ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Ajitamāṇavakapañhāniddeso 1-
   [57] Kenassu nivuto loko (iccāyasmā ajito)
          kenassu nappakāsati
          kissābhilepanaṃ brūhi 2-
          kiṃsu tassa mahabbhayaṃ.
   [58] Kenassu nivuto lokoti nirayaloko tiracchānaloko
pittivisayaloko  3-  manussaloko  devaloko  khandhaloko dhātuloko
āyatanaloko  ayaṃ loko paro loko brahmaloko sadevaloko 4-
ayaṃ vuccati loko . ayaṃ loko kena āvuto nivuto ophuṭo 5-
pihito paṭicchanno paṭikujjitoti kenassu nivuto loko.
   [59]  Iccāyasmā  ajitoti  iccāti  padasandhi  padasaṃsaggo
padapāripūri     6-    akkharasamavāyo    byañjanasiliṭṭhatā
padānupubbakametaṃ  7-  iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ  garukavacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ   āyasmāti   .   ajitoti   tassa
brāhmaṇassa  nāmaṃ  saṅkhā  samaññā  paññatti  vohāro  nāmaṃ
nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti  byañjanaṃ  abhilāpoti  iccāyasmā
ajito.
   [60] Kenassu nappakāsatīti kena loko nappakāsati na bhāsati
na  tapati  na  virocati  na  saññāyati 8- na paññāyatīti kenassu
@Footnote: 1 Ma. māṇavapucchāniddeso. evamuparipi. 2 Ma. Yu. brūsi. evamuparipi.
@3 Ma. sabbattha pettivisayaloko. 4 ma devaloko. 5 Ma. ovuto.
@6 Ma. padapāripūrī. evamuparipi. 7 Ma. padānupabbatāpetaṃ.
@8 Ma. ñāyati. evamuparipi.
Nappakāsati.
   [61] Kissābhilepanaṃ brūhīti kiṃ assa 1- lokassa abhilepanaṃ 2-
lagganaṃ bandhanaṃ upakkileso . kena loko litto [3]- palitto 4-
kiliṭṭho  saṅkiliṭṭho  makkhito  saṃsaṭṭho  laggo  laggito  palibuddho
brūhi  ācikkhāhi  desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi
uttānīkarohi pakāsehīti kissābhilepanaṃ brūhi.
   [62] Kiṃsu tassa mahabbhayanti kiṃ tassa 5- lokassa [6]- mahabbhayaṃ
pīḷanaṃ  ghaṭṭanaṃ  upaddavo  upasaggoti kiṃsu tassa mahabbhayaṃ . tenāha
so brāhmaṇo
          kenassu nivuto loko (iccāyasmā ajito)
          kenassu nappakāsati
          kissābhilepanaṃ brūhi
          kiṃsu tassa mahabbhayanti.
   [63] Avijjāya nivuto loko (ajitāti bhagavā)
          vevicchā (pamādā) nappakāsati
          jappābhilepanaṃ brūmi
          dukkhamassa mahabbhayaṃ.
   [64] Avijjāya nivuto lokoti avijjāti dukkhe añāṇaṃ dukkhasamudaye
añāṇaṃ  dukkhanirodhe  añāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  añāṇaṃ
pubbante añāṇaṃ aparante añāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. lepanaṃ. 3 Ma. saṃlitto. 4 Ma. upalitto.
@5 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 6 Ma. bhayaṃ.
Pubbantāparante   añāṇaṃ   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu
añāṇaṃ  yaṃ evarūpaṃ añāṇaṃ adassanaṃ anabhisamayo ananubodho asambodho
appaṭivedho  asaṅgāhanā  apariyogāhanā asamapekkhanā apaccavekkhanā
apaccakkhakammaṃ  1-  dummejjhaṃ  bālyaṃ  asampajaññaṃ  [2]-  pamoho
sampamoho 3- [4]- avijjogho avijjāyogo avijjānusayo avijjā-
pariyuṭṭhānaṃ avijjājālaṃ 5- moho akusalamūlaṃ ayaṃ vuccati avijjā.
Lokoti nirayaloko tiracchānaloko pittivisayaloko manussaloko devaloko
khandhaloko dhātuloko āyatanaloko ayaṃ loko paro loko brahmaloko
sadevaloko ayaṃ vuccati loko . [6]- Imāya avijjāya āvuto nivuto
ophuṭo pihito paṭicchanno paṭikujjitoti avijjāya nivuto loko.
   [65] Ajitāti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ nāmena ālapati. Bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ . apica bhaggarāgoti bhagavā . Bhaggadosoti bhagavā.
Bhaggamohoti  bhagavā . bhaggamānoti bhagavā . bhaggadiṭṭhīti bhagavā .
Bhaggakaṇṭakoti  bhagavā . bhaggakilesoti bhagavā . bhaji vibhaji paṭivibhaji
dhammaratananti  bhagavā  .  bhavānaṃ antakaroti bhagavā . bhāvitakāyoti
bhagavā  .  bhāvitasīloti  bhāvitacittoti bhāvitapaññoti 7- bhagavā .
Bhaji  vā  bhagavā  araññavanapatthāni pantāni senāsanāni appasaddāni
appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  8-  paṭisallāna-
sārūpānīti bhagavā.
@Footnote: 1 Ma. apaccavekkhaṇā apaccavekkhaṇakammaṃ. 2 Ma. moho. 3 Ma. sammoho.
@4 Ma. avijjā. 5 Ma. avijjālaṅgī. 6 Ma. ayaṃ loko. 7 Ma. bhāvitakāyo, bhāvitasīlo,
@bhāvitacitto, bhāvitapaññoti. 8 Ma. manussarāhasseyyakāni. evamuparipi.
Bhāgī   vā   bhagavā   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānanti  bhagavā  . bhāgī vā bhagavā attharasassa dhammarasassa
vimuttirasassa  adhisīlassa  adhicittassa  adhipaññāyāti  bhagavā  . bhāgī
vā  bhagavā  catunnaṃ  jhānānaṃ  catunnaṃ  appamaññānaṃ  catunnaṃ
arūpasamāpattīnanti  bhagavā  .  bhāgī vā bhagavā aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ
aṭṭhannaṃ   abhibhāyatanānaṃ  navannaṃ  anapubbavihārasamāpattīnanti  1-
bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ  saññābhāvanānaṃ  dasannaṃ
kasiṇasamāpattīnaṃ     anāpānassatisamādhissa     asubhasamāpattiyāti
bhagavā.
   {65.1}  Bhāgī  vā  bhagavā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  catunnaṃ
sammappadhānānaṃ   catunnaṃ   iddhipādānaṃ   pañcannaṃ   indriyānaṃ
pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa
maggassāti  bhagavā . bhāgī vā bhagavā dasannaṃ tathāgatabalānaṃ catunnaṃ
vesārajjānaṃ   catunnaṃ   paṭisambhidānaṃ  channaṃ  abhiññānaṃ  channaṃ
buddhadhammānanti bhagavā . bhagavāti netaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ na pitarā
kataṃ  na  bhātarā  kataṃ  na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi kataṃ na
ñātisālohitehi  kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na  devatāhi
kataṃ  vimokkhantikametaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  bodhiyā  mūle  saha
sabbaññutañāṇassa  paṭilābhā  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti
ajitāti bhagavā.
   [66]  Vevicchā  pamādā  nappakāsatīti  vevicchaṃ  vuccanti
pañca   macchariyāni   āvāsamacchariyaṃ   kulamacchariyaṃ   lābhamacchariyaṃ
@Footnote: 1 Ma. anupubbasamāpattīnanti.
Vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  macchariyaṃ  1-  maccharāyanā
maccharāyitattaṃ vevicchaṃ kadariyaṃ kaṭukañcakatā 2- aggahitattaṃ cittassa idaṃ
vuccati macchariyaṃ . apica khandhamacchariyaṃpi macchariyaṃ dhātumacchariyaṃpi macchariyaṃ
āyatanamacchariyaṃpi macchariyaṃ gāho vuccati macchariyaṃ . pamādo vattabbo
kāyaduccarite  vā  vacīduccarite  vā manoduccarite vā pañcasu vā
kāmaguṇesu  cittassa  vossaggo  vossaggānuppadānaṃ  3-  kusalānaṃ
vā dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā asātaccakiriyatā anaṭṭhitatā 4-
olīnavuttitā  nikkhittacchandatā  nikkhittadhuratā  anāsevanā  abhāvanā
abahulīkammaṃ  anadhiṭṭhānaṃ  ananuyogo  pamādo  yo evarūpo pamādo
pamajjanā  pamajjitattaṃ  ayaṃ  vuccati  pamādo  . vevicchā pamādā
nappakāsatīti  iminā  macchariyena  iminā pamādena loko nappakāsati
na bhāsati na tapati na virocati na saññāyati na paññāyatīti vevicchā
pamādā nappakāsati.
   [67]  Jappābhilepanaṃ  brūmīti  jappā  vuccati  taṇhā  yo
rāgo  sārāgo  anunayo  anurodho nandi 5- nandirāgo cittassa
sārāgo  icchā  mucchā  ajjhosānaṃ  gedho  paligedho  saṅgo
paṅko  ejā  māyā  janikā  sañjananī  sibbinī  jālinī  saritā
visattikā  sottaṃ  visatā  6- āyūhanī dutiyā paṇidhi bhavanetti vanaṃ
vanatho santhavo sineho apekkhā paṭibaddhā 7- āsā āsiṃsanā 8-
āsiṃsitattaṃ  rūpāsā  saddāsā  gandhāsā  rasāsā  phoṭṭhabbāsā
@Footnote: 1 Ma. maccheraṃ. 2 Ma. kaṭukañcukatā. 3 Ma. vosaggo vosaggānuppadānaṃ.
@4 Ma. anaṭṭhitakiriyatā. 5 Ma. nandī. evamuparipi. 6 Ma. suttaṃ visaṭā.
@7 Ma. paṭibandhu. 8 Ma. sabbattha āsīsa ....
Lābhāsā  dhanāsā  puttāsā  jīvitāsā  jappā  pajappā abhijappā
jappanā  jappitattaṃ  loluppā  1-  loluppāyanā  loluppāyitattaṃ
pucchañcikatā  2-  sādhukamyatā  adhammarāgo  visamalobho  nikanti
nikāmanā  patthanā  pihanā  sampatthanā  kāmataṇhā  bhavataṇhā
vibhavataṇhā   rūpataṇhā   arūpataṇhā   nirodhataṇhā   rūpataṇhā
saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā
ogho  yogo  gantho  upādānaṃ  āvaraṇaṃ  nīvaraṇaṃ  chadanaṃ  bandhanaṃ
upakkileso  anusayo  pariyuṭṭhānaṃ  latā vevicchaṃ dukkhamūlaṃ dukkhanidānaṃ
dukkhappabhavo mārapāso mārabaḷisaṃ [3]- māravisayo [4]- māragocaro
mārabandhanaṃ  taṇhānadī  taṇhājālaṃ  taṇhāgaddalaṃ  5-  taṇhāsamuddo
abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  ayaṃ  vuccati jappā . lokassa lepanaṃ
lagganaṃ bandhanaṃ upakkileso imāya jappāya loko litto [6]- palitto 7-
kiliṭṭho  saṅkiliṭṭho  makkhito  saṃsaṭṭho laggo laggito palibuddho .
Brūmi  ācikkhāmi  desemi  paññapemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi
uttānīkaromi pakāsemīti jappābhilepanaṃ brūmi.
   [68]  Dukkhamassa  mahabbhayanti  dukkhanti  jātidukkhaṃ  jarādukkhaṃ
byādhidukkhaṃ     maraṇadukkhaṃ    sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ
nerayikaṃ dukkhaṃ tiracchānayonikaṃ dukkhaṃ pittivisayikaṃ dukkhaṃ mānusikaṃ dukkhaṃ
gabbhokkantimūlakaṃ  dukkhaṃ  gabbheṭhitimūlakaṃ  8-  dukkhaṃ  gabbhavuṭṭhānamūlakaṃ
dukkhaṃ  jātassūpanibandhakaṃ  dukkhaṃ  jātassa parādheyyakaṃ dukkhaṃ attūpakkamaṃ
@Footnote: 1 Ma. loluppaṃ. 2 Ma. pucchañjikatā. 3 Ma. mārāmisaṃ. 4 Ma. māranivāso.
@5 Ma. taṇhāgaddulaṃ. 6 Ma. saṃlitto. 7 Ma. upalitto. evamuparipi.
@8 Ma. gabbhaṭṭhitimūlakaṃ.
Dukkhaṃ  parūpakkamaṃ  dukkhaṃ  dukkhadukkhaṃ  1-  saṃsāradukkhaṃ  vipariṇāmadukkhaṃ
cakkhurogo  sotarogo  ghānarogo  jivhārogo kāyarogo sīsarogo
kaṇṇarogo  mukharogo  dantarogo  kāso sāso pināso ḍaho 2-
jaro  kucchirogo mucchā pakkhandikā sulā 3- visūcikā kuṭṭhaṃ gaṇḍo
kilāso  soso apamāro daddu kaṇḍu kacchu rakhasā vitacchikā lohitaṃ
pittaṃ  madhumeho  aṃsā  piḷakā  bhagandalā  pittasamuṭṭhānā ābādhā
semhasamuṭṭhānā  ābādhā  vātasamuṭṭhānā  ābādhā  sannipātikā
ābādhā   utupariṇāmajā   ābādhā  visamaparihārajā  ābādhā
opakkamikā  ābādhā  kammavipākajā  ābādhā  sītaṃ uṇhaṃ jighacchā
pipāsā uccāro passāvo
   {68.1} ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassadukkhaṃ mātumaraṇaṃ
dukkhaṃ  pitumaraṇaṃ  dukkhaṃ  bhātumaraṇaṃ  dukkhaṃ  bhaginīmaraṇaṃ  dukkhaṃ puttamaraṇaṃ
dukkhaṃ  dhītumaraṇaṃ  dukkhaṃ  ñātibyasanaṃ dukkhaṃ bhogabyasanaṃ dukkhaṃ rogabyasanaṃ
dukkhaṃ  sīlabyasanaṃ  dukkhaṃ  diṭṭhibyasanaṃ  dukkhaṃ  yesaṃ  dhammānaṃ ādito
samudāgamanaṃ   paññāyati   atthaṅgamato   nirodho   paññāyati
kammasannissito  vipāko  vipākasannissitaṃ  kammaṃ  nāmasannissitaṃ  rūpaṃ
rūpasannissitaṃ  nāmaṃ  jātiyā  anugataṃ jarāya anusaṭaṃ byādhinā abhibhūtaṃ
maraṇena  abbhāhataṃ  dukkhe  patiṭṭhitaṃ atāṇaṃ aleṇaṃ asaraṇaṃ asaraṇībhūtaṃ
idaṃ vuccati dukkhaṃ . [5]- assa 6- lokassa dukkhaṃ 7- mahabbhayaṃ 8- pīḷanaṃ
ghaṭṭanaṃ upaddavo upasaggoti dukkhamassa mahabbhayaṃ. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. ḍāho. evamuparipi. 3 Ma. sūlā. evamuparipi.
@4 Ma. sabbattha -sarīsapa-. 5 Ma. idaṃ dukkhaṃ. 6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@7-8 Ma. bhayaṃ mahābhayaṃ.
          Avijjāya nivuto loko (ajitāti bhagavā)
          vevicchā (pamādā) nappakāsati
          jappābhilepanaṃ brūmi
          dukkhamassa mahabbhayanti.
   [69] Savanti sabbadhi sotā (iccāyasmā ajito)
          sotānaṃ kinnivāraṇaṃ
          sotānaṃ saṃvaraṃ brūhi
          kena sotā pithiyyare 1-.
   [70]  Savanti sabbadhi sotāti sotāti taṇhāsoto diṭṭhisoto
kilesasoto  duccaritasoto  avijjāsoto  .  sabbadhīti  sabbesu
āyatanesu  .  savantīti  savanti  āsavanti  sandanti  pavattanti
cakkhuto  rūpe  savanti  āsavanti  sandanti  pavattanti  sotato
sadde  savanti  ghānato  gandhe  savanti  jivhāto  rase  savanti
kāyato  phoṭṭhabbe  savanti  manato  dhamme  savanti  āsavanti
sandanti   pavattanti   cakkhuto   rūpataṇhā  savanti  āsavanti
sandanti  pavattanti  sotato  saddataṇhā  savanti  āsavanti sandanti
pavattanti   ghānato  gandhataṇhā  savanti  jivhāto  rasataṇhā
savanti   kāyato  phoṭṭhabbataṇhā  savanti  manato  dhammataṇhā
savanti āsavanti sandanti pavattantīti savanti sabbadhi sotā.
   [71]  Iccāyasmā  ajitoti  iccāti  padasandhi  padasaṃsaggo
@Footnote: 1 Sī. pithīyare. Ma. pidhīyare. evamuparipi.
Padapāripūri   akkharasamavāyo   byañjanasiliṭṭhatā   padānupubbakametaṃ
iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ garuvacanaṃ sagāravasappatissādhivacanametaṃ
āyasmāti  .  ajitoti  tassa  brāhmaṇassa  nāmaṃ saṅkhā samaññā
paññatti  vohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti  byañjanaṃ
abhilāpoti iccāyasmā ajito.
   [72]  Sotānaṃ  kinnivāraṇanti  sotānaṃ  kiṃ  āvaraṇaṃ nīvaraṇaṃ
saṃvaraṇaṃ rakkhanaṃ gopananti sotānaṃ kinnivāraṇaṃ.
   [73]  Sotānaṃ  saṃvaraṃ brūhīti sotānaṃ āvaraṇaṃ nīvaraṇaṃ saṃvaraṇaṃ
rakkhanaṃ  gopanaṃ  brūhi  ācikkhāhi  desehi  paññapehi  paṭṭhapehi
vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehīti sotānaṃ saṃvaraṃ brūhi.
   [74]  Kena  sotā  pithiyyareti  kena  sotā  pithiyyanti
pacchijjanti  na  savanti  na  āsavanti  na  sandanti  nappavattantīti
kena sotā pithiyyare. Tenāha so brāhmaṇo
          savanti sabbadhi sotā (iccāyasmā ajito)
          sotānaṃ kinnivāraṇaṃ
          sotānaṃ saṃvaraṃ brūhi
          kena sotā pithiyyareti.
   [75] Yāni sotāni lokasmiṃ (ajitāti bhagavā)
          sati tesaṃ nivāraṇaṃ
          sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi
        Paññāyete pithiyyare.
   [76]  Yāni sotāni lokasminti yāni etāni sotāni mayā
kittitāni  [1]-  ācikkhitāni  desitāni  paññapitāni  paṭṭhapitāni
vivaritāni  vibhajitāni  uttānīkatāni  pakāsitāni seyyathīdaṃ taṇhāsoto
diṭṭhisoto  kilesasoto  duccaritasoto  avijjāsoto  . lokasminti
apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke āyatanaloketi
yāni sotāni lokasmiṃ. Ajitāti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ nāmena ālapati.
   [77]  Sati tesaṃ nivāraṇanti satīti yā sati anussati paṭissati
sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā asammussanatā sati satindriyaṃ [2]-
satisambojjhaṅgo  ekāyanamaggo  ayaṃ  vuccati  sati  .  nivāraṇanti
āvaraṇaṃ nīvaraṇaṃ saṃvaraṇaṃ rakkhanaṃ gopananti sati tesaṃ nivāraṇaṃ.
   [78]  Sotānaṃ  saṃvaraṃ  brūmīti  sotānaṃ  āvaraṇaṃ  nīvaraṇaṃ
saṃvaraṇaṃ  rakkhanaṃ  gopanaṃ brūmi ācikkhāmi desemi paññapemi paṭṭhapemi
vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemīti sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi.
   [79]  Paññāyete  pithiyyareti  paññāti  yā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  . paññāyete
pithiyyareti  paññāya  ete  sotā pithiyyanti pacchijjanti na savanti
na  āsavanti na sandanti nappavattanti . sabbe saṅkhārā aniccāti
jānato  passato  paññāya  ete  sotā  pithiyyanti  pacchijjanti
@Footnote: 1 Ma. pakittitāni. 2 Ma. satibalaṃ sammāsati.
Na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti . sabbe saṅkhārā
dukkhāti  jānato  passato  paññāya  ete  sotā  pithiyyanti
pacchijjanti  na  savanti  na  āsavanti  na sandanti nappavattanti .
Sabbe  dhammā  anattāti  jānato  passato paññāya ete sotā
pithiyyanti  pacchijjanti  na  savanti  na  āsavanti  na  sandanti
nappavattanti.
   {79.1} Avijjāpaccayā saṅkhārāti jānato passato paññāya
ete sotā pithiyyanti pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti
nappavattanti.
   {79.2}   Saṅkhārapaccayā   viññāṇanti   viññāṇapaccayā
nāmarūpanti    nāmarūpaccayā    saḷāyatananti   saḷāyatanapaccayā
phassoti   phassapaccayā   vedanāti   vedanāpaccayā   taṇhāti
taṇhāpaccayā  upādānanti  upādānapaccayā  bhavoti  bhavapaccayā
jātīti  jātipaccayā  jarāmaraṇanti  jānato  passato  paññāya
ete  sotā  pithiyyanti  pacchijjanti  na  savanti na āsavanti na
sandanti nappavattanti.
   {79.3}   Avijjānirodhā  saṅkhāranirodhoti  saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodhoti   viññāṇanirodhā  nāmarūpanirodhoti  nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodhoti   saḷāyatananirodhā   phassanirodhoti   phassanirodhā
vedanānirodhoti   vedanānirodhā   taṇhānirodhoti   taṇhānirodhā
upādānanirodhoti   upādānanirodhā   bhavanirodhoti   bhavanirodhā
jātinirodhoti  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  jānato  passato
paññāya  ete  sotā  pithiyyanti  pacchijjanti  na  savanti  na
Āsavanti  na  sandanti  nappavattanti  .  idaṃ  dukkhanti  ayaṃ
dukkhasamudayoti   ayaṃ   dukkhanirodhoti   ayaṃ   dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  jānato  passato  paññāya  ete  sotā  pithiyyanti
pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti.
   {79.4} Ime [1]- āsavāti ayaṃ āsavasamudayoti ayaṃ āsavanirodhoti
ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  jānato  passato paññāya ete
sotā  pithiyyanti  pacchijjanti  na  savanti na āsavanti na sandanti
nappavattanti . ime dhammā abhiñañeyyāti ime dhammā pariññeyyāti
ime  dhammā  pahātabbāti  ime dhammā bhāvetabbāti ime dhammā
sacchikātabbāti  jānato  passato  paññāya  ete sotā pithiyyanti
pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti.
   {79.5} Channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca atthaṅgamañca assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  jānato  passato  paññāya  ete  sotā
pithiyyanti pacchijjanti na savanti na āsavanti na sandanti nappavattanti.
Pañcannaṃ   upādānakkhandhānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  jānato passato catunnaṃ mahābhūtānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  jānato  passato
yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ nirodhadhammanti jānato passato paññāya
ete  sotā  pithiyyanti  pacchijjanti  na  savanti na āsavanti na
@Footnote: 1 Ma. dhammā.
Sandanti  nappavattantīti  paññāya  ete  sotā  pithiyyare .
Tenāha bhagavā
          yāni sotāni lokasmiṃ (ajitāti bhagavā)
          sati tesaṃ nivāraṇaṃ
          sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi
          paññāyete pithiyyareti.
   [80] Paññā ceva sati cāpi (iccāyasmā ajito)
          nāmarūpañca mārisa
          etamme puṭṭho pabrūhi
          katthetaṃ uparujjhati.
   [81] Paññā ceva sati cāpīti paññāti yā paññā pajānanā
vicayo  pavicayo  [1]- sallakkhaṇā upalakkhaṇā paccupalakkhaṇā paṇḍiccaṃ
kosallaṃ  nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā pariṇāyikā
vipassanā   sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ
paññāsatthaṃ   paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso
paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi .
Satīti  yā  sati anussati .pe. sammāsatīti paññā ceva sati cāpi
iccāyasmā ajito.
   [82]  Nāmarūpañca  mārisāti  nāmanti  cattāro  arūpino
khandhā  .  rūpanti  cattāro  ca  mahābhūtā  catunnañca mahābhūtānaṃ
@Footnote: 1 Ma. dhammavicayo.
Upādāyarūpaṃ  . mārisāti piyavacanaṃ garuvacanaṃ sagāravasappatissādhivacanametaṃ
mārisāti nāmarūpañca mārisa.
   [83]  Etamme  puṭṭho  pabrūhīti etammeti yaṃ pucchāmi yaṃ
yācāmi  yaṃ  ajjhesāmi  yaṃ pasādemi . puṭṭhoti pucchito yācito
ajjhesito  pasādito  .  pabrūhīti  brūhi  ācikkhāhi  desehi
paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehīti
etamme puṭṭho pabrūhi.
   [84]  Katthetaṃ  uparujjhatīti  katthetaṃ nirujjhati vūpasammati atthaṃ
gacchati  paṭippassambhatīti  katthetaṃ  uparujjhati  .  tenāha  so
brāhmaṇo
          paññā ceva sati cāpi (iccāyasmā ajito)
          nāmarūpañca mārisa
          etamme puṭṭho pabrūhi
          katthetaṃ uparujjhatīti.
   [85] Yametaṃ pañhaṃ apucchi ajita taṃ vadāmi te
          yattha nāmañca rūpañca asesaṃ uparujjhati
          viññāṇassa nirodhena etthetaṃ uparujjhati.
   [86]  Yametaṃ  pañhaṃ  apucchīti  yametanti  paññañca  satiñca
nāmarūpañca  .  apucchīti  āpucchasi  āyācasi  ajjhesasi pasādesīti
yametaṃ pañhaṃ apucchi.
   [87]  Ajita  taṃ  vadāmi teti ajitāti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ
nāmena  ālapati  .  tanti  paññañca  satiñca  nāmarūpañca .
Vadāmīti  taṃ  vadāmi ācikkhāmi desemi paññapemi paṭṭhapemi vivarāmi
vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemīti ajita taṃ vadāmi te.
   [88]  Yattha  nāmañca  rūpañca  asesaṃ  uparujjhatīti  nāmanti
cattāro  arūpino  khandhā  .  rūpanti  cattāro  ca  mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  .  asesanti  sabbena  sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ 1- asesanti .
Uparujjhatīti  nirujjhati  vūpasammati  atthaṃ  gacchati  paṭippassambhatīti
yattha nāmañca rūpañca asesaṃ uparujjhati.
   [89]   Viññāṇassa   nirodhena   etthetaṃ   uparujjhatīti
sotāpattimaggañāṇena  abhisaṅkhāraviññāṇassa  nirodhena  satta  bhave
ṭhapetvā  anamatagge  saṃsāre  ye  uppajjeyyuṃ  nāmañca  rūpañca
etthete  nirujjhanti  vūpasamanti  atthaṃ  gacchanti  paṭippassambhanti .
Sakadāgāmimaggañāṇena  abhisaṅkhāraviññāṇassa  nirodhena  dve  bhave
ṭhapetvā  pañcasu  bhavesu  ye  uppajjeyyuṃ  nāmañca  rūpañca
etthete  nirujjhanti  vūpasamanti  atthaṃ  gacchanti  paṭippassambhanti .
Anāgāmimaggañāṇena  abhisaṅkhāraviññāṇassa  nirodhena  ekaṃ  bhavaṃ
ṭhapetvā kāmadhātuyā 2- vā rūpadhātuyā vā arūpadhātuyā vā ye
uppajjeyyuṃ  nāmañca  rūpañca  etthete  nirujjhanti  vūpasamanti
@Footnote: 1 Ma. pariyādiyanavacanametaṃ. evamuparipi. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Atthaṃ   gacchanti   paṭippassambhanti   .   arahattamaggañāṇena
abhisaṅkhāraviññāṇassa  nirodhena  ye  uppajjeyyuṃ  nāmañca  rūpañca
etthete  nirujjhanti  vūpasamanti  atthaṃ  gacchanti  paṭippassambhanti .
Arahato  anupādisesāya  parinibbānadhātuyā  1-  parinibbāyantassa
purimaviññāṇassa  2-  nirodhena  paññā  ca sati ca nāmañca rūpañca
etthete  nirujjhanti  vūpasamanti  atthaṃ  gacchanti  paṭippassambhantīti
viññāṇassa nirodhena etthetaṃ uparujjhati. Tenāha bhagavā
       yametaṃ pañhaṃ apucchi      ajita taṃ vadāmi te
       yattha nāmañca rūpañca     asesaṃ uparujjhati
       viññāṇassa nirodhena     etthetaṃ uparujjhatīti.
   [90] Ye ca saṅkhātadhammāse     ye ca sekkhā 3- puthū idha
       tesaṃ me nipako iriyaṃ      puṭṭho pabrūhi mārisa.
   [91]  Ye  ca  saṅkhātadhammāseti  saṅkhātadhammā  vuccanti
arahanto  khīṇāsavā  .  kiṃkāraṇā  saṅkhātadhammā vuccanti arahanto
khīṇāsavā . te saṅkhātadhammā ñātadhammā tulitadhammā tiritadhammā 4-
vibhūtadhammā  vibhāvitadhammā  sabbe  saṅkhārā  aniccāti saṅkhātadhammā
ñātadhammā   tulitadhammā   tiritadhammā  vibhūtadhammā  vibhāvitadhammā
sabbe saṅkhārā dukkhāti saṅkhātadhammā .pe. sabbe dhammā anattāti
saṅkhātadhammā  avijjāpaccayā  saṅkhārāti  saṅkhātadhammā  .pe.
Yaṅkiñci   samudayadhammaṃ   sabbantaṃ   nirodhadhammanti   saṅkhātadhammā
@Footnote: 1 Ma. nibbānadhātuyā. 2 Ma. carimaviññāṇassa. 3 Ma. sekhā. evamīdisesu padesu.
@4 Ma. tīritadhammā. evamuparipi.
Ñātadhammā  tulitadhammā tiritadhammā vibhūtadhammā vibhāvitadhammā . athavā
tesaṃ khandhā saṅkhātā dhātuyo saṅkhātā āyatanāni saṅkhātāni gatiyo
saṅkhātā  upapattiyo  saṅkhātā paṭisandhiyo saṅkhātā bhavā saṅkhātā
saṃsārā saṅkhātā vaṭṭā saṅkhātā . athavā te khandhapariyante ṭhitā
dhātupariyante  ṭhitā  āyatanapariyante  ṭhitā  gatipariyante  ṭhitā
upapattipariyante  ṭhitā  paṭisandhipariyante  ṭhitā  bhavapariyante  ṭhitā
saṃsārapariyante  ṭhitā  vaṭṭapariyante  ṭhitā  antimabhave  ṭhitā
antimasamussaye ṭhitā antimadehadharā arahanto.
     Tesaṃ cāyaṃ pacchimako     carimoyaṃ samussayo
     jātimaraṇasaṃsāro      natthi nesaṃ punabbhavoti.
Taṃkāraṇā  saṅkhātadhammā  vuccanti  arahanto  khīṇāsavāti  ye
ca saṅkhātadhammāse.
   [92]  Ye  ca  sekkhā  puthū  idhāti  sekkhāti kiṃkāraṇā
vuccanti  sekkhā  .  sikkhantīti  sekkhā  .  kiṃ  sikkhanti .
Adhisīlampi sikkhanti adhicittampi sikkhanti adhipaññampi sikkhanti.
   {92.1} Katamā ca 1- adhisīlasikkhā . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  khuddakopi 2-
sīlakkhandho  mahantopi  3-  sīlakkhandho  sīlaṃ  patiṭṭhā āvaraṇaṃ 4-
saṃyamo  saṃvaro  mukhaṃ  pamukhaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ sammāpattiyā 5- ayaṃ
adhisīlasikkhā.
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi. evamīdisesu ṭhānesu. 2-3 Ma. pisaddo natthi.
@4 Ma. caraṇaṃ. 5 Ma. samāpattiyā.
   {92.2} Katamā ca adhicittasikkhā . idha bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati ayaṃ
adhicittasikkhā.
   {92.3}  Katamā ca adhipaññāsikkhā . idha bhikkhu paññavā hoti
uyayatthagāminiyā   paññāya   samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
sammādukkhakkhayagāminiyā  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti  ayaṃ āsavasamudayoti
ayaṃ  āsavanirodhoti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti ayaṃ adhipaññāsikkhā.
   {92.4}  Imā  tisso sikkhā āvajjentā sikkhanti jānantā
sikkhanti  [1]-  cittaṃ  adhiṭṭhahantā  sikkhanti  saddhāya adhimuccantā
sikkhanti  viriyaṃ  2- paggaṇhantā sikkhanti satiṃ upaṭṭhapentā sikkhanti
cittaṃ  samādahantā  sikkhanti  paññāya pajānantā sikkhanti abhiññeyyaṃ
abhijānantā  sikkhanti  pariññeyyaṃ  parijānantā  sikkhanti  pahātabbaṃ
pajahantā  sikkhanti  bhāvetabbaṃ  bhāventā  sikkhanti  sacchikātabbaṃ
sacchikarontā  sikkhanti  caranti  3-  ācaranti samācaranti samādāya
vattanti  taṃkāraṇā vuccanti sekkhā . puthūti bahukā ete sekkhā
sotāpannā  ca  paṭipannā  ca  sakadāgāmino  ca  paṭipannā
@Footnote: 1 Ma. passantā sikkhanti. 2 Ma. vīriyaṃ. evamīdisesu padesu. 3 Ma. ayaṃ pāṭho
@natthi.
Ca  anāgāmino  ca  paṭipannā  ca  arahantā ca paṭipannā ca .
Idhāti  imissā  diṭṭhiyā  imissā  khantiyā imissā ruciyā imasmiṃ
ādāye  imasmiṃ  vinaye  imasmiṃ  dhamme imasmiṃ dhammavinaye imasmiṃ
pāvacane   imasmiṃ  brahmacariye  imasmiṃ  satthusāsane  imasmiṃ
attabhāve imasmiṃ manussaloketi ye ca sekkhā puthū idha.
   [93]  Tesaṃ me nipako iriyaṃ puṭṭho pabrūhi mārisāti tvaṃpi
nipako  paṇḍito  paññavā  buddhimā  ñāṇī  vibhāvī  medhāvī  tesaṃ
saṅkhātadhammānañca  sekkhānañca  iriyaṃ  cariyaṃ  vuttiṃ  ācāraṃ gocaraṃ
vihāraṃ  paṭipadaṃ  . puṭṭhoti puṭṭho 1- pucchito yācito ajjhesito
pasādito  .  pabrūhīti  brūhi  ācikkhāhi  desehi  paññapehi
paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehi  . mārisāti
piyavacanaṃ  garuvacanaṃ  sagāravasappatissādhivacanametaṃ  mārisāti  tesaṃ  me
nipako iriyaṃ puṭṭho pabrūhi mārisa. Tenāha so brāhmaṇo
       ye ca saṅkhātadhammāse    ye ca sekkhā puthū idha
       tesaṃ me nipako iriyaṃ     puṭṭho pabrūhi mārisāti.
   [94] Kāmesu nābhigijjheyya   manasānāvilo siyā
       kusalo sabbadhammānaṃ    sato bhikkhu paribbaje.
   [95]  Kāmesu  nābhigijjheyyāti  kāmāti  uddānato  dve
kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca.
   {95.1}  Katame  vatthukāmā  .  manāpikā  rūpā  manāpikā
saddā manāpikā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Gandhā  manāpikā rasā manāpikā phoṭṭhabbā attharaṇā pāpuraṇā 1-
dāsīdāsā   ajeḷakā   kukkuṭasūkarā  hatthigavāssavaḷavā  khettaṃ
vatthu  hiraññaṃ  suvaṇṇaṃ  gāmanigamarājadhāniyo  raṭṭhañca  janapado
ca  koso  ca  koṭṭhāgārañca  yaṅkiñci  rajanīyavatthu vatthukāmā .
Apica  atītā  kāmā anāgatā kāmā paccuppannā kāmā ajjhattā
kāmā  bahiddhā  kāmā ajjhattabahiddhā kāmā hīnā kāmā majjhimā
kāmā  paṇītā  kāmā  āpāyikā  kāmā mānusikā kāmā dibbā
kāmā  paccupaṭṭhitā  kāmā  nimmitā  kāmā  paranimmitā  kāmā
pariggahitā  kāmā  apariggahitā  kāmā mamāyitā kāmā amamāyitā
kāmā  sabbepi  kāmāvacarā  dhammā  sabbepi  rūpāvacarā  dhammā
sabbepi   arūpāvacarā   dhammā   taṇhāvatthukā   taṇhārammaṇā
kāmanīyaṭṭhena  rajanīyaṭṭhena  madanīyaṭṭhena [2]- kāmā ime vuccanti
vatthukāmā.
   {95.2} Katame kilesakāmā. Chando kāmo rāgo kāmo chandarāgo
kāmo saṅkappo kāmo rāgo kāmo saṅkapparāgo kāmo yo kāmesu
kāmacchando  kāmarāgo  kāmanandi  3-  kāmataṇhā  kāmasineho
kāmapipāsā  kāmapariḷāho  kāmagedho  kāmamucchā  kāmajjhosānaṃ
kāmogho kāmayogo kāmupādānaṃ kāmacchandanīvaraṇaṃ.
     Addasaṃ kāma te mūlaṃ      saṅkappā kāma jāyasi
     na taṃ saṅkappayissāmi     evaṃ kāma na hehisīti.
@Footnote: 1 Ma. pāvuraṇā. evamuparipi. 2 Ma. ramaṇīyaṭṭhena. 3 Ma. sabbattha kāmanandī.
@evamuparipi.
Ime vuccanti kilesakāmā . gedho vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo
.pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  .  kāmesu  nābhigijjheyyāti
kilesakāmesu  vatthukāmesu  nābhigijjheyya  na  palibujjheyya  1-
agiddho agadhito amucchito anajjhopanno 2- vītagedho [3]- cattagedho
vantagedho  muttagedho  pahīnagedho  paṭinissaṭṭhagedho vītarāgo [4]-
cattarāgo  vantarāgo  muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo
nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā
vihareyyāti kāmesu nābhigijjheyya.
   [96] Manasānāvilo siyāti manoti yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ
paṇḍaraṃ  [5]-  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ viññāṇakkhandho [6]-
manoviññāṇadhātu  .  kāyaduccaritena cittaṃ āvilaṃ hoti luḷitaṃ eritaṃ
ghaṭṭitaṃ  calitaṃ  bhantaṃ  avūpasantaṃ vacīduccaritena manoduccaritena rāgena
dosena mohena kodhena upanāhena makkhena paḷāsena issāya macchariyena
māyāya  sāṭheyyena  thambhena sārambhena mānena atimānena madena
pamādena sabbakilesehi sabbaduccaritehi sabbadarathehi 7- sabbapariḷāhehi
sabbasantāpehi  sabbākusalābhisaṅkhārehi  cittaṃ  āvilaṃ  hoti  luḷitaṃ
eritaṃ ghaṭṭitaṃ calitaṃ bhantaṃ avūpasantaṃ . manasānāvilo siyāti cittena
anāvilo siyā aluḷito anerito aghaṭṭito acalito abhanto vūpasanto
āvilakare  kilese  jaheyya  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya
@Footnote: 1 Ma. palibundheyya. 2 Ma. anajjhāpanno. 3 Ma. vigatagedho. 4 Ma. vigatarāgo.
@5 Ma. mano. 6 tajjā. 7 Ma. sabbaḍāhehi.
Anabhāvaṅgameyya  āvilakarehi  kilesehi ca ārato virato paṭivirato
nikkhanto   nissaṭṭho   vūpasanto   vippamutto   visaññutto
vimariyādikatena cetasā vihareyyāti manasānāvilo siyā.
   [97] Kusalo sabbadhammānanti sabbe saṅkhārā aniccāti kusalo
sabbadhammānaṃ  sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  kusalo sabbadhammānaṃ sabbe
dhammā  anattāti  kusalo  sabbadhammānaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārāti
kusalo  sabbadhammānaṃ .pe. yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti
kusalo sabbadhammānaṃ evampi kusalo sabbadhammānaṃ.
   {97.1} Athavā aniccato kusalo sabbadhammānaṃ dukkhato rogato
gaṇḍato sallato aghato ābādhato parato palokato ītito upaddavato
asātato 1- bhayato upasaggato calato pabhaṅguto addhuvato atāṇato
aleṇato  asaraṇato  asaraṇībhūtato rittato tucchato suññato anattato
ādīnavato  vipariṇāmadhammato  asārakato  aghamūlato  vadhakato vibhavato
sāsavato saṅkhatato mārāmisato jātidhammato jarādhammato byādhidhammato
maraṇadhammato   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammato  saṅkilesadhammato
samudayato  atthaṅgamato  anassādato 2- ādīnavato anissaraṇato 3-
kusalo sabbadhammānaṃ evampi kusalo sabbadhammānaṃ.
   {97.2} Athavā khandhakusalo dhātukusalo āyatanakusalo paṭiccasamuppāda-
kusalo   satipaṭṭhānakusalo   sammappadhānakusalo   iddhippādakusalo
indriyakusalo     balakusalo    bojjhaṅgakusalo    maggakusalo
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. assādato. evamuparipi. 3 Ma. nissaraṇatopi.
@evamīdisesu padesu.
Phalakusalo  nibbānakusalo  evampi  kusalo  sabbadhammānaṃ  .  athavā
sabbadhammā  vuccanti  dvādasāyatanāni  cakkhu ceva rūpā ca sotañca
saddā ca ghānañca gandhā ca jivhā ca rasā ca kāyo ca phoṭṭhabbā
ca  mano  ca  dhammā  ca  .  yato  ca  ajjhattikabāhiresu
āyatanesu  rāgo  1-  pahīno  hoti  ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṅgato    āyatiṃanuppādadhammo   ettāvatāpi   kusalo
sabbadhammānanti kusalo sabbadhammānaṃ.
   [98]  Sato  bhikkhu  paribbajeti satoti catūhi kāraṇehi sato
kāye   kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ   bhāvento  sato  vedanāsu
vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ    bhāvento    sato    citte
cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ    bhāvento    sato    dhammesu
dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ   bhāvento   sato   .   aparehipi
catūhi   kāraṇehi  sato  asatiparivajjanāya  sato  satikaraṇīyānaṃ
dhammānaṃ  katattā  sato  satipaṭipakkhānaṃ  2-  dhammānaṃ  hatattā
sato satinimittānaṃ dhammānaṃ appamuṭṭhattā 3- sato.
   {98.1}  Aparehipi catūhi kāraṇehi sato satiyā samannāgatattā
sato  satiyā  vasitattā sato satiyā pāguññatāya 4- sato satiyā
apaccorohaṇatāya sato . aparehipi catūhi kāraṇehi sato satattā 5-
sato  santattā  sato  samitattā  sato  santadhammasamannāgatattā
sato  .  buddhānussatiyā  sato dhammānussatiyā sato saṅghānussatiyā
sato  sīlānussatiyā  sato  cāgānussatiyā  sato  devatānussatiyā
@Footnote: 1 Ma. chandarāgo. 2 Ma. satiparibandhānaṃ. 3 Ma. asammuṭṭhattā. 4 Ma. pāguññena
@samannāgatattā. 5 Ma. satiyā samannāgatattā.
Sato ānāpānassatiyā sato maraṇānussatiyā 1- sato kāyagatāsatiyā
sato  upasamānussatiyā  sato  .  yā  sati  .pe.  sammāsati
satisambojjhaṅgo  ekāyanamaggo  ayaṃ vuccati sati . imāya upeto
hoti  samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno
samannāgato  so  vuccati  sato  .  bhikkhūti  sattannaṃ  dhammānaṃ
bhinnattā  bhikkhu  .  sakkāyadiṭṭhi  bhinnā  hoti  vicikicchā bhinnā
hoti  sīlabbataparāmāso  bhinno  hoti  rāgo bhinno hoti doso
bhinno  hoti moho bhinno hoti māno bhinno hoti bhinnassa 2-
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā  ponobbhavikā  3-
sadarā dukkhavipākā āyatiṃjātijarāmaraṇīyā.
        Pajjena katena attanā (sabhiyāti bhagavā)
        parinibbānagato vitiṇṇakaṅkho
        vibhavañca bhavañca vippahāya
        vusitavā khīṇapunabbhavo sa bhikkhūti.
   {98.2}  Sato  bhikkhu  paribbajeti sato bhikkhu paribbaje sato
gaccheyya  sato  tiṭṭheyya  sato  nisīdeyya sato seyyaṃ kappeyya
sato  abhikkameyya  sato  paṭikkameyya  sato  ālokeyya  sato
vilokeyya  sato  sammiñjeyya 4- sato pasāreyya sato saṅghāṭi-
pattacīvaraṃ  dhāreyya  sato  careyya sato 5- vihareyya vatteyya
iriyeyya  pāleyya  yapeyya  yāpeyyāti sato bhikkhu paribbaje .
Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. maraṇassatiyā. 2 Ma. bhinnā. 3 Ma. ponobhavikā. 4 Ma. samiñjeyya.
@5 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
      Kāmesu nābhigijjheyya    manasānāvilo siyā
      kusalo sabbadhammānaṃ     sato bhikkhu paribbajeti.
   [99]  Saha  gāthāpariyosānā  tena  1- brāhmaṇena saddhiṃ
ekacchandā   ekappayogā   ekādhippāyā   ekavāsanavāsitā
tesaṃ   anekapāṇasahassānaṃ  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi
yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  tassa  ca brāhmaṇassa
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimucci  .  saha  arahattappattā
ajinajaṭāvākacīradaṇḍakamaṇḍalukesā  ca  massū  ca  antarahitā .
Bhaṇḍakāsāyavatthavasano   3-   saṅghāṭipattacīvaradharo   bhikkhu  4-
anvatthapaṭipattiyā   pañjaliko   bhagavantaṃ   namassamāno  nisinno
hoti satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
        Ajitamāṇavakapañhāniddeso paṭhamo.
               ---------------
@Footnote: 1 Ma. ye te. 2 Ma.-tidaṇḍaka ... evamuparipi. 3 Ma. bhaṇḍu ... evamuparipi.
@4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 8-32. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=143              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=143              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=57&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=57              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]