ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Yuganaddhavagge patisambhidakatha
   [598]  Evamme  sutam ekam samayam bhagava baranasiyam viharati
isipatane  migadaye  tatra kho bhagava pancavaggiye bhikkhu amantesi
dveme  bhikkhave  anta  pabbajitena  na  sevitabba katame dve
yo  cayam  kamesu  kamasukhallikanuyogo  hino gammo pothujjaniko
anariyo  anatthasanhito  yo  cayam  attakilamathanuyogo  dukkho
anariyo  anatthasanhito  ete  te bhikkhave ubho ante anupagamma
majjhima  patipada  tathagatena  abhisambuddha  cakkhukarani  nanakarani
upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  katama  ca
sa  bhikkhave  majjhima  patipada  tathagatena  abhisambuddha cakkhukarani
nanakarani  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati
ayameva   ariyo   atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  ayam  kho  sa  bhikkhave
majjhima  patipada  tathagatena  abhisambuddha  cakkhukarani  nanakarani
upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page507.

[599] Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam jatipi dukkha jarapi dukkha byadhipi dukkho 1- maranampi dukkham appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampiccham na labhati tampi dukkham sankhittena pancupadanakkhandha dukkha . idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccam yayam tanha ponobbhavika nandiragasahagata tatratatrabhinandini seyyathidam kamatanha bhavatanha vibhavatanha . idam kho pana bhikkhave dukkhanirodho 3- ariyasaccam yo tassa yeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo . idam kho pana bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi. [600] Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkham ariyasaccam parinneyyanti me bhikkhave .pe. parinnatanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi. {600.1} Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu @Footnote: 1 Yu. dukkha. 2 idha ceva upari ca dukkhasamudayanti poranapatho. Ma. Yu. idisameva. @3 idha ceva upari ca dukkhanirodhanti poranapatho. Ma. Yu. idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page508.

Dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkhasamudayo ariyasaccam pahatabbanti me bhikkhave .pe. pahinanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi. {600.2} Idam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkhanirodho ariyasaccam sacchikatabbanti me bhikkhave .pe. sacchikatanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi. {600.3} Idam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam bhavetabbanti me bhikkhave .pe. Bhavitanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi. [601] Yavakimvanca me bhikkhave imesu catusu ariyasaccesu evantiparivattam dvadasakaram yathabhutam nanadassanam na suvisuddham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page509.

Ahosi neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho 1- paccannasim yato ca kho me bhikkhave imesu catusu ariyasaccesu evantiparivattam dvadasakaram yathabhutam nanadassanam suvisuddham ahosi athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho 1- paccannasim nananca pana me dassanam udapadi akuppa me cetovimutti 2- ayamantima jati natthidani punabbhavoti idamavoca bhagava attamana pancavaggiya bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. {601.1} Imasminca pana veyyakaranasmim bhannamane ayasmato kondannassa virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti . pavattite ca 3- bhagavata dhammacakke bhumma deva saddamanussavesum etambhagavata baranasiyam isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasminti . bhummanam devanam saddam sutva catummaharajika .pe. tavatimsa deva yama deva tusita deva nimmanarati deva paranimmitavasavatti deva brahmakayika @Footnote: 1 Ma. abhisambuddhoti. 2 Ma. Yu. akuppa me vimutti. 3 Ma. Yu. ca pana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page510.

Deva saddamanussavesum etambhagavata baranasiyam isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasminti. {601.2} Itiha tena khanena tena layena tena muhuttena yava brahmaloka saddo abbhuggacchi ayanca dasasahassi lokadhatu sankampi sampakampi sampavedhi appamano ca olaro 1- obhaso loke paturahosi atikkammeva devanam 2- devanubhavanti. {601.3} Atha kho bhagava [3]- udanam udanesi annasi vata bho kondanno annasi vata bho kondannoti iti hidam ayasmato kondannassa annakondannotveva 4- namam ahosi. [602] Idam dukkham ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . cakkhum udapaditi kenatthena nanam udapaditi kenatthena panna udapaditi kenatthena vijja udapaditi kenatthena aloko udapaditi kenatthena . cakkhum udapaditi dassanatthena nanam udapaditi natatthena panna udapaditi pajananatthena vijja udapaditi pativedhatthena aloko udapaditi obhasatthena. @Footnote: 1 Ma. Yu. ularo. 2 katthaci atikkamma devananti likhitam. @3 Ma. imam. 4 Ma. annasikondanno.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page511.

{602.1} Cakkhum dhammo nanam dhammo panna dhammo vijja dhammo aloko dhammo ime panca dhamma dhammapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati dhammesu nanam dhammapatisambhida . dassanattho attho natattho attho pajananattho attho pativedhattho attho obhasattho attho ime panca attha atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati atthesu nanam atthapatisambhida. {602.2} Panca dhamme sandassetum byanjananiruttabhilapa panca atthe sandassetum byanjananiruttabhilapa ima dasa niruttiyo niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati niruttisu nanam niruttipatisambhida . pancasu dhammesu nanani pancasu atthesu nanani dasasu niruttisu nanani imani visati nanani patibhanapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati patibhanesu nanam patibhanapatisambhida.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page512.

[603] Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parinneyyanti .pe. Parinnatanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . cakkhum udapaditi kenatthena nanam udapaditi kenatthena panna udapaditi kenatthena vijja udapaditi kenatthena aloko udapaditi kenatthena . cakkhum udapaditi dassanatthena nanam udapaditi natatthena panna udapaditi pajananatthena vijja udapaditi pativedhatthena aloko udapaditi obhasatthena. {603.1} Cakkhum dhammo nanam dhammo panna dhammo vijja dhammo aloko dhammo ime panca dhamma dhammapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati dhammesu nanam dhammapatisambhida . dassanattho attho natattho attho pajananattho attho pativedhattho attho obhasattho attho ime panca attha atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati atthesu nanam atthapatisambhida . panca dhamme sandassetum byanjananiruttabhilapa panca atthe sandassetum byanjananiruttabhilapa ima dasa niruttiyo niruttipatisambhidaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page513.

Arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati niruttisu nanam niruttipatisambhida . pancasu dhammesu nanani pancasu atthesu nanani dasasu niruttisu nanani imani visati nanani patibhanapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati patibhanesu nanam patibhanapatisambhida . dukkhe ariyasacce pannarasa 1- dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani. [604] Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. tam kho panidam dukkhasamudayo ariyasaccam pahatabbanti .pe. pahinanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. dukkhasamudaye ariyasacce pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani. {604.1} Idam dukkhanirodho ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. tam kho panidam dukkhanirodho ariyasaccam sacchikatabbanti .pe. sacchikatanti pubbe @Footnote: 1 pannarasati va patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page514.

Ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. Dukkhanirodhe ariyasacce pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani. {604.2} Idam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko upadi .pe. Tam kho panidam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam bhavetabbanti .pe. Bhavitanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi .pe. dukkhanirodhagaminiya patipadaya ariyasacce pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani catusu ariyasaccesu satthi dhamma satthi attha visasata niruttiyo cattarisanca dve [1]- nanasatani. [605] Ayam kaye kayanupassanati me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi sa kho panayam kaye kayanupassana bhavetabbati me bhikkhave .pe. bhavitati me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi ayam vedanasu .pe. Ayam citte .pe. {605.1} Ayam dhammesu dhammanupassanati me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi sa kho panayam dhammesu dhammanupassana bhavetabbati me bhikkhave .pe. bhavitati me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. @Footnote: 1 Ma. Yu. ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page515.

Aloko udapadi. {605.2} Ayam kaye kayanupassanati pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. sa kho panayam kaye kayanupassana bhavetabbati .pe. bhavitati pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . cakkhum udapaditi kenatthena nanam udapaditi kenatthena panna upaditi kenatthena vijja udapaditi kenatthena aloko udapaditi kenatthena . cakkhum udapaditi dassanatthena nanam udapaditi natatthena panna udapaditi pajananatthena vijja udapaditi pativedhatthena aloko udapaditi obhasatthena. {605.3} Cakkhum dhammo nanam dhammo panna dhammo vijja dhammo aloko dhammo ime panca dhamma dhammapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati dhammesu nanam dhammapatisambhida . dassanattho attho natattho attho pajananattho attho pativedhattho attho obhasattho attho ime panca attha atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page516.

Tena vuccati atthesu nanam atthapatisambhida . panca dhamme sandassetum byanjananiruttabhilapa panca atthe sandassetum byanjananiruttabhilapa ima dasa niruttiyo niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati niruttisu nanam niruttipatisambhida . pancasu dhammesu nanani pancasu atthesu nanani dasasu niruttisu nanani imani visati nanani patibhanapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati patibhanesu nanam patibhanapatisambhida . kaye kayanupassanasatipatthane pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani ayam vedanasu .pe. Ayam citte .pe. {605.4} Ayam dhammesu dhammanupassanati pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. Sa kho panayam dhammesu dhammanupassana bhavetabbati .pe. bhavitati pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. dhammesu dhammanupassanasatipatthane pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani catusu satipatthanesu satthi dhamma satthi attha visasata niruttiyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page517.

Cattarisanca dve ca nanasatani. [606] Ayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipadoti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi ayam viriyasamadhi .pe. Ayam cittasamadhi .pe. {606.1} Ayam vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipadoti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi so kho panayam vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipado bhavetabboti me bhikkhave .pe. bhavitoti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. Aloko udapadi. [607] Ayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipadoti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. so kho panayam chandasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipado bhavetabboti .pe. bhavitoti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi . cakkhum udapaditi kenatthena nanam udapaditi kenatthena panna udapaditi kenatthena vijja udapaditi kenatthena aloko udapaditi kenatthena . cakkhum udapaditi dassanatthena nanam udapaditi natatthena panna udapaditi pajananatthena vijja udapaditi pativedhatthena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page518.

Aloko udapaditi obhasatthena. {607.1} Cakkhum dhammo nanam dhammo panna dhammo vijja dhammo aloko dhammo ime panca dhamma dhammapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati dhammesu nanam dhammapatisambhida . dassanattho attho natattho attho pajananattho attho pativedhattho attho obhasattho attho ime panca attha atthapatisambhidaya arammana ceva honati gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati atthesu nanam atthapatisambhida. {607.2} Panca dhamme sandassetum byanjananiruttabhilapa panca atthe sandassetum byanjananiruttabhilapa ima dasa niruttiyo niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati niruttisu nanam niruttipatisambhida . pancasu dhammesu nanani pancasu atthesu nanani dasasu niruttisu nanani imani visati nanani patibhanapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca ye tassa arammana te tassa gocara ye tassa gocara te tassa arammana tena vuccati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page519.

Patibhanesu nanam patibhanapatisambhida . chandasamadhipadhanasankhara- samannagate iddhipade pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani ayam viriyasamadhi .pe. Ayam cittasamadhi .pe. {607.3} Ayam vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipadoti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. so kho panayam vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipado bhavetabboti .pe. bhavitoti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi .pe. vimamsasamadhipadhanasankhara- samannagate iddhipade pannarasa dhamma pannarasa attha timsa niruttiyo satthi nanani catusu idadhipadesu satthi dhamma satthi attha visasata niruttiyo cattarisanca dve ca nanasatani. [608] Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi nirodho nirodhoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi vipassissa bodhisattassa veyyakarane dasa dhamma dasa attha visati niruttiyo cattarisam nanani. {608.1} Samudayo samudayoti kho bhikkhave sikhissa bodhisattassa .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page520.

Vessabhussa bodhisattassa .pe. kakusandhassa bodhisattassa .pe. Konagamanassa bodhisattassa .pe. kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi nirodho nirodhoti kho bhikkhave kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi kassapassa bodhisattassa veyyakarane dasa dhamma dasa attha visati niruttiyo cattarisam nanani. {608.2} Samudayo samudayoti kho bhikkhave gotamassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi nirodho nirodhoti kho bhikkhave [1]- pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi gotamassa bodhisattassa veyyakarane dasa dhamma dasa attha visati niruttiyo cattarisam nanani. {608.3} Sattannam bodhisattanam sattasu veyyakaranesu sattati dhamma sattati attha cattarisasata 2- niruttiyo asiti ca dve ca nanasatani. [609] Yavata abhinnaya abhinnattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya abhinnattho natthiti cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi abhinnaya abhinnatthe pancavisati @Footnote: 1 Ma. gotamassa bodhisattassa . 2 Ma. cattarisasatam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page521.

Dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani 1- yavata parinnaya parinnattho .pe. yavata pahanassa pahanattho .pe. Yavata bhavanaya bhavanattho .pe.. {609.1} Yavata sacchikiriyaya sacchikiriyattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya sacchikiriyattho natthiti cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi sacchikiriyaya sacchikiriyatthe pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani abhinnaya abhinnatthe parinnaya parinnatthe pahanaya pahanatthe bhavanaya bhavanatthe sacchikiriyaya sacchikiriyatthe pancavisasatam dhamma pancavisasatam attha addhateyyaniruttisatani panca nanasatani. [610] Yavata khandhanam khandhattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya khandhattho natthiti cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi khandhanam khandhatthe pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani yavata dhatunam dhatattho .pe. yavata ayatananam ayatanattho yavata sankhatanam sankhatattho yavata asankhatassa asankhatattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya @Footnote: 1 Ma. Yu. satam nanani. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page522.

Asankhatattho natthiti cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi asankhatassa asankhatatthe pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani khandhanam khandhatthe dhatunam dhatatthe ayatananam ayatanatthe sankhatanam sankhatatthe asankhatassa asankhatatthe pancavisasatam dhamma pancavisasatam attha addhateyya- niruttisatani panca nanasatani. [611] Yavata dukkhassa dukkhattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya dukkhattho natthiti cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi dukkhassa dukkhatthe pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani yavata samudayassa samudayattho .pe. yavata nirodhassa nirodhattho yavata maggassa maggattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya maggattho natthiti cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi maggassa maggatthe pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani catusu ariyasaccesu satam dhamma satam attha dve niruttisatani cattari nanasatani. [612] Yavata atthapatisambhidaya atthapatisambhidattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page523.

Atthapatisambhidattho natthiti cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi atthapatisambhidaya atthapatisambhidatthe pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani yavata dhammapatisambhidaya dhammapatisambhidattho .pe. yavata niruttipatisambhidaya niruttipatisambhidattho yavata patibhanapatisambhidaya patibhana- patisambhidattho nato dittho vidito sacchikato phassito pannaya aphassito pannaya patibhanapatisambhidattho natthiti cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi patibhanapatisambhidaya patibhanapatisambhidattho pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani catusu patisambhidasu satam dhamma satam attha dve niruttisatani cattari nanasatani. [613] Yavata indriyaparopariyatte nanam natam dittham viditam sacchikatam phassitam pannaya aphassitam pannaya indriyaparopariyatte nanam natthiti cakkhum udapadi .pe. aloko udapadi indriyaparopariyatte nane pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani yavata sattanam asayanusaye nanam .pe. yavata yamakapatihire 1- nanam yavata mahakarunasamapattiya nanam [2]- yavata anavaranananam natam dittham viditam sacchikatam phassitam pannaya aphassitam pannaya anavaranananam natthiti cakkhum udapadi nanam udapadi panna @Footnote: 1 Ma. Yu. yamakapatihire . 2 Ma. yavata sabbannuttannanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page524.

Udapadi vijja udapadi aloko udapadi anavarane nane pancavisati dhamma pancavisati attha pannasam niruttiyo satananani chasu buddhadhammesu diyaddhasatam dhamma diyaddhasatam attha tini niruttisatani cha nanasatani patisambhidapakarane 1- addhanavamani dhammasatani addhanavamani atthasatani niruttisahassanca satta ca niruttisatani tini ca nanasahassani cattari ca nanasataniti. Patisambhidakatha. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 506-524. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=10178&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10178&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=598&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=75              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5626              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5626              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]