ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Paññāvagge satipaṭṭhānakathā
          sāvatthīparipuṇṇanidānaṃ
   [726] [2]- Cattārome bhikkhave satipaṭṭhānā katame cattāro
idha  bhikkhave  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  .pe. citte
dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ ime kho bhikkhave cattāro satipaṭṭhānāti.
   [727] Kathaṃ kāye kāyānupassī viharati . idhekacco paṭhavīkāyaṃ
aniccato  anupassati  no  niccato  dukkhato  anupassati  no
sukhato  anattato  anupassati  no  attato  nibbindati  no nandati
virajjati  no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  paṭinissajjati  no
@Footnote: 1 Ma. saṅkilesasīsañca. 2 Ma. sāvatthinidānaṃ.
Ādiyati   aniccato  anupassanto  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato
anupassanto  sukhasaññaṃ  pajahati  anattato  anupassanto  attasaññaṃ
pajahati  nibbindanto  nandiṃ  pajahati  virajjanto  rāgaṃ  pajahati
nirodhento  samudayaṃ  pajahati  paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati
imehi   sattahākārehi   kāyaṃ  anupassati  kāyo  upaṭṭhānaṃ
no  sati  sati upaṭṭhānaṃ ceva sati ca tāya satiyā tena ñāṇena
taṃ  kāyaṃ  anupassatīti  tena  vuccati  kāye  kāyānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā 1-.
   {727.1}  Bhāvanāti  catasso bhāvanā tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena  bhāvanā  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  idhekacco
āpokāyaṃ  tejokāyaṃ  vāyokāyaṃ  kesakāyaṃ  lomakāyaṃ  chavikāyaṃ
cammakāyaṃ  maṃsakāyaṃ  [2]-  nahārukāyaṃ  aṭṭhikāyaṃ  aṭṭhimiñjakāyaṃ
aniccato  anupassati  no  niccato  dukkhato  anupassati no sukhato
anattato  anupassati  no  attato  nibbindati  no  nandati
virajjati  no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  paṭinissajjati no
ādiyati   aniccato  anupassanto  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato
anupassanto   sukhasaññaṃ   pajahati   anattato   anupassanto
attasaññaṃ   pajahati   nibbindanto   nandiṃ  pajahati  virajjanto
rāgaṃ  pajahati  nirodhento  samudayaṃ  pajahati  paṭinissajjanto ādānaṃ
@Footnote: 1 Ma. kāyānupassanāsatipaṭṭhānā. evamīdisesu ṭhānesu. 2 Ma. Yu. rūdhirakāyaṃ.
Pajahati  imehi  sattahi  ākārehi kāyaṃ anupassati kāyo upaṭṭhānaṃ
no sati sati upaṭṭhānaṃ ceva sati ca tāya satiyā tena ñāṇena taṃ
kāyaṃ  anupassatīti  1-  tena  vuccati  kāye  kāyānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā.
   {727.2}  Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā
.pe. Evaṃ kāye kāyānupassī viharati.
   [728] Kathaṃ vedanāsu vedanānupassī viharati . idhekacco sukhaṃ
vedanaṃ  aniccato  anupassati  no  niccato  .pe.  paṭinissajjati
no  ādiyati  aniccato  anupassanto  niccasaññaṃ  pajahati  .pe.
Paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati  imehi  sattahākārehi  vedanaṃ
anupassati  vedanā  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ  ceva
sati  ca  tāya  satiyā  tena ñāṇena taṃ vedanaṃ anupassatīti tena
vuccati vedanāsu vedanānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {728.1} Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. Āsevanaṭṭhena bhāvanā
.pe. idhekacco dukkhaṃ vedanaṃ .pe. adukkhamasukhaṃ vedanaṃ cakkhusamphassajaṃ
vedanaṃ    sotasamphassajaṃ   vedanaṃ   ghānasamphassajaṃ   vedanaṃ
.pe.  paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati  imehi  sattahākārehi
vedanaṃ  anupassati  vedanā  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ
ceva  sati  ca  tāya  satiyā tena ñāṇena taṃ vedanaṃ anupassatīti
tena vuccati vedanāsu vedanānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati. evamīdisesu padesu.
   {728.2}  Bhāvanāti  catasso bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā .pe. Evaṃ vedanāsu vedanānupassī viharati.
   [729]  Kathaṃ citte cittānupassī viharati . idhekacco sarāgaṃ
cittaṃ  aniccato  anupassati  no  niccato  .pe.  paṭinissajjati
no  ādiyati  aniccato  anupassanto  niccasaññaṃ  pajahati  .pe.
Paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati  imehi  sattahākārehi  cittaṃ
anupassati  cittaṃ  upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ  ceva sati
ca  tāya  satiyā  tena  ñāṇena  taṃ  cittaṃ  anupassatīti  tena
vuccati citte cittānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā.
   {729.1}   Bhāvanāti catasso bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā .pe. idhekacco vītarāgaṃ cittaṃ sadosaṃ cittaṃ vītadosaṃ cittaṃ
samohaṃ  cittaṃ  vītamohaṃ  cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittaṃ
mahaggataṃ   cittaṃ  amahaggataṃ  cittaṃ  sauttaraṃ  cittaṃ  anuttaraṃ
cittaṃ  samāhitaṃ  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittaṃ  vimuttaṃ  cittaṃ  avimuttaṃ
cittaṃ   cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ     manoviññāṇaṃ     aniccato     anupassati
no  niccato  .pe.  paṭinissajjati  no  ādiyati  aniccato
anupassanto   niccasaññaṃ   pajahati   .pe.   paṭinissajjanto
ādānaṃ  pajahati  imehi  sattahākārehi  cittaṃ  anupassati  cittaṃ
upaṭṭhānaṃ  no  sati  sati  upaṭṭhānaṃ  ceva  sati ca tāya satiyā
Tena ñāṇena taṃ cittaṃ anupassatīti tena vuccati citte cittānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā.
   {729.2}  Bhāvanāti  catasso  bhāvanā .pe. āsevanaṭṭhena
bhāvanā .pe. Evaṃ citte cittānupassī viharati.
   [730] Kathaṃ dhammesu dhammānupassī viharati . Idhekacco ṭhapetvā
kāyaṃ  ṭhapetvā  vedanaṃ ṭhapetvā cittaṃ tadavasese dhamme aniccato
anupassati   no  niccato  dukkhato  anupassati  no  sukhato
anattato  anupassati  no  attato  nibbindati  no  nandati
virajjati  no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  paṭinissajjati  no
ādiyati   aniccato  anupassanto  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato
anupassanto  sukhasaññaṃ  pajahati  anattato  anupassanto  attasaññaṃ
pajahati  nibbindanto  nandiṃ  pajahati  virajjanto  rāgaṃ  pajahati
nirodhento  samudayaṃ  pajahati  paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati
imehi  sattahākārehi  dhamme  anupassati  dhammā  upaṭṭhānaṃ  no
sati  sati  upaṭṭhānaṃ  ceva  sati  ca  tāya satiyā tena ñāṇena
te  dhamme  anupassatīti  tena  vuccati  dhammesu  dhammānupassanā
satipaṭṭhānabhāvanā.
   {730.1}  Bhāvanāti catasso bhāvanā tattha jātānaṃ dhammānaṃ
anativattanaṭṭhena   bhāvanā   indriyānaṃ  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena  bhāvanā  āsevanaṭṭhena  bhāvanā  .pe.
Evaṃ dhammesu dhammānupassī viharatīti.
          Satipaṭṭhānakathā niṭṭhitā.
             ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 622-627. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12511              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12511              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=726&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=726              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8222              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8222              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]