ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Hemakamāṇavakapañhāniddeso
   [324] Yeme pubbe viyākaṃsu (iccāyasmā hemako)
           huraṃ gotamasāsanā
           iccāsi iti bhavissati
           sabbantaṃ itihītihaṃ
           sabbantaṃ takkavaḍḍhanaṃ
           nāhaṃ tattha abhiramiṃ.
   [325] Yeme pubbe viyākaṃsūti yeti yo ca bāvarī brāhmaṇo
ye caññe tassa ācariyā te sakaṃ diṭṭhiṃ sakaṃ khantiṃ sakaṃ ruciṃ sakaṃ laddhiṃ
sakaṃ  ajjhāsayaṃ  sakaṃ  adhippāyaṃ  byākariṃsu  1-  ācikkhiṃsu desayiṃsu
paññapiṃsu   paṭṭhapiṃsu  vivariṃsu  vibhajiṃsu  uttānīmakaṃsu  pakāsesunti
yeme  pubbe  viyākaṃsu  .  iccāyasmā  hemakoti  iccāti
padasandhi  .pe.  padānupubbakametaṃ  iccāti  .  āyasmāti piyavacanaṃ
garuvacanaṃ   sagāravasappatissādhivacanametaṃ  āyasmāti  .  hemakoti
nāmaṃ .pe. Abhilāpoti iccāyasmā hemako.
   [326] Huraṃ gotamasāsanāti huraṃ gotamasāsanā paraṃ gotamasāsanā
pure  gotamasāsanā  paṭhamataraṃ  gotamasāsanā  buddhasāsanā jinasāsanā
tathāgatasāsanā arahantasāsanāti huraṃ gotamasāsanā.
   [327]  Iccāsi  iti  bhavissatīti  evaṃ kira asi evaṃ kira
@Footnote: 1 Ma. byākaṃsu.
Bhavissatīti iccāsi iti bhavissati.
   [328]  Sabbantaṃ  itihītihanti  sabbantaṃ  itihītihaṃ  itikirāya
paramparāya  piṭakasampadāya  takkahetu  nayahetu  ākāraparivitakkena
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  na  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ  na  attapaccakkhaṃ
dhammaṃ kathayiṃsūti sabbantaṃ itihītihaṃ.
   [329]  Sabbantaṃ  takkavaḍḍhananti  sabbantaṃ  takkavaḍḍhanaṃ vitakka-
vaḍḍhanaṃ   saṅkappavaḍḍhanaṃ   kāmavitakkavaḍḍhanaṃ   byāpādavitakkavaḍḍhanaṃ
vihiṃsāvitakkavaḍḍhanaṃ     ñātivitakkavaḍḍhanaṃ     janapadavitakkavaḍḍhanaṃ
amaravitakkavaḍḍhanaṃ  1-  parānuddayatāpaṭisaṃyuttavitakkavaḍḍhanaṃ  lābhasakkāra-
silokapaṭisaṃyuttavitakkavaḍḍhanaṃ anavaññattipaṭisaṃyuttavitakkavaḍḍhananti
sabbantaṃ takkavaḍḍhanaṃ.
   [330] Nāhaṃ tattha abhiraminti na vindiṃ nādhigacchiṃ na paṭilabhinti
nāhaṃ tattha abhiramiṃ. Tenāha so brāhmaṇo
        yeme pubbe viyākaṃsu (iccāyasmā hemako)
        huraṃ gotamasāsanā
        iccāsi iti bhavissati
        sabbantaṃ itihītihaṃ
        sabbantaṃ takkavaḍḍhanaṃ
        nāhaṃ tattha abhiraminti.
   [331] Tvañca me dhammamakkhāhi taṇhānigghātanaṃ muni
@Footnote: 1 Ma. amarāvitakkavaḍḍhanaṃ. evamuparipi.
        Yaṃ viditvā sato caraṃ     tare loke visattikaṃ.
   [332]  Tvañca  me  dhammamakkhāhīti tvanti bhagavantaṃ bhaṇati .
Dhammamakkhāhīti  dhammanti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  cattāro
satipaṭṭhāne   cattāro   sammappadhāne   cattāro  iddhipāde
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ    nibbānañca   nibbānagāminiñca   paṭipadaṃ   akkhāhi
ācikkhāhi   desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi
uttānīkarohi pakāsehīti tvañca me dhammamakkhāhi.
   [333]  Taṇhānigghātanaṃ  munīti  taṇhāti  rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  taṇhā-
nigghātananti    taṇhānigghātanaṃ    taṇhāpahānaṃ   taṇhāvūpasamaṃ
taṇhāpaṭinissaggaṃ  taṇhāpaṭippassaddhiṃ  amataṃ  nibbānaṃ  .  munīti
monaṃ  vuccati  ñāṇaṃ .pe. saṅgajālamaticca so munīti taṇhānigghātanaṃ
muni.
   [334]  Yaṃ  viditvā sato caranti yaṃ viditaṃ katvā tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  sabbe  saṅkhārā  aniccāti
viditaṃ  katvā  tulayitvā  tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā sabbe
saṅkhārā  dukkhāti  sabbe  dhammā  anattāti  .pe.  yaṅkiñci
samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  viditaṃ katvā tulayitvā tīrayitvā
Vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  .  satoti  catūhākārehi sato kāye
kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  .pe.  so  vuccati
sato  .  caranti caranto vicaranto iriyanto vattento pālento
yapento yāpentoti yaṃ viditvā sato caraṃ.
   [335]  Tare  loke  visattikanti  visattikā  vuccati taṇhā
yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . visattikāti
kenatthena  visattikā  .pe.  visaṭā  vitthatāti  visattikā .
Loketi  apāyaloke  manussaloke  devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloke  . tare loke visattikanti yā sā loke visattikā
loke  taṃ  visattikaṃ  sato  tareyya  uttareyya  patareyya
samatikkameyya  vītivatteyyāti  1- tare loke visattikaṃ . tenāha
so brāhmaṇo
       tvañca me dhammamakkhāhi    taṇhānigghātanaṃ muni
       yaṃ viditvā sato caraṃ       tare loke visattikanti.
   [336] Idha diṭṭhasutamutaṃ (viññātesu)  piyarūpesu hemaka
       chandarāgavinodanaṃ          nibbānapadamaccutaṃ.
   [337]  Idha  diṭṭhasutamutaṃ  viññātesūti  diṭṭhanti  cakkhunā
diṭṭhaṃ  .  sutanti  sotena  sutaṃ  .  mutanti mutaṃ ghānena ghāyitaṃ
jivhāya  sāyitaṃ  kāyena  phuṭṭhaṃ . viññātanti manasā ñātanti 2-
idha diṭṭhasutamutaṃ viññātesu.
@Footnote: 1 Ma. tareyyaṃ ... vītivatteyyanti. 2 Ma. viññātanti.
   [338]  Piyarūpesu  hemakāti kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ .
Cakkhuṃ 1- loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo mano loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  rūpaṃ  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ saddā gandhā rasā
phoṭṭhabbā  dhammā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  loke
piyarūpaṃ   sātarūpaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ   jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  cakkhusamphasso
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  sotasamphasso  ghānasamphasso jivhāsamphasso
kāyasamphasso  manosamphasso  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ cakkhusamphassajā
vedanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ sotasamphassajā vedanā ghānasamphassajā
vedanā   jivhāsamphassajā   vedanā   kāyasamphassajā  vedanā
manosamphassajā  vedanā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  rūpasaññā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  saddasaññā  gandhasaññā  rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
dhammasaññā   loke   piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  rūpasañcetanā  loke
piyarūpaṃ   sātarūpaṃ  saddasañcetanā  gandhasañcetanā  rasasañcetanā
phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpataṇhā
loke   piyarūpaṃ   sātarūpaṃ  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  rūpavitakko
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  rūpavicāro
loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ saddavicāro gandhavicāro rasavicāro phoṭṭhabbavicāro
@Footnote: 1 Ma. cakkhu.
Dhammavicāro   loke   piyarūpaṃ   sātarūpanti   piyarūpesu  .
Hemakāti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ nāmena ālapati.
   [339]   Chandarāgavinodananti  chandarāgoti  yo  kāmesu
kāmacchando   kāmarāgo   kāmanandi   kāmataṇhā  kāmasineho
kāmapariḷāho   kāmamucchā  kāmajjhosānaṃ  kāmogho  kāmayogo
kāmupādānaṃ  kāmacchandanīvaraṇaṃ  .  chandarāgavinodananti chandarāgappahānaṃ
chandarāgavūpasamaṃ   chandarāgapaṭinissaggaṃ   chandarāgapaṭippassaddhiṃ   amataṃ
nibbānanti chandarāgavinodanaṃ.
   [340]  Nibbānapadamaccutanti  nibbānapadaṃ  tāṇapadaṃ  leṇapadaṃ
parāyanapadaṃ  abhayapadaṃ . accutanti niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammanti
nibbānapadamaccutaṃ. Tenāha bhagavā
        idha diṭṭhasutamutaṃ (viññātesu)  piyarūpesu hemaka
        chandarāgavinodanaṃ          nibbānapadamaccutanti.
   [341] Etadaññāya ye satā    diṭṭhadhammābhinibbutā
        upasantā ca te sadā     tiṇṇā loke visattikaṃ.
   [342]  Etadaññāya  ye  satāti  etanti  amataṃ  nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho  nibbānaṃ  .  aññāyāti  aññāya  jānitvā  tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  sabbe  saṅkhārā  aniccāti
aññāya  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ katvā
Sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  sabbe dhammā anattāti .pe. yaṅkiñci
samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  aññāya  jānitvā  tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā . yeti arahanto khīṇāsavā .
Satāti  catūhi  kāraṇehi  satā  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāventā  1-  satā  .pe.  te  vuccanti  satāti etadaññāya
ye satā.
   [343]   Diṭṭhadhammābhinibbutāti   diṭṭhadhammā   ñātadhammā
tulitadhammā  tīritadhammā  vibhāvitadhammā  vibhūtadhammā  sabbe  saṅkhārā
aniccāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti
diṭṭhadhammā   ñātadhammā   tulitadhammā  tīritadhammā  vibhāvitadhammā
vibhūtadhammā  .  abhinibbutāti  rāgassa  nibbāpitattā abhinibbutā 2-
dosassa   nibbāpitattā   abhinibbutā   mohassa   nibbāpitattā
abhinibbutā  kodhassa  upanāhassa  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ
nibbāpitattā abhinibbutāti 3- diṭṭhadhammābhinibbutā.
   [344] Upasantā ca te sadāti upasantāti rāgassa santattā 4-
upasantā  dosassa  santattā  upasantā mohassa santattā upasantā
kodhassa   upanāhassa  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  santattā
samitattā [5]- vijjhātattā 6- nibbutattā vigatattā paṭippassaddhattā
santā  upasantā  vūpasantā  nibbutā  paṭippassaddhāti  upasantā .
Teti     arahanto     khīṇāsavā     .    sadāti
@Footnote: 1 Ma. bhāvitattā. 2 Ma. nibbutattā. evamuparipi. 3 Ma. santattā ...
@paṭippassaddhāti. 4 Ma. upasamitattā nibbāpitattā. 5 Ma. vūpasamitattā.
@6 Ma. nijjhātattā.
Sadā  sabbadā  1-  sabbakālaṃ  niccakālaṃ  dhuvakālaṃ  satataṃ  samitaṃ
abbokiṇṇaṃ  pokhānupokhaṃ  udakummijātaṃ  avici santati sahitaṃ phusitaṃ 2-
purebhattaṃ pacchābhattaṃ purimayāme 3- majjhimayāme 3- pacchimayāme 3-
kāḷe  juṇhe  vasse  hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime
vayokhandhe pacchime vayokhandheti upasantā ca te sadā.
   [345]  Tiṇṇā  loke  visattikanti  visattikā vuccati taṇhā
yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . visattikāti
kenatthena  visattikā  .pe.  visaṭā  vitthatāti  visattikā .
Loketi apāyaloke .pe. āyatanaloke . tiṇṇā 4- loketi yā
sā  loke  visattikā  loke  taṃ  visattikaṃ 5- tiṇṇā uttiṇṇā
nittiṇṇā  atikkantā  samatikkantā  vītivattāti  tiṇṇā  loke
visattikaṃ. Tenāha bhagavā
     etadaññāya ye satā    diṭṭhadhammābhinibbutā
     upasantā ca te sadā     tiṇṇā loke visattikanti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
        Hemakamāṇavakapañhāniddeso aṭṭhamo.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. phassi. evamuparipi. 3 Ma. -maṃ.
@4-5 Ma. tiṇṇā loke visattikanti loke vesā visattikā loke vetaṃ visattikaṃ.
@evamuparipi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 161-168. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=3347              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=3347              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=324&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=324              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=837              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=837              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]