ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Yuganaddhavagge paṭisambhidākathā
   [598]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati
isipatane  migadāye  tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi
dveme  bhikkhave  antā  pabbajitena  na  sevitabbā katame dve
yo  cāyaṃ  kāmesu  kāmasukhallikānuyogo  hīno gammo pothujjaniko
anariyo  anatthasañhito  yo  cāyaṃ  attakilamathānuyogo  dukkho
anariyo  anatthasañhito  ete  te bhikkhave ubho ante anupagamma
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  katamā  ca
sā  bhikkhave  majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati
ayameva   ariyo   aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  ayaṃ  kho  sā  bhikkhave
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [599]  Idaṃ kho pana bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ jātipi dukkhā
jarāpi  dukkhā  byādhipi  dukkho  1-  maraṇampi  dukkhaṃ  appiyehi
sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampicchaṃ  na labhati
taṃpi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā dukkhā . idaṃ kho pana
bhikkhave  dukkhasamudayo  2-  ariyasaccaṃ  yāyaṃ  taṇhā  ponobbhavikā
nandirāgasahagatā    tatratatrābhinandinī   seyyathīdaṃ   kāmataṇhā
bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  idaṃ  kho pana bhikkhave dukkhanirodho 3-
ariyasaccaṃ  yo  tassā  yeva  taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo
paṭinissaggo mutti anālayo . idaṃ kho pana bhikkhave dukkhanirodhagāminī
paṭipadā  ariyasaccaṃ  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [600]  Idaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccanti  me  bhikkhave  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā
udapādi  vijjā  udapādi āloko udapādi . taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ
ariyasaccaṃ  pariññeyyanti  me  bhikkhave  .pe.  pariññātanti  me
bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi
paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   {600.1} Idaṃ dukkhasamudayo ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu
@Footnote: 1 Yu. dukkhā. 2 idha ceva upari ca dukkhasamudayanti porāṇapāṭho. Ma. Yu. īdisameva.
@3 idha ceva upari ca dukkhanirodhanti porāṇapāṭho. Ma. Yu. īdisameva.
Dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi . taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayo ariyasaccaṃ
pahātabbanti  me  bhikkhave  .pe.  pahīnanti  me  bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   {600.2}  Idaṃ dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā udapādi āloko udapādi . taṃ kho panidaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ
sacchikātabbanti  me  bhikkhave .pe. sacchikatanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā udapādi āloko udapādi.
   {600.3}  Idaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyasaccanti  me
bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi
paññā  udapādi vijjā udapādi āloko udapādi . taṃ kho panidaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvetabbanti me bhikkhave .pe.
Bhāvitanti  me  bhikkhave  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [601]  Yāvakiṃvañca  me  bhikkhave  imesu catūsu ariyasaccesu
evantiparivaṭṭaṃ  dvādasākāraṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇadassanaṃ  na  suvisuddhaṃ
Ahosi  neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ  yato  ca  kho me bhikkhave imesu
catūsu   ariyasaccesu   evantiparivaṭṭaṃ   dvādasākāraṃ   yathābhūtaṃ
ñāṇadassanaṃ  suvisuddhaṃ  ahosi  athāhaṃ  bhikkhave  sadevake  loke
samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ  ñāṇañca pana
me  dassanaṃ udapādi akuppā me cetovimutti 2- ayamantimā jāti
natthidāni  punabbhavoti  idamavoca  bhagavā  attamanā  pañcavaggiyā
bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
   {601.1}  Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne āyasmato
koṇḍaññassa   virajaṃ   vītamalaṃ   dhammacakkhuṃ   udapādi  yaṅkiñci
samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  pavattite  ca 3- bhagavatā
dhammacakke  bhummā  devā  saddamanussāvesuṃ etambhagavatā bārāṇasiyaṃ
isipatane  migadāye  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ
samaṇena  vā  brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā
vā  kenaci  vā  lokasminti  .  bhummānaṃ  devānaṃ saddaṃ sutvā
cātummahārājikā  .pe.  tāvatiṃsā  devā  yāmā  devā tusitā
devā  nimmānaratī  devā  paranimmitavasavattī  devā  brahmakāyikā
@Footnote: 1 Ma. abhisambuddhoti. 2 Ma. Yu. akuppā me vimutti. 3 Ma. Yu. ca pana.
Devā   saddamanussāvesuṃ   etambhagavatā  bārāṇasiyaṃ  isipatane
migadāye  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena  vā
brāhmaṇena  vā  devena  vā mārena vā brahmunā vā kenaci
vā lokasminti.
   {601.2} Itiha tena khaṇena tena layena tena muhuttena yāva
brahmalokā  saddo  abbhuggacchi  ayañca dasasahassī lokadhātu saṅkampi
sampakampi  sampavedhi  appamāṇo  ca oḷāro 1- obhāso loke
pāturahosi atikkammeva devānaṃ 2- devānubhāvanti.
   {601.3} Atha kho bhagavā [3]- udānaṃ udānesi aññāsi vata bho
koṇḍañño  aññāsi  vata  bho  koṇḍaññoti  iti  hidaṃ āyasmato
koṇḍaññassa aññākoṇḍaññotveva 4- nāmaṃ ahosi.
   [602]  Idaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko  udapādi  .  cakkhuṃ  udapādīti  kenatthena  ñāṇaṃ
udapādīti   kenatthena  paññā  udapādīti  kenatthena  vijjā
udapādīti  kenatthena  āloko  udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ
udapādīti   dassanaṭṭhena  ñāṇaṃ  udapādīti  ñātaṭṭhena  paññā
udapādīti  pajānanaṭṭhena  vijjā  udapādīti  paṭivedhaṭṭhena  āloko
udapādīti obhāsaṭṭhena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uḷāro. 2 katthaci atikkamma devānanti likhitaṃ.
@3 Ma. imaṃ. 4 Ma. aññāsikoṇḍañño.
   {602.1}  Cakkhuṃ  dhammo  ñāṇaṃ dhammo paññā dhammo vijjā
dhammo  āloko  dhammo  ime  pañca  dhammā  dhammapaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honti  gocarā  ca  ye  tassā  ārammaṇā
te  tassā  gocarā  ye  tassā gocarā te tassā ārammaṇā
tena  vuccati  dhammesu  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā . dassanaṭṭho attho
ñātaṭṭho   attho  pajānanaṭṭho  attho  paṭivedhaṭṭho  attho
obhāsaṭṭho   attho   ime  pañca  atthā  atthapaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honti  gocarā  ca ye tassā ārammaṇā te
tassā  gocarā  ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā
tena vuccati atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.
   {602.2}  Pañca  dhamme  sandassetuṃ  byañjananiruttābhilāpā
pañca  atthe  sandassetuṃ  byañjananiruttābhilāpā imā dasa niruttiyo
niruttipaṭisambhidāya  ārammaṇā  ceva  honti gocarā ca ye tassā
ārammaṇā te tassā gocarā ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā
tena  vuccati  niruttīsu  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  . pañcasu dhammesu
ñāṇāni  pañcasu  atthesu  ñāṇāni  dasasu  niruttīsu  ñāṇāni
imāni  vīsati  ñāṇāni  paṭibhāṇapaṭisambhidāya  ārammaṇā  ceva
honti  gocarā  ca  ye  tassā  ārammaṇā te tassā gocarā
ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā  tena  vuccati
paṭibhāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [603]  Taṃ  kho  panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyyanti .pe.
Pariññātanti  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ
udapādi  paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi . cakkhuṃ
udapādīti   kenatthena   ñāṇaṃ  udapādīti  kenatthena  paññā
udapādīti  kenatthena  vijjā  udapādīti  kenatthena  āloko
udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ  udapādīti  dassanaṭṭhena  ñāṇaṃ
udapādīti  ñātaṭṭhena  paññā  udapādīti  pajānanaṭṭhena  vijjā
udapādīti paṭivedhaṭṭhena āloko udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {603.1} Cakkhuṃ dhammo ñāṇaṃ dhammo paññā dhammo vijjā dhammo
āloko  dhammo  ime  pañca  dhammā  dhammapaṭisambhidāya ārammaṇā
ceva honti gocarā ca ye tassā ārammaṇā te tassā gocarā ye
tassā  gocarā  te tassā ārammaṇā tena vuccati dhammesu ñāṇaṃ
dhammapaṭisambhidā  .  dassanaṭṭho  attho ñātaṭṭho attho pajānanaṭṭho
attho  paṭivedhaṭṭho  attho  obhāsaṭṭho attho ime pañca atthā
atthapaṭisambhidāya  ārammaṇā  ceva  honti  gocarā ca ye tassā
ārammaṇā te tassā gocarā ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā
tena  vuccati  atthesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  .  pañca  dhamme
sandassetuṃ   byañjananiruttābhilāpā   pañca   atthe  sandassetuṃ
byañjananiruttābhilāpā   imā  dasa  niruttiyo  niruttipaṭisambhidāya
Ārammaṇā  ceva  honti  gocarā  ca ye tassā ārammaṇā te
tassā  gocarā  ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā
tena  vuccati  niruttīsu  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  .  pañcasu
dhammesu  ñāṇāni  pañcasu  atthesu  ñāṇāni  dasasu  niruttīsu
ñāṇāni    imāni   vīsati   ñāṇāni   paṭibhāṇapaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honti  gocarā  ca ye tassā ārammaṇā te
tassā gocarā ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā tena vuccati
paṭibhāṇesu   ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  dukkhe  ariyasacce
paṇṇarasa 1- dhammā paṇṇarasa atthā tiṃsa niruttiyo saṭṭhī ñāṇāni.
   [604]  Idaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccanti  pubbe  ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi  .pe.  taṃ
kho  panidaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  pahātabbanti  .pe.  pahīnanti
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi   .pe.   dukkhasamudaye  ariyasacce  paṇṇarasa  dhammā
paṇṇarasa atthā tiṃsa niruttiyo saṭṭhī ñāṇāni.
   {604.1}  Idaṃ  dukkhanirodho ariyasaccanti pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi .pe. taṃ kho panidaṃ
dukkhanirodho  ariyasaccaṃ  sacchikātabbanti  .pe.  sacchikatanti  pubbe
@Footnote: 1 pannarasāti vā pāṭho.
Ananussutesu  dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi .pe.
Dukkhanirodhe ariyasacce paṇṇarasa dhammā paṇṇarasa atthā tiṃsa niruttiyo
saṭṭhī ñāṇāni.
   {604.2}  Idaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā ariyasaccanti pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. Āloko upādi .pe. Taṃ kho
panidaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyasaccaṃ  bhāvetabbanti  .pe.
Bhāvitanti  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.
Āloko  udapādi  .pe.  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya ariyasacce
paṇṇarasa  dhammā  paṇṇarasa  atthā  tiṃsa  niruttiyo  saṭṭhī  ñāṇāni
catūsu  ariyasaccesu  saṭṭhī  dhammā  saṭṭhī  atthā vīsasatā niruttiyo
cattārīsañca dve [1]- ñāṇasatāni.
   [605] Ayaṃ kāye kāyānupassanāti me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe. āloko udapādi sā kho panāyaṃ
kāye  kāyānupassanā  bhāvetabbāti  me bhikkhave .pe. bhāvitāti
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. Āloko
udapādi ayaṃ vedanāsu .pe. Ayaṃ citte .pe.
   {605.1}  Ayaṃ dhammesu dhammānupassanāti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. Āloko udapādi sā kho panāyaṃ
dhammesu  dhammānupassanā  bhāvetabbāti me bhikkhave .pe. bhāvitāti
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ udapādi .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca.
Āloko udapādi.
   {605.2}  Ayaṃ kāye kāyānupassanāti pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi .pe. sā kho panāyaṃ kāye
kāyānupassanā  bhāvetabbāti  .pe.  bhāvitāti  pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi  .  cakkhuṃ  udapādīti kenatthena ñāṇaṃ
udapādīti   kenatthena   paññā  upādīti  kenatthena  vijjā
udapādīti  kenatthena  āloko  udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ
udapādīti   dassanaṭṭhena  ñāṇaṃ  udapādīti  ñātaṭṭhena  paññā
udapādīti   pajānanaṭṭhena   vijjā   udapādīti   paṭivedhaṭṭhena
āloko udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {605.3}  Cakkhuṃ  dhammo  ñāṇaṃ dhammo paññā dhammo vijjā
dhammo  āloko  dhammo  ime  pañca  dhammā  dhammapaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honti  gocarā  ca ye tassā ārammaṇā te
tassā  gocarā  ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā
tena  vuccati  dhammesu  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā . dassanaṭṭho attho
ñātaṭṭho   attho  pajānanaṭṭho  attho  paṭivedhaṭṭho  attho
obhāsaṭṭho   attho   ime  pañca  atthā  atthapaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honti  gocarā  ca ye tassā ārammaṇā te
tassā  gocarā  ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā
Tena  vuccati  atthesu  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  .  pañca  dhamme
sandassetuṃ   byañjananiruttābhilāpā   pañca   atthe  sandassetuṃ
byañjananiruttābhilāpā   imā  dasa  niruttiyo  niruttipaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honti  gocarā  ca  ye  tassā  ārammaṇā
te  tassā  gocarā  ye  tassā gocarā te tassā ārammaṇā
tena  vuccati  niruttīsu  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  . pañcasu dhammesu
ñāṇāni  pañcasu  atthesu  ñāṇāni  dasasu  niruttīsu  ñāṇāni
imāni  vīsati  ñāṇāni  paṭibhāṇapaṭisambhidāya  ārammaṇā  ceva
honti  gocarā  ca  ye  tassā  ārammaṇā te tassā gocarā
ye  tassā gocarā te tassā ārammaṇā tena vuccati paṭibhāṇesu
ñāṇaṃ   paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhāne
paṇṇarasa  dhammā  paṇṇarasa  atthā  tiṃsa  niruttiyo  saṭṭhī  ñāṇāni
ayaṃ vedanāsu .pe. Ayaṃ citte .pe.
   {605.4}  Ayaṃ  dhammesu dhammānupassanāti pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi .pe. Sā kho panāyaṃ
dhammesu  dhammānupassanā  bhāvetabbāti  .pe.  bhāvitāti  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi
.pe.   dhammesu   dhammānupassanāsatipaṭṭhāne   paṇṇarasa  dhammā
paṇṇarasa   atthā   tiṃsa   niruttiyo  saṭṭhī  ñāṇāni  catūsu
satipaṭṭhānesu  saṭṭhī  dhammā  saṭṭhī  atthā  vīsasatā  niruttiyo
Cattārīsañca dve ca ñāṇasatāni.
   [606]  Ayaṃ  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato  iddhipādoti
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ udapādi .pe.
Āloko udapādi ayaṃ viriyasamādhi .pe. Ayaṃ cittasamādhi .pe.
   {606.1}  Ayaṃ vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādoti
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. Āloko
udapādi   so  kho  panāyaṃ  vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato
iddhipādo  bhāvetabboti me bhikkhave .pe. bhāvitoti me bhikkhave
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. Āloko udapādi.
   [607]  Ayaṃ  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato  iddhipādoti
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi  .pe.  so  kho  panāyaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato
iddhipādo  bhāvetabboti  .pe.  bhāvitoti  pubbe  ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi  .  cakkhuṃ  udapādīti kenatthena ñāṇaṃ
udapādīti   kenatthena  paññā  udapādīti  kenatthena  vijjā
udapādīti  kenatthena  āloko  udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ
udapādīti   dassanaṭṭhena  ñāṇaṃ  udapādīti  ñātaṭṭhena  paññā
udapādīti   pajānanaṭṭhena   vijjā   udapādīti   paṭivedhaṭṭhena
Āloko udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {607.1}  Cakkhuṃ  dhammo ñāṇaṃ dhammo paññā dhammo vijjā
dhammo  āloko  dhammo  ime  pañca  dhammā  dhammapaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honti  gocarā ca ye tassā ārammaṇā  te
tassā  gocarā  ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā
tena  vuccati  dhammesu  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā . dassanaṭṭho attho
ñātaṭṭho   attho  pajānanaṭṭho  attho  paṭivedhaṭṭho  attho
obhāsaṭṭho   attho   ime  pañca  atthā  atthapaṭisambhidāya
ārammaṇā  ceva  honati  gocarā  ca ye tassā ārammaṇā te
tassā  gocarā  ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā
tena vuccati atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.
   {607.2}  Pañca dhamme sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā pañca
atthe  sandassetuṃ  byañjananiruttābhilāpā  imā  dasa  niruttiyo
niruttipaṭisambhidāya  ārammaṇā  ceva  honti gocarā ca ye tassā
ārammaṇā te tassā gocarā ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā
tena  vuccati  niruttīsu  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  . pañcasu dhammesu
ñāṇāni  pañcasu  atthesu  ñāṇāni  dasasu  niruttīsu  ñāṇāni
imāni  vīsati  ñāṇāni  paṭibhāṇapaṭisambhidāya  ārammaṇā  ceva
honti  gocarā  ca  ye  tassā  ārammaṇā te tassā gocarā
ye  tassā  gocarā  te  tassā  ārammaṇā  tena  vuccati
Paṭibhāṇesu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgate  iddhipāde  paṇṇarasa  dhammā  paṇṇarasa  atthā  tiṃsa
niruttiyo saṭṭhī ñāṇāni ayaṃ viriyasamādhi .pe. Ayaṃ cittasamādhi .pe.
   {607.3}  Ayaṃ  vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādoti
pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi
.pe.  so kho panāyaṃ vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo
bhāvetabboti  .pe.  bhāvitoti  pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi  .pe.  āloko  udapādi .pe. vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgate  iddhipāde  paṇṇarasa  dhammā  paṇṇarasa  atthā  tiṃsa
niruttiyo saṭṭhī ñāṇāni catūsu idadhipādesu saṭṭhī dhammā saṭṭhī atthā
vīsasatā niruttiyo cattārīsañca dve ca ñāṇasatāni.
   [608]  Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi  nirodho  nirodhoti  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi   vipassissa  bodhisattassa  veyyākaraṇe  dasa  dhammā
dasa atthā vīsati niruttiyo cattārīsaṃ ñāṇāni.
   {608.1}  Samudayo samudayoti kho bhikkhave sikhissa bodhisattassa .pe.
Vessabhussa  bodhisattassa  .pe.  kakusandhassa  bodhisattassa  .pe.
Konāgamanassa  bodhisattassa  .pe.  kassapassa  bodhisattassa  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi
nirodho  nirodhoti  kho  bhikkhave  kassapassa  bodhisattassa  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi
kassapassa  bodhisattassa  veyyākaraṇe  dasa  dhammā  dasa  atthā
vīsati niruttiyo cattārīsaṃ ñāṇāni.
   {608.2} Samudayo samudayoti kho bhikkhave gotamassa bodhisattassa
pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi
nirodho nirodhoti kho bhikkhave [1]- pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi   .pe.  āloko  udapādi  gotamassa  bodhisattassa
veyyākaraṇe  dasa  dhammā  dasa  atthā  vīsati niruttiyo cattārīsaṃ
ñāṇāni.
   {608.3} Sattannaṃ bodhisattānaṃ sattasu veyyākaraṇesu sattati dhammā
sattati atthā cattārīsasatā 2- niruttiyo asīti ca dve ca ñāṇasatāni.
   [609]  Yāvatā  abhiññāya  abhiññaṭṭho ñāto diṭṭho vidito
sacchikato   phassito  paññāya  aphassito  paññāya  abhiññaṭṭho
natthīti  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi  abhiññāya  abhiññaṭṭhe  pañcavīsati
@Footnote: 1 Ma. gotamassa bodhisattassa .  2 Ma. cattārīsasataṃ.
Dhammā  pañcavīsati  atthā  paññāsaṃ  niruttiyo  satañāṇāni  1-
yāvatā   pariññāya   pariññaṭṭho  .pe.  yāvatā  pahānassa
pahānaṭṭho .pe. Yāvatā bhāvanāya bhāvanaṭṭho .pe..
   {609.1}  Yāvatā sacchikiriyāya sacchikiriyaṭṭho ñāto diṭṭho vidito
sacchikato  phassito  paññāya  aphassito  paññāya  sacchikiriyaṭṭho
natthīti  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi  sacchikiriyāya  sacchikiriyaṭṭhe  pañcavīsati
dhammā   pañcavīsati   atthā   paññāsaṃ  niruttiyo  satañāṇāni
abhiññāya  abhiññaṭṭhe  pariññāya  pariññaṭṭhe  pahānāya  pahānaṭṭhe
bhāvanāya   bhāvanaṭṭhe   sacchikiriyāya  sacchikiriyaṭṭhe  pañcavīsasataṃ
dhammā   pañcavīsasataṃ   atthā   aḍḍhateyyaniruttisatāni   pañca
ñāṇasatāni.
   [610]  Yāvatā  khandhānaṃ  khandhaṭṭho  ñāto  diṭṭho vidito
sacchikato  phassito  paññāya  aphassito  paññāya  khandhaṭṭho  natthīti
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko  udapādi  khandhānaṃ  khandhaṭṭhe  pañcavīsati  dhammā pañcavīsati
atthā   paññāsaṃ   niruttiyo   satañāṇāni   yāvatā  dhātūnaṃ
dhātaṭṭho  .pe.  yāvatā  āyatanānaṃ  āyatanaṭṭho  yāvatā
saṅkhatānaṃ  saṅkhataṭṭho  yāvatā  asaṅkhatassa  asaṅkhataṭṭho  ñāto
diṭṭho  vidito  sacchikato  phassito  paññāya  aphassito  paññāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sataṃ ñāṇāni. evamuparipi.
Asaṅkhataṭṭho  natthīti  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi
asaṅkhatassa  asaṅkhataṭṭhe  pañcavīsati  dhammā  pañcavīsati  atthā
paññāsaṃ   niruttiyo   satañāṇāni  khandhānaṃ  khandhaṭṭhe  dhātūnaṃ
dhātaṭṭhe  āyatanānaṃ  āyatanaṭṭhe  saṅkhatānaṃ  saṅkhataṭṭhe asaṅkhatassa
asaṅkhataṭṭhe  pañcavīsasataṃ  dhammā  pañcavīsasataṃ  atthā  aḍḍhateyya-
niruttisatāni pañca ñāṇasatāni.
   [611]  Yāvatā  dukkhassa  dukkhaṭṭho  ñāto  diṭṭho vidito
sacchikato   phassito   paññāya  aphassito  paññāya  dukkhaṭṭho
natthīti  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi  dukkhassa  dukkhaṭṭhe  pañcavīsati  dhammā
pañcavīsati   atthā   paññāsaṃ  niruttiyo  satañāṇāni  yāvatā
samudayassa  samudayaṭṭho  .pe.  yāvatā  nirodhassa  nirodhaṭṭho
yāvatā  maggassa  maggaṭṭho ñāto diṭṭho vidito sacchikato phassito
paññāya  aphassito  paññāya  maggaṭṭho  natthīti  cakkhuṃ  udapādi
.pe.  āloko  udapādi  maggassa  maggaṭṭhe  pañcavīsati  dhammā
pañcavīsati   atthā   paññāsaṃ   niruttiyo   satañāṇāni  catūsu
ariyasaccesu  sataṃ  dhammā  sataṃ  atthā  dve niruttisatāni cattāri
ñāṇasatāni.
   [612]  Yāvatā  atthapaṭisambhidāya  atthapaṭisambhidaṭṭho  ñāto
diṭṭho  vidito  sacchikato  phassito  paññāya  aphassito  paññāya
Atthapaṭisambhidaṭṭho  natthīti  cakkhuṃ  udapādi  .pe. āloko udapādi
atthapaṭisambhidāya  atthapaṭisambhidaṭṭhe  pañcavīsati  dhammā  pañcavīsati
atthā  paññāsaṃ  niruttiyo  satañāṇāni  yāvatā  dhammapaṭisambhidāya
dhammapaṭisambhidaṭṭho    .pe.    yāvatā    niruttipaṭisambhidāya
niruttipaṭisambhidaṭṭho   yāvatā   paṭibhāṇapaṭisambhidāya   paṭibhāṇa-
paṭisambhidaṭṭho  ñāto  diṭṭho  vidito  sacchikato  phassito paññāya
aphassito   paññāya   paṭibhāṇapaṭisambhidaṭṭho   natthīti   cakkhuṃ
udapādi   .pe.   āloko   udapādi   paṭibhāṇapaṭisambhidāya
paṭibhāṇapaṭisambhidaṭṭho   pañcavīsati   dhammā   pañcavīsati   atthā
paññāsaṃ   niruttiyo   satañāṇāni   catūsu   paṭisambhidāsu  sataṃ
dhammā sataṃ atthā dve niruttisatāni cattāri ñāṇasatāni.
   [613]  Yāvatā  indriyaparopariyatte  ñāṇaṃ  ñātaṃ  diṭṭhaṃ
viditaṃ  sacchikataṃ  phassitaṃ paññāya aphassitaṃ paññāya indriyaparopariyatte
ñāṇaṃ   natthīti  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi
indriyaparopariyatte   ñāṇe   pañcavīsati   dhammā   pañcavīsati
atthā   paññāsaṃ   niruttiyo   satañāṇāni  yāvatā  sattānaṃ
āsayānusaye  ñāṇaṃ .pe. yāvatā yamakapāṭihire 1- ñāṇaṃ yāvatā
mahākaruṇāsamāpattiyā  ñāṇaṃ  [2]-  yāvatā  anāvaraṇañāṇaṃ  ñātaṃ
diṭṭhaṃ   viditaṃ  sacchikataṃ  phassitaṃ  paññāya  aphassitaṃ  paññāya
anāvaraṇañāṇaṃ  natthīti  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yamakapāṭihīre .  2 Ma. yāvatā sabbaññuttaññāṇaṃ.
Udapādi  vijjā  udapādi  āloko  udapādi  anāvaraṇe  ñāṇe
pañcavīsati   dhammā   pañcavīsati   atthā   paññāsaṃ  niruttiyo
satañāṇāni   chasu   buddhadhammesu  diyaḍḍhasataṃ  dhammā  diyaḍḍhasataṃ
atthā  tīṇi  niruttisatāni  cha  ñāṇasatāni  paṭisambhidāpakaraṇe  1-
aḍḍhanavamāni  dhammasatāni  aḍḍhanavamāni  atthasatāni  niruttisahassañca
satta   ca   niruttisatāni  tīṇi  ca  ñāṇasahassāni  cattāri
ca ñāṇasatānīti.
           Paṭisambhidākathā.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 506-524. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=10178              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10178              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=598&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=75              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5626              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5626              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]