ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

        Tissametteyyamāṇavakapañhāniddeso
   [100] Kodha santusito loke (iccāyasmā tissametteyyo)
           kassa no santi iñjitā
           ko ubhantamabhiññāya
           majjhe mantā na limpati 1-
           kaṃ brūsi mahāpurisoti
          ko idha sibbanimaccagāti 2-.
   [101]  Kodha  santusito  loketi [3]- santuṭṭho attamano
paripuṇṇasaṅkappoti   kodha  santusito  loke  .  iccāyasmā
tissametteyyoti   iccāti   padasandhi   padasaṃsaggo  padapāripūri
akkharasamavāyo    byañjanasiliṭṭhatā    padānupubbakametaṃ   4-
iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ garuvacanaṃ sagāravasappatissādhivacanametaṃ
āyasmāti  .  tissāti  5-  tassa  brāhmaṇassa  nāmaṃ  saṅkhā
samaññā  paññatti  vohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti
byañjanaṃ  abhilāpo  .  metteyyāti  6-  tassa  brāhmaṇassa
gottaṃ   saṅkhā   samaññā  paññatti  vohāroti  iccāyasmā
tissametteyyo.
   [102]  Kassa  no  santi  iñjitāti  taṇhiñjitaṃ  diṭṭhiñjitaṃ
māniñjitaṃ  kilesiñjitaṃ  kammiñjitaṃ  kassime  iñjitā  natthi  na
santi  na  saṃvijjanti  nūpalabbhanti  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā
@Footnote: 1 na. lippati. 2 Ma. sabbinimaccagā. evamuparipi. 3 tuṭṭho. 4 Ma.
@padānupubbatāmetaṃ. evamuparipi. 5 Ma. tissoti. 6 metteyyoti.
Paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhāti  kassa  no
santi iñjitā.
   [103]  Ko  ubhantamabhiññāyāti  ko  ubho ante abhiññāya
jānitvā  tulayitvā  tirayitvā  1- vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti ko
ubhantamabhiññāya.
   [104]  Majjhe  mantā  nalimpatīti [1]- alitto anupalitto
nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā
viharatīti majjhe mantā na limpati.
   [105] Kaṃ brūsi mahāpurisoti mahāpuriso aggapuriso seṭṭhapuriso
viseṭṭhapuriso  pāmokkhapuriso  uttamapuriso  [3]-  pavarapurisoti  kaṃ
brūsi kaṃ kathesi kaṃ maññesi kaṃ bhaṇasi kaṃ passasi kaṃ vohāresīti 4-
kaṃ brūsi mahāpurisoti.
   [106] Ko idha sibbanimaccagāti ko sibbaniṃ 5- taṇhaṃ accagā
upaccagā atikkanto samatikkanto vītivattoti ko idha sibbanimaccagā.
Tenāha so brāhmaṇo
        kodha santusito loke (accāyasmā tissametteyyo)
        kassa no santi iñjitā
        ko ubhantamabhiññāya
        majjhe mantā na limpati
        kaṃ brūsi mahāpurisoti
@Footnote: 1 Ma. tīrayitvā. evamuparipi. 2 Ma. majjhe mantāya nalippati. 3 Ma. padhānapuriso.
@4 Ma. voharasīti. 5 Ma. sibbiniṃ. evamuparipi.
           Ko idha sibbanimaccagāti.
   [107] Kāmesu brahmacariyavā (metteyyāti bhagavā)
           vītataṇho sadā sato
           saṅkhāya nibbuto bhikkhu
           tassa no santi iñjitā
           so ubhantamabhiññāya
           majjhe mantā na limpati
           taṃ brūmi mahāpurisoti
           so idha sibbanimaccagāti.
   [108] Kāmesu brahmacariyavāti kāmāti uddānato dve
kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā
.pe.  ime vuccanti kilesakāmā . brahmacariyavāti 1- brahmacariyaṃ
vuccati  assaddhammasamāpattiyā  ārati  virati  paṭivirati  veraṇī
akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti velāanatikkamo . apica nippariyāyena
brahmacariyaṃ  vuccati  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  yo  iminā  ariyena
aṭṭhaṅgikena  maggena  upeto  samupeto  upāgato  samupāgato
upapanno  samupapanno  samannāgato  so  vuccati  brahmacariyavā .
Yathā  ca  dhanena  dhanavāti vuccati bhogena bhogavāti vuccati yasena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Yasavāti  vuccati  sippena  sippavāti  vuccati  sīlena  sīlavāti
vuccati  viriyena  viriyavāti  vuccati  paññāya  paññavāti  vuccati
vijjāya  vijjavāti vuccati evameva yo iminā ariyena aṭṭhaṅgikena
maggena  upeto  samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno
samupapanno  samannāgato  so  vuccati  brahmacariyavāti  kāmesu
brahmacariyavā  .  metteyyāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  gottena
ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā  paññatti
yadidaṃ bhagavāti metteyyāti bhagavā.
   [109]  Vītataṇho  sadā satoti taṇhāti rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  yassesā
taṇhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati  vītataṇho  cattataṇho  vantataṇho
muttataṇho   pahīnataṇho  paṭinissaṭṭhataṇho  vītarāgo  cattarāgo
vantarāgo   muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo  nicchāto
nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā  viharati .
Sadāti  sadā  sabbadā  sabbakālaṃ  niccakālaṃ  dhuvakālaṃ  satataṃ samitaṃ
abbokiṇṇaṃ  pokhānupokhaṃ  1-  avici  samaṅgi  sahitaṃ phusitaṃ purebhattaṃ
pacchābhattaṃ  purimayāmaṃ  majjhimayāmaṃ  pacchimayāmaṃ  kāḷe  juṇhe
vasse hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime
vayokhandhe    .   satoti   catūhi   kāraṇehi   sato
@Footnote: 1-2 Ma. poṅkhānupoṅkhaṃ udakūmikajātaṃ avīcisantatisahitaṃ phassitaṃ. evamuparipi.
Kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānānaṃ  bhāvitattā  1-  sato vedanāsu
vedanānupassanāsatipaṭṭhānānaṃ  bhāvitattā  sato citte cittānupassanā-
satipaṭṭhānānaṃ  bhāvitattā  sato  dhammesu dhammānupassanāsatipaṭṭhānānaṃ
bhāvitattā sato .pe. So vuccati satoti vītataṇho sadā sato.
   [110] Saṅkhāya nibbuto bhikkhūti saṅkhāti 2- ñāṇaṃ yā paññā
pajānanā vicayo .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi . saṅkhāyāti
saṅkhāya  jānitvā  tulayitvā  tirayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ katvā
sabbe  saṅkhārā  aniccāti  saṅkhāya  jānitvā tulayitvā tirayitvā
vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  sabbe saṅkhārā dukkhāti sabbe dhammā
anattāti  avijjāpaccayā  saṅkhārāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  saṅkhāya  jānitvā  tulayitvā  tirayitvā
vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā.
   {110.1}  Athavā  aniccato  saṅkhāya  jānitvā  tulayitvā
tirayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  dukkhato  rogato  gaṇḍato
sallato  .pe.  anissaraṇato  saṅkhāya jānitvā tulayitvā tirayitvā
vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  .  nibbutoti  rāgassa  nibbāpitattā
nibbuto  dosassa  nibbāpitattā  nibbuto  mohassa  nibbāpitattā
nibbuto  kodhassa  upānāhassa  makkhassa  paḷāsassa  issāya
macchariyassa  māyāya  sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa  mānassa
atimānassa   madassa   pamādassa   sabbakilesānaṃ  sabbaduccaritānaṃ
@Footnote: 1 Ma. ... satipaṭṭhānaṃ bhāvento. evamuparipi. 2 Ma. saṅkhā vuccati ñāṇaṃ.
Sabbadarathānaṃ  sabbapariḷāhānaṃ  sabbasantāpānaṃ  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ
nibbāpitattā  nibbuto  .  bhikkhūti sattannaṃ dhammānaṃ bhinnattā bhikkhu
.pe. Vusitavā khīṇapunabbhavo sa bhikkhūti saṅkhāya nibbuto bhikkhu.
   [111] Tassa no santi iñjitāti tassāti arahato khīṇāsavassa
iñjitā  taṇhiñjitaṃ  diṭṭhiñjitaṃ māniñjitaṃ kilesiñjitaṃ kammiñjitaṃ .
Tassime  iñjitā  natthi  na  santi na saṃvijjanti nūpalabbhanti pahīnā
samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā
daḍḍhāti tassa no santi iñjitā.
   [112]  So  ubhantamabhiññāya  majjhe  mantā  na  limpatīti
antoti  phasso  eko  anto  phassasamudayo  dutiyo  anto
phassanirodho  majjhe  atītaṃ  eko  anto  anāgataṃ dutiyo anto
paccuppannaṃ  majjhe  sukhā  vedanā  eko  anto dukkhā vedanā
dutiyo  anto  adukkhamasukhā  vedanā  majjhe  nāmaṃ eko anto
rūpaṃ  dutiyo  anto  viññāṇaṃ  majjhe  cha  ajjhattikāni āyatanāni
eko  anto  cha  bāhirāni  āyatanāni  dutiyo  anto viññāṇaṃ
majjhe  sakkāyo  eko  anto  sakkāyasamudayo  dutiyo  anto
sakkāyanirodho  majjhe  .  mantā  vuccati  paññā  yā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  lepāti
dve  lepā  taṇhālepo  ca  diṭṭhilepo  ca  .  katamo
Taṇhālepo  .  yāvatā  taṇhāsaṅkhātena  sīmakataṃ  mariyādikataṃ 1-
odhikataṃ pariyantikataṃ 2- pariggahitaṃ mamāyitaṃ idaṃ mamaṃ etaṃ mamaṃ ettakaṃ
mamaṃ  ettāvatā  mamaṃ  mama  rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
attharaṇā   pāpuraṇā   dāsīdāsā   ajeḷakā   kukkuṭasūkarā
hatthigavāssavaḷavā  khettaṃ  vatthu  hiraññaṃ  suvaṇṇaṃ gāmanigamarājadhāniyo
raṭṭhañca  janapado  ca  koso  ca  koṭṭhāgārañca  kevalampi
mahāpaṭhaviṃ   taṇhāvasena   mamāyati  yāvatā  aṭṭhasatataṇhāviparītaṃ
ayaṃ taṇhālepo. Katamo diṭṭhilepo.
   {112.1}  Vīsativatthukā  sakkāyadiṭṭhi  dasavatthukā  micchādiṭṭhi
dasavatthukā  antaggāhikā  diṭṭhi  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ
diṭṭhigahanaṃ    diṭṭhikantāro    diṭṭhivisūkāyikaṃ    diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  3- viparītaggāho
vipallāsaggāho  micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho
yāvatā  dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni ayaṃ diṭṭhilepo . so ubhantamabhiññāya
majjhe  mantā  na  limpatīti so ubho ca ante majjhañca mantāya
abhiññāya  jānitvā  tulayitvā  tirayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ
katvā  na  limpati  [4]-  nupalimpati  alitto  [5]- anupalitto
nikkhanto   nissaṭṭho   vippamutto   visaṃyutto   vimariyādikatena
cetasā viharatīti so ubhantamabhiññāya majjhe mantā na limpati.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. pariyantakataṃ. 3 Ma. pariyāsaggāho .... evamuparipi.
@4 Ma. na palippati. 5 Ma. asaṃlitto. evamuparipi.
   [113] Taṃ brūmi mahāpurisoti mahāpuriso aggapuriso seṭṭhapuriso
viseṭṭhapuriso  pāmokkhapuriso  uttamapuriso  pavarapurisoti taṃ brūmi taṃ
kathemi taṃ maññāmi taṃ bhaṇāmi taṃ passāmi taṃ vohāremi . Āyasmā
sārīputto  bhagavantaṃ  etadavoca  mahāpurisoti  1-  bhante  vuccati
kittāvatā  nu  kho  bhante  mahāpuriso  hotīti . vimuttacittattā
khvāhaṃ  sārīputta  mahāpurisoti  vadāmi  adhimuttacittattā  no
mahāpurisoti  vadāmi  kathañca  sārīputta  vimuttacitto  hoti  idha
sārīputta  bhikkhu  ajjhattaṃ  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  tassa kāye
kāyānupassino  viharato  cittaṃ  virajjati  vimuccati  anupādāya
āsavehi  vedanāsu  citte  dhammesu  dhammānupassī  viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ tassa dhammesu
dhammānupassino  viharato  cittaṃ  virajjati  vimuccati  anupādāya
āsavehi  evaṃ  kho  sārīputta  bhikkhu  vimuttacitto vimuttacittattā
khvāhaṃ   sārīputta   mahāpurisoti   vadāmi   adhimuttacittattā
no mahāpurisoti vadāmīti taṃ brūmi mahāpurisoti.
   [114]  So  idha  sibbanimaccagāti  sibbanī  vuccati  taṇhā
yo  rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . yassesā
sibbanī   taṇhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so  sibbaniṃ  taṇhaṃ  accagā
@Footnote: 1 Ma. mahāpuriso mahāpurisoti.
Upaccagā   atikkanto   samatikkanto   vītivattoti  so  idha
sibbanimaccagā. Tenāha bhagavā
        kāmesu brahmacariyavā (metteyyāti bhagavā)
        vītataṇho sadā sato
        saṅkhāya nibbuto bhikkhu
        tassa no santi iñjitā
        so ubhantamabhiññāya
        majjhe mantā na limpati
        taṃ brūmi mahāpurisoti
        so idha sibbanimaccagāti.
   [115]  Saha  gāthāpariyosānā  tena  brāhmaṇena  saddhiṃ
ekacchandā   ekappayogā   ekādhippāyā   ekavāsanavāsitā
tesaṃ   anekapāṇasahassānaṃ  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi
yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  tassa  ca brāhmaṇassa
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimucci  .  saha  arahattappattā
ajinajaṭāvākacīradaṇḍakamaṇḍalukesā  ca  massū  ca  antarahitā .
Bhaṇḍakāsāyavatthavasano    saṅghāṭipattacīvaradharo    anvatthapaṭipattiyā
pañjaliko  bhagavantaṃ  namassamāno  nisinno  hoti satthā me bhante
bhagavā sāvakohamasmīti.
       Tissametteyyamāṇavakapañhāniddeso dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 33-41. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=683              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=683              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=100&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=100              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=217              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=217              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]