ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Pannavagge matikakatha
   [737]  Nicchato  muccatiti  1-  vimokkho  vijjavimutti
adhisilam  adhicittam  adhipanna  passaddhi  nanam  dassanam  suddhi  2-
nekkhammam  nissaranam  paviveko  vossaggo  cariya  jhanavimokkho
bhavanadhitthanajivitam 3-.
   {737.1}  Nicchatoti  nekkhammena  kamacchandato  nicchato
abyapadena  byapadato  nicchato  .pe. pathamajjhanena nivaranehi
nicchato .pe. Arahattamaggena sabbakilesehi nicchato muccati 4-.
   {737.2} Vimokkhoti nekkhammena kamacchandato muccatiti vimokkho
abyapadena  byapadato  muccatiti  vimokkho  .pe. pathamajjhanena
nivaranehi   muccatiti   vimokkho   .pe.   arahattamaggena
@Footnote: 1 Si. Ma. - mokkho vimokkho. evamuparipi. niccato vimuttiti.
@2 Ma. Yu. visuddhi. 3 Ma. Yu. bhavana adhitthanam jivitam. 4 Ma. ayam patho natthi.
Sabbakilesehi muccatiti vimokkho.
   {737.3} Vijjavimuttiti nekkhammam vijjatiti vijja kamacchandato
muccatiti  vimutti  vijjanto muccati muccanto vijjatiti vijjavimutti
abyapadam   1-   vijjatiti   vijja   byapadato  muccatiti
vimutti  vijjanto  muccati  muccanto  vijjatiti  vijjavimutti  .pe.
Arahattamaggo  vijjatiti  vijja  sabbakilesehi  muccatiti  vimutti
vijjanto muccati muccanto vijjatiti vijjavimutti.
   [738]  Adhisilam  adhicittam  adhipannati  nekkhammena kamacchandam
samvaratthena   silavisuddhi  avikkhepatthena  cittavisuddhi  dassanatthena
ditthivisuddhi  yo  tattha  samvarattho  ayam  adhisilasikkha  yo  tattha
avikkhepattho  ayam  adhicittasikkha  yo  tattha  dassanattho  ayam
adhipannasikkha   abyapadena  byapadam  samvaratthena  silavisuddhi
.pe.   arahattamaggena   sabbakilese   samvaratthena   silavisuddhi
avikkhepatthena   cittavisuddhi   dassanatthena   ditthivisuddhi   yo
tattha  samvarattho  ayam  adhisilasikkha  yo  tattha  avikkhepattho
ayam adhicittasikkha yo tattha dassanattho ayam adhipannasikkha.
   [739]  Passaddhiti  nekkhammena  kamacchandam  patippassambheti
abyapadena  byapadam  patippassambheti  .pe.  arahattamaggena
sabbakilese patippassambheti.
   {739.1} Nananti kamacchandassa pahinatta nekkhammam natatthena
@Footnote: 1 Ma. Yu. abyapado.
Nanam  byapadassa  pahinatta  abyapado  natatthena nanam .pe.
Sabbakilesanam pahinatta arahattamaggo natatthena nanam.
   {739.2}  Dassananti kamacchandassa pahinatta nekkhammam ditthatta
dassanam  byapadassa  pahinatta  abyapado ditthatta dassanam .pe.
Sabbakilesanam pahinatta arahattamaggo ditthatta dassanam.
   {739.3}  Visuddhiti  kamacchandam pajahanto nekkhammena visujjhati
byapadam  pajahanto  abyapadena  visujjhati  .pe.  sabbakilese
pajahanto arahattamaggena visujjhati.
   [740]  Nekkhammanti  kamanametam  nissaranam  yadidam  nekkhammam
rupanametam  nissaranam  yadidam  aruppam yam kho pana kinci bhutam sankhatam
paticcasamuppannam  nirodho  tassa  nekkhammam  byapadassa  abyapado
nekkhammam thinamiddhassa alokasanna nekkhammam .pe..
   {740.1}  Nissarananti  kamanametam  nissaranam yadidam nekkhammam
rupanametam  nissaranam  yadidam  aruppam yam kho pana kinci bhutam sankhatam
paticcasamuppannam   nirodho   tassa   nissaranam   kamacchandassa
nekkhammam  nissaranam  byapadassa  abyapado  nissaranam  .pe.
Sabbakilesanam arahattamaggo nissaranam.
   {740.2} Pavivekoti kamacchandassa nekkhammam paviveko byapadassa
abyapado   paviveko   .pe.   sabbakilesanam  arahattamaggo
Paviveko.
   {740.3} Vossaggoti nekkhammena kamacchandam vossajjati abyapadena
byapadam vossajjati .pe. Arahattamaggena sabbakilese vossajjati.
   {740.4} Cariyati kamacchandam pajahanto nekkhammena carati byapadam
pajahanto abyapadena carati .pe. Sabbakilese pajahanto arahattamaggena
carati.
   {740.5}  Jhanavimokkhoti  nekkhammam jayatiti jhanam kamacchandam
jhapetiti  jhanam  jayanto  muccatiti  jhanavimokkho  jhapento
muccatiti  jhanavimokkho  jayantiti  dhamma  jhapentiti  kilese
jate  ca  jhape  ca janatiti jhanavimokkho abyapado jayatiti
jhanam   byapadam   jhapetiti   jhanam  alokasanna  jayatiti
jhanam  .pe.  thinamiddham  jhapetiti  jhanam  .pe.  arahattamaggo
jayatiti   jhanam   sabbakilese   jhapetiti   jhanam  jayanto
muccatiti   jhanavimokkho   jhapento   muccatiti   jhanavimokkho
jayantiti  dhamma  jhapentiti  kilese  jate  ca  jhape  ca
janatiti jhanavimokkho.
   [741]  Bhavanadhitthanajivitanti  kamacchandam  pajahanto nekkhammam
bhavetiti   bhavanasampanno   nekkhammavasena  cittam  adhitthatiti
adhitthanasampanno  svayam  evam  bhavanasampanno  adhitthanasampanno
Samam jivati no visamam samma jivati no miccha visuddham jivati no kilitthanti
ajivasampanno  svayam  evam  bhavanasampanno  adhitthanasampanno
ajivasampanno  yannadeva  parisam  upasankamati  yadi  khattiyaparisam  yadi
brahmanaparisam  yadi  gahapatiparisam  yadi  samanaparisam visarado upasankamati
amankubhuto tam kissahetu tatha hi so bhavanasampanno adhitthanasampanno
ajivasampanno byapadam pajahanto abyapadam bhavetiti bhavanasampanno
thinamiddham  pajahanto  alokasannam  bhavetiti  bhavanasampanno uddhaccam
pajahanto  avikkhepam  bhavetiti  bhavanasampanno  vicikiccham  pajahanto
dhammavavatthanam bhavetiti bhavanasampanno
   {741.1} avijjam pajahanto nanam 1- bhavetiti bhavanasampanno
aratim pajahanto pamujjam bhavetiti bhavanasampanno nivaranam 2- pajahanto
pathamajjhanam  bhavetiti  bhavanasampanno  .pe. sabbakilese pajahanto
arahattamaggam  bhavetiti  bhavanasampanno  arahattamaggavasena  cittam
adhitthatiti   adhitthanasampanno   svayam  evam  bhavanasampanno
adhitthanasampanno samam jivati no visamam samma jivati no miccha visuddham
jivati  no  kilitthanti  ajivasampanno  svayam evam bhavanasampanno
adhitthanasampanno   ajivasampanno  yannadeva  parisam  upasankamati
yadi  khattiyaparisam  yadi  brahmanaparisam  yadi  gahapatiparisam  yadi
samanaparisam   visarado   upasankamati  amankubhuto  tam  kissahetu
@Footnote: 1 Ma. vijjam. 2 Ma. nivarane.
Tatha hi so bhavanasampanno adhitthanasampanno ajivasampannoti.
           Matikakatha nitthita.
          Patisambhidapakaranam samattam.
            Tatruddanam bhavati
     nanam ditthi ca assasam 1-    indriyam vimokkhena pancamam
     gatikammam vipallaso         maggo mandena 2- te dasa
     yuganaddham saccabojjhanga     metta viragena pancamam
     patisambhida dhammacakkam       lokuttaram balam sunnato te dasa 3-
     panna iddhi abhisamayo      vivekam cariyena 4- pancamam
     patihiriyanca samasisanca 5-   satipatthanam vipassana 6-
     tatiye pannavaggamhi        matikaya ca te dasati.
             [7]-
     Tivaggo yassa vikkhepo 8-     patisambhidapakarane
     anantanayamaggesu          gambhiro sagarupamo
     nabham ca tarakakinnam        thulo jatassaro yatha
     kathikanam vilasaya          yoginam nanajotananti.
          Iti patisambhida nitthita.
              -------------
@Footnote: 1 Yu. anapanam. 2 Yu. mandoti. 3 Ma. nanam ... te dasati ime patha
@natthi. Yu. te dasati idam pathadvayam natthi. 4 Ma. Yu. viveko cariyapancamo.
@5 Ma. patihari samasisi. Yu. patihariyanca .... 6 Yu. sati vipassanamatikati.
@7 Ma. mahavaggo yuganaddho pannavaggo ca namako. 8 Ma. tayova vaggo imamhi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 637-642. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12812&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12812&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=737&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=737              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8378              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8378              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]