ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [94]  Kathaṃ  paccayapariggahe  paññā  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  avijjā
saṅkhārānaṃ  uppādaṭṭhiti  ca  pavattaṭṭhiti  ca  nimittaṭṭhiti  ca
āyuhanaṭṭhiti  ca  saññogaṭṭhiti  ca  palibodhaṭṭhiti  ca  samudayaṭṭhiti ca
hetuṭṭhiti  ca  paccayaṭṭhiti  ca imehi navahākārehi avijjā paccayo
saṅkhārā  paccayasamuppannā  ubhopete  dhammā  paccayasamuppannāti
paccayapariggahe   paññā   dhammaṭṭhitiñāṇaṃ   atītampi   addhānaṃ
avijjāsaṅkhārānaṃ  anāgatampi addhānaṃ avijjā saṅkhārānaṃ uppādaṭṭhiti
ca  pavattaṭṭhiti  ca  nimittaṭṭhiti  ca āyuhanaṭṭhiti ca saññogaṭṭhiti ca
palibodhaṭṭhiti  ca  samudayaṭṭhiti  ca hetuṭṭhiti ca paccayaṭṭhiti ca imehi
navahākārehi  avijjā  paccayo saṅkhārā paccayasamuppannā ubhopete
dhammā  paccayasamuppannāti  paccayapariggahe  paññā  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ
saṅkhārā   viññāṇassa  .pe.  viññāṇaṃ  nāmarūpassa  nāmarūpaṃ
saḷāyatanassa  saḷāyatanaṃ  phassassa  phasso  vedanāya vedanā taṇhāya
taṇhā upādānassa upādānaṃ bhavassa bhavo jātiyā jāti jarāmaraṇassa
uppādaṭṭhiti  ca  pavattaṭṭhiti  ca  nimittaṭṭhiti  ca  āyuhanaṭṭhiti  ca
saññogaṭṭhiti ca palibodhaṭṭhiti ca samudayaṭṭhiti ca hetuṭṭhiti ca paccayaṭṭhiti
ca  imehi  navahākārehi  jāti  paccayo  jarāmaraṇaṃ paccayasamuppannaṃ
Ubhopete   dhammā   paccayasamuppannāti  paccayapariggahe  paññā
dhammaṭṭhitiñāṇaṃ   atītampi  addhānaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  jāti
jarāmaraṇassa  uppādaṭṭhiti  ca  pavattaṭṭhiti  ca  nimittaṭṭhiti  ca
āyuhanaṭṭhiti  ca  saññogaṭṭhiti  ca  palibodhaṭṭhiti  ca  samudayaṭṭhiti ca
hetuṭṭhiti  ca  paccayaṭṭhiti  ca  imehi  navahākārehi jāti paccayo
jarāmaraṇaṃ  paccayasamuppannaṃ  ubhopete  dhammā  paccayasamuppannāti
paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.
   [95]  Avijjā  hetu  saṅkhārā  hetusamuppannā  ubhopete
dhammā   hetusamuppannāti  paccayapariggahe  paññā  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ
atītampi  addhānaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  avijjā  hetu  saṅkhārā
hetusamuppannā    ubhopete    dhammā    hetusamuppannāti
paccayapariggahe   paññā   dhammaṭṭhitiñāṇaṃ   saṅkhārā   hetu
viññāṇaṃ  hetusamuppannaṃ  viññāṇaṃ  hetu  nāmarūpaṃ  hetusamuppannaṃ
nāmarūpaṃ   hetu   saḷāyatanaṃ   hetusamuppannaṃ  saḷāyatanaṃ  hetu
phasso  hetusamuppanno  phasso  hetu  vedanā  hetusamuppannā
vedanā  hetu  taṇhā  hetusamuppannā  taṇhā  hetu  upādānaṃ
hetusamuppannaṃ  upādānaṃ  hetu  bhavo  hetusamuppanno  bhavo  hetu
jāti   hetusamuppannā  jāti  hetu  jarāmaraṇaṃ  hetusamuppannaṃ
ubhopete   dhammā   hetusamuppannāti   paccayapariggahe  paññā
dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  atītampi  addhānaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  jāti  hetu
Jarāmaraṇaṃ   hetusamuppannaṃ   ubhopete  dhammā  hetusamuppannāti
paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.
   [96]  Avijjā  paṭicca  saṅkhārā paṭiccasamuppannā ubhopete
dhammā  paṭiccasamuppannāti  paccayapariggahe  paññā  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ
atītampi  addhānaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  avijjā  paṭicca  saṅkhārā
paṭiccasamuppannā    ubhopete    dhammā    paṭiccasamuppannāti
paccayapariggahe  paññā  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  saṅkhārā  paṭicca  viññāṇaṃ
paṭiccasamuppannaṃ   viññāṇaṃ   paṭicca   nāmarūpaṃ   paṭiccasamuppannaṃ
nāmarūpaṃ  paṭicca  saḷāyatanaṃ  paṭiccasamuppannaṃ  saḷāyatanaṃ  paṭicca
phasso  paṭiccasamuppanno  phasso  paṭiccavedanā  paṭiccasamuppannā
vedanā  paṭicca  taṇhā  paṭiccasamuppannā  taṇhā  paṭicca upādānaṃ
paṭiccasamuppannaṃ  upādānaṃ  paṭicca  bhavo  paṭiccasamuppanno  bhavo
paṭicca  jāti  paṭiccasamuppannā jāti paṭicca jarāmaraṇaṃ paṭiccasamuppannaṃ
ubhopete   dhammā   paṭiccasamuppannāti  paccayapariggahe  paññā
dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  atītampi  addhānaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  jāti paṭicca
jarāmaraṇaṃ  paṭiccasamuppannaṃ  ubhopete  dhammā  paṭiccasamuppannāti
paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.
   [97]  Avijjā  paccayo saṅkhārā paccayasamuppannā ubhopete
dhammā  paccayasamuppannāti  paccayapariggahe  paññā  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ
Atītampi  addhānaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  avijjā  paccayo saṅkhārā
paccayasamuppannā    ubhopete    dhammā    paccayasamuppannāti
paccayapariggahe   paññā   dhammaṭṭhitiñāṇaṃ   saṅkhārā   paccayo
viññāṇaṃ    paccayasamuppannaṃ   viññāṇaṃ   paccayo   nāmarūpaṃ
paccayasamuppannaṃ   nāmarūpaṃ   paccayo   saḷāyatanaṃ  paccayasamuppannaṃ
saḷāyatanaṃ  paccayo  phasso  paccayasamuppanno  phasso  paccayo
vedanā  paccayasamuppannā  vedanā  paccayo  taṇhā paccayasamuppannā
taṇhā  paccayo  upādānaṃ  paccayasamuppannaṃ  upādānaṃ paccayo bhavo
paccayasamuppanno  bhavo  paccayo jāti paccayasamuppannā jāti paccayo
jarāmaraṇaṃ  paccayasamuppannaṃ  ubhopete  dhammā  paccayasamuppannāti
paccayapariggahe  paññā  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  atītampi  addhānaṃ  anāgatampi
addhānaṃ  jāti  paccayo  jarāmaraṇaṃ paccayasamuppannaṃ ubhopete dhammā
paccayasamuppannāti paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.
   [98] Purimakammabhavasmiṃ moho avijjā āyuhanā saṅkhārā nikanti taṇhā
upagamanaṃ  upādānaṃ  cetanā bhavo ime pañca dhammā purimakammabhavasmiṃ
idha  paṭisandhiyā  paccayā  idha  paṭisandhi viññāṇaṃ okkanti nāmarūpaṃ
pasādo  āyatanaṃ phuṭṭho phasso vedayitaṃ vedanā ime pañca dhammā
idhupapattibhavasmiṃ  pure  katassa  kammassa  paccayā  idha  paripakkattā
Āyatanānaṃ  moho  avijjā  āyuhanā  saṅkhārā  nikanti  taṇhā
upagamanaṃ  upādānaṃ  cetanā  bhavo  ime  pañca  dhammā  idha
kammabhavasmiṃ  āyatipaṭisandhiyā  1-  paccayā  āyatipaṭisandhi  viññāṇaṃ
okkanti  nāmarūpaṃ  pasādo  āyatanaṃ  phuṭṭho  phasso  vedayitaṃ
vedanā  ime  pañca  dhammā  āyatiṃ  upapattibhavasmiṃ  idha  katassa
kammassa  paccayā  iti  ime  catusaṅkhepe  tayo  addhe vīsatiyā
ākārehi  tisandhiṃ  paṭicca  samuppādaṃ  jānāti  passati  aññāti
paṭivijjhati  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 72-76. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1420              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1420              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=94&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=5739              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=5739              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com