ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Udayamāṇavakapañhāniddeso
   [433] Jhāyiṃ virajamāsīnaṃ (iccāyasmā udayo)
           katakiccaṃ anāsavaṃ
           pāraguṃ sabbadhammānaṃ
           atthī pañhena āgamaṃ
           aññāvimokkhaṃ saṃbrūhi 1-
           avijjāya pabhedanaṃ.
   [434]  Jhāyiṃ  virajamāsīnanti jhāyinti [2]- bhagavā paṭhamenapi
jhānena  jhāyī  dutiyenapi  jhānena  jhāyī  tatiyenapi jhānena jhāyī
catutthenapi  jhānena  jhāyī  savitakkasavicārenapi  jhānena  jhāyī
avitakkavicāramattenapi  jhānena  jhāyī  avitakkavicārenapi  jhānena
jhāyī  sappītikenapi  jhānena  jhāyī  nippītikenapi  jhānena  jhāyī
sātasahagatenapi  jhānena  jhāyī  upekkhāsahagatenapi  jhānena  jhāyī
suññatenapi  jhānena  jhāyī  animittenapi jhānena jhāyī appaṇihitenapi
jhānena  jhāyī lokiyenapi jhānena jhāyī lokuttarenapi jhānena jhāyī
jhānarato ekattamanuyutto sadatthagarukoti jhāyiṃ.
   {434.1} Virajanti rāgo rajo doso rajo moho rajo kodho rajo
upanāho rajo .pe. sabbākusalābhisaṅkhārā rajā . Te rajā buddhassa
bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ
anuppādadhammā
@Footnote: 1 Ma. pabrūhi. evamuparipi. 2 Ma. jhāyī.
Tasmā buddho arajo virajo rajāpagato rajavippahīno rajavippamutto [1]-.
        Rāgo rajo na ca pana reṇu vuccati
        rāgassetaṃ adhivacanaṃ rajoti
        etaṃ rajaṃ vippajahitva 2- cakkhumā
        tasmā jino vigatarajoti vuccati
        doso rajo na ca pana reṇu vuccati
        dosassetaṃ adhivacanaṃ rajoti
        etaṃ rajaṃ vippajahitva cakkhumā
        tasmā jino vigatarajoti vuccati
        moho rajo na ca pana reṇu vuccati
        mohassetaṃ adhivacanaṃ rajoti
        etaṃ rajaṃ vippajahitva cakkhumā
        tasmā jino vigatarajoti vuccatīti.
Virajaṃ. Āsīnanti nisinno bhagavā pāsāṇake cetiyeti āsīno.
     Nagassa passe āsinaṃ 3-   muniṃ dukkhassa pāraguṃ
     sāvakā payirupāsanti     tevijjā maccuhāyinoti.
Evampi  bhagavā āsīno . athavā bhagavā sabbossukkapaṭippassaddhattā
āsīno   vuṭṭhavāso   ciṇṇacaraṇo  .pe.  jātijarāmaraṇasaṃsāro
natthi  tassa  punabbhavoti  evampi  bhagavā  āsīnoti  jhāyiṃ
@Footnote: 1 Ma. sabbarajavītivatto. 2 Ma. vippajahitvā. evamuparipi. 3 Ma. āsīnaṃ.
Virajamāsīnaṃ  .  iccāyasmā  udayoti  iccāti  padasandhi  .pe.
Padānupubbakametaṃ   iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ  garuvacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ   āyasmāti   .   udayoti   tassa
brāhmaṇassa nāmaṃ .pe. Abhilāpoti iccāyasmā udayo.
   [435]  Katakiccaṃ  anāsavanti  buddhassa  bhagavato  kiccaṃ
karaṇīyākaraṇīyaṃ   pahīnaṃ   ucchinnamūlaṃ   tālāvatthukataṃ  anabhāvaṅgataṃ
āyatiṃ anuppādadhammaṃ tasmā buddho katakicco.
     Yassa paripatā 1- natthi    chinnasotassa bhikkhuno
     kiccākiccaṃ pahīnassa 2-    pariḷāho na vijjatīti.
Katakiccaṃ  anāsavanti āsavāti cattāro āsavā kāmāsavo bhavāsavo
diṭṭhāsavo  avijjāsavo  .  te  āsavā buddhassa bhagavato pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
tasmā buddho anāsavoti katakiccaṃ anāsavaṃ.
   [436] Pāraguṃ sabbadhammānanti bhagavā sabbadhammānaṃ abhiññāpāragū
pariññāpāragū   pahānapāragū   bhāvanāpāragū   sacchikiriyāpāragū
samāpattipāragū    abhiññāpāragū   sabbadhammānaṃ   pariññāpāragū
sabbadukkhānaṃ   pahānapāragū  sabbakilesānaṃ  bhāvanāpāragū  catunnaṃ
maggānaṃ    sacchikiriyāpāragū    nirodhassa    samāpattipāragū
sabbasamāpattīnaṃ  .  so  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ sīlasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. visatā. Ma. kiccākiccappahīnassa.
Vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ samādhismiṃ vasippatto pāramippatto
ariyāya  paññāya  vasippatto  pāramippatto  ariyāya vimuttiyā so
pāragato  pārappatto  antagato  antappatto koṭigato koṭippatto
pariyantagato  pariyantappatto  vosānagato  vosānappatto  tāṇagato
tāṇappatto  leṇagato  leṇappatto  caraṇagato  caraṇappatto  1-
abhayagato  abhayappatto accutagato accutappatto amatagato amatappatto
nibbānagato  nibbānappatto  so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.
Jātijarāmaraṇasaṃsāro natthi tassa punabbhavoti pāraguṃ sabbadhammānaṃ.
   [437]  Atthī  pañhena  āgamanti pañhatthikamhā 2- āgatā
pañhāpucchakamhā  āgatā  pañhaṃ sotukāmā āgatamhāti 2- evampi
atthī  pañhena  āgamaṃ  .  athavā pañhatthikānaṃ pañhāpucchakānaṃ 3-
pañhaṃ  sotukāmānaṃ  āgamaṃ  4- abhikkamanaṃ upasaṅkamanaṃ [5]- atthīti
evampi  atthī  pañhena  āgamaṃ  . athavā pañhāgamo tuyhaṃ atthi
tvampi pahu visavī alamatto mayā saddhiṃ pucchituṃ 6- kathetuṃ vijsejatuṃ
sandassetuṃ bhaṇitunti 7- evampi atthī pañhena āgamaṃ.
   [438]   Aññāvimokkhaṃ  saṃbrūhīti  aññāvimokkho  vuccati
arahattavimokkho  .  arahattavimokkhaṃ  saṃbrūhi  ācikkhāhi  desehi
paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehīti
aññāvimokkhaṃ saṃbrūhi.
@Footnote: 1 Ma. saraṇagato saraṇappatto. 2 Ma. pañhena atthiko āgatomhi pañhaṃ pucchitukāmo
@āgatomhi pañhaṃ sotukāmo āgatomhīti. evamuparipi. 3 Ma. pañhaṃ
@pucchitukāmānaṃ. 4 Ma. āgamanaṃ. 5 Ma. payirupāsanaṃ. 6 Ma. mayā pucchituṃ.
@evamuparipi. 7 Ma. vahassetaṃ bhāranti. evamuparipi.
   [439]  Avijjāya pabhedananti avijjāya bhedanaṃ pabhedanaṃ pahānaṃ
vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti  avijjāya
pabhedanaṃ. Tenāha so brāhmaṇo
           jhāyiṃ virajamāsīnaṃ (iccāyasmā udayo)
           katakiccaṃ anāsavaṃ
           pāraguṃ sabbadhammānaṃ
           atthī pañhena āgamaṃ
           aññāvimokkhaṃ saṃbrūhi
           avijjāya pabhedananti.
   [440] Pahānaṃ kāmachandānaṃ (udayāti bhagavā)
           domanassāna cūbhayaṃ
           thīnassa 1- ca panūdanaṃ
           kukkuccānaṃ nivāraṇaṃ.
   [441] Pahānaṃ kāmachandānanti chandāti yo kāmesu kāmacchando
kāmarāgo   kāmanandi   kāmataṇhā   kāmasineho  kāmapipāsā
kāmapariḷāho   kāmamucchā  kāmajjhosānaṃ  kāmogho  kāmayogo
kāmupādānaṃ  kāmacchandanīvaraṇaṃ  . pahānaṃ kāmachandānanti kāmacchandānaṃ
pahānaṃ  vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ nibbānanti pahānaṃ
kāmachandānaṃ  .  udayāti  bhagavāti  udayāti  bhagavā  taṃ brāhmaṇaṃ
nāmena    ālapati    .    bhagavāti   gāravādhivacanametaṃ
@Footnote: 1 Ma. thinassa. evamuparipi.
.pe. Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti udayāti bhagavā.
   [442]  Domanassāna  cūbhayanti  domanassāti  yaṃ  cetasikaṃ
asātaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ
cetosamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā  . domanassāna cūbhayanti
kāmacchandassa  ca  domanassassa  ca  ubhinnaṃ  pahānaṃ  vūpasamo
paṭinissaggo paṭippassaddhi amataṃ nibbānanti domanassāna cūbhayaṃ.
   [443]  Thīnassa  ca  panūdananti [1]- yā cittassa akallatā
akammaññatā olīyanā sallīyanā līnaṃ 2- līyanā līyitattaṃ thīnaṃ thīyanā
thīyitattaṃ  .  thīnassa  ca  panūdananti  thīnassa  ca  panūdanaṃ  pahānaṃ
vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti  thīnassa
ca panūdanaṃ.
   [444]  Kukkuccānaṃ  nivāraṇanti  kukkuccānanti  hatthakukkuccampi
kukkuccaṃ  pādakukkuccampi  kukkuccaṃ  hatthapādakukkuccampi  kukkuccaṃ
akappiye   kappiyasaññitā   kappiye   akappiyasaññitā   vajje
avajjasaññitā   avajje   vajjasaññitā  yaṃ  evarūpaṃ  kukkuccaṃ
kukkuccāyanā  kukkuccāyitattaṃ  cetaso  vippaṭisāro  manovilekho
idaṃ  vuccati  kukkuccaṃ  .  apica dvīhi kāraṇehi uppajjati kukkuccaṃ
cetaso  vippaṭisāro  manovilekho katattā ca akatattā ca . kathaṃ
katattā  ca  akatattā  ca  uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro
manovilekho  .  kataṃ  me  kāyaduccaritaṃ  akataṃ  me kāyasucaritanti
@Footnote: 1 Ma. thinanti. 2 Ma. līnā.
Uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso  vippaṭisāro  manovilekho . kataṃ me
vacīduccaritaṃ  akataṃ  me  vacīsucaritanti  kataṃ  me  manoduccaritaṃ akataṃ
me  manosucaritanti kato me pāṇātipāto akatā me pāṇātipātā
veramaṇīti  kataṃ  me  adinnādānaṃ  akatā  me  adinnādānā
veramaṇīti  kato  me  kāmesu  micchācāro  akatā  me kāmesu
micchācārā  veramaṇīti  kato me musāvādo akatā me musāvādā
veramaṇīti  katā  me  pisuṇā  vācā akatā me pisuṇāya vācāya
veramaṇīti  katā  me  pharusā  vācā akatā me pharusāya vācāya
veramaṇīti  kato  me  samphappalāpo  akatā  me  samphappalāpā
veramaṇīti  katā  me  abhijjhā  akatā  me  anabhijjhāti  kato
me  byāpādo  akato  me  abyāpādoti  katā me micchādiṭṭhi
akatā  me  sammādiṭṭhīti  uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso vippaṭisāro
manovilekho  .  evaṃ  katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccaṃ
cetaso vippaṭisāro manovilekho.
   {444.1}   Athavā   sīlesumhi  aparipūrikārīti  uppajjati
kukkuccaṃ  cetaso  vippaṭisāro  manovilekho  .  indriyesumhi
aguttadvāroti   bhojane   amattaññumhīti   jāgariyamananuyuttomhīti
na  satisampajaññena  samannāgatomhīti  abhāvitā  me  cattāro
satipaṭiṭhānāti  abhāvitā  me  cattāro  sammappadhānāti  abhāvitā
me  cattāro  iddhipādāti  abhāvitāni  me  pañcindriyānīti
abhāvitāni   me   pañca   balānīti   abhāvitā   me
Satta  bojjhaṅgāti  abhāvito  me  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggoti
dukkhaṃ  me  apariññātanti  samudayo  me  appahīnoti  maggo
me  abhāvitoti  nirodho  me  asacchikatoti  uppajjati  kukkuccaṃ
cetaso  vippaṭisāro  manovilekho  .  kukkuccānaṃ  nivāraṇanti
kukkuccānaṃ   āvaraṇaṃ  nivāraṇaṃ  pahānaṃ  vūpasamo  paṭinissaggo
paṭippassaddhi   amataṃ   nibbānanti   kukkuccānaṃ   nivāraṇaṃ  .
Tenāha bhagavā
        pahānaṃ kāmachandānaṃ (udayāti bhagavā)
        domanassāna cūbhayaṃ
        thīnassa ca panūdanaṃ
        kukkuccānaṃ nivāraṇanti.
   [445] Upekkhāsatisaṃsuddhaṃ       dhammatakkapurejavaṃ
       aññāvimokkhaṃ saṃbrūmi     avijjāya pabhedanaṃ.
   [446]  Upekkhāsatisaṃsuddhanti  upekkhāti  yā  catutthajjhāne
upekkhā  upekkhanā  ajjhupekkhanā  cittasamatho  cittappasādatā 1-
majjhattatā  cittassa  .  satīti  yā catutthajjhāne upekkhaṃ ārabbha
sati  anussati  .pe.  sammāsatīti  2-  upekkhāsati  . saṃsuddhanti
catutthajjhāne upekkhā ca sati ca suddhā honti [3]- saṃsuddhā [4]-
pariyodātā  anaṅgaṇā  vigatupakkilesā  mudubhūtā  kammaniyā  ṭhitā
āneñjappattāti upekkhāsatisaṃsuddhaṃ.
   [447] Dhammatakkapurejavanti dhammatakko vuccati sammāsaṅkappo .
@Footnote: 1 Ma. cittasamatā ittappassaddhatā. 2 Ma. itisaddo natthi. 3 Ma. visuddhā.
@4 Ma. parisuddhā.
So  ādito hoti purato hoti pubbaṅgamo hoti aññāvimokkhassāti
evampi   dhammatakkapurejavaṃ   .   athavā  dhammatakko  vuccati
sammādiṭṭhi  .  sā  ādito  hoti purato hoti pubbaṅgamā hoti
aññāvimokkhassāti   evampi   dhammatakkapurejavaṃ   .   athavā
dhammatakko  vuccati  catunnaṃ  maggānaṃ  pubbabhāge  vipassanā . sā
ādito  hoti  purato  hoti  pubbaṅgamā  hoti aññāvimokkhassāti
evampi dhammatakkapurejavaṃ.
   [448]   Aññāvimokkhaṃ  saṃbrūmīti  aññāvimokkho  vuccati
arahattavimokkho  .  arahattavimokkhaṃ  saṃbrūmi  ācikkhāmi  desemi
paññapemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromīti  [1]-
aññāvimokkhaṃ saṃbrūmi.
   [449] Avijjāya pabhedananti avijjāyāti dukkhe añāṇaṃ .pe.
Avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ  .  avijjāya  pabhedananti avijjāya
bhedanaṃ  pabhedanaṃ  pahānaṃ  vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ
nibbānanti avijjāya pabhedanaṃ. Tenāha bhagavā
       upekkhāsatisaṃsuddhaṃ       dhammatakkapurejavaṃ
       aññāvimokkhaṃ saṃbrūmi     avijjāya pabhedananti.
   [450] Kiṃsusaññojano loko      kiṃsu tassa vicāraṇaṃ
       kissassa vippahānena      nibbānaṃ iti vuccati.
   [451]  Kiṃsusaññojano  lokoti      kiṃ  lokassa saṃyojanaṃ
@Footnote: 1 Ma. uttānīkaromi pakāsemīti.
Lagganaṃ  bandhanaṃ  upakkileso  kena loko yutto payutto āyutto
samāyutto laggo laggito palibuddhoti kiṃsusaññojano loko.
   [452]  Kiṃsu  tassa  vicāraṇanti  kiṃ  tassa  cāraṇaṃ vicāraṇaṃ
paṭivicāraṇaṃ  kena  loko  carati  vicarati  paṭivicaratīti  kiṃsu  tassa
vicāraṇaṃ.
   [453]  Kissassa  vippahānena  nibbānaṃ iti vuccatīti kissassa
vippahānena  vūpasamena  paṭinissaggena  paṭippassaddhiyā  nibbānaṃ  iti
vuccati  pavuccati  kathiyati  bhaṇiyati  dīpiyati  vohariyatīti  1- kissassa
vippahānena nibbānaṃ iti vuccati. Tenāha so brāhmaṇo
        kiṃsusaññojano loko     kiṃsu tassa vicāraṇaṃ
        kissassa vippahānena     nibbānaṃ iti vuccatīti.
   [454] Nandisaññojano loko    vitakkassa vicāraṇā
        taṇhāya vippahānena     nibbānaṃ iti vuccati.
   [455]  Nandisaññojano  lokoti    nandi vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho akusalamūlaṃ . yā nandi
lokassa  saññojanaṃ  lagganaṃ  bandhanaṃ  upakkileso  imāya  nandiyā
loko yutto payutto āyutto samāyutto laggo laggito palibuddhoti
nandisaññojano loko.
   [456]  Vitakkassa  vicāraṇāti  vitakkāti  nava  vitakkā
kāmavitakko    byāpādavitakko   vihiṃsāvitakko   ñātivitakko
@Footnote: 1 Ma. kathīyati bhaṇīyati dīpiyati voharīyatīti. evamuparipi.
Janapadavitakko   amaravitakko   parānuddayatāpaṭisaṃyutto   vitakko
lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto  vitakko  anavaññattipaṭisaṃyutto  vitakko
ime  vuccanti  nava  vitakkā  .  ime  nava  vitakkā  assa
lokassa  cāraṇā  vicāraṇā paṭivicāraṇā imehi navahi vitakkehi so
loko carati vicarati paṭivicaratīti vitakkassa vicāraṇā.
   [457]  Taṇhāya vippahānena nibbānaṃ iti vuccatīti taṇhāyāti
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā  .  taṇhāya  vippahānena  nibbānaṃ  iti  vuccatīti
taṇhāya   vippahānena  vūpasamena  paṭinissaggena  paṭippassaddhiyā
nibbānaṃ  iti  vuccati  pavuccati  kathiyati  bhaṇiyati  dīpiyati vohariyatīti
taṇhāya   vippahānena  nibbānaṃ  iti  vuccati  .  tenāha
bhagavā
        nandisaññojano loko    vitakkassa vicāraṇā
        taṇhāya vippahānena     nibbānaṃ iti vuccatīti.
   [458] Kathaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhati
       bhagavantaṃ puṭṭhumāgamhā    taṃ suṇoma vaco tava.
   [459]  Kathaṃsatassa  caratoti  kathaṃsatassa  sampajānassa  carato
vicarato  iriyato  vattayato  pālayato yapayato yāpayatoti kathaṃsatassa
carato
   [460]  Viññāṇaṃ  uparujjhatīti  viññāṇaṃ  nirujjhati  vūpasammati
Atthaṃ gacchati paṭippassambhatīti viññāṇaṃ uparujjhati.
   [461]  Bhagavantaṃ  puṭṭhumāgamhāti  buddhaṃ bhagavantaṃ puṭṭhuṃ pucchituṃ
yācituṃ  ajjhesituṃ  pasādetuṃ  āgamhā  āgatamhā  upāgatamhā
sampattamhā tayā saddhiṃ samāgatamhāti bhagavantaṃ puṭṭhumāgamhā.
   [462]  Taṃ  suṇoma  vaco  tavāti tanti tuyhaṃ vacanaṃ byapathaṃ
desanaṃ  anusandhiṃ  suṇoma  uggaṇhāma  upadhārema  upalakkhemāti
taṃ suṇoma vaco tava. Tenāha so brāhmaṇo
       kathaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhati
       bhagavantaṃ puṭṭhumāgamhā    taṃ suṇoma vaco tavāti.
   [463] Ajjhattañca bahiddhā ca    vedanaṃ nābhinandato
       evaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhati.
   [464]  Ajjhattañca  bahiddhā ca vedanaṃ nābhinandatoti ajjhattaṃ
vedanāsu  vedanānupassī  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati
na  ajjhosāya  1-  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ gāhaṃ
parāmāsaṃ  abhinivesaṃ  pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti .
Bahiddhā  vedanāsu  vedanānupassī  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati
nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ
gāhaṃ parāmāsaṃ abhinivesaṃ pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti.
Ajjhattabahiddhā  vedanāsu  vedanānupassī  viharanto vedanaṃ nābhinandati
nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ
@Footnote: 1 Ma. ajjhoseti. evamuparipi.
Gāhaṃ   parāmāsaṃ   abhinivesaṃ  pajahati  vinodeti  byantīkaroti
anabhāvaṅgameti  .  ajjhattaṃ  samudayadhammānupassī  vedanāsu  [1]-
viharanto  ajjhattaṃ  vayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  ajjhattaṃ
samudayavayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  bahiddhā  samudayadhammānupassī
vedanāsu  viharanto  bahiddhā  vayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto
bahiddhā  samudayavayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  ajjhattabahiddhā
samudayadhammānupassī    vedanāsu    viharanto    ajjhattabahiddhā
vayadhammānupassī  vedanāsu  viharanto  ajjhattabahiddhā  samudayavaya-
dhammānupassī  vedanāsu  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati nābhivadati na
ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  gāhaṃ parāmāsaṃ
abhinivesaṃ pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti.
   {464.1}  Imehi  dvādasahākārehi  vedanāsu  vedanānupassī
viharanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati
abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  .pe.  anabhāvaṅgameti  .  athavā
vedanaṃ  aniccato  passanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na
ajjhosāya  tiṭṭhati  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  gāhaṃ parāmāsaṃ
abhinivesaṃ  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti . vedanaṃ
dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato .pe. Anissaraṇato
passanto  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati
abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  gāhaṃ  parāmāsaṃ  abhinivesaṃ  pajahati
@Footnote: 1 Ma. vedanānupassī. evamīdisesu padesu.
Vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṅgameti . imehi dvācattāḷīsāya 1-
ākārehi  vedanāsu  vedanānupassī  viharanto  vedanaṃ  nābhinandati
nābhivadati  na  ajjhosāya tiṭṭhati abhinandanaṃ abhivadanaṃ ajjhosānaṃ gāhaṃ
parāmāsaṃ  abhinivesaṃ  pajahati  vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṅgametīti
ajjhattañca bahiddhā ca vedanaṃ nābhinandato.
   [465] Evaṃsatassa caratoti evaṃsatassa sampajānassa carato vicarato
iriyato vattayato pālayato yapayato yāpayatoti evaṃsatassa carato.
   [466]  Viññāṇaṃ  uparujjhatīti  puññābhisaṅkhārasahagataṃ  viññāṇaṃ
apuññābhisaṅkhārasahagataṃ   viññāṇaṃ  āneñjābhisaṅkhārasahagataṃ  viññāṇaṃ
nirujjhati   vūpasammati   atthaṃ  gacchati  paṭippassambhatīti  viññāṇaṃ
uparujjhati. Tenāha bhagavā
     ajjhattañca bahiddhā ca    vedanaṃ nābhinandato
     evaṃsatassa carato         viññāṇaṃ uparujjhatīti.
Saha gāthāpariyosānā .pe. Satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
        Udayamāṇavakapañhāniddeso terasamo.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. cattāḷīsāya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 207-220. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=4287              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=4287              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=433&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=32              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=433              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1170              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1170              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com