ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

        Soḷasamāṇavakapañhānigamaniddeso 1-
   [532] Idamavoca bhagavā magadhesu viharanto pāsāṇake cetiye
paricārikasoḷasannaṃ  2-  brāhmaṇānaṃ  ajjhiṭṭho  puṭṭho puṭṭho pañhaṃ
byākāsi.
   [533] Idamavoca bhagavāti imaṃ 3- pārāyanaṃ avoca. Bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ   .pe.  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti
idamavoca bhagavā.
   [534] Magadhesu viharantoti magadhanāmake janapade . viharantoti
viharanto  iriyanto  vattento  pālento yapento yāpento .
Pāsāṇake  cetiyeti  pāsāṇakacetiyaṃ  vuccati  buddhāsananti  magadhesu
viharanto pāsāṇake cetiye.
   [535]  Paricārikasoḷasannaṃ  brāhmaṇānanti  piṅgiyo brāhmaṇo
bāvarissa  brāhmaṇassa  seṭṭho seṭṭhavaro paricāriko 4- piṅgiyena
te  soḷasāti  evampi  paricārikasoḷasannaṃ  brāhmaṇānaṃ  . athavā
te soḷasa brāhmaṇā buddhassa bhagavato seṭṭhā seṭṭhavarā paricārikā
siyunti 5- evampi paricārikasoḷasannaṃ brāhmaṇānaṃ.
   [536]  Ajjhiṭṭho  puṭṭho  puṭṭho pañhaṃ byākāsīti ajjhiṭṭho
ajjhesito  .  puṭṭho  puṭṭhoti  puṭṭho  pucchito  yācito
@Footnote: 1 Ma. parāyanatthutigāthāniddesa. 2 Ma. paricārakasoḷasānaṃ. Yu. parivārakasoḷasannaṃ.
@3 Ma. idaṃ. 4 Ma. paddho paddhacaro paricārako sisso. 5 Ma. paddhā paddhacarā
@paricārakā sissāti.
Ajjhesito  pasādito  1-  .  pañhaṃ  byākāsīti  pañhaṃ byākāsi
ācikkhi  desesi  paññapesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji  uttānīmakāsi
pakāsesīti ajjhiṭṭho puṭṭho puṭṭho pañhaṃ byākāsi.
   [537]  Ekamekassa  cepi  pañhassa atthamaññāya dhammamaññāya
dhammānudhammaṃ   paṭipajjeyya   gaccheyyeva   jarāmaraṇassa   pāraṃ
pāragamanīyā   ime  dhammāti  tasmā  imassa  dhammapariyāyassa
pārāyanantveva adhivacanaṃ.
   [538]  Ekamekassa  cepi  pañhassāti  ekamekassa  cepi
ajitapañhassa  ekamekassa  cepi  tissametteyyapañhassa  ekamekassa
cepi   puṇṇakapañhassa   ekamekassa   cepi   mettagūpañhassa
ekamekassa  cepi  dhotakapañhassa  ekamekassa  cepi  upasīvapañhassa
ekamekassa  cepi  nandapañhassa  ekamekassa  cepi  hemakapañhassa
ekamekassa   cepi   todeyyapañhassa   ekamekassa   cepi
kappapañhassa   ekamekassa   cepi  jatukaṇṇīpañhassa  ekamekassa
cepi   bhadrāvudhapañhassa   ekamekassa   cepi   udayapañhassa
ekamekassa  cepi  posālapañhassa ekamekassa cepi mogharājapañhassa
ekamekassa   cepi   piṅgiyapañhassāti   ekamekassa   cepi
pañhassa.
   [539]  Atthamaññāya  dhammamaññāyāti  sveva  pañho  dhammo
visajjanaṃ   atthoti   atthaṃ   aññāya   jānitvā   tulayitvā
@Footnote: 1 Ma. puṭṭho puṭṭho pucchito pucchito yācito yācito ajjhesito ajjhesito pasādito
@pasādito.
Tīrayitvā   vibhāvayitvā   vibhūtaṃ   katvāti   atthamaññāya  .
Dhammamaññāyāti  dhammaṃ  aññāya  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā
vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti dhammamaññāya.
   [540]    Dhammānudhammaṃ   paṭipajjeyyāti   sammāpaṭipadaṃ
anulomapaṭipadaṃ   apaccanīkapaṭipadaṃ   anvatthapaṭipadaṃ   dhammānudhammapaṭipadaṃ
paṭipajjeyyāti dhammānudhammaṃ paṭipajjeyya.
   [541]  Gaccheyyeva jarāmaraṇassa pāranti jarāmaraṇapāraṃ vuccati
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  . gaccheyyeva jarāmaraṇassa
pāranti  pāraṃ  gaccheyyeva  pāraṃ adhigaccheyya pāraṃ phuseyya pāraṃ
sacchikareyyāti gaccheyyeva jarāmaraṇassa pāraṃ.
   [542]  Pāragamanīyā  ime dhammāti ime dhammā pāragamanīyā
pāraṃ  pāpenti  pāraṃ  sampāpenti pāraṃ samanupāpenti jarāmaraṇassa
tāraṇāya 1- saṃvattantīti pāragamanīyā ime dhammā.
   [543] Tasmā imassa dhammapariyāyassāti [2]- tasmā taṃkāraṇā
taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānāti  tasmā  . imassa dhammapariyāyassāti
imassa pārāyanassāti tasmā imassa dhammapariyāyassa.
   [544]  Pārāyanantveva  adhivacananti  pāraṃ  vuccati  amataṃ
nibbānaṃ   yo   so   sabbasaṅkhārasamatho   sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  .  āyanaṃ  vuccati maggo
@Footnote: 1 Ma. taraṇāya. 2 Ma. tasmāti.
Seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . adhivacananti nāmaṃ saṅkhā
samaññā   paññatti   .pe.   abhilāpoti   pārāyanantveva
adhivacanaṃ 1-.
   [545] Ajito tissametteyyo     puṇṇako atha mettagū
       dhotako upasīvo ca        nando ca atha hemako
       todeyyakappā dubhayo     jatukaṇṇī ca paṇḍito
       bhadrāvudho udayo ca       posālo cāpi brāhmaṇo
       mogharājā ca medhāvī       piṅgiyo ca mahāisi
       ete buddhaṃ upāgañchuṃ      sampannacaraṇaṃ isiṃ
       pucchantā nipuṇe pañhe    buddhaseṭṭhaṃ upāgamuṃ.
   [546] Ete buddhaṃ upāgañchunti eteti [2]- brāhmaṇā.
Buddhanti  yo  so  bhagavā  sayambhū anācariyako pubbe ananussutesu
dhammesu  sāmaṃ  saccāni  abhisambujjhi  tattha  ca  sabbaññutaṃ  patto
balesu  ca  vasībhāvaṃ  .  buddhoti  kenatthena  buddho . bujjhitā
saccānīti  buddho  .  bodhetā  pajāyāti  buddho . sabbaññutāya
buddho  .  sabbadassāvitāya  buddho  .  abhiññeyyatāya buddho .
Vikasitāya buddho . khīṇāsavasaṅkhātena buddho . nirupakkilesasaṅkhātena
buddho   .  ekantavītarāgoti  buddho  .  ekantavītadosoti
buddho  . ekantavītamohoti buddho . ekantanikkilesoti buddho .
Ekāyanamaggaṃ  gatoti  buddho  .  eko  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
@Footnote: 1 Ma. adhivacananti. 2 Ma. soḷasa pārāyaniyā.
Abhisambuddhoti  buddho  .  abuddhivihatattā  buddhipaṭilābhā  buddho .
Buddhoti  netaṃ  nāmaṃ mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ
na  bhaginiyā  kataṃ  na  mittāmaccehi  kataṃ na ñātisālohitehi kataṃ
na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na  devatāhi  kataṃ  vimokkhantikametaṃ
buddhānaṃ   bhagavantānaṃ   bodhiyā  mūle  saha  sabbaññutañāṇassa
paṭilābhā  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  buddhoti buddhaṃ . ete buddhaṃ
upāgañchunti  ete  buddhaṃ  upāgamiṃsu  upasaṅkamiṃsu  payirupāsiṃsu
paripucchiṃsu paripañhiṃsūti ete buddhaṃ upāgañchuṃ.
   [547]  Sampannacaraṇaṃ  isinti caraṇaṃ vuccati sīlācāranipphatti .
Sīlasaṃvaropi  caraṇaṃ  indriyasaṃvaropi  caraṇaṃ  bhojane  mattaññutāpi
caraṇaṃ  jāgariyānuyogopi  caraṇaṃ  sattapi  saddhammā  caraṇaṃ  cattāripi
jhānāni   caraṇaṃ  .  sampannacaraṇanti  sampannacaraṇaṃ  seṭṭhacaraṇaṃ
[1]-  Pāmokkhacaraṇaṃ  uttamacaraṇaṃ  pavaracaraṇanti  sampannacaraṇaṃ .
Isinti  isi  .  bhagavā  mahantaṃ  sīlakkhandhaṃ esi gavesi pariyesīti
isi  .pe.  mahesakkhehi vā sattehi esito gavesito pariyesito
kahaṃ  buddho  kahaṃ  bhagavā  kahaṃ  devadevo  kahaṃ narāsabhoti isīti
sampannacaraṇaṃ isiṃ.
   [548]  Pucchantā  nipuṇe  pañheti  pucchantāti  pucchantā
yācantā  ajjhesantā  pasādentā  .  nipuṇe  pañheti  gambhīre
duddase duranubodhe sante paṇīte atakkāvacare nipuṇe paṇḍitavedanīye
@Footnote: 1 Ma. viseṭṭhacaraṇaṃ.
Pañheti pucchantā nipuṇe pañhe.
   [549] Buddhaseṭṭhaṃ upāgamunti buddhāti yo so bhagavā .pe.
Sacchikā  paññatti  yadidaṃ  buddhoti  .  seṭṭhanti  aggaṃ  seṭṭhaṃ
viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaranti  buddhaseṭṭhaṃ  .  upāgamunti
upāgamiṃsu  upasaṅkamiṃsu  payirupāsiṃsu  paripucchiṃsu  paripañhiṃsūti buddhaseṭṭhaṃ
upāgamuṃ. Tenetaṃ vuccati
       ete buddhaṃ upāgañchuṃ      sampannacaraṇaṃ isiṃ
       pucchantā nipuṇe pañhe    buddhaseṭṭhaṃ upāgamunti.
   [550] Tesaṃ buddho byākāsi      pañhaṃ puṭṭho yathātathaṃ
        pañhānaṃ veyyākaraṇena   tosesi brāhmaṇe muni.
   [551]  Tesaṃ  buddho  byākāsīti  tesanti  soḷasannaṃ
pārāyaniyānaṃ  brāhmaṇānaṃ  .  buddhoti  yo  so  bhagavā .pe.
Sacchikā  paññatti  yadidaṃ  buddhoti  .  byākāsīti  tesaṃ  buddho
byākāsi  ācikkhi  desesi  paññapesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji
uttānīmakāsi pakāsesīti tesaṃ buddho byākāsi.
   [552]  Pañhaṃ  puṭṭho  yathātathanti  pañhaṃ  puṭṭhoti  pañhaṃ
pucchito  yācito  ajjhesito  pasādito  .  yathātathanti  yathā
ācikkhitabbaṃ  tathā  ācikkhi  yathā  desitabbaṃ  tathā desesi yathā
paññapetabbaṃ  tathā  paññapesi  yathā  paṭṭhapetabbaṃ  tathā  paṭṭhapesi
yathā  vivaritabbaṃ  tathā  vivari  yathā  vibhajitabbaṃ  tathā vibhaji yathā
Uttānīkātabbaṃ  tathā  uttānīmakāsi  yathā  pakāsetabbaṃ  tathā
pakāsesīti pañhaṃ puṭṭho yathātathaṃ.
   [553]  Pañhānaṃ  veyyākaraṇenāti  pañhānaṃ  veyyākaraṇena
ācikkhaṇena  desanena  paññapanena  paṭṭhapanena  vivarena  vibhajanena
uttānīkammena pakāsanenāti pañhānaṃ veyyākaraṇena.
   [554]  Tosesi brāhmaṇe munīti tosesīti tosesi vitosesi
pasādesi  ārādhesi  attamane  akāsi  .  brāhmaṇeti  soḷasa
pārāyaniye  brāhmaṇe  .  munīti  monaṃ  vuccati  ñāṇaṃ  yā
paññā  pajānanā  .pe.  saṅgajālamaticca  so  munīti  tosesi
brāhmaṇe muni. Tenetaṃ vuccati
     tesaṃ buddho byākāsi      pañhaṃ puṭṭho yathātathaṃ
     pañhānaṃ veyyākaraṇena    tosesi brāhmaṇe munīti.
   [555] Te tositā cakkhumatā    buddhenādiccabandhunā
       brahmacariyamacariṃsu      varapaññassa santike.
   [556]  Te  tositā  cakkhumatāti  teti soḷasa pārāyaniyā
brāhmaṇā  .  tositāti  tositā  vitositā  pasāditā ārādhitā
attamanā  katāti  te  tositā  .  cakkhumatāti  bhagavā  pañcahi
cakkhūhi  cakkhumā  maṃsacakkhunāpi  cakkhumā  dibbacakkhunāpi  cakkhumā
paññācakkhunāpi  cakkhumā  buddhacakkhunāpi  cakkhumā  samantacakkhunāpi
cakkhumā  .  kathaṃ  bhagavā  maṃsacakkhunāpi  cakkhumā  .pe.  evaṃ
Bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumāti te tositā cakkhumatā.
   [557] Buddhenādiccabandhunāti buddhenāti yo so bhagavā .pe.
Sacchikā  paññatti  yadidaṃ  buddhoti  .  ādiccabandhunāti  ādicco
vuccati  suriyo  .  so  gotamo  gottena  bhagavāpi  gotamo
gottena  bhagavā  suriyassa  gottañātako  gottabandhu  tasmā
buddho ādiccabandhūti buddhenādiccabandhunā.
   [558] Brahmacariyamacariṃsūti brahmacariyaṃ vuccati asaddhammasamāpattiyā
ārati   virati  paṭivirati  veramaṇī  viramaṇaṃ  akiriyā  akaraṇaṃ
anajjhāpatti  velāanatikkamo  setughāto  .  apica nippariyāyavasena
brahmacariyaṃ  vuccati  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo   sammāsati   sammāsamādhi  .  brahmacariyamacariṃsūti
brahmacariyaṃ [1]- acariṃsu samādāya vattiṃsūti brahmacariyamacariṃsu.
   [559]   Varapaññassa  santiketi  varapaññassa  aggapaññassa
seṭṭhapaññassa  [2]-  pāmokkhapaññassa  uttamapaññassa pavarapaññassa .
Santiketi  santike sāmantā āsanne avidūre upakaṭṭheti varapaññassa
santike. Tenetaṃ vuccati
       te tositā cakkhumatā     buddhenādiccabandhunā
       brahmacariyamacariṃsu        varapaññassa santiketi.
   [560] Ekamekassa pañhassa     yathā buddhena desitaṃ
@Footnote: 1 Ma. cariṃsu. 2 Ma. viseṭṭhapaññassa. evamīdisesu ṭhānesu.
       Tathā yo paṭipajjeyya     gacche pāraṃ apārato.
   [561]  Ekamekassa  pañhassāti  ekamekassa  ajitapañhassa
ekamekassa  tissametteyyapañhassa .pe. ekamekassa piṅgiyapañhassāti
ekamekassa pañhassa.
   [562] Yathā buddhena desitanti buddhenāti yo so bhagavā .pe.
Sacchikā  paññatti  yadidaṃ  buddhoti  .  yathā  buddhena  desitanti
yathā  buddhena  ācikkhitaṃ  desitaṃ  paññapitaṃ  paṭṭhapitaṃ  vivaritaṃ
vibhattaṃ 1- uttānīkataṃ pakāsitanti yathā buddhena desitaṃ.
   [563]  Tathā  yo  paṭipajjeyyāti sammāpaṭipadaṃ anulomapaṭipadaṃ
apaccanīkapaṭipadaṃ   anvatthapaṭipadaṃ   dhammānudhammapaṭipadaṃ  paṭipajjeyyāti
tathā yo paṭipajjeyya.
   [564]  Gacche  pāraṃ apāratoti pāraṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho nibbānaṃ . apāraṃ vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisaṅkhārā
ca . gacche pāraṃ apāratoti apārato pāraṃ gaccheyya pāraṃ adhigaccheyya
pāraṃ  phuseyya  2- pāraṃ sacchikareyyāti gacche pāraṃ apārato .
Tenetaṃ vuccati
    ekamekassa pañhassa   yathā buddhena desitaṃ
    tathā yo paṭipajjeyya  gacche pāraṃ apāratoti.
   [565] Apārā pāraṃ gaccheyya  bhāvento maggamuttamaṃ
@Footnote: 1 Ma. vibhajitaṃ. 2 Ma. phasseyya. evamuparipi.
     Maggo so pāragamanāya 1-  tasmā pārāyanaṃ iti.
   [566]  Apārā  pāraṃ  gaccheyyāti apāraṃ vuccanti kilesā
ca  khandhā  ca  abhisaṅkhārā  ca  .  pāraṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho  nibbānaṃ  .  apārā  pāraṃ  gaccheyyāti  apārā pāraṃ
gaccheyya  pāraṃ  adhigaccheyya  pāraṃ  phuseyya  pāraṃ sacchikareyyāti
apārā pāraṃ gaccheyya.
   [567]  Bhāvento  maggamuttamanti magganti 2- maggo vuccati
ariyo   aṭṭhaṅgiko   maggo   seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi  .  uttamanti  aggaṃ  seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ
pavaranti  maggamuttamaṃ  .  bhāventoti  bhāvento  āsevanto
bahulīkarontoti bhāvento maggamuttamaṃ.
   [568] Maggo so pāragamanāyāti maggo pantho patho pajjo
añjasaṃ vaṭumāyanaṃ nāvā uttarasetu [3]- pakullo [3]- saṅkamo 4-.
Pāragamanāyāti   pāragamanāya   pārasampāpanāya  pārasamanupāpanāya
jarāmaraṇassa taraṇāyāti maggo so pāragamanāya.
   [569] Tasmā pārāyanaṃ itīti [5]- tasmā taṃkāraṇā taṃhetu
tappaccayā  taṃnidānā  .  pāraṃ  vuccati  amataṃ  nibbānaṃ yo so
sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ  .  āyanaṃ  vuccati  maggo  .  itīti  padasandhi  .pe.
@Footnote: 1 Ma. pāraṃ gamanāya. evamuparipi. 2 Ma. maggamuttamaṃ vuccati ariyo aṭṭhaṅgiko
@maggo. 3 Ma. ca. 4 Ma. bhisisaṅkamo. 5 Ma. tasmāti.
Padānupubbakametaṃ itīti tasmā pārāyanaṃ iti. Tenetaṃ vuccati
       apārā pāraṃ gaccheyya    bhāvento maggamuttamaṃ
       maggo so pāragamanāya    tasmā pārāyanaṃ itīti.
   [570] Pārāyanamanugāyissaṃ (iccāyasmā piṅgiyo)
           (yathā addakkhi tathā akkhāsi)
           vimalo bhūrimedhaso
           nikkāmo nibbano nāgo
           kissa hetu musā bhaṇe.
   [571]  Pārāyanamanugāyissanti gītamanugāyissaṃ kathitamanugāyissaṃ 1-
lapitamanugāyissaṃ   bhāsitamanugāyissanti   pārāyanamanugāyissaṃ   .
Iccāyasmā  piṅgayoti  iccāti  padasandhi  .pe.  padānupubbakametaṃ
iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ garuvacanaṃ sagāravasappatissādhivacanametaṃ
āyasmāti  .  piṅgiyoti  tassa  therassa  nāmaṃ  saṅkhā  samaññā
paññatti  vohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti  byañjanaṃ
abhilāpoti iccāyasmā piṅgiyo.
   [572]  Yathā  addakkhi  tathā akkhāsīti yathā addakkhi tathā
akkhāsi  ācikkhi  desesi  paññapesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji
uttānīmakāsi  pakāsesi  sabbe  saṅkhārā aniccāti .pe. yaṅkiñci
samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  yathā  addakkhi  tathā  akkhāsi
ācikkhi  desesi  paññapesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji  uttānīmakāsi
@Footnote: 1 Ma. kathitamanukathayissaṃ bhaṇitamanubhaṇissaṃ lapitamanulapissaṃ bhāsitamanubhāsissanti.
Pakāsesīti yathā addakkhi tathā akkhāsi.
   [573] Vimalo bhūrimedhasoti vimaloti rāgo malaṃ doso malaṃ moho
malaṃ  kodho  malaṃ  upanāho  malaṃ  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārā
malā  .  te  malā  buddhassa  bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  1-
buddho  amalo  vimalo nimmalo malāpagato malavippahīno malavippamutto
sabbamalavītivatto  .  bhūri  vuccati  paṭhavī  .  bhagavā  imāya 2-
paṭhavīsamāya  vipulāya  vitthatāya  paññāya  samannāgato  .  medhā
vuccati  paññā  yā  paññā  pajānanā  .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  .  bhagavā  imāya  medhāya paññāya upeto samupeto
upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato  tasmā
buddho bhūrimedhasoti vimalo bhūrimedhaso.
   [574]  Nikkāmo  nibbano nāgoti kāmāti uddānato dve
kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā
.pe.  ime  vuccanti  kilesakāmā . buddhassa bhagavato vatthukāmā
pariññātā  kilesakāmā  pahīnā  .  vatthukāmānaṃ  pariññātattā
kilesakāmānaṃ  pahīnattā bhagavā na kāme kāmeti [3]- na kāme
pattheti na kāme piheti na kāme abhijappati. Ye kāme kāmenti [4]-
kāme  patthenti kāme pihayanti kāme abhijappanti te kāmakāmino
rāgarāgino  saññasaññino  .  bhagavā  na  kāme  kāmeti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. tāya. 3 Ma. na kāme icchati. 4 Ma. kāme
@icchanti. evamīdisesu ṭhānesu.
Na kāme pattheti na kāme piheti na kāme abhijappati tasmā buddho
akāmo  nikkāmo  cattakāmo  vantakāmo  muttakāmo  pahīnakāmo
paṭinissaṭṭhakāmo   vītarāgo  vigatarāgo  cattarāgo  vantarāgo
muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo  nicchāto  nibbuto sītibhūto
sukhapaṭisaṃvedī   brahmabhūtena   attanā  viharatīti  nikkāmo  .
Nibbanoti  rāgo vanaṃ doso vanaṃ moho vanaṃ kodho vanaṃ upanāho
vanaṃ  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārā  vanā  .  te  vanā buddhassa
bhagavato   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  buddho  avano  nibbano vanāpagato
vanavippahīno  vanavippamutto  sabbavanavītivattoti  nibbano  .  nāgoti
bhagavā  āguṃ  na  karotīti  nāgo  . na gacchatīti nāgo . na
āgacchatīti  nāgo  .pe.  evaṃ  bhagavā  na  āgacchatīti nāgoti
nikkāmo nibbano nāgo.
   [575] Kissa hetu musā bhaṇeti kissa hetūti kissa hetu [1]-
kiṃkāraṇā [2]- kiṃpaccayāti kissa hetu . [3]- Musā bhaṇeti mosavajjaṃ
bhaṇeyya  musāvādaṃ  bhaṇeyya  anariyavādaṃ  bhaṇeyya  .  idhekacco
sabhaggato  vā  parisaggato  vā ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato vā
rājakulamajjhagato vā abhinīto sakkhipuṭṭho ehi bho 4- purisa yaṃ jānāsi
taṃ  vadehīti  ajānaṃ  āha jānāmīti jānaṃ vā āha na jānāmīti
apassaṃ  vā  āha  passāmīti  passaṃ  vā  āha  na  passāmīti
@Footnote: 1 Ma. kiṃhetu. 2 Ma. kiṃnidānā. 3 Ma. musā bhaṇeti musā bhaṇeyya katheyya
@dīpeyya vohareyya. 4 Ma. ehambho.
Iti  attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā sampajānamusā
bhaṇati 1- idaṃ vuccati mosavajjaṃ.
   {575.1}  Apica tīhākārehi musāvādo hoti pubbevassa hoti
musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā  mayā  bhaṇitanti imehi tīhākārehi musāvādo hoti . apica
catūhākārehi  musāvādo  hoti  pubbevassa  hoti  musā bhaṇissanti
.pe.  pañcahākārehi  chahākārehi  sattahākārehi  aṭṭhahākārehi
musāvādo  hoti  pubbevassa  hoti musā bhaṇissanti bhaṇantassa hoti
musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ
vinidhāya  khantiṃ  vinidhāya  ruciṃ  vinidhāya  saññaṃ  vinidhāya  bhāvaṃ
imehi aṭṭhahākārehi musāvādo hoti . kissa hetu musā bhaṇeyya
katheyya  dīpeyya  vohareyyāti  kissa  hetu  musā  bhaṇe .
Tenāha piṅgiyatthero
        pārāyanamanugāyissaṃ (iccāyasmā piṅgiyo)
        (yathā addakkhi tathā akkhāsi)
        vimalo bhūrimedhaso
        nikkāmo nibbano nāgo
        kissa hetu musā bhaṇeti.
   [576] Pahīnamalamohassa      mānamakkhappahāyino
        handāhaṃ kittayissāmi   giraṃ vaṇṇūpasañhitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. bhāsati.
   [577]  Pahīnamalamohassāti  malāti  rāgo  malaṃ  doso malaṃ
moho  malaṃ  māno  malaṃ  diṭṭhi  malaṃ  kileso  malaṃ sabbaduccaritaṃ
malaṃ  [1]-  .  mohāti dukkhe añāṇaṃ .pe. avijjālaṅgī moho
akusalamūlaṃ  ayaṃ vuccati moho . malañca moho ca buddhassa bhagavato
pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammā tasmā buddho pahīnamalamohoti pahīnamalamohassa.
   [578]  Mānamakkhappahāyinoti  mānāti  ekavidhena  māno
yo  2-  cittassa  uṇṇati 3- . duvidhena māno attukkaṃsanamāno
paravambhanamāno   .  tividhena  māno  seyyohamasmīti  māno
sadisohamasmīti  māno  hīnohamasmīti  māno  .  catubbidhena  māno
lābhena mānaṃ janeti yasena mānaṃ janeti pasaṃsāya mānaṃ janeti sukhena
mānaṃ  janeti  .  pañcavidhena  māno lābhimhi manāpikānaṃ rūpānanti
mānaṃ  janeti  lābhimhi  manāpikānaṃ  saddānaṃ  gandhānaṃ  rasānaṃ
phoṭṭhabbānanti mānaṃ janeti.
   {578.1} Chabbidhena māno cakkhusampadāya mānaṃ janeti sotasampadāya
ghānasampadāya  jivhāsampadāya  kāyasampadāya  manosampadāya  mānaṃ
janeti . sattavidhena māno māno atimāno mānātimāno omāno
avamāno asmimāno micchāmāno . aṭṭhavidhena māno lābhena mānaṃ
janeti alābhena omānaṃ janeti yasena mānaṃ janeti ayasena omānaṃ
janeti  pasaṃsāya  mānaṃ janeti nindāya omānaṃ janeti sukhena mānaṃ
@Footnote: 1 Ma. sabbabhavagāmikammaṃ malaṃ. 2 Ma. yā. 3 Ma. unnati. evamuparipi.
Janeti  dukkhena  omānaṃ  janeti  .  navavidhena  māno seyyassa
seyyohamasmīti  māno  seyyassa  sadisohamasmīti  māno  seyyassa
hīnohamasmīti  māno  sadisassa  seyyohamasmīti  māno  sadisassa
sadisohamasmīti   māno  sadisassa  hīnohamasmīti  māno  hīnassa
seyyohamasmīti  māno  hīnassa  sadisohamasmīti  māno  hīnassa
hīnohamasmīti māno.
   {578.2} Dasavidhena māno idhekacco mānaṃ janeti jātiyā vā
gottena  vā  kolaputtikena  vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena vā
ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena 1-
vā  sutena  vā paṭibhāṇena vā aññataraññatarena vā vatthunā yo
evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati  unnaḷo  2- dhajo
sampaggāho ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati māno . Makkhāti [3]-
makkho makkhāyanā makkhāyitattaṃ [4]- niṭṭhuriyakammaṃ ayaṃ vuccati makkho.
Buddhassa bhagavato māno ca makkho ca pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā tasmā buddho mānamakkhappahāyīti
mānamakkhappahāyino.
   [579]   Handāhaṃ   kittayissāmi   giraṃ   vaṇṇūpasañhitanti
handāhanti   padasandhi   .pe.  padānupubbakametaṃ  handāti  .
Kittayissāmīti  vaṇṇena  upetaṃ  samupetaṃ  upāgataṃ samupāgataṃ upapannaṃ
samupapannaṃ  samannāgataṃ  giraṃ  vācaṃ  byapathaṃ odīraṇaṃ 5- kittayissāmi
desissāmi  paññapessāmi  paṭṭhapessāmi  vivarissāmi  vibhajissāmi
@Footnote: 1 Ma. vijjāṭṭhānena. 2 Ma. unnamo. 3 Ma. yo. 4 Ma. niṭṭhuriyaṃ.
@5 Ma. udīraṇaṃ.
Uttānīkarissāmi   pakāsissāmīti   handāhaṃ   kittayissāmi   giraṃ
vaṇṇūpasañhitaṃ. Tenāha piṅgiyatthero 1-
     pahīnamalamohassa        mānamakkhappahāyino
     handāhaṃ kittayissāmi    giraṃ vaṇṇūpasañhitanti.
   [580] Tamonudo buddho samantacakkhu
           lokantagū sabbabhavātivatto
           anāsavo sabbadukkhappahīno
           saccavhayo brahmupāsito me.
   [581]  Tamonudo  buddho samantacakkhūti tamonudoti bhagavā 2-
rāgatamaṃ  dosatamaṃ  mohatamaṃ  mānatamaṃ  diṭṭhitamaṃ  kilesatamaṃ duccaritatamaṃ
andhakaraṇaṃ   acakkhukaraṇaṃ   añāṇakaraṇaṃ  paññānirodhikaṃ  vighātapakkhikaṃ
anibbānasaṃvattanikaṃ  nudi  panudi  jahi  3-  vinodayi  byantīmakāsi
anabhāvaṅgamesīti  tamonudo  2- . buddhoti yo so bhagavā .pe.
Sacchikā  paññatti  yadidaṃ  buddhoti  .  samantacakkhūti  samantacakkhu
vuccati   sabbaññutañāṇaṃ  .pe.  tathāgato  tena  samantacakkhūti
tamonudo buddho samantacakkhu.
   [582]  Lokantagū  sabbabhavātivattoti  lokāti  eko loko
bhavaloko  .  dve  lokā  sampatti 4- ca bhavaloko vipatti ca
bhavaloko  .  tayo  lokā  tisso  vedanā . cattāro lokā
cattāro  āhārā  .  pañca  lokā  pañcupādānakkhandhā .
@Footnote: 1 Ma. thero piṅgiyo. evamuparipi. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. pajahi.
@4 Ma. bhavaloko ca sambhavaloko ca sampattibhavaloko ca sampattisambhavaloko ca
@vipattibhavaloko ca vipattisambhavaloko ca.
Cha  lokā  cha  ajjhattikāni  āyatanāni  .  satta  lokā satta
viññāṇaṭṭhitiyo  .  aṭṭha  lokā  aṭṭha lokadhammā . nava lokā
nava  sattāvāsā . dasa lokā dasa upakkilesā 1- . ekādasa
lokā ekādasa kāmabhavā 2- . dvādasa lokā dvādasāyatanāni.
Aṭṭhārasa  lokā  aṭṭhārasa  dhātuyo  .  lokantagūti  bhagavā
lokassa  antagato  antappatto  koṭigato  koṭippatto  .pe.
Nibbānagato  nibbānappatto  so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.
Jātijarāmaraṇasaṃsāro   natthi  tassa  punabbhavoti  lokantagū  .
Sabbabhavātivattoti  bhavāti  dve  bhavā  kammabhavo ca paṭisandhiko ca
punabbhavo  .  katamo kammabhavo . puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro
āneñjābhisaṅkhāro   ayaṃ  kammabhavo  .  katamo  paṭisandhiko
punabbhavo  .  paṭisandhikā  rūpā  vedanā  saññā  saṅkhārā
viññāṇaṃ  ayaṃ  paṭisandhiko  punabbhavo  .  bhagavā  kammabhavañca
paṭisandhikañca  punabbhavaṃ  ativatto  atikkanto  vītivattoti  lokantagū
sabbabhavātivatto.
   [583]  Anāsavo  sabbadukkhappahīnoti  anāsavoti  cattāro
āsavā kāmāsavo bhavāsavo diṭṭhāsavo avijjāsavo . te āsavā
buddhassa  bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā buddho anāsavo . sabbadukkhappahīnoti
sabbaṃ  tassa  paṭisandhikaṃ  jātidukkhaṃ  jarādukkhaṃ  byādhidukkhaṃ  maraṇadukkhaṃ
@Footnote: 1 Ma. āyatanāni. 2 Ma. ime pāṭhā natthi.
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ   .pe.  diṭṭhibyasanadukkhaṃ  pahīnaṃ
samucchinnaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhaṃ  tasmā
buddho sabbadukkhappahīnoti anāsavo sabbadukkhappahīno.
   [584]  Saccavhayo  brahmupāsito  meti  saccavhayoti [1]-
saccasadisavhayo . vipassī bhagavā sikhī bhagavā vessabhū bhagavā kakusandho
bhagavā  konāgamano  bhagavā kassapo bhagavā [2]- buddhā bhagavanto
sadisanāmā saccasadisavhayā 3- . bhagavā 4- sakyamuni tesaṃ buddhānaṃ
bhagavantānaṃ sadisanāmo saccasadisavhayoti 5- tasmā buddho saccavhayo.
Brahmupāsito  meti so bhagavā mayā āsito upāsito payirupāsito
paripucchito   paripañhitoti  saccavhayo  brahmupāsito  me  .
Tenāha piṅgiyatthero
           tamonudo buddho samantacakkhu
           lokantagū sabbabhavātivatto
           anāsavo sabbadukkhappahīno
           saccavhayo brahmupāsito meti.
   [585] Dijo yathā kubbanakaṃ pahāya
           bahupphalaṃ kānanaṃ āvaseyya
           evamāhaṃ 6- appadasse pahāya
           mahodadhiṃ haṃsarivajjhapatto 7-.
   [586]  Dijo  yathā  kubbanakaṃ  pahāya  bahupphalaṃ  kānanaṃ
@Footnote: 1 Ma. saccavhayo sadisanāmo sadisavhayo. 2 Ma. te. 3 Ma. sadisavhayā.
@4 Ma. bhagavāpi. 5 Ma. sadisavhayoti. 6 Ma. evamahaṃ. 7 Ma. haṃsoriva
@ajjhapatto. evamuparipi.
Āvaseyyāti dijo vuccati pakkhī . kiṃkāraṇā dijo vuccati pakkhī .
Dvikkhattuṃ  jāyati  1-  dijo  mātukucchimhā  ca  aṇḍakosamhā ca
taṃkāraṇā  dijo  vuccati  pakkhīti  dijo . yathā kubbanakaṃ pahāyāti
yathā dijo kubbanakaṃ rittavanakaṃ 2- appabhakkhaṃ appodakaṃ pahāya jahitvā
atikkamitvā [3]- vītivattetvā aññaṃ bahupphalaṃ bahubhakkhaṃ bahurukkhaṃ 4-
mahantaṃ kānanaṃ vanasaṇḍaṃ adhigaccheyya vindeyya paṭilabheyya tasmiṃ [5]-
vanasaṇḍe  vāsaṃ  kappeyyāti  dijo  yathā kubbanakaṃ pahāya bahupphalaṃ
kānanaṃ āvaseyya.
   [587]  Evamāhaṃ  appadasse pahāya mahodadhiṃ haṃsarivajjhapattoti
evanti  opammasampaṭipādanaṃ  .  appadasse  pahāyāti  yo  ca
bāvarī  brāhmaṇo  ye  caññe  tassa  ācariyā  buddhaṃ  bhagavantaṃ
upādāya   appadassā   parittadassā   thokadassā  omakadassā
lāmakadassā  jatukkadassā  . te brāhmaṇe appadasse parittadasse
thokadasse  omakadasse  lāmakadasse  jatukkadasse  pahāya pajahitvā
atikkamitvā samatikkamitvā [6]- buddhaṃ bhagavantaṃ [7]- aggadassaṃ seṭṭhadassaṃ
viseṭṭhadassaṃ [8]- uttamadassaṃ pavaraṃ 9- asamaṃ asamasamaṃ [10]- appaṭibhāgaṃ
appaṭipuggalaṃ  devātidevaṃ  narāsabhaṃ  purisasīhaṃ  purisanāgaṃ  purisājaññaṃ
purisanisabhaṃ purisadhorayhaṃ dasabalaṃ tādiṃ 11- adhigacchiṃ vindiṃ paṭilabhiṃ.
   {587.1} Yathāva 12- haṃso mahantaṃ mānusakataṃ 13- vā saraṃ
anotattaṃ vā dahaṃ mahāsamuddaṃ vā akkhobbhaṃ 14- amitodakaṃ [15]-
adhigaccheyya vindeyya paṭilabheyya
@Footnote: 1 Ma. jāyatīti. 2 Ma. parittavanakaṃ appaphalaṃ. 3 Ma. samatikkamitvā. evamīdisesu
@ṭhānesu. 4 Ma. bahūdakaṃ. 5 Ma. ca. 6 Ma. vītivattetvā. 7 Ma. appamāṇadassaṃ.
@8 Ma. pāmokkhadassaṃ. 9 Ma. pavaradassaṃ. 10 Ma. appaṭisamaṃ.
@11 Ma. dasabaladhāriṃ. 12 Ma. yathā ca. 13 Ma. mānasakaṃ. 14 Ma. akkhobhaṃ.
@15 Ma. jalarāsiṃ.
Evameva  piṅgiyo brāhmaṇo 1- buddhaṃ bhagavantaṃ akkhobbhaṃ amitatejaṃ
pabhinnañāṇaṃ    vivaṭacakkhuṃ    paññāpabhedakusalaṃ    adhigatapaṭisambhidaṃ
catuvesārajjappattaṃ  suddhādhimuttaṃ  setapaccattaṃ  advayabhāṇiṃ  tādiṃ
tathāpaṭiññaṃ  aparittaṃ  mahantaṃ  gambhīraṃ  appameyyaṃ  duppariyogāḷhaṃ
bahuratanaṃ  sāgarasamaṃ  chaḷaṅgupekkhāya samannāgataṃ atulaṃ vipulaṃ appameyyaṃ
taṃ  tādisaṃ  pavadatamaggavādinaṃ  sinerumiva  2- nagānaṃ garuḷamiva dijānaṃ
sīhamiva  migānaṃ  udadhimiva  aṇṇavānaṃ  jinapavaraṃ  3-  adhigacchiṃ  vindiṃ
paṭilabhinti  evamāhaṃ  appadasse  pahāya  mahodadhiṃ haṃsarivajjhapatto .
Tenāha piṅgiyatthero
           dijo yathā kubbanakaṃ pahāya
           bahupphalaṃ kānanaṃ āvaseyya
           evamāhaṃ appadasse pahāya
           mahodadhiṃ haṃsarivajjhapattoti.
   [588] Ye me pubbe viyākaṃsu (huraṃ gotamasāsanā)
           iccāsi iti bhavissati
           sabbantaṃ itihītihaṃ
           sabbantaṃ takkavaḍḍhanaṃ.
   [589] Ye me pubbe viyākaṃsūti yeti yo ca bāvarī brāhmaṇo
ye caññe tassa ācariyā te sakaṃ diṭṭhiṃ sakaṃ khantiṃ sakaṃ ruciṃ sakaṃ laddhiṃ
sakaṃ   ajjhāsayaṃ   sakaṃ   adhippāyaṃ   byākaṃsu   ācikkhiṃsu
@Footnote: 1 Ma. ime dve pāṭhā natthi. 2 Ma. pavadataṃ maggavādinaṃ merumiva. 3 Ma. adhigacchiṃ
@taṃ satthāraṃ jinapavaraṃ mahesinti.
Desayiṃsu   paññapiṃsu   paṭṭhapiṃsu   vivariṃsu   vibhajiṃsu  uttānīmakaṃsu
pakāsesunti ye me pubbe viyākaṃsu.
   [590] Huraṃ gotamasāsanāti huraṃ gotamasāsanā paraṃ gotamasāsanā
pure  gotamasāsanā  paṭhamataraṃ  gotamasāsanā  buddhasāsanā jinasāsanā
tathāgatasāsanā devasāsanā 1- arahantasāsanāti huraṃ gotamasāsanā.
   [591] Iccāsi iti bhavissatīti evaṃ kira asi 2- evaṃ kira
bhavissatīti iccāsi iti bhavissati.
   [592]  Sabbantaṃ  itihītihanti  sabbaṃ  taṃ  itihītihaṃ  itikirāya
paramparāya  piṭakasampadāya  takkahetu  nayahetu  ākāraparivitakkena
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  na  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ  na  attapaccakkhaṃ
dhammaṃ [3]- kathayiṃsūti sabbantaṃ itihītihaṃ.
   [593]   Sabbantaṃ   takkavaḍḍhananti   sabbantaṃ  takkavaḍḍhanaṃ
vitakkavaḍḍhanaṃ   saṅkappavaḍḍhanaṃ   kāmavitakkavaḍḍhanaṃ   byāpādavihiṃsā-
vitakkavaḍḍhanaṃ   ñātivitakkavaḍḍhanaṃ   janapadavitakkavaḍḍhanaṃ   amaravitakka-
vaḍḍhanaṃ    parānuddayatāpaṭisaṃyuttavitakkavaḍḍhanaṃ    lābhasakkārasiloka-
paṭisaṃyuttavitakkavaḍḍhanaṃ anavaññattipaṭisaṃyuttavitakkavaḍḍhananti
sabbantaṃ takkavaḍḍhanaṃ. Tenāha piṅgiyatthero
        ye me pubbe viyākaṃsu (huraṃ gotamasāsanā)
        iccāsi iti bhavissati
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. āsi. 3 Ma. yaṃ.
           Sabbantaṃ itihītihaṃ
          sabbantaṃ takkavaḍḍhananti.
   [594] Eko tamanudāsīno 1-     jutimā so pabhaṅkaro
       gotamo bhūripaññāṇo     gotamo bhūrimedhaso.
   [595] Eko tamanudāsīnoti ekoti bhagavā pabbajjāsaṅkhātena 2-
eko  adutiyaṭṭhena eko taṇhāpahānaṭṭhena eko ekantavītarāgoti
eko    ekantavītadosoti    eko    ekantavītamohoti
eko  ekantanikkilesoti  eko  ekāyanamaggaṃ  gatoti  eko
eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti eko.
   {595.1} Kathaṃ bhagavā pabbajjāsaṅkhātena 2- eko . Bhagavā
daharova  samāno susūkāḷakeso 3- bhadrena yobbaññena samannāgato
paṭhamena vayasā akāmakānaṃ mātāpitūnaṃ assumukhānaṃ rodantānaṃ vilapantānaṃ
ñātisaṅghaṃ pahāya 4- sabbaṃ gharāvāsapalibodhaṃ chinditvā puttadārapalibodhaṃ
chinditvā   ñātipalibodhaṃ  chinditvā  mittāmaccapalibodhaṃ  chinditvā
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitvā  akiñcanabhāvaṃ  upagantvā  eko carati vicarati
iriyati vatteti pāleti yapeti yāpetīti evaṃ bhagavā pabbajjāsaṅkhātena
eko.
   {595.2} Kathaṃ bhagavā adutiyaṭṭhena eko. So 4- evaṃ pabbajito samāno
[5]-  Araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni paṭisevati appasaddāni
@Footnote: 1 Ma. tamonudāsīno. evamuparipi. 2 Ma. pabbajjasaṅkhātena. 3 Ma. susukāḷakeso.
@4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Ma. eko.
Appanigghosāni   vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni   paṭisallāna-
sāruppāni  so eko gacchati eko tiṭṭhati eko nisīdati eko
seyyaṃ kappeti eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati eko abhikkamati eko
paṭikkamati  eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati
vicarati  iriyati  vatteti  pāleti  yapeti  yāpetīti  evaṃ bhagavā
adutiyaṭṭhena eko.
   {595.3} Kathaṃ bhagavā taṇhāpahānaṭṭhena eko. So evaṃ eko
adutiyo  appamatto  ātāpī pahitatto viharanto najjā nerañjarāya
tīre  bodhirukkhamūle  mahāpadhānaṃ padahanto māraṃ sasenaṃ [1]- namuciṃ
pamattabandhuṃ  vidhamitvā  taṇhaṃ  jāliniṃ  saritaṃ  2-  visattikaṃ  pajahi
vinodesi byantīmakāsi anabhāvaṅgamesi.
     Taṇhādutiyo puriso     dīghamaddhāna saṃsaraṃ
     itthabhāvaññathābhāvaṃ    saṃsāraṃ nātivattati
     etamādīnavaṃ ñatvā     taṇhā 3- dukkhassa sambhavaṃ
     vītataṇho anādāno    sato bhikkhu paribbajeti.
Evaṃ bhagavā taṇhāpahānaṭṭhena eko.
   {595.4} Kathaṃ bhagavā ekantavītarāgoti eko. Rāgassa pahīnattā
ekantavītarāgoti  eko  .  dosassa  pahīnattā  ekantavītadosoti
eko  .  mohassa pahīnattā ekantavītamohoti eko . kilesānaṃ
pahīnattā ekantanikkilesoti eko.
@Footnote: 1 Ma. kaṇhaṃ. 2 Ma. visaṭaṃ. 3 Ma. taṇhaṃ. evamuparipi.
   {595.5}  Kathaṃ bhagavā ekāyanamaggaṃ gatoti eko. Ekāyanamaggo
vuccanti cattāro satipaṭṭhānā .pe. Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
        Ekāyanaṃ jātikhayantadassī
        maggaṃ pajānāti hitānukampī
        etena maggena tariṃsu pubbe
        tarissanti ceva 1- taranti oghanti.
Evaṃ bhagavā ekāyanamaggaṃ gatoti eko.
   {595.6} Kathaṃ bhagavā eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti
eko  .  bodhi  vuccati  catūsu  maggesu ñāṇaṃ paññā paññindriyaṃ
paññābalaṃ   .pe.   dhammavicayasambojjhaṅgo   vīmaṃsā   vipassanā
sammādiṭṭhi  .  bhagavā  tena  bodhiñāṇena  sabbe  saṅkhārā
aniccāti  bujjhi  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti
bujjhi  .  athavā  yaṃ  bujjhitabbaṃ  anubujjhitabbaṃ  paṭibujjhitabbaṃ
sambujjhitabbaṃ  adhigantabbaṃ  phusitabbaṃ  sacchikātabbaṃ  sabbantaṃ  tena
bodhiñāṇena  bujjhi  anubujjhi  paṭibujjhi  sambujjhi  adhigacchi  phusesi
sacchākāsi . evaṃ bhagavā eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti
eko.
   {595.7}  Tamanudoti  bhagavā rāgatamaṃ dosatamaṃ mohatamaṃ mānatamaṃ
diṭṭhitamaṃ  kilesatamaṃ  duccaritatamaṃ  andhakaraṇaṃ  acakkhukaraṇaṃ  añāṇakaraṇaṃ
paññānirodhikaṃ  vighātapakkhikaṃ  anibbānasaṃvattanikaṃ  nudi  panudi  pajahi
@Footnote: 1 Ma. ye ca. evamuparipi.
Vinodesi  byantīmakāsi  anabhāvaṅgamesi  . āsīnoti nisinno bhagavā
pāsāṇake cetiyeti āsīno.
     Nagassa passe āsīnaṃ     muniṃ dukkhassa pāraguṃ
     sāvakā payirupāsanti     tevijjā maccuhāyinoti.
Evaṃ  bhagavā  āsīno  . athavā bhagavā sabbossukkapaṭippassaddhattā
āsīno  so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  jātijarāmaraṇasaṃsāro
natthi  tassa  punabbhavoti  evampi  bhagavā  āsīnoti  eko
tamanudāsīno.
   [596] Jutimā so pabhaṅkaroti jutimāti jutimā [1]- paṇḍito
paññavā buddhimā ñāṇī vibhāvī medhāvī . Pabhaṅkaroti [2]- ālokakaro
obhāsakaro  dīpaṅkaro  [3]- ujjotakaro pajjotakaroti jutimā so
pabhaṅkaro.
   [597]   Gotamo   bhūripaññāṇoti  gotamo  bhūripaññāṇo
ñāṇapaññāṇo    paññādhajo    paññāketu    paññādhipateyyo
vicayabahulo  pavicayabahulo  okkhāyanabahulo samokkhāyanadhammo vibhūtavihārī
taccarito  tabbahulo  taggaruko  tanninno  tappoṇo  tappabbhāro
tadadhimutto tadādhipateyyo 4-.
     Dhajo rathassa paññāṇaṃ      dhumo 5- paññāṇamaggino
     rājā raṭṭhassa paññāṇaṃ    bhattā paññāṇamitthiyāti.
Evameva   gotamo   bhūripaññāṇo   ñāṇapaññāṇo   paññādhajo
@Footnote: 1 Ma. matimā. 2 Ma. pabhaṅkaro. 3 Ma. padīpakaro. 4 Ma. tadadhipateyyo.
@evamuparipi. 5 Ma. dhūmo.
Paññāketu  paññādhipateyyo  vicayabahulo  pavicayabahulo okkhāyanabahulo
samokkhāyanadhammo  vibhūtavihārī  taccarito tabbahulo taggaruko tanninno
tappoṇo   tappabbhāro   tadadhimutto  tadādhipateyyoti  gotamo
bhūripaññāṇo.
   [598] Gotamo bhūrimedhasoti bhūri vuccati paṭhavī. [1]- Paṭhavīsamāya
vipulāya  vitthatāya  paññāya  samannāgato  . medhā vuccati paññā
yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo sammādiṭṭhi .
Bhagavā  imāya  medhāya  paññāya  upeto  samupeto  upāgato
samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato  tasmā  buddho
bhūrimedhasoti 2- gotamo bhūrimedhaso. Tenāha piṅgiyatthero
     eko tamanudāsīno        jutimā so pabhaṅkaro
     gotamo bhūripaññāṇo     gotamo bhūrimedhasoti.
   [599] Yo me dhammamadesesi    sandiṭṭhikamakālikaṃ
       taṇhakkhayamanītikaṃ      yassa natthi upamā kvaci.
   [600] Yo me dhammamadesesīti yoti yo so bhagavā sayambhū
anācariyako  pubbe  ananussutesu  dhammesu sāmaṃ saccāni abhisambujjhi
tattha   ca   sabbaññutaṃ  patto  balesu  ca  vasībhāvaṃ  .
Dhammamadesesīti  dhammanti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
satipaṭṭhāne  .pe. ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ nibbānañca nibbānagāminiñca
@Footnote: 1 Ma. bhagavā tāya. evamīdisesu ṭhānesu. 2 Ma. sumedhasoti.
Paṭipadaṃ   ācikkhi   desesi   paññapesi   paṭṭhapesi   vivari
vibhaji uttānīmakāsi pakāsesīti yo me dhammamadesesi.
   [601]  Sandiṭṭhikamakālikanti  sandiṭṭhikaṃ  akālikaṃ  ehipassikaṃ
opanayikaṃ  1-  paccattaṃ veditabbaṃ viññūhīti evaṃ sandiṭṭhikamakālikaṃ .
Athavā  yo  diṭṭheva  dhamme  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti tassa
maggassa  anantarā  samanantarā  adhigacchateva  phalaṃ  vindati paṭilabhatīti
evampi  sandiṭṭhikamakālikaṃ  .  yathā  manussā  kālikaṃ  dhanaṃ datvā
anantarā  na  labhanti  kālaṃ  āgamenti  nevāyaṃ  dhammo . yo
diṭṭheva  dhamme  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  tassa  maggassa
anantarā  samanantarā  adhigacchateva  phalaṃ  vindati paṭilabhati na parattha
na paraloke evaṃ akālikanti sandiṭṭhikamakālikaṃ.
   [602]  Taṇhakkhayamanītikanti  taṇhāti  rūpataṇhā  saddataṇhā
gandhataṇhā   rasataṇhā   phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   .
Taṇhakkhayanti  taṇhakkhayaṃ  rāgakkhayaṃ  dosakkhayaṃ  mohakkhayaṃ  gatikkhayaṃ
upapattikkhayaṃ  paṭisandhikkhayaṃ  bhavakkhayaṃ  saṃsārakkhayaṃ  vaṭṭakkhayaṃ  .
Anītikanti  īti  vuccanti  kilesā ca khandhā ca abhisaṅkhārā ca .
Ītippahānaṃ   ītivūpasamo   ītipaṭinissaggo  ītipaṭippassaddhi  amataṃ
nibbānanti taṇhakkhayamanītikaṃ.
   [603]  Yassa  natthi  upamā  kvacīti yassāti nibbānassa .
Natthi  upamāti  upamā  natthi  upanidhā natthi sadisaṃ natthi paṭibhāgo
@Footnote: 1 Ma. opaneyyikaṃ. evamuparipi.
Natthi  [1]-  na saṃvijjati nupalabbhati . kvacīti kvaci kimhici katthaci
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  ajjhattabahiddhā  vāti  yassa  natthi
upamā kvaci. Tenāha piṅgiyatthero
       yo me dhammamadesesi       sandiṭṭhikamakālikaṃ
       taṇhakkhayamanītikaṃ         yassa natthi upamā kvacīti.
   [604] Kinnu tamhā vippavasasi 2-   muhuttamapi piṅgiya
       gotamā bhūripaññāṇā     gotamā bhūrimedhasā.
   [605]  Kinnu  tamhā vippavasasīti kinnu tamhā 3- buddhamhā
vippavasasi apesi apagacchasi 4- vinā hosīti kinnu tamhā vippavasasi.
   [606] Muhuttamapi piṅgiyāti muhuttampi khaṇampi layampi vassampi 5-
atthampīti  muhuttamapi  .  piṅgiyāti  bāvarī  taṃ  nattāraṃ  nāmena
ālapati.
   [607] Gotamā bhūripaññāṇāti gotamā bhūripaññāṇā ñāṇapaññāṇā
paññādhajā   paññāketumhā   paññādhipateyyamhā   vicayabahulā
pavicayabahulā   okkhāyanabahulā   samokkhāyanadhammā  vibhūtavihārimhā
taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā  tappabbhārā
tadadhimuttā tadādhipateyyamhāti gotamā bhūripaññāṇā.
   [608]  Gotamā  bhūrimedhasāti  bhūri  vuccati paṭhavī . bhagavā
@Footnote: 1 Ma. na sati. evamuparipi. 2 Ma. vippavasi. evamuparipi. 3 Ma. ayaṃ pāṭho
@natthi. 4 Ma. apagacchi. 5 Ma. vayampi addhampīti. evamuparipi.
Imāya 1- paṭhavīsamāya vipulāya vitthatāya paññāya samannāgato.
   {608.1} Medhā vuccati paññā yā paññā pajānanā .pe. Amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  bhagavā imāya medhāya paññāya upeto
samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato
tasmā  buddho  bhūrimedhasoti  gotamā  bhūrimedhasā  . tenāha so
bāvarī 2- brāhmaṇo
        kinnu tamhā vippavasasi     muhuttamapi piṅgiya
       gotamā bhūripaññāṇā     gotamā bhūrimedhasāti.
   [609] Yo te dhammamadesesi       sandiṭṭhikamakālikaṃ
       taṇhakkhayamanītikaṃ         yassa natthi upamā kvaci.
   [610] Yo te dhammamadesesīti yoti yo so bhagavā .pe.
Tattha  ca  sabbaññutaṃ  patto  balesu ca vasībhāvaṃ . dhammamadesesīti
dhammanti   ādikalyāṇaṃ   .pe.   nibbānagāminiñca   paṭipadaṃ
ācikkhi  desesi  paññapesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji  uttānīmakāsi
pakāsesīti yo te dhammamadesesi.
   [611]  Sandiṭṭhikamakālikanti  sandiṭṭhikaṃ  akālikaṃ  ehipassikaṃ
opanayikaṃ  paccattaṃ  veditabbaṃ  viññūhīti  evaṃ  sandiṭṭhikamakālikaṃ .
Athavā  yo  diṭṭheva  dhamme  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti tassa
maggassa  anantarā  samanantarā  adhigacchateva  phalaṃ  vindati paṭilabhatīti
evampi  sandiṭṭhikamakālikaṃ  .  [3]-  yathā  manussā  kālikaṃ dhanaṃ
@Footnote: 1 Ma. tāya. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. evamuparipi. 3 Ma. akālikanti.
Datvā  anantarā  na  labhanti  kālaṃ āgamenti nevāyaṃ dhammo .
Yo  diṭṭheva  dhamme  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti tassa maggassa
anantarā  samanantarā  adhigacchateva  phalaṃ  vindati paṭilabhati na parattha
na paraloke evaṃ akālikanti sandiṭṭhikamakālikaṃ.
   [612]  Taṇhakkhayamanītikanti  taṇhāti  rūpataṇhā  saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  taṇhakkhayanti
taṇhakkhayaṃ  rāgakkhayaṃ  dosakkhayaṃ  mohakkhayaṃ  gatikkhayaṃ  upapattikkhayaṃ
paṭisandhikkhayaṃ   bhavakkhayaṃ   saṃsārakkhayaṃ  vaṭṭakkhayaṃ  .  anītikanti
īti  vuccanti  kilesā ca khandhā ca abhisaṅkhārā ca . ītippahānaṃ
ītivūpasamo   ītipaṭinissaggo   ītipaṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti
taṇhakkhayamanītikaṃ.
   [613]  Yassa  natthi  upamā  kvacīti yassāti nibbānassa .
Natthi  upamāti  upamā  natthi  upanidhā natthi sadisaṃ natthi paṭibhāgo
natthi  na  saṃvijjati  nupalabbhatīti  natthi  upamā  .  kvacīti  kvaci
kimhici  katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  ajjhattabahiddhā vāti
yassa natthi upamā kvaci. Tenāha so bāvarī brāhmaṇo
       yo te dhammamadesesi     sandiṭṭhikamakālikaṃ
       taṇhakkhayamanītikaṃ       yassa natthi upamā kvacīti.
   [614] Nāhaṃ tamhā vippavasāmi  muhuttamapi brāhmaṇa
       gotamā bhūripaññāṇā   gotamā bhūrimedhasā.
   [615]  Nāhaṃ  tamhā vippavasāmīti ahaṃ 1- tamhā buddhamhā
na 2- vippavasāmi na 2- apemi na 2- apagacchāmi na 2- vinā homīti nāhaṃ
tamhā vippavasāmi.
   [616]  Muhuttamapi  brāhmaṇāti  muhuttampi  khaṇampi  layampi
vassampi  atthampīti  muhuttamapi  .  brāhmaṇāti  gāravena  mātulaṃ
ālapati.
   [617]   Gotamā   bhūripaññāṇāti  gotamā  bhūripaññāṇā
ñāṇapaññāṇā   paññādhajā   paññāketumhā   paññādhipateyyamhā
vicayabahulā   pavicayabahulā   okkhāyanabahulā   samokkhāyanadhammā
vibhūtavihārimhā  taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā
tappabbhārā tadadhimuttā tadādhipateyyamhāti gotamā bhūripaññāṇā.
   [618]  Gotamā  bhūrimedhasāti  bhūri  vuccati paṭhavī . bhagavā
imāya  paṭhavīsamāya  vipulāya  vitthatāya  paññāya  samannāgato .
Medhā  vuccati  paññā  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  bhagavā imāya medhāya paññāya upeto
samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato
tasmā buddho bhūrimedhasoti gotamā bhūrimedhasā. Tenāha piṅgiyatthero
        nāhaṃ tamhā vippavasāmi    muhuttamapi brāhmaṇa
       gotamā bhūripaññāṇā     gotamā bhūrimedhasāti.
   [619] Yo me dhammamadesesi       sandiṭṭhikamakālikaṃ
@Footnote: 1 Ma. nāhaṃ. 2 Ma. nasaddo natthi.
       Taṇhakkhayamanītikaṃ         yassa natthi upamā kvaci.
   [620]  Yo  me  dhammamadesesīti  yoti  yo  so bhagavā
sayambhū  anācariyako  pubbe  ananussutesu  dhammesu  sāmaṃ  saccāni
abhisambujjhi  tattha  ca  sabbaññutaṃ  patto  balesu  ca  vasībhāvaṃ .
Dhammamadesesīti  dhammanti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
cattāro  satipaṭṭhāne  cattāro  sammappadhāne cattāro iddhipāde
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  nibbānañca  nibbānagāminiñca  paṭipadaṃ  ācikkhi  desesi
paññapesi  paṭṭhapesi  vivari  vibhaji  uttānīmakāsi  pakāsesīti  yo
me dhammamadesesi.
   [621]  Sandiṭṭhikamakālikanti  sandiṭṭhikaṃ  akālikaṃ  ehipassikaṃ
opanayikaṃ  paccattaṃ  veditabbaṃ  viññūhīti  evaṃ  sandiṭṭhikamakālikaṃ .
Athavā yo diṭṭheva dhamme ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti tassa maggassa
anantarā  samanantarā  adhigacchateva  phalaṃ  vindati  paṭilabhatīti evampi
sandiṭṭhikamakālikaṃ  .  yathā manussā kālikaṃ dhanaṃ datvā anantarā na
labhanti kālaṃ āgamenti nevāyaṃ dhammo . yo diṭṭheva dhamme ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  tassa  maggassa  anantarā  samanantarā
adhigacchateva  phalaṃ  vindati  paṭilabhati  na  parattha na paraloke evaṃ
akālikanti sandiṭṭhikamakālikaṃ.
   [622]  Taṇhakkhayamanītikanti  taṇhāti  rūpataṇhā  saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  taṇhakkhayanti
taṇhakkhayaṃ  rāgakkhayaṃ  dosakkhayaṃ  mohakkhayaṃ  gatikkhayaṃ  upapattikkhayaṃ
paṭisandhikkhayaṃ   bhavakkhayaṃ   saṃsārakkhayaṃ  vaṭṭakkhayaṃ  .  anītikanti
īti  vuccanti  kilesā ca khandhā ca abhisaṅkhārā ca . ītippahānaṃ
ītivūpasamo   ītipaṭinissaggo   ītipaṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti
taṇhakkhayamanītikaṃ.
   [623]  Yassa  natthi  upamā  kvacīti yassāti nibbānassa .
Natthi  upamāti  upamā  natthi  upanidhā natthi sadisaṃ natthi paṭibhāgo
natthi  na  saṃvijjati  nupalabbhatīti  natthi  upamā  .  kavacīti  kvaci
kimhici  katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  ajjhattabahiddhā vāti
yassa natthi upamā kvaci. Tenāha piṅgiyatthero
        yo me dhammamadesesi     sandiṭṭhikamakālikaṃ
        taṇhakkhayamanītikaṃ       yassa natthi upamā kvacīti.
   [624] Passāmi naṃ manasā cakkhunāva
           rattindivaṃ brāhmaṇa appamatto
           namassamāno vivasāmi 1- rattiṃ
           teneva maññāmi avippavāsaṃ.
   [625]  Passāmi  naṃ  manasā  cakkhunāvāti  yathā  cakkhumā
puriso  ālokeyya  2-  rūpagatāni passeyya dakkheyya olokeyya
@Footnote: 1 Sī. namassamānova vasemi. Ma. vivasemi. evamuparipi. 2 Ma. āloke.
Nijjhāpeyya  upaparikkheyya  evamevāhaṃ  buddhaṃ  bhagavantaṃ  manasā
passāmi  dakkhāmi  olokemi  nijjhāpayāmi  upaparikkhāmīti  passāmi
naṃ manasā cakkhunāva.
   [626]  Rattindivaṃ  brāhmaṇa  appamattoti  rattiñca  divā
ca  [1]-  manasā  bhāvento  appamattoti  rattindivaṃ  brāhmaṇa
appamatto.
   [627]  Namassamāno  vivasāmi  rattinti namassamānoti kāyena
vā  namassamāno vācāya vā namassamāno cittena vā namassamāno
anvatthapaṭipattiyā   vā   namassamāno   dhammānudhammapaṭipattiyā
vā  namassamāno  sakkāramāno garukāramāno mānayamāno pūjayamāno
rattindivaṃ vasāmi 2- vītināmemīti namassamāno vivasāmi rattiṃ.
   [628]  Teneva  maññāmi  avippavāsanti tāya buddhānussatiyā
bhāvento  avippavāsoti  taṃ  maññāmi  avippavuṭṭhoti  taṃ  maññāmi
jānāmi  evaṃ  jānāmi  evaṃ  ājānāmi  evaṃ  vijānāmi evaṃ
paṭivijānāmīti [3]- teneva maññāmi avippavāsaṃ. Tenāha piṅgiyatthero
           passāmi naṃ manasā cakkhunāva
           rattindivaṃ brāhmaṇa appamatto
           namassamāno vivasāmi rattiṃ
           teneva maññāmi avippavāsanti.
   [629] Saddhā ca pīti ca mano sati ca
@Footnote: 1 Ma. buddhānussatiṃ. 2 Ma. vivasemi atināmemi atikkamemīti. 3 Ma. evaṃ
@paṭivijjhāmīti. evamīdisesu ṭhānesu.
           Nāmentime 1- gotamasāsanamhā
           yaṃ yaṃ disaṃ vajjati 2- bhūripañño
           sa tena teneva natohamasmi.
   [630] Saddhā ca pīti ca mano sati cāti saddhāti yā ca bhagavantaṃ
ārabbha   saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā
saddhindriyaṃ saddhābalaṃ . pītīti yā ca bhagavantaṃ ārabbha pīti pāmujjaṃ 3-
modanā  pamodanā  vitti  odagyaṃ  attamanatā  atippasādanatā
cittassa  . manoti yañca bhagavantaṃ ārabbha cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ
paṇḍaraṃ   mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho
tajjā  manoviññāṇadhātu  .  satīti  yā  ca bhagavantaṃ ārabbha sati
anussati .pe. Sammāsatīti saddhā ca pīti ca mano sati ca.
   [631]  Nāmentime  gotamasāsanamhāti ime cattāro dhammā
gotamasāsanā  buddhasāsanā  jinasāsanā  tathāgatasāsanā arahantasāsanā
nāmenti   nāgacchanti  4-  na  vijahanti  na  vināsentīti
nāmentime gotamasāsanamhā.
   [632] Yaṃ yaṃ disaṃ vajjati bhūripaññoti yaṃ yaṃ disanti puratthimaṃ vā
disaṃ pacchimaṃ vā disaṃ dakkhiṇaṃ vā disaṃ uttaraṃ vā disaṃ vajati gacchati
kamati   atikkamati   .   bhūripaññoti   bhūripañño   mahāpañño
tikkhapañño     puthupañño     hāsapañño     javanapañño
@Footnote: 1 Ma. nāpentime. evamuparipi. 2 Ma. vajati. evamuparipi. 3 Ma. sabbattha
@pāmojjaṃ. 4 Ma. na gacchanti.
Nibbedhikapaññoti [1]- yaṃ yaṃ disaṃ vajjati bhūripañño.
   [633]  Sa  tena  teneva  natohamasmīti  so yena buddho
tena  teneva  nato  tanninno  tappoṇo  tappabbhāro tadadhimutto
tadādhipateyyoti  sa  tena  teneva  natohamasmi  .  tenāha
piṅgiyatthero
           saddhā ca pīti ca mano sati ca
           nāmentime gotamasāsanamhā
           yaṃ yaṃ disaṃ vajjati bhūripañño
           sa tena teneva natohamasmīti.
   [634] Jiṇṇassa me dubbalathāmakassa
           teneva kāyo na paleti tattha
           saṅkappayantāya vajāmi niccaṃ
           mano hi me brāhmaṇa tena yutto.
   [635]  Jiṇṇassa  me  dubbalathāmakassāti  jiṇṇassāti  2-
jiṇṇassa   vuḍḍhassa   mahallakassa  addhagatassa  vayoanuppattassāti
jiṇṇassa  2-  .  dubbalathāmakassāti  dubbalathāmakassa  appathāmakassa
parittathāmakassāti jiṇṇassa me dubbalathāmakassa.
   [636] Teneva kāyo na paleti tatthāti kāyo yena buddho
tena na paleti na vajati na gacchati nābhikkamatīti 3- teneva kāyo
na paleti tattha.
@Footnote: 1 Ma. bhūri vuccati pathavī. bhagavā tāya pathavisamāya paññāya vipulāya vitthatāya
@samannāgatoti. 2 Ma. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi. 3 Ma. nātikkamatīti. evamuparipi.
   [637]  Saṅkappayantāya  vajāmi  niccanti  saṅkappagamanena
vitakkagamanena   ñāṇagamanena  paññāgamanena  buddhigamanena  vajāmi
gacchāmi abhikkamāmīti saṅkappayantāya vajāmi niccaṃ.
   [638] Mano hi me brāhmaṇa tena yuttoti manoti yaṃ cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā   manoviññāṇadhātu   .   brāhmaṇa
tena yuttoti mano mama 1- yena buddho tena yutto [2]- saṃyuttoti
mano hi me brāhmaṇa tena yutto. Tenāha piṅgiyatthero
           jiṇṇassa me dubbalathāmakassa
           teneva kāyo na paleti tattha
           saṅkappayantāya vajāmi niccaṃ
           mano hi me brāhmaṇa tena yuttoti.
   [639] Paṅke sayāno pariphandamāno
           dīpā dīpaṃ upallaviṃ
           athaddasāsiṃ sambuddhaṃ
           oghatiṇṇamanāsavaṃ.
   [640]  Paṅke  sayāno  pariphandamānoti  paṅke  sayānoti
kāmapaṅke  kāmakaddame  kāmakilese  kāmabalise  kāmapariḷāhe
kāmapalibodhe semāno avasemāno 3- parisemānoti paṅke sayāno.
Pariphandamānoti    taṇhāphandanāya   phandamāno   diṭṭhiphandanāya
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. payutto. 3 Ma. sayamāno vasamāno āvasamāno
@parivasamānoti.
Phandamāno  kilesaphandanāya  phandamāno  payogaphandanāya  phandamāno
vipākaphandanāya phandamāno duccaritaphandanāya 1- phandamāno ratto rāgena
phandamāno  duṭṭho  dosena  phandamāno  mūḷho mohena phandamāno
vinibandho  mānena  phandamāno  parāmaṭṭho  diṭṭhiyā  phandamāno
vikkhepagato  uddhaccena phandamāno aniṭṭhaṅgato vicikicchāya phandamāno
thāmagato  anusayehi  phandamāno  lābhena  phandamāno  alābhena
phandamāno  yasena  phandamāno  ayasena  phandamāno  nindāya
phandamāno  pasaṃsāya phandamāno sukhena phandamāno dukkhena phandamāno
jātiyā  phandamāno  jarāya phandamāno byādhinā phandamāno maraṇena
phandamāno sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
   {640.1} phandamāno nerayikena dukkhena phandamāno tiracchānayonikena
dukkhena  phandamāno pittivisayikena dukkhena phandamāno mānusakena 2-
dukkhena  gabbhokkantimūlakena  dukkhena  gabbhaṭṭhitimūlakena  dukkhena
gabbhavuṭṭhānamūlakena  dukkhena  jātassūpanibandhakena  dukkhena  jātassa
parādheyyakena  dukkhena  attūpakkamena  dukkhena parūpakkamena dukkhena
dukkhadukkhena  saṅkhāradukkhena  vipariṇāmadukkhena  cakkhurogena  dukkhena
sotarogena dukkhena ghānarogena dukkhena jivhārogena dukkhena kāyarogena
dukkhena  sīsarogena dukkhena kaṇṇarogena dukkhena mukharogena dukkhena
dantarogena dukkhena kāsena sāsena pināsena ḍahena jarena kucchirogena
mucchāya pakkhandikāya sulāya visūcikāya kuṭṭhena gaṇḍena kilāsena sosena
@Footnote: 1 Ma. manoduccaritaphandanāya. 2 Ma. mānusikena.
Apamārena  dadduyā  kaṇḍuyā  kacchuyā rakhasāya vitacchikāya lohitena
pittena  madhumehena  aṃsāya piḷakāya bhagandalāya 1- pittasamuṭṭhānehi
ābādhehi  semhasamuṭṭhānehi  ābādhehi  vātasamuṭṭhānehi ābādhehi
sannipātikehi  ābādhehi  utupariṇāmajehi  ābādhehi visamaparihārajehi
ābādhehi  opakkamikehi  ābādhehi  kammavipākajehi  ābādhehi
sītena  uṇhena  jighacchāya  pipāsāya  uccārena  passāvena
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi   mātumaraṇena  dukkhena  pitumaraṇena
dukkhena bhātumaraṇena 2- dukkhena bhaginīmaraṇena dukkhena 2- puttamaraṇena
dukkhena  dhītumaraṇena  dukkhena  ñātibyasanena  dukkhena  bhogabyasanena
dukkhena  rogabyasanena  dukkhena  sīlabyasanena  dukkhena diṭṭhibyasanena
dukkhena  phandamāno  pariphandamāno  pavedhamāno  sampavedhamānoti
paṅke sayāno pariphandamāno.
   [641] Dīpā dīpaṃ upallavinti satthārato satthāraṃ dhammakkhānato
dhammakkhānaṃ gaṇato gaṇaṃ diṭṭhiyā diṭṭhiṃ paṭipadāto 3- paṭipadaṃ maggato
maggaṃ [4]- upallaviṃ samupallavinti dīpā dīpaṃ upallaviṃ.
   [642]  Athaddasāsiṃ  sambuddhanti  athāti  padasandhi  .pe.
Padānupubbakametaṃ  athāti  .  addasāsinti  addasaṃ  addakkhiṃ  apassiṃ
paṭivijjhiṃ  .  sambuddhanti  yo  so bhagavā .pe. sacchikā paññatti
yadidaṃ buddhoti athaddasāsiṃ sambuddhaṃ.
   [643]  Oghatiṇṇanti  bhagavā  kāmoghaṃ  tiṇṇo bhavoghaṃ tiṇṇo
@Footnote: 1 Ma. bhagandalena. 2 Ma. ime pāṭhā natthi. 3 Ma. paṭipadāya. 4 Ma. pallaviṃ.
Diṭṭhoghaṃ  tiṇṇo  avijjoghaṃ  tiṇṇo  [1]-  uttiṇṇo  nittiṇṇo
atikkanto  samatikkanto  vītivatto so vuṭṭhavāso ciṇṇacaraṇo .pe.
Jātijarāmaraṇasaṃsāro   natthi  tassa  punabbhavoti  oghatiṇṇaṃ  .
Anāsavanti  cattāro  āsavā  kāmāsavo  bhavāsavo  diṭṭhāvaso
avijjāsavo  .  te  āsavā buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā buddho
anāsavoti oghatiṇṇamanāsavaṃ. Tenāha piṅgiyatthero
           paṅke sayāno pariphandamāno
           dīpā dīpaṃ upallaviṃ
           athaddasāsiṃ sambuddhaṃ
           oghatiṇṇamanāsavanti.
   [644] Yathā ahū vakkali muttasaddho
           bhadrāvudho āḷavigotamo ca
           evameva tvampi pamuñcassu saddhaṃ
           gamissasi (tvaṃ) piṅgiya maccudheyyassa pāraṃ.
   [645]  Yathā ahū vakkali muttasaddho bhadrāvudho āḷavigotamo
cāti  yathā  vakkali  muttasaddho  2-  saddhāgaruko saddhāpubbaṅgamo
saddhādhimutto  saddhādhipateyyo arahattappatto yathā bhadrāvudho [3]-
muttasaddho   4-   saddhāgaruko  saddhāpubbaṅgamo  saddhādhimutto
saddhādhipateyyo arahattappatto yathā āḷavigotamo [3]- muttasaddho 4-
@Footnote: 1 Ma. sabbasaṃsārapathaṃ tiṇṇo. 2 Ma. vakkalitthero saddho. 3 Ma. thero.
@4 Ma. saddho.
Saddhāgaruko   saddhāpubbaṅgamo   saddhādhimutto   saddhādhipateyyo
arahattappattoti   yathā  ahū  vakkali  muttasaddho  bhadrāvudho
āḷavigotamo ca.
   [646] Evameva tvampi pamuñcassu saddhanti evameva tvaṃ saddhaṃ
muñcassu  pamuñcassu  sampamuñcassu  adhimuñcassu  okappehi  sabbe
saṅkhārā  aniccāti .pe. yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti
saddhaṃ  muñcassu  pamuñcassu  sampamuñcassu  adhimuñcassu  okappehīti
evameva tvampi pamuñcassu saddhaṃ.
   [647] Gamissasi (tvaṃ) piṅgiya maccudheyyassa pāranti maccudheyyā 1-
vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisaṅkhārā ca. Maccudheyyassa pāraṃ vuccati
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  .  gamissasi (tvaṃ) piṅgiya
maccudheyyassa  pāranti  tvaṃ pāraṃ gamissasi [2]- adhigamissasi [2]-
phusissasi  [2]-  sacchikarissasīti  gamissasi (tvaṃ) piṅgiya maccudheyyassa
pāraṃ. Tenāha bhagavā
        yathā ahū vakkali muttasaddho
        bhadrāvudho āḷavigotamo ca
        evameva tvampi pamuñcassu saddhaṃ
        gamissasi (tvaṃ) piṅgiya maccudheyyassa pāranti.
   [648] Esa bhiyyo pasīdāmi     sutvāna munino vaco
@Footnote: 1 Ma. maccudheyyaṃ. 2 Ma. pāraṃ.
         Vivaṭacchado sambuddho     akhilo paṭibhāṇavā 1-.
   [649]  Esa  bhiyyo pasīdāmīti esa bhiyyo pasīdāmi [2]-
saddahāmi [2]- adhimuccāmi [2]- okappemi sabbe saṅkhārā aniccāti
.pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti bhiyyo pasīdāmi
saddahāmi adhimuccāmi okappemīti esa bhiyyo pasīdāmi.
   [650]  Sutvāna  munino  vacoti  munīti  monaṃ vuccati ñāṇaṃ
yā  paññā  pajānanā  .pe. saṅgajālamaticca so muni . sutvāna
munino  vacoti  tuyhaṃ  vacanaṃ byapathaṃ desanaṃ anusandhiṃ sutvā suṇitvā
uggahetvā upadhārayitvā upalakkhayitvāti sutvāna munino vaco.
   [651]  Vivaṭacchado  sambuddhoti  chadananti  pañca  chadanāni
taṇhāchadanaṃ  diṭṭhichadanaṃ  kilesachadanaṃ  duccaritachadanaṃ  avijjāchadanaṃ .
Tāni  chadanāni  buddhassa  bhagavato  vivaṭāni viddhaṃsitāni samugghātitāni
pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā  daḍḍhāni  tasmā buddho vivaṭacchado . buddhoti yo so
bhagavā .pe. Sacchikā paññatti yadidaṃ buddhoti vivaṭacchado sambuddho.
   [652] Akhilo paṭibhāṇavāti akhiloti rāgo khilo doso khilo moho
khilo kodho khilo upanāho khilo .pe. Sabbākusalābhisaṅkhārā khilā.
Te  khilā  buddhassa  bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammā
@Footnote: 1 Ma. paṭibhānavā. evamuparipi. 2 Ma. bhiyyo bhiyyo. evamīdisesu ṭhānesu.
Tasmā  buddho  akhilo  .  paṭibhāṇavāti  tayo  paṭibhāṇavanto
pariyattipaṭibhāṇavā ca paripucchāpaṭibhāṇavā ca adhigamapaṭibhāṇavā ca.
   {652.1}  Katamo  pariyattipaṭibhāṇavā . idhekaccassa buddhavacanaṃ
pariyāpuṭaṃ 1- hoti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ
jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  tassa  pariyattiṃ  nissāya paṭibhāti ayaṃ
pariyattipaṭibhāṇavā.
   {652.2}  Katamo paripucchāpaṭibhāṇavā. Idhekacco paripucchitā hoti
atthe ca ñāye ca lakkhaṇe ca kāraṇe ca ṭhānāṭhāne ca tassa paripucchaṃ
nissāya paṭibhāti ayaṃ paripucchāpaṭibhāṇavā.
   {652.3} Katamo adhigamapaṭibhāṇavā . idhekaccassa adhigatā honti
cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā cattāro iddhipādā
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  cattāro  ariyamaggā  cattāri  sāmaññaphalāni  catasso
paṭisambhidāyo  cha  abhiññāyo  tassa  attho  ñāto dhammo ñāto
nirutti  ñātā  atthe  ñāte  attho  paṭibhāti  dhamme  ñāte
dhammo  paṭibhāti  niruttiyā  ñātāya  nirutti  paṭibhāti  imesu
tīsu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  bhagavā  imāya  paṭisambhidāya
upeto  samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno
samannāgato  tasmā  buddho  paṭibhāṇavā  .  yassa  pariyatti natthi
paripucchā  natthi  adhigamo  natthi  kiṃ  tassa  paṭibhāyissatīti  akhilo
@Footnote: 1 Ma. pariyāputaṃ. evamuparipi.
Paṭibhāṇavā. Tenāha piṅgiyatthero
      esa bhiyyo pasīdāmi      sutvāna munino vaco
      vivaṭacchado sambuddho      akhilo paṭibhāṇavāti.
   [653] Adhideve abhiññāya     sabbaṃ vedi parovaraṃ 1-
       pañhānantakaro satthā   kaṅkhīnaṃ paṭijānataṃ.
   [654]  Adhideve  abhiññāyāti  devāti  tayo  devā
sammatidevā ca upapattidevā ca visuddhidevā ca.
   {654.1} Katame sammatidevā. [2]- Rājāno ca rājakumārā ca deviyo
ca ime sammatidevā vuccanti.
   {654.2} Katame upapattidevā . [3]- Cātummahārājikā devā
tāvatiṃsā devā .pe. brahmakāyikā devā ye ca devā tatrupari 4-
ime upapattidevā vuccanti.
   {654.3}  Katame visuddhidevā . [5]- tathāgatasāvakā arahanto
khīṇāsavā ye ca paccekasambuddhā ime visuddhidevā vuccanti.
   {654.4} Bhagavā sammatideve adhidevāti abhiññāya upapattideve
adhidevāti  abhiññāya  visuddhideve  adhidevāti  abhiññāya  jānitvā
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti adhideve abhiññāya.
   [655]  Sabbaṃ  vedi parovaranti bhagavā attano ca paresañca
adhidevakare  dhamme  vedi  aññāsi  aphusi  paṭivijjhi  .  katame
@Footnote: 1 Ma. paroparaṃ. evamuparipi. 2 Ma. sammutidevā vuccanti. 3 Ma. upapattidevā
@vuccanti. 4 Ma. taduttari. 5 Ma. visuddhidevā vuccanti tathāgatā.
Attano  adhidevakarā  dhammā  .  sammāpaṭipadā  anulomapaṭipadā
apaccanīkapaṭipadā   dhammānudhammapaṭipadā   sīlesu   paripūrikāritā
indriyesu  guttadvāratā  bhojane  mattaññutā  jāgariyānuyogo
satisampajaññaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  .pe.  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  ime vuccanti attano adhidevakarā dhammā . katame paresaṃ
adhidevakarā  dhammā  .  sammāpaṭipadā  .pe.  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  ime  vuccanti  paresaṃ adhidevakarā dhammā . evaṃ bhagavā
attano  ca  paresañca  adhidevakare  dhamme  vedi  aññāsi aphusi
paṭivijjhīti sabbaṃ vedi parovaraṃ.
   [656]  Pañhānantakaro  satthāti  bhagavā  pārāyanikapañhānaṃ
antakaro  pariyantakaro  paricchedakaro  parivaṭumakaro  parisapañhānaṃ 1-
antakaro  pariyantakaro  paricchedakaro  parivaṭumakaro piṅgiyapañhānaṃ 2-
antakaro  pariyantakaro  paricchedakaro  parivaṭumakaro  2- sakkapañhānaṃ
amanussapañhānaṃ  3-  bhikkhupañhānaṃ  bhikkhunīpañhānaṃ  upāsakapañhānaṃ
upāsikāpañhānaṃ   rājapañhānaṃ   khattiyapañhānaṃ   brāhmaṇapañhānaṃ
vessapañhānaṃ  suddapañhānaṃ [4]- brahmapañhānaṃ antakaro pariyantakaro
paricchedakaro  parivaṭumakaroti  pañhānantakaro  .  satthāti  bhagavā
satthavāho  .  yathā  satthavāho  satthe  kantāraṃ  tāreti
corakantāraṃ   tāreti   vāḷakantāraṃ   tāreti  dubbhikkhakantāraṃ
tāreti  nirudakakantāraṃ  tāreti  uttāreti  nittāreti 5- [6]-
@Footnote: 1 Ma. sabhiyapañhānaṃ. 2 Ma. ime pāṭhā natthi. 3 Ma. suyāmapañhānaṃ.
@4 Ma. devapañhānaṃ. 5 Ma. sabbattha nitthāreti. 6 Ma. patāreti. evamīdisesu
@ṭhānesu.
Khemantabhūmiṃ  sampāpeti  evameva  bhagavā satthavāho satte kantāraṃ
tāreti jātijarābyādhimaraṇasokaparidevadukkhadomanassupāyāsakantāraṃ
tāreti  rāgakantāraṃ  tāreti  dosamohamānadiṭṭhikilesaduccaritakantāraṃ
tāreti  rāgagahanaṃ  tāreti  dosagahanaṃ  tāreti  mohagahanaṃ tāreti
diṭṭhikilesaduccaritagahanaṃ  tāreti  uttāreti  nittāreti  khemantabhūmiṃ
amataṃ nibbānaṃ sampāpetīti evaṃ bhagavā satthavāho . athavā bhagavā
netā  vinetā  anunetā  saññāpetā  1- nijjhāpetā pekkhatā
pasādetāti evampi bhagavā satthavāho . athavā bhagavā anuppannassa
maggassa  uppādetā  asañjātassa  maggassa  sañjanetā anakkhātassa
maggassa  akkhātā  maggaññū  maggavidū  maggakovido  maggānugā  ca
pana  etarahi  sāvakā viharanti pacchā samannāgatāti evampi bhagavā
satthavāhoti pañhānantakaro satthā.
   [657]  Kaṅkhīnaṃ  paṭijānatanti  sakaṅkhā  āgantvā  nikkaṅkhā
sampajjanti  salekhā 2- āgantvā nillekhā sampajjanti sadveḷhakā
āgantvā   nidveḷhakā   sampajjanti  savecikicchā  āgantvā
nibbecikicchā 3- sampajjanti sarāgā āgantvā vītarāgā sampajjanti
sadosā  āgantvā  vītadosā  sampajjanti  samohā  āgantvā
vītamohā  sampajjanti  sakilesā  āgantvā  nikkilesā sampajjantīti
kaṅkhīnaṃ paṭijānataṃ. Tenāha piṅgiyatthero
@Footnote: 1 Ma. paññāpetā. 2 Ma. sallekhā. 3 Ma. nibbicikicchā.
     Adhideve abhiññāya        sabbaṃ vedi parovaraṃ
     pañhānantakaro satthā     kaṅkhīnaṃ paṭijānatanti.
   [658] Asaṃhiraṃ 1- asaṅkuppaṃ    yassa natthi upamā kvaci
        addhā gamissāmi na mettha kaṅkhā
        evaṃ maṃ dhārehi adhimuttacittaṃ.
   [659]  Asaṃhiraṃ  asaṅkuppanti  asaṃhiraṃ  vuccati  amataṃ nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho  nibbānaṃ  .  asaṃhiranti  rāgena dosena mohena kodhena
upanāhena  makkhena  paḷāsena  issāya  macchariyena  māyāya
sāṭheyyena  thambhena sārambhena mānena atimānena madena pamādena
sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbapariḷāhehi  [2]-  sabbasantāpehi
sabbākusalābhisaṅkhārehi asaṃhāriyaṃ [3]- niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammanti
asaṃhiraṃ  .  asaṅkuppanti  asaṅkuppaṃ  vuccati  amataṃ  nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho nibbānaṃ . yassa 4- uppādo paññāyati vayo natthi [5]-
tassa  aññadatthu  6-  paññāyati  nibbānaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ
avipariṇāmadhammanti asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ.
   [660]  Yassa  natthi  upamā  kvacīti yassāti nibbānassa .
Natthi  upamāti  upamā  natthi  upanidhā natthi sadisaṃ natthi paṭibhāgo
natthi  na  saṃvijjati  nupalabbhatīti  natthi upamā 7- . kvacīti kvaci
@Footnote: 1 Ma. asaṃhīraṃ. evamuparipi. 2 Ma. sabbāsavehi sabbadarathehi. 3 Ma. nibbānaṃ.
@4 Ma. nibbānassa .... 5 Ma. na. 6 Ma. aññathattaṃ. 7 Ma. ime dve
@pāṭhā natthi.
Kimhici  katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  ajjhattabahiddhā vāti
yassa natthi upamā kvaci.
   [661] Addhā gamissāmi na mettha kaṅkhāti [1]- addhā 2-
gamissāmīti addhā 2- gamissāmi adhigamissāmi phusayissāmi sacchikarissāmīti
addhā gamissāmi . na mettha kaṅkhāti ettha 3- nibbāne kaṅkhā
natthi  vicikicchā  natthi  dveḷhakaṃ  natthi  saṃsayo natthi na saṃvijjati
nupalabbhati   pahīno   samucchinano   vūpasanto   paṭippassaddho
abhabbuppattiko   ñāṇagginā   daḍḍhoti  addhā  gamissāmi  na
mettha kaṅkhā.
   [662]  Evaṃ  maṃ dhārehi adhimuttacittanti evaṃ maṃ dhārehīti
evaṃ  maṃ  upalakkhehi  .  adhimuttacittanti  nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ
nibbānapabbhāraṃ nibbānādhimuttanti evaṃ maṃ dhārehi adhimuttacittaṃ 4-.
Tenāha piṅgiyatthero
     asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ      yassa natthi upamā kvaci
        addhā gamissāmi na mettha kaṅkhā
        evaṃ maṃ dhārehi adhimuttacittanti.
             [5]-
         Pārāyanavaggo niṭṭhito 6-.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. addhāti ekaṃsavacanaṃ nissaṃsayavacanaṃ nikkaṅkhavacanaṃ advejjhavacanaṃ adveḷhakavacanaṃ
@niyogavacanaṃ avipaṇṇakavacanaṃ aviraddhavacanaṃ avatthāpanavacanametaṃ addhāti. 2 Ma. ayaṃ
@pāṭho natthi. 3 Ma. etthāti. 4 Ma. adhimuttacittanti. 5 Ma.
@pārāyanānugītigāthāniddeso aṭṭhārasamo. 6 Ma. samatto.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 268-316. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5552              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5552              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=532&items=131              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=532              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2090              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2090              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]