ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Pannavagge vipassanakatha
          savatthiparipunnanidanam
   [731] .pe. So vata bhikkhave bhikkhu kanci sankharam niccato
samanupassanto  anulomikaya  khantiya  samannagato  bhavissatiti  netam
thanam  vijjati  anulomikaya  khantiya  asamannagato  sammattaniyamam
okkamissatiti  netam  thanam  vijjati  sammattaniyamam  anokkamamano
sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam 1-
va sacchikarissatiti netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu sabbasankhare
aniccato   samanupassanto   anulomikaya   khantiya  samannagato
bhavissatiti  thanametam  vijjati  anulomikaya  khantiya  samannagato
sammattaniyamam   okkamissatiti   thanametam  vijjati  sammattaniyamam
okkamamano  sotapattiphalam  va  sakadagamiphalam  va  anagamiphalam
va arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati.
   [732] So vata bhikkhave bhikkhu kanci sankharam sukhato samanupassanto
anulomikaya  khantiya  samannagato  bhavissatiti  netam  thanam  vijjati
anulomikaya    khantiya    asamannagato    sammattaniyamam
@Footnote: 1 Ma. arahattam. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page628.

Okkamissatiti netam thanam vijjati sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikarissatiti netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu sabbasankhare dukkhato samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti thanametam vijjati anulomikaya khantiya samannagato sammattaniyamam okkamissatiti thanametam vijjati sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati. [733] So vata bhikkhave bhikkhu kanci dhammam attato samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti netam thanam vijjati anulomikaya khantiya asamannagato sammattaniyamam okkamissatiti netam thanam vijjati sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikarissatiti netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu kanci dhammam 1- anattato samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti thanametam vijjati anulomikaya khantiya samannagato sammattaniyamam okkamissatiti thanametam vijjati sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati. [734] So vata bhikkhave bhikkhu nibbanam dukkhato samanupassanto @Footnote: 1 Ma. sabbadhamme.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page629.

Anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti netam thanam vijjati anulomikaya khantiya asamannagato sammattaniyamam okkamissatiti netam thanam vijjati sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikarissatiti netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu nibbanam sukhato samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti thanametam vijjati anulomikaya khantiya samannagato sammattaniyamam okkamissatiti thanametam vijjati sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati. [735] Katihakarehi anulomikam khantim patilabhati katihakarehi sammattaniyamam okkamati . cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamati. {735.1} Katamehi cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati katamehi cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamati . Pancakkhandhe aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato itito upaddavato bhayato upasaggato calato pabhangato 1- addhuvato attanato 2- alenato asaranato @Footnote: 1 Si. Ma. pabhangutoti va pabhangatoti va likhitam. 2 Ma. Yu. atanato. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page630.

Rittato tucchato sunnato anattato adinavato viparinamadhammato asarakato aghamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato maramisato jatidhammato jaradhammato byadhidhammato maranadhammato sokadhammato paridevadhammato upayasadhammato sankilesikadhammato pancakkhandhe aniccato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho niccam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe dukkhato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho sukham nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati {735.2} pancakkhandhe rogato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho arogyam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe gandato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho nigando 1- nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe sallato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho nisallam 2- nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe aghato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anagho nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe abadhato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anabadho @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. agandam. 2 Ma. visallam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page631.

Nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe parato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho aparappaccayam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe palokato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho appalokadhammo nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe itito passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anitikam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe upaddavato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anupaddavam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati {735.3} pancakkhandhe bhayato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho abhayam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe upasaggato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anupasaggam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe calato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho acalam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe pabhangato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho appabhangam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe addhuvato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page632.

Khandhanam nirodho dhuvam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe attanato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho tanam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe alenato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho lenam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe asaranato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho saranam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe rittato passanto anulomikam khantim patilabhati {735.4} pancannam khandhanam nirodho arittam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe tucchato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho atuccham nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe sunnato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho paramam sunnam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe anattato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho paramattham nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe adinavato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anadinavam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe viparinamadhammato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page633.

Passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho aviparinamadhammam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe asarakato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho saram nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe aghamulato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anaghamulam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe vadhakato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho avadhakam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati {735.5} pancakkhandhe vibhavato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho avibhavam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe sasavato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anasavam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe sankhatato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho asankhatam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe maramisato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho niramisam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe jatidhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho ajatam nibbananti passanto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page634.

Sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe jaradhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho ajaram nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe byadhidhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho abyadhidhammam 1- nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe maranadhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho amatam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati {735.6} pancakkhandhe sokadhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho asokam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe paridevadhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho aparidevam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe upayasadhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anupayasam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati pancakkhandhe sankilesikadhammato passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho asankilittham nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. [736] Aniccatoti aniccanupassana. Dukkhatoti dukkhanupassana. @Footnote: 1 Ma. Yu. abyadhi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page635.

Rogatoti dukkhanupassana. Gandatoti dukkhanupassana. Sallatoti dukkhanupassana. Aghatoti dukkhanupassana. Abadhatoti dukkhanupassana. Paratoti anattanupassana. Palokatoti anattanupassana. Ititoti dukkhanupassana. Upaddavatoti dukkhanupassana. Bhayatoti dukkhanupassana. Upasaggatoti dukkhanupassana. Calatoti aniccanupassana. Pabhangatoti aniccanupassana. Addhuvatoti aniccanupassana. Attanatoti dukkhanupassana. Alenatoti dukkhanupassana. Asaranatoti dukkhanupassana. Rittatoti dukkhanupassana. Tucchatoti anattanupassana. Sunnatoti anattanupassana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page636.

Anattatoti anattanupassana. Adinavatoti dukkhanupassana. Viparinamadhammatoti aniccanupassana. Asarakatoti anattanupassana. Aghamulatoti dukkhanupassana. Vadhakatoti dukkhanupassana. Vibhavatoti aniccanupassana. Sasavatoti dukkhanupassana. Sankhatatoti aniccanupassana. Maramisatoti dukkhanupassana. Jatidhammatoti dukkhanupassana. Jaradhammatoti dukkhanupassana. Byadhidhammatoti dukkhanupassana. Maranadhammatoti aniccanupassana. Sokadhammatoti dukkhanupassana. Paridevadhammatoti dukkhanupassana. Upayasadhammatoti dukkhanupassana. Sankilesadhammatoti dukkhanupassana. {736.1} Imehi cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati imehi cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page637.

{736.2} Imehi cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhantassa imehi cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamantassa kati aniccanupassana kati dukkhanupassana kati anattanupassana. Pancavisati anattanupassana pannasam aniccanupassana satam pancavisatinceva yani dukkhe pavuccareti. Vipassanakatha nitthita. -----------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 627-637. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12608&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12608&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=731&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=731              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8284              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8284              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]