ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

        Solasamanavakapanhanigamaniddeso 1-
   [532] Idamavoca bhagava magadhesu viharanto pasanake cetiye
paricarikasolasannam  2-  brahmananam  ajjhittho  puttho puttho panham
byakasi.
   [533] Idamavoca bhagavati imam 3- parayanam avoca. Bhagavati
garavadhivacanametam   .pe.  sacchika  pannatti  yadidam  bhagavati
idamavoca bhagava.
   [534] Magadhesu viharantoti magadhanamake janapade . viharantoti
viharanto  iriyanto  vattento  palento yapento yapento .
Pasanake  cetiyeti  pasanakacetiyam  vuccati  buddhasananti  magadhesu
viharanto pasanake cetiye.
   [535]  Paricarikasolasannam  brahmanananti  pingiyo brahmano
bavarissa  brahmanassa  settho setthavaro paricariko 4- pingiyena
te  solasati  evampi  paricarikasolasannam  brahmananam  . athava
te solasa brahmana buddhassa bhagavato settha setthavara paricarika
siyunti 5- evampi paricarikasolasannam brahmananam.
   [536]  Ajjhittho  puttho  puttho panham byakasiti ajjhittho
ajjhesito  .  puttho  putthoti  puttho  pucchito  yacito
@Footnote: 1 Ma. parayanatthutigathaniddesa. 2 Ma. paricarakasolasanam. Yu. parivarakasolasannam.
@3 Ma. idam. 4 Ma. paddho paddhacaro paricarako sisso. 5 Ma. paddha paddhacara
@paricaraka sissati.
Ajjhesito  pasadito  1-  .  panham  byakasiti  panham byakasi
acikkhi  desesi  pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji  uttanimakasi
pakasesiti ajjhittho puttho puttho panham byakasi.
   [537]  Ekamekassa  cepi  panhassa atthamannaya dhammamannaya
dhammanudhammam   patipajjeyya   gaccheyyeva   jaramaranassa   param
paragamaniya   ime  dhammati  tasma  imassa  dhammapariyayassa
parayanantveva adhivacanam.
   [538]  Ekamekassa  cepi  panhassati  ekamekassa  cepi
ajitapanhassa  ekamekassa  cepi  tissametteyyapanhassa  ekamekassa
cepi   punnakapanhassa   ekamekassa   cepi   mettagupanhassa
ekamekassa  cepi  dhotakapanhassa  ekamekassa  cepi  upasivapanhassa
ekamekassa  cepi  nandapanhassa  ekamekassa  cepi  hemakapanhassa
ekamekassa   cepi   todeyyapanhassa   ekamekassa   cepi
kappapanhassa   ekamekassa   cepi  jatukannipanhassa  ekamekassa
cepi   bhadravudhapanhassa   ekamekassa   cepi   udayapanhassa
ekamekassa  cepi  posalapanhassa ekamekassa cepi mogharajapanhassa
ekamekassa   cepi   pingiyapanhassati   ekamekassa   cepi
panhassa.
   [539]  Atthamannaya  dhammamannayati  sveva  panho  dhammo
visajjanam   atthoti   attham   annaya   janitva   tulayitva
@Footnote: 1 Ma. puttho puttho pucchito pucchito yacito yacito ajjhesito ajjhesito pasadito
@pasadito.
Tirayitva   vibhavayitva   vibhutam   katvati   atthamannaya  .
Dhammamannayati  dhammam  annaya  janitva  tulayitva  tirayitva
vibhavayitva vibhutam katvati dhammamannaya.
   [540]    Dhammanudhammam   patipajjeyyati   sammapatipadam
anulomapatipadam   apaccanikapatipadam   anvatthapatipadam   dhammanudhammapatipadam
patipajjeyyati dhammanudhammam patipajjeyya.
   [541]  Gaccheyyeva jaramaranassa paranti jaramaranaparam vuccati
amatam  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  . gaccheyyeva jaramaranassa
paranti  param  gaccheyyeva  param adhigaccheyya param phuseyya param
sacchikareyyati gaccheyyeva jaramaranassa param.
   [542]  Paragamaniya  ime dhammati ime dhamma paragamaniya
param  papenti  param  sampapenti param samanupapenti jaramaranassa
taranaya 1- samvattantiti paragamaniya ime dhamma.
   [543] Tasma imassa dhammapariyayassati [2]- tasma tamkarana
tamhetu  tappaccaya  tamnidanati  tasma  . imassa dhammapariyayassati
imassa parayanassati tasma imassa dhammapariyayassa.
   [544]  Parayanantveva  adhivacananti  param  vuccati  amatam
nibbanam   yo   so   sabbasankharasamatho   sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  .  ayanam  vuccati maggo
@Footnote: 1 Ma. taranaya. 2 Ma. tasmati.
Seyyathidam  sammaditthi .pe. sammasamadhi . adhivacananti namam sankha
samanna   pannatti   .pe.   abhilapoti   parayanantveva
adhivacanam 1-.
   [545] Ajito tissametteyyo     punnako atha mettagu
       dhotako upasivo ca        nando ca atha hemako
       todeyyakappa dubhayo     jatukanni ca pandito
       bhadravudho udayo ca       posalo capi brahmano
       mogharaja ca medhavi       pingiyo ca mahaisi
       ete buddham upaganchum      sampannacaranam isim
       pucchanta nipune panhe    buddhasettham upagamum.
   [546] Ete buddham upaganchunti eteti [2]- brahmana.
Buddhanti  yo  so  bhagava  sayambhu anacariyako pubbe ananussutesu
dhammesu  samam  saccani  abhisambujjhi  tattha  ca  sabbannutam  patto
balesu  ca  vasibhavam  .  buddhoti  kenatthena  buddho . bujjhita
saccaniti  buddho  .  bodheta  pajayati  buddho . sabbannutaya
buddho  .  sabbadassavitaya  buddho  .  abhinneyyataya buddho .
Vikasitaya buddho . khinasavasankhatena buddho . nirupakkilesasankhatena
buddho   .  ekantavitaragoti  buddho  .  ekantavitadosoti
buddho  . ekantavitamohoti buddho . ekantanikkilesoti buddho .
Ekayanamaggam  gatoti  buddho  .  eko  anuttaram  sammasambodhim
@Footnote: 1 Ma. adhivacananti. 2 Ma. solasa parayaniya.
Abhisambuddhoti  buddho  .  abuddhivihatatta  buddhipatilabha  buddho .
Buddhoti  netam  namam matara katam na pitara katam na bhatara katam
na  bhaginiya  katam  na  mittamaccehi  katam na natisalohitehi katam
na  samanabrahmanehi  katam  na  devatahi  katam  vimokkhantikametam
buddhanam   bhagavantanam   bodhiya  mule  saha  sabbannutananassa
patilabha  sacchika  pannatti  yadidam  buddhoti buddham . ete buddham
upaganchunti  ete  buddham  upagamimsu  upasankamimsu  payirupasimsu
paripucchimsu paripanhimsuti ete buddham upaganchum.
   [547]  Sampannacaranam  isinti caranam vuccati silacaranipphatti .
Silasamvaropi  caranam  indriyasamvaropi  caranam  bhojane  mattannutapi
caranam  jagariyanuyogopi  caranam  sattapi  saddhamma  caranam  cattaripi
jhanani   caranam  .  sampannacarananti  sampannacaranam  setthacaranam
[1]-  Pamokkhacaranam  uttamacaranam  pavaracarananti  sampannacaranam .
Isinti  isi  .  bhagava  mahantam  silakkhandham esi gavesi pariyesiti
isi  .pe.  mahesakkhehi va sattehi esito gavesito pariyesito
kaham  buddho  kaham  bhagava  kaham  devadevo  kaham narasabhoti isiti
sampannacaranam isim.
   [548]  Pucchanta  nipune  panheti  pucchantati  pucchanta
yacanta  ajjhesanta  pasadenta  .  nipune  panheti  gambhire
duddase duranubodhe sante panite atakkavacare nipune panditavedaniye
@Footnote: 1 Ma. visetthacaranam.
Panheti pucchanta nipune panhe.
   [549] Buddhasettham upagamunti buddhati yo so bhagava .pe.
Sacchika  pannatti  yadidam  buddhoti  .  setthanti  aggam  settham
visettham  pamokkham  uttamam  pavaranti  buddhasettham  .  upagamunti
upagamimsu  upasankamimsu  payirupasimsu  paripucchimsu  paripanhimsuti buddhasettham
upagamum. Tenetam vuccati
       ete buddham upaganchum      sampannacaranam isim
       pucchanta nipune panhe    buddhasettham upagamunti.
   [550] Tesam buddho byakasi      panham puttho yathatatham
        panhanam veyyakaranena   tosesi brahmane muni.
   [551]  Tesam  buddho  byakasiti  tesanti  solasannam
parayaniyanam  brahmananam  .  buddhoti  yo  so  bhagava .pe.
Sacchika  pannatti  yadidam  buddhoti  .  byakasiti  tesam  buddho
byakasi  acikkhi  desesi  pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji
uttanimakasi pakasesiti tesam buddho byakasi.
   [552]  Panham  puttho  yathatathanti  panham  putthoti  panham
pucchito  yacito  ajjhesito  pasadito  .  yathatathanti  yatha
acikkhitabbam  tatha  acikkhi  yatha  desitabbam  tatha desesi yatha
pannapetabbam  tatha  pannapesi  yatha  patthapetabbam  tatha  patthapesi
yatha  vivaritabbam  tatha  vivari  yatha  vibhajitabbam  tatha vibhaji yatha
Uttanikatabbam  tatha  uttanimakasi  yatha  pakasetabbam  tatha
pakasesiti panham puttho yathatatham.
   [553]  Panhanam  veyyakaranenati  panhanam  veyyakaranena
acikkhanena  desanena  pannapanena  patthapanena  vivarena  vibhajanena
uttanikammena pakasanenati panhanam veyyakaranena.
   [554]  Tosesi brahmane muniti tosesiti tosesi vitosesi
pasadesi  aradhesi  attamane  akasi  .  brahmaneti  solasa
parayaniye  brahmane  .  muniti  monam  vuccati  nanam  ya
panna  pajanana  .pe.  sangajalamaticca  so  muniti  tosesi
brahmane muni. Tenetam vuccati
     tesam buddho byakasi      panham puttho yathatatham
     panhanam veyyakaranena    tosesi brahmane muniti.
   [555] Te tosita cakkhumata    buddhenadiccabandhuna
       brahmacariyamacarimsu      varapannassa santike.
   [556]  Te  tosita  cakkhumatati  teti solasa parayaniya
brahmana  .  tositati  tosita  vitosita  pasadita aradhita
attamana  katati  te  tosita  .  cakkhumatati  bhagava  pancahi
cakkhuhi  cakkhuma  mamsacakkhunapi  cakkhuma  dibbacakkhunapi  cakkhuma
pannacakkhunapi  cakkhuma  buddhacakkhunapi  cakkhuma  samantacakkhunapi
cakkhuma  .  katham  bhagava  mamsacakkhunapi  cakkhuma  .pe.  evam
Bhagava samantacakkhunapi cakkhumati te tosita cakkhumata.
   [557] Buddhenadiccabandhunati buddhenati yo so bhagava .pe.
Sacchika  pannatti  yadidam  buddhoti  .  adiccabandhunati  adicco
vuccati  suriyo  .  so  gotamo  gottena  bhagavapi  gotamo
gottena  bhagava  suriyassa  gottanatako  gottabandhu  tasma
buddho adiccabandhuti buddhenadiccabandhuna.
   [558] Brahmacariyamacarimsuti brahmacariyam vuccati asaddhammasamapattiya
arati   virati  pativirati  veramani  viramanam  akiriya  akaranam
anajjhapatti  velaanatikkamo  setughato  .  apica nippariyayavasena
brahmacariyam  vuccati  ariyo  atthangiko  maggo seyyathidam sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo   sammasati   sammasamadhi  .  brahmacariyamacarimsuti
brahmacariyam [1]- acarimsu samadaya vattimsuti brahmacariyamacarimsu.
   [559]   Varapannassa  santiketi  varapannassa  aggapannassa
setthapannassa  [2]-  pamokkhapannassa  uttamapannassa pavarapannassa .
Santiketi  santike samanta asanne avidure upakattheti varapannassa
santike. Tenetam vuccati
       te tosita cakkhumata     buddhenadiccabandhuna
       brahmacariyamacarimsu        varapannassa santiketi.
   [560] Ekamekassa panhassa     yatha buddhena desitam
@Footnote: 1 Ma. carimsu. 2 Ma. visetthapannassa. evamidisesu thanesu.
       Tatha yo patipajjeyya     gacche param aparato.
   [561]  Ekamekassa  panhassati  ekamekassa  ajitapanhassa
ekamekassa  tissametteyyapanhassa .pe. ekamekassa pingiyapanhassati
ekamekassa panhassa.
   [562] Yatha buddhena desitanti buddhenati yo so bhagava .pe.
Sacchika  pannatti  yadidam  buddhoti  .  yatha  buddhena  desitanti
yatha  buddhena  acikkhitam  desitam  pannapitam  patthapitam  vivaritam
vibhattam 1- uttanikatam pakasitanti yatha buddhena desitam.
   [563]  Tatha  yo  patipajjeyyati sammapatipadam anulomapatipadam
apaccanikapatipadam   anvatthapatipadam   dhammanudhammapatipadam  patipajjeyyati
tatha yo patipajjeyya.
   [564]  Gacche  param aparatoti param vuccati amatam nibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho nibbanam . aparam vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara
ca . gacche param aparatoti aparato param gaccheyya param adhigaccheyya
param  phuseyya  2- param sacchikareyyati gacche param aparato .
Tenetam vuccati
    ekamekassa panhassa   yatha buddhena desitam
    tatha yo patipajjeyya  gacche param aparatoti.
   [565] Apara param gaccheyya  bhavento maggamuttamam
@Footnote: 1 Ma. vibhajitam. 2 Ma. phasseyya. evamuparipi.
     Maggo so paragamanaya 1-  tasma parayanam iti.
   [566]  Apara  param  gaccheyyati aparam vuccanti kilesa
ca  khandha  ca  abhisankhara  ca  .  param vuccati amatam nibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho  nibbanam  .  apara  param  gaccheyyati  apara param
gaccheyya  param  adhigaccheyya  param  phuseyya  param sacchikareyyati
apara param gaccheyya.
   [567]  Bhavento  maggamuttamanti magganti 2- maggo vuccati
ariyo   atthangiko   maggo   seyyathidam  sammaditthi  .pe.
Sammasamadhi  .  uttamanti  aggam  settham visettham pamokkham uttamam
pavaranti  maggamuttamam  .  bhaventoti  bhavento  asevanto
bahulikarontoti bhavento maggamuttamam.
   [568] Maggo so paragamanayati maggo pantho patho pajjo
anjasam vatumayanam nava uttarasetu [3]- pakullo [3]- sankamo 4-.
Paragamanayati   paragamanaya   parasampapanaya  parasamanupapanaya
jaramaranassa taranayati maggo so paragamanaya.
   [569] Tasma parayanam ititi [5]- tasma tamkarana tamhetu
tappaccaya  tamnidana  .  param  vuccati  amatam  nibbanam yo so
sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho
nibbanam  .  ayanam  vuccati  maggo  .  ititi  padasandhi  .pe.
@Footnote: 1 Ma. param gamanaya. evamuparipi. 2 Ma. maggamuttamam vuccati ariyo atthangiko
@maggo. 3 Ma. ca. 4 Ma. bhisisankamo. 5 Ma. tasmati.
Padanupubbakametam ititi tasma parayanam iti. Tenetam vuccati
       apara param gaccheyya    bhavento maggamuttamam
       maggo so paragamanaya    tasma parayanam ititi.
   [570] Parayanamanugayissam (iccayasma pingiyo)
           (yatha addakkhi tatha akkhasi)
           vimalo bhurimedhaso
           nikkamo nibbano nago
           kissa hetu musa bhane.
   [571]  Parayanamanugayissanti gitamanugayissam kathitamanugayissam 1-
lapitamanugayissam   bhasitamanugayissanti   parayanamanugayissam   .
Iccayasma  pingayoti  iccati  padasandhi  .pe.  padanupubbakametam
iccati  .  ayasmati  piyavacanam garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam
ayasmati  .  pingiyoti  tassa  therassa  namam  sankha  samanna
pannatti  voharo  namam  namakammam  namadheyyam  nirutti  byanjanam
abhilapoti iccayasma pingiyo.
   [572]  Yatha  addakkhi  tatha akkhasiti yatha addakkhi tatha
akkhasi  acikkhi  desesi  pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji
uttanimakasi  pakasesi  sabbe  sankhara aniccati .pe. yankinci
samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  yatha  addakkhi  tatha  akkhasi
acikkhi  desesi  pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji  uttanimakasi
@Footnote: 1 Ma. kathitamanukathayissam bhanitamanubhanissam lapitamanulapissam bhasitamanubhasissanti.
Pakasesiti yatha addakkhi tatha akkhasi.
   [573] Vimalo bhurimedhasoti vimaloti rago malam doso malam moho
malam  kodho  malam  upanaho  malam  .pe.  sabbakusalabhisankhara
mala  .  te  mala  buddhassa  bhagavato  pahina  ucchinnamula
talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  tasma  1-
buddho  amalo  vimalo nimmalo malapagato malavippahino malavippamutto
sabbamalavitivatto  .  bhuri  vuccati  pathavi  .  bhagava  imaya 2-
pathavisamaya  vipulaya  vitthataya  pannaya  samannagato  .  medha
vuccati  panna  ya  panna  pajanana  .pe. amoho dhammavicayo
sammaditthi  .  bhagava  imaya  medhaya pannaya upeto samupeto
upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato  tasma
buddho bhurimedhasoti vimalo bhurimedhaso.
   [574]  Nikkamo  nibbano nagoti kamati uddanato dve
kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama
.pe.  ime  vuccanti  kilesakama . buddhassa bhagavato vatthukama
parinnata  kilesakama  pahina  .  vatthukamanam  parinnatatta
kilesakamanam  pahinatta bhagava na kame kameti [3]- na kame
pattheti na kame piheti na kame abhijappati. Ye kame kamenti [4]-
kame  patthenti kame pihayanti kame abhijappanti te kamakamino
ragaragino  sannasannino  .  bhagava  na  kame  kameti
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. taya. 3 Ma. na kame icchati. 4 Ma. kame
@icchanti. evamidisesu thanesu.
Na kame pattheti na kame piheti na kame abhijappati tasma buddho
akamo  nikkamo  cattakamo  vantakamo  muttakamo  pahinakamo
patinissatthakamo   vitarago  vigatarago  cattarago  vantarago
muttarago  pahinarago  patinissattharago  nicchato  nibbuto sitibhuto
sukhapatisamvedi   brahmabhutena   attana  viharatiti  nikkamo  .
Nibbanoti  rago vanam doso vanam moho vanam kodho vanam upanaho
vanam  .pe.  sabbakusalabhisankhara  vana  .  te  vana buddhassa
bhagavato   pahina   ucchinnamula   talavatthukata  anabhavangata
ayatim  anuppadadhamma  tasma  buddho  avano  nibbano vanapagato
vanavippahino  vanavippamutto  sabbavanavitivattoti  nibbano  .  nagoti
bhagava  agum  na  karotiti  nago  . na gacchatiti nago . na
agacchatiti  nago  .pe.  evam  bhagava  na  agacchatiti nagoti
nikkamo nibbano nago.
   [575] Kissa hetu musa bhaneti kissa hetuti kissa hetu [1]-
kimkarana [2]- kimpaccayati kissa hetu . [3]- Musa bhaneti mosavajjam
bhaneyya  musavadam  bhaneyya  anariyavadam  bhaneyya  .  idhekacco
sabhaggato  va  parisaggato  va natimajjhagato va pugamajjhagato va
rajakulamajjhagato va abhinito sakkhiputtho ehi bho 4- purisa yam janasi
tam  vadehiti  ajanam  aha janamiti janam va aha na janamiti
apassam  va  aha  passamiti  passam  va  aha  na  passamiti
@Footnote: 1 Ma. kimhetu. 2 Ma. kimnidana. 3 Ma. musa bhaneti musa bhaneyya katheyya
@dipeyya vohareyya. 4 Ma. ehambho.
Iti  attahetu va parahetu va amisakincikkhahetu va sampajanamusa
bhanati 1- idam vuccati mosavajjam.
   {575.1}  Apica tihakarehi musavado hoti pubbevassa hoti
musa  bhanissanti  bhanantassa  hoti  musa  bhanamiti  bhanitassa  hoti
musa  maya  bhanitanti imehi tihakarehi musavado hoti . apica
catuhakarehi  musavado  hoti  pubbevassa  hoti  musa bhanissanti
.pe.  pancahakarehi  chahakarehi  sattahakarehi  atthahakarehi
musavado  hoti  pubbevassa  hoti musa bhanissanti bhanantassa hoti
musa  bhanamiti  bhanitassa  hoti  musa maya bhanitanti vinidhaya ditthim
vinidhaya  khantim  vinidhaya  rucim  vinidhaya  sannam  vinidhaya  bhavam
imehi atthahakarehi musavado hoti . kissa hetu musa bhaneyya
katheyya  dipeyya  vohareyyati  kissa  hetu  musa  bhane .
Tenaha pingiyatthero
        parayanamanugayissam (iccayasma pingiyo)
        (yatha addakkhi tatha akkhasi)
        vimalo bhurimedhaso
        nikkamo nibbano nago
        kissa hetu musa bhaneti.
   [576] Pahinamalamohassa      manamakkhappahayino
        handaham kittayissami   giram vannupasanhitam.
@Footnote: 1 Ma. bhasati.
   [577]  Pahinamalamohassati  malati  rago  malam  doso malam
moho  malam  mano  malam  ditthi  malam  kileso  malam sabbaduccaritam
malam  [1]-  .  mohati dukkhe ananam .pe. avijjalangi moho
akusalamulam  ayam vuccati moho . malanca moho ca buddhassa bhagavato
pahina   ucchinnamula   talavatthukata   anabhavangata   ayatim
anuppadadhamma tasma buddho pahinamalamohoti pahinamalamohassa.
   [578]  Manamakkhappahayinoti  manati  ekavidhena  mano
yo  2-  cittassa  unnati 3- . duvidhena mano attukkamsanamano
paravambhanamano   .  tividhena  mano  seyyohamasmiti  mano
sadisohamasmiti  mano  hinohamasmiti  mano  .  catubbidhena  mano
labhena manam janeti yasena manam janeti pasamsaya manam janeti sukhena
manam  janeti  .  pancavidhena  mano labhimhi manapikanam rupananti
manam  janeti  labhimhi  manapikanam  saddanam  gandhanam  rasanam
photthabbananti manam janeti.
   {578.1} Chabbidhena mano cakkhusampadaya manam janeti sotasampadaya
ghanasampadaya  jivhasampadaya  kayasampadaya  manosampadaya  manam
janeti . sattavidhena mano mano atimano manatimano omano
avamano asmimano micchamano . atthavidhena mano labhena manam
janeti alabhena omanam janeti yasena manam janeti ayasena omanam
janeti  pasamsaya  manam janeti nindaya omanam janeti sukhena manam
@Footnote: 1 Ma. sabbabhavagamikammam malam. 2 Ma. ya. 3 Ma. unnati. evamuparipi.
Janeti  dukkhena  omanam  janeti  .  navavidhena  mano seyyassa
seyyohamasmiti  mano  seyyassa  sadisohamasmiti  mano  seyyassa
hinohamasmiti  mano  sadisassa  seyyohamasmiti  mano  sadisassa
sadisohamasmiti   mano  sadisassa  hinohamasmiti  mano  hinassa
seyyohamasmiti  mano  hinassa  sadisohamasmiti  mano  hinassa
hinohamasmiti mano.
   {578.2} Dasavidhena mano idhekacco manam janeti jatiya va
gottena  va  kolaputtikena  va vannapokkharataya va dhanena va
ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena 1-
va  sutena  va patibhanena va annatarannatarena va vatthuna yo
evarupo  mano  mannana  mannitattam  unnati  unnalo  2- dhajo
sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati mano . Makkhati [3]-
makkho makkhayana makkhayitattam [4]- nitthuriyakammam ayam vuccati makkho.
Buddhassa bhagavato mano ca makkho ca pahina ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma tasma buddho manamakkhappahayiti
manamakkhappahayino.
   [579]   Handaham   kittayissami   giram   vannupasanhitanti
handahanti   padasandhi   .pe.  padanupubbakametam  handati  .
Kittayissamiti  vannena  upetam  samupetam  upagatam samupagatam upapannam
samupapannam  samannagatam  giram  vacam  byapatham odiranam 5- kittayissami
desissami  pannapessami  patthapessami  vivarissami  vibhajissami
@Footnote: 1 Ma. vijjatthanena. 2 Ma. unnamo. 3 Ma. yo. 4 Ma. nitthuriyam.
@5 Ma. udiranam.
Uttanikarissami   pakasissamiti   handaham   kittayissami   giram
vannupasanhitam. Tenaha pingiyatthero 1-
     pahinamalamohassa        manamakkhappahayino
     handaham kittayissami    giram vannupasanhitanti.
   [580] Tamonudo buddho samantacakkhu
           lokantagu sabbabhavativatto
           anasavo sabbadukkhappahino
           saccavhayo brahmupasito me.
   [581]  Tamonudo  buddho samantacakkhuti tamonudoti bhagava 2-
ragatamam  dosatamam  mohatamam  manatamam  ditthitamam  kilesatamam duccaritatamam
andhakaranam   acakkhukaranam   ananakaranam  pannanirodhikam  vighatapakkhikam
anibbanasamvattanikam  nudi  panudi  jahi  3-  vinodayi  byantimakasi
anabhavangamesiti  tamonudo  2- . buddhoti yo so bhagava .pe.
Sacchika  pannatti  yadidam  buddhoti  .  samantacakkhuti  samantacakkhu
vuccati   sabbannutananam  .pe.  tathagato  tena  samantacakkhuti
tamonudo buddho samantacakkhu.
   [582]  Lokantagu  sabbabhavativattoti  lokati  eko loko
bhavaloko  .  dve  loka  sampatti 4- ca bhavaloko vipatti ca
bhavaloko  .  tayo  loka  tisso  vedana . cattaro loka
cattaro  ahara  .  panca  loka  pancupadanakkhandha .
@Footnote: 1 Ma. thero pingiyo. evamuparipi. 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Ma. pajahi.
@4 Ma. bhavaloko ca sambhavaloko ca sampattibhavaloko ca sampattisambhavaloko ca
@vipattibhavaloko ca vipattisambhavaloko ca.
Cha  loka  cha  ajjhattikani  ayatanani  .  satta  loka satta
vinnanatthitiyo  .  attha  loka  attha lokadhamma . nava loka
nava  sattavasa . dasa loka dasa upakkilesa 1- . ekadasa
loka ekadasa kamabhava 2- . dvadasa loka dvadasayatanani.
Attharasa  loka  attharasa  dhatuyo  .  lokantaguti  bhagava
lokassa  antagato  antappatto  kotigato  kotippatto  .pe.
Nibbanagato  nibbanappatto  so  vutthavaso  cinnacarano  .pe.
Jatijaramaranasamsaro   natthi  tassa  punabbhavoti  lokantagu  .
Sabbabhavativattoti  bhavati  dve  bhava  kammabhavo ca patisandhiko ca
punabbhavo  .  katamo kammabhavo . punnabhisankharo apunnabhisankharo
anenjabhisankharo   ayam  kammabhavo  .  katamo  patisandhiko
punabbhavo  .  patisandhika  rupa  vedana  sanna  sankhara
vinnanam  ayam  patisandhiko  punabbhavo  .  bhagava  kammabhavanca
patisandhikanca  punabbhavam  ativatto  atikkanto  vitivattoti  lokantagu
sabbabhavativatto.
   [583]  Anasavo  sabbadukkhappahinoti  anasavoti  cattaro
asava kamasavo bhavasavo ditthasavo avijjasavo . te asava
buddhassa  bhagavato  pahina  ucchinnamula  talavatthukata anabhavangata
ayatim  anuppadadhamma  tasma buddho anasavo . sabbadukkhappahinoti
sabbam  tassa  patisandhikam  jatidukkham  jaradukkham  byadhidukkham  maranadukkham
@Footnote: 1 Ma. ayatanani. 2 Ma. ime patha natthi.
Sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham   .pe.  ditthibyasanadukkham  pahinam
samucchinnam  patippassaddham  abhabbuppattikam  nanaggina  daddham  tasma
buddho sabbadukkhappahinoti anasavo sabbadukkhappahino.
   [584]  Saccavhayo  brahmupasito  meti  saccavhayoti [1]-
saccasadisavhayo . vipassi bhagava sikhi bhagava vessabhu bhagava kakusandho
bhagava  konagamano  bhagava kassapo bhagava [2]- buddha bhagavanto
sadisanama saccasadisavhaya 3- . bhagava 4- sakyamuni tesam buddhanam
bhagavantanam sadisanamo saccasadisavhayoti 5- tasma buddho saccavhayo.
Brahmupasito  meti so bhagava maya asito upasito payirupasito
paripucchito   paripanhitoti  saccavhayo  brahmupasito  me  .
Tenaha pingiyatthero
           tamonudo buddho samantacakkhu
           lokantagu sabbabhavativatto
           anasavo sabbadukkhappahino
           saccavhayo brahmupasito meti.
   [585] Dijo yatha kubbanakam pahaya
           bahupphalam kananam avaseyya
           evamaham 6- appadasse pahaya
           mahodadhim hamsarivajjhapatto 7-.
   [586]  Dijo  yatha  kubbanakam  pahaya  bahupphalam  kananam
@Footnote: 1 Ma. saccavhayo sadisanamo sadisavhayo. 2 Ma. te. 3 Ma. sadisavhaya.
@4 Ma. bhagavapi. 5 Ma. sadisavhayoti. 6 Ma. evamaham. 7 Ma. hamsoriva
@ajjhapatto. evamuparipi.
Avaseyyati dijo vuccati pakkhi . kimkarana dijo vuccati pakkhi .
Dvikkhattum  jayati  1-  dijo  matukucchimha  ca  andakosamha ca
tamkarana  dijo  vuccati  pakkhiti  dijo . yatha kubbanakam pahayati
yatha dijo kubbanakam rittavanakam 2- appabhakkham appodakam pahaya jahitva
atikkamitva [3]- vitivattetva annam bahupphalam bahubhakkham bahurukkham 4-
mahantam kananam vanasandam adhigaccheyya vindeyya patilabheyya tasmim [5]-
vanasande  vasam  kappeyyati  dijo  yatha kubbanakam pahaya bahupphalam
kananam avaseyya.
   [587]  Evamaham  appadasse pahaya mahodadhim hamsarivajjhapattoti
evanti  opammasampatipadanam  .  appadasse  pahayati  yo  ca
bavari  brahmano  ye  canne  tassa  acariya  buddham  bhagavantam
upadaya   appadassa   parittadassa   thokadassa  omakadassa
lamakadassa  jatukkadassa  . te brahmane appadasse parittadasse
thokadasse  omakadasse  lamakadasse  jatukkadasse  pahaya pajahitva
atikkamitva samatikkamitva [6]- buddham bhagavantam [7]- aggadassam setthadassam
visetthadassam [8]- uttamadassam pavaram 9- asamam asamasamam [10]- appatibhagam
appatipuggalam  devatidevam  narasabham  purisasiham  purisanagam  purisajannam
purisanisabham purisadhorayham dasabalam tadim 11- adhigacchim vindim patilabhim.
   {587.1} Yathava 12- hamso mahantam manusakatam 13- va saram
anotattam va daham mahasamuddam va akkhobbham 14- amitodakam [15]-
adhigaccheyya vindeyya patilabheyya
@Footnote: 1 Ma. jayatiti. 2 Ma. parittavanakam appaphalam. 3 Ma. samatikkamitva. evamidisesu
@thanesu. 4 Ma. bahudakam. 5 Ma. ca. 6 Ma. vitivattetva. 7 Ma. appamanadassam.
@8 Ma. pamokkhadassam. 9 Ma. pavaradassam. 10 Ma. appatisamam.
@11 Ma. dasabaladharim. 12 Ma. yatha ca. 13 Ma. manasakam. 14 Ma. akkhobham.
@15 Ma. jalarasim.
Evameva  pingiyo brahmano 1- buddham bhagavantam akkhobbham amitatejam
pabhinnananam    vivatacakkhum    pannapabhedakusalam    adhigatapatisambhidam
catuvesarajjappattam  suddhadhimuttam  setapaccattam  advayabhanim  tadim
tathapatinnam  aparittam  mahantam  gambhiram  appameyyam  duppariyogalham
bahuratanam  sagarasamam  chalangupekkhaya samannagatam atulam vipulam appameyyam
tam  tadisam  pavadatamaggavadinam  sinerumiva  2- naganam garulamiva dijanam
sihamiva  miganam  udadhimiva  annavanam  jinapavaram  3-  adhigacchim  vindim
patilabhinti  evamaham  appadasse  pahaya  mahodadhim hamsarivajjhapatto .
Tenaha pingiyatthero
           dijo yatha kubbanakam pahaya
           bahupphalam kananam avaseyya
           evamaham appadasse pahaya
           mahodadhim hamsarivajjhapattoti.
   [588] Ye me pubbe viyakamsu (huram gotamasasana)
           iccasi iti bhavissati
           sabbantam itihitiham
           sabbantam takkavaddhanam.
   [589] Ye me pubbe viyakamsuti yeti yo ca bavari brahmano
ye canne tassa acariya te sakam ditthim sakam khantim sakam rucim sakam laddhim
sakam   ajjhasayam   sakam   adhippayam   byakamsu   acikkhimsu
@Footnote: 1 Ma. ime dve patha natthi. 2 Ma. pavadatam maggavadinam merumiva. 3 Ma. adhigacchim
@tam sattharam jinapavaram mahesinti.
Desayimsu   pannapimsu   patthapimsu   vivarimsu   vibhajimsu  uttanimakamsu
pakasesunti ye me pubbe viyakamsu.
   [590] Huram gotamasasanati huram gotamasasana param gotamasasana
pure  gotamasasana  pathamataram  gotamasasana  buddhasasana jinasasana
tathagatasasana devasasana 1- arahantasasanati huram gotamasasana.
   [591] Iccasi iti bhavissatiti evam kira asi 2- evam kira
bhavissatiti iccasi iti bhavissati.
   [592]  Sabbantam  itihitihanti  sabbam  tam  itihitiham  itikiraya
paramparaya  pitakasampadaya  takkahetu  nayahetu  akaraparivitakkena
ditthinijjhanakkhantiya  na  samam  sayamabhinnatam  na  attapaccakkham
dhammam [3]- kathayimsuti sabbantam itihitiham.
   [593]   Sabbantam   takkavaddhananti   sabbantam  takkavaddhanam
vitakkavaddhanam   sankappavaddhanam   kamavitakkavaddhanam   byapadavihimsa-
vitakkavaddhanam   nativitakkavaddhanam   janapadavitakkavaddhanam   amaravitakka-
vaddhanam    paranuddayatapatisamyuttavitakkavaddhanam    labhasakkarasiloka-
patisamyuttavitakkavaddhanam anavannattipatisamyuttavitakkavaddhananti
sabbantam takkavaddhanam. Tenaha pingiyatthero
        ye me pubbe viyakamsu (huram gotamasasana)
        iccasi iti bhavissati
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. asi. 3 Ma. yam.
           Sabbantam itihitiham
          sabbantam takkavaddhananti.
   [594] Eko tamanudasino 1-     jutima so pabhankaro
       gotamo bhuripannano     gotamo bhurimedhaso.
   [595] Eko tamanudasinoti ekoti bhagava pabbajjasankhatena 2-
eko  adutiyatthena eko tanhapahanatthena eko ekantavitaragoti
eko    ekantavitadosoti    eko    ekantavitamohoti
eko  ekantanikkilesoti  eko  ekayanamaggam  gatoti  eko
eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti eko.
   {595.1} Katham bhagava pabbajjasankhatena 2- eko . Bhagava
daharova  samano susukalakeso 3- bhadrena yobbannena samannagato
pathamena vayasa akamakanam matapitunam assumukhanam rodantanam vilapantanam
natisangham pahaya 4- sabbam gharavasapalibodham chinditva puttadarapalibodham
chinditva   natipalibodham  chinditva  mittamaccapalibodham  chinditva
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbajitva  akincanabhavam  upagantva  eko carati vicarati
iriyati vatteti paleti yapeti yapetiti evam bhagava pabbajjasankhatena
eko.
   {595.2} Katham bhagava adutiyatthena eko. So 4- evam pabbajito samano
[5]-  Arannavanapatthani  pantani  senasanani patisevati appasaddani
@Footnote: 1 Ma. tamonudasino. evamuparipi. 2 Ma. pabbajjasankhatena. 3 Ma. susukalakeso.
@4 Ma. ayam patho natthi. 5 Ma. eko.
Appanigghosani   vijanavatani   manussarahaseyyakani   patisallana-
saruppani  so eko gacchati eko titthati eko nisidati eko
seyyam kappeti eko gamam pindaya pavisati eko abhikkamati eko
patikkamati  eko raho nisidati eko cankamam adhitthati eko carati
vicarati  iriyati  vatteti  paleti  yapeti  yapetiti  evam bhagava
adutiyatthena eko.
   {595.3} Katham bhagava tanhapahanatthena eko. So evam eko
adutiyo  appamatto  atapi pahitatto viharanto najja neranjaraya
tire  bodhirukkhamule  mahapadhanam padahanto maram sasenam [1]- namucim
pamattabandhum  vidhamitva  tanham  jalinim  saritam  2-  visattikam  pajahi
vinodesi byantimakasi anabhavangamesi.
     Tanhadutiyo puriso     dighamaddhana samsaram
     itthabhavannathabhavam    samsaram nativattati
     etamadinavam natva     tanha 3- dukkhassa sambhavam
     vitatanho anadano    sato bhikkhu paribbajeti.
Evam bhagava tanhapahanatthena eko.
   {595.4} Katham bhagava ekantavitaragoti eko. Ragassa pahinatta
ekantavitaragoti  eko  .  dosassa  pahinatta  ekantavitadosoti
eko  .  mohassa pahinatta ekantavitamohoti eko . kilesanam
pahinatta ekantanikkilesoti eko.
@Footnote: 1 Ma. kanham. 2 Ma. visatam. 3 Ma. tanham. evamuparipi.
   {595.5}  Katham bhagava ekayanamaggam gatoti eko. Ekayanamaggo
vuccanti cattaro satipatthana .pe. Ariyo atthangiko maggo.
        Ekayanam jatikhayantadassi
        maggam pajanati hitanukampi
        etena maggena tarimsu pubbe
        tarissanti ceva 1- taranti oghanti.
Evam bhagava ekayanamaggam gatoti eko.
   {595.6} Katham bhagava eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti
eko  .  bodhi  vuccati  catusu  maggesu nanam panna pannindriyam
pannabalam   .pe.   dhammavicayasambojjhango   vimamsa   vipassana
sammaditthi  .  bhagava  tena  bodhinanena  sabbe  sankhara
aniccati  bujjhi  .pe.  yankinci  samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti
bujjhi  .  athava  yam  bujjhitabbam  anubujjhitabbam  patibujjhitabbam
sambujjhitabbam  adhigantabbam  phusitabbam  sacchikatabbam  sabbantam  tena
bodhinanena  bujjhi  anubujjhi  patibujjhi  sambujjhi  adhigacchi  phusesi
sacchakasi . evam bhagava eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti
eko.
   {595.7}  Tamanudoti  bhagava ragatamam dosatamam mohatamam manatamam
ditthitamam  kilesatamam  duccaritatamam  andhakaranam  acakkhukaranam  ananakaranam
pannanirodhikam  vighatapakkhikam  anibbanasamvattanikam  nudi  panudi  pajahi
@Footnote: 1 Ma. ye ca. evamuparipi.
Vinodesi  byantimakasi  anabhavangamesi  . asinoti nisinno bhagava
pasanake cetiyeti asino.
     Nagassa passe asinam     munim dukkhassa paragum
     savaka payirupasanti     tevijja maccuhayinoti.
Evam  bhagava  asino  . athava bhagava sabbossukkapatippassaddhatta
asino  so  vutthavaso  cinnacarano  .pe.  jatijaramaranasamsaro
natthi  tassa  punabbhavoti  evampi  bhagava  asinoti  eko
tamanudasino.
   [596] Jutima so pabhankaroti jutimati jutima [1]- pandito
pannava buddhima nani vibhavi medhavi . Pabhankaroti [2]- alokakaro
obhasakaro  dipankaro  [3]- ujjotakaro pajjotakaroti jutima so
pabhankaro.
   [597]   Gotamo   bhuripannanoti  gotamo  bhuripannano
nanapannano    pannadhajo    pannaketu    pannadhipateyyo
vicayabahulo  pavicayabahulo  okkhayanabahulo samokkhayanadhammo vibhutavihari
taccarito  tabbahulo  taggaruko  tanninno  tappono  tappabbharo
tadadhimutto tadadhipateyyo 4-.
     Dhajo rathassa pannanam      dhumo 5- pannanamaggino
     raja ratthassa pannanam    bhatta pannanamitthiyati.
Evameva   gotamo   bhuripannano   nanapannano   pannadhajo
@Footnote: 1 Ma. matima. 2 Ma. pabhankaro. 3 Ma. padipakaro. 4 Ma. tadadhipateyyo.
@evamuparipi. 5 Ma. dhumo.
Pannaketu  pannadhipateyyo  vicayabahulo  pavicayabahulo okkhayanabahulo
samokkhayanadhammo  vibhutavihari  taccarito tabbahulo taggaruko tanninno
tappono   tappabbharo   tadadhimutto  tadadhipateyyoti  gotamo
bhuripannano.
   [598] Gotamo bhurimedhasoti bhuri vuccati pathavi. [1]- Pathavisamaya
vipulaya  vitthataya  pannaya  samannagato  . medha vuccati panna
ya  panna  pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo sammaditthi .
Bhagava  imaya  medhaya  pannaya  upeto  samupeto  upagato
samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato  tasma  buddho
bhurimedhasoti 2- gotamo bhurimedhaso. Tenaha pingiyatthero
     eko tamanudasino        jutima so pabhankaro
     gotamo bhuripannano     gotamo bhurimedhasoti.
   [599] Yo me dhammamadesesi    sanditthikamakalikam
       tanhakkhayamanitikam      yassa natthi upama kvaci.
   [600] Yo me dhammamadesesiti yoti yo so bhagava sayambhu
anacariyako  pubbe  ananussutesu  dhammesu samam saccani abhisambujjhi
tattha   ca   sabbannutam  patto  balesu  ca  vasibhavam  .
Dhammamadesesiti  dhammanti  adikalyanam  majjhekalyanam pariyosanakalyanam
sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam   parisuddham   brahmacariyam
satipatthane  .pe. ariyam atthangikam maggam nibbananca nibbanagamininca
@Footnote: 1 Ma. bhagava taya. evamidisesu thanesu. 2 Ma. sumedhasoti.
Patipadam   acikkhi   desesi   pannapesi   patthapesi   vivari
vibhaji uttanimakasi pakasesiti yo me dhammamadesesi.
   [601]  Sanditthikamakalikanti  sanditthikam  akalikam  ehipassikam
opanayikam  1-  paccattam veditabbam vinnuhiti evam sanditthikamakalikam .
Athava  yo  dittheva  dhamme  ariyam atthangikam maggam bhaveti tassa
maggassa  anantara  samanantara  adhigacchateva  phalam  vindati patilabhatiti
evampi  sanditthikamakalikam  .  yatha  manussa  kalikam  dhanam datva
anantara  na  labhanti  kalam  agamenti  nevayam  dhammo . yo
dittheva  dhamme  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  tassa  maggassa
anantara  samanantara  adhigacchateva  phalam  vindati patilabhati na parattha
na paraloke evam akalikanti sanditthikamakalikam.
   [602]  Tanhakkhayamanitikanti  tanhati  rupatanha  saddatanha
gandhatanha   rasatanha   photthabbatanha   dhammatanha   .
Tanhakkhayanti  tanhakkhayam  ragakkhayam  dosakkhayam  mohakkhayam  gatikkhayam
upapattikkhayam  patisandhikkhayam  bhavakkhayam  samsarakkhayam  vattakkhayam  .
Anitikanti  iti  vuccanti  kilesa ca khandha ca abhisankhara ca .
Itippahanam   itivupasamo   itipatinissaggo  itipatippassaddhi  amatam
nibbananti tanhakkhayamanitikam.
   [603]  Yassa  natthi  upama  kvaciti yassati nibbanassa .
Natthi  upamati  upama  natthi  upanidha natthi sadisam natthi patibhago
@Footnote: 1 Ma. opaneyyikam. evamuparipi.
Natthi  [1]-  na samvijjati nupalabbhati . kvaciti kvaci kimhici katthaci
ajjhattam  va  bahiddha  va  ajjhattabahiddha  vati  yassa  natthi
upama kvaci. Tenaha pingiyatthero
       yo me dhammamadesesi       sanditthikamakalikam
       tanhakkhayamanitikam         yassa natthi upama kvaciti.
   [604] Kinnu tamha vippavasasi 2-   muhuttamapi pingiya
       gotama bhuripannana     gotama bhurimedhasa.
   [605]  Kinnu  tamha vippavasasiti kinnu tamha 3- buddhamha
vippavasasi apesi apagacchasi 4- vina hositi kinnu tamha vippavasasi.
   [606] Muhuttamapi pingiyati muhuttampi khanampi layampi vassampi 5-
atthampiti  muhuttamapi  .  pingiyati  bavari  tam  nattaram  namena
alapati.
   [607] Gotama bhuripannanati gotama bhuripannana nanapannana
pannadhaja   pannaketumha   pannadhipateyyamha   vicayabahula
pavicayabahula   okkhayanabahula   samokkhayanadhamma  vibhutaviharimha
taccarita  tabbahula  taggaruka  tanninna  tappona  tappabbhara
tadadhimutta tadadhipateyyamhati gotama bhuripannana.
   [608]  Gotama  bhurimedhasati  bhuri  vuccati pathavi . bhagava
@Footnote: 1 Ma. na sati. evamuparipi. 2 Ma. vippavasi. evamuparipi. 3 Ma. ayam patho
@natthi. 4 Ma. apagacchi. 5 Ma. vayampi addhampiti. evamuparipi.
Imaya 1- pathavisamaya vipulaya vitthataya pannaya samannagato.
   {608.1} Medha vuccati panna ya panna pajanana .pe. Amoho
dhammavicayo  sammaditthi  .  bhagava imaya medhaya pannaya upeto
samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato
tasma  buddho  bhurimedhasoti  gotama  bhurimedhasa  . tenaha so
bavari 2- brahmano
        kinnu tamha vippavasasi     muhuttamapi pingiya
       gotama bhuripannana     gotama bhurimedhasati.
   [609] Yo te dhammamadesesi       sanditthikamakalikam
       tanhakkhayamanitikam         yassa natthi upama kvaci.
   [610] Yo te dhammamadesesiti yoti yo so bhagava .pe.
Tattha  ca  sabbannutam  patto  balesu ca vasibhavam . dhammamadesesiti
dhammanti   adikalyanam   .pe.   nibbanagamininca   patipadam
acikkhi  desesi  pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji  uttanimakasi
pakasesiti yo te dhammamadesesi.
   [611]  Sanditthikamakalikanti  sanditthikam  akalikam  ehipassikam
opanayikam  paccattam  veditabbam  vinnuhiti  evam  sanditthikamakalikam .
Athava  yo  dittheva  dhamme  ariyam atthangikam maggam bhaveti tassa
maggassa  anantara  samanantara  adhigacchateva  phalam  vindati patilabhatiti
evampi  sanditthikamakalikam  .  [3]-  yatha  manussa  kalikam dhanam
@Footnote: 1 Ma. taya. 2 Ma. ayam patho natthi. evamuparipi. 3 Ma. akalikanti.
Datva  anantara  na  labhanti  kalam agamenti nevayam dhammo .
Yo  dittheva  dhamme  ariyam atthangikam maggam bhaveti tassa maggassa
anantara  samanantara  adhigacchateva  phalam  vindati patilabhati na parattha
na paraloke evam akalikanti sanditthikamakalikam.
   [612]  Tanhakkhayamanitikanti  tanhati  rupatanha  saddatanha
gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha  .  tanhakkhayanti
tanhakkhayam  ragakkhayam  dosakkhayam  mohakkhayam  gatikkhayam  upapattikkhayam
patisandhikkhayam   bhavakkhayam   samsarakkhayam  vattakkhayam  .  anitikanti
iti  vuccanti  kilesa ca khandha ca abhisankhara ca . itippahanam
itivupasamo   itipatinissaggo   itipatippassaddhi  amatam  nibbananti
tanhakkhayamanitikam.
   [613]  Yassa  natthi  upama  kvaciti yassati nibbanassa .
Natthi  upamati  upama  natthi  upanidha natthi sadisam natthi patibhago
natthi  na  samvijjati  nupalabbhatiti  natthi  upama  .  kvaciti  kvaci
kimhici  katthaci  ajjhattam  va  bahiddha  va  ajjhattabahiddha vati
yassa natthi upama kvaci. Tenaha so bavari brahmano
       yo te dhammamadesesi     sanditthikamakalikam
       tanhakkhayamanitikam       yassa natthi upama kvaciti.
   [614] Naham tamha vippavasami  muhuttamapi brahmana
       gotama bhuripannana   gotama bhurimedhasa.
   [615]  Naham  tamha vippavasamiti aham 1- tamha buddhamha
na 2- vippavasami na 2- apemi na 2- apagacchami na 2- vina homiti naham
tamha vippavasami.
   [616]  Muhuttamapi  brahmanati  muhuttampi  khanampi  layampi
vassampi  atthampiti  muhuttamapi  .  brahmanati  garavena  matulam
alapati.
   [617]   Gotama   bhuripannanati  gotama  bhuripannana
nanapannana   pannadhaja   pannaketumha   pannadhipateyyamha
vicayabahula   pavicayabahula   okkhayanabahula   samokkhayanadhamma
vibhutaviharimha  taccarita  tabbahula  taggaruka  tanninna  tappona
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyyamhati gotama bhuripannana.
   [618]  Gotama  bhurimedhasati  bhuri  vuccati pathavi . bhagava
imaya  pathavisamaya  vipulaya  vitthataya  pannaya  samannagato .
Medha  vuccati  panna  ya  panna  pajanana  .pe.  amoho
dhammavicayo  sammaditthi  .  bhagava imaya medhaya pannaya upeto
samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato
tasma buddho bhurimedhasoti gotama bhurimedhasa. Tenaha pingiyatthero
        naham tamha vippavasami    muhuttamapi brahmana
       gotama bhuripannana     gotama bhurimedhasati.
   [619] Yo me dhammamadesesi       sanditthikamakalikam
@Footnote: 1 Ma. naham. 2 Ma. nasaddo natthi.
       Tanhakkhayamanitikam         yassa natthi upama kvaci.
   [620]  Yo  me  dhammamadesesiti  yoti  yo  so bhagava
sayambhu  anacariyako  pubbe  ananussutesu  dhammesu  samam  saccani
abhisambujjhi  tattha  ca  sabbannutam  patto  balesu  ca  vasibhavam .
Dhammamadesesiti  dhammanti  adikalyanam  majjhekalyanam pariyosanakalyanam
sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam   parisuddham   brahmacariyam
cattaro  satipatthane  cattaro  sammappadhane cattaro iddhipade
pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhange  ariyam  atthangikam
maggam  nibbananca  nibbanagamininca  patipadam  acikkhi  desesi
pannapesi  patthapesi  vivari  vibhaji  uttanimakasi  pakasesiti  yo
me dhammamadesesi.
   [621]  Sanditthikamakalikanti  sanditthikam  akalikam  ehipassikam
opanayikam  paccattam  veditabbam  vinnuhiti  evam  sanditthikamakalikam .
Athava yo dittheva dhamme ariyam atthangikam maggam bhaveti tassa maggassa
anantara  samanantara  adhigacchateva  phalam  vindati  patilabhatiti evampi
sanditthikamakalikam  .  yatha manussa kalikam dhanam datva anantara na
labhanti kalam agamenti nevayam dhammo . yo dittheva dhamme ariyam
atthangikam  maggam  bhaveti  tassa  maggassa  anantara  samanantara
adhigacchateva  phalam  vindati  patilabhati  na  parattha na paraloke evam
akalikanti sanditthikamakalikam.
   [622]  Tanhakkhayamanitikanti  tanhati  rupatanha  saddatanha
gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha  .  tanhakkhayanti
tanhakkhayam  ragakkhayam  dosakkhayam  mohakkhayam  gatikkhayam  upapattikkhayam
patisandhikkhayam   bhavakkhayam   samsarakkhayam  vattakkhayam  .  anitikanti
iti  vuccanti  kilesa ca khandha ca abhisankhara ca . itippahanam
itivupasamo   itipatinissaggo   itipatippassaddhi  amatam  nibbananti
tanhakkhayamanitikam.
   [623]  Yassa  natthi  upama  kvaciti yassati nibbanassa .
Natthi  upamati  upama  natthi  upanidha natthi sadisam natthi patibhago
natthi  na  samvijjati  nupalabbhatiti  natthi  upama  .  kavaciti  kvaci
kimhici  katthaci  ajjhattam  va  bahiddha  va  ajjhattabahiddha vati
yassa natthi upama kvaci. Tenaha pingiyatthero
        yo me dhammamadesesi     sanditthikamakalikam
        tanhakkhayamanitikam       yassa natthi upama kvaciti.
   [624] Passami nam manasa cakkhunava
           rattindivam brahmana appamatto
           namassamano vivasami 1- rattim
           teneva mannami avippavasam.
   [625]  Passami  nam  manasa  cakkhunavati  yatha  cakkhuma
puriso  alokeyya  2-  rupagatani passeyya dakkheyya olokeyya
@Footnote: 1 Si. namassamanova vasemi. Ma. vivasemi. evamuparipi. 2 Ma. aloke.
Nijjhapeyya  upaparikkheyya  evamevaham  buddham  bhagavantam  manasa
passami  dakkhami  olokemi  nijjhapayami  upaparikkhamiti  passami
nam manasa cakkhunava.
   [626]  Rattindivam  brahmana  appamattoti  rattinca  diva
ca  [1]-  manasa  bhavento  appamattoti  rattindivam  brahmana
appamatto.
   [627]  Namassamano  vivasami  rattinti namassamanoti kayena
va  namassamano vacaya va namassamano cittena va namassamano
anvatthapatipattiya   va   namassamano   dhammanudhammapatipattiya
va  namassamano  sakkaramano garukaramano manayamano pujayamano
rattindivam vasami 2- vitinamemiti namassamano vivasami rattim.
   [628]  Teneva  mannami  avippavasanti taya buddhanussatiya
bhavento  avippavasoti  tam  mannami  avippavutthoti  tam  mannami
janami  evam  janami  evam  ajanami  evam  vijanami evam
pativijanamiti [3]- teneva mannami avippavasam. Tenaha pingiyatthero
           passami nam manasa cakkhunava
           rattindivam brahmana appamatto
           namassamano vivasami rattim
           teneva mannami avippavasanti.
   [629] Saddha ca piti ca mano sati ca
@Footnote: 1 Ma. buddhanussatim. 2 Ma. vivasemi atinamemi atikkamemiti. 3 Ma. evam
@pativijjhamiti. evamidisesu thanesu.
           Namentime 1- gotamasasanamha
           yam yam disam vajjati 2- bhuripanno
           sa tena teneva natohamasmi.
   [630] Saddha ca piti ca mano sati cati saddhati ya ca bhagavantam
arabbha   saddha  saddahana  okappana  abhippasado  saddha
saddhindriyam saddhabalam . pititi ya ca bhagavantam arabbha piti pamujjam 3-
modana  pamodana  vitti  odagyam  attamanata  atippasadanata
cittassa  . manoti yanca bhagavantam arabbha cittam mano manasam hadayam
pandaram   mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam  vinnanakkhandho
tajja  manovinnanadhatu  .  satiti  ya  ca bhagavantam arabbha sati
anussati .pe. Sammasatiti saddha ca piti ca mano sati ca.
   [631]  Namentime  gotamasasanamhati ime cattaro dhamma
gotamasasana  buddhasasana  jinasasana  tathagatasasana arahantasasana
namenti   nagacchanti  4-  na  vijahanti  na  vinasentiti
namentime gotamasasanamha.
   [632] Yam yam disam vajjati bhuripannoti yam yam disanti puratthimam va
disam pacchimam va disam dakkhinam va disam uttaram va disam vajati gacchati
kamati   atikkamati   .   bhuripannoti   bhuripanno   mahapanno
tikkhapanno     puthupanno     hasapanno     javanapanno
@Footnote: 1 Ma. napentime. evamuparipi. 2 Ma. vajati. evamuparipi. 3 Ma. sabbattha
@pamojjam. 4 Ma. na gacchanti.
Nibbedhikapannoti [1]- yam yam disam vajjati bhuripanno.
   [633]  Sa  tena  teneva  natohamasmiti  so yena buddho
tena  teneva  nato  tanninno  tappono  tappabbharo tadadhimutto
tadadhipateyyoti  sa  tena  teneva  natohamasmi  .  tenaha
pingiyatthero
           saddha ca piti ca mano sati ca
           namentime gotamasasanamha
           yam yam disam vajjati bhuripanno
           sa tena teneva natohamasmiti.
   [634] Jinnassa me dubbalathamakassa
           teneva kayo na paleti tattha
           sankappayantaya vajami niccam
           mano hi me brahmana tena yutto.
   [635]  Jinnassa  me  dubbalathamakassati  jinnassati  2-
jinnassa   vuddhassa   mahallakassa  addhagatassa  vayoanuppattassati
jinnassa  2-  .  dubbalathamakassati  dubbalathamakassa  appathamakassa
parittathamakassati jinnassa me dubbalathamakassa.
   [636] Teneva kayo na paleti tatthati kayo yena buddho
tena na paleti na vajati na gacchati nabhikkamatiti 3- teneva kayo
na paleti tattha.
@Footnote: 1 Ma. bhuri vuccati pathavi. bhagava taya pathavisamaya pannaya vipulaya vitthataya
@samannagatoti. 2 Ma. idam pathadvayam natthi. 3 Ma. natikkamatiti. evamuparipi.
   [637]  Sankappayantaya  vajami  niccanti  sankappagamanena
vitakkagamanena   nanagamanena  pannagamanena  buddhigamanena  vajami
gacchami abhikkamamiti sankappayantaya vajami niccam.
   [638] Mano hi me brahmana tena yuttoti manoti yam cittam
mano  manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam
vinnanakkhandho   tajja   manovinnanadhatu   .   brahmana
tena yuttoti mano mama 1- yena buddho tena yutto [2]- samyuttoti
mano hi me brahmana tena yutto. Tenaha pingiyatthero
           jinnassa me dubbalathamakassa
           teneva kayo na paleti tattha
           sankappayantaya vajami niccam
           mano hi me brahmana tena yuttoti.
   [639] Panke sayano pariphandamano
           dipa dipam upallavim
           athaddasasim sambuddham
           oghatinnamanasavam.
   [640]  Panke  sayano  pariphandamanoti  panke  sayanoti
kamapanke  kamakaddame  kamakilese  kamabalise  kamaparilahe
kamapalibodhe semano avasemano 3- parisemanoti panke sayano.
Pariphandamanoti    tanhaphandanaya   phandamano   ditthiphandanaya
@Footnote: 1 ayam patho natthi. 2 Ma. payutto. 3 Ma. sayamano vasamano avasamano
@parivasamanoti.
Phandamano  kilesaphandanaya  phandamano  payogaphandanaya  phandamano
vipakaphandanaya phandamano duccaritaphandanaya 1- phandamano ratto ragena
phandamano  duttho  dosena  phandamano  mulho mohena phandamano
vinibandho  manena  phandamano  paramattho  ditthiya  phandamano
vikkhepagato  uddhaccena phandamano anitthangato vicikicchaya phandamano
thamagato  anusayehi  phandamano  labhena  phandamano  alabhena
phandamano  yasena  phandamano  ayasena  phandamano  nindaya
phandamano  pasamsaya phandamano sukhena phandamano dukkhena phandamano
jatiya  phandamano  jaraya phandamano byadhina phandamano maranena
phandamano sokaparidevadukkhadomanassupayasehi
   {640.1} phandamano nerayikena dukkhena phandamano tiracchanayonikena
dukkhena  phandamano pittivisayikena dukkhena phandamano manusakena 2-
dukkhena  gabbhokkantimulakena  dukkhena  gabbhatthitimulakena  dukkhena
gabbhavutthanamulakena  dukkhena  jatassupanibandhakena  dukkhena  jatassa
paradheyyakena  dukkhena  attupakkamena  dukkhena parupakkamena dukkhena
dukkhadukkhena  sankharadukkhena  viparinamadukkhena  cakkhurogena  dukkhena
sotarogena dukkhena ghanarogena dukkhena jivharogena dukkhena kayarogena
dukkhena  sisarogena dukkhena kannarogena dukkhena mukharogena dukkhena
dantarogena dukkhena kasena sasena pinasena dahena jarena kucchirogena
mucchaya pakkhandikaya sulaya visucikaya kutthena gandena kilasena sosena
@Footnote: 1 Ma. manoduccaritaphandanaya. 2 Ma. manusikena.
Apamarena  dadduya  kanduya  kacchuya rakhasaya vitacchikaya lohitena
pittena  madhumehena  amsaya pilakaya bhagandalaya 1- pittasamutthanehi
abadhehi  semhasamutthanehi  abadhehi  vatasamutthanehi abadhehi
sannipatikehi  abadhehi  utuparinamajehi  abadhehi visamapariharajehi
abadhehi  opakkamikehi  abadhehi  kammavipakajehi  abadhehi
sitena  unhena  jighacchaya  pipasaya  uccarena  passavena
damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi   matumaranena  dukkhena  pitumaranena
dukkhena bhatumaranena 2- dukkhena bhaginimaranena dukkhena 2- puttamaranena
dukkhena  dhitumaranena  dukkhena  natibyasanena  dukkhena  bhogabyasanena
dukkhena  rogabyasanena  dukkhena  silabyasanena  dukkhena ditthibyasanena
dukkhena  phandamano  pariphandamano  pavedhamano  sampavedhamanoti
panke sayano pariphandamano.
   [641] Dipa dipam upallavinti sattharato sattharam dhammakkhanato
dhammakkhanam ganato ganam ditthiya ditthim patipadato 3- patipadam maggato
maggam [4]- upallavim samupallavinti dipa dipam upallavim.
   [642]  Athaddasasim  sambuddhanti  athati  padasandhi  .pe.
Padanupubbakametam  athati  .  addasasinti  addasam  addakkhim  apassim
pativijjhim  .  sambuddhanti  yo  so bhagava .pe. sacchika pannatti
yadidam buddhoti athaddasasim sambuddham.
   [643]  Oghatinnanti  bhagava  kamogham  tinno bhavogham tinno
@Footnote: 1 Ma. bhagandalena. 2 Ma. ime patha natthi. 3 Ma. patipadaya. 4 Ma. pallavim.
Ditthogham  tinno  avijjogham  tinno  [1]-  uttinno  nittinno
atikkanto  samatikkanto  vitivatto so vutthavaso cinnacarano .pe.
Jatijaramaranasamsaro   natthi  tassa  punabbhavoti  oghatinnam  .
Anasavanti  cattaro  asava  kamasavo  bhavasavo  ditthavaso
avijjasavo  .  te  asava buddhassa bhagavato pahina ucchinnamula
talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  tasma buddho
anasavoti oghatinnamanasavam. Tenaha pingiyatthero
           panke sayano pariphandamano
           dipa dipam upallavim
           athaddasasim sambuddham
           oghatinnamanasavanti.
   [644] Yatha ahu vakkali muttasaddho
           bhadravudho alavigotamo ca
           evameva tvampi pamuncassu saddham
           gamissasi (tvam) pingiya maccudheyyassa param.
   [645]  Yatha ahu vakkali muttasaddho bhadravudho alavigotamo
cati  yatha  vakkali  muttasaddho  2-  saddhagaruko saddhapubbangamo
saddhadhimutto  saddhadhipateyyo arahattappatto yatha bhadravudho [3]-
muttasaddho   4-   saddhagaruko  saddhapubbangamo  saddhadhimutto
saddhadhipateyyo arahattappatto yatha alavigotamo [3]- muttasaddho 4-
@Footnote: 1 Ma. sabbasamsarapatham tinno. 2 Ma. vakkalitthero saddho. 3 Ma. thero.
@4 Ma. saddho.
Saddhagaruko   saddhapubbangamo   saddhadhimutto   saddhadhipateyyo
arahattappattoti   yatha  ahu  vakkali  muttasaddho  bhadravudho
alavigotamo ca.
   [646] Evameva tvampi pamuncassu saddhanti evameva tvam saddham
muncassu  pamuncassu  sampamuncassu  adhimuncassu  okappehi  sabbe
sankhara  aniccati .pe. yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti
saddham  muncassu  pamuncassu  sampamuncassu  adhimuncassu  okappehiti
evameva tvampi pamuncassu saddham.
   [647] Gamissasi (tvam) pingiya maccudheyyassa paranti maccudheyya 1-
vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. Maccudheyyassa param vuccati
amatam  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  .  gamissasi (tvam) pingiya
maccudheyyassa  paranti  tvam param gamissasi [2]- adhigamissasi [2]-
phusissasi  [2]-  sacchikarissasiti  gamissasi (tvam) pingiya maccudheyyassa
param. Tenaha bhagava
        yatha ahu vakkali muttasaddho
        bhadravudho alavigotamo ca
        evameva tvampi pamuncassu saddham
        gamissasi (tvam) pingiya maccudheyyassa paranti.
   [648] Esa bhiyyo pasidami     sutvana munino vaco
@Footnote: 1 Ma. maccudheyyam. 2 Ma. param.
         Vivatacchado sambuddho     akhilo patibhanava 1-.
   [649]  Esa  bhiyyo pasidamiti esa bhiyyo pasidami [2]-
saddahami [2]- adhimuccami [2]- okappemi sabbe sankhara aniccati
.pe.  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti bhiyyo pasidami
saddahami adhimuccami okappemiti esa bhiyyo pasidami.
   [650]  Sutvana  munino  vacoti  muniti  monam vuccati nanam
ya  panna  pajanana  .pe. sangajalamaticca so muni . sutvana
munino  vacoti  tuyham  vacanam byapatham desanam anusandhim sutva sunitva
uggahetva upadharayitva upalakkhayitvati sutvana munino vaco.
   [651]  Vivatacchado  sambuddhoti  chadananti  panca  chadanani
tanhachadanam  ditthichadanam  kilesachadanam  duccaritachadanam  avijjachadanam .
Tani  chadanani  buddhassa  bhagavato  vivatani viddhamsitani samugghatitani
pahinani  samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani  abhabbuppattikani
nanaggina  daddhani  tasma buddho vivatacchado . buddhoti yo so
bhagava .pe. Sacchika pannatti yadidam buddhoti vivatacchado sambuddho.
   [652] Akhilo patibhanavati akhiloti rago khilo doso khilo moho
khilo kodho khilo upanaho khilo .pe. Sabbakusalabhisankhara khila.
Te  khila  buddhassa  bhagavato  pahina  ucchinnamula  talavatthukata
anabhavangata ayatim anuppadadhamma
@Footnote: 1 Ma. patibhanava. evamuparipi. 2 Ma. bhiyyo bhiyyo. evamidisesu thanesu.
Tasma  buddho  akhilo  .  patibhanavati  tayo  patibhanavanto
pariyattipatibhanava ca paripucchapatibhanava ca adhigamapatibhanava ca.
   {652.1}  Katamo  pariyattipatibhanava . idhekaccassa buddhavacanam
pariyaputam 1- hoti suttam geyyam veyyakaranam gatha udanam itivuttakam
jatakam  abbhutadhammam  vedallam  tassa  pariyattim  nissaya patibhati ayam
pariyattipatibhanava.
   {652.2}  Katamo paripucchapatibhanava. Idhekacco paripucchita hoti
atthe ca naye ca lakkhane ca karane ca thanathane ca tassa paripuccham
nissaya patibhati ayam paripucchapatibhanava.
   {652.3} Katamo adhigamapatibhanava . idhekaccassa adhigata honti
cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana cattaro iddhipada
pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko
maggo  cattaro  ariyamagga  cattari  samannaphalani  catasso
patisambhidayo  cha  abhinnayo  tassa  attho  nato dhammo nato
nirutti  nata  atthe  nate  attho  patibhati  dhamme  nate
dhammo  patibhati  niruttiya  nataya  nirutti  patibhati  imesu
tisu  nanam  patibhanapatisambhida  .  bhagava  imaya  patisambhidaya
upeto  samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno
samannagato  tasma  buddho  patibhanava  .  yassa  pariyatti natthi
paripuccha  natthi  adhigamo  natthi  kim  tassa  patibhayissatiti  akhilo
@Footnote: 1 Ma. pariyaputam. evamuparipi.
Patibhanava. Tenaha pingiyatthero
      esa bhiyyo pasidami      sutvana munino vaco
      vivatacchado sambuddho      akhilo patibhanavati.
   [653] Adhideve abhinnaya     sabbam vedi parovaram 1-
       panhanantakaro sattha   kankhinam patijanatam.
   [654]  Adhideve  abhinnayati  devati  tayo  deva
sammatideva ca upapattideva ca visuddhideva ca.
   {654.1} Katame sammatideva. [2]- Rajano ca rajakumara ca deviyo
ca ime sammatideva vuccanti.
   {654.2} Katame upapattideva . [3]- Catummaharajika deva
tavatimsa deva .pe. brahmakayika deva ye ca deva tatrupari 4-
ime upapattideva vuccanti.
   {654.3}  Katame visuddhideva . [5]- tathagatasavaka arahanto
khinasava ye ca paccekasambuddha ime visuddhideva vuccanti.
   {654.4} Bhagava sammatideve adhidevati abhinnaya upapattideve
adhidevati  abhinnaya  visuddhideve  adhidevati  abhinnaya  janitva
tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katvati adhideve abhinnaya.
   [655]  Sabbam  vedi parovaranti bhagava attano ca paresanca
adhidevakare  dhamme  vedi  annasi  aphusi  pativijjhi  .  katame
@Footnote: 1 Ma. paroparam. evamuparipi. 2 Ma. sammutideva vuccanti. 3 Ma. upapattideva
@vuccanti. 4 Ma. taduttari. 5 Ma. visuddhideva vuccanti tathagata.
Attano  adhidevakara  dhamma  .  sammapatipada  anulomapatipada
apaccanikapatipada   dhammanudhammapatipada   silesu   paripurikarita
indriyesu  guttadvarata  bhojane  mattannuta  jagariyanuyogo
satisampajannam  cattaro  satipatthana  .pe.  ariyo  atthangiko
maggo  ime vuccanti attano adhidevakara dhamma . katame paresam
adhidevakara  dhamma  .  sammapatipada  .pe.  ariyo  atthangiko
maggo  ime  vuccanti  paresam adhidevakara dhamma . evam bhagava
attano  ca  paresanca  adhidevakare  dhamme  vedi  annasi aphusi
pativijjhiti sabbam vedi parovaram.
   [656]  Panhanantakaro  satthati  bhagava  parayanikapanhanam
antakaro  pariyantakaro  paricchedakaro  parivatumakaro  parisapanhanam 1-
antakaro  pariyantakaro  paricchedakaro  parivatumakaro pingiyapanhanam 2-
antakaro  pariyantakaro  paricchedakaro  parivatumakaro  2- sakkapanhanam
amanussapanhanam  3-  bhikkhupanhanam  bhikkhunipanhanam  upasakapanhanam
upasikapanhanam   rajapanhanam   khattiyapanhanam   brahmanapanhanam
vessapanhanam  suddapanhanam [4]- brahmapanhanam antakaro pariyantakaro
paricchedakaro  parivatumakaroti  panhanantakaro  .  satthati  bhagava
satthavaho  .  yatha  satthavaho  satthe  kantaram  tareti
corakantaram   tareti   valakantaram   tareti  dubbhikkhakantaram
tareti  nirudakakantaram  tareti  uttareti  nittareti 5- [6]-
@Footnote: 1 Ma. sabhiyapanhanam. 2 Ma. ime patha natthi. 3 Ma. suyamapanhanam.
@4 Ma. devapanhanam. 5 Ma. sabbattha nitthareti. 6 Ma. patareti. evamidisesu
@thanesu.
Khemantabhumim  sampapeti  evameva  bhagava satthavaho satte kantaram
tareti jatijarabyadhimaranasokaparidevadukkhadomanassupayasakantaram
tareti  ragakantaram  tareti  dosamohamanaditthikilesaduccaritakantaram
tareti  ragagahanam  tareti  dosagahanam  tareti  mohagahanam tareti
ditthikilesaduccaritagahanam  tareti  uttareti  nittareti  khemantabhumim
amatam nibbanam sampapetiti evam bhagava satthavaho . athava bhagava
neta  vineta  anuneta  sannapeta  1- nijjhapeta pekkhata
pasadetati evampi bhagava satthavaho . athava bhagava anuppannassa
maggassa  uppadeta  asanjatassa  maggassa  sanjaneta anakkhatassa
maggassa  akkhata  maggannu  maggavidu  maggakovido  magganuga  ca
pana  etarahi  savaka viharanti paccha samannagatati evampi bhagava
satthavahoti panhanantakaro sattha.
   [657]  Kankhinam  patijanatanti  sakankha  agantva  nikkankha
sampajjanti  salekha 2- agantva nillekha sampajjanti sadvelhaka
agantva   nidvelhaka   sampajjanti  savecikiccha  agantva
nibbecikiccha 3- sampajjanti saraga agantva vitaraga sampajjanti
sadosa  agantva  vitadosa  sampajjanti  samoha  agantva
vitamoha  sampajjanti  sakilesa  agantva  nikkilesa sampajjantiti
kankhinam patijanatam. Tenaha pingiyatthero
@Footnote: 1 Ma. pannapeta. 2 Ma. sallekha. 3 Ma. nibbicikiccha.
     Adhideve abhinnaya        sabbam vedi parovaram
     panhanantakaro sattha     kankhinam patijanatanti.
   [658] Asamhiram 1- asankuppam    yassa natthi upama kvaci
        addha gamissami na mettha kankha
        evam mam dharehi adhimuttacittam.
   [659]  Asamhiram  asankuppanti  asamhiram  vuccati  amatam nibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho  nibbanam  .  asamhiranti  ragena dosena mohena kodhena
upanahena  makkhena  palasena  issaya  macchariyena  mayaya
satheyyena  thambhena sarambhena manena atimanena madena pamadena
sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbaparilahehi  [2]-  sabbasantapehi
sabbakusalabhisankharehi asamhariyam [3]- niccam dhuvam sassatam aviparinamadhammanti
asamhiram  .  asankuppanti  asankuppam  vuccati  amatam  nibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho nibbanam . yassa 4- uppado pannayati vayo natthi [5]-
tassa  annadatthu  6-  pannayati  nibbanam  niccam  dhuvam  sassatam
aviparinamadhammanti asamhiram asankuppam.
   [660]  Yassa  natthi  upama  kvaciti yassati nibbanassa .
Natthi  upamati  upama  natthi  upanidha natthi sadisam natthi patibhago
natthi  na  samvijjati  nupalabbhatiti  natthi upama 7- . kvaciti kvaci
@Footnote: 1 Ma. asamhiram. evamuparipi. 2 Ma. sabbasavehi sabbadarathehi. 3 Ma. nibbanam.
@4 Ma. nibbanassa .... 5 Ma. na. 6 Ma. annathattam. 7 Ma. ime dve
@patha natthi.
Kimhici  katthaci  ajjhattam  va  bahiddha  va  ajjhattabahiddha vati
yassa natthi upama kvaci.
   [661] Addha gamissami na mettha kankhati [1]- addha 2-
gamissamiti addha 2- gamissami adhigamissami phusayissami sacchikarissamiti
addha gamissami . na mettha kankhati ettha 3- nibbane kankha
natthi  vicikiccha  natthi  dvelhakam  natthi  samsayo natthi na samvijjati
nupalabbhati   pahino   samucchinano   vupasanto   patippassaddho
abhabbuppattiko   nanaggina   daddhoti  addha  gamissami  na
mettha kankha.
   [662]  Evam  mam dharehi adhimuttacittanti evam mam dharehiti
evam  mam  upalakkhehi  .  adhimuttacittanti  nibbananinnam nibbanaponam
nibbanapabbharam nibbanadhimuttanti evam mam dharehi adhimuttacittam 4-.
Tenaha pingiyatthero
     asamhiram asankuppam      yassa natthi upama kvaci
        addha gamissami na mettha kankha
        evam mam dharehi adhimuttacittanti.
             [5]-
         Parayanavaggo nitthito 6-.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. addhati ekamsavacanam nissamsayavacanam nikkankhavacanam advejjhavacanam advelhakavacanam
@niyogavacanam avipannakavacanam aviraddhavacanam avatthapanavacanametam addhati. 2 Ma. ayam
@patho natthi. 3 Ma. etthati. 4 Ma. adhimuttacittanti. 5 Ma.
@parayananugitigathaniddeso attharasamo. 6 Ma. samatto.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 268-316. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5552&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5552&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=532&items=131              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=532              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2090              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2090              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]