ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Yuganaddhavagge dhammacakkakathā
   [614]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati
.pe.  iti  hidaṃ  āyasmato  koṇḍaññassa  aññākoṇḍaññotveva
nāmaṃ ahosi.
   {614.1}  Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko  udapādi  .  cakkhuṃ  udapādīti kenatthena ñāṇaṃ udapādīti
kenatthena   paññā  udapādīti  kenatthena  vijjā  udapādīti
kenatthena  āloko  udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ  udapādīti
dassanaṭṭhena   ñāṇaṃ  udapādīti  ñātaṭṭhena  paññā  udapādīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭisambhidādhikaraṇe.
Pajānanaṭṭhena   vijjā   udapādīti   paṭivedhaṭṭhena   āloko
udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {614.2}  Cakkhuṃ  dhammo  dassanaṭṭho  attho  ñāṇaṃ dhammo
ñātaṭṭho  attho  paññā  dhammo pajānanaṭṭho attho vijjā dhammo
paṭivedhaṭṭho  attho  āloko  dhammo  obhāsaṭṭho  attho  ime
pañca  dhammā  pañca  atthā  dukkhavatthukā saccavatthukā saccārammaṇā
saccagocarā  saccasaṅgahitā  saccapariyāpannā  sacce  samupāgatā
sacce ṭhitā sacce patiṭṭhitā.
   [615]  Dhammacakkanti  kenatthena  dhammacakkaṃ  .  dhammañca
pavatteti  cakkañcāti  dhammacakkaṃ  cakkañca  pavatteti  dhammañcāti
dhammacakkaṃ   dhammena   pavattetīti   dhammacakkaṃ   dhammacariyāya
pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  ṭhito  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme
patiṭṭhito   pavattetīti   dhammacakkaṃ   dhamme   patiṭṭhāpento
pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme vasippatto pavattetīti dhammacakkaṃ dhamme
vasiṃ  pāpento  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  pāramippatto
pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme pāramiṃ pāpento pavattetīti dhammacakkaṃ
dhamme  vesārajjappatto  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  vesārajjaṃ
pāpento  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammaṃ  sakkaronto  pavattetīti
dhammacakkaṃ   dhammaṃ   garukaronto  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammaṃ
mānento  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammaṃ  pūjento  pavattetīti
Dhammacakkaṃ  dhammaṃ  apacāyamāno  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammaddhajo
pavattetīti dhammacakkaṃ dhammaketuṃ 1- pavattetīti dhammacakkaṃ dhammādhipateyyo
pavattetīti  dhammacakkaṃ  taṃ  kho  pana dhammacakkaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena
vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci
vā  lokasminti  dhammacakkaṃ  saddhindriyaṃ  dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti
dhammacakkaṃ viriyindriyaṃ dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ satindriyaṃ
dhammo  taṃ  dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ samādhindriyaṃ dhammo taṃ dhammaṃ
pavattetīti  dhammacakkaṃ  paññindriyaṃ  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ saddhābalaṃ dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ
   {615.1} viriyabalaṃ dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ satibalaṃ
dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ samādhibalaṃ dhammo taṃ dhammaṃ
pavattetīti  dhammacakkaṃ  paññābalaṃ  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ   satisambojjhaṅgo   dhammo   taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ  dhammavicayasambojjhaṅgo  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ   viriyasambojjhaṅgo   dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ   pītisambojjhaṅgo   dhammo   taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ  passaddhisambojjhaṅgo  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ   samādhisambojjhaṅgo  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ  upekkhāsambojhaṅgo  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
@Footnote: 1 Ma. dhammaketu. evamuparipi.
Dhammacakkaṃ  sammādiṭṭhi  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ
sammāsaṅkappo  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti dhammacakkaṃ sammāvācā
dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  sammākammanto  dhammo
taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  sammāājīvo  dhammo  taṃ  dhammaṃ
pavattetīti   dhammacakkaṃ   sammāvāyāmo   dhammo   taṃ  dhammaṃ
pavattetīti  dhammacakkaṃ  sammāsati  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ  sammāsamādhi  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ
ādhipateyyaṭṭhena  indriyā  dhammo  taṃ  dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ
akampiyaṭṭhena balā 1- dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ
   {615.2} niyyānaṭṭhena bojjhaṅgā dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti
dhammacakkaṃ  hetaṭṭhena  maggo  dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ
upaṭṭhānaṭṭhena  satipaṭṭhānā  dhammo  taṃ  dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ
padahanaṭṭhena  sammappadhānā  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti dhammacakkaṃ
ijjhanaṭṭhena  iddhipādā  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ
tathaṭṭhena  saccā  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ
avikkhepaṭṭhena  samatho  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ
anupassanaṭṭhena   vipassanā   dhammo   taṃ   dhammaṃ  pavattetīti
dhammacakkaṃ   ekarasaṭṭhena   samathavipassanā   dhammo  taṃ  dhammaṃ
pavattetīti   dhammacakkaṃ  anativattanaṭṭhena  yuganaddhaṃ  dhammo  taṃ
dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  dhammo  taṃ
@Footnote: 1 Ma. balaṃ.
Dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhi  dhammo
taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  dhammo
taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  muttaṭṭhena  vimokkho  dhammo taṃ
dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  paṭivedhaṭṭhena  vijjā  dhammo  taṃ
dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  pariccāgaṭṭhena  vimutti  dhammo  taṃ
dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  samucchedaṭṭhena  khaye  ñāṇaṃ  dhammo
taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  paṭippassaddhaṭṭhena  anuppāde
ñāṇaṃ dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ
   {615.3} chando mūlaṭṭhena dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ
manasikāro  samuṭṭhānaṭṭhena  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti dhammacakkaṃ
phasso  samodhānaṭṭhena dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ vedanā
samosaraṇaṭṭhena  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ  samādhi
pamukhaṭṭhena dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ sati ādhipateyyaṭṭhena
dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti dhammacakkaṃ paññā taduttaraṭṭhena dhammo
taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ vimutti sāraṭṭhena dhammo taṃ dhammaṃ
pavattetīti  dhammacakkaṃ  amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  dhammo
taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ.
   [616]  Taṃ  kho  panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyyanti .pe.
Pariññātanti  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.
Āloko  udapādi  .  cakkhuṃ udapādīti kenatthena .pe. āloko
Udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ  udapādīti  dassanaṭṭhena  .pe.
Āloko udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {616.1} Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho .pe. Āloko dhammo
obhāsaṭṭho  attho  ime  pañca  dhammā pañca atthā dukkhavatthukā
saccavatthukā  saccārammaṇā  saccagocarā saccasaṅgahitā saccapariyāpannā
sacce samupāgatā sacce ṭhitā sacce patiṭṭhitā.
   {616.2}  Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkaṃ. Dhammañca pavatteti
cakkañcāti  dhammacakkaṃ  cakkañca  pavatteti  dhammañcāti  dhammacakkaṃ
dhammena  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammacariyāya  pavattetīti  dhammacakkaṃ
dhamme  ṭhito  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  patiṭṭhito  pavattetīti
dhammacakkaṃ  .pe.  amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  dhammo  taṃ
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ.
   [617]  Idaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccanti  pubbe  ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi taṃ kho panidaṃ
dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  pahātabbanti  .pe.  pahīnanti  pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi . Cakkhuṃ
udapādīti  kenatthena  .pe.  āloko  udapādīti  kenatthena .
Cakkhuṃ   udapādīti   dassanaṭṭhena  .pe.  āloko  udapādīti
obhāsaṭṭhena.
   {617.1} Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho .pe. Āloko dhammo
Obhāsaṭṭho  attho  ime  pañca dhammā pañca atthā samudayavatthukā
saccavatthukā   .pe.   nirodhavatthukā  maggavatthukā  saccavatthukā
saccārammaṇā  saccagocarā  saccasaṅgahitā  saccapariyāpannā  sacce
samupāgatā sacce ṭhitā sacce patiṭṭhitā.
   {617.2} Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkaṃ . Dhammañca pavatteti
cakkañcāti  dhammacakkaṃ  cakkañca  pavatteti  dhammañcāti  dhammacakkaṃ
dhammena  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammacariyāya  pavattetīti  dhammacakkaṃ
dhamme  ṭhito  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  patiṭṭhito  pavattetīti
dhammacakkaṃ  .pe.  amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  dhammo  taṃ
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ.
   [618] Ayaṃ kāye kāyānupassanāti me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe. āloko udapādi sā kho panāyaṃ
kāye   kāyānupassanā  bhāvetabbāti  me  bhikkhave  .pe.
Bhāvitāti  me  bhikkhave  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
.pe.  āloko  udapādi .pe. ayaṃ vedanāsu .pe. ayaṃ citte
.pe. ayaṃ dhammesu dhammānupassanāti me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe. āloko udapādi sā kho panāyaṃ
dhammesu  dhammānupassanā  bhāvetabbāti  me  bhikkhave  .pe.
Bhāvitāti  me  bhikkhave  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
.pe.  āloko  udapādi  ayaṃ  kāye  kāyānupassanāti  pubbe
Ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko  udapādi
sā kho panāyaṃ kāye kāyānupassanā bhāvetabbāti .pe. bhāvitāti
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi  .  cakkhuṃ  udapādīti kenatthena .pe. āloko udapādīti
kenatthena  .pe.  cakkhuṃ  udapādīti  dassanaṭṭhena  .pe. āloko
udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {618.1} Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho .pe. Āloko dhammo
obhāsaṭṭho  attho  ime  pañca  dhammā pañca atthā kāyavatthukā
satipaṭṭhānavatthukā  .pe. vedanāvatthukā satipaṭṭhānavatthukā cittavatthukā
satipaṭṭhānavatthukā  dhammavatthukā  satipaṭṭhānavatthukā  satipaṭṭhānārammaṇā
satipaṭṭhānagocarā    satipaṭṭhānasaṅgahitā    satipaṭṭhānapariyāpannā
satipaṭṭhāne samupāgatā satipaṭṭhāne ṭhitā satipaṭṭhāne patiṭṭhitā.
   {618.2} Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkaṃ . Dhammañca pavatteti
cakkañcāti  dhammacakkaṃ  cakkañca  pavatteti  dhammañcāti  dhammacakkaṃ
dhammena  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammacariyāya  pavattetīti  dhammacakkaṃ
dhamme  ṭhito  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  patiṭṭhito  pavattetīti
dhammacakkaṃ  .pe.  amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  dhammo  taṃ
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ.
   [619]  Ayaṃ  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato  iddhipādoti
Me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ udapādi .pe.
Āloko  udapādi  so kho panāyaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato
iddhipādo  bhāvetabboti me bhikkhave .pe. bhāvitoti me bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi  ayaṃ  viriyasamādhi  .pe.  ayaṃ  cittasamādhi  .pe.  ayaṃ
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato   iddhipādoti   me   bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi so kho panāyaṃ vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo
bhāvetabboti  me  bhikkhave  .pe.  bhāvitoti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. Āloko udapādi.
   {619.1}  Ayaṃ  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādoti
pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi
so  kho  panāyaṃ  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato  iddhipādo
bhāvetabboti  .pe.  bhāvitoti  pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko  udapādi  .  cakkhuṃ  udapādīti  kenatthena  ñāṇaṃ
udapādīti   kenatthena  paññā  udapādīti  kenatthena  vijjā
udapādīti  kenatthena  āloko  udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ
udapādīti    dassanaṭṭhena   ñāṇaṃ   udapādīti   ñātaṭṭhena
Paññā  udapādīti  pajānanaṭṭhena  vijjā  udapādīti  paṭivedhaṭṭhena
āloko udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {619.2} Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho ñāṇaṃ dhammo ñātaṭṭho
attho  paññā dhammo pajānanaṭṭho attho vijjā dhammo paṭivedhaṭṭho
attho āloko dhammo obhāsaṭṭho attho ime pañca dhammā pañca
atthā    chandavatthukā    iddhipādavatthukā   iddhipādārammaṇā
iddhipādagocarā     iddhipādasaṅgahitā     iddhipādapariyāpannā
iddhipāde samupāgatā iddhipāde ṭhitā iddhipāde patiṭṭhitā.
   {619.3} Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkaṃ . Dhammañca pavatteti
cakkañcāti  dhammacakkaṃ  cakkañca  pavatteti  dhammañcāti  dhammacakkaṃ
dhammena  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammacariyāya  pavattetīti  dhammacakkaṃ
dhamme  ṭhito  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  patiṭṭhito  pavattetīti
dhammacakkaṃ  dhamme  patiṭṭhāpento  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme
vasippatto   pavattetīti   dhammacakkaṃ  dhamme  vasiṃ  pāpento
pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  pāramippatto  pavattetīti  dhammacakkaṃ
dhamme  pāramiṃ  pāpento pavattetīti dhammacakkaṃ dhamme apacāyamāno
pavattetīti   dhammacakkaṃ   dhammaddhajo   pavattetīti   dhammacakkaṃ
dhammaketuṃ   pavattetīti   dhammacakkaṃ  dhammādhipateyyo  pavattetīti
dhammacakkaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena  vā  brāhmaṇena  vā  devena
Vā  mārena  vā  brahmunā vā kenaci vā lokasminti dhammacakkaṃ
indriyaṃ  dhammo  taṃ  dhammaṃ  pavattetīti  dhammacakkaṃ .pe. amatogadhaṃ
nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ.
   {619.4}  Ayaṃ  viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato  iddhipādoti
pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi .pe. āloko udapādi
so  kho  panāyaṃ  viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato  iddhipādo
bhāvetabboti  .pe.  bhāvitoti  pubbe  ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi  .pe.  āloko  udapādi  . cakkhuṃ udapādīti kenatthena
.pe.  āloko  udapādīti  kenatthena  .  cakkhuṃ  udapādīti
dassanaṭṭhena .pe. Āloko udapādīti obhāsaṭṭhena.
   {619.5} Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho .pe. Āloko dhammo
obhāsaṭṭho  attho  ime  pañca  dhammā pañca atthā viriyavatthukā
iddhipādavatthukā  .pe.  cittavatthukā  iddhipādavatthukā  vīmaṃsāvatthukā
iddhipādavatthukā   iddhipādārammaṇā   iddhipādagocarā  iddhipāda-
saṅgahitā    iddhipādapariyāpannā    iddhipāde   samupāgatā
iddhipāde ṭhitā iddhipāde patiṭṭhitā.
   {619.6}  Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkaṃ. Dhammañca pavatteti
cakkañcāti  dhammacakkaṃ  cakkañca  pavatteti  dhammañcāti  dhammacakkaṃ
dhammena  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhammacariyāya  pavattetīti  dhammacakkaṃ
Dhamme  ṭhito  pavattetīti  dhammacakkaṃ  dhamme  patiṭṭhito  pavattetīti
dhammacakkaṃ  .pe.  amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  dhammo  taṃ
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkanti.
          Dhammacakkakathā [1]-.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 524-535. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=10541              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10541              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=614&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=76              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=614              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5819              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5819              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]