto  sikkheyya  pahatabbam  pajahanto
sikkheyya  bhavetabbam  bhavento sikkheyya sacchikatabbam sacchikaronto
sikkheyya   acareyya   samacareyya   samadaya   vatteyyati
tasam vinaya sada sato sikkhe. Tenaha bhagava
         mulam papancasankhayati bhagava
         manta asmiti sabbamuparuddhe
         yakaci tanha ajjhattam
         tasam vinaya sada sato sikkheti.
@Footnote: 1 Ma. pajananto.
   [708] Yankinci dhammamabhijanna
         ajjhattam athavapi bahiddha
         na tena thamam kubbetha
         na hi sa nibbuti satam vutta.
   [709]  Yankinci  dhammamabhijanna  ajjhattanti  yankinci attano
gunam janeyya kusale va dhamme abyakate va dhamme.
   {709.1} Katame attano guna. Uccakula pabbajito va assa 1-
mahakula  pabbajito  va  assa  mahabhogakula pabbajito va assa
ularabhogakula  pabbajito va assa nato yasassi gahatthapabbajitananti
va   assa   labhimhi   civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajja-
parikkharananti va assa suttantiko va assa vinayadharo va assa
dhammakathiko  va  assa aranniko va assa pindapatiko va assa
pamsukuliko  va assa tecivariko va assa sapadanacariko va assa
khalupacchabhattiko  va  assa nesajjiko va assa yathasanthatiko va
assa  pathamassa  jhanassa  labhiti va assa dutiyassa jhanassa labhiti
va  assa  tatiyassa  jhanassa  labhiti va assa catutthassa jhanassa
labhiti  va  assa  akasanancayatanasamapattiya  labhiti va assa
vinnanancayatanasamapattiya akincannayatanasamapattiya
nevasannanasannayatanasamapattiya labhiti va assa ime vuccanti attano
@Footnote: 1 Ma. assam. ito param evam natabbam.
Guna  .  yankinci  attano  gunam janeyya ajaneyya vijaneyya
pativijaneyya  pativijjheyyati  yankinci  dhammamabhijanna  ajjhattam .
Athavapi bahiddhati upajjhayassa va acariyassa va te guna assuti
ajjhattam athavapi bahiddha.
   [710] Na tena thamam kubbethati attano va gunena paresam
va  gunena  thamam na kareyya thambham na kareyya manam na kareyya
unnatim  na  kareyya unnamam na kareyya na tena manam janeyya na
tena thaddho assa patthaddho paggahitasiroti na tena thamam kubbetha.
   [711]  Na  hi  sa  nibbuti  satam vuttati satanam santanam
sappurisanam  buddhanam buddhasavakanam paccekabuddhanam sa nibbuti 1- na
vutta  nappavutta  na  acikkhita  na  desita na pannapita na
patthapita  na  vivata  na  vibhatta  na  uttanikata nappakasitati
na hi sa nibbuti satam vutta. Tenaha bhagava
         yankinci dhammamabhijanna
         ajjhattam athavapi bahiddha
         na tena manam kubbetha
         na hi sa nibbuti satam vuttati.
   [712] Seyyo na tena manneyya
         niceyyo athavapi sarikkho
@Footnote: 1 Po. Ma. nibutiti.
         Puttho 1- anekarupehi
         natumanam vikappayam titthe.
   [713] Seyyo na tena manneyyati seyyohamasmiti manam 2-
na janeyya jatiya va gottena va kolaputtikena va vannapokkharataya
va dhanena va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va
vijjatthanena  va  sutena va patibhanena va annatarannatarena va
vatthunati seyyo na tena manneyya.
   [714]  Niceyyo  athavapi  sarikkhoti  hinohamasmiti  omanam
na  janeyya  jatiya  va  gottena  va .pe. annatarannatarena
va  vatthuna sadisohamasmiti manam na janeyya jatiya va gottena
va  kolaputtikena  va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena
va  kammayatanena  va sippayatanena va vijjatthanena va sutena
va  patibhanena  va  annatarannatarena  va  vatthunati  niceyyo
athavapi sarikkho.
   [715]  Puttho  anekarupehiti  anekavidhehi akarehi puttho
pareto samohito samannagatoti puttho anekarupehi.
   [716]  Natumanam  vikappayam tittheti atumano vuccati atta
attanam  kappento  vikappento vikappam apajjanto na tittheyyati
natumanam vikappayam titthe. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. Yu. phuttho . 2 Ma. atimanam.
         Seyyo na tena manneyya
         niceyyo athavapi sarikkho
         puttho anekarupehi
         natumanam vikappayam tittheti.
   [717] Ajjhattameva upasame
         nannato bhikkhu santimeseyya
         ajjhattam upasantassa
         natthi attam 1- kuto nirattam 2- va.
   [718]  Ajjhattameva  upasameti  ajjhattam ragam sameyya dosam
sameyya  moham  sameyya  kodham upanaham makkham palasam issam macchariyam
mayam  satheyyam  thambham  sarambham  manam atimanam madam pamadam sabbe
kilese  sabbe  duccarite  sabbe  darathe sabbe parilahe sabbe
santape  sabbakusalabhisankhare  sameyya  upasameyya  vupasameyya
nibbapeyya patippassambheyyati ajjhattameva upasame.
   [719]  Nannato bhikkhu santimeseyyati annato asuddhimaggena
micchapatipadaya  aniyyanapathena  annatra  satipatthanehi  annatra
sammappadhanehi   annatra   iddhippadehi   annatra  indriyehi
annatra  balehi  annatra  bojjhangehi  annatra  ariya atthangika
magga  santim  upasantim  vupasantim  nibbutim  patippassaddhim na eseyya
na gaveseyya na pariyeseyyati nannato bhikkhu santimeseyya.
@Footnote: 1 Ma. atta . 2 Ma. niratta.
   [720] Ajjhattam upasantassati ajjhattam ragam santassa 1- dosam
santassa  1-  .pe.  sabbakusalabhisankhare  santassa  upasantassa
vupasantassa nibbutassa patippassaddhassati 2- ajjhattam upasantassa.
   [721]  Natthi  attam kuto nirattam vati natthiti patikkhepo .
Attanti  sassataditthi  3-  natthi  nirattanti  ucchedaditthi  natthi .
Attati  gahitam  natthi nirattati muncitabbam natthi . yassa natthi 4-
gahitam  tassa  natthi  muncitabbam  .  yassatthi  muncitabbam  tassatthi
gahitam  .  gahamuncanam  samatikkanto araha vuddhiparihanim vitivatto .
So  vutthavaso  cinnacarano  .pe.  natthi  tassa  punabbhavoti
natthi attam kuto nirattam va. Tenaha bhagava
         ajjhattameva upasame
         nannato bhikkhu santimeseyya
         ajjhattam upasantassa
         natthi attam kuto nirattam vati.
   [722] Majjhe yatha samuddassa
         umi no jayati thito hoti
         evam thito anejassa
         ussadam bhikkhu na kareyya kuhinci.
   [723]  Majjhe yatha samuddassa umi no jayati thito hotiti
samuddo   caturasitiyojanasahassani  ubbedhena  gambhiro  hettha
@Footnote: 1 Po. Yu. upasantassa. 2 Ma. patippassiddhiyati. 3 Po. Ma. attati
@attaditthi. 4 Ma. yassatthi.
Cattalisayojanasahassani   udakam   macchakacchapehi   kampati   upari
cattalisayojanasahassani  udakam  vatehi  kampati  majjhe  cattari
yojanasahassani  udakam  na  kampati  na vikampati na calati na vedhati
na  pavedhati  na  sampavedhati  anerito  aghattito acalito alulito
abhanto  vupasanto  tatra  umi  no  jayati thito hoti samuddoti
evampi  majjhe  yatha  samuddassa  umi no jayati thito hoti .
Athava  sattannam  pabbatanam  antarikasu  sidantarasamuddo  1-  tatra
udakam  na  kampati  na vikampati na calati na vedhati na pavedhati na
sampavedhati   anerito  aghattito  acalito  alulito  abhanto
vupasanto  tatra  umi  no  jayati  thito hoti samuddoti evampi
majjhe yatha samuddassa umi no jayati thito hoti.
   [724] Evam thito anejassati evanti opammasampatipadana.
Thitoti   labhepi   na   kampati   alabhepi   na   kampati
yasepi  na  kampati  ayasepi  na  kampati  pasamsayapi  na  kampati
nindayapi  na  kampati  sukhepi  na  kampati  dukkhepi  na  kampati
na  vikampati  na  calati  na  vedhati  na  pavedhati na sampavedhatiti
evam thito . anejassati eja vuccati tanha yo rago sarago
.pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  .  yassesa  eja  tanha
pahina  [2]-  samucchinna  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina  daddha  so  vuccati  anejo  .  ejaya  pahinatta
@Footnote: 1 Ma. sattasidantara mahasamudda . 2 Ma. ucchinna.
Anejo  .  so  labhepi  na injati alabhepi na injati yasepi
na  injati  ayasepi  na  injati  pasamsayapi  na  injati nindayapi
na  injati  sukhepi  na  injati  dukkhepi  na injati na calati na
vedhati na pavedhati na sampavedhatiti evam thito anejassa.
   [725] Ussadam bhikkhu na kareyya kuhinciti ussadati sattussada
ragussado  1-  dosussado  mohussado  manussado  ditthussado
kilesussado kammussado . tam na kareyya na janeyya na sanjaneyya
na  nibbatteyya  nabhinibbatteyya  .  kuhinciti  kuhinci  kimhici
katthaci  ajjhattam  va  bahiddha  va  ajjhattabahiddha  vati ussadam
bhikkhu na kareyya kuhinci. Tenaha bhagava
         majjhe yatha samuddassa
         umi no jayati thito hoti
         evam thito anejassa
         ussadam bhikkhu na kareyya kuhinciti.
   [726] Akittayi 2- vivatacakkhu
         sakkhidhammam parissayavinayam
         patipadam vadehi bhaddante
         patimokkham athavapi samadhim.
   [727] Akittayi 2- vivatacakkhuti akittayiti akittayi 3- parikittayi
acikkhi  desesi  pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji uttanimakasi
@Footnote: 1 Po. Ma. ragussadam ... kammussadam. 2 Ma. akittayi. 3 Po. Ma. kittitam
@(Po. parikittitam) acikkhitam desitam pannapitam patthapitam vivatam vibhattam
@uttanikatam pakasitanti akittayi.
Pakasesiti  akittayi  .  vivatacakkhuti bhagava pancahi cakkhuhi vivatacakkhu
mamsacakkhunapi  vivatacakkhu  dibbacakkhunapi  vivatacakkhu  pannacakkhunapi
vivatacakkhu buddhacakkhunapi vivatacakkhu samantacakkhunapi vivatacakkhu.
   {727.1}  Katham  bhagava mamsacakkhunapi vivatacakkhu . mamsacakkhumhi
bhagavato  panca  vanna samvijjanti nilo ca vanno pitako ca vanno
lohitako ca vanno kanho ca vanno odato ca vanno . yattha
ca  akkhilomani patitthitani tam nilam hoti sunilam pasadikam dassaneyyam
ummarapupphasamanam 1- . tassa parato pitakam hoti supitakam suvannavannam
pasadikam   dassaneyyam   kannikarapupphasamanam  .  ubhayato  ca
akkhikupani  2-  bhagavato lohitakani honti sulohitakani pasadikani
dassaneyyani  indagopakasamanani  .  majjhe  kanham  hoti  sukanham
alukham  siniddham  pasadikam  dassaneyyam  alaritthakasamanam 3- . tassa
parato  odatam  hoti  suodatam setam pandaram pasadikam dassaneyyam
osadhitarakasamanam.
   {727.2}  Tena  bhagava  pakatikena  mamsacakkhuna attabhava-
pariyapannena   purimasucaritakammabhinibbattena   samanta   yojanam
passati  divaceva  rattinca  . yadapi caturangasamannagato andhakaro
hoti  suriyo  ca  atthangamito hoti kalapakkho ca uposatho hoti
tibbo  ca  vanasando  hoti  maha ca akalamegho 4- abbhutthito
hoti   evarupepi   caturangasamannagate   andhakare   samanta
@Footnote: 1 Ma. umapupphasamanam. 2 Po. Ma. Yu. akkhikutani. 3 Ma. addaritthakasamanam.
@4 Ma. kalamegho.
Yojanam  passati  . natthi so kuto va kavatam va pakaro va
pabbato  va  gaccham  va  lata va avaranam rupanam dassanaya .
Ekance  tilaphalam  nimittam  katva  tilavahe  pakkhipeyya  tanneva
tilaphalam  uddhareyya  .  evam  parisuddham  bhagavato pakatikamamsacakkhu .
Evam bhagava mamsacakkhunapi vivatacakkhu.
   {727.3} Katham bhagava dibbena cakkhunapi vivatacakkhu . bhagava
dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage  satte  pajanati  ime  vata  1-  bhonto satta
kayaduccaritena  samannagata  vaciduccaritena samannagata manoduccaritena
samannagata  ariyanam  upavadaka  micchaditthika  micchaditthikamma-
samadana  te  kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam
nirayam  upapanna  ime  va  pana  bhonto  satta  kayasucaritena
samannagata  vacisucaritena  samannagata  manosucaritena  samannagata
ariyanam  anupavadaka  sammaditthika  sammaditthikammasamadana  te
kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapannati  iti
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati
cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate
duggate yathakammupage satte pajanati.
   {727.4}  Akankhamano  ca  bhagava  ekampi  lokadhatum
passeyya    dvepi   lokadhatuyo   passeyya   tissopi
@Footnote: 1 Yu. te.
Lokadhatuyo  passeyya  catassopi  lokadhatuyo  passeyya  pancapi
lokadhatuyo  passeyya  dasapi  lokadhatuyo  passeyya  visampi
lokadhatuyo  passeyya  timsampi  lokadhatuyo  passeyya  cattalisampi
lokadhatuyo  passeyya  pannasampi  lokadhatuyo  passeyya  [1]-
sahassimpi  culanikam  lokadhatum  passeyya  dvisahassimpi  majjhimikam
lokadhatum  passeyya  tisahassimpi  lokadhatum  passeyya  mahasahassimpi
lokadhatum  passeyya  .  yavata  va  pana  akankheyya tavatakam
passeyya  .  evam  parisuddham  bhagavato  dibbacakkhu . evam bhagava
dibbena cakkhunapi vivatacakkhu.
   {727.5}  Katham  bhagava  pannacakkhunapi vivatacakkhu . bhagava
mahapanno   puthupanno   hasapanno   javanapanno   tikkhapanno
nibbedhikapanno   pannappabhedakusalo   pabhinnanano  adhigatapatisambhido
catuvesarajjappatto  dasabaladhari  purisasabho  purisasiho  purisanago
purisajanno  purisadhoreyho  anantanano  anantatejo  anantayaso
addho  mahaddhano  dhanava  neta  vineta  anuneta  sannapeta
nijjhapeta 2- pekkheta pasadeta . so hi bhagava anuppannassa
maggassa   uppadeta   asanjatassa   maggassa   sanjaneta
anakkhatassa  maggassa  akkhata  maggannu  maggavidu  maggakovido .
Magganuga  ca pana etarahi savaka viharanti paccha samannagata .
So  hi  bhagava  janam  janati  passam passati cakkhubhuto dhammabhuto
@Footnote: 1 Ma. satampi lokadhatuyo passeyya. 2 Ma. pannapeta anijjhapeta.
Nanabhuto  brahmabhuto  vatta  pavatta  atthassa  ninneta amatassa
data  dhammasami  tathagato  . natthi tassa bhagavato anatam adittham
aviditam  asacchikatam  aphusitam  pannaya  .  atitanagatapaccuppannam
upadaya  sabbe  dhamma  sabbakarena  buddhassa bhagavato nanamukhe
apatham  agacchanti  .  yankinci  neyyam  nama  atthi  janitabbam
attattho  va  parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho
samparayiko  va  attho uttano va attho gambhiro va attho
gulho  1- va attho paticchanno va attho neyyo va attho
nito va attho anavajjo va attho nikkileso va attho vodato 2-
va attho paramattho va [3]- sabbantam antobuddhanane parivattati.
   {727.6}  Atite buddhassa bhagavato appatihatam nanam anagate
paccuppanne  appatihatam  nanam  .  sabbam kayakammam buddhassa bhagavato
nananuparivatti  sabbam  vacikammam  sabbam  manokammam  buddhassa  bhagavato
nananuparivatti . yavatakam neyyam tavatakam nanam yavatakam nanam tavatakam
neyyam  neyyapariyantikam nanam nanapariyantikam neyyam neyyam atikkamitva
nanam  nappavattati  nanam  atikkamitva  neyyapatho  natthi  annamannam
pariyantatthayino te dhamma . yatha dvinnam samuggapatalanam sammaphusitanam
hetthimam  samuggapatalam  uparimamva  nativattati  uparimam  samuggapatalam
hetthimamva    nativattati   annamannapariyantatthayino   evameva
@Footnote: 1 Yu. guyho. 2 Ma. Yu. vodano. 3 Po. Ma. attho.
Buddhassa   bhagavato  neyyanca  nananca  annamannapariyantatthayino
yavatakam  neyyam  tavatakam  nanam  yavatakam  nanam  tavatakam  neyyam
neyyapariyantikam  nanam  nanapariyantikam  neyyam  neyyam  atikkamitva
nanam   nappavattati   nanam   atikkamitva   neyyapatho  natthi
annamannapariyantatthayino  te  dhamma  .  sabbadhammesu  buddhassa
bhagavato  nanam  parivattati  .  sabbe  dhamma  buddhassa  bhagavato
avajjanapatibaddha     akankhapatibaddha     manasikarapatibaddha
cittuppadapatibaddha.
   {727.7}  Sabbasattesu  buddhassa bhagavato nanam parivattati .
Sabbesam sattanam bhagava asayam janati anusayam janati caritam janati
adhimuttim  janati  apparajakkhe  maharajakkhe  tikkhindriye mudindriye
svakare  dvakare  suvinnapaye  duvinnapaye bhabbabhabbe satte
janati  .  sadevako  loko samarako sabrahmako sassamanabrahmani
paja  sadevamanussa  antobuddhanane  parivattati  .  yatha yekeci
macchakacchapa  antamaso  timitimingalam  upadaya  antomahasamudde
parivattanti  evameva  sadevako  loko  samarako  sabrahmako
sassamanabrahmani  paja  sadevamanussa  antobuddhanane  parivattati .
Yatha  yekeci pakkhi antamaso garulam venateyyam upadaya akasassa
padese  parivattanti  evameva  yepi  te  sariputtasama  pannaya
tepi  buddhananassa  padese  parivattanti  . buddhananam devamanussanam
panham  pharitva  abhibhavitva  titthati  .  yepi  te  khattiyapandita
Brahmanapandita    gahapatipandita    samanapandita    nipuna
kataparappavada  balavedhirupa  vobhindanta manne caranti pannagatena
ditthigatani  te  panham  abhisankharitva  abhisankharitva  tathagatam
upasankamitva  pucchanti  .  [1]- kathita visajjita ca te panha
bhagavata  honti  nidditthakarana  upakkhitaka  ca  .  te bhagavato
sampajjanti  .  athakho bhagava  tattha atirocati yadidam pannayati .
Evam bhagava pannacakkhunapi vivatacakkhu.
   {727.8} Katham bhagava buddhacakkhunapi vivatacakkhu. Bhagava buddhacakkhuna
lokam volokento addasa satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye
mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye appekacce
paralokavajjabhayadassavino viharante . [2]- seyyathapi nama uppaliniyam
va  paduminiyam  va  pundarikiniyam  va  appekaccani  uppalani va
padumani  va  pundarikani  va  udake  jatani  udake samvaddhani
udakanugatani  antonimuggapositani  3-  appekaccani  uppalani
va  padumani  va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani
samodakanthitani  appekaccani  uppalani va padumani va pundarikani
va  udake  jatani  udake  samvaddhani udaka accuggamma titthanti
anupalittani udakena evameva bhagava buddhacakkhuna lokam volokento
addasa  satte  apparajakkhe  maharajakkhe  tikkhindriye  mudindriye
svakare   dvakare  suvinnapaye  duvinnapaye  appekacce
@Footnote: 1 Po. Ma. gulhani ca paticchannani ca. 2 Ma. appekacce na paralokavajjabhayadassavino
@viharante. 3 Po. Ma. anto nimuggaposini.
Paralokavajjabhayadassavino  viharante  .  [1]-  janati bhagava ayam
puggalo  ragacarito ayam dosacarito ayam mohacarito ayam vitakkacarito
ayam saddhacarito ayam nanacaritoti.
   {727.9}  Ragacaritassa  bhagava puggalassa asubhakatham katheti .
Dosacaritassa  bhagava  puggalassa  mettabhavanam acikkhati . mohacaritam
bhagava puggalam 2- uddese paripucchaya kalena dhammassavane kalena
dhammasakacchaya garusamvase niveseti . vitakkacaritassa bhagava puggalassa
anapanassatim  acikkhati  .  saddhacaritassa  bhagava  puggalassa
pasadaniyam  nimittam  acikkhati  buddhasubodhim  dhammasudhammatam sanghasupatipattim
silani  ca  attano . nanacaritassa bhagava puggalassa vipassananimittam
acikkhati aniccakaram dukkhakaram anattakaram.
         Sele yatha pabbatamuddhanitthito
         yathapi passe janatam samantato
         tathupamam dhammamayam sumedha
         pasadamaruyha samantacakkhu
         sokavakinnam 3- janatamapetasoko
         avekkhassu jatijarabhibhutanti.
Evam bhagava buddhacakkhunapi vivatacakkhu.
   {727.10} Katham bhagava samantacakkhunapi vivatacakkhu . Samantacakkhu
vuccati  sabbannutananam  .  bhagava sabbannutananena upeto samupeto
@Footnote: 1 Ma. appekacce na paralokavajjabhayadassavino viharante. 2 Po. Ma. mohacaritassa
@bhagava puggalassa. 3 Ma. sokavatinnam.
Upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato.
         Na tassa aditthamidhatthi kinci
         atho avinnatamajanitabbam
         sabbam abhinnasi yadatthi neyyam
         tathagato tena samantacakkhuti.
Evam bhagava samantacakkhunapi vivatacakkhuti akittayi vivatacakkhu.
   [728]  Sakkhidhammam  parissayavinayanti  sakkhidhammanti  na  itihitiham
na itikiraya na paramparaya na pitakasampadaya na takkahetu na nayahetu
na  akaraparivitakkena  na  ditthinijjhanakkhantiya  samam  sayamabhinnatam
attapaccakkhadhammanti  sakkhidhammam  .  parissayavinayanti  parissayati  dve
parissaya pakataparissaya ca paticchannaparissaya ca.
   {728.1}  Katame  pakataparissaya  .  siha  byaggha dipi
acchataraccha  koka gomahisa 1- hatthi ahi vicchika satapadi cora
va assu manava katakamma va akatakamma va cakkhurogo sotarogo
ghanarogo  jivharogo  kayarogo  sisarogo  kannarogo mukharogo
dantarogo  kaso  saso  pinaso  daho jaro kucchirogo muccha
pakkhandika  sula  visucika  kuttham  gando kilaso soso apamaro
daddu  kandu  kacchu  rakhasa  vitacchika lohitam pittam madhumeho amsa
pilaka   bhagandala   pittasamutthana  abadha  semhasamutthana
@Footnote: 1 Ma. mahimsa.
Abadha   vatasamutthana   abadha   sannipatika  abadha
utuparinamaja  abadha  visamapariharaja  abadha  opakkamika
abadha  kammavipakaja  abadha  sitam  unham  jighaccha  pipasa
uccaro   passavo   damsamakasavatatapasirimsapasamphassa  iti  va
ime vuccanti pakataparissaya.
   {728.2} Katame paticchannaparissaya . kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam   kamacchandanivaranam   byapadanivaranam   thinamiddhanivaranam
uddhaccakukkuccanivaranam   vicikicchanivaranam   rago   doso  moho
kodho  upanaho  makkho  palaso issa macchariyam maya satheyyam
thambho  sarambho  mano  atimano  mado pamado sabbe kilesa
sabbe  duccarita  sabbe  daratha sabbe parilaha sabbe santapa
sabbakusalabhisankhara ime vuccanti paticchannaparissaya.
   {728.3} Parissayati kenatthena parissaya. Parisahantiti parissaya.
Parihanaya samvattantiti parissaya. Tatrasayati parissaya.
   {728.4} Katham parisahantiti parissaya . te parissaya tam puggalam
sahanti  parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyadiyanti maddanti .
Evam parisahantiti parissaya.
   {728.5} Katham parihanaya samvattantiti parissaya. Te parissaya
kusalanam  dhammanam  parihanaya 1- antarayaya samvattanti . katamesam
kusalanam   dhammanam   .   sammapatipadaya   anulomapatipadaya
@Footnote: 1 Po. Ma. antarayaya parihanaya.
Apaccanikapatipadaya   [1]-   anvatthapatipadaya  dhammanudhammapatipadaya
silesu  paripurikaritaya indriyesu guttadvarataya bhojane mattannutaya
jagariyanuyogassa    satisampajannassa    catunnam   satipatthananam
bhavananuyogassa   catunnam  sammappadhananam  catunnam  iddhippadanam
pancannam   indriyanam  pancannam  balanam  sattannam  bojjhanganam
ariyassa  atthangikassa  maggassa  bhavananuyogassa  imesam  kusalanam
dhammanam  parihanaya  antarayaya samvattanti . evam 2- parihanaya
samvattantiti parissaya.
   {728.6}  Katham  tatrasayati parissaya . tatthete papaka
akusala  dhamma  uppajjanti  attabhavasannissaya  .  yatha  bile
bilasaya  pana  sayanti  dake  dakasaya  pana  sayanti  vane
vanasaya  pana  sayanti rukkhe rukkhasaya pana sayanti evameva
tatthete  papaka  akusala  dhamma  uppajjanti attabhavasannissayati
evampi tatrasayati parissaya.
   {728.7}  Vuttam hetam bhagavata santevasiko bhikkhave bhikkhu
sacariyako dukkham na phasu viharati kathanca bhikkhave bhikkhu santevasiko
sacariyako  dukkham  na  phasu  viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhuna
rupam  disva  uppajjanti  papaka  akusala  dhamma  sarasankappa
sannojaniya  tyassa  anto  vasanti  anvassavanti papaka akusala
dhammati  tasma  santevasikoti  vuccati  te  nam  samudacaranti
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapatipadaya . 2 Ma. evampi.
Papaka  akusala  dhammati  tasma  sacariyakoti  vuccati puna caparam
bhikkhave  bhikkhuno  sotena  saddam  sutva  ghanena gandham ghayitva
jivhaya  rasam  sayitva  kayena  photthabbam  phusitva  manasa
dhammam  vinnaya  uppajjanti  papaka  akusala  dhamma  sarasankappa
sannojaniya   tyassa  anto  vasanti  anvassavanti  papaka
akusala  dhammati tasma santevasikoti vuccati te nam samudacaranti
papaka  akusala  dhammati  tasma  sacariyakoti  vuccati evam kho
bhikkhave  bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phasu viharatiti .
Evampi tatrasayati parissaya.
   {728.8}  Vuttam hetam bhagavata tayome bhikkhave antaramala
antaraamitta   antarasapatta   antaravadhaka  antarapaccatthika
katame   tayo  lobho  bhikkhave  antaramalo  antaraamitto
antarasapatto  antaravadhako  antarapaccatthiko  doso  bhikkhave
antaramalo   antaraamitto   antarasapatto   antaravadhako
antarapaccatthiko  moho  bhikkhave  antaramalo  antaraamitto
antarasapatto  antaravadhako  antarapaccatthiko  ime  kho bhikkhave
tayo  antaramala  antaraamitta  antarasapatta  antaravadhaka
antarapaccatthikati.
     Anatthajanano lobho      lobho cittappakopano
     bhayamantarato jatam       tam jano navabujjhati
     Luddho attham na janati   luddho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti     yam lobho sahate naram
     anatthajanano doso     doso cittappakopano
     bhayamantarato jatam      tam jano navabujjhati
     kuddho attham na janati   kuddho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam kodho sahate naram
     anatthajanano moho     moho cittappakopano
     bhayamantarato jatam      tam jano navabujjhati
     mulho attham na janati   mulho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam moho sahate naranti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {728.9}  Vuttam hetam bhagavata tayo kho maharaja purisassa
dhamma  ajjhattam  uppajjamana  uppajjanti  ahitaya  dukkhaya
aphasuviharaya  katame  tayo  lobho kho maharaja purisassa dhammo
ajjhattam  uppajjamano  uppajjati  ahitaya  dukkhaya  aphasuviharaya
doso kho maharaja purisassa dhammo ajjhattam uppajjamano uppajjati
ahitaya dukkhaya aphasuviharaya moho kho maharaja purisassa dhammo
ajjhattam  uppajjamano  uppajjati  ahitaya  dukkhaya  aphasuviharaya
ime  kho  maharaja  tayo  purisassa dhamma ajjhattam uppajjamana
uppajjanti ahitaya dukkhaya aphasuviharayati.
     Lobho doso ca moho ca   purisam papacetasam
     himsanti attasambhuta    tacasaramva samphalanti.
Evampi tatrasayati parissaya.
Vuttam hetam bhagavata
         rago ca doso ca itonidana
         arati rati lomahamso ito jato
         ito samutthaya manovitakka
         kumaraka dhankamivossajjantiti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {728.10}   Parissayavinayanti   parissayavinayam  parissayapahanam
parissayavupasamam   parissayapatinissaggam   parissayapatippassaddhim   amatam
nibbananti sakkhidhammam parissayavinayam.
   [729]  Patipadam  vadehi bhaddanteti patipadam vadehi sammapatipadam
anulomapatipadam   apaccanikapatipadam   anvatthapatipadam   dhammanudhammapatipadam
silesu  paripurikaritam  indriyesu  guttadvaratam  bhojane  mattannutam
jagariyanuyogam   satisampajannam  cattaro  satipatthane  cattaro
sammappadhane  cattaro  iddhippade  pancindriyani  panca  balani
satta  bojjhange  ariyam  atthangikam maggam nibbananca nibbanagamininca
patipadam  vadehi  acikkha  desehi  pannapehi  patthapehi vivara vibhaja
uttanikarohi  pakasehiti  patipadam  vadehi  .  bhaddanteti  so
Nimmito  buddham  bhagavantam  alapati . athava yam tvam dhammam acikkhi
desesi  pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji  uttaniakasi pakasesi
sabbantam  sundaram  bhaddakam  kalyanam  anavajjam  sevitabbanti  patipadam
vadehi bhaddante.
   [730]  Patimokkham  athavapi  samadhinti  patimokkhanti  silam
patittha  adi  caranam  samyamo  samvaro  mukham pamukham kusalanam dhammanam
samapattiya  .  athavapi  samadhinti  ya  cittassa  thiti  santhiti
avatthiti   avisaharo   avikkhepo   avisahatamanasata  samatho
samadhindriyam   samadhibalam   sammasamadhiti   patimokkham   athavapi
samadhim. Tenaha so nimmito
         akittayi vivatacakkhu
         sakkhidhammam parissayavinayam
         patipadam vadehi bhaddante
         patimokkham athavapi samadhinti.
   [731] Cakkhuhi neva lolassa
         gamakathaya avaraye sotam
         rase ca nanugijjheyya
         na ca mamayetha kinci lokasmim.
   [732] Cakkhuhi neva lolassati katham cakkhulolo 1- hoti .
Idhekacco  cakkhulolo  cakkhuloliyena  3- samannagato hoti adittham
@Footnote: 1 Ma. cakkhuloloti. 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Ma. cakkhuloliyesu.
Dakkhitabbam  dittham  samatikkamitabbanti  aramena  aramam  uyyanena
uyyanam  gamena  gamam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham
janapadena  janapadam  dighacarikam  anvatthitacarikam  anuyutto  viharati
rupadassanaya  evampi  cakkhulolo hoti . athava antaragharam pavittho
vithim patipanno asamvuto gacchati hatthim olokento assam olokento
ratham  olokento  pattim olokento itthiyo olokento purise
olokento  kumarake  olokento  kumarikayo  olokento
antarapanam  olokento  gharamukhani olokento uddham olokento
adho  olokento disavidisam pekkhamano gacchati evampi cakkhulolo
hoti.
   {732.1}  Athava  cakkhuna  rupam  disva nimittaggahi hoti
anubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa   papaka   akusala   dhamma  anvassaveyyum
tassa  samvaraya  na  patipajjati  na  rakkhati  cakkhundriyam cakkhundriye
na  samvaram apajjati evampi cakkhulolo hoti . yatha va paneke
bhonto  samanabrahmana  saddhadeyyani  bhojanani  bhunjitva  te
evarupam  visukadassanam  anuyutta  viharanti  seyyathidam  naccam  gitam
vaditam  pekkham  akkhanam  panissaram vetalam kumbhathunam sobhanagarakam 1-
candalam  vamsam  dhovanam  hatthiyuddham  assayuddham  mahisayuddham  usabhayuddham
ajayuddham   2-  mendayuddham  kukkutayuddham  vattakayuddham  dandayuddham
mutthiyuddham  nibbuddham  uyyodhikam  balaggam  senabyuham  anikadassanam iti
@Footnote: 1 Ma. sobhanakam. 2 Po. Yu. goyuddham.
Va evampi cakkhulolo hoti.
   {732.2}  Katham na cakkhulolo hoti . idha bhikkhu antaragharam
pavittho vithim patipanno samvuto gacchati na hatthim olokento na assam
olokento na ratham olokento na pattim olokento na itthiyo
olokento  na  purise  olokento  na kumarake olokento
na  kumarikayo  olokento  na  antarapanam  olokento  na
gharamukhani olokento na uddham olokento na adho olokento
na  disavidisam  pekkhamano  gacchati evampi na cakkhulolo hoti .
Athava  bhikkhu  cakkhuna  rupam  disva  na  nimittaggahi  hoti
nanubyanjanaggahi    yatvadhikaranamenam    cakkhundriyam    asamvutam
viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma anvassaveyyum
tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram
apajjati evampi na cakkhulolo hoti . yatha va paneke bhonto
samanabrahmana  saddhadeyyani  bhojanani  bhunjitva  te  evarupam
visukadassanam  ananuyutta  viharanti  seyyathidam naccam gitam vaditam pekkham
akkhanam .pe. anikadassanam iti va evarupa visukadassananuyoga 1-
pativirato hoti evampi na cakkhulolo hoti.
   {732.3}  Cakkhuhi neva lolassati cakkhuloliyam pajaheyya vinodeyya
byantikareyya  anabhavangameyya  cakkhuloliya  arato  assa  virato
pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto visannutto vimariyadikatena
@Footnote: 1 Po. Ma. visukadassana.
Cetasa vihareyyati cakkhuhi neva lolassa.
   [733] Gamakathaya avaraye sotanti gamakatha vuccanti battimsa
tiracchanakatha  .  seyyathidam  .  rajakatha  corakatha mahamattakatha
senakatha  bhayakatha yuddhakatha annakatha panakatha vatthakatha yanakatha
sayanakatha  malakatha  gandhakatha  natikatha  gamakatha  nigamakatha
nagarakatha  janapadakatha  itthikatha  purisakatha  surakatha  visikkhakatha
kumbhatthanakatha    pubbapetakatha   nanattakatha   lokakkhayika
samuddakkhayika  itibhavabhavakatha  iti  vati  gamakathaya . avaraye
sotanti gamakathaya sotam avareyya nivareyya sannivareyya 1- rakkheyya
gopeyya pidaheyya pacchindeyyati gamakathaya avaraye sotam.
   [734]  Rase  ca  nanugijjheyyati rasoti mularaso khandharaso
tacaraso  pattaraso  puppharaso  phalaraso  ambilam  madhuram tittikam katukam
lonikam  kharikam  lambilam  2-  kasavo  sadum asadum sitam unham .
Santeke  samanabrahmana  rasagiddha  te  jivhaggena  rasaggani
pariyesanta  ahindanti  . te ambilam labhitva anambilam pariyesanti
anambilam  labhitva  ambilam  pariyesanti  .pe.  sitam  labhitva unham
pariyesanti  unham  labhitva  sitam pariyesanti . te yam yam labhitva
tena  tena  na  tussanti  aparaparam  pariyesanti manapikesu rasesu
ratta  giddha  gadhita  mucchita  ajjhopanna  lagga  laggita
palibuddha  .  yassesa  rasatanha  pahina  samucchinna  .pe.
@Footnote: 1 Ma. samvareyya. 2 Ma. lambikam. Yu. ambilam.
Nanaggina  daddha  so  patisankha  yoniso  aharam  ahareti
neva  davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa
kayassa  thitiya  yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya .pe.
Phasuviharo  cati . yatha vanam alimpeyya yavadeva aruhanatthaya
yatha  va  pana  akkham abbhanjeyya yavadeva bharassa nittharanatthaya
yatha va pana puttamamsam ahareyya yavadeva kantarassa nittharanatthaya
evameva bhikkhu patisankha yoniso aharam ahareti neva davaya .pe.
Anavajjata  ca  phasuviharo  cati  rasatanham  pajaheyya  vinodeyya
byantikareyya  anabhavangameyya  rasatanhaya  arato  assa  virato
pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto visannutto vimariyadikatena
cetasa vihareyyati rase ca nanugijjheyya.
   [735]  Na  ca  mayayetha  kinci lokasminti mamattati dve
mamatta    tanhamamattanca   ditthimamattanca   .pe.   idam
tanhamamattam   .pe.   idam   ditthimamattam   .   tanhamamattam
pahaya  ditthimamattam  patinissajjitva  cakkhum  na  mamayeyya  na
ganheyya  na  paramaseyya  nabhiniviseyya  sotam  ghanam  jivham
kayam  rupe  sadde  gandhe  rase  photthabbe  kulam ganam avasam
labham  yasam  pasamsam  sukham  civaram  pindapatam  senasanam  gilana-
paccayabhesajjaparikkharam    kamadhatum    rupadhatum    arupadhatum
kamabhavam    rupabhavam    arupabhavam    sannabhavam    asannabhavam
Nevasannanasannabhavam  ekavokarabhavam  catuvokarabhavam  pancavokarabhavam
atitam  anagatam  paccuppannam  dittha  suta muta vinnatabbe dhamme na
mamayeyya  na  ganheyya  na  paramaseyya nabhiniviseyya . kinciti
kinci  rupagatam  vedanagatam  sannagatam  sankharagatam  vinnanagatam .
Lokasminti  apayaloke  .pe.  ayatanaloketi  na  ca  mamayetha
kinci lokasmim. Tenaha bhagava
         cakkhuhi neva lolassa
         gamakathaya avaraye sotam
         rase ca nanugijjheyya
         na ca mamayetha kinci lokasminti.
   [736] Phassena yada phutthassa
         paridevam bhikkhu na kareyya kuhinci
         bhavanca nabhijappeyya
         bheravesu ca na sampavedheyya.
   [737] Phassena yada phutthassati 1- rogaphassena phuttho pareto
samohito  samannagato  assa  cakkhurogena phuttho pareto samohito
samannagato  assa sotarogena ghanarogena jivharogena kayarogena
sisarogena  kannarogena  mukharogena  dantarogena  kasena  sasena
pinasena  dahena  jarena  kucchirogena  mucchaya pakkhandikaya sulaya
visucikaya  kutthena  gandena  kilasena  sosena apamarena dadduya
@Footnote: 1 Ma. phassoti rogaphasso. Yu. phassoti.
Kanduya  kacchuya  rakhasaya  vitacchikaya lohitena pittena madhumehena
amsaya   pilakaya   bhagandalaya   pittasamutthanehi   abadhehi
semhasamutthanehi  abadhehi vatasamutthanehi abadhehi sannipatikehi
abadhehi  utuparinamajehi  abadhehi  visamapariharajehi  abadhehi
opakkamikehi  abadhehi  kammavipakajehi  abadhehi sitena unhena
jighacchaya  pipasaya  uccarena  passavena  damsamakasavatatapasirimsapa-
samphassehi  phuttho  pareto samohito samannagato assati phassena
yada phutthassa.
   [738]  Paridevam  bhikkhu na kareyya kuhinciti adevam paridevam
adevanam  paridevanam  adevitattam  paridevitattam vacapalapam vippalapam
lalappam  lalappayanam  lalappayitattam  na  kareyya  na janeyya na
sanjaneyya  na  nibbatteyya  nabhinibbatteyya  .  kuhinciti  kuhinci
kimhici  katthaci  ajjhattam  va  bahiddha  va  ajjhattabahiddha vati
paridevam bhikkhu na kareyya kuhinci.
   [739]  Bhavanca  nabhijappeyyati kamabhavam na jappeyya rupabhavam
na  jappeyya  arupabhavam  na jappeyya na pajappeyya nabhijappeyyati
bhavanca nabhijappeyya.
   [740]  Bheravesu  ca  na sampavedheyyati bheravati ekena
akarena  bhayampi  bheravampi tanneva . vuttam hetam bhagavata etam
nuna  tam bhayam bheravam [1]- agacchatiti . bahiddharammanam vuttam siha
@Footnote: 1 Ma. na jahe.
Byaggha dipi accha taraccha koka gomahisa [1]- hatthi ahi vicchika
satapadi  cora  va  assu  manava  katakamma  va  akatakamma
va  .  athaparena  akarena bhayam vuccati ajjhattikam cittasamutthanam
bhayam  bhayanakam  chambhitattam  lomahamso  cetaso  ubbego  utraso
jatibhayam  jarabhayam  byadhibhayam  maranabhayam  rajabhayam  corabhayam  aggibhayam
udakabhayam   attanuvadabhayam   paranuvadabhayam   dandabhayam   duggatibhayam
umibhayam  kumbhilabhayam  avattabhayam  sumsukarabhayam  2-  ajivakabhayam  3-
asilokabhayam  parisaya  sarajjabhayam  [4]- bhayanakam chambhitattam lomahamso
cetaso ubbego utraso . bheravesu ca na sampavedheyyati bherave
passitva va sunitva va na vedheyya na pavedheyya na sampavedheyya na
taseyya  na  uttaseyya  na  parittaseyya na bhayeyya na santasam
apajjeyya abhiru 5- assa acchambhi anutrasi apalayi pahinabhayabheravo
vigatalomahamso  vihareyyati  bheravesu  ca  na  sampavedheyya .
Tenaha bhagava
         phassena yada phutthassa
         paridevam bhikkhu na kareyya kuhinci
         bhavanca nabhijappeyya
         bheravesu ca na sampavedheyyati.
   [741] Annanamatho pananam
         khadaniyanam athopi vatthanam
@Footnote: 1 Ma. assa. 2 Ma. susukabhayam. 3 Ma. ajivikabhayam. 4 Ma. madanabhayam
@duggatibhayam bhayam. 5 Yu. abhiru.
         Laddha na sannidhim kayira
         na ca parittase tani alabbhamano 1-.
   [742]  Annanamatho  pananam  khadaniyanam  athopi vatthananti
annananti  odano  kummaso  sattu  maccho  mamsam  . panananti
attha  panani  ambapanam  jambupanam  cocapanam  mocapanam madhukapanam
muddhikapanam  salukapanam  pharusakapanam  .  aparanipi  attha  panani
kosambapanam  kolapanam  badarapanam  ghatapanam  telapanam  yagupanam
payopanam  rasapanam  .  khadaniyananti pitthakhajjakam puvakhajjakam mulakhajjakam
tacakhajjakam  pattakhajjakam  pupphakhajjakam  phalakhajjakam  .  vatthananti  cha
civarani  khomam  kappasikam  koseyyam  kambalam  sanam  bhanganti
annanamatho pananam khadaniyanam athopi vatthanam.
   [743]  Laddha  na  sannidhim kayirati laddhati laddha labhitva
adhigantva vinditva patilabhitva na kuhanaya na lapanaya na nemittakataya
na  nippesikataya na labhena labham nijigimsanataya 2- na darudanena
na  veludanena  na  pattadanena na pupphadanena na phaladanena na
sinanadanena  na  cunnadanena  na mattikadanena na dantakatthadanena
na  mukhodakadanena na patukamyataya na muggasupataya na paribhatyataya
na  pithamaddikataya na vatthuvijjaya na tiracchanavijjaya na angavijjaya
na nakkhattavijjaya na dutagamanena na pahinagamanena na janghapesanikena 3-
na   vejjakammena   na   navakammena   na   pindapatipindakena
@Footnote: 1 Ma. alabhamano. 2 Ma. nijigisanataya. 3 Ma. janghapesaniyena.
Na  dananuppadanena  dhammena  samena  laddha  labhitva adhigantva
vinditva  patilabhitvati  laddha  .  na  sannidhim kayirati annasannidhim
panasannidhim   vatthasannidhim   yanasannidhim   sayanasannidhim   gandhasannidhim
amisasannidhim  na  kareyya na janeyya na sanjaneyya na nibbatteyya
nabhinibbatteyyati laddha na sannidhim kayira.
   [744] Na ca parittase tani alabbhamanoti annam va na labhami
panam va na labhami vattham va na labhami kulam va na labhami ganam
va  na  labhami avasam va na labhami labham va na labhami yasam
va na labhami pasamsam va na labhami sukham va na labhami civaram va
na  labhami  pindapatam  va  na  labhami  senasanam va na labhami
gilanapaccayabhesajjaparikkharam   va   na   labhami   gilanupatthakam
va  na  labhami  appannatomhiti  na  taseyya  na  uttaseyya
na  parittaseyya  na  bhayeyya  na  santasam  apajjeyya  abhiru
assa    acchambhi    anutrasi   apalayi   pahinabhayabheravo
vigatalomahamso  vihareyyati  na  ca  parittase tani alabbhamano .
Tenaha bhagava
         annanamatho pananam
         khadaniyanam athopi vatthanam
         laddha na sannidhim kayira
         na ca parittase tani alabbhamanoti.
   [745] Jhayi na padalolassa
         virame kukkucca nappamajjeyya
         athasanesu sayanesu
         appasaddesu bhikkhu vihareyya.
   [746]  Jhayi  na  padalolassati  jhayiti pathamenapi jhanena
jhayi  dutiyenapi  jhanena  jhayi  tatiyenapi  jhanena  jhayi
catutthenapi  jhanena  jhayi  savitakkasavicarena  pi  jhanena  jhayi
avitakkavicaramattenapi  jhanena  jhayi  avitakkaavicarenapi  jhanena
jhayi  sappitikenapi  jhanena  jhayi  nippitikenapi  jhanena  jhayi
pitisahagatenapi  jhanena  jhayi  satasahagatenapi  jhanena  jhayi
sukhasahagatenapi   jhanena   jhayi   upekkhasahagatenapi   jhanena
jhayi  sunnatenapi  jhanena  jhayi  animittenapi  jhanena  jhayi
appanihitenapi  jhanena  jhayi lokiyenapi jhanena jhayi lokuttarenapi
jhanena jhayi jhanarato ekattamanuyutto sadatthagarukoti 1- jhayi.
   {746.1} Na padalolassati katham padalolo hoti. Idhekacco
padalolo  padaloliyena  samannagato  hoti  aramena  aramam
uyyanena uyyanam gamena gamam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena
rattham  janapadena  janapadam  dighacarikam  anavatthitacarikam anuyutto viharati
evampi  padalolo  hoti  .  athava  bhikkhu  antosangharame
padaloliyena  samannagato  hoti na atthahetu na karanahetu uddhato
@Footnote: 1 Ma. paramatthagarukoti.
Avupasantacitto  parivenato  parivenam  gacchati viharato viharam gacchati
addhayogato  addhayogam  gacchati  pasadato pasadam gacchati hammiyato
hammiyam  gacchati guhato guham gacchati lenato lenam gacchati kutito kutim
gacchati  kutagarato  kutagaram gacchati attato attam gacchati malato
malam  gacchati  uddandato  uddandam  gacchati  uddhositato  uddhositam
gacchati   upatthanasalato   upatthanasalam  gacchati  mandalamalato
mandalamalam  gacchati  rukkhamulato rukkhamulam gacchati yattha va pana bhikkhu
nisidanti tahim gacchati.
   {746.2} Tattha ekassa va dutiyo hoti dvinnam va tatiyo hoti
tinnam  va  catuttho  hoti  tattha bahum samphappalapam lapati seyyathidam
rajakatham  corakatham  mahamattakatham  senakatham  bhayakatham  yuddhakatham annakatham
panakatham  vatthakatham  yanakatham  sayanakatham  malakatham  gandhakatham  natikatham
gamakatham  nigamakatham  nagarakatham  janapadakatham  itthikatham  purisakatham  surakatham
visikkhakatham  kumbhatthanakatham  pubbapetakatham  nanattakatham  lokakkhayikam
samuddakkhayikam  itibhavabhavakatham  iti  va evampi padalolo hoti .
Na  padalolassati  padaloliyam  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya
anabhavangameyya padaloliya arato assa virato pativirato nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa vihareyya
careyya samacareyya 1- iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya.
Patisallanaramo assa patisallanarato so ajjhattam cetosamathamanuyutto
@Footnote: 1 Ma. vicareyya.
Anirakatajjhano  vipassanaya  samannagato  bruheta  sunnagaranam
jhayi jhanarato ekattamanuyutto sadatthagarukoti jhayi na padalolassa.
   [747] Virame kukkucca nappamajjeyyati kukkuccanti hatthakukkuccampi
kukkuccam  padakukkuccampi  kukkuccam  hatthapadakukkuccampi  kukkuccam
kappiye   akappiyasannita   akappiye   kappiyasannita   avajje
vajjasannita  vajje  avajjasannita  [1]-  evarupam  kukkuccam
kukkuccayana  kukkuccayitattam  cetaso  vippatisaro manovilekho idam
vuccati  kukkuccam  . api dvihi karanehi uppajjati kukkuccam cetaso
vippatisaro manovilekho katatta ca akatatta ca . katham katatta ca
akatatta ca uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho.
   {747.1} Katam me kayaduccaritam akatam me kayasucaritanti uppajjati
kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho . katam me vaciduccaritam katam
me  manoduccaritam  kato me panatipato akata me panatipata
veramaniti uppajjati kukkuccam .pe. manovilekho . Katam me adinnadanam
kato me kamesu micchacaro kato me musavado kata me pisuna
vaca  kata me pharusa vaca kato me samphappalapo kata me
abhijjha  kato  me  byapado  kata  me  micchaditthi  akata
me   sammaditthiti  uppajjati  kukkuccam  cetaso  vippatisaro
@Footnote: 1 Ma. yam.
Manovilekho  .  evam  katatta ca akatatta ca uppajjati kukkuccam
cetaso  vippatisaro  manovilekho . athava silesumhi aparipurikariti
indriyesumhi    aguttadvaroti    bhojane    amattannumhiti
jagariyam   ananuyuttomhiti   na  satisampajannena  samannagatomhiti
abhavita  me  cattaro  satipatthanati  abhavita  me  cattaro
sammappadhanati  abhavita  me  cattaro  iddhippadati  abhavitani
me  pancindriyaniti  abhavitani  me  panca  balaniti  abhavita
me  satta  bojjhangati  abhavito  me ariyo atthangiko maggoti
dukkham  me  aparinnatanti  samudayo  me  appahinoti  maggo  me
abhavitoti  nirodho  me  asacchikatoti  uppajjati  kukkuccam cetaso
vippatisaro manovilekho.
   {747.2}  Virame  kukkuccati kukkucca arameyya virameyya
pativirameyya   kukkuccam   pajaheyya   vinodeyya   byantikareyya
anabhavangameyya  kukkucca  arato  assa  virato  pativirato
nikkhanto   nissattho   vippamutto   visannutto  vimariyadikatena
cetasa  vihareyyati  virame  kukkucca  .  nappamajjeyyati
sakkaccakari   assa   sataccakari   atthitakari  anolinavuttiko
anikkhittacchando  anikkhittadhuro  appamatto  kusalesu  dhammesu .
Kadaham  aparipuram  va  silakkhandham  paripureyyam  paripuram va silakkhandham
tattha  1-  pannaya  anugganheyyanti  yo  tattha  chando  ca
vayamo  ca  ussaho  ca ussolhi ca thamo ca appativani ca
@Footnote: 1 Ma. amenditam.
Satisampajannanca  atappam  padhanam  adhitthanam  anuyogo  appamado
kusalesu  dhammesu  .  kadaham aparipuram va samadhikkhandham pannakkhandham
vimuttikkhandham   vimuttinanadassanakkhandham   kadaham   aparinnatam  va
dukkham  parijaneyyam  appahine  va  kilese  pajaheyyam  abhavitam
va  maggam  bhaveyyam  asacchikatam  va  nirodham  sacchikareyyanti yo
tattha  chando  ca  vayamo  ca ussaho ca ussolhi ca thamo
ca  appativani  ca  satisampajannanca  atappam  padhanam  adhitthanam
anuyogo   appamado  kusalesu  dhammesuti  virame  kukkucca
nappamajjeyya.
   [748]  Athasanesu  sayanesu  appasaddesu  bhikkhu vihareyyati
athati  padasandhi  .pe.  asanam  vuccati  yattha  nisidati  manco
pitham   bhisi   tattika  cammakhando  tinasantharo  pannasantharo
palasasantharo  .  sayanam  vuccati  senasanam  viharo  addhayogo
pasado  hammiyam  guhati  athasanesu  sayanesu  .  appasaddesu
bhikkhu   vihareyyati   appasaddesu  appanigghosesu  vijanavatesu
manussarahaseyyakesu  patisallanasarupesu senasanesu careyya vihareyya
iriyeyya  vatteyya  paleyya  yapeyya  yapeyyati  athasanesu
sayanesu appasaddesu bhikkhu vihareyya. Tenaha bhagava
         jhayi na padalolassa
         virame kukkucca nappamajjeyya
         Athasanesu sayanesu
         appasaddesu bhikkhu vihareyyati.
   [749] Niddam na bahulikareyya
         jagariyam bhajeyya atapi
         tandim mayam hasam khiddam
         methunam vippajahe savibhusam.
   [750]  Niddam na bahulikareyyati rattindivam chakotthasam karitva
pancakotthasam  jagareyya  1- ekakotthasam nippajjeyyati niddam na
bahulikareyya.
   [751]  Jagariyam bhajeyya atapiti idha bhikkhu divasam cankamena
nisajjaya  avaraniyehi  dhammehi  cittam  parisodheyya  rattiya pathamam
yamam  cankamena  nisajjaya  avaraniyehi  dhammehi cittam parisodheyya
rattiya  majjhimam  yamam  dakkhinena  passena  sihaseyyam  kappeyya
pade  padam  accadhaya  sato sampajano utthanasannam manasikaritva
rattiya  pacchimam  yamam  paccutthaya  cankamena nisajjaya avaraniyehi
dhammehi  cittam  parisodheyya  .  jagariyam  bhajeyyati  jagariyam
bhajeyya  sambhajeyya  [2]-  patiseveyyati  jagariyam  bhajeyya .
Atapiti  atappam  vuccati viriyam yo cetasiko viriyarambho nikkamo
parakkamo  uyyamo  vayamo  ussaho  ussolhi  thamo  dhiti
asithilaparakkamata  anikkhittacchandata  anikkhittadhurata  dhurasampaggaho
@Footnote: 1 Ma. patipajjeyya. 2 Ma. seveyya niseveyya samseveyya.
Viriyam  viriyindriyam  viriyabalam sammavayamo imina atapena upeto
samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato
so vuccati atapiti jagariyam bhajeyya atapi.
   [752]  Tandim  mayam  hasam  khiddam methunam vippajahe savibhusanti
tanditi  ya  tandi  tandiyana  tandiyitattam  tandimanattam 1- alasiyam
alasayana alasayitattam ayam 2- vuccati tandi . Mayati 2- maya
vuccati  vancanika  cariya  .  idhekacco kayena duccaritam caritva
vacaya duccaritam caritva manasa duccaritam caritva tassa paticchadanahetu
papikam  iccham  pahadati 3- ma mam jannati icchati ma mam jannati
sankappeti  ma  mam jannati vacam bhasati ma mam jannati kayena
parakkamati  .  ya  evarupa  maya mayavita accasara vancana
nikati  nikirana  niharana  pariharana  guhana  pariguhana  chadana
paricchadana  anuttanikammam  anavikammam  vocchadana  papakiriya
ayam vuccati maya . hasanti idhekacco ativelam dantavidamsakam hasati.
Vuttam  hetam  bhagavata  kumarakamidam  bhikkhave  ariyassa  vinaye yadidam
ativelam dantavidamsakam hasitanti.
   {752.1} Khiddati dve khidda kayika ca khidda vacasika
ca khidda.
   {752.2} Katama kayika khidda . hatthihipi kilanti assehipi
kilanti  rathehipi kilanti dhanuhipi kilanti atthapadehipi kilanti dasapadehipi
kilanti  akasehipi  kilanti  pariharapathehipi  kilanti  santikayapi
@Footnote: 1 Ma. tandimanakata. 2 Ma. ime patha na dissanti. 3 Ma. Yu. panidahati.
Kilanti   khalikayapi  kilanti  ghatikayapi  kilanti  salakahatthenapi
kilanti  akkhenapi  kilanti  pankacirenapi  kilanti  vankakenapi  kilanti
mokkhacikayapi  kilanti  cingulakenapi  kilanti  pattalhakenapi  kilanti
rathakenapi  kilanti  dhanukenapi  kilanti akkharikayapi kilanti manesikayapi
kilanti yathavajjenapi kilanti ayam kayika khidda.
   {752.3}  Katama  vacasika khidda . mukhabheriyam mukhalambadam
mukhadendimakam  1-  mukhavalimakam mukhabherulakam mukhadaddarikam natikam lasam 2-
gitam davakammam ayam vacasika khidda.
   {752.4}  Methunadhammo nama yo so asaddhammo gamadhammo
vasaladhammo  dutthullo  odakantiko  rahasso  dvayadvayasamapatti .
Kimkarana  vuccati  methunadhammo  .  ubhinnam  rattanam  sarattanam
avassutanam  pariyutthitanam  pariyadinnacittanam  ubhinnam  sadisanam dhammoti
tamkarana vuccati methunadhammo . yatha ubho kalahakaraka [3]- ubho
bhandanakaraka  ubho  bhassakaraka  ubho  vivadakaraka  ubho
adhikaranakaraka  ubho  vadino  ubho sallapaka methunakati vuccanti
evameva  ubhinnam  rattanam  sarattanam  avassutanam  pariyutthitanam
pariyadinnacittanam  ubhinnam  sadisanam  dhammoti  tamkarana  vuccati
methunadhammo.
   {752.5} Vibhusati dve vibhusa atthi agariyassa vibhusa atthi
pabbajitassa vibhusa.
   {752.6} Katama agariyassa vibhusa. Kesa ca massu ca mala ca
@Footnote: 1 Ma. mukhabherikam mukhalambaram mukhabindimakam. 2 Ma. natakam lapam. 3 Ma. methunakati
@vuccanti.
Gandha ca vilepana ca abharana ca pilandhana ca vatthanca pasadhananca
vetthananca  ucchadanam  parimaddanam  nhapanam  sambahanam  adasam
anjanam  malavilepanam  mukhacunnakam  mukhalepam hatthabandham vasikkhabandham 1-
dandam  naliyam  khaggam  chattam  citra upahana unhisam mani valavijani
odatani vatthani digharassani 2- iti va ayam agariyassa vibhusa.
   {752.7} Katama pabbajitassa vibhusa. Civaramandana pattamandana [3]-
imassa  va  putikayassa  bahiranam  parikkharanam  mandana  vibhusana
kelana  parikelana  gedhikata  gedhitattam capalana 4- capalyam ayam
pabbajitassa vibhusa.
   {752.8} Tandim mayam hasam khiddam methunam vippajahe savibhusanti tandinca
mayanca  hasanca  khiddanca  methunadhammanca  savibhusam saparivaram saparibhandam
saparikkharam  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyyati
tandim mayam hasam khiddam methunam vippajahe savibhusam. Tenaha bhagava
         niddam na bahulikareyya
         jagariyam bhajeyya atapi
         tandim mayam hasam khiddam
         methunam vippajahe savibhusanti.
   [753] Athabbanam supinam lakkhanam
         no vidahe athopi nakkhattam
@Footnote: 1 Ma. sikhabandham. 2 Ma. dighadasani. 3 Ma. senasanamandana. 4 Ma. capalata.
         Virudanca 1- gabbhakaranam
         tikiccham mamako na seveyya.
   [754]  Athabbanam supinam lakkhanam no vidahe athopi nakkhattanti
athabbanika  athabbanam  payojenti  nagare  va  ruddhe  sangame
va  paccupatthite  paccatthikesu  paccamittesu  itim  uppadenti
upaddavam  uppadenti  rogam  uppadenti  sulam 2- karonti visucikam
karonti  pajjarakam  karonti  pakkhandikam  karonti  evam  athabbanika
athabbanam payojenti.
   {754.1}  Supinapathaka  supinam  adisanti  yo  pubbanhasamayam
supinam  passati  evam  vipako hoti yo majjhantikasamayam supinam passati
evam  vipako  hoti  yo sayanhasamayam supinam passati evam vipako
hoti yo purime yame yo majjhime yame yo pacchime yame yo
dakkhinena  passena  nipanno  yo  vamena  passena  nipanno yo
uttananipanno  yo  avakujjanipanno  yo  candam  passati yo suriyam
passati  yo  mahasamuddam  passati  yo  sinerupabbatarajam passati yo
hatthim  passati  yo assam passati yo ratham passati yo pattim passati
yo  senabyuham  passati  yo  aramaramaneyyakam  passati  yo
vanaramaneyyakam   passati   yo   bhumiramaneyyakam  passati  yo
pokkharaniramaneyyakam  passati  evam  vipako hoti evam supinapathaka
supinam  adisanti  .  lakkhanapathaka  lakkhanam  adisanti  manilakkhanam
@Footnote: 1 Po. Ma. virutanca. 2 Ma. Yu. sulam.
Dandalakkhanam   vatthalakkhanam   asilakkhanam   usulakkhanam   dhanulakkhanam
avudhalakkhanam   itthilakkhanam  purisalakkhanam  kumarilakkhanam  kumaralakkhanam
dasilakkhanam   dasalakkhanam   hatthilakkhanam   assalakkhanam   mahisalakkhanam
usabhalakkhanam   [1]-   ajalakkhanam   mendalakkhanam   kukkutalakkhanam
vattakalakkhanam    godhalakkhanam    kannikalakkhanam    kacchapalakkhanam
migalakkhanam iti va 2- evam lakkhanapathaka lakkhanam adisanti.
   {754.2}  Nakkhattapathaka  nakkhattam  adisanti  atthavisati
nakkhattani  imina  nakkhattena  gharapaveso  kattabbo  imina
nakkhattena   makutam   bandhitabbam  imina  nakkhattena  vareyyam
karetabbam  imina  nakkhattena  vijaniharo  kattabbo  imina
nakkhattena  gharavaso  kattabboti  3-  evam  nakkhattapathaka
nakkhattam  adisanti  .  athabbanam  supinam  lakkhanam  no  vidahe
athopi  nakkhattanti  athabbananca  supinanca  lakkhananca  nakkhattanca
no  vidaheyya  na  careyya na samacareyya na samadaya vatteyya
athava  na  ganheyya  na ugganheyya na dhareyya na upadhareyya
na  upalakkheyya  na  yojeyyati  athabbanam  supinam  lakkhanam  no
vidahe athopi nakkhattam.
   [755]  Virudanca  gabbhakaranam  tikiccham  mamako na seveyyati
virudam  vuccati  migacakkam  4-  .  migacakkapathaka migacakkam adisanti
sakunanam va catuppadanam va rudam vassitam jananti 5- evam migacakkapathaka
migacakkam  adisanti  .  gabbhakaraniya  gabbham  santhapenti  .
@Footnote: 1 Ma. gonalakkhanam. Yu. golakkhanam. 2 Ma. vati. 3 samvaso gantabboti.
@4 Ma. migavakkam. sabbattha evameva. 5 Ma. janantiti.
Dvihi  karanehi  gabbho  na  santhati  panakehi  va vatakuppehi
va . panakanam va vatakuppanam va patighataya osatham denti 1-
evam  gabbhakaraniya  gabbham  santhapenti  .  tikicchati panca tikiccha
salakiyam sallakattiyam kayatikicchiyam bhutiyam komarakavejjam 2-. Mamakoti
buddhamamako  dhammamamako  sanghamamako  so  va  bhagavantam mamayati
bhagava va tam puggalam parigganhati.
   {755.1} Vuttam hetam bhagavata ye te bhikkhave bhikkhu kuha thaddha
lapa  singi unnala asamahita na me te bhikkhave bhikkhu mamaka
apagata ca te bhikkhu bhikkhave imasma dhammavinaya na ca te 3- imasmim
dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjanti ye ca kho te bhikkhave
bhikkhu nikkuha nillapa dhira athaddha susamahita te ca kho me bhikkhave
bhikkhu mamaka anapagata ca te [4]- bhikkhu imasma dhammavinaya te
ca [5]- imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjantiti.
     Kuha thaddha lapa singi   unnala asamahita
     na te dhamme viruhanti     sammasambuddhadesite
     nikkuha nillapa dhira   athaddha susamahita
     te ve dhamme viruhanti     sammasambuddhadesiteti.
   {755.2} Virudanca gabbhakaranam tikiccham mamako na seveyyati virudanca
gabbhakarananca  tikicchanca  mamako  na  seveyya  na  niseveyya na
patiseveyya  na  careyya  na  samacareyya  na samadaya vatteyya
@Footnote: 1 Ma. dentiti. 2 Ma. komarabhaccam. 3-5 Ma. Yu. bhikkhu. 4 Po. Ma. bhikkhave.
Athava  na  ganheyya  na ugganheyya na dhareyya na upadhareyya
na  upalakkheyya  nappayujjeyyati  virudanca  gabbhakaranam  tikiccham
mamako na seveyya. Tenaha bhagava
         athabbanam supinam lakkhanam
         no vidahe athopi nakkhattam
         virudanca gabbhakaranam
         tikiccham mamako na seveyyati.
   [756] Nindaya nappavedheyya
         na unnameyya pasamsito bhikkhu
         lobham saha macchariyena
         kodham pesuniyanca panudeyya.
   [757]  Nindaya  nappavedheyyati  idhekacce  bhikkhum nindanti
jatiya  va  gottena  va  kolaputtikena  va  vannapokkharataya
va  dhanena  va  ajjhenena  va kammayatanena va sippayatanena
va  vijjatthanena  va sutena va patibhanena va annatarannatarena
va  vatthuna  nindanti  garahanti  upavadanti  .  nindito  garahito
upavadito  nindaya  garahaya  upavadena  akittiya  avannaharikaya
na vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya
na  parittaseyya  na  bhayeyya  na  santasam  apajjeyya  abhiru
assa  acchambhi  anutrasi  apalayi  pahinabhayabheravo  vigatalomahamso
Vihareyyati nindaya nappavedheyya.
   [758]  Na  unnameyya  pasamsito  bhikkhuti  idhekacce  bhikkhum
pasamsanti  jatiya  va  .pe.  annatarannatarena  va  vatthuna
pasamsanti  thomenti  kittenti  vannenti  .  pasamsito  thomito
kittito  vannito  pasamsaya  thomanena  kittiya  vannaharikaya
unnatim  na  kareyya  unnamam  na  kareyya manam na kareyya thambham
na  kareyya  na  tena  thaddho  assa  patthaddho  paggahitasiroti
na unnameyya pasamsito bhikkhu.
   [759]  Lobham  saha  macchariyena kodham pesuniyanca panudeyyati
lobhoti  yo  lobho  lubbhana  lubbhitattam  sarago  sarajjana
sarajjitattam  abhijjha  lobho  akusalamulam  .  macchariyanti  panca
macchariyani  avasamacchariyam  .pe.  gaho  vuccati  macchariyam .
Kodhoti  yo  cittassa  aghato patighato patigham pativirodho kopo
pakopo  sampakopo  doso  padoso  sampadoso cittassa byapatti
manopadoso  kodho  kujjhana  kujjhitattam  doso  dussana dussitattam
byapatti  byapajjana  byapajjitattam  virodho  pativirodho  candikkam
assuropo  anattamanata cittassa . pesuniyanti idhekacco pisunavaco
hoti  ito  sutva  amutra  akkhata  imesam  bhedaya  amutra
va  sutva  imesam  akkhata  amusam  bhedaya iti samagganam va
bhetta  bhinnanam  va  anuppadata vaggaramo vaggarato vagganandi
Vaggakaranim  vacam  bhasita hoti idam vuccati pesunnam . apica dvihi
karanehi  pesunnam upasamharati piyakamyataya va bhedadhippayo va .
Katham  piyakamyataya  pesunnam  upasamharati  .  imassa  piyo bhavissami
manapo  bhavissami  vissasiko  bhavissami  abbhantariko  bhavissami
suhadayo  bhavissamiti  evam  piyakamyataya  pesunnam upasamharati . katham
bhedadhippayo pesunnam upasamharati.
   {759.1} Katham ime nana assu vina assu vagga assu dvidha
assu  dvejjha  assu  dvepakkha assu bhijjeyyum na samagaccheyyum
dukkham na phasu vihareyyunti evam bhedadhippayo pesunnam upasamharati.
Lobham  saha  macchariyena  kodham  pesuniyanca  panudeyyati  lobhanca
macchariyanca  kodhanca  pesunnanca  panudeyya  pajaheyya  vinodeyya
byantikareyya  anabhavangameyyati  lobham  saha  macchariyena  kodham
pesuniyanca panudeyya. Tenaha bhagava
         nindaya nappavedheyya
         na unnameyya pasamsito bhikkhu
         lobham saha macchariyena
         kodham pesuniyanca panudeyyati.
   [760] Kayavikkaye na tittheyya
         upavadam bhikkhu na kareyya kuhinci
         game ca nabhisajjeyya
         labhakamya janam na lapayeyya.
   [761]  Kayavikkaye  na  tittheyyati  ye kayavikkaya vinaye
patikkhitta  na  te  imasmim  atthe adhippeta . katham kayavikkaye
titthati  .  pancannam  saddhim  pattam va civaram va annam va kinci
parikkharam  vancaniyam  va  karonto udayam va patthayanto parivatteti
evam  kayavikkaye  titthati . katham kayavikkaye na titthati . pancannam
saddhim  pattam  va civaram va annam va kinci parikkharam na vancaniyam
va  karonto na udayam va patthayanto parivatteti evam kayavikkaye
na  titthati  .  kayavikkaye na tittheyyati kayavikkaye na tittheyya
na  santittheyya  kayavikkayam  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya
anabhavangameyya  kayavikkaya  arato  assa  virato  pativirato
nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena cetasa
vihareyyati kayavikkaye na tittheyya.
   [762] Upavadam bhikkhu na kareyya kuhinciti katame upavadakara
kilesa  .  santeke  samanabrahmana  iddhimanto  dibbacakkhuka
paracittaviduno  te  duratopi  passanti  asannapi  na  dissanti
cetasapi  cittam  pajananti  .  devatapi  kho santi iddhimantiniyo
dibbacakkhuka  paracittaviduniyo  ta  duratopi  passanti  asannapi
na  dissanti  cetasapi  cittam  pajananti  . te olarikehi va
kilesehi majjhimehi va kilesehi sukhumehi va kilesehi upavadeyyum.
Katame  olarika  kilesa  . kayaduccaritam vaciduccaritam manoduccaritam
Ime  vuccanti  olarika  kilesa . katame majjhima kilesa .
Kamavitakko  byapadavitakko  vihimsavitakko  ime  vuccanti majjhima
kilesa  .  katame  sukhuma  kilesa . nativitakko janapadavitakko
amaravitakko   paranuddayatapatisannutto   vitakko   labhasakkara-
silokapatisannutto   vitakko   anavannattipatisannutto   vitakko
ime  vuccanti  sukhuma  kilesa . te olarikehi va kilesehi
majjhimehi va kilesehi sukhumehi va kilesehi upavadeyyum 1-.
   {762.1} Upavadam na kareyya upavadakare kilese na kareyya na
janeyya  na  sanjaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyya upavadakare
kilese   pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyya
upavadakarehi kilesehi arato assa virato pativirato nikkhanto nissattho
vippamutto  visannutto  vimariyadikatena cetasa vihareyya . kuhinciti
kuhinci  kimhici  katthaci  ajjhattam  va  bahiddha va ajjhattabahiddha
vati upavadam bhikkhu na kareyya kuhinci.
   [763] Game ca nabhisajjeyyati katham game sajjati . idha
bhikkhu  game  gihihi  samsattho  viharati  sahanandi  sahasoki  sukhitesu
sukhito  dukkhitesu  dukkhito uppannesu kiccakaraniyesu attana voyogam
apajjati  evampi  game  sajjati  .  athava  bhikkhu pubbanhasamayam
nivasetva pattacivaramadaya gamam va nigamam va pindaya pavisati 2-
arakkhiteneva  kayena  arakkhitaya  vacaya  arakkhitena  cittena
@Footnote: 1 Ma. upavadeyya. 2 Po. Ma. pavisati. ito param evam natabbam.
Anupatthitaya  satiya  asamvutehi  indriyehi  so tatra tatra sajjati
tatra  tatra  ganhati  tatra  tatra  bajjhati tatra tatra anayabyasanam
apajjati  evampi game sajjati . katham game na sajjati . idha
bhikkhu  game  gihihi  asamsattho  viharati na sahanandi na sahasoki na
sukhitesu  sukhito  na  dukkhitesu  dukkhito  uppannesu  kiccakaraniyesu
na attana voyogam apajjati evampi game na sajjati.
   {763.1}   Athava   bhikkhu   pubbanhasamayam  nivasetva
pattacivaramadaya  gamam  va  nigamam  va  pindaya  pavisati
rakkhiteneva  kayena  rakkhitaya  vacaya  rakkhitena  cittena
upatthitaya  satiya  samvutehi  indriyehi  so  tatra  tatra  na
sajjati  tatra  tatra  na  ganhati  tatra  tatra  na bajjhati tatra
tatra  na  anayabyasanam  apajjati  evampi  game  na  sajjati .
Game  ca  nabhisajjeyyati  game  na sajjeyya na ganheyya na
bajjheyya  na  palibajjheyya  agiddho  assa  agadhito  amucchito
anajjhopanno  vitagedho  vigatagedho  cattagedho  .pe. brahmabhutena
attana vihareyyati game ca nabhisajjeyya.
   [764]  Labhakamya  janam  na lapayeyyati katama lapana .
Labhasakkarasilokasannissitassa     papicchassa     icchapakatassa
amisacakkhukassa lokadhammagarukassa ya paresam alapana lapana sallapana
ullapana samullapana unnahana samunnahana ukkapana samukkapana 1-
anuppiyabhanita  patukamyata  muggasupata  paribhatyata  parapitthimamsikata
@Footnote: 1 Ma. ukkacana samukkacana.
Ya  tattha  sanhavacakata sakhilavacakata mettavacakata apharusavacakata
ayam vuccati lapana . apica dvihi karanehi janam lapati attanam va nicam
thapento param uccam thapento janam lapati attanam va uccam thapento param
nicam thapento janam lapati.
   {764.1} Katham attanam nicam thapento param uccam thapento janam
lapati  .  tumhe  me  bahupakara  aham  tumhe  nissaya labhami
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam    yepi    me
anne  datum  va  katum  va  mannanti  tumhe  nissaya tumhe
sampassanta  yampi  [1]-  puranam  matapitikam  namadheyyam  tampi
me  antarahitam  tumhehi  ahannayami  asukassa  kulupako  asukaya
kulupakoti evam attanam nicam thapento param uccam thapento janam lapati.
   {764.2} Katham attanam uccam thapento param nicam thapento janam
lapati . aham tumhakam bahupakaro tumhe mam agamma buddham saranam gata
dhammam  saranam  gata  sangham  saranam  gata  panatipata  pativirata
adinnadana  pativirata  kamesumicchacara  pativirata  musavada
pativirata   suramerayamajjapamadatthana  pativirata  aham  tumhakam
uddesam  demi  paripuccham demi uposatham acikkhami navakammam adhitthami
atha  ca pana tumhe mam ussajjitva 2- anne sakkarotha garukarotha
manetha pujethati evampi attanam uccam thapento param nicam thapento
janam lapati.
@Footnote: 1 Ma. me. 2 Po. Ma. ujjhitva.
   {764.3} Labhakamya janam na lapayeyyati labhahetu [1]- labhakarana
labhabhinibbattiya labham paripacento janam na lapayeyya lapanam pajaheyya
vinodeyya byantikareyya anabhavangameyya alapana 2- arato assa
virato  pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto
vimariyadikatena cetasa vihareyyati labhakamya janam na lapayeyya .
Tenaha bhagava
        kayavikkaye na tittheyya
        upavadam bhikkhu na kareyya kuhinci
        game ca nabhisajjeyya
        labhakamya janam na lapayeyyati.
   [765] Na ca katthita 3- siya bhikkhu
        na ca vacam payuttam bhaseyya
        pagabbhiyam na sikkheyya
        katham viggahikam na kathayeyya.
   [766] Na ca katthita siya bhikkhuti idhekacco katthi hoti vikatthi
so  katthati  [4]-  ahamasmi  silasampannoti  va  vattasampannoti
va  silabbattasampannoti  va  jatiya  va  gottena  va
kolaputtikena  va  vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va
kammayatanena  va  sippayatanena va vijjatthanena va sutena va
patibhanena   va  annatarannatarena  va  vatthuna  uccakula
@Footnote: 1 Ma. labhapaccaya. 2 Ma. lapana. 3 Ma. katthiko. 4 Ma. vikatthati.
Pabbajitoti  va  mahabhogakula  pabbajitoti  va  ularabhogakula
pabbajitoti  va  suttantikoti  va  vinayadharoti  va  dhammakathikoti
va  arannikoti  va  .pe.  nevasannanasannayatanasamapattiya
labhiti  va  katthati vikatthati . evam [1]- na vikattheyya vikattham
pajaheyya   vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyya  katthana
arato  assa  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto
visannutto  vimariyadikatena  cetasa  vihareyyati  na  ca  katthita
siya bhikkhu.
   [767] Na ca vacam payuttam bhaseyyati katama payuttavaca.
Idhekacco  civarapayuttam  vacam  bhasati  pindapatapayuttam  vacam bhasati
senasanapayuttam   vacam   bhasati   gilanapaccayabhesajjaparikkharapayuttam
vacam bhasati ayam vuccati payuttavaca . athava civarahetu pindapatahetu
senasanahetu     gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu     saccampi
bhanati  musapi  bhanati  pisunampi  bhanati  apisunampi  bhanati  pharusampi
bhanati  apharusampi  bhanati  samphappalapampi  bhanati  asamphappalapampi
bhanati  mantapi  vacam  bhasati  ayampi  vuccati  payuttavaca .
Athava  pasannacitto  paresam  dhammam  deseti  aho vata me dhammam
suneyyum  sutva  ca  dhammam  pasideyyum pasanna ca me pasannakaram
kareyyunti  ayam  vuccati  payuttavaca  .  na  ca  vacam  payuttam
bhaseyyati  antamaso  dhammadesanavacam  upadaya  payuttavacam  na
@Footnote: 1 Ma. na kattheyya. 2 Ma. kattham.
Bhaseyya  na  katheyya  na  bhaneyya  na  dipayeyya na vohareyya
payuttavacam  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyya
payuttavacaya  arato  assa  virato  pativirato nikkhanto nissattho
vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  vihareyyati  na
ca vacam payuttam bhaseyya.
   [768] Pagabbhiyam na sikkheyyati pagabbhiyanti tini pagabbhiyani
kayikam pagabbhiyam vacasikam pagabbhiyam cetasikam pagabbhiyam.
   {768.1}  Katamam  kayikam pagabbhiyam . idhekacco sanghagatopi
kayikam  pagabbhiyam  dasseti  ganagatopi  kayikam  pagabbhiyam  dasseti
bhojanasalayapi  kayikam  pagabbhiyam  dasseti  jantagharepi  kayikam
pagabbhiyam   dasseti  udakatitthepi  kayikam  pagabbhiyam  dasseti
antaragharam   pavisantopi  kayikam  pagabbhiyam  dasseti  antaragharam
pavitthopi kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.2} Katham sanghagato kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
sanghagato  acittikarakato  there  bhikkhu  ghattayantopi  titthati
ghattayantopi  nisidati  puratopi  titthati  puratopi  nisidati  uccepi
asane  nisidati  sasisam  parupitvapi  nisidati  thitakopi  bhanati
bahavikkhepakopi bhanati evam sanghagato kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.3} Katham ganagato kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco ganagato
acittikarakato  theranam  bhikkhunam  anupahananam cankamantanam saupahano
Cankamati  nice  cankame cankamantanam ucce cankame cankamati chamayam
cankamantanam  cankame  cankamati  ghattayantopi  titthati  ghattayantopi
nisidati  puratopi  titthati  puratopi  nisidati  uccepi asane nisidati
sasisam  parupitvapi  nisidati  thitakopi  bhanati  bahavikkhepakopi
bhanati evam ganagato kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.4} Katham bhojanasalaya kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
bhojanasalaya  acittikarakato  there  bhikkhu anupakhajja nisidati navepi
bhikkhu  asanena  patibahati  ghattayantopi  titthati  ghattayantopi
nisidati  puratopi  titthati  puratopi  nisidati  uccepi asane nisidati
sasisam  parupitvapi  nisidati  thitakopi  bhanati  bahavikkhepakopi
bhanati evam bhojanasalaya kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.5} Katham jantaghare kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
jantaghare  acittikarakato  there  bhikkhu  ghattayantopi  titthati
ghattayantopi  nisidati  puratopi  titthati  puratopi  nisidati  uccepi
asane  nisidati  anapucchapi  kattham  pakkhipati  anapucchapi  dvaram
pidahati evam jantaghare kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.6} Katham udakatitthe kayikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
udakatitthe  acittikarakato  there  bhikkhu  ghattayantopi  otarati
puratopi  otarati  ghattayantopi  nhayati  puratopi  nhayati  uparipi
nhayati   ghattayantopi   uttarati   puratopi  uttarati  uparipi
Uttarati evam udakatitthe kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.7} Katham antaragharam pavisanto kayikam pagabbhiyam dasseti.
Idhekacco antaragharam pavisanto acittikarakato there bhikkhu ghattayantopi
gacchati puratopi gacchati vokkammapi theranam bhikkhunam purato gacchati evam
antaragharam pavisanto kayikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.8}  Katham antaragharam pavittho kayikam pagabbhiyam dasseti.
Idhekacco antaragharam pavittho na pavisa bhanteti vuccamano pavisati na
tittha  bhanteti  vuccamano  titthati  na  nisida  bhanteti vuccamano
nisidati  anokasampi  pavisati  anokasepi  titthati  anokasepi
nisidati yani tani honti kulanam ovarakani gulhani ca paticchannani
ca  yattha  kulitthiyo  kuladhitayo  kulasunhayo  kulakumariyo nisidanti
tatthapi  sahasa  pavisati  kumarakassapi  sisam paramasati evam antaragharam
pavittho kayikam pagabbhiyam dasseti. Idam kayikam pagabbhiyam.
   {768.9} Katamam vacasikam pagabbhiyam. Idhekacco sanghagatopi vacasikam
pagabbhiyam  dasseti  ganagatopi  vacasikam  pagabbhiyam dasseti antaragharam
pavitthopi vacasikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.10} Katham sanghagato vacasikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
sanghagato  acittikarakato  there  bhikkhu  anapuccha va anajjhittho
va  aramagatanam  bhikkhunam  dhammam  bhanati panham visajjeti patimokkham
Uddisati  thitakopi  bhanati  bahavikkhepakopi  bhanati  evam  sanghagato
vacasikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.11} Katham ganagato vacasikam pagabbhiyam dasseti. Idhekacco
ganagato  acittikarakato there bhikkhu anapuccha va anajjhittho va
aramagatanam  bhikkhunam  dhammam  bhanati  panham  visajjeti thitakopi bhanati
bahavikkhepakopi   bhanati   aramagatanam   bhikkhuninam  upasakanam
upasikanam   dhammam  bhanati  panham  visajjeti  thitakopi  bhanati
bahavikkhepakopi bhanati evam ganagato vacasikam pagabbhiyam dasseti.
   {768.12} Katham antaragharam pavittho vacasikam pagabbhiyam dasseti.
Idhekacco antaragharam pavittho itthim va kumarim va aha 1- itthanname
itthangotte  kim  atthi  yagu atthi bhattam atthi khadaniyam atthi kim
pivissama  kim  bhunjissama kim khadissama kim va atthi kim va me
dassathati  vippalapati  evam  antaragharam  pavittho  vacasikam  pagabbhiyam
dasseti. Idam vacasikam pagabbhiyam.
   {768.13} Katamam cetasikam pagabbhiyam. Idhekacco na uccakula 2-
pabbajito  samano  uccakula  3- pabbajitena saddhim sadisam attanam
karoti  cittena  na  mahakula  pabbajito samano na mahabhogakula
pabbajito   samano   na  ularabhogakula  pabbajito  samano
ularabhogakula  pabbajitena  saddhim  sadisam attanam karoti cittena na
@Footnote: 1 Ma. evamaha. 2-3 Ma. mahabhogakula.
Suttantiko  samano  suttantikena  saddhim  sadisam  attanam  karoti
cittena  na  vinayadharo  samano  na  dhammakathiko  samano  na
aranniko  samano  na  pindapatiko  samano  na  pamsukuliko
samano  na  tecivariko  samano  na  sapadanacariko  samano
na  khalupacchabhattiko samano na nesajjiko samano na yathasanthatiko
samano  yathasanthatikena  saddhim  sadisam  attanam  karoti  cittena
na  pathamassa  jhanassa  labhi  samano  pathamassa  jhanassa  labhina
saddhim  sadisam  attanam  karoti  cittena  na  dutiyassa  jhanassa
labhi  samano  na  tatiyassa  jhanassa  labhi samano na catutthassa
jhanassa  labhi  samano  na  akasanancayatanasamapattiya  labhi
samano   na  vinnanancayatanasamapattiya  labhi  samano  na
akincannayatanasamapattiya   labhi   samano   na  nevasanna-
nasannayatanasamapattiya    labhi    samano    nevasanna-
nasannayatanasamapattiya   labhina   saddhim   sadisam   attanam
karoti cittena idam cetasikam pagabbhiyam.
   {768.14} Pagabbhiyam na sikkheyyati pagabbhiyam na sikkheyya [1]-
na  acareyya  na  samacareyya  na  samadaya vatteyya pagabbhiyam
pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyya  pagabbhiya
arato  assa  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto
visannutto  vimariyadikatena  cetasa  vihareyyati  pagabbhiyam  na
sikkheyya.
@Footnote: 1 Ma. na careyya.
   [769] Katham viggahikam na kathayeyyati katama viggahikakatha .
Idhekacco evarupim katham katta hoti na tvam imam dhammavinayam ajanasi
.pe. nibbedhehi va sace pahositi . Vuttam hetam bhagavata viggahikaya
kho  moggallana  kathaya  sati  kathabahullam patikankham kathabahulle
sati uddhaccam uddhatassa asamvaro asamvutassa ara cittam samadhimhati.
Katham  viggahikam  na kathayeyyati viggahikakatham na katheyya na bhaneyya
na  dipayeyya  na  vohareyya  viggahikakatham  pajaheyya  vinodeyya
byantikareyya   anabhavangameyya  viggahikakathaya  arato  assa
virato  pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto
vimariyadikatena  cetasa  vihareyyati katham viggahikam na kathayeyya .
Tenaha bhagava
        na ca katthita siya bhikkhu
        na ca vacam payuttam bhaseyya
        pagabbhiyam na sikkheyya
        katham viggahikam na kathayeyyati.
   [770] Mosavajjena 1- niyyetha
        sampajano sathani na kayira
        atha jivitena pannaya
        silabbattena nannamatimanne.
   [771]  Mosavajjena niyyethati mosavajjam vuccati musavado.
@Footnote: 1 Ma. Yu. mosavajje na niyyetha.
Idhekacco  sabhaggato  va  parisaggato va .pe. amisakincikkhahetu
va  sampajanamusa  bhasita  hoti  idam  vuccati  mosavajjam .
Apica  tihakarehi  musavado  hoti  pubbeva  tassa  hoti musa
bhanissanti  bhanantassa  hoti  musa  bhanamiti  bhanitassa  hoti
musa maya bhanitanti imehi tihakarehi musavado hoti.
   {771.1}  Apica  catuhakarehi  pancahakarehi  chahakarehi
sattahakarehi  atthahakarehi  musavado hoti pubbeva tassa hoti
musa  bhanissanti  bhanantassa  hoti  musa  bhanamiti  bhanitassa  hoti
musa  maya  bhanitanti  vinidhaya  ditthim  vinidhaya  khantim  vinidhaya
rucim  vinidhaya  sannam  vinidhaya  bhavam  imehi  atthahakarehi
musavado hoti . mosavajjena niyyethati mosavajjena niyyeyya 1-
mosavajjam  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyya
mosavajja  arato  assa  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho
vippamutto   visannutto   vimariyadikatena  cetasa  vihareyyati
mosavajjena niyyetha.
   [772]  Sampajano  sathani  na  kayirati katamam satheyyam .
Idhekacco  satho  hoti  parisatho  yam  tattha satham sathata satheyyam
kakkarata 2- kakkariyam parikkhattata parikkhattiyam idam vuccati satheyyam.
Sampajano  sathani  na  kayirati  sampajano  hutva  satheyyam na
kareyya  na  janeyya  sanjaneyya  na  nibbatteyya nabhinibbatteyya
@Footnote: 1 Ma. na yayeyya na niyyayeyya na vaheyya na samhareyya. 2 Po. Yu. kakkarita.
Satheyyam  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyya
satheyya  arato  assa  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho
vippamutto   visannutto   vimariyadikatena  cetasa  vihareyyati
sampajano sathani na kayira.
   [773]  Atha  jivitena  pannaya  silabbattena nannamatimanneti
athati  padasandhi  .pe.  padanupubbatametam  athati  .  idhekacco
lukhajivikam  jivanto  param  panitajivikam  jivantam  atimannati  kim  panayam
bahullajivo  sabbam  sambhakkhati  seyyathidam  mulabijam  khandhabijam  phalubijam
aggabijam bijabijameva pancamam asavicakkadantakutasamanappadhanatinnoti 2- .
So  taya lukhajivikaya param panitajivikam jivantam atimannati . idhekacco
panitajivikam  jivanto  param  lukhajivikam  jivantam  atimannati  kim  panayam
appapunno  appesakkho  na  labhi  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharananti  .  so taya panitajivikaya param lukhajivikam
jivantam  atimannati  .  idhekacco  pannasampanno hoti so puttho
panham visajjeti.
   {773.1}  Tassa  evam  hoti ahamasmi pannasampanno ime
pananne  na  pannasampannati  .  so  taya  pannasampadaya
param  atimannati  . idhekacco silasampanno hoti patimokkhasamvarasamvuto
viharati  acaragocarasampanno anumattesu vajjesu bhiyadassavi samadaya
sikkhati  sikkhapadesu . tassa evam hoti ahamasmi silasampanno ime
@Footnote: 1 Po. Ma. lukhajivitam .. panitajivitam. ito param idisameva.
@2 Po. Ma. asanivicakkadantakutasamanappadhanenati.
Pananne  bhikkhu  dussila  papadhammati  .  so  taya silasampadaya
param  atimannati  .  idhekacco  vattasampanno  aranniko  va
pindapatiko  va  pamsukuliko  va  tecivariko  va  sapadanacariko
va  khalupacchabhattiko  va  nesajjiko  va  yathasanthatiko va .
Tassa  evam  hoti  ahamasmi  vattasampanno  ime  pananne  na
vattasampannati. So taya vattasampadaya param atimannati.
   {773.2}  Atha jivitena pannaya silabbattena nannamatimanneti
lukhajivikaya  va  panitajivikaya  va  pannasampadaya va silasampadaya
va vattasampadaya va param natimanneyya navajaneyya na tena manam
janeyya  na tena thaddho assa patthaddho paggahitasiroti atha jivitena
pannaya silabbattena nannamatimanne. Tenaha bhagava
        mosavajje na niyyetha
        sampajano sathani na kayira
        atha jivitena pannaya
        silabbatena nannamatimanneti.
   [774] Sutva rusito 1- bahum vacam
        samananam va puthuvacananam 2-
        pharusena ne na pativajja
        na hi santo patisenikaroti 3-.
@Footnote: 1 Ma. rusito. 2 Si. Ma. puthjjanam. 3 Ma. patisenim karonti.
@Yu. patisenikaronti.
   [775]  Sutva  rusito bahum vacam samananam va puthuvacanananti
rusitoti dusito khumsito ghattito vambhito garahito upavadito. Samanananti
yekeci  ito  bahiddha  paribbajupagata  paribbajasamapanna .
Puthuvacanananti  khattiya  ca  brahmana  ca  vessa ca sudda ca
gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca. Te bahukahi vacahi
anitthahi  akantahi  amanapahi  akkoseyyum  paribhaseyyum roseyyum
viroseyyum [1]- hetheyyum vihetheyyum ghateyyum upaghateyyum upaghatam
kareyyum  . tesam bahum vacam anittham akantam amanapam sutva sunitva
uggahitva  upadharayitva  upalakkhitvati  sutva  rusito  bahum vacam
samananam va puthuvacananam.
   [776] Pharusena ne na pativajjati pharusenati kakkhalena . Na
pativajjati  na  patibhaneyya  akkosantam  na  paccakkoseyya rosantam
na  patiroseyya  bhandanam  na  patibhandeyya  na  kalaham  kareyya na
bhandanam kareyya na viggaham kareyya na vivadam kareyya na medhagam kareyya
kalahabhandanaviggahavivadamedhagam   pajaheyya   vinodeyya  byantikareyya
anabhavangameyya     kalahabhandanaviggahavivadamedhaga     arato
assa  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho vippamutto visannutto
vimariyadikatena cetasa vihareyyati pharusena ne na pativajja.
   [777]  Na  hi  santo  patisenikarotiti  santoti  ragassa
santatta  santo  dosassa  mohassa  kodhassa  upanahassa  .pe.
@Footnote: 1 Ma. himseyyum vihimseyyum.
Sabbakusalabhisankharanam    santatta   samitatta   vupasamitatta
vijjhatatta   nibbutatta   vigatatta   patippassaddhatta  santo
upasanto  vupasanto  nibbuto  patippassaddhoti  santo  .  na  hi
santo  patisenikarotiti  santo  patisenim  patimallam patikantakam patipakkham
na  karoti  na  janeti na sanjaneti na nibbatteti nabhinibbattetiti
na hi santo patisenikaroti. Tenaha bhagava
        sutva rusito bahum vacam
        samananam va puthuvacananam
        pharusena ne na pativajja
        na hi santo patisenikarotiti.
   [778] Etanca dhammamannaya
        vicinam bhikkhu sada sato sikkhe
        santiti nibbutim natva
        sasane gotamassa nappamajjeyya.
   [779]  Etanca  dhammamannayati  etanti  acikkhitam  desitam
pannapitam  patthapitam  vivatam  vibhattam  uttanikatam  pakasitam  .
Dhammamannayati  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam
katvati  evampi  etanca  dhammamannaya  . athava samanca visamanca
pathanca   vipathanca   savajjanca   anavajjanca  hinanca  panitanca
kanhanca  sukkanca  vinnugarahitanca  vinnupasatthanca  dhammam  annaya
Janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam katvati evampi
etanca  dhammamannaya  .  athava  sammapatipadam  anulomapatipadam
apaccanikapatipadam  [1]-  anvatthapatipadam  dhammanudhammapatipadam  silesu
paripurikaritam  indriyesu guttadvaratam bhojane mattannutam jagariyanuyogam
satisampajannam   cattaro   satipatthane  cattaro  sammappadhane
cattaro   iddhippade   pancindriyani  panca  balani  satta
bojjhange  ariyam  atthangikam  maggam  nibbananca  nibbanagamininca
patipadam  dhammam  annaya  janitva  tulayitva  tirayitva vibhavayitva
vibhutam katvati evampi etanca dhammamannaya.
   [780]  Vicinam  bhikkhu  sada sato sikkheti vicinanti vicinanto
pavicinanto  tulayanto  tirayanto  vibhavayanto  vibhutam  karonto
sabbe  sankhara  aniccati  .pe.  yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti  vicinanto  pavicinanto  tulayanto tirayanto vibhavayanto
vibhutam  karontoti  vicinam  bhikkhu  . sadati sada sabbada sabbakalam
.pe.  pacchime  vayokhandhe . satoti catuhi karanehi sato kaye
kayanupassanasatipatthanam  bhavento  .pe.  so  vuccati  sato .
Sikkheti  tisso  sikkha  adhisilasikkha  adhicittasikkha  adhipannasikkha
.pe.  ayam  adhipannasikkha  .  ima  tisso sikkha avajjanto
sikkheyya  .pe.  sikkheyya  acareyya  samacareyya  samadaya
vatteyyati vicinam bhikkhu sada sato sikkhe.
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapatipadam.
   [781]  Santiti  nibbutim  natvati  ragassa  nibbutim  santiti
natva  dosassa  mohassa  .pe.  sabbakusalabhisankharanam  nibbutim
santiti  natva  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam
katvati santiti nibbutim natva.
   [782]  Sasane  gotamassa  nappamajjeyyati  gotamasasane
buddhasasane  jinasasane tathagatasasane devasasane arahantasasane .
Nappamajjeyyati   sakkaccakari   assa  sataccakari  atthitakari
anolinavuttiko  anikkhittacchando  anikkhittadhuro  appamatto  kusalesu
dhammesu kadaham aparipuram va silakkhandham paripureyyam .pe. aparipuram va
samadhikkhandham   pannakkhandham   vimuttikkhandham   vimuttinanadassanakkhandham
kadaham  aparinnatam  va  dukkham  parijaneyyam appahine va kilese
pajaheyyam  abhavitam  va  maggam  bhaveyyam  asacchikatam  va  nirodham
sacchikareyyanti yo tattha chando ca vayamo ca ussaho ca ussolhi
ca  thamo  ca  appativani  ca  satisampajannanca  atappam  padhanam
adhitthanam  anuyogo  appamado kusalesu dhammesuti sasane gotamassa
nappamajjeyya. Tenaha bhagava
        etanca dhammamannaya
        vicinam bhikkhu sada sato sikkhe
        santiti nibbutim natva
        sasane gotamassa nappamajjeyyati.
   [783] Abhibhu hi so anabhibhuto
        sakkhidhammam anitihamadassi
        tasma hi tassa bhagavato sasane
        appamatto sada namassamanusikkheti bhagava.
   [784]  Abhibhu hi so anabhibhutoti abhibhutarupa 1- abhibhutasadda
abhibhutagandha  abhibhutarasa  abhibhutaphotthabba  abhibhutadhamma  abhibhu  1-
anabhibhuto kehici kilesehi abhibhu hi papake akusale dhamme sankilesike
ponobbhavike  sadare  dukkhavipake ayatim jatijaramaraniyeti abhibhu hi
so anabhibhuto.
   [785]  Sakkhidhammam  anitihamadassiti  sakkhidhammanti  na  itihitiham
na  itikiraya  na  paramparaya  na  pitakasampadaya  na takkahetu na
nayahetu  na  akaraparivitakkena  na  ditthinijjhanakkhantiya  samam
sayamabhinnatam  attapaccakkham  dhammam  addasi  addakkhi  apassi pativijjhiti
sakkhidhammam anitihamadassi.
   [786]  Tasma  hi  tassa bhagavato sasaneti tasmati tasma
tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana . tassa bhagavato sasaneti
tassa  bhagavato sasane gotamasasane buddhasasane jinasasane tathagata
sasane devasasane arahantasasaneti tasma hi tassa bhagavato sasane.
@Footnote:1-1 ekavacanavasena kattabbam. Ma. Yu. abhibhuti rupabhibhu saddabhibhu gandhabhibhu rasabhibhu
@photthabbabhibhu dhammabhibhu.
   [787]  Appamatto sada namassamanusikkheti bhagavati appamattoti
sakkaccakari  assa  .pe.  appamatto  kusalesu  dhammesu .
Sadati  sada  sabbada  .pe.  pacchime  vayokhandhe  . namassanti
kayena va namassamano vacaya va namassamano cittena va namassamano
anvatthapatipattiya  [1]-  namassamano  dhammanudhammapatipattiya  [2]-
namassamano  sakkaramano  3-  garukaramano  4-  manayamano
pujayamano  apacayamano  .  anusikkheti tisso sikkha adhisilasikkha
adhicittasikkha  adhipannasikkha  .pe.  ayam  adhipannasikkha . ima
tisso sikkha avajjanto sikkheyya .pe. sacchikatabbam sacchikaronto
sikkheyya [5]- acareyya samacareyya samadaya vatteyya. Bhagavati
garavadhivacanam  .pe.  sacchika  pannatti  yadidam  bhagavati appamatto
sada namassamanusikkheti bhagava. Tenaha bhagava
        abhibhu hi so anabhibhuto
        sakkhidhammam anitihamadassi
        tasma hi tassa bhagavato sasane
        appamatto sada namassamanusikkheti bhagavati.
       Cuddasamo tuvatakasuttaniddeso nitthito.
         ------------------
@Footnote: 1-2 Ma. vasaddo atthi. 3 Ma. sakkurumano. 4 Ma. garukurumano. 5 Ma. careyya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 409-487. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=8220&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=8220&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=699&items=89              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=699              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=8634              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=8634              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]