ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Paññāvagge iddhikathā
   [679]  Kā  iddhi  kati  iddhiyo iddhiyā kati bhūmiyo kati
pādā  kati  padāni  kati  mūlāni  .  kā  iddhīti  ijjhanaṭṭhena
iddhi  .  kati  iddhiyoti dasa iddhiyo . iddhiyā catasso bhūmiyo
cattāro pādā aṭṭha padāni soḷasa mūlāni.
   [680]  Katamā  dasa  iddhiyo . adhiṭṭhānā iddhi vikubbanā
iddhi  manomayā  iddhi  ñāṇavipphārā  iddhi  samādhivipphārā  iddhi
ariyā  iddhi  kammavipākajā  iddhi  puññavato  iddhi  vijjāmayā
iddhi tattha tattha sammappayogappaccayā 1- ijjhanaṭṭhena iddhi.
   [681]  Iddhiyā  katamā  catasso  bhūmiyo  .  vivekajābhūmi
paṭhamajjhānaṃ   pītisukhabhūmi   dutiyajjhānaṃ  upekkhāsukhabhūmi  tatiyajjhānaṃ
adukkhamasukhabhūmi   catutthajjhānaṃ  iddhiyā  imā  catasso  bhūmiyo
iddhilābhāya   iddhipaṭilābhāya   iddhivikubbanāya   iddhivisavitāya
iddhivasībhāvāya iddhivesārajjāya saṃvattantīti.
   [682]  Iddhiyā  katame  cattāro  pādā  .  idha bhikkhu
chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ  bhāveti  viriyasamādhi-
padhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  cittasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  iddhiyā  ime  cattāro  pādā  iddhilābhāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammā payogapaccayā. evamuparipi.
Iddhipaṭilābhāya  iddhivikubbanāya  1-  iddhivisavitāya  iddhivasībhāvāya
iddhivesārajjāya saṃvattantīti.
   [683]  Iddhiyā  katamāni  aṭṭha  padāni . chandañce bhikkhu
nissāya  labhati  samādhiṃ  labhati  cittassa  ekaggataṃ  chando  na
samādhi  samādhi  na  chando  añño  chando  añño  samādhi
viriyañce  bhikkhu  nissāya  labhati  samādhiṃ  labhati  cittassa ekaggataṃ
viriyaṃ  na  samādhi  samādhi  na  viriyaṃ  aññaṃ  viriyaṃ añño samādhi
cittañce  bhikkhu  nissāya  labhati  samādhiṃ  labhati  cittassa ekaggataṃ
cittaṃ  na  samādhi  samādhi  na  cittaṃ  aññaṃ  cittaṃ añño samādhi
vīmaṃsañce  bhikkhu  nissāya  labhati  samādhiṃ  labhati  cittassa ekaggataṃ
vīmaṃsā  na  samādhi  samādhi  na  vīmaṃsā  aññā  vīmaṃsā  añño
samādhi  iddhiyā  imāni  aṭṭha  padāni  iddhilābhāya iddhipaṭilābhāya
iddhivikubbanāya   iddhivisavitāya   iddhivasībhāvāya  iddhivesārajjāya
saṃvattantīti.
   [684] Iddhiyā katamāni soḷasa mūlāni . anonataṃ 2- cittaṃ
kosajje  na  iñjatīti  āneñjaṃ  anunnataṃ  cittaṃ  uddhacce  na
iñjatīti  āneñjaṃ  anabhinataṃ  cittaṃ  rāge  na  iñjatīti āneñjaṃ
anapanataṃ  cittaṃ  byāpāde  na  iñjatīti  āneñjaṃ  anissitaṃ cittaṃ
diṭṭhiyā  na  iñjatīti  āneñjaṃ  appaṭibaddhaṃ  cittaṃ  chandarāge
na  iñjatīti  āneñjaṃ  vippamuttaṃ  cittaṃ  kāmarāge  na  iñjatīti
@Footnote: 1 Ma. iddhivikubbanatāya. evamuparipi. 2 Yu. anoṇataṃ.
Āneñjaṃ  visaññuttaṃ  cittaṃ  kilese  na  iñjatīti  āneñjaṃ
vipariyādikataṃ cittaṃ kilesapariyāde na iñjatīti āneñjaṃ  ekaggataṃ 1-
cittaṃ  nānattakilese  2-  na iñjatīti āneñjaṃ saddhāya pariggahitaṃ
cittaṃ  assaddhiye  na  iñjatīti  āneñjaṃ  viriyena  pariggahitaṃ
cittaṃ  kosajje  na  iñjatīti  āneñjaṃ  satiyā  pariggahitaṃ  cittaṃ
pamāde  na  iñjatīti  āneñjaṃ  samādhinā  pariggahitaṃ  cittaṃ
uddhacce  na  iñjatīti  āneñjaṃ  paññāya  pariggahitaṃ  cittaṃ
avijjāya  na  iñjatīti  āneñjaṃ  obhāsagataṃ  cittaṃ avijjandhakāre
na   iñjatīti   āneñjaṃ  iddhiyā  imāni  soḷasa  mūlāni
iddhilābhāya   iddhipaṭilābhāya   iddhivikubbanāya   iddhivisavitāya
iddhivasībhāvāya iddhivesārajjāya saṃvattantīti.
   [685] Katamā adhiṭṭhānā iddhi. Idha bhikkhu anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi  hutvā  bahudhā  hoti  bahudhāpi
hutvā  eko  hoti  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ
tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi
ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne
gacchati  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena  kamati  3-
seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parāmasati  parimajjati  yāva  brahmalokāpi
kāyena vasaṃ vatteti.
@Footnote: 1 Ma. ekattagataṃ. 2 Ma. nānattakilesehi. 3 Yu. caṅkamati. evamuparipi.
   {685.1} Idhāti imissā diṭṭhiyā imissā khantiyā imissā ruciyā
imasmiṃ  ādāye  imasmiṃ  dhamme  imasmiṃ  vinaye imasmiṃ pāvacane
imasmiṃ brahmacariye imasmiṃ satthusāsane tena vuccati idhāti.
   {685.2} Bhikkhūti puthujjanakalyāṇako vā hoti bhikkhu sekkho vā
arahā vā akuppadhammo.
   {685.3}  Anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhotīti nānappakārakaṃ iddhividhaṃ
paccanubhoti.
   {685.4}  Ekopi hutvā bahudhā hotīti pakatiyā eko bahukaṃ
āvajjati  sataṃ vā sahassaṃ vā satasahassaṃ vā āvajjati āvajjitvā
ñāṇena  adhiṭṭhāti  bahuko  1-  homīti  bahuko  hoti yathāyasmā
cullapanthako  ekopi  hutvā  bahudhā  hoti evameva so iddhimā
cetovasippatto eko hutvā bahudhā hoti.
   {685.5} Bahudhāpi hutvā eko hotīti pakatiyā bahuko ekaṃ
āvajjati  āvajjitvā ñāṇena adhiṭṭhāti eko homīti eko hoti
yathāyasmā  cullapanthako  bahudhāpi  hutvā  eko  hoti  evameva
so  iddhimā  cetovasippatto  bahudhāpi  hutvā  eko  hoti .
Āvibhāvanti  kenaci  anāvaṭaṃ  hoti  appaṭicchannaṃ  vivaṭaṃ . [2]-
tirobhāvanti  kenaci  āvaṭaṃ  hoti  paṭicchannaṃ  pihitaṃ  paṭikujjitaṃ .
Tirokuḍḍaṃ   tiropākāraṃ   tiropabbataṃ   asajjamāno   gacchati
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahulo. evamuparipi . 2 Ma. Yu. pākaṭaṃ.
Seyyathāpi   ākāseti  pakatiyā  ākāsakasiṇasamāpattiyā  lābhī
hoti  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  āvajjati  āvajjitvā
ñāṇena  adhiṭṭhāti  ākāso  hotūti  ākāso  hoti  so  1-
tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamāno  2-  gacchati yathā
manussā  pakatiyā  aniddhimanto  kenaci  anāvaṭe  aparikkhitte
asajjamānā  gacchanti  evameva  so  iddhimā  cetovasippatto
tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati  seyyathāpi
ākāse.
   {685.6}  Paṭhaviyāpi ummujjanimmujjaṃ karoti seyyathāpi udaketi
pakatiyā  āpokasiṇasamāpattiyā  lābhī  hoti  paṭhaviṃ  āvajjati
āvajjitvā  ñāṇena  adhiṭṭhāti  udakaṃ  hotūti  udakaṃ  hoti
so  paṭhaviyā  ummujjanimmujjaṃ  karoti  yathā  manussā  pakatiyā
aniddhimanto  udake  ummujjanimmujjaṃ  karoti  evameva so iddhimā
cetovasippatto paṭhaviyā ummujjanimmujjaṃ karoti seyyathāpi udake.
   Udakepi  abhijjamāne  gacchati  seyyathāpi  paṭhaviyanti  pakatiyā
paṭhavīkasiṇasamāpattiyā  lābhī  hoti  udakaṃ  āvajjati  āvajjitvā
ñāṇena  adhiṭṭhāti  paṭhavī  hotūti  paṭhavī  hoti  so  abhijjamāne
udake  gacchati  yathā  manussā  pakatiyā  aniddhimanto abhijjamānāya
paṭhaviyā   gacchanti  evameva  so  iddhimā  cetovasippatto
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. āvajjamāno.
Abhijjamāne udake gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ.
   {685.7} Ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhī sakuṇoti
pakatiyā  paṭhavīkasiṇasamāpattiyā  lābhī  hoti  ākāse 1- āvajjati
āvajjitvā ñāṇena adhiṭṭhāti paṭhavī hotūti paṭhavī hoti so ākāse
antalikkhe  caṅkamatipi  tiṭṭhatipi  nisīdatipi  seyyampi  kappeti  yathā
manussā  pakatiyā  aniddhimanto  paṭhaviyā  caṅkamantipi  tiṭṭhantipi
nisīdantipi  seyyampi kappenti evameva so iddhimā cetovasippatto
ākāse  antalikkhe  caṅkamatipi  tiṭṭhatipi nisīdatipi seyyampi kappeti
seyyathāpi pakkhī sakuṇo.
   {685.8}  Imepi  candimasuriye evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve
pāṇinā  parāmasati  parimajjatīti  idha  so  iddhimā cetovasippatto
nisinnako  vā  nipannako  vā  candimasuriye  āvajjati āvajjitvā
ñāṇena  adhiṭṭhāti  hatthapāse  hotūti  hatthapāse  hoti  so
nisinnako  vā  nipannako  vā  candimasuriye  pāṇinā  āmasati
parāmasati  parimajjati  yathā  manussā  pakatiyā aniddhimanto kiñcideva
rūpagataṃ  hatthapāse  āmasanti  parāmasanti  parimajjanti  evameva
so iddhimā cetovasippatto nisinnako vā nipannako vā candimasuriye
pāṇinā āmasati parāmasati parimajjati.
   {685.9}  Yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattetīti sace so
iddhimā  cetovasippatto brahmalokaṃ gantukāmo hoti dūrepi santike
@Footnote: 1 Ma. Yu. ākāsaṃ.
Adhiṭṭhāti  santike  hotūti  santikepi  hoti  santikepi  dūre
adhiṭṭhāti  dūre  hotūti  dūre  hoti  bahukaṃpi  thokaṃ  adhiṭṭhāti
thokaṃ  hotūti  thokaṃ  hoti  thokampi  bahukaṃ  adhiṭṭhāti  bahukaṃ
hotūti  bahukaṃ  hoti  dibbena  cakkhunā  tassa  brahmuno  rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  tassa  brahmuno  saddaṃ  suṇāti
cetopariyañāṇena  tassa  brahmuno  cittaṃ  pajānāti  sace  so
iddhimā   cetovasippatto   dissamānena   kāyena  brahmalokaṃ
gantukāmo  hoti  kāyavasena  cittaṃ  pariṇāmeti  kāyavasena  cittaṃ
adhiṭṭhāti  kāyavasena  cittaṃ  pariṇāmetvā  kāyavasena  cittaṃ
adhiṭṭhahitvā   sukhasaññañca  lahusaññañca  okkamitvā  dissamānena
kāyena brahmalokaṃ gacchati
   {685.10}  sace  so iddhimā cetovasippatto adissamānena
kāyena  brahmalokaṃ  gantukāmo  hoti  cittavasena kāyaṃ pariṇāmeti
cittavasena  kāyaṃ adhiṭṭhāti cittavasena kāyaṃ pariṇāmetvā cittavasena
kāyaṃ   adhiṭṭhahitvā   sukhasaññañca   lahusaññañca   okkamitvā
adissamānena  kāyena  brahmalokaṃ  gacchati  so  tassa  brahmuno
purato  rūpaṃ  1-  abhinimmināti  manomayaṃ  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  2-
ahīnindriyaṃ   sace   so   iddhimā   caṅkamati   nimmitopi
tattha  caṅkamati  sace  so  iddhimā  tiṭṭhati  nimmitopi  tattha
tiṭṭhati  sace  so  iddhimā  nisīdati  nimmitopi  tattha  nisīdati
sace  so  iddhimā seyyaṃ kappeti nimmitopi tattha seyyaṃ kappeti
@Footnote: 1-2 Ma. rūpiṃ... sabbaṅgapaccaṅgiṃ. evamuparipi.
Sace  so  iddhimā  dhūmāyati  nimmitopi  tattha  dhūmāyati  sace
so  iddhimā  pajjalati  nimmitopi  tattha  pajjalati  sace  so
iddhimā  dhammaṃ  bhāsati  nimmitopi  tattha  dhammaṃ  bhāsati  sace
so  iddhimā  pañhaṃ  pucchati  nimmitopi  tattha  pañhaṃ pucchati sace
so  iddhimā  pañhaṃ  puṭṭho  vissajjeti 1- nimmitopi tattha pañhaṃ
puṭṭho  vissajjeti  sace  so  iddhimā  tena  brahmunā  saddhiṃ
santiṭṭhati  sallapati  sākacchaṃ  samāpajjati  nimmitopi  tattha  tena
brahmunā   saddhiṃ   santiṭṭhati   sallapati  sākacchaṃ  samāpajjati
yaññadeva  [2]-  so  iddhimā  karoti tantadeva hi so nimmito
karotīti ayaṃ adhiṭṭhānā iddhi.
   [686]  Katamā  vikubbanā  iddhi . sikhissa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa abhibhū nāma sāvako brahmaloke ṭhito sahassīlokadhātuṃ
sarena  viññāpesi  so  dissamānenapi  kāyena dhammaṃ desesi 3-
adissamānenapi  kāyena  dhammaṃ  desesi  dissamānenapi  heṭṭhimena
upaḍḍhakāyena    adissamānenapi    uparimena    upaḍḍhakāyena
dhammaṃ  desesi  dissamānenapi  uparimena upaḍḍhakāyena adissamānenapi
heṭṭhimena   upaḍḍhakāyena   dhammaṃ   desesi  so  pakativaṇṇaṃ
vijahitvā  kumārakavaṇṇaṃ  vā  dasseti  nāgavaṇṇaṃ  vā  dasseti
supaṇṇavaṇṇaṃ  vā  dasseti  yakkhavaṇṇaṃ  vā  dasseti  asuravaṇṇaṃ
vā   dasseti   indavaṇṇaṃ   vā  dasseti  devavaṇṇaṃ  vā
@Footnote: 1 Ma. sabbattha visajjeti. 2 Yu. hi. 3 Yu. deseti. evamuparipi.
Dasseti  brahmavaṇṇaṃ  vā  dasseti  samuddavaṇṇaṃ  vā  dasseti
pabbatavaṇṇaṃ  vā  dasseti  vanavaṇṇaṃ  vā  dasseti  sīhavaṇṇaṃ
vā  dasseti  byagghavaṇṇaṃ  vā  dasseti  dīpivaṇṇaṃ  vā  dasseti
hatthiṃpi  1-  dasseti  assaṃpi  dasseti  rathaṃpi  dasseti  pattiṃpi
dasseti vividhaṃpi senābyūhaṃ dasseti 2- ayaṃ vikubbanā iddhi.
   [687]  Katamā manomayā iddhi . idha bhikkhu imamhā kāyā
aññaṃ  kāyaṃ  abhinimmināti  rūpiṃ  manomayaṃ  sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahīnindriyaṃ
seyyathāpi  puriso  muñjamhā  isikaṃ  3-  pavāheyya  tassa
evamassa  ayaṃ  muñjo  ayaṃ  isikā  3-  añño  muñjo aññā
isikā  3- muñjamhā tveva isikā 3- pavāḷhāti seyyathāpi vā
pana  puriso  asiṃ  kosiyā  pavāheyya  tassa  evamassa ayaṃ asi
ayaṃ  kosi añño asi aññā kosi kosiyā tveva asi pavāḷhoti
seyyathāpi  vā pana puriso ahiṃ karaṇḍā uddhareyya tassa evamassa
ayaṃ  ahi  4-  ayaṃ  karaṇḍo añño ahi añño karaṇḍo karaṇḍā
tveva  ahi  ubbhatoti  evameva bhikkhu imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ
abhinimmināti   rūpaṃ  manomayaṃ  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  ahīnindriyaṃ  ayaṃ
manomayā iddhi.
   [688]  Katamā  ñāṇavipphārā  iddhi  .  aniccānupassanāya
niccasaññāya  pahānaṭṭho  ijjhatīti ñāṇavipphārā iddhi dukkhānupassanāya
sukhasaññāya   anattānupassanāya   attasaññāya   nibbidānupassanāya
@Footnote: 1 Yu. hatthivaṇṇaṃpi. 2 Ma. dassetīti. 3 Ma. īsikaṃ. īsikā.
@4 Yu. asi. evamuparipi.
Nandiyā    virāgānupassanāya    rāgassa    nirodhānupassanāya
samudayassa    paṭinissaggānupassanāya    ādānassa   pahānaṭṭho
ijjhatīti    ñāṇavipphārā   iddhi   āyasmato   bakkulassa
ñāṇavipphārā  iddhi  āyasmato  saṅkiccassa  ñāṇavipphārā  iddhi
āyasmato  bhūtapālassa  ñāṇavipphārā  iddhi  ayaṃ  ñāṇavipphārā
iddhi.
   [689] Katamā samādhivipphārā iddhi . paṭhamajjhānena nīvaraṇānaṃ
pahānaṭṭho   ijjhatīti   samādhivipphārā   iddhi   dutiyajjhānena
vitakkavicārānaṃ  pahānaṭṭho ijjhatīti samādhivipphārā iddhi tatiyajjhānena
pītiyā  pahānaṭṭho  ijjhatīti  .pe.  catutthajjhānena  sukhadukkhānaṃ
pahānaṭṭho   ijjhatīti   .pe.   ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
rūpasaññāya   paṭighasaññāya   nānattasaññāya  pahānaṭṭho  ijjhatīti
.pe.    viññāṇañcāyatanasamāpattiyā    ākāsānañcāyatanasaññāya
pahānaṭṭho    ijjhatīti    .pe.   ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
viññāṇañcāyatanasaññāya    pahānaṭṭho    ijjhatīti    .pe.
Nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasaññāya
pahānaṭṭho  ijjhatīti  samādhivipphārā  iddhi  āyasmato  sārīputtassa
samādhivipphārā   iddhi   āyasmato   sañjīvassa  samādhivipphārā
iddhi   āyasmato   khāṇukoṇḍaññassa   samādhivipphārā   iddhi
uttarāya   upāsikāya   samādhivipphārā   iddhi   sāmāvatiyā
Upāsikāya samādhivipphārā iddhi ayaṃ samādhivipphārā iddhi.
   [690]  Katamā  ariyā  iddhi . idha bhikkhu sace ākaṅkhati
paṭikūle   appaṭikūlasaññī   vihareyyanti   appaṭikūlasaññī   tattha
viharati  sace  ākaṅkhati  appaṭikūle  paṭikūlasaññī  vihareyyanti
paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace  ākaṅkhati  paṭikūle ca appaṭikūle
ca   appaṭikūlasaññī  vihareyyanti  appaṭikūlasaññī  tattha  viharati
sace  ākaṅkhati  appaṭikūle  ca paṭikūle ca paṭikūlasaññī vihareyyanti
paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace  ākaṅkhati  paṭikūle ca appaṭikūle
ca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā  upekkhako  vihareyyaṃ sato sampajānoti
upekkhako tattha viharati sato sampajāno.
   {690.1}  Kathaṃ  paṭikūle  appaṭikūlasaññī viharati . aniṭṭhasmiṃ
vatthusmiṃ  mettāya  vā pharati dhātuto vā upasaṃharati evaṃ paṭikūle
appaṭikūlasaññī viharati.
   {690.2}  Kathaṃ  appaṭikūle  paṭikūlasaññī  viharati . iṭṭhasmiṃ
vatthusmiṃ asubhāya vā pharati aniccato vā upasaṃharati evaṃ appaṭikūle
paṭikūlasaññī viharati.
   {690.3}  Kathaṃ paṭikūle ca appaṭikūle ca appaṭikūlasaññī viharati.
Aniṭṭhasmiṃ  ca  iṭṭhasmiṃ  ca  vatthusmiṃ  mettāya vā pharati dhātuto
vā  upasaṃharati  evaṃ  paṭikūle  ca  appaṭikūle  ca  appaṭikūlasaññī
Viharati.
   {690.4} Kathaṃ appaṭikūle ca paṭikūle ca paṭikūlasaññī viharati.
Iṭṭhasmiṃ  ca  aniṭṭhasmiṃ ca [1]- asubhāya vā pharati aniccato vā
upasaṃharati evaṃ appaṭikūle ca paṭikūle ca paṭikūlasaññī viharati.
   {690.5} Kathaṃ paṭikūle ca appaṭikūle ca tadubhayaṃ abhinivajjetvā
upekkhako  viharati  sato  sampajāno  .  idha bhikkhu cakkhunā rūpaṃ
disvā  neva  sumano  hoti  na  dummano upekkhako viharati sato
sampajāno  sotena  saddaṃ  sutvā ghānena gandhaṃ ghāyitvā jivhāya
rasaṃ  sāyitvā  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  manasā dhammaṃ viññāya
neva  sumano  hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajāno
evaṃ  paṭikūle  ca  appaṭikūle ca tadubhayaṃ abhinivajjetvā upekkhako
viharati sato sampajāno ayaṃ ariyā iddhi.
   [691] Katamā kammavipākajā iddhi . sabbesaṃ pakkhīnaṃ sabbesaṃ
devānaṃ  ekaccānaṃ  manussānaṃ  ekaccānaṃ  vinipātikānaṃ  ayaṃ
kammavipākajā iddhi.
   [692]  Katamā  puññavato iddhi . rājā cakkavatti vehāsaṃ
gacchati  saddhiṃ  caturaṅginiyā  senāya  antamaso  assabandhagopake
purise  2-  upādāya  jotiyassa  3-  gahapatissa  puññavato iddhi
jaṭilassa   gahapatissa   puññavato  iddhi  meṇḍakassa  gahapatissa
@Footnote: 1 Ma. Yu. vatthusmiṃ. 2 Sī. assabandhane purise. Ma. assabandhagopurise.
@3 Sī. Yu. jotikassa.
Puññavato  iddhi  ghositassa  gahapatissa  puññavato  iddhi  pañcannaṃ
mahāpuññānaṃ puññavato iddhi ayaṃ puññavato iddhi.
   [693] Katamā vijjāmayā iddhi. Vijjādharā vijjaṃ parijapetvā 1-
vehāsaṃ   gacchanti  ākāse  antalikkhe  hatthimpi  dassenti
assampi   dassenti   rathampi   dassenti  pattimpi  dassenti
vividhampi senābyūhaṃ dassenti ayaṃ vijjāmayā iddhi.
   [694]  Kathaṃ  tattha  tattha  sammappayogappaccayā  ijjhanaṭṭhena
iddhi  .  nekkhammena  kāmacchandassa  pahānaṭṭho  ijjhatīti  tattha
tattha   sammappayogappaccayā   ijjhanaṭṭhena  iddhi  abyāpādena
byāpādassa  pahānaṭṭho  ijjhatīti  .pe.  ālokasaññāya thīnamiddhassa
.pe.  arahattamaggena  sabbakilesānaṃ  pahānaṭṭho  ijjhatīti  tattha
tattha  sammappayogappaccayā  ijjhanaṭṭhena  iddhi  evaṃ  tattha  tattha
sammappayogappaccayā ijjhanaṭṭhena iddhi imā dasa iddhiyoti.
            Iddhikathā niṭṭhitā.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 589-601. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=11835              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=11835              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=679&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=81              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=679              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=6954              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=6954              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]