ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Puṇṇakamāṇavakapañhāniddeso
   [116] Anejaṃ mūladassāviṃ (iccāyasmā puṇṇako)
           atthi pañhena āgamaṃ
           kiṃ nissitā isayo manujā
           khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ
           yaññamakappiṃsu 1- puthūdha loke
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ.
   [117]  Anejaṃ  mūladassāvinti  ejā  vuccati  taṇhā  yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . sā ejā
taṇhā  buddhassa  bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  buddho  anejo .
Ejāya  pahīnattā  anejo . bhagavā lābhepi na iñjati alābhepi
na  iñjati  yasepi  na  iñjati  ayasepi  na iñjati pasaṃsāyapi na
iñjati  nindāyapi  na  iñjati sukhepi na iñjati dukkhepi na iñjati
na  calati  na  vedhati  nappavedhatīti anejaṃ . mūladassāvinti bhagavā
mūladassāvī hetudassāvī nidānadassāvī sambhavadassāvī [2]- samuṭṭhānadassāvī
āhāradassāvī ārammaṇadassāvī paccayadassāvī samudayadassāvī.
   {117.1} Tīṇi akusalamūlāni lobho akusalamūlaṃ doso akusalamūlaṃ
moho  akusalamūlaṃ  .  vuttañhetaṃ  bhagavatā  tīṇīmāni  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. yaññamakappayiṃsu. 2 Ma. pabhavadassāvī. evamuparipi.
Nidānāni  kammānaṃ samudayāya [1]- lobho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya
doso  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya moho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya
na  bhikkhave  lobhajena kammena dosajena kammena mohajena kammena
devā  paññāyanti  manussā  paññāyanti  yā  vā  panaññāpi
kāci  sugatiyo  athakho bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena
mohajena  kammena  nirayo  paññāyati  tiracchānayoni  paññāyati
pittivisayo  paññāyati  yā  vā  panaññāpi  kāci duggatiyo niraye
tiracchānayoniyaṃ   pittivisaye  attabhāvābhinibbattiyā  imāni  tīṇi
akusalamūlānīti bhagavā jānāti passati.
   {117.2} Evampi bhagavā mūladassāvī .pe. samudayadassāvī .
Tīṇi kusalamūlāni alobho kusalamūlaṃ adoso kusalamūlaṃ amoho kusalamūlaṃ.
Vuttañhetaṃ  bhagavatā  tīṇīmāni .pe. na bhikkhave alobhajena kammena
adosajena kammena amohajena kammena nirayo paññāyati tiracchānayoni
paññāyati  pittivisayo  paññāyati  yā  vā  panaññāpi  kāci
duggatiyo  athakho  bhikkhave  alobhajena  kammena adosajena kammena
amohajena  kammena  devā  paññāyanti  manussā  paññāyanti  yā
vā panaññāpi kāci sugatiyo deve ca manusse ca attabhāvābhinibbattiyā
imāni   tīṇi   kusalamūlānīti   bhagavā  jānāti  passati  .
Evampi bhagavā mūladassāvī .pe. Samudayadassāvī.
   {117.3} Vuttañhetaṃ bhagavatā yekeci bhikkhave dhammā akusalā
akusalabhāgiyā akusalapakkhikā
@Footnote: 1 Ma. katamāni tīṇi.
Pakkhikā  sabbe te avijjāmūlakā avijjāsamosaraṇā avijjāsamugghātā
sabbe  te  samugghātaṃ gacchantīti bhagavā jānāti passati . evampi
bhagavā  mūladassāvī  .pe.  samudayadassāvī  .  vuttañhetaṃ  bhagavatā
yekeci  bhikkhave dhammā kusalā kusalabhāgiyā kusalapakkhikā sabbe te
appamādamūlakā   appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ
aggamakkhāyatīti  bhagavā jānāti passati . evampi bhagavā mūladassāvī
.pe. Samudayadassāvī.
   {117.4} Athavā bhagavā jānāti passati avijjā mūlaṃ saṅkhārānaṃ
saṅkhārā  mūlaṃ  viññāṇassa  viññāṇaṃ  mūlaṃ  nāmarūpassa nāmarūpaṃ mūlaṃ
saḷāyatanassa  saḷāyatanaṃ  mūlaṃ  phassassa phasso mūlaṃ vedanāya vedanā
mūlaṃ  taṇhāya  taṇhā  mūlaṃ  upādānassa  upādānaṃ  mūlaṃ  bhavassa
bhavo  mūlaṃ  jātiyā  jāti  mūlaṃ  jarāmaraṇassāti  bhagavā  jānāti
passati. Evampi bhagavā mūladassāvī .pe. Samudayadassāvī.
   {117.5} Vuttañhetaṃ 1- bhagavatā yekeci bhikkhave dhammā
akusalā  akusalabhāgiyā  akusalapakkhikā  sabbe  te  avijjāmūlakā
avijjāsamosaraṇā   avijjāsamugghātā   sabbe   te  samugghātaṃ
gacchantīti  2- bhagavā jānāti passati . evampi bhagavā mūladassāvī
hetudassāvī   nidānadassāvī   sambhavadassāvī   samuṭṭhānadassāvī
āhāradassāvī   ārammaṇadassāvī   paccayadassāvī   samudayadassāvīti
anejaṃ  mūladassāviṃ  .  iccāyasmā  puṇṇakoti iccāti padasandhi .
Āyasmāti piyavacanaṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. athavā bhagavā jānāti passati cakkhu mūlaṃ cakkhurogānaṃ sotaṃ mūlaṃ sotarogānaṃ
@ghānaṃ mūlaṃ ghānarogānaṃ jivhā mūlaṃ jivhārogānaṃ kāyo mūlaṃ kāyarogānaṃ mano mūlaṃ
@cetasikānaṃ dukkhānanti.
Puṇṇakoti tassa brāhmaṇassa nāmaṃ.
   [118]  Atthi  pañhena  āgamanti pañhatthikamhā 1- āgatā
pañhaṃ  pucchitukāmamhā  āgatā  pañhaṃ  sotukāmā  āgatamhāti 2-
evampi atthi pañhena āgamaṃ . athavā pañhatthikānaṃ pañhaṃ pucchitukāmānaṃ
pañhaṃ  sotukāmānaṃ  āgamaṃ  abhikkamanaṃ  upasaṅkamanaṃ  payirupāsanaṃ
atthīti  evampi  atthi  pañhena  āgamaṃ  .  athavā  pañhāgamo
tuyhaṃ  atthi  tvampi  pahu visavī alamatto mayā pucchituṃ 3- kathetuṃ
visajjetuṃ sandassetuṃ 4- bhaṇitunti 5- evampi atthi pañhena āgamaṃ.
   [119]  Kiṃnissitā  isayo  manujāti  kiṃnissitāti  kiṃ nissitā
āsitā  allīnā  upagatā  ajjhositā  adhimuttā  .  isayoti
isināmakā  yekeci  isipabbajjaṃ pabbajitā ājīvakā nigganthā jaṭilā
tāpasā. Manujāti manussā vuccantīti kiṃnissitā isayo manujā.
   [120]  Khattiyā  brāhmaṇā  devatānanti  khattiyāti yekeci
khattiyajātikā  .  brāhmaṇāti  yekeci  bhovādikā . devatānanti
ājīvakasāvakānaṃ  ājīvakā  devatā  nigganthasāvakānaṃ  nigganthā
devatā   jaṭilasāvakānaṃ   jaṭilā   devatā  paribbājakasāvakānaṃ
paribbājakā  devatā  avaruddhakasāvakānaṃ 6- avaruddhakā 7- devatā
hatthivatikānaṃ  hatthī  devatā  assavatikānaṃ assā devatā govatikānaṃ
gāvo  devatā  kukkuravatikānaṃ  kukkurā  devatā  kākavatikānaṃ
kākā  devatā  vāsudevavatikānaṃ  vāsudevo devatā baladevavatikānaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. pañhena atthiko āgatomhi pañhaṃ pucchitukāmo āgatomhi pañhaṃ sotukāmo
@āgatomhīti. 3 Ma. pucchitaṃ. 4-5 Ma. vahassetaṃ bhāranti. 6-7 Ma. aviruddha ....
Baladevo   devatā   puṇṇabhaddavatikānaṃ   puṇṇabhaddo   devatā
maṇibhaddavatikānaṃ  maṇibhaddo  devatā  aggivatikānaṃ  aggi  devatā
nāgavatikānaṃ  nāgā  devatā  supaṇṇavatikānaṃ  supaṇṇā  devatā
yakkhavatikānaṃ   yakkhā  devatā  asuravatikānaṃ  asurā  devatā
gandhabbavatikānaṃ  gandhabbā  devatā  mahārājavatikānaṃ  mahārājā
devatā  candavatikānaṃ  cando  devatā  suriyavatikānaṃ suriyo devatā
indavatikānaṃ  indo  devatā  brahmavatikānaṃ  brahmā  devatā
devavatikānaṃ  devā  devatā  disāvatikānaṃ disā devatā ye yesaṃ
dakkhiṇeyyā te tesaṃ devatāti khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ.
   [121]  Yaññamakappiṃsu  puthūdha  loketi  yañño  1-  vuccati
deyyadhammo cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ
padīpeyyaṃ  .  yaññamakappiṃsūti  yepi  yaññaṃ  esanti  gavesanti
pariyesanti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ vilepanaṃ seyyavasathaṃ padīpeyyaṃ
tepi   yaññaṃ   kappenti   .  yepi  yaññaṃ  abhisaṅkharonti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    annaṃ    pānaṃ
vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ  tepi
yaññaṃ  kappenti  .  yepi  yaññaṃ  denti  yajanti  pariccajanti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    annaṃ    pānaṃ
@Footnote: 1 Ma. yaññaṃ. evamuparipi.
Vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ  tepi
yaññaṃ  kappenti  .  puthūti yaññā vā ete puthū yaññayajakā 1-
vā  ete  puthū  dakkhiṇeyyā  vā  ete  puthū . kathaṃ yaññā
vā  ete  puthū . ete yaññā puthū 2- cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ
vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ evaṃ yaññā vā ete puthū.
   {121.1}  Kathaṃ yaññayajakā vā ete puthū . [3]- ete
yaññayajakā  puthū  khattiyā  ca brāhmaṇā ca vessā ca suddā ca
gahaṭṭhā  ca  pabbajitā  ca devā ca manussā ca evaṃ yaññayajakā
vā ete puthū. Kathaṃ dakkhiṇeyyā vā ete puthū. 4- Ete dakkhiṇeyyā
puthū  samaṇabrāhmaṇā  yācaka vaṇibbaka sāvakā 5- evaṃ dakkhiṇeyyā
vā ete puthū. Idha loketi manussaloketi yaññamakappiṃsu puthūdha loke.
   [122]  Pucchāmi  taṃ bhagavā brūhi me tanti pucchāti tisso
pucchā  adiṭṭhajotanā  pucchā  diṭṭhasaṃsandanā  pucchā  vimaticchedanā
pucchā.
   Katamā  adiṭṭhajotanā  pucchā . pakatiyā lakkhaṇaṃ añātaṃ hoti
adiṭṭhaṃ  atulitaṃ  atiritaṃ  avibhāvitaṃ  avibhūtaṃ  tassa ñāṇāya dassanāya
tulanāya  tiraṇāya  vibhāvanatthāya  vibhūtatthāya  pañhaṃ  pucchati  ayaṃ
adiṭṭhajotanā pucchā.
   {122.1} Katamā diṭṭhasaṃsandanā pucchā. Pakatiyā lakkhaṇaṃ ñātaṃ hoti
@Footnote: 1 Ma. yaññayājakā. evamuparipi. 2 Ma. bahukānaṃ ete yaññā. 3-4 Ma. bahukā.
@5 Ma. kapaṇaddhikavanibbakayācakā.
Diṭṭhaṃ  tulitaṃ  tiritaṃ  vibhāvitaṃ  vibhūtaṃ  aññehi  paṇḍitehi  saddhiṃ
saṃsandanatthāya pañhaṃ pucchati ayaṃ diṭṭhasaṃsandanā pucchā.
   Katamā vimaticchedanā pucchā . pakatiyā saṃsayaṃ pakkhanno 1- hoti
vimatiṃ pakkhanno 2- dveḷhakajāto evaṃ nu kho na nu kho kinnu kho kathaṃnu
khoti so vimaticchedanatthāya pañhaṃ pucchati ayaṃ vimaticchedanā pucchā.
Imā tisso pucchā.
   Aparāpi tisso pucchā manussapucchā amanussapucchā nimmitapucchā.
   {122.2}  Katamā  manussapucchā  .  manussā  buddhaṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  pañhaṃ  3- pucchanti bhikkhū pucchanti bhikkhuniyo pucchanti
upāsakā  pucchanti  upāsikāyo  pucchanti rājāno pucchanti khattiyā
pucchanti  brāhmaṇā  pucchanti  vessā  pucchanti  suddā  pucchanti
gahaṭṭhā pucchanti pabbajitā pucchanti ayaṃ manussapucchā.
   {122.3}  Katamā  amanussapucchā  .  amanussā buddhaṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  pañhaṃ  pucchanti  nāgā  pucchanti  supaṇṇā  pucchanti
yakkhā  pucchanti  asurā  pucchanti  gandhabbā  pucchanti mahārājāno
pucchanti  indā  pucchanti  brahmāno  pucchanti  devatāyo pucchanti
ayaṃ amanussapucchā.
   {122.4}  Katamā  nimmitapucchā . yaṃ bhagavā rūpaṃ abhinimmināti
manomayaṃ  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  ahinindriyaṃ  so  nimmito  buddhaṃ  bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā
@Footnote: 1-2 Ma. pakkhando. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Pañhaṃ   pucchati   bhagavā   visajjeti  ayaṃ  nimmitapucchā  .
Imā tisso pucchā.
   Aparāpi   tisso   pucchā   attatthapucchā   paratthapucchā
ubhayatthapucchā.
   {122.5}   Aparāpi   tisso   pucchā  diṭṭhadhammikatthapucchā
samparāyikatthapucchā paramatthapucchā.
   Aparāpi  tisso  pucchā  anavajjatthapucchā  nikkilesatthapucchā
vodānatthapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā atītapucchā anāgatapucchā paccuppannapucchā.
   Aparāpi   tisso   pucchā   ajjhattapucchā  bahiddhāpucchā
ajjhattabahiddhāpucchā.
   {122.6}  Aparāpi  tisso  pucchā  kusalapucchā  akusalapucchā
abyākatapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā khandhapucchā dhātupucchā āyatanapucchā.
   Aparāpi  tisso  pucchā  satipaṭṭhānapucchā  sammappadhānapucchā
iddhipādapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā indriyapucchā balapucchā bojjhaṅgapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā maggapucchā phalapucchā nibbānapucchā.
   {122.7} Pucchāmi tanti pucchāmi taṃ yācāmi taṃ ajjhesāmi taṃ
pasādemi  taṃ kathassu meti pucchāmi taṃ . bhagavāti gāravādhivacanametaṃ
.pe.  sacchikā  paññatti  yadidaṃ bhagavāti . brūhi me tanti brūhi
ācikkhāhi   desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi
uttānīkarohi pakāsehīti pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ . Tenāha
so brāhmaṇo
        anejaṃ mūladassāviṃ (iccāyasmā puṇṇako)
        atthī pañhena āgamaṃ
        kiṃnissitā isayo manujā
        khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ
        yaññamakappiṃsu puthūdha loke
        pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me tanti.
   [123] Yekecime isayo manujā (puṇṇakāti bhagavā)
        khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ
        yaññamakappiṃsu puthūdha loke
        āsiṃsamānā 1- puṇṇaka itthataṃ 2-
        jaraṃ sitā yaññamakappayiṃsu.
   [124]  Yekecime isayo manujāti yekecimeti sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ  pariyādāyavacanametaṃ yekecimeti .
Isayoti  isināmakā  yekeci  isipabbajjaṃ  pabbajitā  ājīvakā
@Footnote: 1 Ma. āsīsamānā. evamuparipi. 2 Ma. itthattaṃ. evamuparipi.
Nigganthā  jaṭilā  tāpasā . manujāti manussā vuccantīti yekecime
isayo  manujā  .  puṇṇakāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena
ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā  paññatti
yadidaṃ bhagavāti puṇṇakāti bhagavā.
   [125]  Khattiyā  brāhmaṇā  devatānanti  khattiyāti yekeci
khattiyajātikā  .  brāhmaṇāti  yekeci  bhovādikā . devatānanti
ājīvakasāvakānaṃ  ājīvakā  devatā  .pe.  disāvatikānaṃ  disā
devatā  ye  yesaṃ  dakkhiṇeyyā  te  tesaṃ  devatāti  khattiyā
brāhmaṇā devatānaṃ.
   [126]  Yaññamakappiṃsu puthūdha loketi yañño vuccati deyyadhammo
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ annaṃ
pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ .
Yaññamakappiṃsūti   yepi   yaññaṃ  esanti  gavesanti  pariyesanti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    annaṃ    pānaṃ
vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ tepi yaññaṃ
kappenti . puthūti yaññā vā ete puthū yaññayajakā vā ete puthū
dakkhiṇeyyā vā ete puthū . kathaṃ yaññā vā ete puthū .pe. Evaṃ
dakkhiṇeyyā vā ete puthū . idha loketi manussaloketi yaññamakappiṃsu
puthūdha loke.
   [127]   Āsiṃsamānā   puṇṇaka  itthatanti  āsiṃsamānāti
Rūpapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  saddapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  gandhapaṭilābhaṃ
āsiṃsamānā  rasapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  phoṭṭhabbapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā
puttapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  dārapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  dhanapaṭilābhaṃ
āsiṃsamānā  yasapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  issariyapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā
khattiyamahāsālakule  attabhāvapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā brāhmaṇamahāsālakule
attabhāvapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  gahapatimahāsālakule  attabhāvapaṭilābhaṃ
āsiṃsamānā   cātummahārājikesu   devesu   attabhāvapaṭilābhaṃ
āsiṃsamānā  tāvatiṃsesu  devesu  yāmesu devesu tusitesu devesu
nimmānaratīsu  devesu  paranimmitavasavattīsu  devesu  brahmakāyikesu
devesu  attabhāvapaṭilābhaṃ  āsiṃsamānā  icchamānā  sādiyamānā
patthayamānā pihayamānā abhijappamānāti āsiṃsamānā.
   {127.1}  Puṇṇaka  itthatanti  ettha  attabhāvābhinibbattiṃ
āsiṃsamānā   ettha   khattiyamahāsālakule   attabhāvābhinibbattiṃ
āsiṃsamānā   ettha   brāhmaṇamahāsālakule   attabhāvābhinibbattiṃ
āsiṃsamānā   ettha   gahapatimahāsālakule   attabhāvābhinibbattiṃ
āsiṃsamānā  ettha  cātummahārājikesu  devesu  attabhāvābhinibbattiṃ
āsiṃsamānā ettha tāvatiṃsesu devesu ettha yāmesu devesu ettha
tusitesu devesu ettha nimmānaratīsu devesu ettha paranimmitavasavattīsu
devesu ettha brahmakāyikesu devesu attabhāvābhinibbattiṃ āsiṃsamānā
icchamānā  sādiyamānā  patthayamānā  pihayamānā  abhijappamānāti
Āsiṃsamānā puṇṇaka itthataṃ.
   [128]  Jaraṃ  sitā  yaññamakappayiṃsūti  jaraṃ  sitāti jaranissitā
byādhinissitā   maraṇanissitā   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsanissitā
devate 1- jātinissitāya devate jātinissitā vā devate jaranissitāya
devate jaranissitā vā devate byādhinissitāya devate byādhinissitā
vā  devate  maraṇanissitāya  devate  maraṇanissitā  vā  devate
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsanissitāya   devate   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsanissitā  vā devate gatinissitāya devate gatinissitā
vā  devate  upapattinissitāya  devate upapattinissitā vā devate
paṭisandhinissitāya  devate  paṭisandhinissitā  vā  devate bhavanissitāya
devate bhavanissitā vā devate saṃsāranissitāya devate saṃsāranissitā
vā devate vaṭṭanissitāya devate vaṭṭanissitā vā āsitā allīnā
upagatā  ajjhositā  adhimuttāti  jaraṃ  sitā  yaññamakappayiṃsu .
Tenāha bhagavā
        yekecime isayo manujā (puṇṇakāti bhagavā)
        khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ
        yaññamakappiṃsu puthūdha loke
        āsiṃsamānā puṇṇaka itthataṃ
        jaraṃ sitā yaññamakappayiṃsūti.
   [129] Yekecime isayo manujā (iccāyasmā puṇṇako)
@Footnote: 1 Ma. yadeva te jātinissitā. tadeva te jarānissitā. yadeva te jarānissitā.
@tadeva te byādhinissitā .... evamuparipi.
        Khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ
        yaññamakappiṃsu puthūdha loke
        kaccissu 1- te bhagavā yaññapathe appamattā
        atāruṃ 2- jātiñca jarañca mārisa
        pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ.
   [130] Yekecime isayo manujāti yekecimeti .pe. kaccissu
te   bhagavā   yaññapathe  appamattāti  kaccissūti  saṃsayapucchā
vimatipucchā dveḷhakapucchā anekaṃsapucchā evaṃ nukho na nu kho kinnu
kho  kathaṃ nu khoti kaccissu . teti yaññayajakā [3]- . bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ .pe. sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti kaccissu te
bhagavā  .  yaññapathe  appamattāti  yaññoyeva vuccati yaññapatho .
Yathā  ariyamaggo  ariyapatho  devamaggo  devapatho  brahmamaggo
brahmapatho evameva yaññoyeva vuccati yaññapatho.
   {130.1}  Appamattāti  yaññapathe  appamattā  lakkaccakārino
sātaccakārino   aṭṭhitakārino   anolīnavuttino   anikkhittacchandā
anikkhittadhurā  taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā
tappabbhārā tadadhimuttā tadādhipateyyāti [4]- yaññapathe appamattā.
Yepi  yaññaṃ  esanti  gavesanti  pariyesanti  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāganadhaṃ vilepanaṃ
seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ sakkaccakārino .pe. Tadādhipateyyā tepi yaññapathe
@Footnote: 1 Ma. kaccisu. evamupari. 2 Ma. atāru. 3 Ma. vuccanti. 4 Ma. tepi.
Appamattā  .  yepi  yaññaṃ  abhisaṅkharonti  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ
vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ sakkaccakārino .pe. tadādhipateyyā
patepi  yaññapathe  appamattā  .  yepi  yaññaṃ  denti  yajanti
pariccajanti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ
padīpeyyaṃ  sakkaccakārino  .pe.  tadādhipateyyā  tepi  yaññapathe
appamattāti kaccissu te bhagavā yaññapathe appamattā.
   [131]  Atāruṃ  jātiñca  jarañca  mārisāti  jātijarāmaraṇaṃ
atāriṃsu  uttariṃsu  patariṃsu  samatikkamiṃsu  vītivattiṃsu  .  mārisāti
piyavacanaṃ  garuvacanaṃ  sagāravasappatissādhivacanametaṃ  mārisāti  atāruṃ
jātiñca jarañca mārisa.
   [132]  Pucchāmi  taṃ  bhagavā brūhi me tanti pucchāmi tanti
pucchāmi  taṃ  yācāmi  taṃ ajjhesāmi taṃ pasādemi taṃ kathassu meti
pucchāmi  taṃ  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā
paññatti yadidaṃ bhagavāti . brūhi me tanti brūhi ācikkhāhi desehi
paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehīti
pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ. Tenāha so brāhmaṇo
        yekecime isayo manujā (iccāyasmā puṇṇako)
        khattiyā brāhmaṇā devatānaṃ
        Yaññamakappiṃsu puthūdha loke
        kaccissu te bhagavā yaññapathe appamattā
        atāruṃ jātiñca jarañca mārisa
        pucchāmi taṃ bhagavā brūhi metanti.
   [133] Āsiṃsanti thomayanti (abhijappanti) juhanti (puṇṇakāti bhagavā)
        kāmābhijappanti paṭicca lābhaṃ
        te yājayogā bhavarāgarattā
        nātariṃsu jātijaranti brūmi.
   [134]  Āsiṃsanti  thomayanti  abhijappanti  juhantīti āsiṃsantīti
rūpapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti   saddapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti   gandhapaṭilābhaṃ
āsiṃsanti   rasapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti   phoṭṭhabbapaṭilābhaṃ  āsiṃsanti
puttapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti   dārapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti   dhanapaṭilābhaṃ
āsiṃsanti   yasapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti   issariyapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti
khattiyamahāsālakule   attabhāvapaṭilābhaṃ   āsiṃsanti   brāhmaṇa-
mahāsālakule   gahapatimahāsālakule   cātummahārājikesu  devesu
.pe.  brahmakāyikesu  devesu  attabhāvapaṭilābhaṃ āsiṃsanti sādiyanti
patthayanti pihayantīti āsiṃsanti.
   {134.1} Thomayantīti yaññaṃ vā thomenti phalaṃ vā thomenti dakkhiṇeyyaṃ
vā thomenti . kathaṃ yaññaṃ thomenti . piyaṃ 1- dinnaṃ manāpaṃ dinnaṃ
paṇītaṃ  dinnaṃ  kappiyaṃ  dinnaṃ  viceyyaṃ  dinnaṃ anavajjaṃ dinnaṃ abhiṇhaṃ
@Footnote: 1 Ma. suciṃ.
Dinnaṃ  dadaṃ  cittaṃ  pasāditanti thomenti kittenti vaṇṇenti pasaṃsanti
evaṃ yaññaṃ thomenti . kathaṃ phalaṃ thomenti . Itonidānaṃ rūpapaṭilābho
bhavissati  saddapaṭilābho  bhavissati  gandhapaṭilābho  bhavissati rasapaṭilābho
bhavissati  phoṭṭhabbapaṭilābho  bhavissati  khattiyamahāsālakule  brāhmaṇa-
mahāsālakule  .pe.  brahmakāyikesu  devesu  attabhāvapaṭilābho
bhavissatīti  thomenti  kittenti  vaṇṇenti  pasaṃsanti  evaṃ  phalaṃ
thomenti. Kathaṃ dakkhiṇeyyaṃ thomenti.
   {134.2} Dakkhiṇeyyā jātisampannā gottasampannā ajjhāyakā
mantadharā  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ  akkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ  padakā  veyyākaraṇā  lokāyatanamahāpurisalakkhaṇesu
anavayā  1-  vītarāgā [2]- rāgavinayāya vā paṭipannā vītadosā
dosavinayāya  vā  paṭipannā  vītamohā  mohavinayāya  vā paṭipannā
saddhāsampannā   sīlasampannā   samādhisampannā   paññāsampannā
vimuttisampannā   vimuttiñāṇadassanasampannāti   thomenti   kittenti
vaṇṇenti   pasaṃsanti  evaṃ  dakkhiṇeyyaṃ  thomentīti  āsiṃsanti
thomayanti.
   {134.3}  Abhijappantīti  rūpapaṭilābhaṃ  abhijappanti  saddapaṭilābhaṃ
abhijappanti   gandhapaṭilābhaṃ   abhijappanti   rasapaṭilābhaṃ  abhijappanti
phoṭṭhabbajappaṭilābhaṃ  abhijappanti  khattiyamahāsālakule  attabhāvapaṭilābhaṃ
abhijappanti .pe. brahmakāyikesu devesu attabhāvapaṭilābhaṃ abhijappantīti
@Footnote: 1 Ma. anavayāti. 2 Ma. vā. evamuparipi.
Āsiṃsanti thomayanti abhijappanti.
   {134.4} Juhantīti juhanti denti yajanti pariccajanti cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ
mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ  padīpeyyanti  āsiṃsanti  thomayanti
abhijappanti  juhanti  .  puṇṇakāti  bhagavāti  puṇṇakāti  bhagavā
taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena ālapati . bhagavāti gāravādhivacanametaṃ .pe.
Yadidaṃ bhagavāti puṇṇakāti bhagavā.
   [135]  Kāmābhijappanti  paṭicca  lābhanti  rūpapaṭilābhaṃ  paṭicca
kāme  abhijappanti  saddapaṭilābhaṃ  paṭicca  kāme  abhijappanti .pe.
Brahmakāyikesu  devesu  attabhāvapaṭilābhaṃ  paṭicca  kāme abhijappanti
jappanti pajappantīti kāmābhijappanti paṭicca lābhaṃ.
   [136]  Te  yājayogā  bhavarāgarattā  nātariṃsu  jātijaranti
brūmīti teti yaññayajakā [1]- . yājayogāti yāgesu yuttā āyuttā
samāyuttā  taccaritā  tabbahulā  taggarukā  tanninnā  tappoṇā
tappabbhārā  tadadhimuttā  tadādhipateyyāti  te  yājayogā .
Bhavarāgarattāti  bhavarāgo  vuccati taṇhā 2- yo bhavesu bhavacchando
bhavarāgo  bhavanandi  bhavataṇhā  bhavasineho  bhavapipāsā  bhavapariḷāho
bhavamucchā   bhavajjhosānaṃ   bhavarāgena  bhavesu  rattā  gadhitā
mucchitā  ajjhopannā  laggā  laggitā  palibuddhāti  te yājayogā
bhavarāgarattā  .  nātariṃsu  jātijaranti  brūmīti  te  yājayogā
@Footnote: 1 Ma. vuccanti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhavarāgarattā  jātijarāmaraṇaṃ  na  tariṃsu  na  uttariṃsu na patariṃsu na
samatikkamiṃsu  na  vītivattiṃsu  jātijarāmaraṇā  anikkhantā  anissaṭṭhā
anatikkantā   asamatikkantā   avītivattā   antojātijarāmaraṇe
parivattanti  antosaṃsārapathe  parivattanti  jātiyā  anugatā  jarāya
anusaṭā  byādhinā  abhibhūtā  maraṇena  abbhāhatā  atāṇā aleṇā
asaraṇā   asaraṇībhūtāti  brūmi  ācikkhāmi  desemi  paññapemi
paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemīti te yājayogā
bhavarāgarattā nātariṃsu jātijaranti brūmi. Tenāha bhagavā
           āsiṃsanti thomayanti (abhijappanti) juhanti (puṇṇakāti bhagavā)
           kāmābhijappanti paṭicca lābhaṃ
           te yājayogā bhavarāgarattā
           nātariṃsu jātijaranti brūmīti.
   [137] Te ce nātariṃsu yājayogā (iccāyasmā puṇṇako)
           yaññehi jātiñca jarañca mārisa
           atha ko carahi devamanussaloke
           atāri jātiñca jarañca mārisa
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ.
   [138]  Te  ce  nātariṃsu  yājayogāti  te  yaññayajakā
yājayogā  bhavarāgarattā  jātijarāmaraṇaṃ  nātariṃsu  na  uttariṃsu  na
patariṃsu  na  samatikkamiṃsu  na  vītivattiṃsu  jātijarāmaraṇā  anikkhantā
Anissaṭṭhā    anatikkantā    asamatikkantā    avītivattā
antojātijarāmaraṇe   parivattanti   antosaṃsārapathe   parivattanti
jātiyā  anugatā  jarāya  anusaṭā  byādhinā  abhibhūtā  maraṇena
abbhāhatā  atāṇā  aleṇā asaraṇā asaraṇībhūtāti te ce nātariṃsu
yājayogā  .  iccāyasmā  puṇṇakoti  iccāti  padasandhi  .pe.
Āyasmā puṇṇakoti.
   [139]  Yaññehi  jātiñca  jarañca mārisāti yaññehi pahutehi
yaññehi  vividhehi  yaññehi  puthūhi  .  mārisāti  piyavacanaṃ garuvacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ  mārisāti  yaññehi  jātiñca  jarañca
mārisa.
   [140] Atha ko carahi devamanussaloke atāri jātiñca jarañca
mārisāti  atha  ko  eso  sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  jātijarāmaraṇaṃ  atāri
uttari  patari  samatikkami  vītivattayi  .  mārisāti piyavacanaṃ garuvacanaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ  mārisāti  atha ko carahi devamanussaloke
atāri jātiñca jarañca mārisa.
   [141]  Pucchāmi  taṃ  bhagavā brūhi me tanti pucchāmi tanti
pucchāmi taṃ yācāmi taṃ ajjhesāmi taṃ pasādemi taṃ kathassu meti 1-
pucchāmi  taṃ  . bhagavāti sagāravādhivacanametaṃ .pe. sacchikā paññatti
yadidaṃ  bhagavāti  .  brūhi  me  tanti  brūhi  ācikkhāhi desehi
@Footnote: 1 Ma. metanti.
Paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehīti
pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ. Tenāha so brāhmaṇo
           te ce nātariṃsu yājayogā (iccāyasmā puṇṇako)
           yaññehi jātiñca jarañca mārisa
           atha ko carahi devamanussaloke
           atāri jātiñca jarañca mārisa
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me tanti.
   [142] Saṅkhāya lokasmiṃ paroparāni (puṇṇakāti bhagavā)
           yassiñjitaṃ natthi kuhiñci loke
           santo vidhūmo anigho nirāso
           atāri so jātijaranti brūmi.
   [143]  Saṅkhāya  lokasmiṃ  paroparānīti  saṅkhā vuccati ñāṇaṃ
yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo sammādiṭṭhi .
Paroparānīti [1]- opāraṃ 2- vuccati manussaloko pāraṃ 3- vuccati
devaloko opāraṃ vuccati kāmadhātu pāraṃ vuccati rūpadhātu arūpadhātu opāraṃ
vuccati kāmadhātu rūpadhātu pāraṃ vuccati arūpadhātu . saṅkhāya lokasmiṃ
paroparānīti  paroparāni  aniccato saṅkhāya dukkhato rogato gaṇḍato
sallato  .pe.  anissaraṇato  saṅkhāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā
vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvāti  saṅkhāya  lokasmiṃ  paroparāni .
Puṇṇakāti  bhagavāti  puṇṇakāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena
@Footnote: 1 Ma. oraṃ vuccati sakattabhāvo paraṃ vuccati parattabhāvo oraṃ vucacati
@sakarūpavedanāsaññāsaṅkhāraviññāṇaṃ paraṃ vuccati pararūpavedanāsaññāsaṅkhāraviññāṇaṃ oraṃ
@vuccati cha ajjhattikāni āyatanāni paraṃ vuccati cha bāhirāni āyatanāni. 2 Ma. oraṃ.
@3 Ma. paraṃ. evamuparipi.
Ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  *- .pe. yadidaṃ bhagavāti
puṇṇakāti bhagavā.
   [144]  Yassiñjitaṃ  natthi  kuhiñci  loketi  yassāti arahato
khīṇāsavassa   .   iñjitanti  taṇhiñjitaṃ  diṭṭhiñjitaṃ  kilesiñjataṃ
māniñjitaṃ  kammiñjitaṃ  . yassime iñjitā natthi [1]- na saṃvijjanti
nupalabbhanti   pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  .  kuhiñcīti  kuhiñci  kimhici
katthaci  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā vā ajjhattabahiddhā vā . loketi
apāyaloke  .pe.  āyatanaloketi  yassiñjitaṃ  natthi  kuhiñci
loke.
   [145] Santo vidhūmo anigho nirāso atāri so jātijaranti brūmīti
santoti  rāgassa santattā santo dosassa santattā santo mohassa
santattā  santo  kodhassa  upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa issāya
macchariyassa  māyāya  sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa  mānassa
atimānassa   madassa   pamādassa   sabbakilesānaṃ  sabbaduccaritānaṃ
sabbadarathānaṃ sabbapariḷāhānaṃ sabbasantāpānaṃ
sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ    santattā   samitattā   vūpasamitattā
vijjhātattā   nibbutattā   vigatattā   paṭippassaddhattā  santo
upasanto  vūpasanto  nibbuto  paṭippassaddhoti  santo  .  vidhūmoti
kāyaduccaritaṃ  vidhūmitaṃ  vidhamitaṃ  [2]-  visositaṃ  byantīkataṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ vidhūmitaṃ
@Footnote: 1 Ma. na santi. evamuparipi. 2 Ma. sositaṃ. evamuparipi.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ gāravādhivacametaṃ peḌna gāravādhivacanametaṃ
Vidhamitaṃ  visositaṃ  byantīkataṃ  rāgo  vidhūmito  vidhamito  visosito
byantīkato  doso  moho  kodho upanāho makkho paḷāso issā
macchariyaṃ  māyā  sāṭheyyaṃ  thambho sārambho māno atimāno mado
pamādo  vidhūmito  vidhamito  visosito  byantīkato  sabbe  kilesā
sabbe  duccaritā  sabbe  darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā  vidhūmitā  vidhamitā  visositā  byantīkatā .
Apica kodho vuccati dhūmo
        māno hi te brāhmaṇa khāribhāro
        kodho dhūmo gammani 1- mosavajjaṃ
        jivhā sujā tapparassa 2- jotiṭṭhānaṃ
        attā sudanto purisassa jāti 3-.
   {145.1} Apica dasahākārehi kodho jāyati anatthaṃ me acarīti kodho
jāyati  anatthaṃ  me  caratīti  kodho  jāyati anatthaṃ me carissatīti
kodho  jāyati  piyassa  me  manāpassa  anatthaṃ  acarīti  anatthaṃ
caratīti  anatthaṃ  carissatīti  kodho  jāyati appiyassa me amanāpassa
atthaṃ  acarīti  atthaṃ  caratīti  atthaṃ  carissatīti  kodho  jāyati
aṭṭhāne vā pana kodho jāyati . yo evarūpo cittassa āghāto
paṭighāto  paṭigho  4- paṭivirodho kopo pakopo sampakopo doso
padoso  sampadoso  cittassa  byāpatti manopadoso kodho kujjhanā
kujjhitattaṃ  doso  dussanā  dussitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā
@Footnote: 1 Ma. bhasmani. 2 Ma. hadayaṃ. 3 Ma. joti. 4 paṭighaṃ.
Byāpajjitattaṃ virodho paṭivirodho caṇḍikkaṃ assuropo 1- anattamanatā
cittassa ayaṃ vuccati kodho.
   {145.2}  Apica kodhassa adhimattaparittatā veditabbā . atthi
kañci kālaṃ kodho cittāvilakaraṇamatto hoti na ca tāva mukhakulānavikulāno
hoti . atthi kañci kālaṃ kodho mukhakulānavikulānamatto hoti na ca
tāva hanusañcopano hoti . atthi kañci kālaṃ kodho hanusañcopanamatto
hoti na ca tāva pharusavācanicchāraṇo hoti . atthi kañci kālaṃ kodho
pharusavācanicchāraṇamatto hoti na ca tāva disāvidisaṃ anuvilokano hoti.
Atthi kañci kālaṃ kodho disāvidisaṃ anuvilokanamatto hoti na ca tāva
daṇḍasatthaparāmasano hoti.
   {145.3} Atthi kañci kālaṃ kodho daṇḍasatthaparāmasanamatto hoti
na  ca tāva daṇḍasatthaabbhukkiraṇo hoti . atthi kañci kālaṃ kodho
daṇḍasatthaabbhukkiraṇamatto  hoti  na  ca  tāva  daṇḍasatthaabhinipātano
hoti . atthi kañci kālaṃ kodho daṇḍasatthaabhinipātanamatto hoti na ca tāva
chindavicchindakaraṇo hoti . atthi kañci kālaṃ kodho chindavicchindakaraṇamatto
hoti na ca tāva sambhañjanaparibhañjano hoti . atthi kañci kālaṃ kodho
sambhañjanaparibhañjanamatto hoti na ca tāva aṅgamaṅgāpakaḍḍhano hoti. Atthi
kañci kālaṃ kodho aṅgamaṅgāpakaḍḍhanamatto hoti na ca tāva jīvitapanāsano 2-
hoti . atthi kañci kālaṃ kodho jīvitapanāsanamatto hoti na ca tāva
@Footnote: 1 Ma. asuropo. evamuparipi. 2 Ma. jīvitāvoropano.
Sabbacāgapariccāgasaṇṭhito hoti . yato kodho paraṃ puggalaṃ ghātetvā
attānaṃ  ghāteti ettāvatā kodho paramussadagato paramavepullappatto
hoti  . yasseso kodho pahīno samucchinno vūpasanto paṭippassaddho
abhabbuppattiko ñāṇagginā daḍḍho so vuccati vidhūmo.
   {145.4} Kodhassa pahīnattā vidhūmo kodhavatthussa pariññātattā
vidhūmo kodhahetussa ucchinnattā 1- vidhūmoti vidhūmo . Anighoti rāgo
nīgho doso nīgho moho nīgho kodho nīgho upanāho nīgho .pe.
Sabbākusalābhisaṅkhārā  nīghā  .  yassete  nīghā pahīnā samucchinnā
vūpasantā   paṭippassaddhā   abhabbuppattikā   ñāṇagginā  daḍḍhā
so  vuccati  anīgho . nirāsoti āsā vuccati taṇhā yo rāgo
sārāgo .pe. Abhijjhā lobho akusalamūlaṃ.
   {145.5} Yassesā āsā taṇhā pahīnā samucchinnā vūpasantā
paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati
nirāso . jātīti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jāti
sañjāti  okkanti nibbatti abhinibbatti khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ
paṭilābho. Jarāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā jiraṇatā
khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ valittacatā āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko .
Santo vidhūmo anigho nirāso atāri so jātijaranti brūmīti yo santo ca
vidhūmo ca anīgho ca nirāso ca so jātijarāmaraṇaṃ atāri uttāri patari samatikkami
@Footnote: 1 Ma. upacchinnattā.
Vītivattayīti  brūmi  ācikkhāmi  desemi  paññapemi paṭṭhapemi vivarāmi
vibhajāmi  uttānīkaromi  pakāsemīti  santo  vidhūmo  anigho nirāso
atāri so jātijaranti brūmi. Tenāha bhagavā
        saṅkhāya lokasmiṃ paroparāni (puṇṇakāti bhagavā)
        yassiñjitaṃ natthi kuhiñci loke
        santo vidhūmo anigho nirāso
        atāri so jātijaranti brūmīti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  pañjaliko  bhagavantaṃ  namassamāno
nisinno hoti satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
        Puṇṇakamāṇavakapañhāniddeso tatiyo.
               ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 42-66. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=872              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=872              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=116&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=116              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=257              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=257              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]