ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [153]   Sakadāgāmimaggena   oḷārikaṃ   kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  oḷāriko  kāmarāgānusayo  paṭighānusayo  attano
@Footnote: 1 Ma. chinnavaṭumānupassane. evamuparipi.
Cittassa  upakkilesā  sammā  samucchinnā  honti  imehi  catūhi
upakkilesehi   sapariyuṭṭhānehi  cittaṃ  vimuttaṃ  hoti  suvimuttaṃ
taṃvimuttiñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
chinnamanupassane paññā vimuttiñāṇaṃ.
   [154]   Anāgāmimaggena   aṇusahagataṃ   kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ  aṇusahagato  kāmarāgānusayo  paṭighānusayo  attano
cittassa  upakkilesā  sammā  samucchinnā  honti  imehi  catūhi
upakkilesehi   sapariyuṭṭhānehi  cittaṃ  vimuttaṃ  hoti  suvimuttaṃ
taṃvimuttiñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
chinnamanupassane paññā vimuttiñāṇaṃ.
   [155]  Arahattamaggena  rūparāgo  arūparāgo māno uddhaccaṃ
avijjā   mānānusayo   bhavarāgānusayo  avijjānusayo  attano
cittassa  upakkilesā  sammā  samucchinnā  honti  imehi  aṭṭhahi
upakkilesehi   sapariyuṭṭhānehi  cittaṃ  vimuttaṃ  hoti  suvimuttaṃ
taṃvimuttiñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
chinnamanupassane   paññā   vimuttiñāṇaṃ   taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ
pajānanaṭṭhena   paññā  tena  vuccati  chinnamanupassane  paññā
vimuttiñāṇaṃ.
            -------
   [156]  Kathaṃ  tadā  samupāgate  1- dhamme passane paññā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha samudāgate.
Paccavekkhaṇe  ñāṇaṃ  .  sotāpattimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi
tadā samupāgatā 1- abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo tadā samupāgato 2-
pariggahaṭṭhena   sammāvācā   tadā  samupāgatā  samuṭṭhānaṭṭhena
sammākammanto   tadā  samupāgato  vodānaṭṭhena  sammāājīvo
tadā  samupāgato  paggahaṭṭhena  sammāvāyāmo  tadā  samupāgato
upaṭṭhānaṭṭhena   sammāsati   tadā   samupāgatā  avikkhepaṭṭhena
sammāsamādhi  tadā  samupāgato  upaṭṭhānaṭṭhena  satisambojjhaṅgo
tadā    samupāgato    pavicayaṭṭhena    dhammavicayasambojjhaṅgo
tadā   samupāgato   paggahaṭṭhena   viriyasambojjhaṅgo   tadā
samupāgato pharaṇaṭṭhena pītisambojjhaṅgo
   {156.1}  tadā  samupāgato  upasamaṭṭhena passaddhisambojjhaṅgo
tadā  samupāgato  avikkhepaṭṭhena samādhisambojjhaṅgo tadā samupāgato
paṭisaṅkhānaṭṭhena upekkhāsambojjhaṅgo tadā samupāgato assaddhiyena 3-
akampiyaṭṭhena  saddhābalaṃ  tadā  samupāgataṃ  kosajjena  akampiyaṭṭhena
viriyabalaṃ  tadā  samupāgataṃ  pamādena 4- akampiyaṭṭhena satibalaṃ tadā
samupāgataṃ  uddhaccena  5-  akampiyaṭṭhena  samādhibalaṃ tadā samupāgataṃ
avijjāya  akampiyaṭṭhena  paññābalaṃ  tadā  samupāgataṃ  adhimokkhaṭṭhena
saddhindriyaṃ   tadā  samupāgataṃ  paggahaṭṭhena  viriyindriyaṃ  tadā
samupāgataṃ    upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   tadā   samupāgataṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. samudāgatā. 2 Sī. Ma. Yu. samudāgato. 3 Ma. Yu. asaddhiye.
@4 Ma. Yu. pamāde. 5 Ma. Yu. uddhacce.
Avikkhepaṭṭhena  samādhindriyaṃ  tadā  samupāgataṃ dassanaṭṭhena paññindriyaṃ
tadā  samupāgataṃ  ādhipateyyaṭṭhena  indriyaṃ  1-  tadā  samupāgataṃ
akampiyaṭṭhena balaṃ 2- tadā samupāgataṃ niyyānaṭṭhena sambojjhaṅgo 3-
tadā  samupāgato  hetaṭṭhena  4-  maggo  tadā  samupāgato
upaṭṭhānaṭṭhena   satipaṭṭhānā   tadā   samupāgatā  padahanaṭṭhena
sammappadhānā   tadā   samupāgatā   ijjhanaṭṭhena   iddhipādā
tadā  samupāgatā  tathaṭṭhena  saccā tadā samupāgatā avikkhepaṭṭhena
samatho  tadā  samupāgato  anupassanaṭṭhena vipassanā tadā samupāgatā
ekarasaṭṭhena samathavipassanā
   {156.2}  tadā  samupāgatā  anativattanaṭṭhena  yuganaddhaṃ tadā
samupāgataṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi  tadā  samupāgatā  avikkhepaṭṭhena
cittavisuddhi  tadā  samupāgatā  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  tadā
samupāgatā   vimuttaṭṭhena   vimokkho  5-  tadā  samupāgato
paṭivedhanaṭṭhena  vijjā  tadā  samupāgatā  pariccāgaṭṭhena  vimutti
tadā  samupāgatā  samucchedaṭṭhena  khaye  ñāṇaṃ  tadā  samupāgataṃ
chando  mūlaṭṭhena  tadā  samupāgato manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena tadā
samupāgato  phasso  samodhānaṭṭhena  tadā  samupāgato  vedanā
samosaraṇaṭṭhena  tadā  samupāgatā samādhi pamukhaṭṭhena tadā samupāgato
sati  ādhipateyyaṭṭhena  tadā  samupāgatā  paññā  taduttaraṭṭhena
tadā samupāgatā vimutti sāraṭṭhena tadā samupāgatā amatogadhaṃ nibbānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. indriyā tadā samupāgatā. 2 Ma. Yu. balā tadā samupāgatā. 3 Ma. Yu.
@sambojjhaṅgā ... gatā. 4 Ma. Yu. hetuṭṭhena. 5 Ma. Yu. vimokkhā ... gatā.
Pariyosānaṭṭhena  tadā  samupāgataṃ  vuṭṭhahitvā  paccavekkhati  ime
dhammā tadā samupāgatā.
   [157]  Sotāpattiphalakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  tadā
samupāgatā   abhiniropanaṭṭhena  sammāsaṅkappo  tadā  samupāgato
.pe.  paṭippassaddhaṭṭhena  anuppāde  ñāṇaṃ  tadā  samupāgatā
chando  mūlaṭṭhena  tadā  samupāgato  manasikāro  samuṭṭhānaṭṭhena
tadā   samupāgato  phasso  samodhānaṭṭhena  tadā  samupāgato
vedanā  samosaraṇaṭṭhena  tadā  samupāgatā  samādhi pamukhaṭṭhena tadā
samupāgato  sati  ādhipateyyaṭṭhena  tadā  samupāgatā  paññā
taduttaraṭṭhena   tadā   samupāgatā  vimutti  sāraṭṭhena  tadā
samupāgatā  amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  tadā  samupāgataṃ
vuṭṭhahitvā paccavekkhati ime dhammā tadā samupāgatā.
   [158]   Sakadāgāmimaggakkhaṇe   .pe.  sakadāgāmiphalakkhaṇe
.pe.   anāgāmimaggakkhaṇe   .pe.  anāgāmiphalakkhaṇe  .pe.
Arahattamaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  tadā  samupāgatā .pe.
Samucchedaṭṭhena  khaye  ñāṇaṃ  tadā  samupāgataṃ  chando  mūlaṭṭhena
tadā  samupāgato  .pe.  amatogadhaṃ  nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena tadā
samupāgataṃ   vuṭṭhahitvā   paccavekkhati   ime   dhammā  tadā
samupāgatā.
   [159]  Arahattaphalakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  tadā
Samupāgatā  .pe.  paṭippassaddhaṭṭhena  anuppāde  ñāṇaṃ  tadā
samupāgataṃ  chando  mūlaṭṭhena  tadā  samupāgato  .pe.  amatogadhaṃ
nibbānaṃ   pariyosānaṭṭhena   tadā   samupāgataṃ   vuṭṭhahitvā
paccavekkhati  ime  dhammā  tadā  samupāgatā  taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ
pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  tadā  samupāgate  dhamme
passane paññā paccavekkhaṇe ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 104-109. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2071              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2071              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=153&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6765              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6765              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]