ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [136] Kathaṃ bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane paññā gotrabhūñāṇaṃ 1- .
Uppādaṃ   abhibhuyyatīti   gotrabhū  pavattaṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū
nimittaṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū  āyuhanaṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū paṭisandhiṃ
abhibhuyyatīti   gotrabhū   gatiṃ   abhibhuyyatīti   gotrabhū  nibbattiṃ
abhibhuyyatīti  gotrabhū  upapattiṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū jātiṃ abhibhuyyatīti
gotrabhū  jaraṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū byādhiṃ abhibhuyyatīti gotrabhū maraṇaṃ
abhibhuyyatīti  gotrabhū  sokaṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū paridevaṃ abhibhuyyatīti
gotrabhū   upāyāsaṃ   abhibhuyyatīti  gotrabhū  bahiddhāsaṅkhāranimittaṃ
abhibhuyyatīti  gotrabhū  anuppādaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  .pe. nirodhaṃ
nibbānaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  uppādaṃ  abhibhuyyitvā  anuppādaṃ
pakkhandatīti  gotranabhū  pavattaṃ  abhibhuyyitvā  appavattaṃ  pakkhandatīti
gotrabhū  nimittaṃ  abhibhuyyitvā  animittaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū .pe.
Bahiddhāsaṅkhāranimittaṃ   abhibhuyyitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ  pakkhandatīti
gotrabhū.
   [137]  Uppādā  vuṭṭhātīti  gotrabhū  pavattā  vuṭṭhātīti
gotrabhū   nimittā   vuṭṭhātīti  gotrabhū  āyuhanā  vuṭṭhātīti
gotrabhū  paṭisandhiyā  vuṭṭhātīti  gotrabhū  gatiyā  vuṭṭhātīti gotrabhū
@Footnote: 1 Ma. gotrabhuñāṇaṃ. evamuparipi.
Nibbattiyā  vuṭṭhātīti  gotrabhū  upapattiyā  vuṭṭhātīti  gotrabhū
jātiyā  vuṭṭhātīti  gotrabhū  jarāya  vuṭṭhātīti  gotrabhū byādhimhā
vuṭṭhātīti  gotrabhū  maraṇā  vuṭṭhātīti  gotrabhū  sokā  vuṭṭhātīti
gotrabhū  paridevā  vuṭṭhātīti  gotrabhū  upāyāsā  vuṭṭhātīti
gotrabhū   bahiddhāsaṅkhāranimittā   vuṭṭhātīti  gotrabhū  anuppādaṃ
pakkhandatīti   gotrabhū  appavattaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  .pe.
Nirodhaṃ  nibbānaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  uppādā  vuṭṭhitvā  1-
anuppādaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  pavattā  vuṭṭhitvā  appavattaṃ
pakkhandatīti  gotrabhū  nimittā  vuṭṭhitvā  animittaṃ  pakkhandatīti
gotrabhū  āyuhanā  vuṭṭhitvā  anāyuhanaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū
paṭisandhiyā  vuṭṭhitvā  appaṭisandhiṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  gatiyā
vuṭṭhitvā   agatiṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  nibbattiyā  vuṭṭhitvā
anibbattiṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  upapattiyā  vuṭṭhitvā  anupapattiṃ
pakkhandatīti   gotrabhū  jātiyā  vuṭṭhitvā  ajātiṃ  pakkhandatīti
gotrabhū  jarāya  vuṭṭhitvā  ajaraṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  byādhimhā
vuṭṭhitvā  abyādhiṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  maraṇā  vuṭṭhitvā  amataṃ
pakkhandatīti  gotrabhū  sokā  vuṭṭhitvā  asokaṃ  pakkhandatīti gotrabhū
paridevā  vuṭṭhitvā  aparidevaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  upāyāsā
vuṭṭhitvā  anupāyāsaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  bahiddhāsaṅkhāranimittā
vuṭṭhitvā   nirodhaṃ   nibbānaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  uppādā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuṭṭhahitvā. evamuparipi.
Vivaṭṭatīti   gotrabhū   pavattā   vivaṭṭatīti   gotrabhū  .pe.
Bahiddhāsaṅkhāranimittā  vivaṭṭatīti  gotrabhū  anuppādaṃ  pakkhandatīti
gotrabhū  appavattaṃ  pakkhandatīti  gotrabhū  .pe.  nirodhaṃ  nibbānaṃ
pakkhandatīti  gotrabhū  uppādā  vivaṭṭitvā  anuppādaṃ  pakkhandatīti
gotrabhū  pavattā  vivaṭṭitvā  appavattaṃ  pakkhandatīti gotrabhū .pe.
Bahiddhāsaṅkhāranimittā   vivaṭṭitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ  pakkhandatīti
gotrabhū.
   [138]  Kati  gotrabhūdhammā  samathavasena  uppajjanti  kati
gotrabhūdhammā  vipassanāvasena  uppajjanti 1- . aṭṭha gotrabhūdhammā
samathavasena   uppajjanti   dasa   gotrabhūdhammā   vipassanāvasena
uppajjanti.
   [139]  Katame  aṭṭha gotrabhūdhammā samathavasena uppajjanti .
Paṭhamajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  nīvaraṇe  abhibhuyyatīti  gotrabhū  dutiyajjhānaṃ
paṭilābhatthāya   vitakkavicāre   abhibhuyyatīti  gotrabhū  tatiyajjhānaṃ
paṭilābhatthāya  pītiṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū  catutthajjhānaṃ  paṭilābhatthāya
sukhadukkhe   abhibhuyyatīti   gotrabhū   ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya   rūpasaññaṃ   paṭighasaññaṃ   nānattasaññaṃ   abhibhuyyatīti
gotrabhū viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya
ākāsānañcāyatanasaññaṃ   abhibhuyyatīti   gotrabhū   ākiñcaññāyatana-
samāpattiṃ   paṭilābhatthāya   viññāṇañcāyatanasaññaṃ   abhibhuyyatīti
@Footnote: 1 Po. uppajjantīti.
Gotrabhū     nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ     paṭilābhatthāya
ākiñcaññāyatanasaññaṃ   abhibhuyyatīti   gotrabhū   ime   aṭṭha
gotrabhūdhammā samathavasena uppajjanti.
   [140] Katame dasa gotrabhūdhammā vipassanāvasena uppajjanti .
Sotāpattimaggaṃ   paṭilābhatthāya   uppādaṃ   pavattaṃ   nimittaṃ
āyuhanaṃ  paṭisandhiṃ  gatiṃ  nibbattiṃ  upapattiṃ  jātiṃ  jaraṃ  byādhiṃ
maraṇaṃ  sokaṃ  paridevaṃ  upāyāsaṃ  bahiddhāsaṅkhāranimittaṃ  abhibhuyyatīti
gotrabhū   sotāpattiphalasamāpattatthāya   uppādaṃ  pavattaṃ  nimittaṃ
āyuhanaṃ  paṭisandhiṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū  sakadāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāya
.pe.      sakadāgāmiphalasamāpattatthāya      anāgāmimaggaṃ
paṭilābhatthāya     anāgāmiphalasamāpattatthāya     arahattamaggaṃ
paṭilābhatthāya  uppādaṃ  pavattaṃ  nimittaṃ  āyuhanaṃ  paṭisandhiṃ  gatiṃ
nibbattiṃ  upapattiṃ  jātiṃ  jaraṃ  byādhiṃ  maraṇaṃ  sokaṃ  paridevaṃ
upāyāsaṃ    bahiddhāsaṅkhāranimittaṃ    abhibhuyyatīti    gotrabhū
arahattaphalasamāpattatthāya    suññatavihārasamāpattatthāya    [1]-
uppādaṃ  pavattaṃ  nimittaṃ  āyuhanaṃ  paṭisandhiṃ  abhibhuyyatīti  gotrabhū
ime dasa gotrabhūdhammā vipassanāvasena uppajjanti.
   [141] Kati gotrabhūdhammā kusalā kati akusalā kati abyākatā.
Paṇṇarasa  gotrabhūdhammā  kusalā  tayo gotrabhūdhammā abyākatā natthi
gotrabhūdhammā akusalā.
@Footnote: 1 sabbapotthake animittavihārasamāpattatthāyāti dissati.
   [142] Sāmisañca nirāmisaṃ          paṇihitañca appaṇihitaṃ
        saññuttañca visaññuttaṃ 1-   vuṭṭhitañca avuṭṭhitaṃ
        aṭṭha samādhissa paccayā      dasa ñāṇassa gocarā
        aṭṭhārasa gotrabhūdhammā      tiṇṇaṃ vimokkhāna paccayā
        ime aṭṭhārasākārā        paññāyassa pariccitā
        kusalo vivaṭṭe vuṭṭhāne       nānādiṭṭhīsu na kampatīti.
Taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane paññā gotrabhuñāṇaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 95-99. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1875              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1875              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=136&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=136              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6559              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6559              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]