ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [10]  Dukkhaṃ  abhiññeyyaṃ dukkhasamudayo abhiññeyyo dukkhanirodho
abhiññeyyo  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  abhiññeyyā  rūpaṃ abhiññeyyaṃ
rūpasamudayo  abhiññeyyo  rūpanirodho  abhiññeyyo  rūpanirodhagāminī
paṭipadā   abhiññeyyā  vedanā  abhiññeyyā  .pe.  saññā
abhiññeyyā   saṅkhārā   abhiññeyyā   viññāṇaṃ   abhiññeyyaṃ
cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  abhiññeyyaṃ  jarāmaraṇasamudayo  abhiññeyyo
jarāmaraṇanirodho   abhiññeyyo   jarāmaraṇanirodhagāminī   paṭipadā
abhiññeyyā.
   [11]   Dukkhassa  pariññaṭṭho  abhiññeyyo  dukkhasamudayassa
Pahānaṭṭho  abhiññeyyo  dukkhanirodhassa  sacchikiriyaṭṭho  abhiññeyyo
dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  bhāvanaṭṭho  abhiññeyyo  .  rūpassa
pariññaṭṭho   abhiññeyyo  rūpasamudayassa  pahānaṭṭho  abhiññeyyo
rūpanirodhassa   sacchikiriyaṭṭho   abhiññeyyo   rūpanirodhagāminiyā
paṭipadāya  bhāvanaṭṭho  abhiññeyyo  vedanāya  .pe.  saññāya
saṅkhārānaṃ  viññāṇassa  cakkhussa  .pe.  jarāmaraṇassa  pariññaṭṭho
abhiññeyyo    jarāmaraṇasamudayassa    pahānaṭṭho   abhiññeyyo
jarāmaraṇanirodhassa  sacchikiriyaṭṭho  abhiññeyyo  jarāmaraṇanirodhagāminiyā
paṭipadāya bhāvanaṭṭho abhiññeyyo.
   [12]  Dukkhassa  pariññāpaṭivedhaṭṭho  abhiññeyyo dukkhasamudayassa
pahānappaṭivedhaṭṭho  abhiññeyyo  dukkhanirodhassa  sacchikiriyāpaṭivedhaṭṭho
abhiññeyyo   dukkhanirodhagāminiyā   paṭipadāya   bhāvanāpaṭivedhaṭṭho
abhiññeyyo   .   rūpassa   pariññāpaṭivedhaṭṭho   abhiññeyyo
rūpasamudayassa   pahānappaṭivedhaṭṭho   abhiññeyyo   rūpanirodhassa
sacchikiriyāpaṭivedhaṭṭho   abhiññeyyo   rūpanirodhagāminiyā  paṭipadāya
bhāvanāpaṭivedhaṭṭho  abhiññeyyo  vedanāya .pe. saññāya saṅkhārānaṃ
viññāṇassa   cakkhussa   .pe.  jarāmaraṇassa  pariññāpaṭivedhaṭṭho
abhiññeyyo   jarāmaraṇasamudayassa   pahānappaṭivedhaṭṭho  abhiññeyyo
jarāmaraṇanirodhassa     sacchikiriyāpaṭivedhaṭṭho     abhiññeyyo
jarāmaraṇanirodhagāminiyā paṭipadāya bhāvanāpaṭivedhaṭṭho abhiññeyyo.
   [13]  Dukkhaṃ  abhiññeyyaṃ dukkhasamudayo abhiññeyyo dukkhanirodho
abhiññeyyo   dukkhassa   samudayanirodho   abhiññeyyo   dukkhassa
chandarāganirodho   abhiññeyyo  dukkhassa  assādo  abhiññeyyo
dukkhassa  ādīnavo  abhiññeyyo  dukkhassa  nissaraṇaṃ  abhiññeyyaṃ
rūpaṃ  abhiññeyyaṃ  rūpasamudayo  abhiññeyyo  rūpanirodho  abhiññeyyo
rūpassa   samudayanirodho   abhiññeyyo   rūpassa  chandarāganirodho
abhiññeyyo  rūpassa  assādo  abhiññeyyo  rūpassa  ādīnavo
abhiññeyyo  rūpassa  nissaraṇaṃ abhiññeyyaṃ vedanā abhiññeyyā .pe.
Saññā   abhiññeyyā   saṅkhārā   abhiññeyyā   viññāṇaṃ
abhiññeyyaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  abhiññeyyaṃ  jarāmaraṇasamudayo
abhiññeyyo  jarāmaraṇanirodho  abhiññeyyo  jarāmaraṇassa samudayanirodho
abhiññeyyo    jarāmaraṇassa    chandarāganirodho   abhiññeyyo
jarāmaraṇassa   assādo   abhiññeyyo   jarāmaraṇassa  ādīnavo
abhiññeyyo jarāmaraṇassa nissaraṇaṃ abhiññeyyaṃ.
   [14]  Dukkhaṃ  abhiññeyyaṃ dukkhasamudayo abhiññeyyo dukkhanirodho
abhiññeyyo   dukkhanirodhagāminī   paṭipadā  abhiññeyyā  dukkhassa
assādo  abhiññeyyo  dukkhassa  ādīnavo  abhiññeyyo  dukkhassa
nissaraṇaṃ  abhiññeyyaṃ  .  rūpaṃ  abhiññeyyaṃ  rūpasamudayo  abhiññeyyo
rūpanirodho   abhiññeyyo  rūpanirodhagāminī  paṭipadā  abhiññeyyā
Rūpassa  assādo  abhiññeyyo  rūpassa  ādīnavo  abhiññeyyo
rūpassa   nissaraṇaṃ   abhiññeyyaṃ  vedanā  abhiññeyyā  .pe.
Saññā   abhiññeyyā   saṅkhārā   abhiññeyyā   viññāṇaṃ
abhiññeyyaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  abhiññeyyaṃ  jarāmaraṇasamudayo
abhiññeyyo   jarāmaraṇanirodho   abhiññeyyo  jarāmaraṇanirodhagāminī
paṭipadā   abhiññeyyā   jarāmaraṇassa   assādo   abhiññeyyo
jarāmaraṇassa   ādīnavo   abhiññeyyo   jarāmaraṇassa   nissaraṇaṃ
abhiññeyyaṃ.
   [15]   Aniccānupassanā   abhiññeyyā   dukkhānupassanā
abhiññeyyā   anattānupassanā   abhiññeyyā   nibbidānupassanā
abhiññeyyā   virāgānupassanā   abhiññeyyā   nirodhānupassanā
abhiññeyyā paṭinissaggānupassanā abhiññeyyā . rūpe aniccānupassanā
abhiññeyyā  rūpe  dukkhānupassanā abhiññeyyā rūpe anattānupassanā
abhiññeyyā   rūpe   nibbidānupassanā   abhiññeyyā   rūpe
virāgānupassanā  abhiññeyyā  rūpe  nirodhānupassanā  abhiññeyyā
rūpe   paṭinissaggānupassanā   abhiññeyyā   vedanāya   .pe.
Saññāya   saṅkhāresu  viññāṇe  cakkhusmiṃ  .pe.  jarāmaraṇe
aniccānupassanā    abhiññeyyā   jarāmaraṇe   dukkhānupassanā
abhiññeyyā  jarāmaraṇe  anattānupassanā  abhiññeyyā  jarāmaraṇe
nibbidānupassanā   abhiññeyyā   jarāmaraṇe   virāgānupassanā
Abhiññeyyā  jarāmaraṇe  nirodhānupassanā  abhiññeyyā  jarāmaraṇe
paṭinissaggānupassanā abhiññeyyā.
   [16]  Uppādo  abhiññeyyo  pavattaṃ  abhiñañeyyaṃ  nimittaṃ
abhiññeyyaṃ  āyuhanā  1-  abhiññeyyā  paṭisandhi  abhiññeyyā gati
abhiññeyyā  nibbatti  abhiññeyyā  upapatti  abhiññeyyā  jāti
abhiññeyyā   jarā  abhiññeyyā  byādhi  abhiññeyyo  maraṇaṃ
abhiññeyyaṃ   soko   abhiññeyyo   paridevo   abhiññeyyo
upāyāso  abhiññeyyo  .  anuppādo  abhiññeyyo  appavattaṃ
abhiññeyyaṃ   animittaṃ   abhiññeyyaṃ   anāyuhanā   abhiññeyyā
appaṭisandhi  abhiññeyyā  agati  abhiññeyyā  anibbatti  abhiññeyyā
anupapatti    abhiññeyyā   ajāti   abhiññeyyā   ajarā
abhiññeyyā  abyādhi  abhiññeyyo  amataṃ  abhiññeyyaṃ  asoko
abhiññayyo aparidevo abhiññeyyo anupāyāso abhiññeyyo.
   [17]   Uppādo  abhiññeyyo  anuppādo  abhiññeyyo
pavattaṃ  abhiññeyyaṃ  appavattaṃ  abhiññeyyaṃ  nimittaṃ  abhiññeyyaṃ
animittaṃ  abhiññeyyaṃ  āyuhanā  abhiññeyyā  anāyuhanā abhiññeyyā
paṭisandhi    abhiññeyyā   appaṭisandhi   abhiññeyyā   gati
abhiññeyyā   agati   abhiññeyyā   nibbatti   abhiññeyyā
anibbatti   abhiññeyyā   upapatti   abhiññeyyā   anupapatti
@Footnote: 1 Ma. āyūhanā. evamuparipi.
Abhiññeyyā   jāti  abhiññeyyā  ajāti  abhiññeyyā  jarā
abhiññeyyā  ajarā  abhiññeyyā  byādhi  abhiññeyyo  abyādhi
abhiññeyyo   maraṇaṃ   abhiññeyyaṃ   amataṃ  abhiññeyyaṃ  soko
abhiññeyyo   asoko   abhiññeyyo   paridevo   abhiññeyyo
aparidevo   abhiññeyyo   upāyāso  abhiññayyo  anupāyāso
abhiññeyyo.
   [18]  Uppādo  dukkhanti  abhiññeyyaṃ  pavattaṃ  dukkhanti
abhiññeyyaṃ   nimittaṃ  dukkhanti  abhiññeyyaṃ  āyuhanā  dukkhanti
abhiññeyyaṃ   paṭisandhi   dukkhanti   abhiññeyyaṃ   gati  dukkhanti
abhiññeyyaṃ   nibbatti  dukkhanti  abhiññeyyaṃ  upapatti  dukkhanti
abhiññeyyaṃ  jāti  dukkhanti  abhiññeyyaṃ  jarā  dukkhanti  abhiññeyyaṃ
byādhi   dukkhanti   abhiññeyyaṃ   maraṇaṃ   dukkhanti  abhiññeyyaṃ
soko   dukkhanti  abhiññeyyaṃ  paridevo  dukkhanti  abhiññeyyaṃ
upāyāso dukkhanti abhiññeyyaṃ.
   [19]  Anuppādo  sukhanti  abhiññeyyaṃ  appavattaṃ  sukhanti
abhiññeyyaṃ   animittaṃ  sukhanti  abhiññeyyaṃ  anāyuhanā  sukhanti
abhiññeyyaṃ   appaṭisandhi   sukhanti   abhiññeyyaṃ  agati  sukhanti
abhiññeyyaṃ   anibbatti  sukhanti  abhiññeyyaṃ  anupapatti  sukhanti
abhiññeyyaṃ  ajāti  sukhanti  abhiññeyyaṃ  ajarā  sukhanti  abhiññeyyaṃ
abyādhi   sukhanti   abhiññeyyaṃ   amataṃ   sukhanti   abhiññeyyaṃ
Asoko   sukhanti  abhiññeyyaṃ  aparidevo  sukhanti  abhiññeyyaṃ
anupāyāso sukhanti abhiññeyyaṃ.
   [20]  Uppādo  dukkhaṃ  anuppādo sukhanti abhiññeyyaṃ pavattaṃ
dukkhaṃ  appavattaṃ  sukhanti  abhiññeyyaṃ  nimittaṃ  dukkhaṃ  animittaṃ
sukhanti  abhiññeyyaṃ  āyuhanā  dukkhaṃ  anāyuhanā  sukhanti abhiññeyyaṃ
paṭisandhi  dukkhaṃ  appaṭisandhi  sukhanti  abhiññeyyaṃ  gati  dukkhaṃ  agati
sukhanti  abhiññeyyaṃ  nibbatti  dukkhaṃ  anibbatti  sukhanti  abhiññeyyaṃ
upapatti  dukkhaṃ  anupapatti  sukhanti  abhiññeyyaṃ  jāti  dukkhaṃ ajāti
sukhanti  abhiññeyyaṃ  jarā  dukkhaṃ  ajarā  sukhanti abhiññeyyaṃ byādhi
dukkhaṃ  abyādhi  sukhanti  abhiññeyyaṃ  maraṇaṃ  dukkhaṃ  amataṃ  sukhanti
abhiññeyyaṃ  soko  dukkhaṃ  asoko  sukhanti  abhiññeyyaṃ  paridevo
dukkhaṃ  aparidevo  sukhanti  abhiññeyyaṃ  upāyāso dukkhaṃ anupāyāso
sukhanti abhiññeyyaṃ.
   [21]  Uppādo  bhayanti abhiññeyyaṃ pavattaṃ bhayanti abhiññeyyaṃ
nimittaṃ   bhayanti   abhiññeyyaṃ   āyuhanā  bhayanti  abhiññeyyaṃ
paṭisandhi  bhayanti  abhiññeyyaṃ  gati  bhayanti  abhiññeyyaṃ  nibbatti
bhayanti  abhiññeyyaṃ  upapatti  bhayanti  abhiññeyyaṃ  jāti  bhayanti
abhiññeyyaṃ  jarā  bhayanti  abhiññeyyaṃ  byādhi  bhayanti  abhiññeyyaṃ
maraṇaṃ  bhayanti  abhiññeyyaṃ  soko  bhayanti  abhiññeyyaṃ  paridevo
bhayanti abhiññeyyaṃ upāyāso bhayanti abhiññeyyaṃ.
   [22]  Anuppādo  khemanti  abhiññeyyaṃ  appavattaṃ  khemanti
abhiññeyyaṃ  animittaṃ  khemanti  abhiññeyyaṃ  anāyuhanā  khemanti
abhiññeyyaṃ   appaṭisandhi  khemanti  abhiññeyyaṃ  agati  khemanti
abhiññeyyaṃ  anibbatti  khemanti  abhiññeyyaṃ  anupapatti  khemanti
abhiññeyyaṃ   ajāti   khemanti   abhiññeyyaṃ  ajarā  khemanti
abhiññeyyaṃ   abyādhi   khemanti   abhiññeyyaṃ  amataṃ  khemanti
abhiññeyyaṃ  asoko  khemanti  abhiññeyyaṃ  aparidevo  khemanti
abhiññeyyaṃ anupāyāso khemanti abhiññeyyaṃ.
   [23]  Uppādo  bhayaṃ  anuppādo khemanti abhiññeyyaṃ pavattaṃ
bhayaṃ  appavattaṃ  khemanti  abhiññeyyaṃ  nimittaṃ  bhayaṃ animittaṃ khemanti
abhiññeyyaṃ   āyuhanā  bhayaṃ  anāyuhanā  khemanti  abhiññeyyaṃ
paṭisandhi  bhayaṃ  appaṭisandhi  khemanti  abhiññeyyaṃ  gati  bhayaṃ  agati
khemanti  abhiññeyyaṃ  nibbatti  bhayaṃ  anibbatti  khemanti  abhiññeyyaṃ
upapatti  bhayaṃ  anupapatti  khemanti  abhiññeyyaṃ  jāti  bhayaṃ  ajāti
khemanti  abhiññeyyaṃ  jarā  bhayaṃ  ajarā  khemanti  abhiññeyyaṃ
byādhi  bhayaṃ  abyādhi  khemanti  abhiññeyyaṃ  maraṇaṃ  bhayaṃ  amataṃ
khemanti  abhiññeyyaṃ  soko  bhayaṃ  asoko  khemanti  abhiññeyyaṃ
paridevo  bhayaṃ  aparidevo  khemanti  abhiññeyyaṃ  upāyāso  bhayaṃ
anupāyāso khemanti abhiññeyyaṃ.
   [24]  Uppādo  sāmisanti  abhiññeyyaṃ  pavattaṃ  sāmisanti
Abhiññeyyaṃ  nimittaṃ  sāmisanti  abhiññeyyaṃ  āyuhanā  sāmisanti
abhiññeyyaṃ   paṭisandhi   sāmisanti  abhiññeyyaṃ  gati  sāmisanti
abhiññeyyaṃ  nibbatti  sāmisanti  abhiññeyyaṃ  upapatti  sāmisanti
abhiññeyyaṃ   jāti   sāmisanti   abhiññeyyaṃ  jarā  sāmisanti
abhiññeyyaṃ   byādhi   sāmisanti  abhiññeyyaṃ  maraṇaṃ  sāmisanti
abhiññeyyaṃ  soko  sāmisanti  abhiññeyyaṃ  paridevo  sāmisanti
abhiññeyyaṃ upāyāso sāmisanti abhiññeyyaṃ.
   [25]  Anuppādo  nirāmisanti abhiññeyyaṃ appavattaṃ nirāmisanti
abhiññeyyaṃ   animittaṃ   nirāmisanti   abhiññeyyaṃ   anāyuhanā
nirāmisanti   abhiññeyyaṃ   appaṭisandhi   nirāmisanti   abhiññeyyaṃ
agati  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  anibbatti  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ
anupapatti  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  ajāti  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ
ajarā  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  abyādhi  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ
amataṃ  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  asoko  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ
aparidevo   nirāmisanti   abhiññeyyaṃ   anupāyāso  nirāmisanti
abhiññeyyaṃ.
   [26]  Uppādo  sāmisaṃ  anuppādo  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ
pavattaṃ  sāmisaṃ  appavattaṃ  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  nimittaṃ  sāmisaṃ
animittaṃ  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  āyuhanā  sāmisaṃ  anāyuhanā
nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  paṭisandhi  sāmisaṃ  appaṭisandhi  nirāmisanti
Abhiññeyyaṃ  gati  sāmisaṃ  agati  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  nibbatti
sāmisaṃ   anibbatti   nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  upapatti  sāmisaṃ
anupapatti  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  jāti  sāmisaṃ  ajāti nirāmisanti
abhiññeyyaṃ  jarā  sāmisaṃ  ajarā  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  byādhi
sāmisaṃ  abyādhi  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ  maraṇaṃ  sāmisaṃ  amataṃ
nirāmisanti   abhiññeyyaṃ  soko  sāmisaṃ  asoko  nirāmisanti
abhiññeyyaṃ  paridevo  sāmisaṃ  aparidevo  nirāmisanti  abhiññeyyaṃ
upāyāso sāmisaṃ anupāyāso nirāmisanti abhiññeyyaṃ.
   [27]  Uppādo  saṅkhārāti  abhiññeyyaṃ  pavattaṃ  saṅkhārāti
abhiññeyyaṃ  nimittaṃ  saṅkhārāti  abhiññeyyaṃ  āyuhanā  saṅkhārāti
abhiññeyyaṃ  paṭisandhi  saṅkhārāti  abhiññeyyaṃ  gati  saṅkhārāti
abhiññeyyaṃ  nibbatti  saṅkhārāti  abhiññeyyaṃ  upapatti  saṅkhārāti
abhiññeyyaṃ   jāti  saṅkhārāti  abhiññeyyaṃ  jarā  saṅkhārāti
abhiññeyyaṃ  byādhi  saṅkhārāti  abhiññeyyaṃ  maraṇaṃ  saṅkhārāti
abhiññeyyaṃ  soko  saṅkhārāti  abhiññeyyaṃ  paridevo  saṅkhārāti
abhiññeyyaṃ upāyāso saṅkhārāti abhiññeyyaṃ.
   [28]  Anuppādo  nibbānanti abhiññeyyaṃ appavattaṃ nibbānanti
abhiññeyyaṃ   animittaṃ   nibbānanti   abhiññeyyaṃ   anāyuhanā
nibbānanti   abhiññeyyaṃ   appaṭisandhi   nibbānanti   abhiññeyyaṃ
agati  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  anibbatti  nibbānanti  abhiññeyyaṃ
Anupapatti  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  ajāti  nibbānanti  abhiññeyyaṃ
ajarā  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  abyādhi  nibbānanti  abhiññeyyaṃ
amataṃ  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  asoko  nibbānanti  abhiññeyyaṃ
aparidevo   nibbānanti   abhiññeyyaṃ   anupāyāso  nibbānanti
abhiññeyyaṃ.
   [29]  Uppādo  saṅkhārā  anuppādo nibbānanti abhiññeyyaṃ
pavattaṃ  saṅkhārā  appavattaṃ  nibbānanti abhiññeyyaṃ nimittaṃ saṅkhārā
animittaṃ  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  āyuhanā  saṅkhārā  anāyuhanā
nibbānanti  abhiññeyyaṃ  paṭisandhi  saṅkhārā  appaṭisandhi  nibbānanti
abhiññeyyaṃ  gati  saṅkhārā  agati  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  nibbatti
saṅkhārā  anibbatti  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  upapatti  saṅkhārā
anupapatti  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  jāti saṅkhārā ajāti nibbānanti
abhiññeyyaṃ  jarā  saṅkhārā  ajarā  nibbānanti  abhiññeyyaṃ byādhi
saṅkhārā  abyādhi  nibbānanti  abhiññeyyaṃ  maraṇaṃ  saṅkhārā  amataṃ
nibbānanti  abhiññeyyaṃ  soko  saṅkhārā  asoko  nibbānanti
abhiññeyyaṃ  paridevo  saṅkhārā  aparidevo  nibbānanti  abhiññeyyaṃ
upāyāso saṅkhārā anupāyāso nibbānanti abhiññeyyaṃ.
          Paṭhamakāṇavāraṃ 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 11-21. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=200              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=200              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=10&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=2206              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=2206              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]