ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Kappamāṇavakapañhāniddeso
   [366] Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ (iccāyasmā kappo)
           oghe jāte mahabbhaye
           jarāmaccuparetānaṃ
           dīpaṃ pabrūhi mārisa
           tvañca me dīpamakkhāhi
           yathāyidaṃ nāparaṃ siyā.
   [367] Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhatanti saro vuccati saṃsāro āgamanaṃ
gamanaṃ  gamanāgamanaṃ  kālaṃ gati bhavābhavo cuti ca upapatti ca nibbatti
ca bhedo ca jāti ca jarā ca maraṇañca . Saṃsārassa purimāpi koṭi na
paññāyati pacchimāpi koṭi na paññāyati . majjhe ca saṃsāre sattā
ṭhitā  patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttā  . kathaṃ
saṃsārassa  purimā  koṭi  na  paññāyati . ettakā jātiyo vaṭṭaṃ
vatti tato paraṃ na vattati 1- hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā
koṭi  na  paññāyati  .  ettakāni  jātisatāni vaṭṭaṃ vatti tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi saṃsārassa purimā koṭi na
paññāyati  .  ettakāni  jātisahassāni  vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na
vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati.
   {367.1}    Ettakāni    jātisatasahassāni    vaṭṭaṃ
@Footnote: 1 Ma. vattatīti. evamuparipi.
Vatti  tato  paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa
purimā  koṭi  na  paññāyati  . ettakā jātikoṭiyo vaṭṭaṃ vatti
tato  paraṃ  na  vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  jātikoṭisatāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi saṃsārassa purimā koṭi na
paññāyati  .  ettakāni  jātikoṭisahassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  jātikoṭisatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti
tato  paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā
koṭi na paññāyati.
   {367.2}  Ettakāni  vassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato paraṃ na
vattati  hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati .
Ettakāni  vassasatāni vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati hevaṃ natthi
evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na  paññāyati  .  ettakāni
vassasahassāni  vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati hevaṃ natthi evampi
saṃsārassa  purimā  koṭi na paññāyati . ettakāni vassasatasahassāni
vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā
koṭi na paññāyati.
   {367.3} Ettakā vassakoṭiyo vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattati
hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na  paññāyati .
Ettakāni   vassakoṭisatāni   vaṭṭaṃ   vatti   tato   paraṃ
Na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  puramā  koṭi  na
paññāyati  .  ettakāni  vassakoṭisahassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  vassakoṭisatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti
tato  paraṃ  na  vattati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa purimā koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  kappāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato  paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati  .  ettakāni  kappasatāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato  paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati.
   {367.4}  Ettakāni  kappasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti tato paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati  .  ettakāni  kappasatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi saṃsārassa purimā koṭi na
paññāyati  .  ettakā  kappakoṭiyo  vaṭṭaṃ  vatti  tato  paraṃ
na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi  na
paññāyati.
   {367.5}  Ettakāni  kappakoṭisatāni  vaṭṭaṃ  vatti  tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  kappakoṭisahassāni  vaṭṭaṃ vatti tato
paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā  koṭi
na  paññāyati  .  ettakāni  kappakoṭisatasahassāni  vaṭṭaṃ  vatti
Tato  paraṃ  na  vattati  hevaṃ  natthi  evampi  saṃsārassa  purimā
koṭi na paññāyati.
   {367.6} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā anamataggoyaṃ bhikkhave saṃsārassa 1-
pubbakoṭi   2-   na   paññāyati   avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ
taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  evaṃ  dīgharattaṃ  kho  bhikkhave
dukkhaṃ  paccanubhūtaṃ  tibbaṃ  [3]-  byasanaṃ  [4]-  kaṭasīvavaḍḍhitaṃ  5-
yāvañcidaṃ  bhikkhave  alameva  sabbasaṅkhāresu  nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ
alaṃ muccitunti. Evampi saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati.
   {367.7}  Kathaṃ saṃsārassa pacchimā koṭi na paññāyati. Ettakā
jātiyo vaṭṭaṃ vattissati tato paraṃ na vattissati 6- hevaṃ natthi evampi
saṃsārassa  pacchimā  koṭi  na  paññāyati  . ettakāni jātisatāni
ettakāni   jātisahassāni  ettakāni  jātisatasahassāni  .pe.
Ettakā   jātikoṭiyo  ettakāni  jātikoṭisatāni  ettakāni
jātikoṭisahassāni   ettakāni   jātikoṭisatasahassāni   ettakāni
vassāni  ettakāni  vassasatāni  ettakāni vassasahassāni ettakāni
vassasatasahassāni  ettakā  vassakoṭiyo  ettakāni  vassakoṭisatāni
ettakāni   vassakoṭisahassāni   ettakāni   vassakoṭisatasahassāni
ettakāni  kappāni  ettakāni  kappasatāni ettakāni kappasahassāni
ettakāni  kappasatasahassāni  ettakā  kappakoṭiyo  ettakāni
kappakoṭisatāni ettakāni kappakoṭisahassāni ettakāni kappakoṭisatasahassāni
@Footnote: 1 Ma. saṃsāro. 2 Ma. pubbā koṭi. 3-4 Ma. paccanubhūtaṃ. 5 Ma. kaṭasī vaḍḍhitā.
@6 Ma. vattissatīti. evamuparipi.
Vaṭṭaṃ vattissati tato paraṃ na vattissati hevaṃ natthi evampi saṃsārassa
pacchimā  koṭi na paññāyati . evampi saṃsārassa purimāpi koṭi na
paññāyati  pacchimāpi  koṭi  na  paññāyati  .  majjheva  saṃsāre
sattā  ṭhitā  patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttāti
majjhe  sarasmiṃ  tiṭṭhataṃ  .  iccāyasmā  kappoti iccāti padasandhi
.pe.  padānupubbakametaṃ  iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ garuvacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ   āyasmāti   .   kappoti   tassa
brāhmaṇassa nāmaṃ .pe. Abhilāpoti iccāyasmā kappo.
   [368]  Oghe jāte mahabbhayeti kāmoghe bhavoghe diṭṭhoghe
avijjoghe  jāte  sañjāte  nibbatte  abhinibbatte  pātubhūte .
Mahabbhayeti  jātibhaye  jarābhaye  byādhibhaye  maraṇabhayeti  oghe
jāte mahabbhaye.
   [369] Jarāmaccuparetānanti jarāya phuṭṭhānaṃ paretānaṃ samohitānaṃ
samannāgatānaṃ  maccunā  phuṭṭhānaṃ  paretānaṃ  samohitānaṃ samannāgatānaṃ
jātiyā  anugatānaṃ  jarāya  anusaṭānaṃ  byādhinā  abhibhūtānaṃ maraṇena
abbhāhatānaṃ   atāṇānaṃ   aleṇānaṃ   asaraṇānaṃ  asaraṇībhūtānanti
jarāmaccuparetānaṃ.
   [370] Dīpaṃ pabrūhi mārisāti dīpaṃ tāṇaṃ leṇaṃ saraṇaṃ gatiparāyanaṃ 1-
brūhi   ācikkhāhi   desehi   paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi
@Footnote: 1 Ma. gatiṃ parāyanaṃ. evamuparipi.
Vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehi  .  mārisāti  piyavacanaṃ  garuvacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ mārisāti dīpaṃ pabrūhi mārisa.
   [371]  Tvañca  me  dīpamakkhāhīti  tvanti bhagavantaṃ bhaṇati .
Dīpamakkhāhīti  dīpaṃ  tāṇaṃ  leṇaṃ saraṇaṃ gatiparāyanaṃ akkhāhi ācikkhāhi
desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi
pakāsehīti tvañca me dīpamakkhāhi.
   [372] Yathāyidaṃ nāparaṃ siyāti yathā idaṃ 1- dukkhaṃ idheva nirujjheyya
vūpasameyya  atthaṃ  gaccheyya paṭippassambheyya puna paṭisandhikaṃ dukkhaṃ na
nibbatteyya kāmadhātuyā vā rūpadhātuyā vā arūpadhātuyā vā kāmabhave
vā  rūpabhave  vā  arūpabhave vā saññābhave vā asaññābhave vā
nevasaññānāsaññābhave  vā  ekavokārabhave vā catuvokārabhave vā
pañcavokārabhave  vā  puna  gatiyā  vā  puna upapattiyā vā puna
paṭisandhiyā vā bhave vā saṃsāre vā vaṭṭe vā na janeyya na sañjaneyya
na  nibbatteyya [2]- idheva nirujjheyya vūpasameyya atthaṃ gaccheyya
paṭippassambheyyāti yathāyidaṃ nāparaṃ siyā. Tenāha so brāhmaṇo
           majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ (iccāyasmā kappo)
           oghe jāte mahabbhaye
           jarāmaccuparetānaṃ
           dīpaṃ pabrūhi mārisa
@Footnote: 1 Ma. yathayidaṃ. 2 Ma. nābhinibbatteyya.
           Tvañca me dīpamakkhāhi
           yathāyidaṃ nāparaṃ siyāti.
   [373] Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ (kappāti bhagavā)
           oghe jāte mahabbhaye
           jarāmaccuparetānaṃ
           dīpaṃ pabrūmi kappa te.
   [374]  Majjhe  sarasmiṃ  tiṭṭhatanti  saro  vuccati  saṃsāro
āgamanaṃ  gamanaṃ  gamanāgamanaṃ  kālaṃ  gati  bhavābhavo cuti ca upapatti
ca  nibbatti ca bhedo ca jāti ca jarā ca maraṇañca . saṃsārassa
purimāpi  koṭi  na  paññāyati  pacchimāpi  koṭi  na  paññāyati
.pe.  majjhe  ca saṃsāre sattā ṭhitā patiṭṭhitā allīnā upagatā
ajjhositā  adhimuttā  .  kathaṃ saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati
.pe.  evampi  1-  saṃsārassa purimā koṭi na paññāyati . kathaṃ
saṃsārassa  pacchimā koṭi na paññāyati .pe. evampi 1- saṃsārassa
pacchimā  koṭi  na  paññāyati  .  evaṃ  saṃsārassa purimāpi koṭi
na  paññāyati  pacchimāpi  koṭi  na  paññāyati . majjheva saṃsāre
sattā  ṭhitā  patiṭṭhitā  allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttāti
majjhe  sarasmiṃ  tiṭṭhataṃ  .  kappāti  bhagavāti  kappāti bhagavā taṃ
brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti kappāti bhagavā.
@Footnote: 1 Ma. evaṃ.
   [375]  Oghe jāte mahabbhayeti kāmoghe bhavoghe diṭṭhoghe
avijjoghe  jāte  sañjāte  nibbatte  abhinibbatte  pātubhūte .
Mahabbhayeti  jātibhaye  jarābhaye  byādhibhaye  maraṇabhayeti  oghe
jāte mahabbhaye.
   [376]  Jarāmaccuparetānanti  jarāya  phuṭṭhānaṃ  paretānaṃ
samohitānaṃ  samannāgatānaṃ  maccunā  phuṭṭhānaṃ  paretānaṃ  samohitānaṃ
samannāgatānaṃ  jātiyā  anugatānaṃ  jarāya  anusaṭānaṃ  byādhinā
abhibhūtānaṃ  maraṇena  abbhāhatānaṃ  atāṇānaṃ  aleṇānaṃ  asaraṇānaṃ
asaraṇībhūtānanti jarāmaccuparetānaṃ.
   [377]  Dīpaṃ  pabrūmi  kappa  teti  dīpaṃ  tāṇaṃ leṇaṃ saraṇaṃ
gatiparāyanaṃ  brūmi  ācikkhāmi  desemi  paññapemi paṭṭhapemi vivarāmi
vibhajāmi  uttānīkaromīti  dīpaṃ  pabrūmi  .  kappa  teti  kappāti
bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena ālapatīti dīpaṃ pabrūmi kappa te .
Tenāha bhagavā
        majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ (kappāti bhagavā)
        oghe jāte mahabbhaye
        jarāmaccuparetānaṃ
        dīpaṃ pabrūmi kappa teti.
   [378] Akiñcanaṃ anādānaṃ      etaṃ dīpaṃ anāparaṃ
        nibbānaṃ iti naṃ brūmi     jarāmaccuparikkhayaṃ.
   [379]   Akiñcanaṃ   anādānanti  akiñcananti  rāgakiñcanaṃ
dosakiñcanaṃ   mohakiñcanaṃ   mānakiñcanaṃ   diṭṭhikiñcanaṃ  kilesakiñcanaṃ
duccaritakiñcanaṃ   kiñcanappahānaṃ   kiñcanavūpasamo   kiñcanapaṭinissaggo
kiñcanapaṭippassaddhi  1-  amataṃ  nibbānanti  akiñcanaṃ  . anādānanti
ādānaṃ  vuccati  taṇhā  yo  rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā
lobho  akusalamūlaṃ  ādānappahānaṃ  ādānavūpasamo  ādānapaṭinissaggo
ādānapaṭippassaddhi     amataṃ     nibbānanti     akiñcanaṃ
anādānaṃ.
   [380]  Etaṃ  dīpaṃ  anāparanti etaṃ dīpaṃ tāṇaṃ leṇaṃ saraṇaṃ
gatiparāyanaṃ  .  anāparanti  tamhā  paro  añño  dīpo  natthi
athakho soyeva 2- dīpo aggo ca seṭṭho ca viseṭṭho ca pāmokkho
ca uttamo ca pavaro cāti etaṃ dīpaṃ anāparaṃ.
   [381]  Nibbānaṃ  iti  naṃ  brūmīti vānaṃ vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  vānappahānaṃ
vānavūpasamo  vānapaṭinissaggo  vānapaṭippassaddhi  amataṃ  nibbānaṃ .
Itīti  padasandhi  .pe.  padānupubbakametaṃ  itīti  .  brūmīti  brūmi
ācikkhāmi desemi paññapemi paṭṭhapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi
pakāsemīti nibbānaṃ iti naṃ brūmi.
   [382]  Jarāmaccuparikkhayanti  jarāmaraṇassa  pahānaṃ  vūpasamo
paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti  jarāmaccuparikkhayaṃ .
@Footnote: 1 Ma. kiñcanavūpasamaṃ kiñcanapaṭinissaggaṃ kiñcanapaṭippassaddhi. evamīdisesu
@ṭhānesu. 2 Ma. so evaṃ.
Tenāha bhagavā
        akiñcanaṃ anādānaṃ      etaṃ dīpaṃ anāparaṃ
        nibbānaṃ iti naṃ brūmi     jarāmaccuparikkhayanti.
   [383] Etadaññāya ye satā    diṭṭhadhammābhinibbutā
       na te māravasānugā       na te mārassa paṭṭhagū 1-.
   [384]  Etadaññāya  ye  satāti  etanti  amataṃ  nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho  nibbānaṃ  .  aññāyāti  aññāya  jānitvā  tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  sabbe  saṅkhārā  aniccāti
.pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  aññāya
jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ katvā . yeti
arahanto  khīṇāsavā  .  satāti  catūhi  kāraṇehi  satā  kāye
kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāventā  2-  satā  .pe.  tena
vuccanti satāti etadaññāya ye satā.
   [385]   Diṭṭhadhammābhinibbutāti   diṭṭhadhammā   ñātadhammā
tulitadhammā  tīritadhammā  vibhāvitadhammā  vibhūtadhammā  .  abhinibbutāti
rāgassa  nibbāpitattā  nibbutā  dosassa  nibbāpitattā  nibbutā
mohassa  nibbāpitattā  nibbutā  kodhassa  upanāhassa  .pe.
Sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ    [3]-    nibbāpitattā    nibbutā
paṭippassaddhāti diṭṭhadhammābhinibbutā.
@Footnote: 1 Ma. paddhagū. evamuparipi. 2 Ma. bhāvento. 3 Ma. santattā samitattā vūpasamitattā
@nijjhātattā nibbutattā paṭippassaddhattā santā upasantā vūpasantā.
   [386] Na te māravasānugāti mārāti yo so māro kaṇho
adhipati  antabhū  namuci pamattabandhu . na te māravasānugāti na te
mārassa vase vattenti 1- napi māro tesu vasaṃ vatteti te mārañca
mārapakkhañca    mārapāsañca    mārabaḷisañca    mārāmisañca
māravisayañca  māranivāsañca  māragocarañca  mārabandhanañca  abhibhuyya
abhibhavitvā  ajjhottharitvā  pariyādayitvā  2-  madditvā  [3]-
viharanti  iriyanti  vattenti  pālenti  yapenti yāpentīti na te
māravasānugā.
   [387]  Na  te  mārassa  paṭṭhagūti na te mārassa paṭṭhā
paṭṭhacarā  4- paricārikā pesiyā 5- te buddhassa bhagavato paṭṭhā
paṭṭhacarā  4- paricārikā pesiyāti 5- na te mārassa paṭṭhagū .
Tenāha bhagavā
     etadaññāya ye satā    diṭṭhadhammābhinibbutā
     na te māravasānugā      na te mārassa paṭṭhagūti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
        Kappamāṇavakapañhāniddeso dasamo.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. vattanti. 2 Ma. pariyādiyitvā. evamuparipi. 3 Ma. caranti.
@4 Ma. paddhā paddhacarā. 5 Ma. siyā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 176-186. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=3652              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=3652              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=366&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=366              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=879              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=879              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]