ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Yuganaddhavagge virāgakathā
   [588] Virāgo maggo vimutti phalaṃ . kathaṃ virāgo maggo.
Sotāpattimaggakkhaṇe   dassanaṭṭhena   sammādiṭṭhi   micchādiṭṭhiyā
virajjati  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  virajjati bahiddhā ca
sabbanimittehi   virajjati  virāgo  virāgārammaṇo  virāgagocaro
virāge samupāgato 1- virāge ṭhito virāge patiṭṭhito . Virāgoti
dve  virāgā  nibbānañca  virāgo  ye ca 2- nibbānārammaṇatā
jātā dhammā sabbe ca 3- virāgā hontīti virāgo 4- sahajātāni
sattaṅgāni  virāgaṃ gacchantīti virāgo maggo etena maggena buddhā
ca  sāvakā  ca  agataṃ  disaṃ  nibbānaṃ gacchantīti aṭṭhaṅgiko maggo
yāvatā   puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ   parappavādānaṃ   maggā  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo aggo ca seṭṭho ca vimokkho 5- ca
uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ aṭṭhaṅgiko seṭṭho.
   {588.1} Abhiropanaṭṭhena sammāsaṅkappo micchāsaṅkappā virajjati
pariggahaṭṭhena  sammāvācā  micchāvācāya  virajjati  samuṭṭhānaṭṭhena
sammākammanto  micchākammantā  virajjati  vodānaṭṭhena  sammāājīvo
micchāājīvā virajjati paggahaṭṭhena sammāvāyāmo micchāvāyāmā virajjati
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. samudāgato. evamuparipi. 2 kesuci potthakesu yeva iti likhitaṃ.
@3 Ma. Yu. casaddo natthi. evamuparipi. 4 Ma. virāgā. evamīdisesu ṭhānesu.
@5 Sī. Ma. Yu. sabbavāresu pāmokkhoti likhitaṃ. evamuparipi.
Upaṭṭhānaṭṭhena  sammāsati  micchāsatiyā  virajjati  avikkhepaṭṭhena
sammāsamādhi   micchāsamādhito   virajjati  tadanuvattakakilesehi  ca
khandhehi  ca  virajjati  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  virajjati
virāgo  virāgārammaṇo  virāgagocaro  virāge  samupāgato virāge
ṭhito  virāge  patiṭṭhito  .  virāgoti  dve virāgā nibbānañca
virāgo  ye ca nibbānārammaṇatā jātā dhammā sabbe ca virāgā
hontīti  virāgo  sahajātāni  sattaṅgāni  virāgaṃ gacchantīti virāgo
maggo  etena  maggena buddhā ca sāvakā ca agataṃ disaṃ nibbānaṃ
gacchantīti   aṭṭhaṅgiko   magago   yāvatā   puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ
parappavādānaṃ  maggā  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  aggo
ca  seṭṭho  ca  vimokkho  ca  uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ
aṭṭhaṅgiko seṭṭho.
   [589]  Sakadāgāmimaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi   oḷārikā   kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā  oḷārikā  kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  virajjati
tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  virajjati  bahiddhā  ca
sabbanimittehi  virajjati  virāgo virāgārammaṇo virāgagocaro virāge
samupāgato  virāge  ṭhito  virāge  patiṭṭhito  . virāgoti dve
virāgā  nibbānañca  virāgo  ye  ca  nibbānārammaṇatā  jātā
dhammā  sabbe  ca  virāgā hontīti virāgo sahajātāni sattaṅgāni
Virāgaṃ  gacchantīti  virāgo  maggo  etena  maggena  buddhā  ca
sāvakā  ca  agataṃ  disaṃ  nibbānaṃ  gacchantīti  aṭṭhaṅgiko  maggo
yāvatā   puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ   parappavādānaṃ   maggā  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  aggo  ca  seṭṭho  ca vimokkho ca
uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ aṭṭhaṅgiko seṭṭho.
   [590]  Anāgāmimaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi   aṇusahagatā   kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā  aṇusahagatā  kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  virajjati
tadanuvattakakilesehi  ca khandhehi ca virajjati bahiddhā ca sabbanimittehi
virajjati virāgo virāgārammaṇo .pe. Maggānaṃ aṭṭhaṅgiko seṭṭho.
   [591]  Arahattamaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena  sammāsamādhi  rūparāgā  arūparāgā  mānā uddhaccā
avijjāya   mānānusayā  bhavarāgānusayā  avijjānusayā  virajjati
tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  virajjati  bahiddhā  ca
sabbanimittehi  virajjati  virāgo virāgārammaṇo virāgagocaro virāge
samupāgato  virāge  ṭhito  virāge  patiṭṭhito  . virāgoti dve
virāgā  nibbānañca  virāgo  ye  ca  nibbānārammaṇatā  jātā
dhammā  sabbe  ca  virāgā hontīti virāgo sahajātāni sattaṅgāni
virāgaṃ  gacchantīti  virāgo  maggo  etena  maggena  buddhā
Ca  sāvakā  ca  agataṃ  disaṃ  nibbānaṃ gacchantīti aṭṭhaṅgiko maggo
yāvatā   puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ   parappavādānaṃ   maggā  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  aggo  ca  seṭṭho  ca vimokkho ca
uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ aṭṭhaṅgiko seṭṭho.
   [592] Dassanavirāgo sammādiṭṭhi abhiropanavirāgo sammāsaṅkappo
pariggahavirāgo   sammāvācā   samuṭṭhānavirāgo   sammākammanto
vodānavirāgo   sammāājīvo   paggahavirāgo   sammāvāyāmo
upaṭṭhānavirāgo    sammāsati   avikkhepavirāgo   sammāsamādhi
upaṭṭhānavirāgo  satisambojjhaṅgo  pavicayavirāgo  dhammavicayasambojjhaṅgo
paggahavirāgo   viriyasambojjhaṅgo   pharaṇavirāgo   pītisambojjhaṅgo
upasamavirāgo      passaddhisambojjhaṅgo     avikkhepavirāgo
samādhisambojjhaṅgo paṭisaṅkhānavirāgo upekkhāsambojjhaṅgo
   {592.1}  assaddhiye  akampiyavirāgo  saddhābalaṃ  kosajje
akampiyavirāgo  viriyabalaṃ  pamāde  akampiyavirāgo  satibalaṃ  uddhacce
akampiyavirāgo   samādhibalaṃ  avijjāya  akampiyavirāgo  paññābalaṃ
adhimokkhavirāgo  saddhindriyaṃ  paggahavirāgo viriyindriyaṃ upaṭṭhānavirāgo
satindriyaṃ    avikkhepavirāgo    samādhindriyaṃ    dassanavirāgo
paññindriyaṃ  ādhipateyyaṭṭhena  indriyā  virāgo  akampiyaṭṭhena
balā  virāgo  niyyānaṭṭhena  bojjhaṅgā  virāgo  hetaṭṭhena
maggo  virāgo  upaṭṭhānaṭṭhena  satipaṭṭhānā  virāgo  padahanaṭṭhena
Sammappadhānā   virāgo   ijjhanaṭṭhena   iddhipādā   virāgo
tathaṭṭhena   saccā  virāgo  avikkhepaṭṭhena  samatho  virāgo
anupassanaṭṭhena  vipassanā  virāgo  ekarasaṭṭhena  samathavipassanā
virāgo  anativattanaṭṭhena  yuganaddhaṃ  virāgo  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi
virāgo   avikkhepaṭṭhena   cittavisuddhi   virāgo   dassanaṭṭhena
diṭṭhivisuddhi  virāgo  vimuttaṭṭhena  vimokkho  virāgo  paṭivedhaṭṭhena
vijjā  virāgo  pariccāgaṭṭhena vimutti virāgo samucchedaṭṭhena khaye
ñāṇaṃ  virāgo  chando  mūlaṭṭhena virāgo manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena
virāgo  phasso  samodhānaṭṭhena  virāgo  vedanā  samosaraṇaṭṭhena
virāgo  samādhi  pamukhaṭṭhena  virāgo sati ādhipateyyaṭṭhena virāgo
paññā  taduttaraṭṭhena  virāgo  vimutti  sāraṭṭhena  virāgo [1]-
dassanamaggo  sammādiṭṭhi  abhiropanamaggo  sammāsaṅkappo  .pe.
Amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena maggo evaṃ virāgo maggo.
   [593]  Kathaṃ  vimutti phalaṃ . sotāpattiphalakkhaṇe dassanaṭṭhena
sammādiṭṭhi  micchādiṭṭhiyā  vimuttā  hoti  tadanuvattakakilesehi  ca
khandhehi  ca  vimuttā  hoti  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vimuttā
hoti  vimutti  vimuttārammaṇā  vimuttigocarā  vimuttiyā  samupāgatā
vimuttiyā  ṭhitā  vimuttiyā  patiṭṭhitā  .  vimuttīti dve vimuttiyo
nibbānañca   vimutti   ye   ca   nibbānārammaṇatā   jātā
@Footnote: 1 Ma. amatogadhaṃ ... maggoti ime pāṭhā dissanti.
Dhammā  sabbe  ca  vimuttā  hontīti  vimutti  phalaṃ abhiropanaṭṭhena
sammāsaṅkappo  micchāsaṅkappā  vimutto  hoti  tadanuvattakakilesehi
ca  khandhehi  ca  vimutto  hoti bahiddhā ca sabbanimittehi vimutto
hoti  vimutti  vimuttārammaṇā  vimuttigocarā  vimuttiyā  samupāgatā
vimuttiyā  ṭhitā  vimuttiyā  patiṭṭhitā  .  vimuttīti dve vimuttiyo
nibbānañca  vimutti  ye  ca  nibbānārammaṇatā  jātā  dhammā
sabbe  ca  vimuttā  hontīti vimutti phalaṃ pariggahaṭṭhena sammāvācā
micchāvācāya  vimuttā  hoti  .pe.  samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto
micchākammantā vimutto hoti vodānaṭṭhena
   {593.1} sammāājīvo micchāājīvā vimutto hoti paggahaṭṭhena
sammāvāyāmo   micchāvāyāmā  vimutto  hoti  upaṭṭhānaṭṭhena
sammāsati  micchāsatiyā  vimuttā  hoti  avikkhepaṭṭhena  sammāsamādhi
micchāsamādhito  vimutto  hoti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi ca
vimutto  hoti  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vimutto  hoti vimutti
vimuttārammaṇā   vimuttigocarā  vimuttiyā  samupāgatā  vimuttiyā
ṭhitā  vimuttiyā  patiṭṭhitā  .  vimuttīti dve vimuttiyo nibbānañca
vimutti  ye  ca nibbānārammaṇatā jātā dhammā sabbe ca vimuttā
hontīti vimutti phalaṃ.
   [594]  Sakadāgāmiphalakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi   oḷārikā   kāmarāgasaññojanā
Paṭighasaññojanā  oḷārikā  kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  vimutto
hoti  tadanuvattakakilesehi  ca khandhehi ca vimutto hoti bahiddhā ca
sabbanimittehi  vimutto  hoti  vimutti  vimuttārammaṇā  vimuttigocarā
vimuttiyā  samupāgatā  vimuttiyā  ṭhitā  vimuttiyā  patiṭṭhitā .
Vimuttīti  dve vimuttiyo nibbānañca vimutti ye ca nibbānārammaṇatā
jātā dhammā sabbe ca vimuttā hontīti vimutti phalaṃ.
   [595]  Anāgāmiphalakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi   aṇusahagatā   kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā    aṇusahagatā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
vimutto hoti tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti bahiddhā ca
sabbanimittehi  vimutto  hoti  vimutti  vimuttārammaṇā  vimuttigocarā
vimuttiyā samupāgatā vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā patiṭṭhitā .pe.
   [596]  Arahattaphalakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena  sammāsamādhi  rūparāgā  arūparāgā  mānā uddhaccā
avijjāya  mānānusayā  bhavarāgānusayā  avijjānusayā  vimutto hoti
tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  vimutto  hoti  bahiddhā  ca
sabbanimittehi  vimutto  hoti  vimutti  vimuttārammaṇā  vimuttigocarā
vimuttiyā  samupāgatā vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā patiṭṭhitā . vimuttīti
dve  vimuttiyo  nibbānañca  vimutti  ye  ca  nibbānārammaṇatā
jātā dhammā sabbe ca vimuttā hontīti vimutti phalaṃ.
   [597]  Dassanavimutti  sammādiṭṭhi  .pe.  avikkhepavimutti
sammāsamādhi  upaṭṭhānavimutti  satisambojjhaṅgo  .pe. paṭisaṅkhānavimutti
upekkhāsambojjhaṅgo   assaddhiye   akampiyavimutti   saddhābalaṃ
.pe.   avijjāya   akampiyavimutti   paññābalaṃ   adhimokkhavimutti
saddhindriyaṃ  .pe.  dassanavimutti  paññindriyaṃ  .  ādhipateyyaṭṭhena
indriyā  vimutti  akampiyaṭṭhena  balā  vimutti  niyyānaṭṭhena
bojjhaṅgā  vimutti  hetaṭṭhena  maggo  vimutti  upaṭṭhānaṭṭhena
satipaṭṭhānā   vimutti   padahanaṭṭhena   sammappadhānā   vimutti
ijjhanaṭṭhena iddhipādā vimutti tathaṭṭhena saccā vimutti
   {597.1} avikkhepaṭṭhena samatho vimutti anupassanaṭṭhena vipassanā
vimutti  ekarasaṭṭhena  samathavipassanā  vimutti anativattanaṭṭhena yuganaddhaṃ
vimutti  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  vimutti  avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhi
vimutti  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  vimutti  vimuttaṭṭhena  vimokkho
vimutti  paṭivedhaṭṭhena  vijjā  vimutti  pariccāgaṭṭhena vimutti vimutti
paṭippassaddhaṭṭhena  vimutti  anuppāde  ñāṇaṃ  vimutti  .  chando
mūlaṭṭhena  vimutti  manasikāro  samuṭṭhānaṭṭhena  vimutti  phasso
samodhānaṭṭhena  vimutti  vedanā  samosaraṇaṭṭhena  vimutti  samādhi
pamukhaṭṭhena   vimutti   sati  ādhipateyyaṭṭhena  vimutti  paññā
taduttaraṭṭhena   vimutti  vimutti  sāraṭṭhena  vimutti  amatogadhaṃ
nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  vimutti  evaṃ  vimutti phalaṃ evaṃ virāgo
Maggo vimutti phalanti.
            Virāgakathā.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 498-506. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=10016              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10016              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=588&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=588              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5568              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5568              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]