ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          yuganaddhavagge balakathā
            sāvatthīnidānaṃ.
   [621]  Pañcimāni  bhikkhave  balāni  katamāni pañca saddhābalaṃ
viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  imāni  kho  bhikkhave
pañca balāni.
   {621.1}  Api ca aṭṭhasaṭṭhī balāni saddhābalaṃ viriyabalaṃ satibalaṃ
samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hiribalaṃ  ottappabalaṃ  paṭisaṅkhānabalaṃ  bhāvanābalaṃ
anavajjabalaṃ  saṅgāhabalaṃ  6-  khantibalaṃ  paññattibalaṃ  nijjhattibalaṃ
@Footnote: 1 Ma. apathāti. Yu. atītāti. 2 Ma. paccāvamantīti. 3 Ma. Yu. uppādiyantīti.
@4 Ma. Yu. ussinentīti. 5 Ma. saṃdhūpentīti. Yu. sandhūpentīti.
@6 saṅgahabalantipi pāṭho.
Issariyabalaṃ  adhiṭṭhānabalaṃ  samathabalaṃ  vipassanābalaṃ  dasa  sekkhabalāni
dasa  asekkhabalāni  dasa  khīṇāsavabalāni  dasa  iddhibalāni  dasa
tathāgatabalāni.
   [622]  Katamaṃ  saddhābalaṃ . assaddhiye na kampatīti saddhābalaṃ
sahajātānaṃ  dhammānaṃ  upatthambhanaṭṭhena  1-  saddhābalaṃ  kilesānaṃ
pariyādānaṭṭhena   saddhābalaṃ   paṭivedhādivisodhanaṭṭhena   saddhābalaṃ
cittassa  adhiṭṭhānaṭṭhena  saddhābalaṃ  cittassa  vodānaṭṭhena saddhābalaṃ
visesādhigamaṭṭhena   saddhābalaṃ   uttaripaṭivedhaṭṭhena   saddhābalaṃ
saccābhisamayaṭṭhena  saddhābalaṃ  nirodhe  patiṭṭhāpakaṭṭhena  saddhābalaṃ
idaṃ saddhābalaṃ.
   {622.1} Katamaṃ viriyabalaṃ. Kosajje na kampatīti viriyabalaṃ sahajātānaṃ
dhammānaṃ   upatthambhanaṭṭhena  viriyabalaṃ  kilesānaṃ  pariyādānaṭṭhena
viriyabalaṃ  paṭivedhādivisodhanaṭṭhena  viriyabalaṃ  cittassa  adhiṭṭhānaṭṭhena
viriyabalaṃ   cittassa   vodānaṭṭhena   viriyabalaṃ  visesādhigamaṭṭhena
viriyabalaṃ    uttaripaṭivedhaṭṭhena    viriyabalaṃ   saccābhisamayaṭṭhena
viriyabalaṃ nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhena viriyabalaṃ idaṃ viriyabalaṃ.
   {622.2}  Katamaṃ satibalaṃ . pamāde na kampatīti satibalaṃ sahajātānaṃ
dhammānaṃ  upatthambhanaṭṭhena  satibalaṃ  .pe.  nirodhe  patiṭṭhāpakaṭṭhena
satibalaṃ idaṃ satibalaṃ.
@Footnote: 1 idha ceva upari ca upaṭṭhambhanaṭṭhenāti vā pāṭho.
   {622.3}  Katamaṃ samādhibalaṃ . uddhacce na kampatīti samādhibalaṃ
sahajātānaṃ  dhammānaṃ  upatthambhanaṭṭhena  samādhibalaṃ  .pe.  nirodhe
patiṭṭhāpakaṭṭhena samādhibalaṃ idaṃ samādhibalaṃ.
   {622.4}  Katamaṃ paññābalaṃ . avijjāya na kampatīti paññābalaṃ
sahajātānaṃ  dhammānaṃ  upatthambhanaṭṭhena  paññābalaṃ  .pe.  nirodhe
patiṭṭhāpakaṭṭhena paññābalaṃ idaṃ paññābalaṃ.
   [623] Katamaṃ hiribalaṃ . Nekkhammena kāmacchandaṃ hiriyatīti 1- hiribalaṃ
abyāpādena   byāpādaṃ   hiriyatīti   hiribalaṃ   ālokasaññāya
thīnamiddhaṃ  hiriyatīti  hiribalaṃ  avikkhepena  uddhaccaṃ  hiriyatīti  hiribalaṃ
dhammavavatthānena   vicikicchaṃ  hiriyatīti  hiribalaṃ  ñāṇena  avijjaṃ
hiriyatīti  hiribalaṃ  pāmojjena  aratiṃ  hiriyatīti  hiribalaṃ paṭhamajjhānena
nīvaraṇe  hiriyatīti  hiribalaṃ  .pe.  arahattamaggena  sabbakilese
hiriyatīti hiribalaṃ idaṃ hiribalaṃ.
   {623.1}  Katamaṃ ottappabalaṃ. Nekkhammena kāmacchandaṃ ottappatīti
ottappabalaṃ  abyāpādena  byāpādaṃ  ottappatīti  ottappabalaṃ
ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  ottappatīti  ottappabalaṃ  avikkhepena
uddhaccaṃ   ottappatīti   ottappabalaṃ  dhammavavatthānena  vicikicchaṃ
ottappatīti  ottappabalaṃ  ñāṇena  avijjaṃ  ottappatīti ottappabalaṃ
pāmojjena   aratiṃ   ottappatīti   ottappabalaṃ  paṭhamajjhānena
nīvaraṇe   ottappatīti   ottappabalaṃ   .pe.   arahattamaggena
@Footnote: 1 Ma. hirīyatīti. evamuparipi.
Sabbakilese ottappatīti ottappabalaṃ idaṃ ottappabalaṃ.
   {623.2} Katamaṃ paṭisaṅkhānabalaṃ. Nekkhammena kāmacchandaṃ paṭisaṅkhātīti
paṭisaṅkhānabalaṃ  abyāpādena  byāpādaṃ  paṭisaṅkhātīti  paṭisaṅkhānabalaṃ
ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  paṭisaṅkhātīti  paṭisaṅkhānabalaṃ  avikkhepena
uddhaccaṃ paṭisaṅkhātīti paṭisaṅkhānabalaṃ dhammavavatthānena vicikicchaṃ paṭisaṅkhātīti
paṭisaṅkhānabalaṃ   ñāṇena   avijjaṃ   paṭisaṅkhātīti   paṭisaṅkhānabalaṃ
pāmojjena  aratiṃ  paṭisaṅkhātīti  paṭisaṅkhānabalaṃ paṭhamajjhānena nīvaraṇe
paṭisaṅkhātīti  paṭisaṅkhānabalaṃ  .pe.  arahattamaggena  sabbakilese
paṭisaṅkhātīti paṭisaṅkhānabalaṃ idaṃ paṭisaṅkhānabalaṃ.
   [624]  Katamaṃ  bhāvanābalaṃ  . kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammaṃ
bhāvetīti  bhāvanābalaṃ  .  byāpādaṃ  pajahanto abyāpādaṃ bhāvetīti
bhāvanābalaṃ  thīnamiddhaṃ  pajahanto  ālokasaññaṃ  bhāvetīti  bhāvanābalaṃ
uddhaccaṃ  pajahanto  avikkhepaṃ  bhāvetīti  bhāvanābalaṃ  vicikicchaṃ
pajahanto  dhammavavatthānaṃ  bhāvetīti  bhāvanābalaṃ  avijjaṃ  pajahanto
ñāṇaṃ  bhāvetīti  bhāvanābalaṃ  aratiṃ  pajahanto  pāmojjaṃ  bhāvetīti
bhāvanābalaṃ  nīvaraṇe  pajahanto  paṭhamajjhānaṃ  bhāvetīti  bhāvanābalaṃ
.pe.  sabbakilese  pajahanto  arahattamaggaṃ  bhāvetīti  bhāvanābalaṃ
idaṃ bhāvanābalaṃ.
   {624.1} Katamaṃ anavajjabalaṃ. Kāmacchandassa pahīnattā nekkhamme natthi
Kiñci  vajjanti  anavajjabalaṃ  byāpādassa  pahīnattā  abyāpāde
natthi  kiñci  vajjanti anavajjabalaṃ thīnamiddhassa pahīnattā ālokasaññāya
natthi   kiñci   vajjanti   anavajjabalaṃ   uddhaccassa  pahīnattā
avikkhepe  natthi  kiñci  vajjanti  anavajjabalaṃ  vicikicchāya pahīnattā
dhammavavatthāne   natthi  kiñci  vajjanti  anavajjabalaṃ  avijjāya
pahīnattā  ñāṇe  natthi  kiñci  vajjanti  anavajjabalaṃ  aratiyā
pahīnattā  pāmujje  natthi  kiñci  vajjanti  anavajjabalaṃ  nīvaraṇānaṃ
pahīnattā  paṭhamajjhāne  natthi  kiñci  vajjanti  anavajjabalaṃ  .pe.
Sabbakilesānaṃ  pahīnattā  arahattamagge  natthi  kiñci  vajjanti
anavajjabalaṃ idaṃ anavajjabalaṃ.
   {624.2}  Katamaṃ saṅgāhabalaṃ. Kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammavasena
cittaṃ  saṅgaṇhātīti  saṅgāhabalaṃ  byāpādaṃ  pajahanto abyāpādavasena
cittaṃ  saṅgaṇhātīti  saṅgāhabalaṃ  thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena
cittaṃ  saṅgaṇhātīti  saṅgāhabalaṃ  .pe.  sabbakilese  pajahanto
arahattamaggavasena cittaṃ saṅgaṇhātīti saṅgāhabalaṃ idaṃ saṅgāhabalaṃ.
   [625]  Katamaṃ  khantibalaṃ  . kāmacchandassa pahīnattā nekkhammaṃ
khamatīti  khantibalaṃ  .  byāpādassa  pahīnattā  abyāpādo  khamatīti
khantibalaṃ  thīnamiddhassa  pahīnattā  ālokasaññā  khamatīti  khantibalaṃ
uddhaccassa  pahīnattā  avikkhepo  khamatīti  khantibalaṃ  vicikicchāya
Pahīnattā  dhammavavatthānaṃ  khamatīti  khantibalaṃ  avijjāya  pahīnattā
ñāṇaṃ  khamatīti  khantibalaṃ  aratiyā  pahīnattā  pāmujjaṃ  khamatīti
khantibalaṃ   nīvaraṇānaṃ   pahīnattā  paṭhamajjhānaṃ  khamatīti  khantibalaṃ
.pe.  sabbakilesānaṃ  pahīnattā  arahattamaggo  khamatīti  khantibalaṃ
idaṃ khantibalaṃ.
   {625.1}  Katamaṃ paññattibalaṃ. Kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammavasena
cittaṃ  paññapetīti 1- paññattibalaṃ byāpādaṃ pajahanto abyāpādavasena
cittaṃ  paññapetīti  paññattibalaṃ  thīnamiddhaṃ  pajahanto ālokasaññāvasena
cittaṃ  paññapetīti  paññattibalaṃ  .pe.  sabbakilese  pajahanto
arahattamaggavasena cittaṃ paññapetīti paññattibalaṃ idaṃ paññattibalaṃ.
   {625.2} Katamaṃ nijjhattibalaṃ . Kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammavasena
cittaṃ  nijjhāpetīti  nijjhattibalaṃ  byāpādaṃ  pajahanto abyāpādavasena
cittaṃ  nijjhāpetīti  nijjhattibalaṃ  thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena
cittaṃ  nijjhāpetīti  nijjhattibalaṃ  .pe.  sabbakilese  pajahanto
arahattamaggavasena cittaṃ nijjhāpetīti nijjhattibalaṃ idaṃ nijjhattibalaṃ.
   {625.3} Katamaṃ issariyabalaṃ . Kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammavasena
cittaṃ  vasaṃ  vattetīti issariyabalaṃ byāpādaṃ pajahanto abyāpādavasena
cittaṃ  vasaṃ vattetīti issariyabalaṃ thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpetīti. evamuparipi.
Cittaṃ  vasaṃ  vattetīti  issariyabalaṃ  .pe.  sabbakilese  pajahanto
arahattamaggavasena cittaṃ vasaṃ vattetīti issariyabalaṃ idaṃ issariyabalaṃ.
   {625.4} Katamaṃ adhiṭṭhānabalaṃ. Kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammavasena
cittaṃ  adhiṭṭhātīti  adhiṭṭhānabalaṃ  byāpādaṃ  pajahanto abyāpādavasena
cittaṃ  adhiṭṭhātīti  adhiṭṭhānabalaṃ  thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena
cittaṃ  adhiṭṭhātīti  adhiṭṭhānabalaṃ  .pe.  sabbakilese  pajahanto
arahattamaggavasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhānabalaṃ idaṃ adhiṭṭhānabalaṃ.
   [626]  Katamaṃ  samathabalaṃ . nekkhammavasena cittassa ekaggatā
avikkhepo  samathabalaṃ  abyāpādavasena  cittassa ekaggatā avikkhepo
samathabalaṃ   ālokasaññāvasena   cittassa  ekaggatā  avikkhepo
samathabalaṃ   .pe.   paṭinissaggānupassī   assāsavasena   cittassa
ekaggatā  avikkhepo  samathabalaṃ  paṭinissaggānupassī  passāsavasena
cittassa ekaggatā avikkhepo samathabalaṃ.
   {626.1} Samathabalanti kenatthena samathabalaṃ. Paṭhamajjhānena nīvaraṇe
na  kampatīti  samathabalaṃ  dutiyajjhānena  vitakkavicāre  na  kampatīti
samathabalaṃ  tatiyajjhānena  pītiyā  na  kampatīti samathabalaṃ catutthajjhānena
sukhadukkhe   na  kampatīti  samathabalaṃ  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
rūpasaññāya   paṭighasaññāya   nānattasaññāya   na   kampatīti
Samathabalaṃ     viññāṇañcāyatanasamāpattiyā    ākāsānañcāyatana-
saññāya   na   kampatīti   samathabalaṃ  ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
viññāṇañcāyatanasaññāya   na   kampatīti   samathabalaṃ   nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā   ākiñcaññāyatanasaññāya   na   kampatīti
samathabalaṃ  uddhacce  ca uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampati
na calati na vedhatīti samathabalaṃ idaṃ samathabalaṃ.
   [627]  Katamaṃ  vipassanābalaṃ  .  aniccānupassanā vipassanābalaṃ
dukkhānupassanā    vipassanābalaṃ   .pe.   paṭinissaggānupassanā
vipassanābalaṃ  rūpe  aniccānupassanā vipassanābalaṃ rūpe dukkhānupassanā
vipassanābalaṃ   .pe.   rūpe  paṭinissaggānupassanā  vipassanābalaṃ
vedanāya  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe cakkhusmiṃ .pe. jarāmaraṇe
aniccānupassanā    vipassanābalaṃ   jarāmaraṇe   dukkhānupassanā
vipassanābalaṃ jarāmaraṇe paṭinissaggānupassanā vipassanābalaṃ.
   {627.1}   Vipassanābalanti  kenatthena  vipassanābalaṃ  .
Aniccānupassanāya   niccasaññāya   na   kampatīti   vipassanābalaṃ
dukkhānupassanāya   sukhasaññāya   na   kampatīti   vipassanābalaṃ
anattānupassanāya   attasaññāya   na   kampatīti   vipassanābalaṃ
nibbidānupassanāya   nandiyā   na   kampatīti   vipassanābalaṃ
virāgānupassanāya    rāge   na   kampatīti   vipassanābalaṃ
nirodhānupassanāya   samudaye   na   kampatīti   vipassanābalaṃ
Paṭinissaggānupassanāya   ādāne   na   kampatīti   vipassanābalaṃ
avijjāya  ca avijjāsahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati
na vedhatīti vipassanābalaṃ idaṃ vipassanābalaṃ.
   [628] Katamāni dasa sekkhabalāni dasa asekkhabalāni. Sammādiṭṭhiṃ
sikkhatīti  sekkhabalaṃ tattha sikkhitattā asekkhabalaṃ sammāsaṅkappaṃ sikkhatīti
sekkhabalaṃ tattha sikkhitattā asekkhabalaṃ sammāvācaṃ .pe. sammākammantaṃ
sammāājīvaṃ  sammāvāyāmaṃ  sammāsatiṃ  sammāsamādhiṃ sammāñāṇaṃ .pe.
Sammāvimuttiṃ sikkhatīti sekkhabalaṃ tattha sikkhitattā asekkhabalaṃ imāni dasa
sekkhabalāni dasa asekkhabalāni.
   [629] Katamāni dasa khīṇāsavabalāni . idha khīṇāsavassa bhikkhuno
aniccato  sabbe  saṅkhārā  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhā
honti  yampi khīṇāsavassa bhikkhuno aniccato sabbe saṅkhārā yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhā  honti  idampi  khīṇāsavassa  bhikkhuno  balaṃ
hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti
khīṇā me āsavāti.
   {629.1}  Puna caparaṃ khīṇāsavassa bhikkhuno aṅgārakāsūpamā kāmā
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhā  honti  yampi  khīṇāsavassa bhikkhuno
aṅgārakāsūpamā  kāmā  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhā  honti
idampi  khīṇāsavassa  bhikkhuno  balaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo
Bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {629.2} Puna caparaṃ khīṇāsavassa bhikkhuno vivekaninnaṃ cittaṃ hoti
vivekapoṇaṃ  vivekapabbhāraṃ  vivekaṭṭhaṃ nekkhammābhirataṃ byantībhūtaṃ sabbaso
āsavaṭṭhāniyehi  dhammehi  yampi  khīṇāsavassa  bhikkhuno  vivekaninnaṃ
cittaṃ  hoti  vivekapoṇaṃ  vivekapabbhāraṃ  vivekaṭṭhaṃ  nekkhammābhirataṃ
byantībhūtaṃ  sabbaso  āsavaṭṭhāniyehi  dhammehi  idampi  khīṇāsavassa
bhikkhuno  balaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ
khayaṃ paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {629.3} Puna caparaṃ khīṇāsavassa bhikkhuno cattāro satipaṭṭhānā
bhāvitā  honti  subhāvitā  yampi  khīṇāsavassa  bhikkhuno  cattāro
satipaṭṭhānā   bhāvitā  honti  subhāvitā  idampi  khīṇāsavassa
bhikkhuno  balaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ
khayaṃ paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {629.4} Puna caparaṃ khīṇāsavassa bhikkhuno cattāro sammappadhānā
bhāvitā  honti  subhāvitā  .pe.  cattāro  iddhipādā  bhāvitā
honti  subhāvitā  pañcindriyāni  bhāvitāni  honti  subhāvitāni
pañca  balāni  bhāvitāni  honti  subhāvitāni  satta  bojjhaṅgā
bhāvitā  .pe.  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvito hoti subhāvito
yampi  khīṇāsavassa  bhikkhuno  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  bhāvito
hoti  subhāvito  idampi  khīṇāsavassa  bhikkhuno  balaṃ  hoti  yaṃ
Balaṃ  āgamma  khīṇāsavo  bhikkhu  āsavānaṃ  khayaṃ  paṭijānāti
khīṇā me āsavāti imāni dasa khīṇāsavassa balāni.
   [630]   Katamāni  dasa  iddhibalāni  adhiṭṭhānā  iddhi
vikubbanā  iddhi  manomayā  iddhi ñāṇavipphārā iddhi samādhivipphārā
iddhi  ariyā  iddhi  kammavipākajā  iddhi  puññavato  iddhi
vijjāmayā    iddhi   tattha   tattha   sammāpayogappaccayā
ijjhanaṭṭhena iddhi imāni dasa iddhibalāni.
   [631]  Katamāni  dasa  tathāgatabalāni  idha tathāgato ṭhānañca
ṭhānato   aṭṭhānañca   aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi
tathāgato  ṭhānañca  ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ
pajānāti  idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato   āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {631.1}  Puna  caparaṃ  tathāgato  atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ  ṭhānato  hetuso  vipākaṃ  yathābhūtaṃ pajānāti yampi
tathāgato  atītānāgatapaccuppannānaṃ  kammasamādānānaṃ  ṭhānaso hetuso
vipākaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti
yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {631.2} Puna caparaṃ tathāgato sabbatthagāminīpaṭipadaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
Yampi  tathāgato  sabbatthagāminīpaṭipadaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {631.3} Puna caparaṃ tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ yathābhūtaṃ
pajānāti   yampi   tathāgato  anekadhātunānādhātulokaṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti idampi tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti .pe..
   {631.4} Puna caparaṃ tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ
pajānāti  yampi  tathāgato  sattānaṃ  nānādhimuttikataṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti idampi tathāgatassa .pe..
   {631.5} Puna caparaṃ tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ indriya-
paropariyattaṃ yathābhūtaṃ pajānāti yampi tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ
indriyaparopariyattaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi tathāgatassa .pe..
   {631.6}  Puna  caparaṃ  tathāgato  jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi  tathāgato
jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti idampi tathāgatassa .pe..
   {631.7} Puna caparaṃ tathāgato anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ
Sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  yampi  tathāgato
anekavihitaṃ   pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ
dvepi jātiyo .pe. Idampi tathāgatassa .pe..
   {631.8}  Puna  caparaṃ  tathāgato dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  yampi
tathāgato  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.
Idampi tathāgatassa .pe..
   {631.9}  Puna caparaṃ tathāgato āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  yampi  tathāgato  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  idampi  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma
tathāgato   āsabhaṇṭhānaṃ   paṭijānāti   parisāsu   sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti imāni dasa tathāgatabalāni.
   [632]  Kenatthena  saddhābalaṃ  kenatthena viriyabalaṃ kenatthena
satibalaṃ  kenatthena  samādhibalaṃ  kenatthena  paññābalaṃ  kenatthena
hiribalaṃ   kenatthena   ottappabalaṃ   kenatthena   paṭisaṅkhānabalaṃ
kenatthena  tathāgatabalaṃ  .  assaddhiye  akampiyaṭṭhena  saddhābalaṃ
kosajje  akampiyaṭṭhena  viriyabalaṃ  pamāde  akampiyaṭṭhena  satibalaṃ
uddhacce   akampiyaṭṭhena   samādhibalaṃ   avijjāya  akampiyaṭṭhena
Paññābalaṃ  hiriyati  pāpake  akusale  dhammeti  hiribalaṃ  ottappati
pāpake  akusale  dhammeti ottappabalaṃ ñāṇena kilese paṭisaṅkhātīti
paṭisaṅkhānabalaṃ  tattha  jātā  dhammā  ekarasā  hontīti bhāvanābalaṃ
tattha  natthi  kiñci  vajjanti  anavajjabalaṃ  tena  cittaṃ saṅgaṇhātīti
saṅgāhabalaṃ  taṃ  tassa  1-  khamatīti khantibalaṃ tena cittaṃ paññapetīti
paññattibalaṃ    tena    cittaṃ    nijjhāpetīti   nijjhattibalaṃ
tena  cittaṃ  vasaṃ  vattetīti  issariyabalaṃ  tena  cittaṃ  adhiṭṭhātīti
adhiṭṭhānabalaṃ  tena  cittaṃ  ekaggatanti  samathabalaṃ  tattha  jāte
dhamme  anupassatīti  vipassanābalaṃ  tattha  sikkhatīti  sekkhabalaṃ  tattha
sikkhitattā  asekkhabalaṃ  tena  āsavā  khīṇāti  khīṇāsavabalaṃ taṃ 2-
tassa ijjhatīti iddhibalaṃ appameyyaṭṭhena tathāgatabalanti.
              Balakathā.
                -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 537-550. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=10801              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10801              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=621&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=621              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5990              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5990              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]