ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Yuganaddhavagge suññakathā
   [633]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  suñño  loko  suñño  lokoti  bhante
@Footnote: 1-2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Vuccati  kittāvatā  nu  kho  bhante  suñño  lokoti vuccatīti .
Yasmā  kho  ānanda  suññaṃ  attena  vā attaniyena vā tasmā
suñño   lokoti  vuccati  kiñcānanda  suññaṃ  attena  vā
attaniyena vā cakkhuṃ 1- kho ānanda suññaṃ attena vā attaniyena
vā  rūpā  suññā  attena  vā  attaniyena  vā  cakkhuviññāṇaṃ
suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā  cakkhusamphasso  suñño
attena  vā  attaniyena  vā  yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  suññaṃ
attena  vā  attaniyena  vā  sotaṃ  suññaṃ .pe. saddā suññā
ghānaṃ  suññaṃ  gandhā  suññā  jivhā  suññā  rasā  suññā
kāyo  suñño  phoṭṭhabbā  suññā  mano  suñño  attena  vā
attaniyena  vā  dhammā  suññā  attena  vā  attaniyena  vā
manoviññāṇaṃ  suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā  manosamphasso
suñño  attena  vā  attaniyena  vā  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi suññaṃ
attena  vā  attaniyena  vā  yasmā kho ānanda suññaṃ attena
vā attaniyena vā tasmā suñño lokoti vuccatīti.
   [634]  Suññaṃ  suññaṃ  2-  saṅkhārasuññaṃ  vipariṇāmasuññaṃ
aggasuññaṃ     lakkhaṇasuññaṃ     vikkhambhanasuññaṃ    tadaṅgasuññaṃ
samucchedasuññaṃ paṭippassaddhisuññaṃ nissaraṇasuññaṃ
@Footnote: 1 Ma. cakkhu. evamuparipi. 2 Ma. Yu. suññasuññaṃ. evamuparipi.
Ajjhattasuññaṃ     bahiddhāsuññaṃ    dubhatosuññaṃ    sabhāgasuññaṃ
visabhāgasuññaṃ    esanāsuññaṃ    pariggahasuññaṃ    paṭilābhasuññaṃ
paṭivedhasuññaṃ     ekattasuññaṃ    nānattasuññaṃ    khantisuññaṃ
adhiṭṭhānasuññaṃ   pariyogāhanasuññaṃ   sampajānassa   pavattapariyādānaṃ
sabbasuññatānaṃ paramaṭṭhasuññaṃ.
   [635]  Katamaṃ  suññaṃ  suññaṃ  .  cakkhuṃ  suññaṃ attena vā
attaniyena  vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā avipariṇāma-
dhammena  vā sotaṃ suññaṃ .pe. ghānaṃ suññaṃ jivhā suññā kāyo
suñño  mano  suñño  attena  vā  attaniyena vā niccena vā
dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā idaṃ suññaṃ suññaṃ.
   [636]  Katamaṃ saṅkhārasuññaṃ . tayo saṅkhārā puññābhisaṅkhāro
apuññābhisaṅkhāro     aneñjābhisaṅkhāro     puññābhisaṅkhāro
apuññābhisaṅkhārena   ca   aneñjābhisaṅkhārena   ca   suñño
apuññābhisaṅkhāro  puññābhisaṅkhārena  ca  aneñjābhisaṅkhārena  ca
suñño  aneñjābhisaṅkhāro  puññābhisaṅkhārena  ca  apuññābhisaṅkhārena
ca suñño ime tayo saṅkhārā.
   {636.1} Aparepi tayo saṅkhārā kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro
kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhārena ca cittasaṅkhārena ca suñño vacīsaṅkhāro
kāyasaṅkhārena ca cittasaṅkhārena ca suñño cittasaṅkhāro kāyasaṅkhārena
Ca vacīsaṅkhārena ca suñño ime tayo saṅkhārā.
   {636.2} Aparepi tayo saṅkhārā atītā saṅkhārā anāgatā saṅkhārā
paccuppannā  saṅkhārā  atītā saṅkhārā anāgatehi ca paccuppannehi
ca  saṅkhārehi  suññā anāgatā saṅkhārā atītehi ca paccuppannehi
ca  saṅkhārehi  suññā paccuppannā saṅkhārā atītehi ca anāgatehi
ca saṅkhārehi suññā ime tayo saṅkhārā idaṃ saṅkhārasuññaṃ.
   [637]  Katamaṃ  vipariṇāmasuññaṃ  .  jātaṃ rūpaṃ sabhāvena suññaṃ
vigataṃ  rūpaṃ  vipariṇatañceva  suññañca jātā vedanā sabhāvena suññā
vigatā  vedanā  vipariṇatā  ceva  suññā ca jātā saññā jātā
saṅkhārā  jātaṃ  viññāṇaṃ jātaṃ cakkhuṃ .pe. jāto bhavo sabhāvena
suñño vigato bhavo vipariṇato ceva suñño ca idaṃ vipariṇāmasuññaṃ.
   [638]  Katamaṃ  aggasuññaṃ  .  aggametaṃ padaṃ seṭṭhametaṃ padaṃ
visiddhametaṃ   padaṃ   yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānaṃ idaṃ aggasuññaṃ.
   [639]  Katamaṃ  lakkhaṇasuññaṃ  .  dve lakkhaṇāni bālalakkhaṇañca
paṇḍitalakkhaṇañca     bālalakkhaṇaṃ    paṇḍitalakkhaṇena    suññaṃ
paṇḍitalakkhaṇaṃ  bālalakkhaṇena  suññaṃ  tīṇi  lakkhaṇāni  uppādalakkhaṇaṃ
vayalakkhaṇaṃ    ṭhitaññathattalakkhaṇaṃ    uppādalakkhaṇaṃ    vayalakkhaṇena
ca  ṭhitaññathattalakkhaṇena  ca  suññaṃ  vayalakkhaṇaṃ  uppādalakkhaṇena
Ca    ṭhitaññathattalakkhaṇena    ca   suññaṃ   ṭhitaññathattalakkhaṇaṃ
uppādalakkhaṇena  ca  vayalakkhaṇena  ca  suññaṃ  rūpassa  uppādalakkhaṇaṃ
vayalakkhaṇena   ca   ṭhitaññathattalakkhaṇena   ca   suññaṃ   rūpassa
vayalakkhaṇaṃ   uppādalakkhaṇena   ca   ṭhitaññathattalakkhaṇena   ca
suññaṃ  rūpassa  ṭhitaññathattalakkhaṇaṃ  uppādalakkhaṇena  ca  vayalakkhaṇena
ca  suññaṃ  vedanāya  saññāya  saṅkhārānaṃ  viññāṇassa  cakkhussa
.pe.  jarāmaraṇassa  uppādalakkhaṇaṃ  vayalakkhaṇena  ca  ṭhitaññathatta-
lakkhaṇena  ca  suññaṃ  jarāmaraṇassa  vayalakkhaṇaṃ  uppādalakkhaṇena
ca  ṭhitaññathattalakkhaṇena  ca  suññaṃ  jarāmaraṇassa  ṭhitaññathattalakkhaṇaṃ
uppādalakkhaṇena ca vayalakkhaṇena ca suññaṃ idaṃ lakkhaṇasuññaṃ.
   [640]  Katamaṃ  vikkhambhanasuññaṃ  .  nekkhammena  kāmacchando
vikkhambhito  ceva  suñño  ca  abyāpādena  byāpādo vikkhambhito
ceva   suñño   ca  ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  vikkhambhitañceva
suññañca   avikkhepena   uddhaccaṃ   vikkhambhitañceva   suññañca
dhammavavatthānena  vicikicchā  vikkhambhitā  ceva  suññā  ca  ñāṇena
avijjā  vikakhambhitā  ceva  suññā  ca pāmujjena arati vikkhambhitā
ceva  suññā  ca  paṭhamajjhānena  nīvaraṇā  vikkhambhitā ceva suññā
ca  .pe.  arahattamaggena  sabbakilesā  vikkhambhitā  ceva  suññā
ca idaṃ vikkhambhanasuññaṃ.
   [641]  Katamaṃ  tadaṅgasuññaṃ  .  nekkhammena  kāmacchando
tadaṅgasuñño  abyāpādena  byāpādo  tadaṅgasuñño  ālokasaññāya
thīnamiddhaṃ   tadaṅgasuññaṃ   avikkhepena   uddhaccaṃ   tadaṅgasuññaṃ
dhammavavatthānena   vicikicchā   tadaṅgasuññā   ñāṇena   avijjā
tadaṅgasuññā   pāmujjena   arati   tadaṅgasuññā   paṭhamajjhānena
nīvaraṇā  tadaṅgasuññā  .pe.  vivaṭṭanānupassanāya  saññogābhiniveso
tadaṅgasuñño idaṃ tadaṅgasuññaṃ.
   [642]  Katamaṃ  samucchedasuññaṃ  .  nekkhammena  kāmacchando
samucchinno  ceva  suñño  ca  abyāpādena  byāpādo samucchinno
ceva   suñño   ca  ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  samucchinnañceva
suññañca   avikkhepena   uddhaccaṃ   samucchinnañceva   suññañca
dhammavavatthānena  vicikicchā  samucchinnā  ceva  suññā  ca  ñāṇena
avijjā  samucchinnā  ceva  suññā  ca pāmujjena arati samucchinnā
ceva  suññā  ca  paṭhamajjhānena  nīvaraṇā  samucchinnā ceva suññā
ca  .pe.  arahattamaggena  sabbakilesā samucchinnā ceva suññā ca
idaṃ samucchedasuññaṃ.
   [643]  Katamaṃ  paṭippassaddhisuññaṃ  .  nekkhammena kāmacchando
paṭippassaddho  ceva suñño ca abyāpādena byāpādo paṭippassaddho
ceva  suñño  ca  ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  paṭippassaddhañceva
suññañca     avikkhepena    uddhaccaṃ    paṭippassaddhañceva
Suññañca  dhammavavatthānena  vicikicchā  paṭippassaddhā  ceva  suññā
ca  ñāṇena  avijjā  paṭippassaddhā  ceva  suññā  ca pāmujjena
arati  paṭippassaddhā  ceva  suññā  ca  paṭhamajjhānena  nīvaraṇā
paṭippassaddhā  ceva  suññā  ca  .pe. arahattamaggena sabbakilesā
paṭippassaddhā ceva suññā ca idaṃ paṭippassaddhisuññaṃ.
   [644]  Katamaṃ  nissaraṇasuññaṃ  .  nekkhammena  kāmacchando
nissaṭo  ceva  suñño  ca  abyāpādena byāpādo nissaṭo ceva
suñño   ca   ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  nissaṭañceva  suññañca
avikkhepena   uddhaccaṃ   nissaṭañceva  suññañca  dhammavavatthānena
vicikicchā  nissaṭā  ceva  suññā  ca  ñāṇena  avijjā  nissaṭā
ceva  suññā  ca  pāmujjena  arati  nissaṭā  ceva  suññā  ca
paṭhamajjhānena nīvaraṇā nissaṭā ceva suññā ca .pe. arahattamaggena
sabbakilesā nissaṭā ceva suññā ca idaṃ nissaraṇasuññaṃ.
   [645]  Katamaṃ  ajjhattasuññaṃ  .  ajjhattaṃ  cakkhu  suññaṃ
attena vā attaniyena vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā
avipariṇāmadhammena  vā  ajjhattaṃ  sotaṃ  suññaṃ  .pe.  ajjhattaṃ
ghānaṃ  suññaṃ  ajjhattaṃ  jivhā  suññā  ajjhattaṃ  kāyo  suñño
ajjhattaṃ  mano  suñño  attena  vā attaniyena vā niccena vā
Dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā idaṃ ajjhattasuññaṃ.
   [646]  Katamaṃ  bahiddhāsuññaṃ  . bahiddhā rūpā suññā .pe.
Bahiddhā  dhammā  suññā  attena vā attaniyena vā niccena vā
dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā idaṃ bahiddhāsuññaṃ.
   [647]  Katamaṃ  dubhatosuññaṃ  .  yañca ajjhattaṃ cakkhuṃ ye ca
bahiddhā  rūpā  ubhayato  taṃ  1-  suññā attena vā attaniyena
vā  niccena  vā dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā
yañca  ajjhattaṃ  sotaṃ  ye  ca  bahiddhā  saddā  .pe.  yañca
ajjhattaṃ  ghānaṃ ye ca bahiddhā gandhā yā ca ajjhattaṃ jivhā ye
ca bahiddhā rasā yo ca ajjhattaṃ kāyo ye ca bahiddhā phoṭṭhabbā
yo  ca  ajjhattaṃ  mano ye ca bahiddhā dhammā ubhayato taṃ suññaṃ
attena vā attaniyena vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā
avipariṇāmadhammena vā idaṃ dubhatosuññaṃ.
   [648]  Katamaṃ  sabhāgasuññaṃ  .  cha  ajjhattikāni  āyatanāni
sabhāgāni  ceva  suññāni  ca  cha  bāhirāni  āyatanāni sabhāgāni
ceva  suññāni  ca  cha  viññāṇakāyā  sabhāgā  ceva  suññā ca
cha  phassakāyā  sabhāgā  ceva suññā ca cha vedanākāyā sabhāgā
@Footnote: 1 Sī. Ma. ubhayametaṃ. Yu. ubhayaṃ etaṃ. evamuparipi.
Ceva  suññā  ca  cha  saññākāyā  sabhāgā  ceva suññā ca cha
cetanākāyā sabhāgā ceva suññā ca idaṃ sabhāgasuññaṃ.
   [649]  Katamaṃ  visabhāgasuññaṃ  .  cha  ajjhattikāni āyatanāni
chahi   bāhirāyatanehi   visabhāgāni  ceva  suññāni  ca  cha
bāhirāyatanāni  chahi  viññāṇakāyehi  visabhāgāni  ceva  suññāni
ca  cha  viññāṇakāyā  chahi  phassakāyehi  visabhāgā  ceva  suññā
ca  cha  phassakāyā  chahi  vedanākāyehi visabhāgā ceva suññā ca
cha  vedanākāyā  chahi  saññākāyehi  visabhāgā  ceva  suññā ca
cha  saññākāyā  chahi  cetanākāyehi  visabhāgā  ceva  suññā ca
idaṃ visabhāgasuññaṃ.
   [650]  Katamaṃ  esanāsuññaṃ  .  nekkhammesanā kāmacchandena
suññā  abyāpādesanā  byāpādena  suññā  ālokasaññesanā
thīnamiddhena   suññā   avikkhepesanā   uddhaccena   suññā
dhammavavatthānesanā   vicikicchāya   suññā  ñāṇesanā  avijjāya
suññā   pāmujjesanā   aratiyā   suññā   paṭhamajjhānesanā
nīvaraṇehi  suññā  .pe.  arahattamaggesanā  sabbakilesehi  suññā
idaṃ esanāsuññaṃ.
   [651]  Katamaṃ  pariggahasuññaṃ . nekkhammapariggaho kāmacchandena
suñño  abyāpādapariggaho  byāpādena  suñño  ālokasaññā-
pariggaho   thīnamiddhena   suñño  avikkhepapariggaho  uddhaccena
Suñño  dhammavavatthānapariggaho  vicikicchāya  suñño  ñāṇapariggaho
avijjāya  suñño  pāmujjapariggaho aratiyā suñño paṭhamajjhānapariggaho
nīvaraṇehi  suñño  .pe.  arahattamaggapariggaho  sabbakilesehi suñño
idaṃ pariggahasuññaṃ.
   [652]  Katamaṃ  paṭilābhasuññaṃ . nekkhammapaṭilābho kāmacchandena
suñño  abyāpādapaṭilābho  byāpādena  suñño  ālokasaññā-
paṭilābho   thīnamiddhena   suñño  avikkhepapaṭilābho  uddhaccena
suñño  dhammavavatthānapaṭilābho  vicikicchāya  suñño  ñāṇapaṭilābho
avijjāya  suñño  pāmujjapaṭilābho  aratiyā  suñño  paṭhamajjhāna-
paṭilābho   nīvaraṇehi   suñño   .pe.   arahattamaggapaṭilābho
sabbakilesehi suñño idaṃ paṭilābhasuññaṃ.
   [653]  Katamaṃ  paṭivedhasuññaṃ . nekkhammapaṭivedho kāmacchandena
suñño  abyāpādapaṭivedho  byāpādena  suñño ālokasaññāpaṭivedho
thīnamiddhena  suñño avikkhepapaṭivedho uddhaccena suñño dhammavavatthāna-
paṭivedho  vicikicchāya  suñño  ñāṇapaṭivedho  avijjāya  suñño
pāmujjapaṭivedho  aratiyā  suñño  paṭhamajjhānapaṭivedho  nīvaraṇehi
suñño  .pe.  arahattamaggapaṭivedho  sabbakilesehi  suñño  idaṃ
paṭivedhasuññaṃ.
   [654]  Katamaṃ  ekattasuññaṃ  nānattasuññaṃ  .  kāmacchando
nānattaṃ  nekkhammaṃ  ekattaṃ  nekkhammekattaṃ  cetayato kāmacchandena
Chandena   suññaṃ   byāpādo  nānattaṃ  abyāpādo  ekattaṃ
abyāpādekattaṃ  cetayato  byāpādena  suññaṃ  thīnamiddhaṃ  nānattaṃ
ālokasaññā  ekattaṃ  ālokasaññekattaṃ  cetayato  thīnamiddhena
suññaṃ  uddhaccaṃ  nānattaṃ  [1]- vicikicchā nānattaṃ avijjā nānattaṃ
arati  nānattaṃ  nīvaraṇā nānattaṃ paṭhamajjhānaṃ ekattaṃ paṭhamajjhānekattaṃ
cetayato  nīvaraṇehi  suññaṃ  .pe.  sabbakilesā  nānattā  2-
arahattamaggo  ekattaṃ  arahattamaggekattaṃ  cetayato  sabbakilesehi
suññaṃ idaṃ ekattasuññaṃ nānattasuññaṃ.
   [655]  Katamaṃ  khantisuññaṃ  .  nekkhammakhanti  kāmacchandena
suññā   abyāpādakhanti  byāpādena  suññā  ālokasaññākhanti
thīnamiddhena  suññā  avikkhepakhanti uddhaccena suññā dhammavavatthānakhanti
vicikicchāya  suññā  ñāṇakhanti  avijjāya  suññā  pāmujjakhanti
aratiyā   suññā   paṭhamajjhānakhanti  nīvaraṇehi  suññā  .pe.
Arahattamaggakhanti sabbakilesehi suññā idaṃ khantisuññaṃ.
   [656]  Katamaṃ adhiṭṭhānasuññaṃ . nekkhammādhiṭṭhānaṃ kāmacchandena
suññaṃ  abyāpādādhiṭṭhānaṃ  byāpādena  suññaṃ  ālokasaññādhiṭṭhānaṃ
thīnamiddhena   suññaṃ   avikkhepādhiṭṭhānaṃ   uddhaccena   suññaṃ
dhammavavatthānādhiṭṭhānaṃ    vicikicchāya    suññaṃ    ñāṇādhiṭṭhānaṃ
avijjāya    suññaṃ    pāmujjādhiṭṭhānaṃ    aratiyā   suññaṃ
@Footnote: 1 Ma. avikkhepo ekattaṃ avikkhepekattaṃ cetayato uddhaccena suññaṃ. vicikicchā
@nānattaṃ dhammavavatthānaṃ ekattaṃ dhammavavatthāne cetayato vicikicchāya suññaṃ avijjā
@nānattaṃ ñāṇaṃ ekattaṃ ñāṇekattaṃ cetayato avijjāya suññaṃ arati nānattaṃ pāmojjaṃ
@ekattaṃ pāmojjekattaṃ cetayato aratiyā suññaṃ. 2 Ma. Yu. nānattaṃ.
Paṭhamajjhānādhiṭṭhānaṃ  nīvaraṇehi  suññaṃ  .pe.  arahattamaggādhiṭṭhānaṃ
sabbakilesehi suññaṃ idaṃ adhiṭṭhānasuññaṃ.
   [657]  Katamaṃ  pariyogāhanasuññaṃ  .  nekkhammapariyogāhanaṃ
kāmacchandena   suññaṃ  abyāpādapariyogāhanaṃ  byāpādena  suññaṃ
ālokasaññāpariyogāhanaṃ   thīnamiddhena   suññaṃ  avikkhepapariyogāhanaṃ
uddhaccena   suññaṃ   dhammavavatthānapariyogāhanaṃ  vicikicchāya  suññaṃ
ñāṇapariyogāhanaṃ   avijjāya  suññaṃ  pāmujjapariyogāhanaṃ  aratiyā
suññaṃ   paṭhamajjhānapariyogāhanaṃ   nīvaraṇehi   suññaṃ   .pe.
Arahattamaggapariyogāhanaṃ sabbakilesehi suññaṃ idaṃ pariyogāhanasuññaṃ.
   [658]  Katamaṃ  sampajānassa  pavattapariyādānaṃ  sabbasuññatānaṃ
paramaṭṭhasuññaṃ  .  sampajāno  nekkhammena  kāmacchandassa  pavattaṃ
pariyādiyati   abyāpādena   byāpādassa   pavattaṃ   pariyādiyati
ālokasaññāya   thīnamiddhassa   pavattaṃ   pariyādiyati  avikkhepena
uddhaccassa  pavattaṃ  pariyādiyati  dhammavavatthānena  vicikicchāya  pavattaṃ
pariyādiyati  ñāṇena  avijjāya  pavattaṃ  pariyādiyati  pāmujjena
aratiyā  pavattaṃ  pariyādiyati  paṭhamajjhānena  nīvaraṇānaṃ  pavattaṃ
pariyādiyati  .pe.  arahattamaggena  sabbakilesānaṃ  pavattaṃ pariyādiyati
atha   vā  pana  sampajānassa  anupādisesāya  nibbānadhātuyā
parinibbāyantassa   idañceva   cakkhupavattaṃ   pariyādiyati  aññañca
Cakkhupavattaṃ   na   uppajjati   idañceva   sotapavattaṃ  .pe.
Ghānapavattaṃ   jivhāpavattaṃ   kāyapavattaṃ   manopavattaṃ  pariyādiyati
aññañca  manopavattaṃ  na  uppajjati idaṃ sampajānassa pavattapariyādānaṃ
sabbasuññatānaṃ paramaṭṭhasuññanti.
               Suññakathā.
                 --------
            Yuganaddhavaggo dutiyo.
                --------------
         Tassa vaggassa uddānaṃ bhavati
     yuganaddhā 1- saccabojjhaṅgā  mettā virāgapañcamaṃ
     paṭisambhidā dhammacakkaṃ       lokuttarabalā suññā 2- te dasāti.
     Esa nikāyavaro ṭhapito asamo   dutiyo pavaro varamaggoti.
                 -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 550-562. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=11059              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=11059              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=633&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=633              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=6246              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=6246              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]