ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Paññāvagge vivekakathā
            sāvatthīnidānaṃ
   [701] Seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā 1- kammantā
kayiranti  2- sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete
balakaraṇīyā  kammantā  kayiranti  evameva  kho  bhikkhave bhikkhu sīlaṃ
nissāya  sīle  patiṭṭhāya  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [702]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. bahulakaraṇīyātipi bahukaraṇīyātipi pāṭho. 2 Ma. kariyanti. evamuparipi.
Nissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  sammāsaṅkappaṃ  bhāveti
sammāvācaṃ  bhāveti  sammākammantaṃ  bhāveti  sammāājīvaṃ  bhāveti
sammāvāyāmaṃ   bhāveti   sammāsatiṃ   bhāveti   sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle  patiṭṭhāya ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   {702.1} Seyyathāpi bhikkhave yepime 1- vījagāmabhūtagāmā vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  vījagāmabhūtagāmā  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjanti
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvento  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto
vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ pāpuṇāti dhammesu.
   [703]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto
vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  pāpuṇāti  dhammesu  idha  bhikkhave  bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   sammāsaṅkappaṃ   bhāveti  sammāvācaṃ  bhāveti
sammākammantaṃ   bhāveti   sammāājīvaṃ   bhāveti  sammāvāyāmaṃ
bhāveti  sammāsatiṃ  bhāveti  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  [2]-  sammādiṭṭhiyā
@Footnote: 1 Ma. yekeci. 2 Ma. evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya ... vepullaṃ
@pāpuṇāti. dhamamesūti.
Diṭṭhiyā  pañca  vivekā  pañca  virāgā  pañca  nirodhā  pañca
vossaggā  dvādasa  nissayā  sammāsaṅkappassa  .pe. sammāvācāya
sammākammantassa   sammāājīvassa   sammāvāyāmassa   sammāsatiyā
sammāsamādhissa  pañca  vivekā  pañca  virāgā pañca nirodhā pañca
vossaggā dvādasa nissayā.
   [704]  Sammādiṭṭhiyā  katame  pañca vivekā vikkhambhanaviveko
tadaṅgaviveko  samucchedaviveko  paṭippassaddhiviveko  nissaraṇaviveko
vikkhambhanaviveko  ca  nīvaraṇānaṃ  paṭhamajjhānaṃ  bhāvayato  tadaṅgaviveko
ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ  bhāvayato  samucchedaviveko
ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ  bhāvayato  paṭippassaddhiviveko  ca
phalakkhaṇe  nissaraṇaviveko  ca  nirodho  nibbānaṃ  sammādiṭṭhiyā
ime  pañca  vivekā  imesu  pañcasu  vivekesu  chandajāto hoti
saddhādhimutto cittaṃ cassa svādhiṭṭhitaṃ.
   [705]  Sammādiṭṭhiyā  katame  pañca virāgā vikkhambhanavirāgo
tadaṅgavirāgo  samucchedavirāgo  paṭippassaddhivirāgo  nissaraṇavirāgo
vikkhambhanavirāgo  ca  nīvaraṇānaṃ  paṭhamajjhānaṃ  bhāvayato  tadaṅgavirāgo
ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ  bhāvayato  samucchedavirāgo
ca   lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ  bhāvayato  paṭippassaddhivirāgo
ca  phalakkhaṇe  nissaraṇavirāgo  ca  nirodho  nibbānaṃ  sammādiṭṭhiyā
ime  pañca  virāgā  imesu  pañcasu  virāgesu  chandajāto
Hoti saddhādhimutto cittaṃ cassa svādhiṭṭhitaṃ.
   [706]  Sammādiṭṭhiyā  katame  pañca nirodhā vikkhambhananirodho
tadaṅganirodho      samucchedanirodho      paṭippassaddhinirodho
nissaraṇanirodho   vikkhambhananirodho   ca   nīvaraṇānaṃ   paṭhamajjhānaṃ
bhāvayato  tadaṅganirodho  ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ
bhāvayato  samucchedanirodho  ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ bhāvayato
paṭippassaddhinirodho  ca  phalakkhaṇe  nissaraṇanirodho  ca  amatā
dhātu  sammādiṭṭhiyā  ime  pañca  nirodhā  imesu  pañcasu
nirodhesu chandajāto hoti saddhādhimutto cittaṃ cassa svādhiṭṭhitaṃ.
   [707] Sammādiṭṭhiyā katame pañca vossaggā vikkhambhanavossaggo
tadaṅgavossaggo    samucchedavossaggo    paṭippassaddhivossaggo
nissaraṇavossaggo  vikkhambhanavossaggo  ca  nīvaraṇānaṃ  paṭhamajjhānaṃ
bhāvayato   tadaṅgavossaggo   ca   diṭṭhigatānaṃ   nibbedhabhāgiyaṃ
samādhiṃ  bhāvayato  samucchedavossaggo  ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ maggaṃ
bhāvayato  paṭippassaddhivossaggo  ca  phalakkhaṇe  nissaraṇavossaggo
ca  nirodho  nibbānaṃ  sammādiṭṭhiyā  ime pañca vossaggā imesu
pañcasu  vossaggesu  chandajāto  hoti  saddhādhimutto  cittaṃ  cassa
svādhiṭṭhitaṃ.
   {707.1}   Sammādiṭṭhiyā  ime  pañca  vivekā  pañca
virāgā pañca nirodhā pañca vossaggā dvādasa nissayā.
   [708]   Sammāsaṅkappassa  .pe.  sammāvācāya  .pe.
Sammākammantassa  .pe.  sammāājīvassa  .pe.  sammāvāyāmassa
.pe. Sammāsatiyā .pe..
   {708.1} Sammāsamādhissa katame pañca vivekā vikkhambhanaviveko
tadaṅgaviveko  samucchedaviveko  paṭippassaddhiviveko  nissaraṇaviveko
vikkhambhanaviveko  ca  nīvaraṇānaṃ  paṭhamajjhānaṃ  bhāvayato  tadaṅgaviveko
ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ  bhāvayato  samucchedaviveko
ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ  bhāvayato  paṭippassaddhiviveko  ca
phalakkhaṇe  nissaraṇaviveko  ca  nirodho  nibbānaṃ  sammāsamādhissa
ime  pañca  vivekā  imesu  pañcasu  vivekesu  chandajāto hoti
saddhādhimutto cittaṃ cassa svādhiṭṭhitaṃ.
   [709]  Sammāsamādhissa  katame pañca virāgā vikkhambhanavirāgo
tadaṅgavirāgo      samucchedavirāgo      paṭippassaddhivirāgo
nissaraṇavirāgo   vikkhambhanavirāgo   ca   nīvaraṇānaṃ   paṭhamajjhānaṃ
bhāvayato  tadaṅgavirāgo  ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ
bhāvayato  samucchedavirāgo  ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ bhāvayato
paṭippassaddhivirāgo  ca  phalakkhaṇe  nissaraṇavirāgo  ca  nirodho
nibbānaṃ  sammāsamādhissa  ime  pañca  virāgā  imesu  pañcasu
virāgesu chandajāto hoti saddhādhimutto cittaṃ cassa svādhiṭṭhitaṃ.
   [710]  Sammāsamādhissa  katame pañca nirodhā vikkhambhananirodho
Tadaṅganirodho      samucchedanirodho      paṭippassaddhinirodho
nissaraṇanirodho   vikkhambhananirodho   ca   nīvaraṇānaṃ   paṭhamajjhānaṃ
bhāvayato  tadaṅganirodho  ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ
bhāvayato  samucchedanirodho  ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ bhāvayato
paṭippassaddhinirodho  ca  phalakkhaṇe  nissaraṇanirodho  ca  amatā
dhātu  sammāsamādhissa  ime  pañca  nirodhā  imesu  pañcasu
nirodhesu chandajāto hoti saddhādhimutto cittaṃ cassa svādhiṭṭhitaṃ.
   [711] Sammāsamādhissa katame pañca vossaggā vikkhambhanavossaggo
tadaṅgavossaggo    samucchedavossaggo    paṭippassaddhivossaggo
nissaraṇavossaggo  vikkhambhanavossaggo  ca  nīvaraṇānaṃ  paṭhamajjhānaṃ
bhāvayato  tadaṅgavossaggo  ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ
bhāvayato   samucchedavossaggo  ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ
bhāvayato  paṭippassaddhivossaggo  ca  phalakkhaṇe  nissaraṇavossaggo
ca  nirodho  nibbānaṃ  sammāsamādhissa  ime  pañca  vossaggā
imesu  pañcasu  vossaggesu  chandajāto  hoti  saddhādhimutto
cittaṃ cassa svādhiṭṭhitaṃ.
   {711.1} Sammāsamādhissa ime pañca vivekā pañca virāgā pañca
nirodhā pañca vossaggā dvādasa nissayā.
   [712]  Seyyathāpi  bhikkhave  ye keci balakaraṇīyā kammantā
Kayiranti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete
balakaraṇīyā  kammantā  kayiranti  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
sīlaṃ  nissāya  sīle  patiṭṭhāya  satta  bojjhaṅge  bhāveti  satta
bojjhaṅge  bahulīkaroti  .pe.  satta  bojjhaṅge  bhāvento satta
bojjhaṅge   bahulīkaronto  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  pāpuṇāti
dhammesu  .pe.  pañca  balāni bhāveti . pañca balāni bahulīkaroti
.pe.  pañca  balāni  bhāvento  pañca  balāni  bahulīkaronto
vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  pāpuṇāti  dhammesu  .pe.  pañcindriyāni
bhāveti pañcindriyāni bahulīkaroti .pe..
   {712.1} Seyyathāpi bhikkhave ye keci vījagāmabhūtagāmā vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ
vepullaṃ  āpajjanti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  vījagāmabhūtagāmā  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjanti
evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya pañcindriyāni
bhāvento  pañcindriyāni  bahulīkaronto  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ
pāpuṇāti dhammesu.
   [713]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
pañcindriyāni   bhāvento   pañcindriyāni  bahulīkaronto  vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ  vepullaṃ pāpuṇāti dhammesu . idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
viriyindriyaṃ  bhāveti  .pe.  satindriyaṃ  bhāveti  samādhindriyaṃ
Bhāveti   paññindriyaṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  [1]-  saddhindriyassa  pañca  vivekā
pañca  virāgā  pañca  nirodhā  pañca  vossaggā dvādasa nissayā
.pe.  viriyindriyassa  .pe.  satindriyassa  .pe.  samādhindriyassa
paññindriyassa  pañca  vivekā  pañca  virāgā  pañca  nirodhā
pañca vossaggā dvādasa nissayā.
   [714]  Saddhindriyassa  katame  pañca vivekā vikkhambhanaviveko
tadaṅgaviveko  samucchedaviveko  paṭippassaddhiviveko  nissaraṇaviveko
vikkhambhanaviveko  ca  nīvaraṇānaṃ  paṭhamajjhānaṃ  bhāvayato  tadaṅgaviveko
ca  diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ  bhāvayato  samucchedaviveko
ca  lokuttaraṃ  khayagāmiṃ  maggaṃ  bhāvayato  paṭippassaddhiviveko  ca
phalakkhaṇe  nissaraṇaviveko  ca  nirodho  nibbānaṃ  saddhindriyassa
ime  pañca  vivekā  imesu  pañcasu  vivekesu  chandajāto
hoti  saddhādhimutto  cittaṃ  cassa  svādhiṭṭhitaṃ  .pe. saddhindriyassa
ime  pañca  vivekā  pañca  virāgā  pañca  nirodhā  pañca
vossaggā  dvādasa  nissayā  viriyindriyassa  .pe.  satindriyassa
samādhindriyassa .pe..
   {714.1}  Paññindriyassa katame pañca vivekā vikkhambhanaviveko
tadaṅgaviveko  samucchedaviveko  paṭippassaddhiviveko  nissaraṇaviveko
.pe.  paññindriyassa  ime  pañca  vivekā  pañca  virāgā pañca
@Footnote: 1 Ma. evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya ... vepulalaṃ pāpuṇāti dhammesūti.
Nirodhā pañca vossaggā dvādasa nissayāti.
            Vivekakathā niṭṭhitā.
                -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 607-615. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12213              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12213              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=701&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=701              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8050              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8050              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]