ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Yuganaddhavagge patisambhidakatha
   [598]  Evamme  sutam ekam samayam bhagava baranasiyam viharati
isipatane  migadaye  tatra kho bhagava pancavaggiye bhikkhu amantesi
dveme  bhikkhave  anta  pabbajitena  na  sevitabba katame dve
yo  cayam  kamesu  kamasukhallikanuyogo  hino gammo pothujjaniko
anariyo  anatthasanhito  yo  cayam  attakilamathanuyogo  dukkho
anariyo  anatthasanhito  ete  te bhikkhave ubho ante anupagamma
majjhima  patipada  tathagatena  abhisambuddha  cakkhukarani  nanakarani
upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  katama  ca
sa  bhikkhave  majjhima  patipada  tathagatena  abhisambuddha cakkhukarani
nanakarani  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati
ayameva   ariyo   atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  ayam  kho  sa  bhikkhave
majjhima  patipada  tathagatena  abhisambuddha  cakkhukarani  nanakarani
upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.
   [599]  Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam jatipi dukkha
jarapi  dukkha  byadhipi  dukkho  1-  maranampi  dukkham  appiyehi
sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampiccham  na labhati
tampi  dukkham  sankhittena  pancupadanakkhandha dukkha . idam kho pana
bhikkhave  dukkhasamudayo  2-  ariyasaccam  yayam  tanha  ponobbhavika
nandiragasahagata    tatratatrabhinandini   seyyathidam   kamatanha
bhavatanha  vibhavatanha  .  idam  kho pana bhikkhave dukkhanirodho 3-
ariyasaccam  yo  tassa  yeva  tanhaya  asesaviraganirodho  cago
patinissaggo mutti analayo . idam kho pana bhikkhave dukkhanirodhagamini
patipada  ariyasaccam  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam
sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   [600]  Idam  dukkham  ariyasaccanti  me  bhikkhave  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna
udapadi  vijja  udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkham
ariyasaccam  parinneyyanti  me  bhikkhave  .pe.  parinnatanti  me
bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi
panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi.
   {600.1} Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu
@Footnote: 1 Yu. dukkha. 2 idha ceva upari ca dukkhasamudayanti poranapatho. Ma. Yu. idisameva.
@3 idha ceva upari ca dukkhanirodhanti poranapatho. Ma. Yu. idisameva.
Dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja
udapadi  aloko  udapadi . tam kho panidam dukkhasamudayo ariyasaccam
pahatabbanti  me  bhikkhave  .pe.  pahinanti  me  bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna
udapadi vijja udapadi aloko udapadi.
   {600.2}  Idam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi nanam udapadi panna udapadi
vijja udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkhanirodho ariyasaccam
sacchikatabbanti  me  bhikkhave .pe. sacchikatanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi nanam udapadi panna udapadi
vijja udapadi aloko udapadi.
   {600.3}  Idam  dukkhanirodhagamini  patipada  ariyasaccanti  me
bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi
panna  udapadi vijja udapadi aloko udapadi . tam kho panidam
dukkhanirodhagamini  patipada ariyasaccam bhavetabbanti me bhikkhave .pe.
Bhavitanti  me  bhikkhave  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi
nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi.
   [601]  Yavakimvanca  me  bhikkhave  imesu catusu ariyasaccesu
evantiparivattam  dvadasakaram  yathabhutam  nanadassanam  na  suvisuddham
Ahosi  neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  anuttaram  sammasambodhim
abhisambuddho  1-  paccannasim  yato  ca  kho me bhikkhave imesu
catusu   ariyasaccesu   evantiparivattam   dvadasakaram   yathabhutam
nanadassanam  suvisuddham  ahosi  athaham  bhikkhave  sadevake  loke
samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya
anuttaram  sammasambodhim  abhisambuddho  1-  paccannasim  nananca pana
me  dassanam udapadi akuppa me cetovimutti 2- ayamantima jati
natthidani  punabbhavoti  idamavoca  bhagava  attamana  pancavaggiya
bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
   {601.1}  Imasminca pana veyyakaranasmim bhannamane ayasmato
kondannassa   virajam   vitamalam   dhammacakkhum   udapadi  yankinci
samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  .  pavattite  ca 3- bhagavata
dhammacakke  bhumma  deva  saddamanussavesum etambhagavata baranasiyam
isipatane  migadaye  anuttaram  dhammacakkam  pavattitam  appativattiyam
samanena  va  brahmanena va devena va marena va brahmuna
va  kenaci  va  lokasminti  .  bhummanam  devanam saddam sutva
catummaharajika  .pe.  tavatimsa  deva  yama  deva tusita
deva  nimmanarati  deva  paranimmitavasavatti  deva  brahmakayika
@Footnote: 1 Ma. abhisambuddhoti. 2 Ma. Yu. akuppa me vimutti. 3 Ma. Yu. ca pana.
Deva   saddamanussavesum   etambhagavata  baranasiyam  isipatane
migadaye  anuttaram  dhammacakkam  pavattitam  appativattiyam  samanena  va
brahmanena  va  devena  va marena va brahmuna va kenaci
va lokasminti.
   {601.2} Itiha tena khanena tena layena tena muhuttena yava
brahmaloka  saddo  abbhuggacchi  ayanca dasasahassi lokadhatu sankampi
sampakampi  sampavedhi  appamano  ca olaro 1- obhaso loke
paturahosi atikkammeva devanam 2- devanubhavanti.
   {601.3} Atha kho bhagava [3]- udanam udanesi annasi vata bho
kondanno  annasi  vata  bho  kondannoti  iti  hidam ayasmato
kondannassa annakondannotveva 4- namam ahosi.
   [602]  Idam  dukkham  ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja  udapadi
aloko  udapadi  .  cakkhum  udapaditi  kenatthena  nanam
udapaditi   kenatthena  panna  udapaditi  kenatthena  vijja
udapaditi  kenatthena  aloko  udapaditi  kenatthena  .  cakkhum
udapaditi   dassanatthena  nanam  udapaditi  natatthena  panna
udapaditi  pajananatthena  vijja  udapaditi  pativedhatthena  aloko
udapaditi obhasatthena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ularo. 2 katthaci atikkamma devananti likhitam.
@3 Ma. imam. 4 Ma. annasikondanno.
   {602.1}  Cakkhum  dhammo  nanam dhammo panna dhammo vijja
dhammo  aloko  dhammo  ime  panca  dhamma  dhammapatisambhidaya
arammana  ceva  honti  gocara  ca  ye  tassa  arammana
te  tassa  gocara  ye  tassa gocara te tassa arammana
tena  vuccati  dhammesu  nanam  dhammapatisambhida . dassanattho attho
natattho   attho  pajananattho  attho  pativedhattho  attho
obhasattho   attho   ime  panca  attha  atthapatisambhidaya
arammana  ceva  honti  gocara  ca ye tassa arammana te
tassa  gocara  ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana
tena vuccati atthesu nanam atthapatisambhida.
   {602.2}  Panca  dhamme  sandassetum  byanjananiruttabhilapa
panca  atthe  sandassetum  byanjananiruttabhilapa ima dasa niruttiyo
niruttipatisambhidaya  arammana  ceva  honti gocara ca ye tassa
arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana
tena  vuccati  niruttisu  nanam  niruttipatisambhida  . pancasu dhammesu
nanani  pancasu  atthesu  nanani  dasasu  niruttisu  nanani
imani  visati  nanani  patibhanapatisambhidaya  arammana  ceva
honti  gocara  ca  ye  tassa  arammana te tassa gocara
ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana  tena  vuccati
patibhanesu nanam patibhanapatisambhida.
   [603]  Tam  kho  panidam dukkham ariyasaccam parinneyyanti .pe.
Parinnatanti  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam
udapadi  panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . cakkhum
udapaditi   kenatthena   nanam  udapaditi  kenatthena  panna
udapaditi  kenatthena  vijja  udapaditi  kenatthena  aloko
udapaditi  kenatthena  .  cakkhum  udapaditi  dassanatthena  nanam
udapaditi  natatthena  panna  udapaditi  pajananatthena  vijja
udapaditi pativedhatthena aloko udapaditi obhasatthena.
   {603.1} Cakkhum dhammo nanam dhammo panna dhammo vijja dhammo
aloko  dhammo  ime  panca  dhamma  dhammapatisambhidaya arammana
ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye
tassa  gocara  te tassa arammana tena vuccati dhammesu nanam
dhammapatisambhida  .  dassanattho  attho natattho attho pajananattho
attho  pativedhattho  attho  obhasattho attho ime panca attha
atthapatisambhidaya  arammana  ceva  honti  gocara ca ye tassa
arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana
tena  vuccati  atthesu  nanam  atthapatisambhida  .  panca  dhamme
sandassetum   byanjananiruttabhilapa   panca   atthe  sandassetum
byanjananiruttabhilapa   ima  dasa  niruttiyo  niruttipatisambhidaya
Arammana  ceva  honti  gocara  ca ye tassa arammana te
tassa  gocara  ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana
tena  vuccati  niruttisu  nanam  niruttipatisambhida  .  pancasu
dhammesu  nanani  pancasu  atthesu  nanani  dasasu  niruttisu
nanani    imani   visati   nanani   patibhanapatisambhidaya
arammana  ceva  honti  gocara  ca ye tassa arammana te
tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati
patibhanesu   nanam  patibhanapatisambhida  .  dukkhe  ariyasacce
pannarasa 1- dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani.
   [604]  Idam  dukkhasamudayo  ariyasaccanti  pubbe  ananussutesu
dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko  udapadi  .pe.  tam
kho  panidam  dukkhasamudayo  ariyasaccam  pahatabbanti  .pe.  pahinanti
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko
udapadi   .pe.   dukkhasamudaye  ariyasacce  pannarasa  dhamma
pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani.
   {604.1}  Idam  dukkhanirodho ariyasaccanti pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. tam kho panidam
dukkhanirodho  ariyasaccam  sacchikatabbanti  .pe.  sacchikatanti  pubbe
@Footnote: 1 pannarasati va patho.
Ananussutesu  dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe.
Dukkhanirodhe ariyasacce pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo
satthi nanani.
   {604.2}  Idam  dukkhanirodhagamini  patipada ariyasaccanti pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko upadi .pe. Tam kho
panidam  dukkhanirodhagamini  patipada  ariyasaccam  bhavetabbanti  .pe.
Bhavitanti  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.
Aloko  udapadi  .pe.  dukkhanirodhagaminiya  patipadaya ariyasacce
pannarasa  dhamma  pannarasa  attha  timsa  niruttiyo  satthi  nanani
catusu  ariyasaccesu  satthi  dhamma  satthi  attha visasata niruttiyo
cattarisanca dve [1]- nanasatani.
   [605] Ayam kaye kayanupassanati me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe. aloko udapadi sa kho panayam
kaye  kayanupassana  bhavetabbati  me bhikkhave .pe. bhavitati
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko
udapadi ayam vedanasu .pe. Ayam citte .pe.
   {605.1}  Ayam dhammesu dhammanupassanati me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi sa kho panayam
dhammesu  dhammanupassana  bhavetabbati me bhikkhave .pe. bhavitati
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum udapadi .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca.
Aloko udapadi.
   {605.2}  Ayam kaye kayanupassanati pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. sa kho panayam kaye
kayanupassana  bhavetabbati  .pe.  bhavitati  pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja
udapadi  aloko  udapadi  .  cakkhum  udapaditi kenatthena nanam
udapaditi   kenatthena   panna  upaditi  kenatthena  vijja
udapaditi  kenatthena  aloko  udapaditi  kenatthena  .  cakkhum
udapaditi   dassanatthena  nanam  udapaditi  natatthena  panna
udapaditi   pajananatthena   vijja   udapaditi   pativedhatthena
aloko udapaditi obhasatthena.
   {605.3}  Cakkhum  dhammo  nanam dhammo panna dhammo vijja
dhammo  aloko  dhammo  ime  panca  dhamma  dhammapatisambhidaya
arammana  ceva  honti  gocara  ca ye tassa arammana te
tassa  gocara  ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana
tena  vuccati  dhammesu  nanam  dhammapatisambhida . dassanattho attho
natattho   attho  pajananattho  attho  pativedhattho  attho
obhasattho   attho   ime  panca  attha  atthapatisambhidaya
arammana  ceva  honti  gocara  ca ye tassa arammana te
tassa  gocara  ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana
Tena  vuccati  atthesu  nanam  atthapatisambhida  .  panca  dhamme
sandassetum   byanjananiruttabhilapa   panca   atthe  sandassetum
byanjananiruttabhilapa   ima  dasa  niruttiyo  niruttipatisambhidaya
arammana  ceva  honti  gocara  ca  ye  tassa  arammana
te  tassa  gocara  ye  tassa gocara te tassa arammana
tena  vuccati  niruttisu  nanam  niruttipatisambhida  . pancasu dhammesu
nanani  pancasu  atthesu  nanani  dasasu  niruttisu  nanani
imani  visati  nanani  patibhanapatisambhidaya  arammana  ceva
honti  gocara  ca  ye  tassa  arammana te tassa gocara
ye  tassa gocara te tassa arammana tena vuccati patibhanesu
nanam   patibhanapatisambhida  .  kaye  kayanupassanasatipatthane
pannarasa  dhamma  pannarasa  attha  timsa  niruttiyo  satthi  nanani
ayam vedanasu .pe. Ayam citte .pe.
   {605.4}  Ayam  dhammesu dhammanupassanati pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. Sa kho panayam
dhammesu  dhammanupassana  bhavetabbati  .pe.  bhavitati  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko  udapadi
.pe.   dhammesu   dhammanupassanasatipatthane   pannarasa  dhamma
pannarasa   attha   timsa   niruttiyo  satthi  nanani  catusu
satipatthanesu  satthi  dhamma  satthi  attha  visasata  niruttiyo
Cattarisanca dve ca nanasatani.
   [606]  Ayam  chandasamadhipadhanasankharasamannagato  iddhipadoti
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum udapadi .pe.
Aloko udapadi ayam viriyasamadhi .pe. Ayam cittasamadhi .pe.
   {606.1}  Ayam vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipadoti
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko
udapadi   so  kho  panayam  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato
iddhipado  bhavetabboti me bhikkhave .pe. bhavitoti me bhikkhave
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi.
   [607]  Ayam  chandasamadhipadhanasankharasamannagato  iddhipadoti
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko
udapadi  .pe.  so  kho  panayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato
iddhipado  bhavetabboti  .pe.  bhavitoti  pubbe  ananussutesu
dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja
udapadi  aloko  udapadi  .  cakkhum  udapaditi kenatthena nanam
udapaditi   kenatthena  panna  udapaditi  kenatthena  vijja
udapaditi  kenatthena  aloko  udapaditi  kenatthena  .  cakkhum
udapaditi   dassanatthena  nanam  udapaditi  natatthena  panna
udapaditi   pajananatthena   vijja   udapaditi   pativedhatthena
Aloko udapaditi obhasatthena.
   {607.1}  Cakkhum  dhammo nanam dhammo panna dhammo vijja
dhammo  aloko  dhammo  ime  panca  dhamma  dhammapatisambhidaya
arammana  ceva  honti  gocara ca ye tassa arammana  te
tassa  gocara  ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana
tena  vuccati  dhammesu  nanam  dhammapatisambhida . dassanattho attho
natattho   attho  pajananattho  attho  pativedhattho  attho
obhasattho   attho   ime  panca  attha  atthapatisambhidaya
arammana  ceva  honati  gocara  ca ye tassa arammana te
tassa  gocara  ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana
tena vuccati atthesu nanam atthapatisambhida.
   {607.2}  Panca dhamme sandassetum byanjananiruttabhilapa panca
atthe  sandassetum  byanjananiruttabhilapa  ima  dasa  niruttiyo
niruttipatisambhidaya  arammana  ceva  honti gocara ca ye tassa
arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana
tena  vuccati  niruttisu  nanam  niruttipatisambhida  . pancasu dhammesu
nanani  pancasu  atthesu  nanani  dasasu  niruttisu  nanani
imani  visati  nanani  patibhanapatisambhidaya  arammana  ceva
honti  gocara  ca  ye  tassa  arammana te tassa gocara
ye  tassa  gocara  te  tassa  arammana  tena  vuccati
Patibhanesu  nanam  patibhanapatisambhida  .  chandasamadhipadhanasankhara-
samannagate  iddhipade  pannarasa  dhamma  pannarasa  attha  timsa
niruttiyo satthi nanani ayam viriyasamadhi .pe. Ayam cittasamadhi .pe.
   {607.3}  Ayam  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipadoti
pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi
.pe.  so kho panayam vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipado
bhavetabboti  .pe.  bhavitoti  pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhum
udapadi  .pe.  aloko  udapadi .pe. vimamsasamadhipadhanasankhara-
samannagate  iddhipade  pannarasa  dhamma  pannarasa  attha  timsa
niruttiyo satthi nanani catusu idadhipadesu satthi dhamma satthi attha
visasata niruttiyo cattarisanca dve ca nanasatani.
   [608]  Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko
udapadi  nirodho  nirodhoti  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko
udapadi   vipassissa  bodhisattassa  veyyakarane  dasa  dhamma
dasa attha visati niruttiyo cattarisam nanani.
   {608.1}  Samudayo samudayoti kho bhikkhave sikhissa bodhisattassa .pe.
Vessabhussa  bodhisattassa  .pe.  kakusandhassa  bodhisattassa  .pe.
Konagamanassa  bodhisattassa  .pe.  kassapassa  bodhisattassa  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko  udapadi
nirodho  nirodhoti  kho  bhikkhave  kassapassa  bodhisattassa  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko  udapadi
kassapassa  bodhisattassa  veyyakarane  dasa  dhamma  dasa  attha
visati niruttiyo cattarisam nanani.
   {608.2} Samudayo samudayoti kho bhikkhave gotamassa bodhisattassa
pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi
nirodho nirodhoti kho bhikkhave [1]- pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum
udapadi   .pe.  aloko  udapadi  gotamassa  bodhisattassa
veyyakarane  dasa  dhamma  dasa  attha  visati niruttiyo cattarisam
nanani.
   {608.3} Sattannam bodhisattanam sattasu veyyakaranesu sattati dhamma
sattati attha cattarisasata 2- niruttiyo asiti ca dve ca nanasatani.
   [609]  Yavata  abhinnaya  abhinnattho nato dittho vidito
sacchikato   phassito  pannaya  aphassito  pannaya  abhinnattho
natthiti  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja
udapadi  aloko  udapadi  abhinnaya  abhinnatthe  pancavisati
@Footnote: 1 Ma. gotamassa bodhisattassa .  2 Ma. cattarisasatam.
Dhamma  pancavisati  attha  pannasam  niruttiyo  satananani  1-
yavata   parinnaya   parinnattho  .pe.  yavata  pahanassa
pahanattho .pe. Yavata bhavanaya bhavanattho .pe..
   {609.1}  Yavata sacchikiriyaya sacchikiriyattho nato dittho vidito
sacchikato  phassito  pannaya  aphassito  pannaya  sacchikiriyattho
natthiti  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja
udapadi  aloko  udapadi  sacchikiriyaya  sacchikiriyatthe  pancavisati
dhamma   pancavisati   attha   pannasam  niruttiyo  satananani
abhinnaya  abhinnatthe  parinnaya  parinnatthe  pahanaya  pahanatthe
bhavanaya   bhavanatthe   sacchikiriyaya  sacchikiriyatthe  pancavisasatam
dhamma   pancavisasatam   attha   addhateyyaniruttisatani   panca
nanasatani.
   [610]  Yavata  khandhanam  khandhattho  nato  dittho vidito
sacchikato  phassito  pannaya  aphassito  pannaya  khandhattho  natthiti
cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja  udapadi
aloko  udapadi  khandhanam  khandhatthe  pancavisati  dhamma pancavisati
attha   pannasam   niruttiyo   satananani   yavata  dhatunam
dhatattho  .pe.  yavata  ayatananam  ayatanattho  yavata
sankhatanam  sankhatattho  yavata  asankhatassa  asankhatattho  nato
dittho  vidito  sacchikato  phassito  pannaya  aphassito  pannaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. satam nanani. evamuparipi.
Asankhatattho  natthiti  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko  udapadi
asankhatassa  asankhatatthe  pancavisati  dhamma  pancavisati  attha
pannasam   niruttiyo   satananani  khandhanam  khandhatthe  dhatunam
dhatatthe  ayatananam  ayatanatthe  sankhatanam  sankhatatthe asankhatassa
asankhatatthe  pancavisasatam  dhamma  pancavisasatam  attha  addhateyya-
niruttisatani panca nanasatani.
   [611]  Yavata  dukkhassa  dukkhattho  nato  dittho vidito
sacchikato   phassito   pannaya  aphassito  pannaya  dukkhattho
natthiti  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja
udapadi  aloko  udapadi  dukkhassa  dukkhatthe  pancavisati  dhamma
pancavisati   attha   pannasam  niruttiyo  satananani  yavata
samudayassa  samudayattho  .pe.  yavata  nirodhassa  nirodhattho
yavata  maggassa  maggattho nato dittho vidito sacchikato phassito
pannaya  aphassito  pannaya  maggattho  natthiti  cakkhum  udapadi
.pe.  aloko  udapadi  maggassa  maggatthe  pancavisati  dhamma
pancavisati   attha   pannasam   niruttiyo   satananani  catusu
ariyasaccesu  satam  dhamma  satam  attha  dve niruttisatani cattari
nanasatani.
   [612]  Yavata  atthapatisambhidaya  atthapatisambhidattho  nato
dittho  vidito  sacchikato  phassito  pannaya  aphassito  pannaya
Atthapatisambhidattho  natthiti  cakkhum  udapadi  .pe. aloko udapadi
atthapatisambhidaya  atthapatisambhidatthe  pancavisati  dhamma  pancavisati
attha  pannasam  niruttiyo  satananani  yavata  dhammapatisambhidaya
dhammapatisambhidattho    .pe.    yavata    niruttipatisambhidaya
niruttipatisambhidattho   yavata   patibhanapatisambhidaya   patibhana-
patisambhidattho  nato  dittho  vidito  sacchikato  phassito pannaya
aphassito   pannaya   patibhanapatisambhidattho   natthiti   cakkhum
udapadi   .pe.   aloko   udapadi   patibhanapatisambhidaya
patibhanapatisambhidattho   pancavisati   dhamma   pancavisati   attha
pannasam   niruttiyo   satananani   catusu   patisambhidasu  satam
dhamma satam attha dve niruttisatani cattari nanasatani.
   [613]  Yavata  indriyaparopariyatte  nanam  natam  dittham
viditam  sacchikatam  phassitam pannaya aphassitam pannaya indriyaparopariyatte
nanam   natthiti  cakkhum  udapadi  .pe.  aloko  udapadi
indriyaparopariyatte   nane   pancavisati   dhamma   pancavisati
attha   pannasam   niruttiyo   satananani  yavata  sattanam
asayanusaye  nanam .pe. yavata yamakapatihire 1- nanam yavata
mahakarunasamapattiya  nanam  [2]-  yavata  anavaranananam  natam
dittham   viditam  sacchikatam  phassitam  pannaya  aphassitam  pannaya
anavaranananam  natthiti  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna
@Footnote: 1 Ma. Yu. yamakapatihire .  2 Ma. yavata sabbannuttannanam.
Udapadi  vijja  udapadi  aloko  udapadi  anavarane  nane
pancavisati   dhamma   pancavisati   attha   pannasam  niruttiyo
satananani   chasu   buddhadhammesu  diyaddhasatam  dhamma  diyaddhasatam
attha  tini  niruttisatani  cha  nanasatani  patisambhidapakarane  1-
addhanavamani  dhammasatani  addhanavamani  atthasatani  niruttisahassanca
satta   ca   niruttisatani  tini  ca  nanasahassani  cattari
ca nanasataniti.
           Patisambhidakatha.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 506-524. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=10178&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10178&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=598&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=75              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5626              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5626              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]