ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Nandamāṇavakapañhāniddeso
   [281] Santi loke munayo (iccāyasmā nando)
           janā vadanti tayidaṃ kathaṃsu
           ñāṇūpapannaṃ muni no vadanti
           udāhu ve jīvikenūpapannaṃ 1-.
   [282]  Santi  loke munayoti santīti santi saṃvijjanti [2]-
upalabbhanti  .  loketi  apāyaloke  .pe.  āyatanaloke .
Munayoti  munināmakā  ājīvakā  nigganthā  jaṭilā  tāpasāti  santi
loke  munayo  .  iccāyasmā  nandoti  iccāti  padasandhi .
Āyasmāti  piyavacanaṃ  .  nandoti  tassa  brāhmaṇassa nāmaṃ .pe.
Abhilāpoti iccāyasmā nando.
   [283]  Janā  vadanti  tayidaṃ  kathaṃsūti  janāti  khattiyā  ca
brāhmaṇā  ca  vessā  ca  suddā  ca gahaṭṭhā ca pabbajitā ca
devā  ca  manussā  ca  .  vadantīti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti
voharanti  .  tayidaṃ  kathaṃsūti  saṃsayapucchā  vimatipucchā dveḷhakapucchā
anekaṃsapucchā  evaṃ  nukho  na  nukho  kiṃ  nukho  kathaṃ  nukhoti
janā vadanti tayidaṃ kathaṃsu.
   [284]  Ñāṇūpapannaṃ  muni  no  vadantīti  aṭṭhasamāpattiñāṇena
vā  pañcābhiññāñāṇena  vā  upetaṃ  samupetaṃ  upāgataṃ  samupāgataṃ
@Footnote: 1 Ma. jīvatenūpapannaṃ. evamuparipi. 2 Ma. atthi.
Upapannaṃ  samupapannaṃ  samannāgataṃ  muniṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti
dīpayanti voharantīti ñāṇūpapannaṃ muni no vadanti.
   [285]  Udāhu ve jīvikenūpapannanti udāhu anekavividhaatiparama-
dukkarakārikalūkhajīvikānuyogena  upetaṃ  samupetaṃ  upāgataṃ  samupāgataṃ
upapannaṃ  samupapannaṃ  samannāgataṃ  muniṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti
dīpayanti  voharantīti  udāhu  ve  jīvikenūpapannaṃ  .  tenāha so
brāhmaṇo
           santi loke munayo (iccāyasmā nando)
           janā vadanti tayidaṃ kathaṃsu
           ñāṇūpapannaṃ muni no vadanti
           udāhu ve jīvikenūpapannanti.
   [286] Na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena
           munīdha nanda kusalā vadanti
           visenikatvā anighā 1- nirāsā
           caranti ye te munayoti brūmi.
   [287]  Na  diṭṭhiyā  na sutiyā na ñāṇenāti na diṭṭhiyāti
na  diṭṭhasuddhiyā  .  na  sutiyāti na sutasuddhiyā . na ñāṇenāti
napi  aṭṭhasamāpattiñāṇena  [2]-  napi  micchāñāṇenāti na diṭṭhiyā
na sutiyā na ñāṇena.
   [288]  Munīdha  nanda  kusalā  vadantīti  kusalāti  ye  te
@Footnote: 1 Ma. anīghā. evamuparipi. 2 Ma. napi pañcābhiññāñāṇena. evamuparipi.
Khandhakusalā  dhātukusalā  āyatanakusalā paṭiccasamuppādakusalā satipaṭṭhāna-
kusalā    sammappadhānakusalā   iddhipādakusalā   indriyakusalā
balakusalā   bojjhaṅgakusalā  maggakusalā  phalakusalā  nibbānakusalā
te  kusalā  diṭṭhasuddhiyā  vā  sutasuddhiyā vā aṭṭhasamāpattiñāṇena
vā  micchāñāṇena  vā  upetaṃ samupetaṃ upāgataṃ samupāgataṃ upapannaṃ
samupapannaṃ  samannāgataṃ  muniṃ  na  vadanti  na kathenti na bhaṇanti na
dīpayanti na voharantīti munīdha nanda kusalā vadanti.
   [289]  Visenikatvā anighā nirāsā caranti ye te munayoti
brūmīti  senā  vuccati  mārasenā  .  kāyaduccaritaṃ  mārasenā
vacīduccaritaṃ  mārasenā  manoduccaritaṃ  mārasenā  rāgo  mārasenā
doso  mārasenā  moho  mārasenā  kodho  upanāho  makkho
paḷāso  issā  macchariyaṃ  māyā sāṭheyyaṃ thambho sārambho māno
atimāno  mado  pamādo  sabbe  kilesā sabbe duccaritā sabbe
darathā  sabbe  pariḷāhā  sabbe  santāpā  sabbākusalābhisaṅkhārā
mārasenā. Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
     kāmā te paṭhamā senā    dutiyārati vuccati
     tatiyā khuppipāsā te     catutthī taṇhā pavuccati
     pañcamaṃ thīnamiddhante     chaṭṭhā bhīrū pavuccati
     sattamī vicikicchā te      makkho thambho te aṭṭhamo
     lābho siloko sakkāro    micchāladdho ca yo yaso
     Yo cattānaṃ samukkaṃse     pare ca avajānati 1-
     esā te namuci senā 2-   kaṇhassābhippahāriṇī
     na naṃ asūro jināti       jetvā ca labhate sukhanti.
   {289.1} Yato catūhi ariyamaggehi sabbā ca mārasenā sabbe ca [3]-
kilesā jitā parājitā pabhañjitā vippaluttā 4- parammukhā te 5-
vuccanti visenikatvā . anighāti rāgo nīgho doso nīgho moho nīgho
kodho  nīgho  upanāho nīgho .pe. sabbākusalābhisaṅkhārā nīghā .
Yesaṃ  ete  nīghā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  te  vuccanti  anighā .
Nirāsāti āsā vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā
lobho  akusalamūlaṃ  . yesaṃ esā āsā taṇhā pahīnā samucchinnā
vūpasantā    paṭippassaddhā    abhabbuppattikā    ñāṇagginā
daḍḍhā  te vuccanti nirāsā . [6]- visenikatvā anighā nirāsā
caranti  ye  te munayoti brūmīti ye te arahanto khīṇāsavā 7-
visenikatvā  ca  anighā  ca  nirāsā ca caranti iriyanti vattenti
pālenti  yapenti  yāpenti  te loke munayoti brūmi ācikkhāmi
desemi  paññapemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromi
pakāsemīti  visenikatvā  anighā  nirāsā  caranti ye te munayoti
brūmi. Tenāha bhagavā
          na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena
@Footnote: 1 Ma. avajānāti. 2 Ma. esā namuci te senā. 3 Ma. paṭisenikarā. 4 Ma. jitā
@ca parājitā ca bhaggā vippaluggā. 5 Ma. tena. 6 Ma. arahanto khīṇāsavā.
@7 Ma. ime dve pāṭhā natthi.
           Munīdha nanda kusalā vadanti
           visenikatvā anighā nirāsā
           caranti ye te munayoti brūmīti.
   [290] Yekecime samaṇabrāhmaṇā se (iccāyasmā nando)
           diṭṭhasutenāpi 1- vadanti suddhiṃ
           sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
           anekarūpena vadanti suddhiṃ
           kaccissu te (bhagavā) tattha yatā carantā
           atāru jātiñca jarañca mārisa
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ.
   [291]  Yekecime  samaṇabrāhmaṇā  seti  yekecīti sabbena
sabbaṃ  sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ yekecīti .
Samaṇāti  yekeci ito bahiddhā pabbajjūpagatā paribbājakasamāpannā .
Brāhmaṇāti  yekeci  bhovādikāti yekecime samaṇabrāhmaṇā se .
Iccāyasmā  nandoti  iccāti  padasandhi  . āyasmāti piyavacanaṃ .
Nandoti  tassa  brāhmaṇassa  nāmaṃ  .pe.  abhilāpoti iccāyasmā
nando.
   [292]  Diṭṭhasutenāpi  vadanti suddhinti diṭṭhenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
@Footnote: 1 Yu. diṭṭhena sutenāpi.
Voharanti  sutenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  diṭṭhasutenapi  suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti bhaṇanti
dīpayanti voharantīti diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ.
   [293]  Sīlabbatenāpi  vadanti  suddhinti sīlenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
voharanti vattenapi 1- suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  sīlabbatenapi  suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti bhaṇanti
dīpayanti voharantīti sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ.
   [294] Anekarūpena vadanti suddhinti anekavidhavattakutūhalamaṅgalena 2-
suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ vadanti kathenti bhaṇanti
dīpayanti voharantīti anekarūpena vadanti suddhiṃ.
   [295] Kaccissu te (bhagavā) tattha yatā carantāti kaccissūti
saṃsayapucchā   vimatipucchā   dveḷhakapucchā   anekaṃsapucchā  evaṃ
nu  kho  nanu  kho  kinnu  kho  kathaṃ  nu  khoti  kaccissu .
Teti  diṭṭhigatikā  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā
paññatti  yadidaṃ  bhagavāti  kaccissu  te  bhagavā  .  tattha  yatā
carantāti  tatthāti  sakāya  diṭṭhiyā  sakāya khantiyā sakāya ruciyā
sakāya laddhiyā . yatāti yatā paṭiyatā 3- gopitā rakkhitā saṃvutā.
@Footnote: 1 Ma. vatenapi. evamuparipi. 2 Ma. anekavidhakotūhalamaṅgalena. evamuparipi.
@3 Ma. yattā paṭiyattā guttā. evamuparipi.
Carantāti carantā vicarantā iriyantā vattentā pālentā yapentā
yāpentāti kaccissu te (bhagavā) tattha yatā carantā.
   [296]  Atāru  jātiñca  jarañca  mārisāti  jātijarāmaraṇaṃ
atariṃsu  uttariṃsu  patariṃsu  samatikkamiṃsu  vītivattiṃsu  .  mārisāti
piyavacanaṃ  [1]-  sagāravasappatissādhivacanametaṃ mārisāti atāru jātiñca
jarañca mārisa.
   [297]  Pucchāmi  taṃ  bhagavā brūhi me tanti pucchāmi tanti
pucchāmi taṃ yācāmi taṃ ajjhesāmi taṃ pasādemi 2- taṃ kathassu meti
pucchāmi  taṃ  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā
paññatti  yadidaṃ  bhagavāti  .  brūhi  me  tanti  brūhi ācikkhāhi
desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi
pakāsehīti pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ. Tenāha so brāhmaṇo
        yekecime samaṇabrāhmaṇā se (iccāyasmā nando)
        diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ
        sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
        anekarūpena vadanti suddhiṃ
        kaccissu te (bhagavā) tattha yatā carantā
        atāru jātiñca jarañca mārisa
        pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me tanti.
   [298] Yekecime samaṇabrāhmaṇā se (nandāti bhagavā)
@Footnote: 1 Ma. garuvacanaṃ. evamuparipi. 2 Ma. ime dve pāṭhā natthi.
        Diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ
        sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
        anekarūpena vadanti suddhiṃ
        kiñcāpi te tattha yatā caranti
        nātariṃsu jātijaranti brūmi.
   [299] Yekecīti sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ
pariyādāyavacanametaṃ  yekecīti  .  samaṇāti  yekeci  ito bahiddhā
pabbajjūpagatā   paribbājakasamāpannā   .  brāhmaṇāti  yekeci
bhovādikāti  yekecime  samaṇabrāhmaṇā  se  .  nandāti bhagavāti
nandāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ   .pe.  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti
nandāti bhagavā.
   [300]  Diṭṭhasutenāpi  vadanti suddhinti diṭṭhenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
voharanti   sutenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ
parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  diṭṭhasutenapi
suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti kathenti
bhaṇanti dīpayanti voharantīti diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ.
   [301]  Sīlabbatenāpi  vadanti  suddhinti sīlenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
Voharanti  vattenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  sīlabbatenapi  suddhiṃ
visaddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti
dīpayanti voharantīti sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ.
   [302]  Anekarūpena vadanti suddhinti anekavidhavattakutūhalamaṅgalena
suddhiṃ   visuddhiṃ   parisuddhiṃ   muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti
kathenti bhaṇanti dīpayanti voharantīti anekarūpena vadanti suddhiṃ.
   [303]  Kiñcāpi  te  tattha  yatā  carantīti  kiñcāpīti
padasandhi  padasaṃsaggo  padapāripūri  akkharasamavāyo  byañjanasiliṭṭhatā
padānupubbakametaṃ  kiñcāpīti  .  teti  diṭṭhigatikā  .  tatthāti
sakāya  diṭṭhiyā  sakāya  khantiyā sakāya ruciyā sakāya laddhiyā .
Yatāti  yatā  paṭiyatā  gopitā rakkhitā saṃvutā . carantīti caranti
vicaranti  iriyanti  vattenti  pālenti  yapenti yāpentīti kiñcāpi
te tattha yatā caranti.
   [304]  Nātariṃsu jātijaranti brūmīti jātijarāmaraṇaṃ na tariṃsu na
uttariṃsu  na  patariṃsu  na  samatikkamiṃsu  na  vītivattiṃsu jātijarāmaraṇā
anikkhantā  anissaṭṭhā  anatikkantā  [1]-  avītivattā antojāti-
jarāmaraṇe  parivattenti  antosaṃsārapathe  parivattenti  jātiyā
anugatā  jarāya  anusaṭā  byādhinā  abhibhūtā  maraṇena  abbhāhatā
atāṇā   aleṇā   asaraṇā  asaraṇībhūtāti  brūmi  ācikkhāmi
@Footnote: 1 Ma. samatikkantā. evamuparipi.
Desemi  paññapemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromi
pakāsemīti nātariṃsu jātijaranti brūmi. Tenāha bhagavā
           yekecime samaṇabrāhmaṇā se (nandāti bhagavā)
           diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ
           sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
           anekarūpena vadanti suddhiṃ
           kiñcāpi te tattha yatā caranti
           nātariṃsu jātijaranti brūmīti.
   [305] Yekecime samaṇabrāhmaṇā se (iccāyasmā nando)
           diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ
           sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
           anekarūpena vadanti suddhiṃ
           te ce munī brūsi anoghatiṇṇe
           atha ko carahi devamanussaloke
           atāri jātiñca jarañca mārisa
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ.
   [306]  Yekecime  samaṇabrāhmaṇā  seti  yekecīti sabbena
sabbaṃ  sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ yekecīti .
Samaṇāti  yekeci ito bahiddhā pabbajjūpagatā paribbājakasamāpannā .
Brāhmaṇāti  yekeci  bhovādikāti yekecime samaṇabrāhmaṇā se .
Iccāyasmā  nandoti  iccāti  padasandhi  . āyasmāti piyavacanaṃ .
Nandoti  tassa  brāhmaṇassa  nāmaṃ  .pe.  abhilāpoti iccāyasmā
nando.
   [307]  Diṭṭhasutenāpi  vadanti suddhinti diṭṭhenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
voharanti  sutenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  diṭṭhasutenapi  suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti bhaṇanti
dīpayanti voharantīti diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ.
   [308]  Sīlabbatenāpi  vadanti  suddhinti sīlenapi suddhiṃ visuddhiṃ
parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti  bhaṇanti dīpayanti
voharanti  vattenapi  suddhiṃ  visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ
vadanti  kathenti  bhaṇanti  dīpayanti  voharanti  sīlabbatenapi  suddhiṃ
visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti  kathenti bhaṇanti
dīpayanti voharantīti sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ.
   [309]  Anekarūpena vadanti suddhinti anekavidhavattakutūhalamaṅgalena
suddhiṃ  visuddhiṃ  parisuddhiṃ  muttiṃ  vimuttiṃ  parimuttiṃ  vadanti kathenti
bhaṇanti dīpayanti voharantīti anekarūpena vadanti suddhiṃ.
   [310] Te ce munī brūsi anoghatiṇṇeti te ceti diṭṭhigatike.
Munīti   monaṃ   vuccati  ñāṇaṃ  .pe.  saṅgajālamaticca  so
Muni  .  brūsi  anoghatiṇṇeti  kāmoghaṃ  bhavoghaṃ  diṭṭhoghaṃ avijjoghaṃ
atiṇṇe  anuttiṇṇe  1-  anittiṇṇe 2- anatikkante asamatikkante
avītivatte   antojātijarāmaraṇe   parivattante   antosaṃsārapathe
parivattante  jātiyā  anugate  jarāya  anusaṭe  byādhinā abhibhūte
maraṇena  abbhāhate  atāṇe aleṇe asaraṇe asaraṇībhūte . brūsīti
brūsi  ācikkhasi  desesi  paññapesi  paṭṭhapesi  vivarasi  vibhajasi
uttānīkarosi pakāsesīti te ce munī brūsi anoghatiṇṇe.
   [311]  Atha  ko  carahi  devamanussaloke  atāri  jātiñca
jarañca mārisāti atha ko eso sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  jātijarāmaraṇaṃ  atāri
uttāri  patari  samatikkami  vītivattayi  . mārisāti piyavacanaṃ garuvacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ  mārisāti  atha ko carahi devamanussaloke
atāri jātiñca jarañca mārisa.
   [312]  Pucchāmi  taṃ  bhagavā brūhi me tanti pucchāmi tanti
pucchāmi  taṃ  yācāmi  taṃ  ajjhesāmi  taṃ  pasādemi  taṃ kathayassu
meti  pucchāmi  taṃ  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ .pe. sacchikā
paññatti  yadidaṃ  bhagavāti  .  brūhi  me  tanti  brūhi ācikkhāhi
desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi
pakāsehīti pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ. Tenāha so brāhmaṇo
           yekecime samaṇabrāhmaṇā se (iccāyasmā nando)
@Footnote: 1-2 Ma. ime dve pāṭhā natthi.
           Diṭṭhasutenāpi vadanti suddhiṃ
           sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ
           anekarūpena vadanti suddhiṃ
           te ce munī brūsi anoghatiṇṇe
           atha ko carahi devamanussaloke
           atāri jātiñca jarañca mārisa
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me tanti.
   [313] Nāhaṃ sabbe samaṇabrāhmaṇā se (nandāti bhagavā)
           jātijarāya nivutāti brūmi
           yesīdha diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
           anekarūpampi pahāya sabbaṃ
           taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye 1-
           te ve narā oghatiṇṇāti brūmi.
   [314]  Nāhaṃ  sabbe  samaṇabrāhmaṇā se (nandāti bhagavā)
jātijarāya  nivutāti  brūmīti  nāhaṃ  nanda  sabbe  samaṇabrāhmaṇā
jātijarāya āvutā nivutā ophuṭā 2- pihitā paṭicchannā paṭikujjitāti
vadāmi  atthi  te  samaṇabrāhmaṇā  yesaṃ  jāti  ca  jarāmaraṇañca
pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammāti  brūmi  ācikkhāmi  desemi  paññapemi  paṭṭhapemi
@Footnote: 1 Ma. anāsavā se. evamuparipi. 2 Ma. ovuṭā. evamuparipi.
Vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromīti  nāhaṃ  sabbe samaṇabrāhmaṇā se
(nandāti bhagavā) jātijarāya nivutāti brūmi.
   [315] Yesīdha diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbanti
ye sabbā diṭṭhasuddhiyo pahāya [1]- pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā
anabhāvaṅgametvā  ye  sabbā sutasuddhiyo ye sabbā diṭṭhasutasuddhiyo
ye sabbā mutasuddhiyo ye sabbā sīlasuddhiyo ye sabbā vattasuddhiyo
ye sabbā sīlabbattasuddhiyo pahāya pajahitvā vinodetvā byantīkaritvā
anabhāvaṅgametvāti yesīdha diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ.
   [316]  Anekarūpampi pahāya sabbanti anekavidhavattakutūhalamaṅgalena
suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ pahāya pajahitvā vinodetvā
byantīkaritvā anabhāvaṅgametvāti anekarūpampi pahāya sabbaṃ.
   [317] Taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye te ve narā oghatiṇṇāti
brūmīti  taṇhanti  rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  pariññāyāti  taṇhaṃ  tīhi  pariññāhi
parijānitvā ñātapariññāya tīraṇapariññāya pahānapariññāya.
   {317.1} Katamā ñātapariññā . taṇhaṃ pajānāti 2- ayaṃ rūpataṇhā
ayaṃ  saddataṇhā  ayaṃ  gandhataṇhā ayaṃ rasataṇhā ayaṃ phoṭṭhabbataṇhā
@Footnote: 1 Ma. jahitvā. evamuparipi. 2 Ma. jānāti.
Ayaṃ dhammataṇhāti pajānāti passati ayaṃ ñātapariññā.
   {317.2} Katamā tīraṇapariññā . evaṃ ñātaṃ katvā taṇhaṃ tīreti
aniccato  dukkhato  rogato  gaṇḍato  .pe.  anissaraṇato  tīreti
ayaṃ tīraṇapariññā.
   {317.3} Katamā pahānapariññā . evaṃ tīretvā taṇhaṃ pajahati
vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  . vuttaṃ hetaṃ bhagavatā yo
bhikkhave  taṇhāya  chandarāgo  taṃ  pajahatha evaṃ sā taṇhā pahīnā
bhavissati   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā  āyatiṃ
anuppādadhammāti  .  ayaṃ  pahānapariññā  .  taṇhaṃ  imāhi  tīhi
pariññāhi parijānitvāti taṇhaṃ pariññāya.
   {317.4} Anāsavāti cattāro āsavā kāmāsavo bhavāsavo diṭṭhāsavo
avijjāsavo  yesaṃ  ime āsavā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  te  vuccanti  anāsavā .
Yeti 1- arahanto khīṇāsavā.
   {317.5} Taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye te ve narā oghatiṇṇāti
brūmīti  ye  taṇhaṃ  pariññāya anāsavā te kāmoghaṃ tiṇṇā bhavoghaṃ
tiṇṇā  diṭṭhoghaṃ  tiṇṇā  avijjoghaṃ  tiṇṇā  sabbaṃ saṃsārapathaṃ tiṇṇā
uttiṇṇā  nittiṇṇā  2-  atikkantā  samatikkantā  vītivattāti
brūmi  ācikkhāmi  desemi  paññapemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi
uttānīkaromi     pakāsemīti     taṇhaṃ     pariññāya
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. nitthiṇṇā. evamuparipi.
Anāsavā ye te ve narā oghatiṇṇāti brūmi. Tenāha bhagavā
           nāhaṃ sabbe samaṇabrāhmaṇā se (nandāti bhagavā)
           jātijarāya nivutāti brūmi
           yesīdha diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
           anekarūpampi pahāya sabbaṃ
           taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye
           te ve narā oghatiṇṇāti brūmīti.
   [318] Etābhinandāmi vaco mahesino
           sukittitaṃ gotama nūpadhīkaṃ
           yesīdha diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
           sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
           anekarūpampi pahāya sabbaṃ
           taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye
           ahampi te oghatiṇṇāti brūmi.
   [319]  Etābhinandāmi  vaco mahesinoti etanti tuyhaṃ vacanaṃ
byapathaṃ desanaṃ anusandhiṃ nandāmi abhinandāmi modāmi anumodāni icchāmi
sādiyāmi  patthayāmi pihayāmi abhijappāmi . mahesinoti [1]- mahesī
bhagavā . mahantaṃ sīlakkhandhaṃ esi gavesi pariyesīti mahesī .pe. Kahaṃ
devadevo kahaṃ narāsabhoti mahesīti etābhinandāmi vaco mahesino.
@Footnote: 1 Ma. thiṃ..
   [320]  Sukittitaṃ  gotama  nūpadhīkanti  sukittitanti  suācikkhitaṃ
sudesitaṃ  supaññapitaṃ  supaṭṭhapitaṃ  suvivaritaṃ  suvibhattaṃ  suuttānīkataṃ
supakāsitaṃ  .  gotama  nūpadhīkanti  upadhī vuccanti kilesā ca khandhā
ca  abhisaṅkhārā  ca  .  upadhipahānaṃ  upadhivūpasamo  upadhipaṭinissaggo
upadhipaṭippassaddhi 1- amataṃ nibbānanti sukittitaṃ gotama nūpadhīkaṃ.
   [321]  Yesīdha  diṭṭhaṃva  sutaṃ mutaṃ vā sīlabbataṃ vāpi pahāya
sabbanti  ye  sabbā  diṭṭhasuddhiyo  pahāya  pajahitvā  vinodetvā
byantīkaritvā  anabhāvaṅgametvā  ye  sabbā  sutasuddhiyo  ye
sabbā  diṭṭhasutasuddhiyo  ye  sabbā  mutasuddhiyo  ye  sabbā
sīlasuddhiyo  ye  sabbā  vattasuddhiyo  ye  sabbā sīlabbattasuddhiyo
pahāya  pajahitvā  vinodetvā  byantīkaritvā  anabhāvaṅgametvāti
yesīdha   diṭṭhaṃva  sutaṃ  mutaṃ  vā  sīlabbataṃ  vāpi  pahāya
sabbaṃ.
   [322]  Anekarūpampi pahāya sabbanti anekavidhavattakutūhalamaṅgalena
suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ pahāya pajahitvā vinodetvā
byantīkaritvā anabhāvaṅgametvāti anekarūpampi pahāya sabbaṃ.
   [323] Taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye ahampi te oghatiṇṇāti
brūmīti  taṇhanti  rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   .   taṇhaṃ  pariññāyāti  taṇhaṃ
@Footnote: 1 Ma. upadhivūpasamaṃ upadhinissaggaṃ upadhipaṭippassaddhaṃ.
Tīhi   pariññāhi   parijānitvā   ñātapariññāya   tīraṇapariññāya
pahānapariññāya.
   {323.1} Katamā ñātapariññā . Taṇhaṃ pajānāti ayaṃ rūpataṇhā ayaṃ
saddataṇhā  ayaṃ  gandhataṇhā  ayaṃ  rasataṇhā  ayaṃ  phoṭṭhabbataṇhā
ayaṃ dhammataṇhāti pajānāti passati ayaṃ ñātapariññā.
   {323.2} Katamā tīraṇapariññā . evaṃ ñātaṃ katvā taṇhaṃ tīreti
aniccato dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato parato
palokato  ītito  upaddavato  bhayato  upasaggato  calato pabhaṅguto
addhuvato  atāṇato  aleṇato  asaraṇato  asaraṇībhūtato  rittato
tucchato  suññato  anattato  ādīnavato  vipariṇāmadhammato asārakato
aghamūlakato  vadhakato sāsavato 1- saṅkhatato mārāmisato jātidhammato
jarādhammato   byādhidhammato   maraṇadhammato   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammato  samudayato  atthaṅgamato  anassādato  2-
ādīnavato anissaraṇato tīreti ayaṃ tīraṇapariññā.
   {323.3} Katamā pahānapariññā . evaṃ tīretvā taṇhaṃ pajahati
vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  ayaṃ  pahānapariññā  .  taṃ
taṇhaṃ imāhi tīhi pariññāhi parijānitvāti taṇhaṃ pariññāya.
   {323.4}  Anāsavāti  cattāro āsavā kāmāsavo bhavāsavo
diṭṭhāsavo  avijjāsavo  . yesaṃ ime āsavā pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  te  vuccanti
@Footnote: 1 Ma. vibhavato. 2 Ma. assādato. evamuparipi.
Anāsavā. Yeti 1- arahanto khīṇāsavā.
   {323.5} Taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye ahampi te oghatiṇṇāti
brūmīti  ye  taṇhaṃ  pariññāya  anāsavā  ahampi  te  kāmoghaṃ
tiṇṇā  bhavoghaṃ  tiṇṇā  diṭṭhoghaṃ  tiṇṇā  avijjoghaṃ  tiṇṇā
sabbaṃ   saṃsārapathaṃ   tiṇṇā   uttiṇṇā  nittiṇṇā  atikkantā
samatikkantā  vītivattāti  brūmi  vadāmīti  taṇhaṃ  pariññāya anāsavā
ye ahampi te oghatiṇṇāti brūmi. Tenāha so brāhmaṇo
        etābhinandāmi vaco mahesino
        sukittitaṃ gotama nūpadhīkaṃ
        yesīdha diṭṭhaṃva sutaṃ mutaṃ vā
        sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
        anekarūpamapi pahāya sabbaṃ
        taṇhaṃ pariññāya anāsavā ye
        ahampi te oghatiṇṇāti brūmīti.
Saha gāthāpariyosānā .pe. Satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti 2-.
        Nandamāṇavakapañhāniddeso sattamo.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi .  2 ime pāṭhā natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 142-160. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=2958              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=2958              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=281&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=281              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=810              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=810              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]