ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Mogharājamāṇavakapañhāniddeso
   [490] Dvāhaṃ sakka 1- apucchissaṃ (iccāyasmā mogharājā)
        na me byākāsi cakkhumā
        yāvatatiyañca devisi 2-
        byākarotīti me sutaṃ.
   [491]  Dvāhaṃ  sakka  apucchissanti so brāhmaṇo dvikkhattuṃ
buddhaṃ  bhagavantaṃ pañhaṃ apucchi tassa bhagavā pañhaṃ puṭṭho na byākāsi
cakkhusamanantarā   3-   imassa   brāhmaṇassa   indriyaparipāko
bhavissatīti  .  sakkāti  sakko  .  bhagavā  sakyakulā pabbajitotipi
sakko  .  athavā  addho mahaddhano dhanavātipi sakko . tassimāni
dhanāni   seyyathīdaṃ   saddhādhanaṃ   sīladhanaṃ  hiridhanaṃ  ottappadhanaṃ
sutadhanaṃ   cāgadhanaṃ   paññādhanaṃ   satipaṭṭhānadhanaṃ   sammappadhānadhanaṃ
iddhipādadhanaṃ  indriyadhanaṃ  baladhanaṃ  bojjhaṅgadhanaṃ  maggadhanaṃ  phaladhanaṃ
nibbānadhanaṃ  .  imehi  anekavidhehi  dhanaratanehi  addho  mahaddhano
dhanavātipi  sakko  .  athavā  sakko  pahu  visavī alamatto sūro
vīro  vikkanto  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃsotipi  sakkoti  dvāhaṃ  sakka  .  apucchissanti  dvāhaṃ
sakka  apucchissaṃ  ayācissaṃ  ajjhesissaṃ  pasādayissanti  dvāhaṃ
sakka  apucchissaṃ  .  iccāyasmā  mogharājāti iccāti padasandhi .
@Footnote: 1 Ma. sakkaṃ. evamuparipi. 2 Ma. devīsi. evamuparipi. 3 Ma. tadantarā.
Āyasmāti  piyavacanaṃ  .  mogharājāti  tassa  brāhmaṇassa  nāmaṃ
.pe. Abhilāpoti iccāyasmā mogharājā.
   [492] Na me byākāsi cakkhumāti na me byākāsīti me 1-
na  ācikkhi  na  desesi  na paññapesi na paṭṭhapesi na vivari na
vibhaji na uttānīmakāsi 2- na pakāsesi . cakkhumāti bhagavā pañcahi
cakkhūhi  cakkhumā  maṃsacakkhunāpi  cakkhumā  dibbacakkhunāpi  cakkhumā
paññācakkhunāpi  cakkhumā  buddhacakkhunāpi  cakkhumā  samantacakkhunāpi
cakkhumā.
   {492.1}  Kathaṃ  bhagavā  maṃsacakkhunāpi  cakkhumā . maṃsacakkhumhi
bhagavato  pañca  vaṇṇā saṃvijjanti nīlo ca vaṇṇo pītako ca vaṇṇo
lohitako ca vaṇṇo kaṇho ca vaṇṇo odāto ca vaṇṇo. Yattha ca
akkhilomāni  patiṭṭhitāni  taṃ  nīlaṃ  hoti sunīlaṃ pāsādikaṃ dassaneyyaṃ
ummārapupphasamānaṃ 3- . tassa parato pītakaṃ hoti supītakaṃ suvaṇṇavaṇṇaṃ
pāsādikaṃ  dassaneyyaṃ  kaṇṇikārapupphasamānaṃ  4-  .  ubhayato  ca
akkhikūpāni  5-  bhagavato lohitakāni honti sulohitakāni pāsādikāni
dassaneyyāni  indagopakasamānāni  .  majjhe  kaṇhaṃ  hoti  sukaṇhaṃ
alūkhaṃ siniddhaṃ pāsādikaṃ dassaneyyaṃ aḷāriṭṭhakasamānaṃ 6- . Tassa parato
odātaṃ hoti suodātaṃ setaṃ paṇḍaraṃ pāsādikaṃ dassaneyyaṃ osadhitārakasamānaṃ.
Tena   bhagavā   pakatimaṃsacakkhunā   7-   attabhāvapariyāpannena
purimasucaritakammābhinibbattena  samantā  yojanaṃ  passati  divā  ceva
@Footnote: 1 Ma. na me byākāsi. 2 Ma. uttānīakāsi. evamīdisesu padesu.
@3 Ma. umāpupphasamānaṃ. 4 Ma. kaṇikārapupphasamānaṃ. 5 Ma. akkhikūṭāni.
@6 Ma. addāriṭṭhakasamānaṃ. 7 Ma. pākatikena maṃsacakkhunā.
Rattiñca . yadāpi 1- caturaṅgasamannāgato andhakāro hoti suriyo ca
atthaṅgamito  2-  hoti  kāḷapakkho  ca uposatho hoti tibbo ca
vanasaṇḍo hoti mahā ca akālamegho 3- abbhuṭṭhito hoti evarūpe
caturaṅgasamannāgate  andhakāre  samantā yojanaṃ passati . natthi so
kūṭo vā kavāṭaṃ 4- vā pākāro vā pabbato vā gaccho vā latā
vā  āvaraṇaṃ  rūpānaṃ  dassanāya . ekañce tilaphalaṃ nimittaṃ katvā
tilavāhe  pakkhipeyya  taññeva  tilaphalaṃ uddhareyya . evaṃ parisuddhaṃ
bhagavato pakatimaṃsacakkhu. Evaṃ bhagavā maṃsacakkhunāpi cakkhumā.
   {492.2}  Kathaṃ bhagavā dibbacakkhunāpi cakkhumā . bhagavā dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage satte
pajānāti . ākaṅkhamāno ca bhagavā ekampi lokadhātuṃ passeyya dvepi
lokadhātuyo  passeyya  tissopi  lokadhātuyo  passeyya  catassopi
lokadhātuyo  passeyya  pañcapi  lokadhātuyo  passeyya  dasapi
lokadhātuyo passeyya vīsampi lokadhātuyo passeyya tiṃsampi lokadhātuyo
passeyya   cattāḷīsampi   lokadhātuyo   passeyya   paññāsampi
lokadhātuyo  passeyya satampi lokadhātuyo passeyya sahassimpi cūḷanikaṃ
lokadhātuṃ  passeyya  dvisahassimpi  majjhimikaṃ  lokadhātuṃ  passeyya
tisahassimpi  lokadhātuṃ  passeyya mahāsahassimpi lokadhātuṃ passeyya .
Yāvatakaṃ  vā  pana  ākaṅkheyya tāvatakaṃ passeyya . evaṃ visuddhaṃ
bhagavato dibbacakkhu. Evaṃ bhagavā dibbacakkhunāpi cakkhumā.
@Footnote: 1 Ma. yadā hi. 2 Ma. atthaṅgato. 3 Ma. kāḷamegho. 4 Ma. kuṭṭo vā kavāṭo vā.
   {492.3}  Kathaṃ  bhagavā  paññācakkhunāpi  cakkhumā  . bhagavā
mahāpañño   puthupañño   hāsapañño   javanapañño   tikkhapañño
nibbedhikapañño    paññappabhedakusalo    pabhinnañāṇo   adhigata-
paṭisambhido   1-  catuvesārajjappatto  dasabaladhārī  purisāsabho
purisasīho   purisanāgo  purisājañño  purisadhorayho  anantañāṇo
anantatejo  anantayaso  addho  mahaddhano  dhanavā  netā vinetā
anunetā  saññāpetā 2- nijjhāpetā pekkhatā 3- pasādetā .
So  hi  bhagavā  anuppannassa  maggassa  uppādetā  asañjātassa
maggassa   sañjāpetā  4-  anakkhātassa  maggassa  akkhātā
maggaññū  maggavidū  maggakovido  .  maggānugā  ca  pana  etarahi
sāvakā viharanti pacchā samannāgatā . so hi bhagavā jānaṃ jānāti
passaṃ  passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā
pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammasāmi 5- tathāgato.
   {492.4} Natthi tassa bhagavato añātaṃ adiṭṭhaṃ aviditaṃ asacchikataṃ
aphusitaṃ  6-  paññāya  .  atītānāgatapaccuppannaṃ  upādāya  sabbe
dhammā  sabbākārena buddhassa bhagavato ñāṇamukhe āpāthamāgacchanti .
Yaṅkiñci  neyyaṃ  nāma  atthi jānitabbaṃ attattho vā parattho vā
ubhayattho  vā  diṭṭhadhammiko  vā  attho  samparāyiko vā attho
uttāno vā attho gambhīro vā attho gūḷho vā attho paṭicchanno
vā attho neyyo vā attho nīto vā attho anavajjo vā attho
nikkileso   vā   attho   vodāno   vā   attho
@Footnote: 1 Ma. adhigatapaṭisambhidappatto. 2 Ma. paññāpetā. 3 Ma. pekkhetā.
@4 Ma. sañjanetā. 5 Ma. dhammasāmī. 6 Ma. aphassitaṃ. evamuparipi.
Paramattho  vā  sabbantaṃ  antobuddhañāṇe  parivattati  .  sabbaṃ
kāyakammaṃ  buddhassa  bhagavato  ñāṇānuparivattati  sabbaṃ  vacīkammaṃ
ñāṇānuparivattati  sabbaṃ  manokammaṃ  ñāṇānuparivattati  .  atīte
buddhassa bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ anāgate buddhassa 1- bhagavato 1-
appaṭihataṃ  ñāṇaṃ  paccuppanne  buddhassa  1- bhagavato 1- appaṭihataṃ
ñāṇaṃ  .  yāvatakaṃ  neyyaṃ  tāvatakaṃ  ñāṇaṃ yāvatakaṃ ñāṇaṃ tāvatakaṃ
neyyaṃ   neyyapariyantikaṃ  ñāṇaṃ  ñāṇapariyantikaṃ  neyyaṃ  neyyaṃ
atikkamitvā  ñāṇaṃ  nappavattati  ñāṇaṃ  atikkamitvā  neyyapatho
natthi aññamaññaṃ pariyantaṭṭhāyino 2- te dhammā.
   {492.5}  Yathā  dvinnaṃ  samuggapaṭalānaṃ phusitānaṃ 3- heṭṭhimaṃ
samuggapaṭalaṃ   uparimaṃ  nātivattati  uparimaṃ  samuggapaṭalaṃ  heṭṭhimaṃ
nātivattati   aññamaññaṃ   pariyantaṭṭhāyino   evameva   buddhassa
bhagavato   neyyañca   ñāṇañca   aññamaññaṃ   pariyantaṭṭhāyino
yāvatakaṃ  neyyaṃ  tāvatakaṃ  ñāṇaṃ  yāvatakaṃ  ñāṇaṃ  tāvatakaṃ  neyyaṃ
neyyapariyantikaṃ  ñāṇaṃ  ñāṇapariyantikaṃ  neyyaṃ  neyyaṃ  atikkamitvā
ñāṇaṃ  nappavattati  ñāṇaṃ  atikkamitvā  neyyapatho  natthi  aññamaññaṃ
pariyantaṭṭhāyino  te  dhammā . sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñāṇaṃ
pavattati  .  sabbe  dhammā  buddhassa  bhagavato  āvajjanapaṭibaddhā
ākaṅkhapaṭibaddhā manasikārapaṭibaddhā cittuppādapaṭibaddhā.
   {492.6}  Sabbasattesu  buddhassa  bhagavato  ñāṇaṃ pavattati .
Sabbesaṃ    sattānaṃ    bhagavā    āsayaṃ    jānāti
@Footnote: 1 Ma. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. aññamaññapariyantaṭṭhāyino. evamuparipi.
@3 Ma. sammāphusitānaṃ.
Anusayaṃ jānāti caritaṃ jānāti adhimuttiṃ jānāti apparajakkhe mahārajakkhe
tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye duviññāpaye
bhabbābhabbe  satte  pajānāti . sadevako loko samārako [1]-
sabrahmako   [2]-   sassamaṇabrāhmaṇī   pajā   sadevamanussā
antobuddhañāṇe  parivattati  .  yathā yekeci macchakacchapā antamaso
timitimiṅgalaṃ   upādāya  antomahāsamudde  parivattanti  evameva
sadevako  loko  samārako  sabrahmako  sassamaṇabrāhmaṇī  pajā
sadevamanussā antobuddhañāṇe parivattati.
   {492.7} Yathā yekeci pakkhī antamaso garuḷaṃ venateyyaṃ upādāya
ākāsassa  padese  parivattanti  evameva  yepi te sārīputtasamā
paññāya  [3]-  tepi buddhañāṇassa padese parivattanti . buddhañāṇaṃ
devamanussānaṃ paññaṃ pharitvā abhibhavitvā tiṭṭhati.
   {492.8}   Yepi   te  khattiyapaṇḍitā  brāhmaṇapaṇḍitā
gahapatipaṇḍitā  samaṇapaṇḍitā  nipuṇā  kataparappavādā  vālavedhirūpā
te  bhindantā  4-  maññe  caranti  paññāgatena  diṭṭhigatāni .
Te  pañhaṃ  5-  abhisaṅkharitvā  abhisaṅkharitvā tathāgataṃ upasaṅkamitvā
pucchanti [6]- . kathitā visajjitā ca te pañhā bhagavatā honti.
Niddiṭṭhakāraṇā  upakkhittakā  ca  te  bhagavato  sampajjanti .
Athakho  bhagavā  tattha  ativirocati  yadidaṃ  paññāyāti  evaṃ bhagavā
paññācakkhunāpi cakkhumā.
   {492.9} Kathaṃ bhagavā buddhacakkhunāpi cakkhumā. Bhagavā buddhacakkhunā
@Footnote: 1-2 Ma. loko. evamuparipi. 3 Ma. samannāgatā. 4 Ma. vobhindantā.
@5 Ma. pañhe. 6 Ma. gūḷhāni ca paṭicchannāni.
Lokaṃ volokento addasa satte apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye
mudindriye   svākāre   dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye
appekacce  paralokavajjabhayadassāvino  viharante  . seyyathāpi nāma
uppaliniyaṃ  vā  paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ vā appekaccāni uppalāni
vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni
udakānugatāni  antonimuggapositāni  1-  appekaccāni  uppalāni
vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni
samodakaṇṭhitāni   appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā
puṇḍarīkāni  vā  udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni udakā accuggamma
tiṭṭhanti  anupalittāni  udakena  evameva  bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ
volokento  addasa  satte  apparajakkhe  mahārajakkhe tikkhindriye
mudindriye   svākāre   dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye
appekacce paralokavajjabhayadassāvino viharante.
   {492.10} Jānāti bhagavā ayaṃ puggalo rāgacarito ayaṃ dosacarito
ayaṃ mohacarito ayaṃ vitakkacarito ayaṃ saddhācarito ayaṃ ñāṇacaritoti.
Rāgacaritassa  bhagavā puggalassa asubhakathaṃ katheti . dosacaritassa bhagavā
puggalassa  mettābhāvanaṃ  ācikkhati  .  mohacaritaṃ  bhagavā  puggalaṃ
uddesaparipucchāya  2-  kālena  dhammassavane kālena dhammasākacchāya
garusaṃvāse niveseti . vitakkacaritassa bhagavā puggalassa ānāpānassatiṃ
ācikkhati   .   saddhācaritassa   bhagavā  puggalassa  pasādanīyaṃ
@Footnote: 1 Ma. antonimuggaposīni. 2 Ma. mohacaritassa bhagavā puggalassa
@uddese paripucchāya.
Nimittaṃ  ācikkhati  buddhasubodhiṃ  dhammasudhammataṃ  saṅghasupaṭipattiṃ  sīlāni
ca  attano  .  ñāṇacaritassa  bhagavā  puggalassa  vipassanānimittaṃ
ācikkhati aniccākāraṃ dukkhākāraṃ anattākāraṃ.
        Sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
        yathāpi passe janataṃ samantato
        tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedha
        pāsādamāruyha samantacakkhu
        sokāvakiṇṇaṃ 1- janatamapetasoko
        avekkhassu jātijarābhibhūtanti.
Evaṃ bhagavā buddhacakkhunāpi cakkhumā.
   {492.11}  Kathaṃ  bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumā . samantacakkhu
vuccati   sabbaññutañāṇaṃ  .  bhagavā  sabbaññutañāṇena  upeto
samupeto upāgato samupāgato upapanno samupapanno samannāgato.
        Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci
        atho aviññātamajānitabbaṃ
        sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ
        tathāgato tena samantacakkhūti.
Evaṃ bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumāti na me byākāsi cakkhumā.
   [493]  Yāvatatiyañca devisi byākarotīti me sutanti yāvatatiyaṃ
buddho  sahadhammikaṃ  pañhaṃ  puṭṭho  byākaroti  no  sampāyatīti 2-
@Footnote: 1 Ma. sokāvatiṇṇaṃ. 2 Ma. saṃsāretīti.
Evaṃ  mayā uggahitaṃ evaṃ mayā upadhāritaṃ evaṃ mayā upalakkhitaṃ .
Devisīti bhagavā devo 1- ceva isi cāti devisi. Yathā rājapabbajitā 2-
vuccanti  rājisayo  brāhmaṇapabbajitā  3-  vuccanti  brāhmaṇisayo
evameva bhagavā devo 4- ceva isi cāti devisi . Athavā bhagavā
pabbajitotipi  isi  .  mahantaṃ  sīlakkhandhaṃ  esi  gavesi pariyesītipi
isi  .  mahantaṃ  samādhikkhandhaṃ  mahantaṃ  paññākkhandhaṃ  mahantaṃ
vimuttikkhandhaṃ   mahantaṃ   vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ   esi   gavesi
pariyesītipi isi.
   {493.1}  Mahato  tamokāyassa  padālanaṃ mahato vippallāsassa
pabhedanaṃ  mahato  taṇhāsallassa  abbuḷhanaṃ  mahato  diṭṭhisaṅghātassa
vinibbeṭhanaṃ  5-  mahato  mānaddhajassa  pātanaṃ  6-  mahato
abhisaṅkhārassa  vūpasamaṃ  mahato  oghassa  nittharaṇaṃ  mahato  bhārassa
nikkhepanaṃ  mahato  saṃsāravaṭṭassa  upacchedaṃ  mahato  santāpassa
nibbāpanaṃ  mahato  pariḷāhassa  paṭippassaddhiṃ  mahato  dhammaddhajassa
ussāpanaṃ  esi  gavesi  pariyesītipi  isi  . mahante satipaṭṭhāne
mahante  sammappadhāne  mahante  iddhipāde  mahantāni  indriyāni
mahantāni  balāni  mahante  bojjhaṅge  mahantaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ mahantaṃ nibbānaṃ esi gavesi pariyesītipi isi.
   {493.2} Mahesakkhehi vā sattehi esito gavesito pariyesito
kahaṃ  buddho  kahaṃ  bhagavā  kahaṃ  devadevo kahaṃ narāsabhotipi isīti
yāvatatiyañca devisi byākarotīti me sutaṃ. Tenāha so brāhmaṇo
@Footnote: 1-4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. rājā pabbajitā. 3 Ma. brāhmaṇā
@pabbajitā. 5 Ma. viniveṭhanaṃ. 6 Ma. papātanaṃ.
        Dvāhaṃ sakka apucchissaṃ (iccāyasmā mogharājā)
        na me byākāsi cakkhumā
        yāvatatiyañca devisi
        byākarotīti me sutanti.
   [494] Ayaṃ loko paro loko      brahmaloko sadevako
       diṭṭhinte nābhijānāti    gotamassa yasassino.
   [495] Ayaṃ loko paro lokoti ayaṃ lokoti manussaloko.
Paro  lokoti  manussalokaṃ  ṭhapetvā  sabbo  paro  lokoti ayaṃ
loko paro loko.
   [496] Brahmaloko sadevakoti brahmaloko sadevako samārako 1-
sassamaṇabrāhmaṇī pajā sadevamanussāti brahmaloko sadevako.
   [497]  Diṭṭhinte  nābhijānātīti tuyhaṃ diṭṭhiṃ khantiṃ ruciṃ laddhiṃ
ajjhāsayaṃ  adhippāyaṃ loko na jānāti ayaṃ evaṃdiṭṭhiko evaṃkhantiko
evaṃruciko  evaṃladdhiko  evaṃajjhāsayo  evaṃadhippāyoti na jānāti
na  passati  na dakkhati nādhigacchati na vindati na paṭilabhatīti diṭṭhinte
nābhijānāti.
   [498]  Gotamassa  yasassinoti  bhagavā yasappattoti yasassī .
Athavā  bhagavā  sakkato  garukato  mānito  pūjito  apacito lābhī
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti
gotamassa yasassino. Tenāha so brāhmaṇo
@Footnote: 1 Ma. sadevako loko samārako sabrahmako.
        Ayaṃ loko paro loko     brahmaloko sadevako
        diṭṭhinte nābhijānāti    gotamassa yasassinoti.
   [499] Evaṃ abhikkantadassāviṃ    atthī pañhena āgamaṃ
       kathaṃ lokaṃ avekkhantaṃ      maccurājā na passati.
   [500]  Evaṃ  abhikkantadassāvinti  evaṃ  abhikkantadassāviṃ
aggadassāviṃ   seṭṭhadassāviṃ   viseṭṭhadassāviṃ   pāmokkhadassāviṃ
uttamadassāviṃ pavaradassāvinti 1- evaṃ abhikkantadassāviṃ.
   [501]  Atthī pañhena āgamanti pañhatthikamhā āgatā .pe.
Sandassituṃ bhaṇitunti evampi atthī pañhena āgamaṃ.
   [502] Kathaṃ lokaṃ avekkhantanti kathaṃ [2]- avekkhantaṃ paccavekkhantaṃ
tulayantaṃ tīrayantaṃ vibhāvayantaṃ vibhūtaṃ karontanti kathaṃ lokaṃ avekkhantaṃ.
   [503] Maccurājā na passatīti maccurājā na passati na dakkhati
nādhigacchati na vindati na paṭilabhatīti maccurājā na passati . tenāha
so brāhmaṇo
        evaṃ abhikkantadassāviṃ     atthī pañhena āgamaṃ
        kathaṃ lokaṃ avekkhantaṃ       maccurājā na passatīti.
   [504] Suññato lokaṃ avekkhassu   mogharāja sadā sato
       attānudiṭṭhiṃ ūhacca      evaṃ maccuttaro siyā
       evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ       maccurājā na passati.
@Footnote: 1 Ma. paramadassāvinti. 2 Ma. lokaṃ.
   [505]  Suññato  lokaṃ  avekkhassūti  lokanti  nirayaloko
tiracchānaloko    pittivisayaloko    manussaloko   devaloko
khandhaloko  dhātuloko  āyatanaloko  ayaṃ  loko  paro  loko
brahmaloko sadevako.
   {505.1}  Aññataro  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca loko lokoti
bhante bhagavatā vuccati kittāvatā nu kho bhante lokoti vuccati .
Lujjatīti kho bhikkhu [1]- lokoti vuccati. Kiñca lujjati. Cakkhu [2]-
lujjati  rūpā  lujjanti  cakkhuviññāṇaṃ  lujjati  cakkhusamphasso  lujjati
yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  lujjati  sotaṃ  lujjati  saddā  lujjanti
ghānaṃ  lujjati  gandhā  lujjanti jivhā lujjati rasā lujjanti kāyo
lujjati  phoṭṭhabbā  lujjanti  mano  lujjati  dhammā  lujjanti
manoviññāṇaṃ    lujjati    manosamphasso   lujjati   yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  lujjati  lujjatīti kho bhikkhu tasmā lokoti
vuccati  .  suññato  lokaṃ  avekkhassūti  dvīhi  kāraṇehi suññato
lokaṃ   avekkhati   avassiyapavattasallakkhaṇavasena   3-   vā
tucchasaṅkhārasamanupassanāvasena vā.
   {505.2}  Kathaṃ  avassiyapavattasallakkhaṇavasena  suññato  lokaṃ
avekkhati . rūpe vaso na labbhati vedanāya vaso na labbhati saññāya
@Footnote: 1 Ma. tasmā. 2 Ma. kho. 3 Ma. avasiya .... evamuparipi.
Vaso  na  labbhati  saṅkhāresu  vaso  na  labbhati  viññāṇe vaso
na labbhati.
   {505.3}  Vuttañhetaṃ  bhagavatā  rūpaṃ bhikkhave anattā rūpañca
hidaṃ  bhikkhave  attā  abhavissa  nayidaṃ  rūpaṃ  ābādhāya saṃvatteyya
labbhetha ca rūpe evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti
yasmā  ca  kho  bhikkhave  rūpaṃ  anattā  tasmā  rūpaṃ ābādhāya
saṃvattati  na  ca labbhati rūpe evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ
mā ahosīti
   {505.4}  vedanā  anattā vedanā ca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissa  nayidaṃ  vedanā ābādhāya saṃvatteyya labbhetha ca vedanāya
evaṃ  me  vedanā  hotu evaṃ me vedanā mā ahosīti yasmā
ca  kho  bhikkhave  vedanā  anattā  tasmā  vedanā  ābādhāya
saṃvattati  na  ca  labbhati  vedanāya evaṃ me vedanā hotu evaṃ
me vedanā mā ahosīti
   {505.5}  saññā  anattā  saññā  ca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissa  nayidaṃ  saññā  ābādhāya  saṃvatteyya labbhetha ca saññāya
evaṃ me saññā hotu evaṃ me saññā mā ahosīti yasmā ca kho
bhikkhave  saññā  anattā  tasmā saññā ābādhāya saṃvattati na ca
labbhati saññāya evaṃ me saññā hotu evaṃ me saññā mā ahosīti
   {505.6} saṅkhārā anattā saṅkhārā ca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissaṃsu nayidaṃ saṅkhārā ābādhāya saṃvatteyyuṃ labbhetha ca saṅkhāresu
evaṃ me saṅkhārā hontu evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti yasmā ca kho bhikkhave
Saṅkhārā  anattā  tasmā  saṅkhārā  ābādhāya  saṃvattanti  na
ca labbhati saṅkhāresu evaṃ me saṅkhārā hontu evaṃ me saṅkhārā
mā ahesunti
   {505.7}  viññāṇaṃ  anattā  viññāṇañca  hidaṃ  bhikkhave
attā  abhavissa  nayidaṃ  viññāṇaṃ  ābādhāya  saṃvatteyya  labbhetha
ca  viññāṇe  evaṃ  me  viññāṇaṃ  hotu evaṃ me viññāṇaṃ mā
ahosīti  yasmā  ca  kho  bhikkhave  viññāṇaṃ  anattā  tasmā
viññāṇaṃ  ābādhāya  saṃvattati  na  ca  labbhati  viññāṇe  evaṃ
me viññāṇaṃ hotu evaṃ me viññāṇaṃ mā ahosīti.
   {505.8}  Vuttañhetaṃ  bhagavatā nāyaṃ bhikkhave kāyo tumhākaṃ
napi  paresaṃ  1- purāṇamidaṃ bhikkhave kammaṃ saṅkhataṃ 2- abhisañcetayitaṃ
vedaniyaṃ daṭṭhabbaṃ tatra [3]- bhikkhave sutavā ariyasāvako paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā idaṃ
nirujjhati  yadidaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti
   {505.9} evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti avijjāya
   tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho
@Footnote: 1 Ma. aññesaṃ. 2 Ma. abhisaṅkhataṃ. 3 Ma. kho.
Viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho
saḷāyatananirodhā   phassanirodho   phassanirodhā   vedanānirodho
vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā   upādānanirodho
upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā
jarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     nirujjhanti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti  .  evaṃ
avassiyapavattasallakkhaṇavasena suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.10}   Kathaṃ  tucchasaṅkhārasamanupassanāvasena  suññato  lokaṃ
avekkhati . rūpe sāro na labbhati vedanāya sāro na labbhati saññāya
sāro  na labbhati saṅkhāresu sāro na labbhati viññāṇe sāro na
labbhati  .  rūpaṃ  assāraṃ  nissāraṃ sārāpagataṃ niccasārasārena vā
sukhasārasārena  vā  attasārasārena  vā niccena vā dhuvena vā
sassatena  vā avipariṇāmadhammena vā . vedanā assārā nissārā
sārāpagatā  saññā  assārā  nissārā  sārāpagatā  saṅkhārā
assārā  nissārā  sārāpagatā  viññāṇaṃ  assāraṃ  nissāraṃ
sārāpagataṃ  niccasārasārena  vā sukhasārasārena vā attasārasārena
vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā aviparijhāmadhammena vā.
   {505.11}  Yathā naḷo assāro nissāro sārāpagato yathā
ca  eraṇḍo  assāro  nissāro  sārāpagato yathā ca udumbaro
assāro  nissāro  sārāpagato  yathā  ca  setagaccho  assāro
Nissāro  sārāpagato  yathā  ca  pālibhaddako  assāro nissāro
sārāpagato yathā ca pheṇupiṇḍo 1- assāro nissāro sārāpagato
yathā ca pubbulakaṃ 2- assāraṃ nissāraṃ sārāpagataṃ [3]- yathā ca kaddalikkhandho
assāro nissāro sārāpagato
   {505.12}  yathā  ca māyā assārā nissārā sārāpagatā
evameva  rūpaṃ  assāraṃ  nissāraṃ  sārāpagataṃ  niccasārasārena vā
sukhasārasārena  vā  attasārasārena  vā niccena vā dhuvena vā
sassatena  vā  avipariṇāmadhammena  vā  vedanā assārā nissārā
sārāpagatā  saññā  assārā  nissārā  sārāpagatā  saṅkhārā
assārā  nissārā  sārāpagatā  viññāṇaṃ  assāraṃ  nissāraṃ
sārāpagataṃ  niccasārasārena  vā sukhasārasārena vā attasārasārena
vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā.
Evaṃ  tucchasaṅkhārasamanupassanāvasena  suññato  lokaṃ  avekkhati .
Imehi dvīhi kāraṇehi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.13} Apica chahākārehi suññato lokaṃ avekkhati rūpaṃ 4-
anissariyato  akāmakāriyato  aphāsuniyato  avasavattanato  pavuttito
vivittato  avekkhati  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ anissariyato
akāmakāriyato  aphāsuniyato  avasavattanato  pavuttito  vivittato
avekkhati 4- . evaṃ chahākārehi suññato lokaṃ avekkhati . Apica
dasahākārehi  suññato  lokaṃ  avekkhati  rūpaṃ  rittato  tucchato
@Footnote: 1 Ma. pheṇapiṇḍo. 2 Ma. udakapubbuḷaṃ. 3 Ma. yathā ca marīci assārā
@nissārā sārāpagatā. 4 Ma. ime pāṭhā natthi. imasmiṃ ṭhāne aññathā dissanti.
Suññato  anattato  asārakato  vadhakato vibhavato aghamūlato sāsavato
saṅkhatato  avekkhati  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  [1]-
rittato  tucchato  suññato  anattato  asārakato  vadhakato vibhavato
aghamūlato sāsavato saṅkhatato avekkhati.
   {505.14} Evaṃ dasahākārehi suññato lokaṃ avekkhati. Apica
dvādasahākārehi  suññato  lokaṃ avekkhati rūpaṃ na satto na jīvo
na poso na naro na mānavo na itthī na puriso na attā na attaniyaṃ
na ahaṃ na mama na koci atthi 2- vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ
na satto na jīvo na poso na naro na mānavo na itthī na puriso
na attā na attaniyaṃ na ahaṃ na mama na koci atthi 2- . Evaṃ
dvādasahākārehi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.15}  Vuttañhetaṃ  bhagavatā  yaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ
taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ  dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati kiñca
bhikkhave  na  tumhākaṃ  rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  vedanā  bhikkhave  na
tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  sā  vo  pahīnā  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya
bhavissati  saññā  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha sā vo pahīnā
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  saṅkhārā  bhikkhave  na tumhākaṃ
te  pajahatha  te  vo  pahīnā  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya bhavissanti
viññāṇaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
@Footnote: 1 Ma. cutiṃ upapattiṃ paṭisandhiṃ bhavaṃ saṃsāravaṭṭaṃ. 2 Ma. na kassaci.
Sukhāya  bhavissati . taṃ kiṃ maññatha 1- bhikkhave yaṃ imasmiṃ jetavane
tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  taṃ  jano  hareyya vā ḍaheyya vā yathāpaccayaṃ
vā  kareyya  apinu  tumhākaṃ  evamassa  amhe  jano  harati
vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ vā karotīti. No hetaṃ bhante.
   {505.16} Taṃ kissa hetu . na no evaṃ bhante attā vā
attaniyaṃ vāti . evameva kho bhikkhave yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ
vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati kiñca bhikkhave na tumhākaṃ
rūpaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ
bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
sukhāya bhavissatīti. Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.17} Āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca [2]- suñño
lokoti bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante suñño lokoti vuccati.
Yasmā [3]- kho ānanda suññaṃ attena vā attaniyena vā tasmā
suñño  lokoti  vuccati  kiñcānanda  suññaṃ attena vā attaniyena
vā.
   {505.18}  Cakkhu  [4]-  suññaṃ  rūpā  suññā cakkhuviññāṇaṃ
suññaṃ  cakkhusamphasso  suñño  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi suññaṃ attena vā
attaniyena  vā  sotaṃ  suññaṃ  saddā  suññā  ghānaṃ suññaṃ gandhā
suññā    jivhā    suññā   rasā   suññā   kāyo
@Footnote: 1 Ma. seyyathāpi. 2 Ma. suñño loko .... 3 Ma. ca. 4 Ma. kho.
Suñño   phoṭṭhabbā  suññā  mano  suñño  dhammā  suññā
manoviññāṇaṃ    suññaṃ    manosamphasso    suñño   yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā
yasmā  ca  kho  ānanda  suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā
tasmā suñño lokoti vuccatīti.
   {505.19} Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
     Suddhaṃ dhammasamuppādaṃ       suddhaṃ saṅkhārasantatiṃ
     passantassa yathābhūtaṃ       na taṃ 1- bhayaṃ hoti gāmaṇi
     tiṇakaṭṭhasamaṃ lokaṃ         yadā paññāya passati
     na aññaṃ patthaye 2- kiñci   aññatra appaṭisandhiyāti.
Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.20}   Vuttañhetaṃ bhagavatā evameva bhikkhave bhikkhu rūpaṃ
samannesati  yāvatā rūpassa gati vedanaṃ samannesati yāvatā vedanāya
gati  saññaṃ  samannesati  yāvatā  saññāya gati saṅkhāre samannesati
yāvatā  saṅkhārānaṃ  gati  viññāṇaṃ  samannesati  yāvatā viññāṇassa
gati tassa bhikkhuno 3- rūpaṃ samannesato yāvatā rūpassa gati vedanaṃ
samannesato  yāvatā  vedanāya  gati  saññaṃ  samannesato  yāvatā
saññāya  gati  saṅkhāre  samannesato  yāvatā  saṅkhārānaṃ  gati
viññāṇaṃ  samannesato  yāvatā  viññāṇassa  gati  yampi  yassa 4-
hoti   ahanti   vā   mamanti   vā   asmīti   vā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. patthayate. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. yampissa taṃ.
Tampi tassa na hotīti. Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.21}  Suññato lokaṃ avekkhassūti suññato lokaṃ avekkhassu
paccavekkhassu  tulehi  tīrehi vibhāvehi vibhūtaṃ karohīti suññato lokaṃ
avekkhassu.
   [506] Mogharāja sadā satoti mogharājāti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ
nāmena  ālapati . sadāti sabbakālaṃ .pe. pacchime vayokhandhe .
Satoti  catūhi  kāraṇehi  sato  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāvento sato .pe. So vuccati satoti mogharāja sadā sato.
   [507]  Attānudiṭṭhiṃ ūhaccāti attānudiṭṭhi vuccati vīsativatthukā
sakkāyadiṭṭhi  .  idha  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī
ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī
sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato
samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ rūpasmiṃ vā
attānaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ
vā  attānaṃ  yā  evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ diṭṭhikantāro
diṭṭhivisūkāyikaṃ   diṭṭhivipphanditaṃ   diṭṭhisaṃyojanaṃ  gāho  paṭiggāho
abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ
vipariyesaggāho      viparītaggāho      vippallāsaggāho
Micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho  yāvatā  dvāsaṭṭhī
diṭṭhigatāni  ayaṃ  attānudiṭṭhi  . attānudiṭṭhiṃ ūhaccāti attānudiṭṭhiṃ
ūhacca  samūhacca  uddharitvā samuddharitvā uppāṭayitvā samuppāṭayitvā
pajahitvā  vinodetvā  byantīkatvā  anabhāvaṅgametvāti  attānudiṭṭhiṃ
ūhacca.
   [508] Evaṃ maccuttaro siyāti evaṃ maccumpi 1- tareyyāsi
jarampi  2-  tareyyāsi  maraṇampi  tareyyāsi  uttareyyāsi [3]-
samatikkameyyāsi vītivatteyyāsīti evaṃ maccuttaro siyā.
   [509]  Evaṃ  lokaṃ  avekkhantanti  evaṃ  lokaṃ avekkhantaṃ
paccavekkhantaṃ  tulayantaṃ  tīrayantaṃ  vibhāvayantaṃ  vibhūtaṃ  karontanti
evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ.
   [510] Maccurājā na passatīti [4]- māropi maccurājā maraṇampi
maccurājā . na passatīti maccurājā na passati na dakkhati nādhigacchati
na  vindati  na  paṭilabhati  .  vuttañhetaṃ  bhagavatā  seyyathāpi
bhikkhave  āraññako  5-  migo araññe pavane caramāno vissattho
gacchati  vissattho  tiṭṭhati  vissattho  nisīdati  vissattho  seyyaṃ
kappeti  taṃ  kissa  hetu  anāpāthagato bhikkhave luddassa evameva
kho  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakāsi  māraṃ  apadaṃ  vadhitvā
@Footnote: 1 Ma. maccupi. 2 Ma. jarāpi. 3 Ma. patareyyāsi. 4 Ma. maccupi maccurājā.
@5 Ma. araññiko.
Māracakkhuadassanaṃ  1-  gato  pāpimato  puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati ayaṃ bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ
vadhitvā  māracakkhuadassanaṃ  gato  pāpimato  puna  caparaṃ  bhikkhave
sabbaso   rūpasaññānaṃ   samatikkamā   paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakāsi māraṃ
apadaṃ vadhitvā māracakkhuadassanaṃ gato pāpimato
   {510.1}  puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati   sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja  viharati  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja
viharati  paññāya  cassa disvā āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati
bhikkhave  bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuadassanaṃ gato
pāpimato  tiṇṇo  loke  visattikaṃ  so vissattho gacchati vissattho
tiṭṭhati  vissattho  nisīdati  vissattho seyyaṃ kappeti taṃ kissa hetu
anāpāthagato bhikkhave pāpimatoti maccurājā na passati.
   {510.2} Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. māracakkhuṃ adassanaṃ. evamuparipi.
     Suññato lokaṃ avekkhassu    mogharāja sadā sato
     attānudiṭṭhiṃ ūhacca       evaṃ maccuttaro siyā
     evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ       maccurājā na passatīti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
       Mogharājamāṇavakapañhāniddeso paṇṇarasamo.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 235-257. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=4868              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=4868              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=490&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=490              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1754              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1754              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]