ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Yuganaddhavagge viragakatha
   [588] Virago maggo vimutti phalam . katham virago maggo.
Sotapattimaggakkhane   dassanatthena   sammaditthi   micchaditthiya
virajjati  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  virajjati bahiddha ca
sabbanimittehi   virajjati  virago  viragarammano  viragagocaro
virage samupagato 1- virage thito virage patitthito . Viragoti
dve  viraga  nibbananca  virago  ye ca 2- nibbanarammanata
jata dhamma sabbe ca 3- viraga hontiti virago 4- sahajatani
sattangani  viragam gacchantiti virago maggo etena maggena buddha
ca  savaka  ca  agatam  disam  nibbanam gacchantiti atthangiko maggo
yavata   puthusamanabrahmananam   parappavadanam   magga  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo aggo ca settho ca vimokkho 5- ca
uttamo ca pavaro cati magganam atthangiko settho.
   {588.1} Abhiropanatthena sammasankappo micchasankappa virajjati
pariggahatthena  sammavaca  micchavacaya  virajjati  samutthanatthena
sammakammanto  micchakammanta  virajjati  vodanatthena  sammaajivo
micchaajiva virajjati paggahatthena sammavayamo micchavayama virajjati
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. samudagato. evamuparipi. 2 kesuci potthakesu yeva iti likhitam.
@3 Ma. Yu. casaddo natthi. evamuparipi. 4 Ma. viraga. evamidisesu thanesu.
@5 Si. Ma. Yu. sabbavaresu pamokkhoti likhitam. evamuparipi.
Upatthanatthena  sammasati  micchasatiya  virajjati  avikkhepatthena
sammasamadhi   micchasamadhito   virajjati  tadanuvattakakilesehi  ca
khandhehi  ca  virajjati  bahiddha  ca  sabbanimittehi  virajjati
virago  viragarammano  viragagocaro  virage  samupagato virage
thito  virage  patitthito  .  viragoti  dve viraga nibbananca
virago  ye ca nibbanarammanata jata dhamma sabbe ca viraga
hontiti  virago  sahajatani  sattangani  viragam gacchantiti virago
maggo  etena  maggena buddha ca savaka ca agatam disam nibbanam
gacchantiti   atthangiko   magago   yavata   puthusamanabrahmananam
parappavadanam  magga  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  aggo
ca  settho  ca  vimokkho  ca  uttamo ca pavaro cati magganam
atthangiko settho.
   [589]  Sakadagamimaggakkhane  dassanatthena  sammaditthi  .pe.
Avikkhepatthena   sammasamadhi   olarika   kamaragasannojana
patighasannojana  olarika  kamaraganusaya  patighanusaya  virajjati
tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  virajjati  bahiddha  ca
sabbanimittehi  virajjati  virago viragarammano viragagocaro virage
samupagato  virage  thito  virage  patitthito  . viragoti dve
viraga  nibbananca  virago  ye  ca  nibbanarammanata  jata
dhamma  sabbe  ca  viraga hontiti virago sahajatani sattangani
Viragam  gacchantiti  virago  maggo  etena  maggena  buddha  ca
savaka  ca  agatam  disam  nibbanam  gacchantiti  atthangiko  maggo
yavata   puthusamanabrahmananam   parappavadanam   magga  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  aggo  ca  settho  ca vimokkho ca
uttamo ca pavaro cati magganam atthangiko settho.
   [590]  Anagamimaggakkhane  dassanatthena  sammaditthi  .pe.
Avikkhepatthena   sammasamadhi   anusahagata   kamaragasannojana
patighasannojana  anusahagata  kamaraganusaya  patighanusaya  virajjati
tadanuvattakakilesehi  ca khandhehi ca virajjati bahiddha ca sabbanimittehi
virajjati virago viragarammano .pe. Magganam atthangiko settho.
   [591]  Arahattamaggakkhane  dassanatthena  sammaditthi  .pe.
Avikkhepatthena  sammasamadhi  ruparaga  aruparaga  mana uddhacca
avijjaya   mananusaya  bhavaraganusaya  avijjanusaya  virajjati
tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  virajjati  bahiddha  ca
sabbanimittehi  virajjati  virago viragarammano viragagocaro virage
samupagato  virage  thito  virage  patitthito  . viragoti dve
viraga  nibbananca  virago  ye  ca  nibbanarammanata  jata
dhamma  sabbe  ca  viraga hontiti virago sahajatani sattangani
viragam  gacchantiti  virago  maggo  etena  maggena  buddha
Ca  savaka  ca  agatam  disam  nibbanam gacchantiti atthangiko maggo
yavata   puthusamanabrahmananam   parappavadanam   magga  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  aggo  ca  settho  ca vimokkho ca
uttamo ca pavaro cati magganam atthangiko settho.
   [592] Dassanavirago sammaditthi abhiropanavirago sammasankappo
pariggahavirago   sammavaca   samutthanavirago   sammakammanto
vodanavirago   sammaajivo   paggahavirago   sammavayamo
upatthanavirago    sammasati   avikkhepavirago   sammasamadhi
upatthanavirago  satisambojjhango  pavicayavirago  dhammavicayasambojjhango
paggahavirago   viriyasambojjhango   pharanavirago   pitisambojjhango
upasamavirago      passaddhisambojjhango     avikkhepavirago
samadhisambojjhango patisankhanavirago upekkhasambojjhango
   {592.1}  assaddhiye  akampiyavirago  saddhabalam  kosajje
akampiyavirago  viriyabalam  pamade  akampiyavirago  satibalam  uddhacce
akampiyavirago   samadhibalam  avijjaya  akampiyavirago  pannabalam
adhimokkhavirago  saddhindriyam  paggahavirago viriyindriyam upatthanavirago
satindriyam    avikkhepavirago    samadhindriyam    dassanavirago
pannindriyam  adhipateyyatthena  indriya  virago  akampiyatthena
bala  virago  niyyanatthena  bojjhanga  virago  hetatthena
maggo  virago  upatthanatthena  satipatthana  virago  padahanatthena
Sammappadhana   virago   ijjhanatthena   iddhipada   virago
tathatthena   sacca  virago  avikkhepatthena  samatho  virago
anupassanatthena  vipassana  virago  ekarasatthena  samathavipassana
virago  anativattanatthena  yuganaddham  virago  samvaratthena  silavisuddhi
virago   avikkhepatthena   cittavisuddhi   virago   dassanatthena
ditthivisuddhi  virago  vimuttatthena  vimokkho  virago  pativedhatthena
vijja  virago  pariccagatthena vimutti virago samucchedatthena khaye
nanam  virago  chando  mulatthena virago manasikaro samutthanatthena
virago  phasso  samodhanatthena  virago  vedana  samosaranatthena
virago  samadhi  pamukhatthena  virago sati adhipateyyatthena virago
panna  taduttaratthena  virago  vimutti  saratthena  virago [1]-
dassanamaggo  sammaditthi  abhiropanamaggo  sammasankappo  .pe.
Amatogadham nibbanam pariyosanatthena maggo evam virago maggo.
   [593]  Katham  vimutti phalam . sotapattiphalakkhane dassanatthena
sammaditthi  micchaditthiya  vimutta  hoti  tadanuvattakakilesehi  ca
khandhehi  ca  vimutta  hoti  bahiddha  ca  sabbanimittehi  vimutta
hoti  vimutti  vimuttarammana  vimuttigocara  vimuttiya  samupagata
vimuttiya  thita  vimuttiya  patitthita  .  vimuttiti dve vimuttiyo
nibbananca   vimutti   ye   ca   nibbanarammanata   jata
@Footnote: 1 Ma. amatogadham ... maggoti ime patha dissanti.
Dhamma  sabbe  ca  vimutta  hontiti  vimutti  phalam abhiropanatthena
sammasankappo  micchasankappa  vimutto  hoti  tadanuvattakakilesehi
ca  khandhehi  ca  vimutto  hoti bahiddha ca sabbanimittehi vimutto
hoti  vimutti  vimuttarammana  vimuttigocara  vimuttiya  samupagata
vimuttiya  thita  vimuttiya  patitthita  .  vimuttiti dve vimuttiyo
nibbananca  vimutti  ye  ca  nibbanarammanata  jata  dhamma
sabbe  ca  vimutta  hontiti vimutti phalam pariggahatthena sammavaca
micchavacaya  vimutta  hoti  .pe.  samutthanatthena sammakammanto
micchakammanta vimutto hoti vodanatthena
   {593.1} sammaajivo micchaajiva vimutto hoti paggahatthena
sammavayamo   micchavayama  vimutto  hoti  upatthanatthena
sammasati  micchasatiya  vimutta  hoti  avikkhepatthena  sammasamadhi
micchasamadhito  vimutto  hoti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi ca
vimutto  hoti  bahiddha  ca  sabbanimittehi  vimutto  hoti vimutti
vimuttarammana   vimuttigocara  vimuttiya  samupagata  vimuttiya
thita  vimuttiya  patitthita  .  vimuttiti dve vimuttiyo nibbananca
vimutti  ye  ca nibbanarammanata jata dhamma sabbe ca vimutta
hontiti vimutti phalam.
   [594]  Sakadagamiphalakkhane  dassanatthena  sammaditthi  .pe.
Avikkhepatthena   sammasamadhi   olarika   kamaragasannojana
Patighasannojana  olarika  kamaraganusaya  patighanusaya  vimutto
hoti  tadanuvattakakilesehi  ca khandhehi ca vimutto hoti bahiddha ca
sabbanimittehi  vimutto  hoti  vimutti  vimuttarammana  vimuttigocara
vimuttiya  samupagata  vimuttiya  thita  vimuttiya  patitthita .
Vimuttiti  dve vimuttiyo nibbananca vimutti ye ca nibbanarammanata
jata dhamma sabbe ca vimutta hontiti vimutti phalam.
   [595]  Anagamiphalakkhane  dassanatthena  sammaditthi  .pe.
Avikkhepatthena   sammasamadhi   anusahagata   kamaragasannojana
patighasannojana    anusahagata   kamaraganusaya   patighanusaya
vimutto hoti tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti bahiddha ca
sabbanimittehi  vimutto  hoti  vimutti  vimuttarammana  vimuttigocara
vimuttiya samupagata vimuttiya thita vimuttiya patitthita .pe.
   [596]  Arahattaphalakkhane  dassanatthena  sammaditthi  .pe.
Avikkhepatthena  sammasamadhi  ruparaga  aruparaga  mana uddhacca
avijjaya  mananusaya  bhavaraganusaya  avijjanusaya  vimutto hoti
tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  vimutto  hoti  bahiddha  ca
sabbanimittehi  vimutto  hoti  vimutti  vimuttarammana  vimuttigocara
vimuttiya  samupagata vimuttiya thita vimuttiya patitthita . vimuttiti
dve  vimuttiyo  nibbananca  vimutti  ye  ca  nibbanarammanata
jata dhamma sabbe ca vimutta hontiti vimutti phalam.
   [597]  Dassanavimutti  sammaditthi  .pe.  avikkhepavimutti
sammasamadhi  upatthanavimutti  satisambojjhango  .pe. patisankhanavimutti
upekkhasambojjhango   assaddhiye   akampiyavimutti   saddhabalam
.pe.   avijjaya   akampiyavimutti   pannabalam   adhimokkhavimutti
saddhindriyam  .pe.  dassanavimutti  pannindriyam  .  adhipateyyatthena
indriya  vimutti  akampiyatthena  bala  vimutti  niyyanatthena
bojjhanga  vimutti  hetatthena  maggo  vimutti  upatthanatthena
satipatthana   vimutti   padahanatthena   sammappadhana   vimutti
ijjhanatthena iddhipada vimutti tathatthena sacca vimutti
   {597.1} avikkhepatthena samatho vimutti anupassanatthena vipassana
vimutti  ekarasatthena  samathavipassana  vimutti anativattanatthena yuganaddham
vimutti  samvaratthena  silavisuddhi  vimutti  avikkhepatthena  cittavisuddhi
vimutti  dassanatthena  ditthivisuddhi  vimutti  vimuttatthena  vimokkho
vimutti  pativedhatthena  vijja  vimutti  pariccagatthena vimutti vimutti
patippassaddhatthena  vimutti  anuppade  nanam  vimutti  .  chando
mulatthena  vimutti  manasikaro  samutthanatthena  vimutti  phasso
samodhanatthena  vimutti  vedana  samosaranatthena  vimutti  samadhi
pamukhatthena   vimutti   sati  adhipateyyatthena  vimutti  panna
taduttaratthena   vimutti  vimutti  saratthena  vimutti  amatogadham
nibbanam  pariyosanatthena  vimutti  evam  vimutti phalam evam virago
Maggo vimutti phalanti.
            Viragakatha.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 498-506. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=10016&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10016&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=588&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=588              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5568              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5568              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]